You are here

Ældrerådet

 • Ældrerådet 2019-2020

  Ældrerådet 2019-20.

Ældrerådet beskæftiger sig med alle forhold omkring ældre i Vallensbæk Kommune.

Ældrerådet består af syv borgere, der er valgt blandt og af de over 60-årige i kommunen. Hvert andet år er henholdsvis 3 og 4 medlemmer på valg. Det er lovfastsat, at kommunen skal have et Ældreråd, og kommunen har pligt til at høre Ældrerådet i forslag, der påvirker hverdagen for kommunens ældre. Ældrerådet arbejder uafhængigt af politiske partier.

Ældrerådets opgaver er blandt andet at:

 • fungere som kontaktled mellem kommunens ældre og Kommunalbestyrelsen.
 • tage emner om ældres forhold i kommunen op til drøftelse.
 • være høringspart i alle politiske sager vedrørende ældre.
 • medvirke ved undersøgelser af kommunens serviceniveau for ældre.
 • rådgive Kommunalbestyrelsen og fagudvalgene i ældrepolitiske spørgsmål.

Ældrerådet arrangerer desuden borgermøder samt indkøbsture. Indkøbsturene er for kommunens ældre, der ikke selv har mulighed for at komme i et indkøbscenter.

Du er velkommen til at komme med forslag til emner. Ældrerådet tager sig ikke af enkeltsager, men en enkeltsag kan være forløber for en generel problematik. Alle medlemmer af Ældrerådet har tavshedspligt. 

Henvendelser kan ske telefonisk til Ældrerådets kontor på Højrupgård - Tlf. 3012 5514 den anden onsdag i hver måned kl. 10.00 - 12.00. Lukket i juli måned. Henvendelse kan også ske til det enkelte medlem. 

Ældrerådets møder

Ældrerådet afholder møder én gang hver måned undtagen i juli måned. I nedenstående link kan du se forretningsorden og vedtægter for Vallensbæk Kommunes ældreråd:

 

Referater

 • Referat 11. september 2019

   

  Mødedato 

  Onsdag d. 11. september 2019 kl. 10.00-12.00

  Lokation

  Højrupgård (Højrupgårdsvej 1, 2625 Vallensbæk)

  Deltagere

  Poul Schmidt, Helle Glarø Mathiesen, Inger M. Andersen, Leif Larsen, Niels Erik Tulstrup, Birgit Rønne Seiersen

  Afbud / Ikke til stede

  Ove Andersen

  Referent

  Joel Guttman, Center for Pleje og Omsorg

  Dagsorden

  Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

  Dagsordenen blev godkendt.

  Punkt 2: Godkendelse af referat fra sidste møde d.14. august 2019

  Referatet blev godkendt.

  Punkt 3: Punkter fra sidste møde

  a) Borgermøde

  Diverse tryksager til borgermødet og andre arrangementer er gjort klar (blev omdelt ved mødet). Praktiske opgaver i forbindelse med borgermødet blev fordelt. Mødetid 1 time før (kl. 13.30). Der er kommet ja fra borgmester Henrik Rasmussen, og Jytte Bendtsen er også sat på programmet.

  b) Festlig fredag

  Jytte Bendtsen er meget glad for at Ældrerådet stiller op på dagen til Festlig fredag. Ældrerådet får et lokale. Ældrerådets banner er klar. Det praktiske blev aftalt. Mødetid kl. 14.30 og ældrerådet lukker sin del af arrangementet kl. 19.30.

  c) Sprinkleranlæg på plejehjem (jf. tidligere fremsendt mail fra forvaltningen)

  Svaret fra forvaltningen tages til efterretning. Der blev spurgt ind til procedurerne omkring brandøvelser på Højstruphave, hvilket Joel undersøger nærmere.

  d) Madordning kommunen

  Der er modtaget informationer om baggrunden for madordningen i Hjørring Kommune fra Det Danske Madhus, men endnu ikke noget om erfaringerne. Joel forsøger at skaffe oplysninger om erfaringerne direkte fra Hjørring Kommune.

  e) Høringssvar affaldsplan (jf. mail fra Niels Erik Tulstrup

  Ældrerådets høringssvar vedrørende affaldsplanen er givet. Da sagen endnu ikke er behandlet, er der ikke yderligere nyt.

