You are here

Retningslinjer for pædagogisk tilsyn i dagtilbud

Retningslinjer for pædagogisk tilsyn i dagtilbud følger af dagtilbudsloven §§ 5, 78 og 81.

Tilsynspligten

Kommunalbestyrelsen har pligt til at føre tilsyn med, hvordan de kommunale opgaver løses. Tilsynsforpligtelsen følger af § 16 i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område;
Stk. 1 – Kommunalbestyrelsen har pligt til at føre tilsyn med, hvordan de kommunale opgaver løses, jf. § 15. Tilsynet omfatter både indholdet af tilbuddene og den måde, opgaverne udføres på.

Retningslinjerne for tilsynspligten følger af dagtilbudslovens § 5, hvorefter;
Stk. 1. – Kommunalbestyrelsen skal føre tilsyn med indholdet af tilbuddene efter denne lov, og den måde, hvorpå opgaverne udføres, herunder de mål og rammer, der er fastsat efter § 3, efterleves.
Stk. 2 – Kommunalbestyrelsen skal fastsætte og offentliggøre rammerne for tilsynet.

Formålet med det pædagogiske tilsyn er at sikre, at dagtilbuddets praksis er i overensstemmelse med de mål og rammer, som er fastlagt i lovgivningen og af kommunalbestyrelsen.
Lovens overordnede formål er at skabe grundlag for børns trivels, læring og udvikling. Tilsynet skal hermed bidrage til at dette formål overholdes.

Tilsynet skal ydermere sikre, at tilbuddets praksis er i overensstemmelse med institutionens egne fastsatte mål, herunder den beskrevne pædagogiske praksis.

Tilsynet handler ikke om kontrol i en snæver forstand, men skal forstås som et led i kvalitetsudviklingen af dagtilbuddene både generelt og specifikt for det enkelte dagtilbud.

Tilsynsforpligtigelsen har 3 hovedtilgange, som skal indgå i tilsynet med alle former for dagtilbud. Tilsyn med:

  • pædagogiske forhold
  • sikkerhed, hygiejne og lignende forhold
  • økonomiske forhold.

Tilsyn i med pædagogiske forhold

Retningslinjer og proces i forbindelse med tilsyn med dagtilbud i Vallensbæk Kommune

Tilsynet gennemføres hvert andet år. Forvaltningen kan udover disse tilsyn iværksætte supplerende initiativer bl.a. på baggrund af henvendelse fra ledelse, personale eller forældre.

Tilsyn indgår i en sammenhængende struktur med hhv. evaluering af de pædagogiske læreplaner, forældretilfredshedsundersøgelse, som dokumenteres via kvalitetsrapporten hvert andet år, og pædagogisk tilsyn året efter.

Det pædagogiske tilsyn gennemføres af en ekstern leverandør.

Tilsynsrapporter fra de enkelte daginstitutioner og fra dagplejen forelægges for Børne- og kulturudvalget. Center for Børn og Unge har ansvaret for opfølgning på anbefalinger og anmærkninger.

Tilsyn i dagplejen

Det er dagplejens pædagoger der fører tilsyn i dagplejehjemmene. Tilsynene udføres ca. 1 gang om måneden og er både anmeldte og uanmeldte. Dagplejeren kan altid ringe for et akut besøg, som prioriteres.
Dagplejens pædagoger fører tilsyn med at tilbuddene bidrager til børns trivsel, udvikling og læring, som er dagtilbudslovens overordnede formål.

Tilsyn med private pasningsordninger

Tilsynet med private pasningsordninger følger af dagtilbudsloven § 78, stk. 2;
Stk. 2 – Kommunalbestyrelsen skal føre tilsyn med forholdene i den private pasningsordning.

Tilsynet med private pasningsordninger med tilskud eller tilskud efter dagtilbudsloven, følger af dagtilbudsloven § 81, stk. 1;
Stk. 1 – Kommunalbestyrelsen skal godkende aftalen om privat pasning mellem forældrene og den private pasningsordning og føre løbende tilsyn med ordningen. 

