You are here

Teknik- og Miljøudvalget - 28-08-2018

Dato: Tirsdag den 28. august 2018 Tid: Kl. 17:00
Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Sted: Mødelokale Skyen på Rådhuset
 • Punkt 1 Godkendelse af dagsorden

  Beslutningstema

  Teknik- og Miljøudvalget skal godkende dagsordenen.

  Indstilling

  Udvalgsformanden indstiller til Teknik- og Miljøudvalget

  • at godkende dagsordenen

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 28-08-2018

  Godkendt.

 • Punkt 2 Østsjællands Beredskab - Budget 2019 - 2022(Lukket)

 • Punkt 3 Orientering om støj- og trafikmålinger gennemført før og efter vejombygninger

  Beslutningstema

  Orientering om resultaterne af de støj- og trafikmålinger, der er gennemført på Vallensbækvej, Strandesplanaden og Vallensbæk Torvevej før og efter vejene er blevet bygget om.

  Indstilling

  Sagen bliver behandlet i Teknik og Miljøudvalget.

   

  Center for Teknik indstiller,

   

  • at sammenfatningen af måleresultaterne bliver taget til efterretning.

  Sagsfremstilling

  I 2017 blev Vallensbæk Torvevej, Strandesplanaden og Vallensbækvej bygget om. Alle strækninger blev ændret fra fire til to spor, hastighedsbegrænsningen blev sat ned fra 60 km/t til 50 km/t og der blev lagt støjreducerende asfalt på vejene.

   

  Der blevet lavet trafikmålinger og støjmålinger før og efter projekternes gennemførelse, for at kunne dokumentere om vejombygningerne har haft den ønskede effekt. Måleresultaterne fremgår af bilag 1 og 2.

   

  For hver strækning er der opstillet et udtræk af de mest benyttede måleparametre med en kort forklaring af deres betydning.

   

  Årsdøgnstrafik

  Trafikmålingerne er angivet i ÅDT (årsdøgnstrafik), som er gennemsnittet af det samlede antal køretøjer pr. døgn.

   

  Lastbiler og sættevogne

  En del af årsdøgnstrafikken består af tung trafik (lastbiler og sættevogne), som larmer mere, volder større utryghed i forhold til trafiksikkerhed og belaster vejene væsentligt mere end almindelige personbiler.

   

  Gennemsnitshastighed

  Gennemsnitshastigheden er beregnet som et gennemsnit af alle målte køretøjers hastighed.

   

  Støjbelastning (Lden)

  De gennemførte støjmålinger er anvendt til beregning af støjbelastningen over et døgn (Lden). Ved beregning af støjbelastningen indgår, at støj om natten og om aftenen er mere generende. Derfor tillægges støjen om natten 10 dB og støjen om aftenen 5 dB før gennemsnittet for et helt døgn beregnes. Det betyder, at en bil i natperioden tæller lige så meget som 10 biler i dagperioden, og 1 bil i aftenperioden tæller som 3 biler i dagperioden. Støjbelastning måles i dB (decibel).

  Den vejledende grænseværdi for trafikstøj er Lden 58 dB.

   

  Der er foretaget målinger flere steder på strækningerne. I oversigterne nedenfor er gennemsnittet for beregningerne angivet. De præcise måleresultater fremgår af bilagene.

   

  Vallensbæk Torvevej

  2016

  2018

  Årsdøgnstrafik

  6146

  6689

  Lastbiler og sættevogne

  200

  207

  Gennemsnitshastighed  [km/t]

  46,6

  45,6

  Støjbelastning (Lden)  [dB]

  56,6

  56,2

   

   

  Strandesplanaden

  2016

  2018

  Årsdøgnstrafik

  7826

  8203

  Lastbiler og sættevogne

  224

  261

  Gennemsnitshastighed  [km/t]

  54,1

  55,1

  Støjbelastning (Lden)  [dB]

  58,6

  58,6

   

   

  Vallensbækvej

  2016

  2018

  Årsdøgnstrafik

  6430

  6080

  Lastbiler og sættevogne

  273

  243

  Gennemsnitshastighed  [km/t]

  57,8

  51,9

  Støjbelastning (Lden)  [dB]

  61,7

  61,0

   

   

  Sammenfatning

   

  Af ovenstående ses, at trafikmængden er steget på Vallensbæk Torvevej og på Strandesplanaden, hvilket skønnes at være et udtryk for den generelle stigning i trafikmængden. Til gengæld er trafikmængden faldet væsentligt på Vallensbækvej, set i betragtning af den generelle stigning, hvilket må være et udtryk for, at færre benytter Vallensbækvej til gennemkørsel efter ombygningen.

