You are here

Spildevand

Her finder du blandt andet Vallensbæk Kommunes plan for spildevand 2014-2022 og miljøvurderinger.

Betalingsvedtægt for spildevands-forsyning

Betalingsvedtægten er udarbejdet af spildevandsforsyningsselskabet og godkendt af kommunalbestyrelsen. Vedtægten er gældende pr. 17. december 2014 og gældende fra 1. januar 2015. Se betalingsvedtægten.

Klik på nedenstående link for at se gældende spildevandsplan for Vallensbæk Kommune.

Tillæg til spildevandsplanen

 • Tillæg 1 til spildevandsplan - regnvandsledning ved Højstrupparken samt ændring af olieudskillere og udløb ved Tueholmsøen.

  Kommunalbestyrelsen vedtog den 7. oktober et til tillæg 1 til spildevandsplan for Vallensbæk Kommune 2014.

  Tillæg 1 til spildevandsplanen omfatter etablering af regnvandsledning ved Højstrupparken langs Ringvejen. Ledningen vil få højere regnvandskapacitet og kan derfor erstatte regnvandsbassinet ved Højstrupparken. Dette bassin bliver nedlagt. Arealet overgår herefter til grønt område. Regnvandsledningen vil få udløb til St. Vejleå gennem det eksisterende regnvandsystem.

  Endvidere nedlægges et udløb ved Tueholmsøen, og der placeres en nyt direkte udløb med olieudskiller i den sydlige del af søen. Derudover flyttes en olieudskiller med henblik på at opnå bedre adgang til olieudskilleren.

  Tillæg 1 til spildevandsplanen kan ses her

  Tillægget er screenet efter lov om miljøvurdering. Miljøscreeningen kan ses her.

 • Tillæg 2 til Spildevandsplan - St. Vejleå

  Kommunalbestyrelsen vedtog den 7. oktober 2015 tillæg 2 til spildevandsplan for Ishøj Kommune vedrørende St. Vejleå. Spildevandsplantillægget indeholder en række planlagte ændringer omkring St. Vejleå
   
  For at kunne få større volumen til håndtering af vand ved kraftig regn er det planlagt at inddrage Tranegilde og Vallensbæk Moser som bassinvolumen.Vand skal kunne ledes fra Vallensbæk Sø til moserne i stedet for, som det sker i dag, at det ledes til St. Vejle å.

  Ændringen medfører, at digerne omkring moserne skal renoveres, og der skal etableres yderligere diger omkring udvalgte ejendomme i Vallensbæk Kommune.Pumpestationer og pumpekanaler og grøfter skal renoveres. Overløbet fra Vallensbæk skal ændres og der skal etableres et nødoverløb ved Ishøj Havn.

  Tillæg 2 til Spildevandsplan 2014 - Store Vejleå.

  Planen er blevet miljøvurderet. Se miljøvurderingen.

 • Tillæg 3 til Spildevandsplan - Skovmosen

  Kommunalbestyrelsen vedtog den 13. september 2017 spillevandstillæg for Skovmosen i henhold til principtegning. Spildevandstillægget skal muliggøre etableringen af et projekt, der handler om udvidelse af afvandingskapaciteten i grøften mellem Vejlegårdsvej og Bækrenden ved at etablere et forlænget, slynget forløb af grøften gennem Skovmosen. Tillægget til spildevands-planen beskriver hvilke matrikler, der forventes at blive berørt af projektet. Det er Vallensbæk Kommune der ejer samtlige berørte matrikler.

  Projektet i Skovmosen indgik i miljøvurderingen af Spildevandsplan 2014. Det blev vurderet, at etablering af sving på udløbsgrøften ikke medfører væsentlige indvirkninger på miljøet.

Kontakt

Vallensbæk Stationstorv 100
2665 Vallensbæk Strand
Tlf 4797 4000
Rådhuset
Sidst opdateret 06.11.2018