Det er dagplejen der foretager tilsyn med de private pasningsordninger, hvor der ligeledes udarbejdes en tilsynsrapport. Dette tilsyn udføres hver 3. måned.

Dagplejen fører tilsyn med at lovens overordnede formål overholdes, hvor der bl.a. lægges vægt på barnets almindelige trivsel og omsorg, og børnepasserens kompetencer.

Tilsyn med sikkerhed, hygiejne og lignende forhold

Sundhedsplejen samarbejder med personalet i daginstitutionerne om børnesundhed i daginstitutionerne.

Samarbejdet omfatter generel rådgivning om børns sundhed og trivsel, samt vejledning og tilsyn med sundhedsforholdene i institutionerne, herunder vejledning og tilsyn med hygiejnen.

I Vallensbæk har vi indgået et tværsektorielt infektionshygiejnisk samarbejde med Hvidovre hospital og de kommuner der er tilknyttet hospitalet.  Hygiejnenetværket består af hygiejnepersoner fra kommunerne, samt ledelse og hygiejnesygeplejersker fra Mikrobiologisk afdeling.

Vallensbæk kommune er repræsenteret ved en sundhedschef, en sygeplejerske og en sundhedsplejerske som hygiejnerepræsentanter i netværket.

Hygiejnetilsyn

En gang årligt får alle børneinstitutionerne og dagplejen et hygiejnetilsyn af hygiejnerepræsentanten, som er sundhedsplejerske.

Institutionen gennemgås af hygiejnerepræsentanten, lederen af institutionen og den hygiejneansvarlige i institutionen.  Institutionerne får samtidig tilbudt et kursus i håndhygiejne til de ansatte. Der udarbejdes en hygiejnerapport på baggrund af gennemgangen af institutionen. Hygiejnerapporten sendes til lederen af institutionen, til Center for Teknik(CT), centerchefen for Børn og Unge og centerchef for Sundhed og Forebyggelse.

Hygiejnerapporten bygger på Sundhedsstyrelsens anbefalinger om forebyggelse og sundhedsfremme for børn inden for hygiejne, miljø og sikkerhed.

På et møde med centerchefer og den hygiejneansvarlig gennemgås rapporterne, som CBU og CT handler på. Hygiejnerapporterne overdrages til videre behandling og opfølgning, med stillingtagen til evt. forbedringer i center for børn og unge.

Tilsyn med institutionernes legepladser

Center for Teknik (Kommunale Ejendomme) samarbejder med en ekstern legepladsinspektør, som hvert år gennemgår samtlige legepladser i kommunen. Denne gennemgang foregår typisk i august måned. CT modtager legepladsrapporterne, hvor der er anført anmærkninger om fejl og mangler.

Daginstitutionerne får tilsendt legepladsrapporterne og har ansvaret for at følge op på fejl og mangler. Dette sker i samarbejde med Kommunale Ejendomme, som er, udfører på opgaven.

Serviceteamet i Center for Teknik fører herudover tilsyn med de kommunale legepladser ved kvartalsvise gennemgange af legepladserne, og sørger her for at udbedre fejl og mangler løbende.

Daginstitutionen fører det daglige tilsyn, hvor legepladsen gennemgås inden brug.

Tilsyn med økonomiske forhold

Tilsyn med de økonomiske forhold gennemføres af de administrative fællesskaber via ledelsestilsynet. De administrative fællesskaber udarbejder gennem det formaliserede samarbejde med institutionerne, kvartalsvis opfølgning på institutionernes budgetter. Udover dette gennemføres der løbende uanmeldt kasseeftersyn på institutionerne, som foretages af regnskabsteamet og BDO (Revisionsvirksomhed).

Kontakt

Vallensbæk Stationstorv 100
2665 Vallensbæk Strand
Tlf 4797 4967
Sidst opdateret 09.12.2015