You are here

Svarfrister og sagsbehandlingstider

Her finder du information om kommunens svarfrister og behandlingstider.

Socialudvalget har vedtaget nedenstående frister for svar til borgerne jfr. retssikkerhedslovens § 3, stk. 2.

Svarfrister og behandlingstider

 • Ansøgning om førtidspension og forhøjelse af førtidspension: 13 uger

  Sagsbehandler beslutter at rejse ansøgning om førtidspension, når alle forhold vedr. helbred og det sociale er belyst og dokumenteret i jobcentret og alle revalideringsmæssige tiltag er udelukket i jobcentret. Skriftlig partshøring inden sagen forelægges pensionsudvalg. Behandlingstiden er 13 uger.

  Ved ansøgning om forhøjelse af førtidspension begynder sagsbehandlingstiden, når ansøgningen er oplyst og nødvendig dokumentation foreligger, bl.a. i form af lægelige oplysninger. Dette indhentes så hurtigt som muligt. Skriftlig partshøring inden ansøgningen behandles i pensionsudvalget. Behandlingstiden er 13 uger.

 • Ansøgning om folkepension og delpension: Udbetaling Danmark

  Udbetaling Danmark behandler ansøgning om folkepension og delpension. Se mere på borger.dk

 • Ansøgning om ældre- og plejebolig: 4 uger

  Sagsbehandlingstiden begynder, når ansøgningen er oplyst og nødvendig dokumentation foreligger. Dette indhentes så hurtigt som muligt. Ansøgningen behandles i visitationsudvalget. Behandlingstiden er 4 uger.

   

 • Personlige tillæg til pensionen: 4 uger

  Sagsbehandlingstiden begynder, når ansøgningen er oplyst og nødvendig dokumentation foreligger. Dette indhentes så hurtigt som muligt. Ansøgeren tilskrives om afgørelsen.Behandlingstiden er 4 uger.

 • Dagpenge ved sygdom: 3 uger

  Informationsskrivelser udleveres/fremsendes til nye ansøgninger. Ved modtagelsen af ansøgningen fremsendes brev, hvis der mangler oplysninger/dokumentation for at kunne behandle ansøgningen.

  Sagsbehandlingstiden begynder, når ansøgningen er oplyst og nødvendig dokumentation er modtaget. Skriftligt svar om dagpengebeløb fremsendes. Behandlingstiden er 3 uger.

 • Kontanthjælp: 2 uger

  Ansøgning modtages via jobcenter, der vurderer arbejdsmarkedsparathed. Jobcenter visiterer til borgerservice, der behandler sagen senest 2 uger efter henvendelse til jobcentret. Personligt fremmøde, dokumentation for indtægter og udgifter, dokumentation for social begivenhed (sygdom, arbejdsløshed, flygtning m.v). Behandlingstiden er 2 uger.

 • Enkeltydelser, herunder sygebehandling og medicin: 3 uger

  Ansøgning med overslag fra tandlæge modtages, dokumentation for udgifter og indtægter, gæld m.v., forelæggelse i gruppe. Ved større behandlinger eller ved tvivl, sender kommunen overslaget videre til vurdering hos kommunens tandlægekonsulent for faglig vurdering. Hvis dette betyder forlænget behandlingstid, får ansøger besked herom. Behandlingstiden er 3 uger.

 • Fleksydelse. Ansøgning, automatisk tilmelding og tilbagebetaling: Udbetaling Danmark

  Udbetaling Danmark behandler automatisk ansøgning, automatisk tilmelding og tilbagebetaling om fleksydelse. Se mere på borger.dk

 • Henvisning til krisecenter og akut boligløs: Ingen ventetid

  Sagsbehandler behandler straks henvendelse om krisecenter og akut boligløse.

 • Revalidering og fleksjob: 4 uger

  Borger kan ikke mere klare hidtidigt erhverv af helbredsmæssige eller sociale årsager. Undersøgelse/dokumentation fra læge eller speciallæge, ressourceprofil, erhvervsmæssigt sigte afklares, evt. arbejdsprøvning inden, forelægges gruppe. Behandlingstiden er 4 uger.

 • Hjemmehjælp: 5 dage

  Anmodning kan foregå via egen læge, hospital, familie eller borgeren selv til visitationen, der kontakter borgeren pr. telefon og aftaler tid for et hjemmebesøg, hvor samarbejdsaftale indgås med udgangspunkt i kvalitetsstandarderne.

  Visitationen bestiller de visiterede ydelser hos hjemmeplejen eller private leverandører efter borgerens eget valg. Behandlingstiden er 5 dage.

 • Forebyggende hjemmebesøg til ældre m.v.: 2 uger

  Brev sendes med tilbud om besøg. Hvis tidspunktet ikke passer eller besøg ikke ønskes, ringer borgeren til den forebyggende sygeplejerske for at aftale nyt tidspunkt eller melder fra. Behandlingstiden er 2 uger.

Sidst opdateret 10.12.2019