You are here

Grundejers forpligtelser

Som grundejer har du pligt til at holde rent, klippe eller beskære beplantning samt holde fortove, stier og veje fri for sne og is.

Forpligtelsen gælder for vejareal – fortov, sti og kørebane – udfor og langs med din ejendom uanset om det er en offentlig eller en privat fællesvej.

Hvis en grundejer ikke lever op til sine forpligtelser, giver lovgivningen mulighed for, at kommunen giver en frist til at udføre arbejdet og i sidste ende lade arbejdet udføre for grundejerens regning.

Som grundejer har du pligt til at sørge for følgende:

  • at fjerne ukrudt
  • at feje asfalterede, brolagte, flisebelagte eller på anden måde overfladebehandlede gangarealer
  • at fjerne affald og andet, der er særligt forurenende eller til ulempe for færdselen
  • at renholde grøfter, rendestene, nedløbsriste, rørgennemløb og udløbsrender for alt der kan hindre vandets frie løb

Beskæring af træer, hække og buske langs veje og stier

Som grundejer i Vallensbæk Kommune, har du pligt til at sørge for at hække og buske beskæres, så de ikke breder sig ud over fortov og vejarealet, og på den måde er generende for gående og kørende.

Hegn og buske må ikke hænge ud over skel. Træer skal klippes, så der er en frihøjde fra fortove og stier til de nederste grene på mindst 275 cm og fra veje en frihøjde på mindst 420 cm. Færdselstavler ud for grunden skal også holdes fri af beplantning.

Grundejeren er forpligtet til at holde fortovet rent for ukrudt, af hensyn til færdslen på fortove og stier, fordi fortovsbelægningen bliver ødelagt når planterne gror igennem belægningen og af planternes rødder.

Hvis der er tinglyst en oversigtsservitut skal bevoksningen holdes klippet, så oversigtsforholdene ikke generes.  I den forbindelse må træer og buske må i almindelighed højst være 80 cm over vejens niveau.

Snerydning og glatførebekæmpelse

I henhold til loven er det grundejers pligt at rydde fortov og sti ud for din ejendom for sne, når sne er faldet i et sådant omfang, at den hindrer en normal afvikling af færdselen. Vejdirektoratet oplyser, at grundejere har rydningspligt på fortove, som er placeret på samme side som adgangsvejen.

Eventuelle snebunker skal du placere på den resterende del af fortovet, eller hvis der ikke er plads, på den nærmeste del af kørebanen, udenfor en evt. cykelsti. Det vigtigste er, at snebunkerne ikke bliver til fare for færdselen. I forbindelse med saltning bør du kun anvende kemiske optøningsmidler i ringe omfang. Vi anbefaler, at du anvender salt eller sand/grus.

Du skal rydde sne og salte ud for ejendommen indtil 10 m ud fra skel.

Du kan læse mere om, hvor og hvordan kommunen rydder sne og hvordan du som grundejer skal forholde dig på www.vallensbaek.dk/vinter.

Særligt for ældre borgere

Ældre borgere med nedsat funktionsevne har i særlige tilfælde mulighed for at søge hjælp til arbejdet. Du kan læse mere om særlig hjælp til haven og snerydning for ældre borgere her.

Overdragelse af ansvar

Du kan overdrage ansvaret for renhold til en anden i ejendommen eller i nærheden af ejendommen boende person. Men kun hvis du ikke selv bor på eller i nærheden af ejendommen. En sådan overdragelse skal være skriftlig og skal meddeles Kommunalbestyrelsen/vejbestyrelsen. Kommunalbestyrelsen/vejbestyrelsen har ret til at nægte at godkende aftalen, såfremt den udpegede person ikke anses for egnet til at sørge for opfylde forpligtelsen.

Kommunalbestyrelsen/Vejbestyrelsen har tilsyn med, at grundejerne overholder deres forpligtelser.

Love og regler

Lov om private fællesveje

Lov om offentlige veje

Lov om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje

Kontakt

Vallensbæk Stationstorv 100
2665 Vallensbæk Strand
Tlf 4797 4000
Rådhuset
Sidst opdateret 06.01.2020