You are here

Delvision 2 - Grønt byliv med central beliggenhed

Vallensbæk er en grøn by med arkitektur og byrum af høj æstetisk kvalitet, tæt på storbyens muligheder. Det giver os nærhed og fællesskab kombineret med højt til loftet og udsyn.

Vallensbæk er en kommune, der har beholdt sine grænser trods to kommunalreformer. Det gør, at kommunen har bevaret den ånd og følelse af fællesskab, der altid har præget kommunen – både i forhold til hinanden, kommunen og politikerne.

Har du nogle kommentarer?

Her kan du læse en redigeret udgave af delvision 2, der handler om arbejdsliv og kommunalservice. Nederst på siden finder du en pdf-fil med hele høringsforslaget til delvision 2. Du kan læse den online eller downloade den til din egen pc. Du kan skrive dine bemærkninger til delvisionen i kommentarfeltet her på siden, og på siden om hele den samlede kommuneplanstrategi 'Det hele menneske i fremtidens boligby'.

I teksten herunder kan du både læse delvisionen og kommunalbestyrelsens forslag til målsætninger. 

Den grønne og blå kommune

Vallensbæk er en grøn og blå kommune, der værner om miljøet. Vallensbæk er præget af kysten, søer og de store rekreative arealer midt i kommunen. Vi har både lystbådehavn, stranden, mosen og Store Vejleådal. Derudover har vi har en bred diversitet i byrum lige fra den gamle landsby med stråtækte huse til moderne lejligheder og villa- og rækkehuskvarterer. Det giver gode muligheder for fritids- og idrætsliv i tæt kontakt med naturen og som en naturlig del af hverdagen.

Vallensbæk skal fortsat udvikle det grønne og blå og bibeholde det som en naturlig del af hverdagen i byen. Vi vil have velplejede byrum, spændende kystområder og grønne områder, der er til for at blive brugt. De skal invitere til mangfoldighed og oplevelser samt være æstetiske og bæredygtige til gavn for både borgere og erhverv. I udviklingen af nye byrum har vi fokus på at få naturen ind mellem boligerne, så naturen ikke blot omkranser dem. Byrummene og de grønne områder skal ikke blot være gennemgangsområder, men skal byde på kunst- og motionsoplevelser og bidrage til højere livsglæde hos borgerne. Det handler om høj kvalitet i alle de forhold, der har betydning for det gode, bæredygtige og sikre liv for borgerne.

Grønt byliv med storbyens muligheder

I kraft af vores centrale placering tæt på København har vi en indbygget åbenhed mod omverdenen. Det giver os udsyn, mangfoldighed og god tilgængelighed til verden omkring os. Det skal vi udnytte. Vi har en unik mulighed for at kombinere det grønne byliv med storbyens muligheder. Vi skal styrke vores profil som bo-kommune, hvor vi kan tiltrække både borgere med job og virksomheder og arbejdspladser samt tilbyde gode forhold for erhvervslivet.

I Vallensbæk Kommune kan man trække sig tilbage fra hovedstadens byliv, stresse af og få ro til fordybelse – Vallensbæk tilbyder et frirum i den travle hverdag. Vi har en bred variation i natur, byrum, oplevelser og aktiviteter, alt sammen lige uden for døren. Vi har spændende faciliteter fx digital kunst på stationen og i byrummet, Det Grønne Strøg, legepladser og en naturlegeplads, enge, hestefolde, havn, strand og mose. De grønne områder og byrummene udnyttes i en vifte af fritids- og aktivitetstilbud på tværs af generationer med mulighed for et aktivt og sundt liv. Hos os skal byrum og grønne områder give oplevelser og være til for at blive brugt. Hos os må græsset betrædes!

Vi passer på vores by

Vi skal værne om det unikke ved Vallensbæk Kommune. Vallensbæk skal være en præsentabel kommune, både for borgerne og virksomhederne. Vallensbæk skal fremstå velplejet og pæn med arkitektur og byrum af æstetisk høj kvalitet. Vi skal bekæmpe graffiti, sikre optimal pasning af vores fortove, veje og byrum, have fokus på lys i byrummet samt det æstetiske, dynamiske byrum. Vi skal pleje og passe på vores grønne områder og tænke bæredygtigt. Det er vigtigt, at borgerne også føler et fælles ansvar for vores byrum og grønne områder.

Hos os skal hvert nyt byrum eller boligområde være præget af arkitektur af høj æstetisk kvalitet. Vi skal være en smuk by med grønne, attraktive og levende byrum, hvor man kan lide at opholde sig.  Når vi udvikler nye områder skal vi tænke i løsninger, med pæne facader, smuk beplantning og grønne integrerede p-pladser, og så bilerne ikke er så synlige i byrummet.

Vallensbæk udvikler sig fortsat, blandt andet med omdannelsen af industriområder, udviklingen af Nord og den nye letbane, der åbner nye muligheder for at videreudvikle et egentligt bycentrum. Udviklingen giver os mulighed for at nytænke de forskellige byrum: fx området omkring stationen, idrætsfaciliteter med interaktive elementer og byrum, der inviterer til mangfoldighed og oplevelser samtidig med, at naturen trækkes tættere på boligerne i grønne byrum.

