You are here

Hvis du vil stille op

Alle, der kan stemme til kommunalbestyrelsesvalget og regionsrådsvalget, kan også stille op til henholdsvis kommunalbestyrelse og regionsråd.

Der skal vælges 15 medlemmer til Vallensbæk Kommunalbestyrelse.

Du kan stemme og stille op til kommunalbestyrelsen, hvis du

  • er fyldt 18 år
  • har fast bopæl i kommunen
  • enten er dansk statsborger, statsborger i et andet EU-land, Island eller Norge eller uden afbrydelse har boet mindst tre år i Danmark, Grønland eller på Færøerne forud for valgdagen

Vil du stille op?

Ønsker du at stille op, skal du være opført på en kandidatliste og være valgbar. Du skal også tage stilling til, om du vil stille op alene eller via et parti eller på en liste. Du kan læse mere om reglerne herunder.

Kandidatlister

Hvis du vil indlevere en kandidatliste, skal du være særligt opmærksom på følgende datoer:

Partier og lister, der blev valgt ved seneste kommunalvalg og fortsat er repræsenteret i kommunalbestyrelsen 9 uger før valgdagen, kan fritages fra kravet om underskrift fra mindst 25 stillere. Disse kandidatlister kan indleveres fra den 5. september 2017 og skal senest være indleveret den 19. september kl. 12.00.

Partier og lister, der ikke blev valgt ved seneste kommunalvalg eller 9 uger før valgdagen ikke er repræsenteret i kommunalbestyrelsen, skal have kandidatlisten underskrevet af mindst 25 stillere. Enhver, der har valgret til kommunalbestyrelsesvalget, kan være stiller for en kandidatliste. Disse kandidatlister kan indleveres fra den 19. september 2017. Og skal senest være indleveret den 3. oktober 2017 kl. 12.00.

Blanketter til kandidatlister fås ved henvendelse til Direktionscentret på Rådhuset. Den udfyldte kandidatliste skal indleveres samme sted. Når man afleverer kandidatlisten, får man en kvittering.

Listeforbund og valgforbund

Anmeldelse af listeforbund/valgforbund kan ske samtidig med indlevering af kandidatlisten. Sidste frist for at anmelde eller tilbagetrække anmeldte listeforbund/valgforbund er den 9. oktober 2017 kl. 12.00.

Valgbar

Hvis du ønsker at stille op til det kommunale eller regionale valg (kommunalbestyrelsesvalget eller regionsrådsvalget), skal du være valgbar. At være valgbar betyder, at man kan stille op og blive valgt ind i regionsrådet eller kommunalbestyrelsen. Man er automatisk valgbar, når man har valgret, dvs. hvis:

  • man er fyldt 18 år
  • man har fast bopæl i opstillingskommunen/regionen
  • man enten er dansk statsborger, statsborger i et andet EU-land, Island eller Norge eller uden afbrydelse har boet mindst tre år i Danmark, Grønland eller på Færøerne
  • man ikke er under værgemål med fratagelse af den retlige handleevne (tidligere ”umyndiggjort”).

Det er alene personer, der er sat under værgemål og har fået frataget deres retlige handleevne efter værgemålslovens § 6, der ikke har valgret. Personer, der er sat under andre former for værgemål, beholder deres valgret.

For at blive valgt til kommunalbestyrelsen/regionsrådet må du ikke være straffet for en handling, som gør, at du er uværdig til at være medlem af kommunale eller regionale råd. Så er du ikke valgbar. Du mister dog ikke din valgbarhed, hvis der på valgdagen er gået tre år, efter at straffen eller foranstaltningen er udstået, ophævet, eftergivet eller bortfaldet.

Er straffen ubetinget fængsel på over seks måneder, eller er du idømt forvaring, er fristen dog fem år. Ved betingede domme og bødestraffe regner man fristen fra datoen på den endelige dom, eller da bøden blev vedtaget.

Du kan dog under alle omstændigheder altid stille op som kandidat til valget, uanset om du måtte være tidligere straffet for en handling, der kan medføre, at du mister din valgbarhed.

Hvis du bliver valgt til kommunalbestyrelsen/regionsrådet, og du er tidligere straffet, vil Valgbarhedsnævnet, der er et uafhængigt nævn, efter valget tage stilling til, om du er valgbar.

Du kan få flere oplysninger om kommunale og regionale valg hos Social- og Indenrigsministeriet, kommunen eller regionen.

Opstilling til valget

Hvis du ønsker at opstille til valget, skal du først beslutte, om du vil:

  • opstille alene
  • opstille via et parti
  • opstille via en partineutral borgerliste.