   

  På Vallensbækvej ses også den største reduktion i gennemsnitshastigheden, hvor imod den er næsten uændret på både Vallensbæk Torvevej og Strandesplanaden efter vejombygningerne.

   

  Støjen er reduceret med under 1 dB på alle tre vejstrækninger. Dette afspejler den generelle erfaring med reduktion af trafikstøj. Man kan ikke fjerne al støj, men mange forskellige tiltag giver samlet set den bedste effekt, da trafikstøj er en meget diffus størrelse. Flere beboere langs de ombyggede veje har tilkendegivet, at de har oplevet en forbedring i støjniveauet. Den positive effekt skyldes nok ændringen i den trafikale afvikling, som har ændret lydbilledet.

  Økonomi- og personalemæssige konsekvenser

  Trafik- og støjmålingerne er gennemført inden for den afsatte projektøkonomi.

  Sammenhæng til kommuneplanstrategi

  Sagen understøtter temaerne om en fremtidssikret infrastruktur (tema 2).

  Kommunikation

  Information om måleresultaterne kan lægges på kommunens hjemmeside.

  Retsgrundlag

  Ingen

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 28-08-2018

  Blev taget til efterretning.

 • Punkt 4 Orientering om rapport fra det lokale naturråd

  Beslutningstema

  Afrapportering fra det lokale naturråd, som har foretaget udpegninger til Grønt Danmarkskort til brug for Kommuneplan 2019.

  Indstilling

  Sagen bliver behandlet i Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

   

  Center for Teknik indstiller,

  • at afrapporteringen fra det lokale naturråd med administrationens bemærkninger til udpegningerne til Grønt Danmarkskort bliver godkendt som vejledende for kommuneplanrevisionen.

  Sagsfremstilling

  I august 2017 har Erhvervsministeriet pålagt kommunerne at udpege et naturråd, der skal bistå kommunerne med at udpege naturområder, som skal indgå i Grønt Danmarkskort. Hele landet er opdelt i 20 geografiske områder, inden for hvilke at der skal oprettes et lokalt naturråd. Vallensbæk Kommune ligger inden for et område, der dækker kommunerne: Albertslund, Ballerup, Glostrup, Herlev, Høje-Taastrup og Ishøj. Høje-Taastrup Kommune blev valgt som sekretariatskommune for naturrådet, og NIRAS har bistået med sekretariatsopgaven.

   

  Den 25. juni 2018 kom naturrådet med deres afrapportering til Grønt Danmarkskort, og naturrådets arbejde er nu formelt afsluttet. De lokale naturråd har en rådgivende rolle i relation til kommunernes arbejde med at udpege områder, som skal indgå i Grønt Danmarkskort. De lokale naturråd har ikke myndighedsbeføjelser og har ikke vetoret over de kommunale beslutninger. Det er kommunerne, der har ansvaret for, at der foretages en udpegning af områder, som skal indgå i Grønt Danmarkskort.

   

  Det fremgår af vejledningen, at det er forventningen, at kommunerne på baggrund af anbefalinger fra naturrådene planlægger for potentiel natur på en måde, så der ikke i praksis opstår konflikter med private eller offentlige interesser eller sker begrænsninger af muligheder for udvikling og vækst i kommunen. Det fremgår af bekendtgørelsen om etablering af lokale naturråd, at det er kommunalbestyrelsen, der har den endelige beslutningskompetence vedrørende udpegningen.

   

  Grønt Danmarkskort er et nationalt planredskab, der skal bruges til at udpege eksisterende natur og skabe større og mere sammenhængende naturområder på tværs af kommunerne. Kommuneplanerne skal fremadrettet indeholde udpegninger til Grønt Danmarkskort. Grønt Danmarkskort skal indgå som selvstændige udpegninger ved næste kommuneplanrevision.

   

  Det lokale naturråds rapport er vedlagt som bilag 1. Kort med udpegninger i Vallensbæk Kommune er vedlagt som bilag 2.