Udviklingen udfordres af planloven, der trods en opblødning forsat begrænser udviklingen i kommunen. Trods denne udfordring er det vigtigt, at vi tænker i helheder i udviklingen af det grønne i et balanceret samspil med byrummene. Det skaber sammenhæng i kommunen som helhed.

Vi tager højde for klimaændringer

Vallensbæk udfordres af klimaforandringer og en øget mængde overfladevand. Vi er et kystnært og lavtliggende område, hvilket betyder øget overfladevand, højere vandstand i Køge Bugt, mere nedbør om vinteren samt hedebølger og voldsomme regnskyl om sommeren. For at bevare vores miljø, det grønne byliv, skal vi arbejde bevidst med at bevare byens nærhed til naturen og håndtere klimaændringerne på en hensigtsmæssig måde til gavn for borgerne. Derfor skal klimasikring fx tænkes ind i ny infrastruktur og nye byrum.

Sammenhængende infrastruktur 

Infrastrukturen er vigtig for kommunen, men det betyder også, at Vallensbæks borgere generes af støj fra to store motorveje og en kommende Ringstedbane med godstrafik og højhastighedstog. Den udfordring skal vi arbejde med, og vi skal insistere på, at staten tager ansvar for deres infrastruktur. Vi skal have fokus på at reducere støjen i samarbejde med andre myndigheder på tværs af lokal, regional og statslig infrastruktur.  Lokalt samarbejder vi tæt med Gate 21 om et ”Living Lab”, hvor producenter kan teste deres nyeste teknologi til at nedbringe støjniveauet i kommunen. Samtidig skal vi aktivt følge udviklingen, når vi placerer nye boligområder, så vi får skabt gode byrum, der er afskærmet fra støjen, og vi skal udnytte teknologien aktivt i arbejdet med støj.

Vi skal arbejde med infrastrukturen i dialog med borgere, erhverv og andre relevante parter. Vi skal bl.a. arbejde for at skabe sikre skoleveje, gode forhold for cyklister og fodgængere og fremme brugen af kollektiv transport gennem forsøg med alternativer som fx førerløse busser og alternative busruter. Vi skal fokusere på de store veje og tilpasning af vejnettet til trafikken samt stillezoner og bruge stierne til at sikre et samlet Vallensbæk. Vi skal understøtter ét samlet Vallensbæk, og binde kommunen bedre sammen. Vi skal fx skabe en sammenhæng mellem nord og syd gennem busruter, infrastruktur, cykelstier og bevægelsesstier.

Forslag til målsætninger

Kommunalbestyrelsen har opstillet en række forslag til målsætninger, der sætter ambitionen for arbejdet med delvisionen de kommende år. Det er de målsætninger, der skal diskuteres og kvalificeres på workshoppen.

Byrum, byudvikling og renovering i Vallensbæk skal være af høj kvalitet og bidrage til livsglæde

 • Vi skal udvikle Strandparken og havnen, så området i samspil med bycentrum bliver et levende, mangfoldigt aktiv for alle, hele året rundt
 • Vi skal igennem byudvikling og renovering skabe flere byrum og boligområder i høj kvalitet, der skaber livskvalitet for alle
 • Vi skal bruge naturen og gøre det mere spændende at bevæge sig ud i Vallensbæks grønne oaser
 • Vi skal involvere brugere og borgere, så vi skaber et ejerskab til udviklingen i Vallensbæk
 • Vallensbæk bruger smart city til at skabe mere værdi for borgerne
 • Borgerne oplever byrum med digitale udfordringer, oplevelser og læringsmuligheder
 • Borgerne oplever, at stationsnære områder understøtter borgernes transportbehov og at der er et højt digitalt informations- og serviceniveau
 • Nye smarte løsninger afsøges, når vi udskifter og renoverer bygninger og byrum. Teknologi bruges hvor muligt bl.a. til at understøtte ansvarligt forbrug og genbrug – samt til at lette hverdagen og skabe livsglæde for Vallensbæks borgere
 • I Vallensbæk Kommune har vi byrum og mødesteder, der skaber sociale relationer og fællesskaber

Vallensbæk skal være bæredygtig og sikre klimatilpasning med fokus på nedbør og stigende grundvand

 • Klimatilpasning skal give værdi for alle og være en naturlig del af byrum og nye boligområder
 • Vi skal udbrede viden og skabe synlighed omkring klimaudfordringer og løsninger, med fokus på hvad vi alle selv kan gøre
 • Vi skal arbejde for et mere bæredygtigt Vallensbæk, hvor løsninger bliver valgt ud fra, at de mindsker forbruget af el, vand og varme
 • Vi skal understøtte den rette adfærd i forhold til genanvendelse af affald, vand, el og varme og sikre, at de løsninger, vi laver, skaber den rette adfærd

Vallensbæk har fokus på at nedbringe trafikstøj i kommunen

 • Forebyggelse af støj skal give værdi for borgere og virksomheder og være en naturlig del af udviklingen af nye byrum og boligområder, hvor det er relevant.
 • Vi skal arbejde med nye vinkler i forhold til trafikstøj, og derigennem opnå en reduktion af trafikstøjen gennem tiltag som hastighedsnedsættelse, beplantning, byggeri mm.
 • Vi skal udbrede viden omkring trafikstøj, med fokus på hvad vi alle selv kan gøre for at mindske gener fra trafikstøj
 • Vi skal forsat arbejde for, at de statslige myndigheder påtager sig ansvaret for støjbekæmpelse på de statslige veje og jernbaner.