Ligegyldigt, hvordan du ønsker at stille op, skal du udfylde en formular (kandidatliste) med en række oplysninger, som skal indleveres til formanden for valgbestyrelsen i den kommune eller region, du ønsker at stille op i. Blandt andet skal kandidatlisten have et navn (listebetegnelse).

Du kan få udleveret formularen til kandidatlisten af kommunen eller regionen alt efter, om du ønsker at stille op til det kommunale eller regionale valg. Du får samtidig udleveret en vejledning til, hvordan du udfylder formularen.

Stillere

For at få godkendt din kandidatliste skal den anbefales af et vist antal vælgere (stillere) i den kommune eller region, hvor du vil opstille. Stillerne skriver her under på, at de ønsker, at listen stiller op.

Kandidatlister kan anmode om at blive fritaget for kravet om at indsamle stillerunderskrifter. Det kan de, hvis listerne blev valgt ved sidste kommunale eller regionale valg og fortsat er repræsenteret i kommunalbestyrelsen eller regionsrådet ni uger før valgdagen. Anmodningen skal indgives til valgbestyrelsen eller regionen. 

Kandidatlisten skal have mindst 25 underskrifter for at kunne stille op. I Aarhus, Odense og Aalborg kommuner er mindsteantallet dog 50, og i Københavns Kommune er mindsteantallet 150.

Hvis du har spørgsmål, kan du rette henvendelse til kommunen eller regionen, hvor din liste vil stille op.

Det er en god idé at indsamle lidt flere underskrifter fra stillere end det antal, der som minimum kræves for at stille op. Nogle af stillerne kan siden have skrevet under på andre lister, være flyttet eller være afgået ved døden, og så tæller de ikke med i kandidatlisteanmeldelsen.

Kandidater

På kandidatlisten skal stå navnene på de kandidater, der stiller op for listen. Der skal mindst være en kandidat på listen. Der må højst være fire kandidater mere på listen end det antal medlemmer, der skal vælges til kommunalbestyrelsen eller regionsrådet. Til regionsrådet skal altid vælges 41 medlemmer, mens kommunalbestyrelsen selv bestemmer, hvor mange medlemmer der skal være i kommunalbestyrelsen.

Ud over kandidaternes fulde navn skal listen indeholde oplysninger om kandidaternes personnummer, statsborgerskab, stilling og bopæl. Det kan være, at du eller flere af kandidaterne gerne vil have skrevet jeres navne på en særlig måde på stemmesedlen, fx hvis du gerne vil bruge det navn, du havde, før du blev gift, eller et mellemnavn. Så skal du skrive navnet i formularen, sådan som du ønsker, det skal stå på stemmesedlen. Derudover skal alle kandidater underskrive formularen.

Sådan indleverer du kandidatlisten

Du skal indlevere kandidatlisten med stillernes underskrifter og adresseoplysninger til formanden for valgbestyrelsen senest kl. 12 syv uger inden valget. Du kan tidligst indlevere kandidatlisten ni uger før valgdagen.

Kandidatlister, der ikke skal indsamle stillerunderskrifter, skal indlevere kandidatlisten til valgbestyrelsen senest kl. 12 ni uger før valdagen og kan tidligst indlevere denne 11 uger før valgdagen.

Valgbestyrelsen godkender kandidatlisten

Valgbestyrelsen skal godkende kandidatlisten og give den en bogstavbetegnelse, som vil stå på stemmesedlen foran navnet på kandidatlisten. Kandidatlisten kan godt ønske at få en bestemt bogstavbetegnelse, men det er valgbestyrelsen, der i sidste ende beslutter, hvilket bogstav listen skal have. Det gælder dog ikke for lister, der stiller op for et af de partier, der kan opstille til folketingsvalg. De partier har nogle faste bogstaver, som de skal bruge, når de stiller op til kommunale og regionale valg, og som ingen lokallister kan bruge.

Kommunen offentliggør snarest muligt, efter at fristen for at indlevere kandidatlisten er udløbet, en liste over alle godkendte kandidatlister og de opstillede kandidater.

Valg, se tidligere resultater

Her kan du se en oversigt over valgresultaterne, stemmeprocenter og antal afgivne stemmer på de enkelte valgkredse for kommunale-, amtsråds-, regionale-, folketings- og Europa-Parlamentsvalg fra 1999 og frem.

Kontakt

Vallensbæk Stationstorv 100
2665 Vallensbæk
Tlf 4797 4000
Sidst opdateret 09.10.2017