   

  Udpegningerne følger de tre nationale kriterier i Miljøstyrelsens vejledning til Grønt Danmarkskort og fordeler sig imellem:

   

  ·         Eksisterende naturområder og eksisterende økologiske forbindelser. De eksisterende naturområder og økologiske forbindelser er udpeget, fordi de rummer arealer med beskyttet natur og skov og generelt har høj naturkvalitet. Disse udpegninger opfylder det nationale kriterium 1 i vejledningen til Grønt Danmarkskort.

   

  ·         Potentielle naturområder og potentielle økologiske forbindelser. De potentielle naturområder og økologiske forbindelser er udpeget for at skabe sammenhæng og for at binde det eksisterende sammen. I disse områder er der potentiale for forbedring. Disse udpegninger opfylder det nationale kriterium 2 i vejledningen til Grønt Danmarkskort.

   

  ·         Områder der skaber synergi og bidrager til andre formål. Disse udpegninger opfylder det nationale kriterium 3 i vejledningen til Grønt Danmarkskort.

   

  Grønt Danmarkskort erstatter de tidligere udpegninger fra Hovedstadens Udviklingsråd vedr. naturinteresserne, som kommunerne hidtil har indarbejdet i kommuneplanerne.

   

  Det lokale naturråd har i alt syv anbefalinger til udpegninger i Vallensbæk Kommune. Forvaltningen har under hver anbefaling givet sin vurdering.

   

  Eksisterende naturområder og økologiske forbindelser

   

  V1 (Vallensbæk Strandenge)

  Eksisterende naturområde. Strandparken og området ved Vallensbæk Strand bør bibeholdes som et område med særlige naturbeskyttelsesinteresser. Det er en kystkorridor, og der er strandenge og vandhul. Her er gul vipstjert, padder (bl.a. strandtudse) og grønbroget tudse jager på de bare områder. Strandområdet ønskes plejet, så det bliver en rigtig god lokalitet for grønbroget tudse. Området i Strandparken er botanisk af høj kvalitet og en interessant fuglelokalitet jf. DOF-databasen. De § 3-beskyttede naturtyper (strandeng, eng, vandløb og sø) og eksisterende forhold skal bevares. Der er rekreative interesser i området, men det anbefales, at der kun skal være et bæredygtigt slid på arealerne.

   

  Forvaltningen har følgende kommentarer til naturrådets anbefalinger for område V1:

  Et mindre areal mellem Vallensbæk Havnevej og Vallensbæk Strandvej anbefales ikke videreført fra naturrådets udpegning til eksisterende naturområde, da området er i konflikt med en udpegning i Vallensbæk Kommuneplan til område til offentligt formål / institution.

   

  Den fredede strandeng, der grænser mellem Vallensbæk Strandvej, Store Vejleå og Kathrinebjergvej anbefales ikke videreført fra naturrådets udpegning til eksisterende naturområde. Området anbefales i stedet udpeget til et område, der skaber synergi og bidrager til andre formål, herunder klimatilpasning (kriterium 3).

   

  Området ved Valløvej og Saltøvej anbefales taget ud af udpegningen, idet området er helt bebygget.  

   

  V2 (Tranegilde og Vallensbæk moser)

  Eksisterende økologisk forbindelse med § 3-beskyttede naturtyper (eng, vandløb, sø og mose) med enkeltstående træer. Den våde korridor omfatter Tranegilde og Vallensbæk Mose, Traneparken, klimaprojekt Skovmosen og den grønne kile mod Vallensbæk Strand. Det er et botanisk udflugtsmål. Der har tidligere været et godt rigkær (eng med vandmættet jordbund), som der er mulighed for at få igen, hvis muldjorden fjernes ned til mineraljorden på lokaliteten.

   

  Forvaltningens vurdering er, at muldjorden ikke skal fjernes, da området har stor rekreativ værdi som det er. Der foreligger derfor ikke et projekt til gennemførelse af forslag om fjernelse af muld.

   

  Forvaltningen har derudover følgende kommentarer til naturrådets anbefalinger for område V2:

   

  Det sydøstlige område i udpegningen ved Skoleskoven og Skovmosen, der ligger ud til Vejlegårdsvej, anbefales ikke videreført fra naturrådets udpegning til eksisterende økologisk forbindelse. Området anbefales udpeget til et område, der skaber synergi og bidrager til andre formål, herunder klimatilpasning (kriterium 3).

