You are here

Hegnsyn

 • Et hegn

  Hvis du og din nabo ikke kan løse problemet med jeres hegn, kan I anmode om et hegnsyn.

Hvis grundejere er uenige om hegnet mellem deres ejendomme, kan de anmode Hegnsynet om at foretage et hegnsyn.

Hegn mellem ejendomme er en fælles sag. Naboer må som regel selv bestemme, hvordan hegnet mellem deres ejendomme skal se ud. Dog kan der være bestemmelser om hegning i lokalplaner eller andre servitutter, som man skal overholde.

Hvis der er uenigheder omkring hegnet mellem to ejendomme, er det normalt grundejerne selv, der løser problemerne. Hvis grundejerne ikke bliver enige, kan de anmode Hegnsynet i Vallensbæk om at foretage et “hegnsyn”.

Hegnsynet vil i første omgang forsøge at opnå forlig mellem parterne. Hvis det ikke lykkes, træffer Hegnsynet en afgørelse i sagen.

Hegnssyn

 • Hvad er Hegnssynet?

  Hegnsynet er et uafhængigt nævn under Natur- og Erhvervsstyrelsen. Det består af tre medlemmer, der er udpeget af kommunalbestyrelsen i Vallensbæk. Blandt medlemmerne skal der både  være et bygningskyndigt som en plantekyndigt medlem. Et af medlemmerne er udpeget som formand. Direktionscentret er sekretariat for Hegnsynet. Hegnsynet virker med baggrund i Hegnsloven.

 • Hegnsynets opgaver

  Hegnsynet kan træffe afgørelse i sager om:

  • opsætning af nyt hegn
  • ombytning, ændring og sløjfning af hegn
  • vedligeholdelse af hegn

  Gener fra træer hos naboen, som ikke danner et sammenhængende hegn, hører ikke under Hegnsloven. I sådanne tilfælde må man anlægge civilt søgsmål. Kun i tilfælde hvor træer - f.eks. udgåede grene - er til fare, eller hvor træer er til skade for det eksisterende hegn, kan Hegnsynet tage sig af det.

   

 • Send en anmodning om hegnsyn

  Hvis du ønsker at indgive en begæring om at få foretaget et hegnsyn, skal du sende det skriftligt til:

  Hegnsynet
  Vallensbæk Kommune
  Direktionscentret
  Vallensbæk Stationstorv 100
  2665 Vallensbæk Strand

  Begæringen om hegnssyn skal indeholde oplysninger om:

  • matrikelbetegnelsen for klagerens ejendom
  • en fremstilling af de forhold klageren ønsker, at hegnsynet skal bedømme
  • klagerens påstand (det resultat, som klageren ønsker at opnå)
  • navn og bopæl på modparten (naboejeren)
  • betaling for hegnsyn

  Du kan anvende denne Formular til anmodning om hegnsyn.

  Parterne betaler et vederlag for afholdelse af et hegnsyn. Vederlagets størrelse er pt. 1.855 kr. Hegnsynet afgør, hvordan betalingen fordeles mellem parterne.

Information om hegn, naboforhold og hegnsyn

 • I Hegnsloven kan du finde flere informationer om hegn, naboforhold og hegnsyn. Lån Hegnsloven på biblioteket eller hent den på www.hegnsloven.dk

Kontakt

Vallensbæk Stationstorv 100
2665 Vallensbæk
Tlf 4797 4000
Sidst opdateret 13.07.2018