You are here

Delvision 1: Dynamisk arbejdsliv og fleksibel service af høj kvalitet

Vallensbæk Kommune er til for borgerne, foreningerne og erhvervslivet. Vi udnytter det unikke i Vallensbæk og gør op med det, vi plejer.

Historisk set har Vallensbæk Kommune altid været en veldrevet kommune, der er kendetegnet ved gedigen kvalitet og god service. Vallensbæk Kommune er til for både borgere, erhverv og foreninger og er præget af klassiske dyder som ordentlighed og ansvarlighed. Vi har altid været kendt for at turde tænke nyt og omstille os hurtigt.

Har du nogle kommentarer?

Her kan du læse en redigeret udgave af delvision 1, der handler om arbejdsliv og kommunalservice. Nederst på siden finder du en pdf-fil med hele høringsforslaget til delvision 1. Du kan læse den online eller downloade den til din egen pc. Du kan skrive dine bemærkninger til delvisionen i kommentarfeltet her på siden, og på siden om hele den samlede kommuneplanstrategi 'Det hele menneske i fremtidens boligby'.

I teksten herunder kan du både læse delvisionen og kommunalbestyrelsens forslag til målsætninger. Det er de målsætninger, der skal diskuteres og kvalificeres på workshoppen. 

Samspil, fælleskab og nærvær

Vi er en kommune, hvor der ikke er langt fra ord til handling, og vi betragter fællesskabet som et vigtigt særkende for kommunen. Vi skal give rum til at udfolde samspillet og fællesskabet og styrke borgernes oplevelse af nærvær og tryghed, både i byrummet og når borgeren møder kommunen i skoler, daginstitutioner, hjemmeplejen og i Vallensbæk Kultur- & Borgerhus mv.

Vi skal sætte borgeren og virksomhederne i centrum og udvikle servicen ved at udnytte det unikke i Vallensbæk og sætte fokus på samspillet med borger, erhvervsliv og foreninger og på den kvalitet, de oplever. Vi skal i dialog med brugere og pårørende om hverdagen i daginstitutioner, skoler, plejeenhed mv., ligesom vi skal udvikle vores erhvervsservice i et samspil med erhvervslivet. Nærvær giver mulighed for at tage individuelle hensyn og tilpasse servicen til den enkelte og skal øge borgernes oplevelse af god kvalitet i de ydelser og den service, vi tilbyder. Vi skal møde borgernes behov og tilbyde fleksibel service målrettet borgerne. Kommunen skal være tilgængelig, når borgerne efterspørger det. Vi skal tænke smarte løsninger, velfærdsteknologi og smart city ind som middel til at tilbyde fleksibel service af høj kvalitet. Vi skal udnytte mulighederne i den digitale omstilling og finde vejene til at bruge disse muligheder positivt.

Vi ser muligheder og tør prøve noget nyt

Kommunen skal være risikovillig og imødekommende og se muligheder frem for begrænsninger. Vi skal turde udnytte mulighederne, have udsyn og gøre op med, hvad vi plejer. Vallensbæk Kommunes medarbejdere skal vise respekt og forståelse over for borgere og virksomheder, drage ansvar og kende det større formål, som de bidrager til. Vallensbæk Kommune skal være kendetegnet ved stor ærlighed og åbenhed i forvaltningen, så borgerne kan have den største tillid til deres kommune. Det kræver en tryg og meningsfuld arbejdsplads.

Sådanne ambitioner kræver et opgør med unødigt bureaukrati, servicestandarder og nulfejlskultur samt fokus på borgeres oplevelse af kvalitet i service og ydelser. Vi skal invitere borgere og erhvervsliv ind som samskabere og aktivt afsøge nye stærke samarbejdsparter, fx i grundejerforeninger og kommunens mange brugerbestyrelser. Vi skal sætte fokus på inddragelse og følgeskab.  

