You are here

Delvision 4: Vilje til ildsjæle

Vi udvikler Vallensbæk i samarbejde med alle, der har lyst til at tage initiativ og aktivt være med til at sætte dagsordenen.

Vallensbæk er en kommune med aktive og engagerede borgere. Sammen skaber vi gode og solide tilbud til alle. De aktive og engagerede borgere afspejler sig i de mange brugerbestyrelser og det rige foreningsliv med stor variation i tilbud og aktiviteter. Vi er en kommune, der giver rum og rammer til at udfolde dette fællesskab og engagement.

Har du nogle kommentarer?

Her kan du læse en redigeret udgave af delvision 4, der handler om arbejdsliv og kommunalservice. Nederst på siden finder du en pdf-fil med hele høringsforslaget til delvision 4. Du kan læse den online eller downloade den til din egen pc. Du kan skrive dine bemærkninger til delvisionen i kommentarfeltet her på siden, og på siden om hele den samlede kommuneplanstrategi 'Det hele menneske i fremtidens boligby'.

I teksten herunder kan du både læse delvisionen og kommunalbestyrelsens forslag til målsætninger. 

Kompetente og engagerede medarbejdere

Vi er en kommune, hvor vi betragter engagementet, dedikation og ansvarlighed som et vigtigt særkende. Derfor er det vigtigt, at Vallensbæk Kommune er en attraktiv arbejdsplads, der tiltrækker de bedste medarbejder og ledere – og vi skal skabe rum for, at vores ansatte også kan være ildsjæle. Vi vil være en attraktiv arbejdsplads, hvor de ansatte – både ledere og medarbejdere – understøttes og udvikles. Vi vil have en arbejdsplads, hvor engagerede og kompetente ildsjæle søger hen. De ansatte skal opleve en kultur, hvor man bliver påskønnet, især hvis man brænder for jobbet og opgaven. Og borgerne skal opleve ansatte, der er både kompetente og motiverede og som gerne går et ekstra skridt for at løse opgaven godt for borgeren.

Kommunen skal bidrage og invitere borgere, erhvervsliv og foreninger med til at løfte de opgaver og udfordringer, vi ser. Det kan være gennem frivilligt arbejde, mentorordninger, foreningsarbejde eller blot den almindelige opmærksomhed over for hinanden.

Det skal være let at være aktiv

En borger i Vallensbæk har mulighed for at være aktiv og udvikle sig. Man kan være aktiv i kultur-, fritids- og foreningslivet – også på græsrodsniveau. Det vil for eksempel sige, at forældrene engagerer sig i skolelivet, at borgere deltager i det frivillige arbejde og virksomheder engagerer sig i erhvervsvejledning af unge. Der er mulighed for at udvikle sig som menneske, at dygtiggøre sig, dyrke sine talenter og videreuddanne sig.

Vi skal med borgere, foreninger og erhverv skabe en bedre opgaveløsning med fokus på nærdemokrati, dialog, samspil og rammer. Det skal være let at tage en aktiv rolle og bidrage til vores udvikling.  Vallensbæk skal bruge foreninger, ildsjæle, erhvervsliv og andre samarbejdsparter til en bedre opgaveløsning - ikke som erstatning for kommunale medarbejdere, men som et krydderi, der gør Vallensbæk unik. Vi skal bruge og se hinandens ressourcer. Alle kan bidrag og er værdifulde.

Samspil, dialog og mindre bureaukrati

Det er samspillet mellem politikere, kommune, borgere, virksomheder og foreninger, der giver det lokale demokrati og lokalpolitikken legitimitet. Vi er til for hinanden. Vi skal udnytte nærheden i kommunen og det faktum, at vi har et rigt og aktivt foreningsliv med engagerede borgere og virksomheder. Vi skal invitere borgere, virksomheder og foreninger til at tage en aktiv rolle og bidrage til kommunens og hinandens udvikling – uanset rollen som politiker, borger, medarbejder, forening eller virksomhed.

Vi skal sikre, at det er let for både ressourcestærke og mindre ressourcestærke borgere at deltage og være aktive. Vi skal sikre gode rammer for at alle borgere i Vallensbæk kan engagere sig. Vi skal have fokus på digitale løsninger, gode fysiske rammer og mindre bureaukrati, så vi på den måde understøtter det lokale demokrati. 

Forslag til målsætninger

Kommunalbestyrelsen har opstillet en række forslag til målsætninger, der sætter ambitionen for arbejdet med delvisionen de kommende år. Det er de målsætninger, der skal diskuteres og kvalificeres på workshoppen.

