You are here

Støjforurening

  • høreværn mod støj

    Støj kan være til stor gene

Støj fra trafik kan være en stor gene. Vallensbæk Kommune har derfor gennemført en kortlægning af trafikstøjen.

Som led i det forpligtende samarbejde varetager Ishøj kommune alle forhold vedrørende støj for Vallensbæk kommune. Det er således Ishøj kommune, du skal kontakte, hvis du har spørgsmål om støj.

Med EU's Støjdirektiv (49/2002/EF) og støjbekendtgørelsen (BEK 1309 af 21/12/2011) er der opstillet en række formelle krav til myndighedernes arbejde med at reducere støj. I forhold til trafikstøjen anvendes modellen – NORD2000 – som ved beregning af dag, aften og natværdier for støjen tager højde for, at menneskers følsomhed for støj er forskellig på forskellige tidspunkter af døgnet.
 
EU-Støjkortlægning 2012 Vallensbæk Kommune
 
Støj-Danmarkskortet
 
Støjhandlingsplan Vallensbæk Kommune
 
Formålet med at kortlægge den eksterne støj, og med støjhandlingsplanen er at skabe et grundlag for at undgå, forebygge eller begrænse de skadelige virkninger og gener som støj kan have på mennesker.
 
 Støjhandlingsplanen giver et overblik over,
 
•    hvor støjen er mest belastende for borgerne.
 •    hvor er flest borgere generet af støjen.
 •    hvad skal der til for at reducere støjen for flest borgere.
 
 Ovenstående skal løses på en praktisk og økonomisk forsvarlig måde, inden for de 5 år, som handlingsplanen omhandler.
 
Støjhandlingsplan 13 kan ses her

Har du spørgsmål i forbindelse med støjkortlægning og støjhandlingsplan, kan du kontakte Lone Annbritt Jacobsen på tlf. 43 57 75

Trafikstøj

Det mest udbredte støjproblem i boligområder er trafikken på vejene. Der er ingen øvre grænse for, hvor meget trafikken må støje i nærheden af eksisterende boliger. Nybyggede boliger må højst være udsat for et støjniveau på 58 decibel Lden fra vejtrafik og 64 dB Lden fra togtrafik.

Byplanlæggere skal holde støjende aktiviteter som fx trafik adskilt fra beboelse, når de laver lokal – og kommunalplaner.

Du kan selv afhjælpe støjgener med lydisolerede vinduer, der samtidig virker varmeisolerende.

Industristøj

Der er regler for, hvor meget virksomheder må støje. Støjniveauet bliver fastsat via virksomhedens miljøgodkendelse, der også regulerer andre miljøforhold. Virksomheden skal kunne dokumentere, at den overholder godkendelsens vilkår.

Hvis en virksomhed, der ikke er godkendelsespligtig, medfører store støjgener, kan kommunen give påbud om, at støjen skal nedbringes. Du kan som borger henvende dig til kommunen, hvis en virksomhed larmer for meget. Kommunen vil da se på, om virksomheden overskrider de gældende støjgrænser og evt. give virksomheden påbud om at nedbringe støjen.

Støj fra vindmøller og erstatning

Vindmøller kan være generende for naboerne og give problemer med støj. Der er regler for, hvordan de skal placeres, og hvor meget de må støje.

Den samlede støjbelastning fra vindmøller må ikke overstige følgende grænseværdier:

I det mest støjbelastede punkt ved udendørs opholdsarealer højst 15 meter fra beboelse i det åbne land:

  • 44 dB(A) ved en vindhastighed på 8 m/s
  • 42 dB(A) ved en vindhastighed på 6 m/s

I det mest støjbelastede punkt i boligområder og områder til støjfølsom arealanvendelse:

  • 39 dB(A) ved en vindhastighed på 8 m/s
  • 37 dB(A) ved en vindhastighed på 6 m/s

Indendørs i beboelse i det åbne land eller i områder til støjfølsom arealanvendelse må den samlede lavfrekvente støj fra vindmøller ikke overstige 20 dB(A) ved en vindhastighed på 6 m/s og 8 m/s.

Du kan få mere at vide om planlægning hos kommunen.

Vindinfo.dk er en hjemmeside med fælles statslig information om vindmøller, hvor du kan læse mere om reglerne for placering, støj mv.

Hvis du mener, din ejendom er blevet mindre værd på grund af en nærtstående vindmølle, kan du søge om erstatning. Læs mere på Energinet.dk

Udendørskoncerter

Der er ingen faste regler for, hvor meget udendørs musikarrangementer må støje.

Den enkelte kommune vedtager retningslinjer for afholdelse af koncerter og lignende i fri luft. Hvis du ønsker at holde en udendørs koncert, skal du altid søge tilladelse hos politimesteren senest 14 dage inden arrangementet. Som regel kontakter politimesteren kommunen inden tilladelsen bliver givet. Du kan få flere oplysninger om reglerne for udendørskoncerter hos det lokale politi.

Ønsker du at klage over støj fra et udendørs musikarrangement, kan du henvende dig til kommunen. Hvis generne er for store, kan du også henvende dig til politiet.

Hvis du vil klage

Hvis det ikke lykkes at komme af med den generende støj ved at snakke med dem, der laver støjen, og det heller ikke hjælper at inddrage kommunen eller en anden myndighed, kan du i flere tilfælde klage over det til andre myndigheder.

På Miljøstyrelsens hjemmeside kan du se, hvilke myndigheder, der har mulighed for at gribe ind.

Lovgivning

Du kan se de gældende love og regler om miljøområdet i 'Miljøbeskyttelsesloven'

Kortlægning af støj og udarbejdelse af støjhandlingsplaner er reguleret i 'Støjbekendtgørelsen'.

Reglerne om støj fra vindmøller bliver reguleret gennem 'Vindmøllebekendtgørelsen'.

Støj fra maskiner i det fri, som fx plæneklippere, er reguleret i 'Maskinstøjsbekendtgørelsen'.

Kontakt

Vallensbæk Stationstorv 100
2665 Vallensbæk Strand
Tlf 4797 4000
Vagt 2673 7225
Sidst opdateret 14.02.2018