You are here

Delvision 5: Et udviklende børne- og ungeliv

I Vallensbæk har vi fokus på helheden i børn og unges liv. Vi skal styrke, udfordre og udvikle børns talent og muligheder, så de får et liv i balance med høj livskvalitet.

Vi skal give børn lov til at være børn, være nærværende og hylde det enkelte barns stærke sider og møde børnene, hvor de er. Samtidig skal vi sikre, at de er glade børn, der trives i deres liv. Vores nærvær betyder, at vi har fokus på hver enkelt barn og ung, for at hjælpe dem godt i gang i livet. Vi skal derfor have fokus på trivsel i skoler og dagtilbud.

Det betyder også, at vi skal have fat i de børn og unge, der ikke trives og har behov for støtte. Vi skal have fat på dem så hurtigt som muligt og tilbyde en håndholdt indsats. Udfordrede unge skal sammen med forældrene hjælpes videre, så de lærer at tage vare om eget liv. Vi skal løfte disse unge sammen. De unge skal møde stærke og gode rollemodeller hos alle voksne, de møder på deres vej mod det voksne liv.

Har du nogle kommentarer?

Her kan du læse en redigeret udgave af delvision 5, der handler om arbejdsliv og kommunalservice. Nederst på siden finder du en pdf-fil med hele høringsforslaget til delvision 5. Du kan læse den online eller downloade den til din egen pc. Du kan skrive dine bemærkninger til delvisionen i kommentarfeltet her på siden, og på siden om hele den samlede kommuneplanstrategi 'Det hele menneske i fremtidens boligby'.

I teksten herunder kan du både læse delvisionen og kommunalbestyrelsens forslag til målsætninger.

Kerne kompetencer, digitale kundskaber og kulturel dannelse

Vi skal sætte fremtidens kompetencer i fokus. Vallensbæks børn og unge skal tilegne sig en balanceret vifte af kundskaber, kompetencer og dannelse. Der skal være fokus på kernekundskaber som dansk og matematik, men også plads til uddannelse i praktiske kompetencer som fx samarbejde, kreativitet, kritisk tænkning og problemløsning, herunder også fokus på it-kompetencer, der flytter Vallensbæks børn fra rollen som digitale forbrugere til rollen som kompetente digitale brugere og skabere. Samtidig skal der åbnes op for et bredere dannelsesperspektiv, der spænder fra digital dannelse til såvel kulturel som demokratisk indsigt. På den måde bliver de klædt på til fremtidens uddannelser og arbejdsmarked.

De skal være aktive i idræts- og foreningslivet og have fyldt den kulturelle rygsæk op, så de er klædt på til at gå fra ung til voksen.

Vi skal sammen med børnene, forældrene og andre parter sørge for, at børn og unge har en kulturel, værdimæssig og uddannelsesmæssig ballast der gør, at de kan træffe de rigtige valg i forhold til uddannelse, arbejdsliv, miljø og sundhed. De skal styrkes, udvikles og dyrke deres talent, så de som voksne kan få et liv i balance med høj livskvalitet. Vi skal præsentere de unge for stærke rollemodeller både i og uden for skolen.

Vi uddanner til fremtidens arbejdsmarked

Fundamentet for et godt liv er et dynamisk arbejdsliv. Derfor skal alle unge skal have en uddannelse, der giver job og dermed en fremtid på arbejdsmarkedet. Vi skal se de unges potentiale og understøtte dem. Vi uddanner til fremtiden, og derfor er digitale kompetencer vigtige.

En af vores styrker er, at vi i Vallensbæk har et højt uddannelsesniveau og samarbejder med omverdenen om at styrke uddannelse, virksomhedskontakt og erhvervsrettet vejledning. De unge er vores fremtid, og vi skal satse på dem ved at give dem den bedste ballast, de bedste uddannelsesmuligheder og de bedste forudsætninger.

