You are here

Økonomisk friplads

Din mulighed for økonomisk friplads afhænger af husstandens samlede indtægt.

Nedenfor finder du information om reglerne for økonomisk friplads.

Regler for friplads

 • Hvornår kan man få hel eller delvis friplads?

  Når dit barn er indmeldt i dagpleje eller daginstitution eller skolefritidsordning og husstandenss samlede, årlige indkomst i 2018 er under

  • kr. 173.801,- : er det muligt at få hel friplads.
  • kr. 528.277,- : er det muligt at få delvis friplads.

  Er der mere end ét barn under 18 år i hjemmet, nedsættes forældrenes indtægt - når fripladsbeløbet skal beregnes - med kr. 7.000,- for hvert barn ud over det ene. Børns eventuelle indtægter har ikke indflydelse på beregningen af friplads.

  Er du enlig forsørger, forhøjes fripladsskalaen med kr. 60.801,-.

  Find oplysninger om indtægtsgrænserne på Børne- og Undervisningsministeriets hjemmeside

   

 • Sådan søger du

  Du skal ansøge om hel eller delvis friplads via den Digitale Pladsanvisning.

  Godkendelse eller afslag på økonomisk friplads bliver givet af kommunen. Hvis din ansøgning bliver godkendt, bliver taksten ændret fra den 1. i måneden, efter at ansøgningen er modtaget.

  Sker der ændringer i hustanden eller i hustandsindkomsten efterfølgende, har du pligt til at oplyse ændringerne til kommunen via Digital Pladsanvisning.

 • Regler for fripladstilskud

  Vallensbæk Kommune giver, jævnfør Dagtilbudslovens §43, økonomisk fripladstilskud til nedsættelse af forældres egenbetaling til en plads i daginstitution, dagpleje, kommunal skolefritidsordning, klub eller i private institutioner, som kommunen har driftsoverenskomst med. Tilskuddet gives endvidere til nedsættelse af forældrebetalingen i forbindelse med indførte frokostordninger jævnfør §16 a, stk. 1 og 2.

  Økonomisk fripladstilskud beregnes før et eventuelt søskendetilskud og desuden før et eventuelt bevilget behandlingsmæssigt- eller socialpædagogisk fripladstilskud.

  Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling har udmeldt de indkomstgrænser, der er gældende for tildeling af økonomisk fripladstilskud i 2017.

  Er der mere end 1 barn i hjemmet under 18 år, vil der ved beregningen af fripladstilskuddet automatisk blive fratrukket 7.000 kr. i det beregnede indtægtsgrundlaget for hvert barn (udover det første).

  Særligt vedrørende studerende

  Lån skal ikke medregnes i indkomstgrundlaget. Bemærk at eventuel arbejdsindtægt i eksempelvis ferieperioder har betydning for størrelsen af det fripladstilskud, man er berettiget til at modtage.

  Særligt vedrørende selvstændige

  Økonomisk fripladstilskud bevilges ud fra forskudsregistreringen og det forventede årsresultat.

 • Nye regler om økonomisk friplads fra 1. januar 2016

  1. januar 2016 trådte der nye regler i kraft for familier, der får bevilget økonomisk fripladstilskud. Kommunen vil hver måned automatisk få besked fra SKAT, hvis indkomsten for dig eller din ægtefælle/samlever ændrer sig. Hvis ændringen har betydning for dit økonomiske fripladstilskud, reguleres din forældrebetaling automatisk for den enkelte måned. 

  Genberegning

  Som noget nyt reguleres din forældrebetaling løbende, både hvis din husstandsindtægt stiger eller falder med mindst fem trin på fripladsskalaen i forhold til den indtægt, du har fået bevilget friplads efter. De 5 trin svarer til en ændring i indtægten på kr. 1.537 pr. måned. Genberegningen gælder kun for den enkelte måned.
  Hvis du skal betale mere, modtager du et brev om ændringen og har mulighed for at gøre indsigelse, inden ændringen træder i kraft. Du modtager også brev, hvis du skal betale mindre.  
  Der vil gå nogle måneder, før selve ændringen i forældrebetalingen reguleres. F.eks. bliver januar måneds tilskud reguleret i april måned og februar måneds tilskud i maj måned. Ændringen i fripladstilskuddet vil blive trukket fra eller lagt til i den efterfølgende opkrævning af forældrebetalingen.

  Hvis indkomsten for dig eller din ægtefælle/samlever ændrer sig ofte, kan du opleve at dit økonomiske fripladstilskud og dermed forældrebetalingen, ændrer sig fra måned til måned. Det gælder fx for 

  • studerende med varierende indkomst
  • dagpengemodtagere der skifter mellem 4 og 5 ugers udbetalinger i en måned
  • lønmodtagere med tillæg, ekstraarbejde eller ved særlig feriegodtgørelse  
  • honorarlønnede, timeløns- eller vikaransatte med varierende indkomst

  Feriepenge medregnes fremover, når de beskattes, og ikke når de udbetales

  Hvis du i tre måneder i træk ikke har modtaget økonomisk fripladstilskud, fordi husstandsindtægten har været for høj, skal du søge om økonomisk friplads på ny, hvis husstandsindtægten falder.

  Omberegning

  Hvis der er tale om en mere permanent ændring i familiens indkomst skal du indsende en ny digital ansøgning. Vi omberegner så fremadrettet dit økonomiske fripladstilskud, hvis ændringen udgør mindst fem trin på fripladsskalaen.

  Årlig efterregulering

  De nye regler indebærer også, at dit økonomiske fripladstilskud efterreguleres en gang om året. Efterreguleringen sker på baggrund af oplysninger fra indkomstregistret og årsopgørelsen fra SKAT. Efterreguleringen medregner også de indkomstændringer, som har ligget inden for de 5 trin i de løbende månedlige genberegninger. 

  Hvis du og/eller din ægtefælle/samlever er selvstændig erhvervsdrivende, sker der ikke automatiske ændringer i fripladstilskuddet i løbet af året, men kun ved den årlige efterregulering.  

  Der er fortsat oplysningspligt til Vallensbæk Kultur- & Borgerhus, hvis der sker ændringer i familiens sammensætning. 

  Du kan læse mere om de nye regler for økonomisk fripladstilskud i bekendtgørelse nr. 599 af 30. april 2015 (dagtilbud). Du finder bekendtgørelsen på www.retsinformation.dk

Kontakt

Vallensbæk Stationstorv 100
2665 Vallensbæk Strand
Tlf 4797 4967
Sidst opdateret 28.01.2020