Vi stiller krav og støtter op

Et dynamisk arbejdsliv er centralt for det hele menneske, og vi skal understøtte borgernes tilknytning til arbejdsmarkedet i alle faser af livet. Vallensbæks borgere er selvforsørgende. Vi skal stille krav til og støtte de ledige til at træde ind på arbejdsmarkedet. Et særligt fokus skal være på at støtte de unges vej ind på arbejdsmarkedet - særligt de unge, hvor der er risiko for, at de falder igennem systemet. Derfor skal vi træde til med en tidlig og håndholdt indsats. Alle unge skal i uddannelse og job, og vi arbejder for meget lav ledighed og en plads på arbejdsmarkedet for alle. Det er en fælles opgave, der skal løftes i et samspil med erhvervsliv, andre kommuner, uddannelsesinstitutioner og ikke mindst de unge og deres forældre.

Flere borgere og mere erhvervsliv

Vallensbæks vækst og skatteindtægter fra borgere og virksomheder er en del af fundamentet for kommunens velstand. Det giver os råd til gode daginstitutioner og skoler, plejeboliger og andre velfærdsydelser. Det er naturligt, at vi har en fokuseret vækstdagsorden med henblik på at tiltrække ressourcestærke borgere og erhverv samt skabe flere arbejdspladser, og at vi fortsat sætter fokus på, hvad kommunen kan gøre for at understøtte erhvervslivet i en bredere kontekst. Vi vil være en af hovedstadens foretrukne familie-kommuner og tiltrække ressourcestærke, aktive borgere som bidrager til vores lokalsamfund.

Vallensbæk vil derfor gøre en forskel for erhvervslivet. Vi vil lette hverdagen og skabe optimale rammer for at kunne drive virksomhed. Derfor er det naturligt, at vi tilbyder fleksibel service af høj kvalitet. Vi vil tilbyde ordentlige vilkår og understøtte virksomhedernes behov for kvalificeret arbejdskraft. Vi vil nedbryde barrierer mellem privat og offentlig, sikre et smidigt samspil og let adgang til kommunen.

Forslag til målsætninger

Kommunalbestyrelsen har opstillet en række forslag til målsætninger, der sætter ambitionen for arbejdet med delvisionen de kommende år. Det er de målsætninger, der skal diskuteres og kvalificeres på workshoppen.

Vallensbæks service er fleksibel, proaktiv og tager udgangspunkt i borgernes behov, ikke kommunens

 • Borgernes tilfredshed med hjemmehjælp skal være blandt de 25 % bedste i landet
 • Borgerne oplever, at kommunen anvender de teknologiske løsninger, som er tilgængelige
 • Vallensbæk Kommune skal have medhold i 7 ud af 10 klager i Ankestyrelsen
 • Borgerne oplever, at kommunen tilbyder digitale services, der skaber oplevelse af nærhed og tilgængelighed og styrker muligheden for at være selvhjulpen, idet kontakt til kommunen kan foregå hjemmefra, på farten, på arbejde, såvel som ved fremmøde
 • Der skal skabes forståelse for meningen med lokalplanerne hos borgerne
 • I Borgerservice leverer medarbejderne den bedste service til alle, der henvender sig
 • I Borgerservice hjælper og uddanner medarbejderne borgere til at benytte digitale løsninger
 • Borgerne har mulighed for at møde borgerservicemedarbejdere andre steder i kommunen, fx i det nordlige del af Kommunen

Vallensbæk vil tiltrække nye videns-virksomheder til kommunen

 • Der skal være et stigende antal kvadratmeter til liberalt erhverv i Vallensbæk
 • Der skal flere private arbejdspladser i Vallensbæk over de næste fire år
 • Der skal ske en stigning i provenuet fra selskabsskat pr. indbygger over de næste fire år
 • Vallensbæk skal være præget af iværksætteri, og der skal ske en stigning i antallet af nye firmaer over de næste fire år

Vallensbæk vil tiltrække ressourcestærke borgere og hjælpe borgene til at være selvhjulpne. Her har alle borgere ressourcer – og de bringes i spil

 • For at sikre en kommune med en stærk sammenhængskraft skal der ske en forbedring af det socioøkonomisk indeks over de næste fire år
 • Andelen af borgere med mellemlang eller lang videregående uddannelse skal stige over de næste fire år
 • Der skal ske en stigning i beskatningsgrundlaget pr. indbygger over de næste fire år
 • Udgifter til borgere i den erhvervsaktive alder på offentlig forsørgelse skal være blandt de 10 % laveste på landsplan
 • Vallensbæk Kommune skal være i top 10 blandt danske kommuner med den laveste ungeledighed
 • Vallensbæk Kommune skal være i top 5 blandt kommuner med flest flygtninge og indvandrere i beskæftigelse

Derudover har Kommunalbestyrelsen valgt en række temaer inden for denne delvision. Temaerne er områder, Kommunalbestyrelsen er nysgerrige på, og som der skal arbejdes med i de kommende fire år. Du kan se temaerne i den grå boks herunder.