Vallensbæk Kommune understøtter og anerkender ildsjæle, både frivillige, foreninger og iværksættere

 • I Vallensbæk Kommune er det let at realisere sine gode idéer til gavn for lokalsamfundet
 • Vallensbæk Kommunes faciliteter skal kunne bruges til flere aktiviteter – og de skal være lette at booke
 • I Vallensbæk Kommune skal en ny digital platform give alle mulighed for at booke idrætsfaciliteter, når de ikke er i brug

Vallensbæk Kommune er en attraktiv og dynamisk arbejdsplads, der tiltrækker og udvikler kompetente og engagerede medarbejdere og ledere

 • Vallensbæk Kommune prioriterer at være en attraktiv arbejdsplads, hvor engagerede og kompetente søger hen, og derfor kan vi rekruttere kvalificerede medarbejdere til alle typer af stillinger
 • Vallensbæk Kommune prioriterer et godt arbejdsmiljø, kvalitet i opgaverne og medarbejdernes tilstedeværelse højt. Derfor ligger kommunens gennemsnitlige årlige sygefravær blandt de 10% af landets kommuner med laveste sygefravær
 • Vallensbæk Kommune ønsker en god balance mellem fastholdelse af dygtige medarbejdere og ny inspiration og viden udefra, og derfor har vi et mål om, at den årlige gennemsnitlige personaleomsætning i hele kommunen ligger på omkring 15%
 • Vallensbæk Kommune prioriterer opgaven som uddannelsessted højt og bidrager til uddannelse af dygtige elever, der efterfølgende kan ansættes i kommunen. Derfor ansætter vi minimum 15 lærlinge og elever om året, heraf ca. 12 SOSU-elever
 • Vallensbæk Kommune prioriterer kompetenceudvikling højt og investerer i dygtiggørelse af vores medarbejdere. Derfor anvender vi mindst 1% af den årlige lønsum på kompetenceudvikling og efteruddannelse

Vallensbæks borgere er aktive og bidrager med deres ressourcer til lokalsamfundet

 • I Vallensbæk Kommune stiger medlemstallet i foreningerne, og de unge dropper ikke ud
 • Borgere, som møder i Jobcentret, skal i højere grad motiveres til indgå som aktive samfundsborgere i kultur- og fritidslivet
 • Borgere i Vallensbæk bruger deres ressourcer enten gennem beskæftigelse og/eller som frivillige

Derudover har Kommunalbestyrelsen valgt en række temaer inden for denne delvision. Temaerne er områder, Kommunalbestyrelsen er nysgerrige på, og som der skal arbejdes med i de kommende fire år. Du kan se temaerne i den grå boks herunder.

Temaer

 • Hvordan understøtter vi ildsjæle - fra foreninger til iværksættere?

  Hvordan understøtter vi ildsjæle og engagerede borgere, så de udnytter deres lyst og drive? Hvordan kan UU og jobcenteret fx bidrage til, at ildsjæle udvikler virksomheder og bliver iværksættere? Hvordan kan vi understøtte, at den unge, der gerne vil bidrage uden for de gængse rammer, får de bedste muligheder for at kunne dette?

 • Hvordan kan vi gentænke samarbejder i Vallensbæk Kommune?

  Hvor meget kan andre involvere sig i de kommunale opgaver? Hvordan kan kommunale opgaver løses via øget samarbejde med andre aktører som samarbejdspartnere og foreninger?

 • Hvordan sikrer vi, at vi udfordres af ildsjæle og udfordrer ildsjælene?

  Hvordan kan vi skabe en kultur, hvor gensidige input udvikler os og understøtter ildsjæle som samarbejdspartnere, foreninger og andre borgere? Hvordan bruger vi hinanden til at skabe dynamik og løbende forandringer? Hvordan kommunikerer vi med ildsjæle?

Hvad er en kommuneplanstrategi egentlig?

Kommunalbestyrelsen sætter i Kommuneplanstrategi 2018 fokus på de vigtigste mål og indsatsområder i Vallensbæk Kommune de næste fire år. Kommuneplanstrategi 2018 er en udviklingsstrategi for kommunen.

Kommuneplanstrategien er med andre ord et dokument, der sætter retningen for kommunens arbejde i de kommende år. 

I 2012 formulerede Vallensbæk Kommunalbestyrelse en langsigtet vision for fremtidens Vallensbæk. Den blev fulgt op med Kommuneplanstrategi 2012 og Kommuneplanstrategi 2014, hvor kommunalbestyrelsen fastlagde en strategi for, hvordan vi skulle arbejde hen imod visionen.

Visionen er fortsat den samme: Vi skal danne rammerne for ’det hele menneske i fremtidens boligby’. Med kommunalbestyrelsens formulering af Kommuneplanstrategi 2018 når vi et skridt nærmere visionen.

Strategien indeholder fem delvisioner som beskriver, hvad Vallensbæk skal udvikle sig mod. For hver delvision beskrives en række overordnede mål. De overordnede mål bliver konkretiseret i høringsperioden. Konkretiseringen sker ved at inddrage borgere og virksomheder i kommunen.

Kommuneplanstrategien står på et fundament af sikker drift og højt serviceniveau. Ud fra dette fundament vil vi i den daglige drift og i det udviklingsarbejde, der foregår i organisationen stræbe efter at nå disse delvisioner. Derudover har kommunalbestyrelsen valgt en række temaer, der handler om, hvad Vallensbæk Kommune vil blive bedre til. Disse temaer skal der arbejdes med i de kommende fire år. 

 

Kontakt

Vallensbæk Stationstorv 100
2665 Vallensbæk
Tlf 4797 4000
Sidst opdateret 31.07.2018