You are here

Vallensbæks budget blev vedtaget

Date: 06. November 2019
 • Musikskolen får ny tildelingsmodel

  Vallensbæk Musikskole kan se frem til, at deres budgetter bliver reguleret i forhold til befolkningsudviklingen blandt kommunens 0-17-årige.

 • Strandparken udvikles med nye faciliteter

  Der har i år været forsøg med foodtrucks i Strandparken. Området skal nu udvikles med nye faciliteter.

 • Serviceniveauet på ældreområdet fastholdes

  Serviceniveauet på ældreområdet i Vallensbæk opretholdes med en pulje på 2,7 mio. kr. årligt, svarende til Vallensbæk Kommunes andel af Værdighedsmilliarden.

De tre partier i Vallensbæks kommunalbestyrelse – Konservative, Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti – vedtog tirsdag kommunens budget for 2020 og de kommende år.

Budgettet fastholder det høje serviceniveau og giver rum til udvikling på væsentlige områder.

Det er et bæredygtigt budget, der følger kommunens udviklingsstrategi. Den er nødvendig for at understøtte kommunens høje ambitionsniveau for blandt andet børn og unge, ældreområdet samt infrastrukturen.

Samtidig lever Vallensbæk Kommune med budgettet op til både servicevækstrammen og anlægsrammen, som er en del af økonomiaftalen mellem KL og regeringen.

Børneområdet: Bedre normeringer samt vigtige forbedringer

Småbørnsfamilierne bliver tilgodeset med bedre normeringer i kommunens daginstitutioner – det kommer til at gælde både i vuggestuer og børnehaver. I takt med dette kommer egenbetalingen til at stige, så den stadig udgør en fjerdedel af den samlede udgift.

Der afsættes midler til test af luftrensere på daginstitutionsområdet, og det skal vurderes, om luftrenserne kan forbedre indeklimaet og dermed mindske sygefraværet blandt børn og personale.

Der afsættes ekstra 300.000 kr. årligt til legepladserne på daginstitutioner, skoler og kommunens arealer, så de konstant fremstår flotte og virksomme.

Vallensbæk Skole bliver udvidet som led i en større plan. Dels får skolen et åbent campus, som er et moderne læringscenter og mødested i stil med det på Pilehaveskolen – og dels udvides indskolingen.

Med den forventede fortsatte stigning i kommunens indbyggertal er det også planlagt, at der skal bygges en ny daginstitution ved Vallensbæk Skole.

Der afsættes en bevilling til renovering af SFO’en Pilekvisten på Pilehaveskolen. Bevillingen skal blandt andet finansiere nye gulve, ny belysning, udvendige malerarbejder, nye døre og vinduer.

For at øge trygheden blandt de unge i kommunen afsættes der yderligere ekstra penge til SSP-arbejdet, som også skal anvendes forebyggende med henblik på at sikre, at kommunens unge ikke kommer ud i kriminalitet.

Kultur: Digital kunsthal og flere penge til musikskolen

Musikskolen får en ny tildelingsmodel, så budgettet bliver delvist fremskrevet i henhold til befolkningsudviklingen blandt de 0-17-årige.

Den digitale kunsthal DIAS på Vallensbæk Station får tildelt 300.000 kr. årligt, så den kan fungere som en platform for kunst, kultur og læring.

Ældreområdet: Serviceniveauet fastholdes

På ældreområdet opretholdes serviceniveauet med en pulje på 2,7 mio. kr. årligt, svarende til Vallensbæk Kommunes andel af Værdighedsmilliarden.

Der findes også penge til at indføre musikterapi, som andre steder har vist sig at have en positiv effekt på ældre med demens.

Medarbejderne i hjemmeplejen får stillet el-cykler til rådighed, hvilket kan være med til at reducere kommunens bilpark.

Nye parker ved Løkkekrogen og Vandgrunden

Når den nye daginstitution er færdig, og Pilehavehus er blevet udvidet, etableres der en park på området, der skal fungere som klima-læringsmiljø for både børn, unge og ældre.

Det grønne areal langs Horsestien og Pilestien – den såkaldte Vandgrund – omdannes til en grøn klimazone med forskellige og varierede natur- og planteoplevelser undervejs.

Udvikling af Strandparken

Området ved Tanghusene udvikles til et endnu mere attraktivt opholds- og mødested med plads til søsport, leg, motion, udeservering mm. Der etableres udsigtsterrasse, broanlæg, ny belysning og ny servicebygning med mulighed for toilet og opbevaring.

Trafikplan i Nord

I forlængelse af den borgerinddragende proces om god infrastruktur i Vallensbæk Nord afsættes en pulje på 1 mio. kr. til de konkrete steder, hvor der er behov for at gennemføre ændringer i området.

Bedre forhold for erhvervslivet

Partierne i budgetforliget vægter erhvervslivets forhold højt og har derfor valgt at sænke dækningsafgiftspromillen af forretningsejendomme fra 9,3 til 9,2 fra 2020.

Halvering af prisfremskrivning

Budgettet indeholder ikke deciderede besparelser. Dog halveres prisfremskrivningen, sådan at budgetterne til varekøb, tjenesteydelser mm. kun bliver delvist prisfremskrevet fra 2019-20. Budgetterne til løn bliver justeret med KL's fremskrivning som normalt.

Forligsparterne vil fortsat arbejde for en robust økonomi i Vallensbæk Kommune og har en målsætning om:

 • at der skal være mindst 30 mio. kr. i kassebeholdningen i det vedtagne budget 2020 og overslagsårene
 • at nedbringe kommunens gæld
 • at bufferpuljen på 5 mio. kr. fortsætter med henblik på at fastholde budgetsikkerhed og undgå tillægsbevillinger
 • at der i budget 2020 vælges statsgaranteret udskrivningsgrundlag, medmindre der kommer afgørende nye oplysninger
 • at der i budget 2020 fastholdes en udskrivningsprocent på 25,1 og at grundskyldspromillen ligeledes fastholdes på 24,38
 • at det betingede balancetilskud på ca. 8,6 mio. kr. ikke indregnes i budgettet i 2020

Forligspartierne understreger vigtigheden af, at kommunens skoler hvert år ligger blandt de 25 pct. bedste i landet på den nationale skolerangliste.

Sidst opdateret 06.12.2019