You are here

Klagevejledning

Følg nedenstående klagevejledning, hvis du ønsker at klage over lokalplaner. Klagefristen er 4 uger fra offentliggørelsesdatoen.

Du kan, hvad angår retlige spørgsmål i lokalplanen, inden 4 uger klage til Planklagenævnet over afgørelsen, jf. § 58, stk. 1, nr. 3 i Planloven. Planklagenævnet kan kun behandle såkaldt retlige spørgsmål. Det betyder, at hvis retsregler og retsprincipper er fulgt, har Planklagenævnet ikke mulighed for at behandle klager over indholdsmæssige spørgsmål og vil ikke kunne tage stilling til, om afgørelsen er hensigtsmæssig. 

Klager fremsendes via digital Klageportal på www.borger.dk eller www.virk.dk, hvor man skal logge på med NEM-ID. Klagen sendes automatisk gennem Klageportalen til Kommunen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Kommunen i Klageportalen. Den efterfølgende kommunikation om klagesagen skal ske ved anvendelse af digital selvbetjening på www.borger.dk eller www.virk.dk.

Når der klages som privatperson, skal du fra 1. februar 2017 betale et gebyr på 900 kr. Hvis du klager som virksomhed eller organisation skal der betales 1.800 kr. i gebyr. Gebyret betales med dankort eller andet betalingskort i Klageportalen. Gebyret bliver tilbagebetalt, hvis man får medhold i klagesagen hos Planklagenævnet.

Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen. Hvis man på grund af særlige forhold ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal man sende en begrundet anmodning til Kommunen. Kommunen videresender herefter anmodningen til klagenævnet, som afgør, om anmodningen kan imødekommes.

Indgivelse af rettidig klage til Planklagenævnet har som udgangspunkt ikke opsættende virkning.

Planklagenævnets afgørelse er endelig og kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

Læs mere om Planklagenævnet på http://naevneneshus.dk/

Hvis man ønsker at indbringe afgørelsen for domstolene, skal dette ske inden 6 måneder fra afgørelsens modtagelse, jf. § 62, stk. 1, i planloven.

Klagevejledning for afgørelser om landzonetilladelse efter Planloven

Der kan inden 4 uger klages til Planklagenævnet over afgørelsen, jf. § 58, stk. 1, nr. 1, i Planloven.

Klager fremsendes via digital Klageportal på www.borger.dk eller www.virk.dk, hvor man skal logge på med NEM-ID. Klagen sendes automatisk gennem Klageportalen til Kommunen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Kommunen i Klageportalen. Den efterfølgende kommunikation om klagesagen skal ske ved anvendelse af digital selvbetjening på www.borger.dk eller www.virk.dk.

Når der klages som privatperson, skal du betale et gebyr på 900 kr. Hvis du klager som virksomhed eller organisation skal der betales 1.800 kr. i gebyr. Gebyret betales med dankort eller andet betalingskort i Klageportalen. Gebyret bliver tilbagebetalt, hvis man får medhold i klagesagen hos Planklagenævnet.

Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen. Hvis du på grund af særlige forhold ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal der sendes en begrundet anmodning til Kommunen. Kommunen videresender herefter anmodningen til klagenævnet, som afgør, om anmodningen kan imødekommes.

Rettidige klager har opsættende virkning, medmindre Planklagenævnet bestemmer andet. Derfor må en landzonetilladelse først udnyttes 4 uger efter den er givet.

Planklagenævnets afgørelse er endelig, og kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

Læs mere om Planklagenævnet på http://naevneneshus.dk/.

Hvis du ønsker at indbringe afgørelsen for domstolene, skal dette ske inden 6 måneder fra afgørelsens modtagelse, jf. § 62, stk. 1, i planloven. 

Kontakt

Vallensbæk Stationstorv 100
2665 Vallensbæk Strand
Tlf 4797 4000
Rådhuset
Sidst opdateret 12.09.2017