You are here

Trafik omkring centret lægges om

Date: 22. Oktober 2014
Omlægningen sker både for at neddrosle og tilpasse vejens størrelse til den fremtidige trafik og for at frigøre et areal til udvidelsen af centret.

Vallensbæk Kommune er i gang med en større omlægning af Vallensbæk Torvevej ud for stationscentret. Arealet til udvidelsen af centret er nu ryddet af kommunen og solgt til den private centerejer, som er i gang med at forny og udvide butikscentret nord for S-banen.

Det ryddede areal

Det tomme vejareal ejes nu af centerejeren, der sammen med KAB (der står for det meget omtalte seniorbofællesskab ved centret), er i gang med de sidste tilretninger af bygningstegningerne, inden de søger om byggetilladelse. KAB afholder interessemøder om seniorbofællesskabet i uge 44 for dem, som har tilmeldt sig.

Derfor kan det i øjeblikket (medio oktober) se ud som om, projektet er gået i stå, men det er en del af den allerede beskrevne proces. Dette er i øvrigt skitseret i Vallensbæk NU nr. 7 (september), side 6.

To spor i stedet for fire

I stedet for de nuværende to spor i hver retning kommer der fremover et enkelt spor i hver retning på Vallensbæk Torvevej på strækningen fra Nøddebostien ned til Strandesplanaden.

De fremtidige vejbaner bliver stort set som nu – dog kommer der en højresvingsbane ind til centret, når man kommer fra nord. Desuden vil man ikke blive ført tilbage over midterrabatten som nu, men blive i det østlige spor helt ned til rundkørslen.

Begge spor kommer til at løbe på den del af vejen, der i dag vender over mod Nøddeboparken. Stien i vestsiden på stationscentrets side er lukket for både cykler og gående – i stedet henvises til sti langs østsiden eller til tunnel ved stationen.

Fodgængerfeltet fra centret til Nøddeboparken vil fortsat være der, og lysreguleringen vil blive justeret, så trafikken flyder bedst muligt.

Rundkørsel på vej

Krydset Vallensbæk Torvevej/Strandesplanaden/Vallensbæk Stationstorv er i dag et fire-benet signalreguleret kryds, og det skal ombygges til en tosporet rundkørsel.

Rundkørslen vil medføre lavere hastigheder, og dermed bliver det mere sikkert at færdes på strækningen, der er en skolevej for Egholmskolens elever. Samtidig har den nedsatte hastighed den fordel, at bilerne vil støje mindre.

Fortsættelsen fra den kommende rundkørsel til Gl. Køge Landevej er vedtaget, men ikke planlagt endeligt endnu. Det gælder også krydset ved Kollerupvej, hvor det selvfølgelig tænkes ind, at der er tale om en skolevej.

Der vil være trafikmæssige gener, mens arbejdet står på. Når omlægningen er færdig, vil lyssignalerne blive justeret til de nye forhold, så trafikken kommer til at glide hensigtsmæssigt.

Der er sat penge af til at gøre vejprojektet til æstetiske god løsning, hvor lys, planter og sammenhæng til centerområdet er tænkt sammen.

Tidsplan

Vedr. Vallensbæk Torvevej ud for centret: Der har været licitation i september, og nu foregår projekteringen. Selve arbejdet foregår fra januar 2015 og forventes afsluttet til sommer.

Vedr. Vallensbæk Torvevej ud for Egholmskolen: Arbejdet foregår fra forår 2015 og forventes færdig ultimo 2015.

En stor del af økonomien til at ændre vejen kommer fra salget af arealet ud for centret, og derfor har det været nødvendigt med dette forløb, hvor det ser ud som om, arbejdet står stille.

Sidst opdateret 11.11.2014