  Punkt 4: Meddelelser fra formanden

  a) Borgermøde forår 2020

  Der var opbakning til forslag om oplæg ved kiropraktor og fysioterapeut fra Kiropraktik i Centrum. Dette ligger godt i forlængelse af efterårets tema.

  Punkt 5: Nyt fra råd og udvalg

  a) Regionsældreråd v/Poul og Helle

  Der er modtaget mødeindkaldelse til nyt møde d. 19. september. Poul tager måske til det.

  b) Social- og Sundhedsudvalget v/Leif, Birgit og Ove

  Der var møde i udvalget d. 27. august. Følgende blev behandlet af relevans for Ældrerådet:

  • Første spadestik til udvidelsen af Pilehavehus tages d. 17. september.
  • Der er vedtaget en udvidelse af klinikfaciliteter til ekstra læge i Sundhedshuset. Byggeperiode: marts-oktober 2020.
  • Forebyggende hjemmebesøg: Borgere i alderen 65-81 år i særlig risikogruppe skal have tilbudt besøg. For borgere som er fyldt  75 kan fødselsdagsarrangementerne gøre det ud for besøget.
  • Der er bevilget midler til Projekt Den gode kammerat, som handler om bekæmpelse af ensomhed blandt ældre mænd.
  • Opfølgning på handlingsplan i forlængelse af brugerundersøgelse blev behandlet.

  I forbindelse med indsatsen for at reducere antallet af forskellige medarbejdere i borgernes hjem er der bl.a. fastansat 8 nye medarbejdere, heraf nogle kun til rengøring.

  c) Teknik- og Miljøudvalget v/Niels Erik og Helle

  Af relevans for Ældrerådet: Plustur, som er en kombination af kollektiv trafik og flextrafik, blev godkendt i Vallensbæk Kommune.

  d) Danske Ældreråd v/Poul og Niels Erik

  Der er kommet et nyhedsbrev fra Danske Ældreråd, som Poul har rundsendt.

  e) Aktivitetsudvalget v/Helle og Inger

  Opfølgning på skovture: Aktivitetsudvalget har drøftet næste års skovture. Der er kommet ideer på bordet, men endnu ikke konkluderet noget.

  f) Redaktionsudvalget v/Poul og Ove

  Poul har indsendt tekst til næste nummer af Vallensbæk Nu.

  g) Bruger-pårørenderåd v/Inger og Ove

  Joel rykker relevante personer i kommunen for referat fra Bruger-pårørendemøde (juni måned).

  h) Indkøbsturene v/Birgit og Niels Erik

  Der har været afholdt en ny tur. Ca. 15 personer deltog.

  i) Vestegnens Ældreråd v/Poul og Helle

  Der er kommet en invitation til temamøde om boliger (i Glostrup). Endvidere er der kommet en invitation til møde d. 22. oktober i Høje-Taastrup, hvor temaet ligeledes er boliger til ældre borgere. Niels Erik og Helle deltager i sidstnævnte møde.

  j) Brugerbestyrelsen Seniorhuset v/Inger

  Der er brugermøde d. 1. oktober og åbent hus d. 9. november.

  k) Kostråd v/Birgit, Ove, Inger og Helle

  Ingen bemærkninger.

  Punkt 6: Meddelelser fra

  a) Kasserer v/Inger (lukket punkt)

  Inger orienterede om økonomi.

  b) Alle v/alle

  Niels Erik: Der kan være problemer med bomme for ældre cyklister, og der er behov for at tjekke, hvor handicapvenlige cykelstierne er. Niels Erik og Helle undersøger ved selvsyn, om der er problemer.

  Punkt 7: Evt.

  Ingen bemærkninger

   

Medlemmer

Kollerupparken 44
2625 Vallensbæk
Tlf 4373 7125
Nørrebred 101
2625 Vallensbæk
Tlf 2147 0758
Højstrupparken 45, 1. tv.
2665 Vallensbæk Strand
Tlf 2835 1953
Hyrdeengen 337
2665 Vallensbæk Strand
Tlf 2947 0395
Syvhøjvænge 90
2665 Vallensbæk
Tlf 4362 6655
Højstrupparken 45, 1. tv.
2665 Vallensbæk
Tlf 2835 1953
Bakken 10
2625 Vallensbæk
Tlf 4364 4000
Mob 2014 3242
Sidst opdateret 14.10.2019