You are here

Bekæmpelse af bjørneklo

 • Bjørneklo

  Vallensbæk Kommune yder en aktiv indsats i bekæmpelsen af Kæmpebjørnekloen.

I samarbejde med nabokommunerne yder Vallensbæk Kommune en aktiv indsats i bekæmpelse af kæmpebjørnekloen.

Udbredelsen af kæmpebjørnekloen har i en årrække være i voldsom vækst, fordi frøene er spiredygtige i mange år. Derfor er en kontinuerlig bekæmpelse nødvendig. Planten spredes effektivt langs vandløb, søer og veje, og derfor koordinerer vi bekæmpelsen af Kæmpebjørnekloen på tværs af kommunegrænser og matrikelgrænser.

Bekæmpelse af kæmpebjørneklo

Som grundejer er du forpligtet til at bekæmpe kæmpebjørnekloen, når kommunen har vedtaget og offentliggjort en indsatsplan for bekæmpelse af planten. Kæmpebjørnekloens saft er gift, og der findes ingen naturlig bekæmpelse af kæmpebjørnekloen, og derfor har man besluttet at bekæmpe den.

Hvordan ser kæmpebjørneklo ud?

Kæmpebjørnekloen er let at kende på sin enorme størrelse. Planten bliver mellem 2-4 meter høj og har meterlange blade, der lugter svagt af kemikalier. Da planten ikke har nogen naturlige fjender i Danmark, har den de senere år bredt sig ukontrollabelt.

Kontrol af indsatsplanen

Det er kommunerne, der kontrollerer om indsatsplanen overholdes. Er indsatsplanen offentliggjort, og har du ikke fjernet planten fra din grund, vil kommunen kontakte dig og kræve, at du fjerner planten.

Du får en frist på mindst fjorten dage til at udslette kæmpebjørnekloen. Hvis du ikke har fjernet planten, inden fristen er udløbet, har kommunen ret til at fjerne planten, og du kan blive idømt en bøde.

Du kan hjælpe med at stoppe spredningen af invasive arter

På Styrelsen for Vand- og Naturforvaltnings hjemmeside kan du læse om, hvad du kan gøre, hvis du observerer en skadelig dyre- eller planteart - også kaldet de invasive arter.

Effektiv bekæmpelse

Du bekæmper kæmpebjørnekloen effektivt ved at slå den ihjel og sikre dig, at den ikke spreder sig. Kommunens indsatsplan indeholder en vejledning om, hvordan du bedst og lettest slår planten ihjel og standser spredning.

Det er vigtigt, at du følger vejledningen, da berøring med plantesaften giver ubehagelige eksemlignende sår. Indsatsplanen med vejledning kan du få fat i ved at kontakte kommunen.

Indsatsplan for at bekæmpe bjørneklo

 • Indledning

  Kæmpebjørneklo, som alle kender for de store flotte blomsterskærme blev indført til Danmark i 1800 tallet fra Kaukasus, er efterhånden blev et stort problem både på offentlige og private arealer, fordi den er rimelig aggressiv og invasiv, der gør, at den fortrænger det naturlige dyre- og planteliv.

  Endvidere indeholder den en saft, som kan give voldsomme udslæt på mennesker, hvis den kommer på huden. Udbredelsen af kæmpebjørnekloen har i en årrække være i voldsom vækst, fordi frøene er spiredygtige i mange år, og derfor er en kontinuerlig bekæmpelse meget nødvendig.

  Planten spredes effektivt langs vandløb, søer og veje, og det er derfor altafgørende, at bekæmpelsen koordineres på tværs at kommunegrænser og matrikelgrænser. Vallensbæk Kommune vil derfor også i fremtiden foretage intensiv bekæmpelse af planten i samarbejde med nabokommunerne. 

 • Faktuelle oplysninger

  Der foregår allerede i dag en effektiv bekæmpelse på kommunens arealer, og det er planen at kæmpebjørnekloen skal forsøges helt udryddet, eller højest forekomme i absolut minimalt omfang. Det er derfor altafgørende at planten bekæmpes intensivt på både offentlige og private arealer.

  Ved Kommunalbestyrelsens godkendelse af denne kommunale indsatsplan, åbner ”Bekendtgørelse nr. 17 af 13. januar 2006”, om bekæmpelse af kæmpebjørneklo, mulighed for, at kommunen, til forskel fra tidligere lovgivning, kan pålægge ejere af respektive arealer, altså også private, at foretage bekæmpelse af planten. 

