You are here

Ekspropriation af arealer

Kommunalbestyrelsen i Vallensbæk Kommune har vedtaget at igangsætte ekspropriation til etablering af stationsforplads, fællesti og udvidelse af buslomme

Ved en ekspropriation beder kommunen andre ejere at afstå et stykke jord. I denne ekspropriation er der tale om, at Vejlegårdsparken afstår et stykke jord, som skal bruges til at udvide stationsforpladsen, lave en fællessti og udvide buslommen. 

Der afholdes åstedsforretning med henblik på gennemførelse af ekspropriation til erhvervelse af de nødvendige arealer og rettigheder. Åstedsforretningen afholdes i medfør af §§ 100 og 101 i vejloven (lov nr. 1520 af 27. december 2014 om offentlige veje mv.).

Åstedsforretningen afholdes mandag den 6. maj 2019 kl. 13.00-14.30 på gangarealet på den berørte ejendom matr.nr. 3ao Vallensbæk By, Vallensbæk, beliggende mellem Søndre Ringvej, Vejlegårdsparken og jernbanen.

Under åstedsforretningen besigtiges den berørte ejendom, og omfanget af den påtænkte ekspropriation påvises overfor ejere og brugere. Ejere, brugere og andre, der berøres af den planlagte ekspropriation, kan under åstedsforretningen eller inden for en frist på 4 uger efter åstedsforretningen fremsætte bemærkninger, indsigelser m.v. til projektet.

Dette opslag tjener til underretning for enhver, der har en retlig interesse at varetage i anledning af ekspropriationen. Repræsentanter for ejerforeningen af ovennævnte ejendomme er indvarslet ved særskilt brev og de enkelte ejere er orienteret ved særskilt brev.

Arealfortegnelse, kortmateriale m.v. kan ses på Vallensbæk Kommunes hjemmeside og på Kultur og Borgerhuset, Vallensbæk Stationstorv 40, 2665 Vallensbæk Strand i tidsrummet fra den 5. april 2019 til den 6. maj 2019.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Vallensbæk Kommune, Torsten Lindberg – mail tolin@vallensbaek.dk samt telefon 47 97 40 00.

Kontakt

Vallensbæk Stationstorv 100
2665 Vallensbæk Strand
Tlf 4797 4000
Rådhuset
Sidst opdateret 05.04.2019