You are here

Vandhandleplan

Vallensbæk og Ishøj har, som følge af det forpligtende samarbejde på Natur- og Miljøområdet udarbejdet en fælles vandhandleplan.

Ishøj og Vallensbæk Kommuners vandhandleplan er vedtaget af Ishøj Byråd d. 1. september 2015 og Vallensbæk Kommunalbestyrelse d. 9. september 2015. Forud for vedtagelsen har planforslaget været i 10 ugers offentlig høring frem til d. 17. juli 2015.

Som følge af det forpligtigende samarbejde på Natur- & Miljøområdet har kommunerne valgt at udarbejde en fælles vandhandleplan.

Den kommunale vandhandleplan gengiver tilstandsbeskrivelser og målsætninger for overfladevand (vandløb, søer, kystvand) samt grundvand og spildevand, som det fremgår af statens vandplan. Herudover redegøres for konkrete initiativer på grundvands- og spildevandsområdet, som Ishøj og Vallensbæk kommuner gennemfører i henhold til gældende miljølovgivning, fx indsatsplanlægning for grundvand og spildevandsplanlægning. Statens vandplan for Køge Bugt indeholder ikke konkrete indsatser i Ishøj og Vallensbæk kommuner. Der skal derfor ikke gennemføres konkrete indsatser for vandområdet, der baserer sig på den statslige vandplan.

Den offentlige høring af planen gav anledning til enkelte høringssvar.

Et høringssvar gav direkte anledning til en mindre redaktionel ændring af planforslaget. Således er Dansk Vandløbsfauna Indeks (DVFI) for blødbundsvandløb taget ud af planen, idet Nationalt Center for Miljø og Energi (DCE) har revurderet sin vurdering af anvendelighed af DVFI for blødbundsvandløb.

Afsenderne af høringssvarene får direkte besked.

Statens vandplan og den kommunale vandhandleplan følger af miljømålsloven (LBK nr. 932 af 24.09.2009) og vil være gældende frem til d. 22. december 2015, hvor de afløses af Vandområdeplanen for Sjælland 2015 – 2021 (vandplan 2). Fremadrettet vil kommunernes indsatser på vandområdet fremgå af statslige bekendtgørelser, og der skal ikke udarbejdes flere kommunale vandhandleplaner.

Vandhandleplanen er offentligt bekendtgjort på kommunernes hjemmesider d. 23. september 2015.

 

Klagevejledning

I henhold til miljømålslovens § 53, stk. 1, nr. 3 (LBK nr. 932 af 24.09.2009) kan den endeligt vedtagne vandhandleplan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet, for så vidt angår handleplanens indhold og tilvejebringelse.

Klageberettiget er følgende:

1.  Miljøministeren.

2.  Enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald.

3.  Offentlige myndigheder.

4.  Lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen.       

5.  Landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og miljø.

6.  Landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser.

Klagen skal indgives til Natur- og Miljøklagenævnet via Klageportalen. Klageportalen ligger på siden nmkn.dk, på borger.dk og virk.dk. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Der skal betales et gebyr på kr. 500.

Natur- og Miljøklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det.

Klage skal være indgivet til Klageportalen inden 4 uger efter, at vandhandleplanen er offentligt bekendtgjort, dvs. senest d. 21. oktober 2015.

En klage har ikke opsættende virkning, medmindre Natur- og Miljøklagenævnet bestemmer andet.

 

Søgsmål

I henhold til miljømålslovens § 58 skal søgsmål til prøvelse af afgørelser om forhold, der er omfattet af loven, være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er offentligt bekendtgjort.

 

 

Sidst opdateret 04.07.2017