You are here

Vidensbank

Her på siden kan du finde en lang række udgivelser, der på forskelligvis omhandler frivilligt arbejde.

Udgivelser

I disse udgivelser kan du hente inspiration og få mere viden om frivilligområdet.

Udgivet af Social- og Integrationsministeriet.
En undersøgelse af hvilke områder der opleves som barrierer i det frivillige arbejde, samt konkrete løsningsforslag til hvordan barrierer i frivillige arbejde kan mindskes.

  • Den aktive borger - hvordan flere borgere kan spille en større rolle i velfærdssamfundet

Udgivet af Mandag Morgen.
Forsøger at udvikle en tværgående forståelse, en ramme og et eksempelkatalog for, hvad der skal til, for at flere borgere i Danmark bliver mere aktive i levering og udvikling af egen og andres velfærd.

  • Frivilligcharter - Charter for samspil mellem den frivillige verden og den offentlige

Charteret har til formål at styrke samspillet mellem den frivillige verden og det offentlige. Beskriver visionen for samspillet mellem den frivillige verden og det offentlige, og hvordan det offentlige skal understøtte rammer og vilkår for den frivillige indsats.

Beskriver Frivilligrådets 3 fokusområder indtil 2015: Samskabelse, kapacitet og frivillighed. Omhandler bl.a. frivillighed i offentlige institutioner (folkeskole som case), barrierer for frivillige og nye muligheder for frie og borgerdrevne initiativ inden for frivillighed.

En form for opslagsværk til foreninger, hvor de kan finde råd og vejledning inden for bl.a. opstart og drift af en forening, økonomi i en forening, markedsføring og rekruttering.

Udgivet af Projekt Frivillig.
Omhandler unges deltagelse i foreningslivet i bred forstand og hvordan man kan styrke unges frivillige engagement. Idékataloget indeholder gode råd til frivilligvejledere og foreninger.

Udgivet af Frivilligrådet.
Beskriver hvordan lokale samskabelsesprojekter mellem foreninger og kommuner kan styrkes .

  • Mange flere - En undersøgelse af etniske minoriteter i foreningsliv og frivilligt socialt arbejde

Udgivet af "Det Frivilliges Hus".

Udgivet af Frivilligrådet.
En undersøgelse af kommuners inddragelse af frivillige i kommunernes opgaveløsning, foretaget i kommuner: Guldborgsund, Randers, Rødovre og Syddjurs.

En erfaringsopsamling fra 19 kommunale projekter, der har til formål, at afdække nye måder samarbejde og ansvar mellem kommune og civilsamfund, samt de barrierer og muligheder der eksisterer.

Udgivet af Socialministeriet.
Et idékatalog med forslag til innovative´ områdeindsatser for virksomheder, der har lyst til at indgå i sociale partnerskaber og tage socialt ansvar.

Fagfor­eninger og frivillige organisationer har udformet disse rammeaftaler, der beskriver spillereglerne for samarbejde mellem ansatte og frivillige.

Omhandler hvordan man kan nytænke, udvikle og skabe bedre velfærd i fællesskab mellem flere parter. Der opfordres bl.a. til at bruge ressourcer borgere og frivillige langt bedre, end vi gør i dag.

En undersøgelse af kommunernes ungdoms- og fritidstilbud. Formålet er bl.a. at afdække hvilke barrierer, der er for børn og unges anvendelse af de eksisterende tilbud, og om de har ønske om tilbud, som rækker ud over de tilgængelige aktivitetsmuligheder.

Kommunalbestyrelsens strategi for den fremtidige kommuneplanlægning.
"Borgerdialog og frivillighed" er et af kommunes 8 strategiske indsatsområder. Vallensbæk ønsker bl.a. at arbejde aktivt med borgerinddragelse for at forankre udviklingen i lokalsamfundet og skabe engagerede borgere.

Beskriver frivillighed i Danmark og den udvikling som foregår, med specielt fokus på det frivillige sociale område. Omhandler bl.a. frivillige sociale foreninger og samarbejdet mellem kommuner og de frivillige sociale foreninger.

Relevante hjemmesider

Hvis du vil indhente mere kan du finde mere information på disse hjemmesider:

Centret arbejder for at fremme og støtte frivilligt socialt arbejde i Danmark. Hjemmesiden indeholder meget informationsmateriale og er en god indgang til viden, læring og udvikling af frivilligt socialt arbejde.

Landsorganisationen frivilligcentre og selvhjælpsprojekter. Her kan du bl.a. finde en oversigt over frivilligcentrene og selvhjælpsprojekterne i hele Danmark.

Rådet har til for formål at bidrage til den offentlige debat om den frivillige sektors rolle i udviklingen af velfærdssamfundet. På hjemmesiden kan du findes publikationer og rapporter, som Rådet har udgivet.

Ikke fundet det du søger?

Kan du ikke finder det, du søger, er du naturligvis velkommen til at kontakte os.

Kontakt

Vallensbæk Stationstorv 100
2665 Vallensbæk Strand
Tlf 4797 4130
Sidst opdateret 11.01.2017