You are here

Kommunens pligt i byggesager

  • Håndværker lægger gulv.

    Fotograf: Colourbox

    Hvis du har brug for personlig hjælp til en byggesag, er du velkommen i Borgerservice.

Vallensbæk Kommune har nogle forpligtelser i byggesager. Få et overblik over vores pligter og den service, vi giver.

Hvis du har spørgsmål inden for vores sagsområde, har vi efter forvaltningsloven pligt til at vejlede dig.

Vi er på den ene side en kontrolmyndighed, der skal sikre, at byggeriet er lovligt og forsvarligt. På den anden side er vi også en servicemyndighed, der gerne vil hjælpe dig, hvis du vil vide noget om byggelovsområdet eller de andre lovområder, som vi administrerer - f.eks. reglerne om hegn i naboskel eller om sammenlægning af boliger.

Hvis du vil have personlig hjælp, er du velkommen til at komme ind i vores Borgerservice, som kan hjælpe med informationsmateriale og andre praktiske ting - f.eks. hjælp til at ansøge om byggetilladelse. Hvis du har brug for juridisk og teknisk hjælp, kan du finde vores kontaktinformation længere nede.

Vi har for eksempel pligt til:

  • at forklare vores afgørelse for dig
  • at forklare vores sagsbehandlingsrutiner i en bestemt type sag
  • at vejlede dig om, hvem der er rette myndighed, hvis du henvender dig med en sag uden for vores sagsområde

Vores pligt til at begrunde afgørelser

Hvis du er part i en sag, og vi træffer en afgørelse, der går dig helt eller delvist imod, har vi pligt til at give dig en begrundelse.

Begrundelsen skal indeholde de retsregler, som vi har anvendt i afgørelsen, herunder - hvis det er nødvendigt for forståelsen den måde vi har fortolket reglerne på. Herudover skal begrundelsen indeholde de facts, som har været væsentlige for afgørelsen.

Mange af vores afgørelser i byggesagerne er skønsmæssige afgørelser. Dvs. at vi har mulighed for at afvige fra de regler, der står i loven, f.eks. om hvor stort et byggeri må være. Hvis afgørelsen bygger på et skøn, skal vi i begrundelsen oplyse dig om de hensyn, vi har lagt vægt på i afgørelsen. Hvis vi giver tilladelse til byggeriet, kan disse hensyn f.eks. være, at størrelsen af byggeriet er sædvanlig i det pågældende område, at vi har givet andre borgere tilladelse til tilsvarende byggerier, og at vi har vurderet, at byggeriets størrelse ikke vil påføre de omkringboende væsentlige gener.

Vores pligt til at notere væsentlige oplysninger i sagen

Byggesagsbehandling foregår mest skriftligt, men hvis der indgår mundtlige oplysninger i en sag - f.eks. i forbindelse med telefonsamtaler, møder eller tilsyn - har vi pligt til at notere de oplysninger, der er væsentlige for byggesagen.

Baggrunden for denne pligt er, at byggesager - med visse undtagelser - er offentligt tilgængelige for alle, og derfor skal man også have mulighed for at se de væsentlige oplysninger i sagen, som vi har modtaget på anden måde end skriftligt.

Vores pligt til at partshøre

Hvis du er part i en sag, har vi pligt til at høre dig, hvis vi har nogle oplysninger, som er væsentlige, som du ikke kender, og som ikke er til fordel for dig. Hvis du f.eks. har ansøgt om et byggearbejde, og vi har involveret omkringboende, og de er kommet med væsentlige indsigelser mod dit byggeprojekt, så vil vi partshøre dig om disse indsigelser. På denne måde har du mulighed for at komme med dine bemærkninger, inden vi træffer afgørelse.

Hvis du har bygget ulovligt, hvis din ejendom ikke er vedligeholdt tilstrækkeligt, eller hvis der er andre forhold på din ejendom, som er i strid med lovgivningen, vil vi på samme måde partshøre dig om disse forhold, inden vi træffer afgørelse om, hvorvidt du skal have et påbud om at lovliggøre forholdene.

Selvom du ikke bygger selv, kan du være part i en byggesag, hvis byggeriet har et omfang, der i væsentlig grad berører dig. Betingelsen for, at du vil blive partshørt i en sådan sag er, at du bliver væsentligt og individuelt berørt - f.eks. hvis det nye byggeri giver dig væsentlige indbliksgener eller skyggegener i det hus, som du bor i.

Selvom du bliver berørt af et nyt byggeri, er det ikke sikkert, at du vil blive opfattet som part i sagen. Forudsætningen er, at de gener, som du vil blive påført, har noget at gøre med det, som vi skal sikre som bygningsmyndighed. F.eks. vil en forringet udsigt fra din ejendom ikke gøre dig til part i sagen, da udsigt ikke er beskyttet af byggelovgivningen. En anden forudsætning er, at generne er væsentlige og derfor ligger udover, hvad du kan forvente i det område du bor i. F.eks. må du tåle større skyggegener, hvis du bor i et tæt bebygget område, end hvis du bor i et villakvarter.

Hvis du er part i en sag og derfor bliver partshørt, skal du være opmærksom på, at du ikke har vetoret. Dvs. at det stadigvæk er os som myndighed, der træffer afgørelsen, men dine synspunkter vil indgå i vores vurdering af byggesagen.

Vores pligt til at undersøge sagen

Når vi, som bygningsmyndighed, behandler en byggesag, har vi pligt til at sikre os, at alle relevante oplysninger er til stede, inden vi træffer en afgørelse. Derfor kan det ske, at vi kræver oplysninger af dig, som vi skal kende for at kunne træffe den rigtige afgørelse.

Det kan også ske, at vi skal involvere andre borgere, der bliver væsentligt berørt af byggeriet, eller evt. andre myndigheder.

Vores pligt til at vejlede om klagemulighed

Hvis du er part i en sag, og vi træffer en afgørelse, der går dig helt eller delvist imod, har vi pligt til at vejlede dig om dine muligheder for at klage. Vores afgørelse vil altid indeholde en udførlig klagevejledning, men du kan her læse lidt om de forskellige  klagemuligheder.

Du kan klage over afgørelser efter byggelovgivningen til Statsforvaltningen, klik her (åbner i nyt vindue). Statsforvaltningen kan kun tage stilling til såkaldte retlige spørgsmål. Dvs. at du kan klage over afgørelsen, hvis du mener, at kommunen ikke har haft ret til at træffe afgørelsen. Du kan derimod ikke klage over, at kommunen efter din opfattelse burde have truffet en anden afgørelse. Klagefristen er 4 uger fra den dato, hvor du har modtaget vores afgørelse.

Du kan klage over afgørelser efter planlovgivningen til Naturklagenævnet, klik her (åbner i nyt vindue). Naturklagenævnet kan som udgangspunkt også kun tage stilling til retlige spørgsmål. Klagefristen er 4 uger fra den dato, hvor du har modtaget vores afgørelse. Du skal være opmærksom på, at Naturklagenævnet opkræver et gebyr for at behandle din klage. Gebyret tilbagebetales, hvis du får helt eller delvist ret i din klage.

Du har også mulighed for at anlægge sag mod kommunen ved domstolene. Fristen herfor er 6 måneder fra den dato, hvor du har modtaget vores afgørelse. Hvis du har klaget til Statsamtet eller Naturklagenævnet, løber fristen fra deres afgørelse. Du skal være opmærksom på, at der skal betales en retsafgift for at få en sag rejst ved domstolene.

Vallensbæk Stationstorv 100
2665 Vallensbæk Strand
Tlf 4797 4000
Rådhuset
Sidst opdateret 09.10.2017