Derfor er uddannelse og læring fortsat centralt i udviklingen af Vallensbæk. Vallensbækborgeren skal være velkvalificeret og aktiv på arbejdsmarkedet og i sit liv

Helhedstænkning og læring for livet

Vi arbejder for at understøtte den enkelte borger ud fra en helhedstænkning, hvor der er høj trivsel og en god sammenhæng i børn og unges hverdag og udvikling. Eksempelvis ønsker vi, at daginstitutioner og skoler i Vallensbæk har pædagogiske profiler, som udvikler børnenes kreativitet og initiativlyst. Endvidere har vi fokus på overgange fra dagpleje til daginstitution, til skole og fritidsordning og videre til uddannelse samt fokus på aktiv inddragelse af vores kultur- og fritidsaktiviteter.

Skolerne skal have fokus på læring for livet. Vi skal have en udfordrende skole, som ligger blandt de 25 % bedste i landet på den nationale skolerangliste. Læring er omdrejningspunktet for et samfund og skal finde sted hele livet og være for både børn og voksne. Vi skal derfor arbejde på ”skoler for livet” og have fokus på læringscentre, hvor der tilbydes en bred vifte af tilbud, uanset alder. Læring skal ikke kun tilfredsstille borgernes individuelle behov, men også ses som et aktivt bidrag til at fastholde borgere på arbejdsmarkedet og understøtte erhvervslivets behov for kompetente medarbejdere. Læring er et samfunds livsnerve.

Vi vil have en åben skole, der ikke lukker sig som sig selv og en skole, som har fokus på læringsmiljøer og læringsopgaven. Eleverne skal ud af klasselokalet, og fagene skal matche det moderne samfund. Intentionerne i den åbne skole skal føres ud i livet. Den gode kommunikation mellem skole, barn og forældre skal skabe en fælles referenceramme for lærer, pædagoger og forældre, så alle støtter op om det enkelte barns gode udvikling.

Forslag til målsætninger

Kommunalbestyrelsen har opstillet en række forslag til målsætninger, der sætter ambitionen for arbejdet med delvisionen de kommende år. Det er de målsætninger, der skal diskuteres og kvalificeres på workshoppen.

Vallensbæks institutioner og skoler er udviklende og inspirerende, åbne, transparente og matcher et digitalt og moderne samfund

 • Eleverne har relevante digitale og teknologiske kompetencer, herunder kodning og robotteknologier. Disse kompetencekrav indarbejdes i lærerplanerne
 • Alle elever i Vallensbæk møder engagerende, inspirerende og varierende undervisning, der giver dem lyst til at lære mere
 • Det omgivende samfund inddrages i undervisningen, så eleverne kan lære virkelighedsnært og udfordres af forskellige fagpersoner
 • Vallensbæk inddrager forældrene i børnenes skolegang
 • Alle børn i Vallensbæks dagtilbud møder engagerende, inspirerende og spændende rammer, de kan lege og lære i
 • Vi vil udvikle nye tilbud og ungemiljøer, som skaber gode fællesskaber for Vallensbæks unge

Unge i Vallensbæk uddannes som ressourcestærke samfundsborgere til fremtidens arbejdsmarked

 • Eleverne opnår relevante digitale / teknologiske kompetencer, heriblandt kompetencer inden for digital fabrikation, computergenereret design, 21st century skills, computational thinking og kodning
 • Vallensbæk skal arbejde med en digital skoletaske, hvor undervisningsmateriale tilkøbes digitalt i takt med at de udvikles
 • Alle medarbejdere på skoler og institutioner skal anvende de digitale platforme til blandt andet kommunikation med forældre og undervisning af elever
 • Vi har ambitiøse mål for elevernes afgangsprøveresultater – vi skal være blandt de 25% bedste kommuner 
 • Flere elever skal opnå karakterer i den høje ende af skalaen i de bundne afgangsprøver.
 • UU og Ungdomsskolen i Vallensbæk skal via håndholdte indsatser, der sikrer, at talentfulde unge opnår topkarakterer ved afgangsprøverne
 • Vallensbæks unge skal opnå den ungdomsuddannelse, der passer bedst til den enkelte unges drømme og ambitioner