Temaer

 • Hvordan udvikler vi vores service, så vi i højere grad tager udgangspunkt i borgernes behov og ikke kommunens behov?

  Den kommunale service skal være målrettet borgerne og erhvervslivet. Kommunen er et serviceorgan, og skal være tilgængelig, når borgerne efterspørger det mest. Hvordan skal vores service se ud, når vi tager udgangspunkt i de behov borgerne og erhvervslivet har? Hvordan kan vi åbne for muligheder ved at bruge digital omstilling til at øge kvaliteten og fleksibiliteten af kommunens service til borgere og virksomheder? Hvordan understøtter vi en kultur på kommunens arbejdsplader, hvor borgerne oplever, at ledere og medarbejdere er både kompetente og motiverede og gerne går et ekstra skridt for at løse opgaven godt for borgeren?

 • Hvordan tiltrækker vi nyt erhvervsliv – særligt hovedkontorer, videns- og finansielle virksomheder?

  Vi skal tiltrække virksomheder, der betaler selskabsskat. Hvordan kan vi gøre vores kommune mere attraktiv for nye erhvervsvirksomheder? Skal vi lave en mere offensiv brandingkampagne eller satse mere på fx digitaliseringsområdet? Skal det være via fokus på Vallensbæk som knudepunkt med den kommende infrastruktur med letbanen etc.?

 • Hvordan kan vi sikre, at Vallensbæks borgeres ressourcer ses, og at de får mulighed for at bidrage til lokalsamfundet?

  Vi tror på, at alle har ressourcer og kan bidrage. I Vallensbæk bidrager vi alle til lokalsamfundet. Hvordan kan vi tage udgangspunkt i den enkelte borger og borgerens bidrag? Hvilke nye samarbejdsformer kan vi fokusere på for at løfte denne opgave - fx mellem virksomheder, frivillige, UU og jobcenteret? Vi skal have fokus på fremtidens kompetencer og en håndholdt indsats over for ledige. Hvordan giver vi de unge selvtillid?

Hvad er en kommuneplanstrategi egentlig?

Kommunalbestyrelsen sætter i Kommuneplanstrategi 2018 fokus på de vigtigste mål og indsatsområder i Vallensbæk Kommune de næste fire år. Kommuneplanstrategi 2018 er en udviklingsstrategi for kommunen.

Kommuneplanstrategien er med andre ord et dokument, der sætter retningen for kommunens arbejde i de kommende år. 

I 2012 formulerede Vallensbæk Kommunalbestyrelse en langsigtet vision for fremtidens Vallensbæk. Den blev fulgt op med Kommuneplanstrategi 2012 og Kommuneplanstrategi 2014, hvor kommunalbestyrelsen fastlagde en strategi for, hvordan vi skulle arbejde hen imod visionen.

Visionen er fortsat den samme: Vi skal danne rammerne for ’det hele menneske i fremtidens boligby’. Med kommunalbestyrelsens formulering af Kommuneplanstrategi 2018 når vi et skridt nærmere visionen.

Strategien indeholder fem delvisioner som beskriver, hvad Vallensbæk skal udvikle sig mod. For hver delvision beskrives en række overordnede mål. De overordnede mål bliver konkretiseret i høringsperioden. Konkretiseringen sker ved at inddrage borgere og virksomheder i kommunen.

Kommuneplanstrategien står på et fundament af sikker drift og højt serviceniveau. Ud fra dette fundament vil vi i den daglige drift og i det udviklingsarbejde, der foregår i organisationen stræbe efter at nå disse delvisioner. Derudover har kommunalbestyrelsen valgt en række temaer, der handler om, hvad Vallensbæk Kommune vil blive bedre til. Disse temaer skal der arbejdes med i de kommende fire år. 

 

Kontakt

Vallensbæk Stationstorv 100
2665 Vallensbæk
Tlf 4797 4000
Sidst opdateret 31.07.2018