Vallensbæk har en infrastruktur, som knytter nord og syd sammen og knytter Vallensbæk sammen med resten af hovedstaden

 • Vi skal arbejde for en bedre offentlig transport, både i og på tværs af kommunen og i hovedstadsområdet
 • Vi sikrer en infrastruktur, som lægger op til, at børn og voksne cykler i kommunen
 • Vallensbæk er en kommune, hvor alle børn cykler eller går til skole
 • Vi skal bruge de digitale muligheder til at gøre det sjovt for alle at bevæge sig i Vallensbæk
 • Vallensbæk styrker infrastrukturen gennem teknologiske løsninger til gavn for brugere og borgere.

Derudover har Kommunalbestyrelsen valgt en række temaer inden for denne delvision. Temaerne er områder, Kommunalbestyrelsen er nysgerrige på, og som der skal arbejdes med i de kommende fire år. Du kan se temaerne i den grå boks herunder.

Temaer

 • Klima - Hvordan bidrager vi alle til at håndtere udfordringerne med stigningen i nedbør?

  Hvordan undgår vi skader som følge af stigende nedbør, og hvordan håndterer vi de udfordringer, som stigende nedbør og stigende grundvand indebærer? Hvordan kan vi tænke klimasikring ind i ny infrastruktur og byrum med fokus på smarte og rekreative løsninger?

 • Trafikstøj - Hvordan skal vi arbejde med støj fremover?

  Hvilke muligheder har vi for at arbejde med trafikstøj, og hvordan kan vi i fællesskab nedsætte generne for trafikstøj og forebygge trafikstøj? Kan vi skabe nye byrum, så de afskærmes fra støj? Hvordan laver vi en målrettet prioritering af indsatser mod støj, og hvad vil have en effekt? Hvordan får vi staten til også at påtage sig sit ansvar? Hvad kan borgerne gøre?

 • Smart City - Hvad er smartcity i fremtidens boligby?

  Hvilken værdi skal smartcity skabe for Vallensbæks borgere? Skal den smarte by øge borgernes livskvalitet, styrke Vallensbæks brand for at tiltrække ressourcestærke borgere, skabe vækstmuligheder eller noget helt fjerde? Vi skal definere, hvad smartcity er for os i Vallensbæk, og vi skal blive skarpe på, hvilke indsatser der giver mening og skaber værdi. Hvordan gør vi os klar til fremtiden?

Hvad er en kommuneplanstrategi egentlig?

Kommunalbestyrelsen sætter i Kommuneplanstrategi 2018 fokus på de vigtigste mål og indsatsområder i Vallensbæk Kommune de næste fire år. Kommuneplanstrategi 2018 er en udviklingsstrategi for kommunen.

Kommuneplanstrategien er med andre ord et dokument, der sætter retningen for kommunens arbejde i de kommende år. 

I 2012 formulerede Vallensbæk Kommunalbestyrelse en langsigtet vision for fremtidens Vallensbæk. Den blev fulgt op med Kommuneplanstrategi 2012 og Kommuneplanstrategi 2014, hvor kommunalbestyrelsen fastlagde en strategi for, hvordan vi skulle arbejde hen imod visionen.

Visionen er fortsat den samme: Vi skal danne rammerne for ’det hele menneske i fremtidens boligby’. Med kommunalbestyrelsens formulering af Kommuneplanstrategi 2018 når vi et skridt nærmere visionen.

Strategien indeholder fem delvisioner som beskriver, hvad Vallensbæk skal udvikle sig mod. For hver delvision beskrives en række overordnede mål. De overordnede mål bliver konkretiseret i høringsperioden. Konkretiseringen sker ved at inddrage borgere og virksomheder i kommunen.

Kommuneplanstrategien står på et fundament af sikker drift og højt serviceniveau. Ud fra dette fundament vil vi i den daglige drift og i det udviklingsarbejde, der foregår i organisationen stræbe efter at nå disse delvisioner. Derudover har kommunalbestyrelsen valgt en række temaer, der handler om, hvad Vallensbæk Kommune vil blive bedre til. Disse temaer skal der arbejdes med i de kommende fire år. 

 

Kontakt

Vallensbæk Stationstorv 100
2665 Vallensbæk
Tlf 4797 4000
Sidst opdateret 31.07.2018