 • Indsatsområde

  Hele Vallensbæk Kommune er udpeget som indsatsområde, med baggrund i at kunne udøve myndighed med pålæg om bekæmpelse på private arealer, uanset hvor i kommunen planten vil forekomme.

  Vallensbæk Kommune har i de foregående år foretaget intensiv bekæmpelse på mange forskellige lokaliteter, men specielt koncentreret i moseområderne, langs St. Vejleå, og på skrænterne langs motorvejene, hvor de største forekomster er lokaliseret.

  Denne intensive bekæmpelse er af afgørende betydning for en effektiv udryddelse af planten, også for at den ikke skal spredes yderligere. Derfor vil bekæmpelsen fortsætte systematisk i fremtiden. 

 • Bekæmpelsesmetoder

  Overordnet bekæmpelsesstrategi

  Kæmpebjørneklo skal bekæmpes effektivt, således at den enkelte plante dør, og på intet tidspunkt reproducerer sig selv. Dvs. at frøsætning og frøspredning forhindres. Den hurtigste og sikreste metode bør altid vælges, hvor det er muligt.

  Rodstikning

  Rodstikning udføres i april – maj måned, mens planterne endnu er små. Ved rodstikning skæres plantens rod over ca. 10 cm under jorden f. eks. med en spade, hvorefter planten trækkes op, og blomsterskærmen bortskaffes.

  Skærmkapning

  Ved mindre forekomster kan blomsterskærmene klippes af i juni måned. Skærmene emballeres i tætte poser. Planter og skærme kan bortskaffes til kommunale haveaffaldsordninger, da professionelle komposteringsanlæg drives ved temperaturer, der dræber frøene. Hjemmekompestering kan ikke anbefales. Når planteaffaldet håndteres og transporteres, skal der sørges for sikring mod frøspredning og mod hudkontakt.

  Slåning med le

  Planterne kan slås med le, når de er ca. ½ meter høje. Slåningen skal gentages flere gang om året, da planterne sætter nye skud, og kan producere frø fra ret lave planter. En anden mulighed er at vente til lige inden planterne blomstrer. Så vil de have brugt så meget energi på at vokse sig store, at mange af dem dør, når de fældes. Man skal dog stadig holde øje med, om der kommer nye skud. Hvis man kommer for sent i gang, kan frøene eftermodne på den fældede plante, og så være spiredygtige alligevel. Buskrydder med snøre bør undgås, da den hvirvler en tåge af giftig plantesaft op.

  Kemisk bekæmpelse

  Kemisk bekæmpelse bør så vidt muligt undgås. Kan bekæmpelse ikke med rimelighed udføres ved anden metode, skal den foretages af uddannede personer.

  Græsning

  Kæmpebjørneklo i store bestande og på store arealer kan bekæmpes effektivt ved afgræsning af får og kvæg. Arealet skal indhegnes og dyrene sættes ud i april – maj. Der meget vigtigt at bekæmpe eventuelle planter udenfor hegnet. 

 • Frister for bekæmpelse

  Ejere af offentlige eller private arealer er pligtige til at foretage 3 årlige bekæmpelser.

  1. 1. bekæmpelse skal være udført i maj.
  2. 2. bekæmpelse skal være udført i juni.
  3. 3. bekæmpelse skal være udført i juli.

  Senere på sæsonen bør man kontrollere, at der ikke er planter der har ”undgået” de første bekæmpelser. 

 • Plantens giftige virkning

  At røre en kæmpebjørneklo kan give varige skader i form at hududslæt. Udslættet opstår, fordi planten indeholder en saft, der bliver giftig, når solen skinner på det berørte hudområde.

  I direkte sollys, udvikles der væskefyldte blærer, der kan forårsage vedvarende udslæt. Enhver form for hudkontakt med planten bør derfor undgås.

  Det anbefales at bruge handsker og dækkende vandtæt tøj, ligesom ansigtet skal beskyttes. Da det er sollyset, der er med til at fremme giftigheden af plantesaften, er det sikrest at bekæmpe når det er overskyet.  

Kontakt

Vallensbæk Stationstorv 100
2665 Vallensbæk Strand
Tlf 4797 4000
Rådhuset
Sidst opdateret 07.07.2020