Vi griber børn og familier, der har brug for en ekstra indsats, tidligt i livet

 • Vi laver håndholdte indsatser, der gør, at alle børn, der starter i 0. klasse, er sprogligt skoleparate og kan tale dansk
 • Vi vil give distrikterne et mere fleksibelt økonomisk råderum, så de kan styrke den tidlige indsats

Derudover har Kommunalbestyrelsen valgt en række temaer inden for denne delvision. Temaerne er områder, Kommunalbestyrelsen er nysgerrige på, og som der skal arbejdes med i de kommende fire år. Du kan se temaerne i den grå boks herunder.

Temaer

 • Hvordan sikrer vi kvalitet i børnelivet?

  Hvordan sikrer vi, at børnene i Vallensbæk møder høj kvalitet i dagtilbuddene? Hvordan giver vi i Vallensbæk vores børn noget ekstra? Hvad skal der være i vores børns kulturelle rygsæk? Hvordan sikrer vi, at vi har en høj kvalitet i børnenes liv? Hvad skal vi tilbyde vores børn og børnefamilier? Hvordan bliver vi Hovedstadens foretrukne familiekommune? 

 • Hvordan griber vi børn og familier, der har brug for en ekstra indsats, tidligt i livet?

  Hvordan sikrer vi en tidlig indsats for de familier, der har udfordringer, og som fx skal understøttes i forhold til fx sprog, kultur, ordblindhed, overintelligens eller andre særlige behov? Hvordan sikrer vi, at børnenes og familiernes behov er i fokus, og at vi løser opgaven i et samspil med andre – herunder med forældre? 

 • Hvordan åbner vi dørene til skolerne?

  Hvordan involverer vi forældrene? Hvordan kommunikerer vi bedre? Hvordan sikrer vi transparens? Hvordan henter vi kompetencer ind udefra? Hvordan bruger vi faciliteterne på en anden måde og inviterer ind? Og hvordan får vi i større omfang skolerne til at bruge nye trends, udefrakommende undervisere og de inspirerende læringsmiljøer uden for skolen?

Hvad er en kommuneplanstrategi egentlig?

Kommunalbestyrelsen sætter i Kommuneplanstrategi 2018 fokus på de vigtigste mål og indsatsområder i Vallensbæk Kommune de næste fire år. Kommuneplanstrategi 2018 er en udviklingsstrategi for kommunen.

Kommuneplanstrategien er med andre ord et dokument, der sætter retningen for kommunens arbejde i de kommende år. 

I 2012 formulerede Vallensbæk Kommunalbestyrelse en langsigtet vision for fremtidens Vallensbæk. Den blev fulgt op med Kommuneplanstrategi 2012 og Kommuneplanstrategi 2014, hvor kommunalbestyrelsen fastlagde en strategi for, hvordan vi skulle arbejde hen imod visionen.

Visionen er fortsat den samme: Vi skal danne rammerne for ’det hele menneske i fremtidens boligby’. Med kommunalbestyrelsens formulering af Kommuneplanstrategi 2018 når vi et skridt nærmere visionen.

Strategien indeholder fem delvisioner som beskriver, hvad Vallensbæk skal udvikle sig mod. For hver delvision beskrives en række overordnede mål. De overordnede mål bliver konkretiseret i høringsperioden. Konkretiseringen sker ved at inddrage borgere og virksomheder i kommunen.

Kommuneplanstrategien står på et fundament af sikker drift og højt serviceniveau. Ud fra dette fundament vil vi i den daglige drift og i det udviklingsarbejde, der foregår i organisationen stræbe efter at nå disse delvisioner. Derudover har kommunalbestyrelsen valgt en række temaer, der handler om, hvad Vallensbæk Kommune vil blive bedre til. Disse temaer skal der arbejdes med i de kommende fire år. 

 

Kontakt

Vallensbæk Stationstorv 100
2665 Vallensbæk
Tlf 4797 4000
Sidst opdateret 31.07.2018