   

  I forbindelse med den kommende kommuneplanrevision i 2019 vil de enkelte udpegninger blive yderligere gennemgået under hensyntagen til de tre nationale kriterier samt øvrige interesser i kommuneplanen. Der vil i den forbindelse ske en afvejning af interesserne, hvilket kan føre til ændringer og yderligere præciseringer i kortmaterialet.

   

  V3 (Store Vejle Å)

  Eksisterende økologisk forbindelse med § 3-vandløb, se også V2.

   

  Forvaltningen er enig.

   

  V5 (Tueholmsøen)

  Eksisterende naturområde ved Tueholmsøen med § 3-beskyttede naturtyper (mose, eng, vandløb, overdrev og sø). Der er fugle, stor gyvelkvæler, isfugl, større dyr, råvildt og skov. Hvis man fjerner muldjorden, er området også botanisk interessant. Området bruges rekreativt.

   

  Forvaltningens vurdering er, at muldjorden ikke skal fjernes. Der foreligger derfor ikke et projekt til gennemførelse af forslag om fjernelse af muld.

   

  Potentielle naturområder og økologiske forbindelser:

   

  V6 (rekreativ støjvold)

  Der er en vision om en rekreativ støjvold, som på sigt kan blive en potentiel økologisk forbindelse, hvis naturforbedrende tiltag tænkes ind i planlægningen. Der er kun enkelte små § 3-beskyttede søer i området.

   

  Forvaltningen oplyser, at den rekreative støjvold bliver fremlagt politisk i efteråret 2018, og den vil indeholde forslag om stier og beplantning og mulighed for rekreative aktiviteter.

   

  V 7 (Grøn kile)

  Den grønne kile og transportkorridoren i fingerplanen mod Brøndby bør udpeges som potentielt naturområde, da tilstanden kan blive bedre. Her er der § 3-beskyttede søer og vandløb.

   

  Forvaltningen oplyser, at der ikke er planer om at udpege området til potentielt naturområde.

   

  Område der skaber synergi og bidrager til andre formål:

   

  V4 (Vallensbæk Sø)

  Rekreativt område og beskyttet sø. Her er grågæs. Store Vejle Å bør føres uden om Vallensbæk og Tueholmsøen for at forbedre vandkvaliteten i Store Vejle Å.

   

  Forvaltningen oplyser, at der ikke er nogle planer om dette.

   

  Sammensætning af det lokale naturråd

  Det lokale naturråd består i organisationerne: Landbrug & Fødevarer, Dansk Ornitologisk forening, Dansk Botanisk Forening, Danmarks Naturfredningsforening, Friluftsrådet, Danmarks Jægerforbund, Grøn Hverdag.

  Økonomi- og personalemæssige konsekvenser

  Ingen bemærkninger.

  Sammenhæng til kommuneplanstrategi

  Projektet understøtter kommuneplanens visioner om ’Grønt byliv med central beliggenhed’, samt temaet ’grønne områder og urbanisering i balance’.

  Kommunikation

  Ingen bemærkninger.

  Retsgrundlag

  Planloven

  Bekendtgørelse om etablering af lokale naturråd (Bekendtgørelse nr. 971 af 07/08/2017).

  Vejledning om etablering af lokale naturråd (Vejledning nr. 9737 af 10/08/2017).

  Vejledning om Grønt Danmarkskort og naturbeskyttelsesinteresserne.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 28-08-2018

  Anbefales.

 • Punkt 5 Igangsætning af forslag til Lokalplan nr. 105, Havn og strand

  Beslutningstema

  Igangsætning af udarbejdelse af Lokalplan nr. 105, Havn og strandområde.

  Indstilling

  Sagen bliver behandlet i Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

   

  Center for Teknik indstiller,

  • at forvaltningen går i gang med at udarbejde Lokalplan nr. 105, Havn og strandområde

  Sagsfremstilling

  Der er udarbejdet to projektbeskrivelser for udvikling af molen og badeanstalt samt havn og strandområde. De to projektbeskrivelse for henholdsvis mole og badeanstalt samt havn og strandområde blev godkendt på møde i Kommunalbestyrelsen den 26.  juni 2018. For at de to projektbeskrivelser kan blive realiseret er det nødvendigt at udarbejde en lokalplan for området, Lokalplan nr. 105, Havn og strandområde.

   

  Forslag til Lokalplan nr. 105, Havn og strandområde skal indeholde mulighed for flere aktiviteter på havnen, badeanstalt, etablering af stier, mindre anlæg eller andet gennem Strandparken, der skaber forbindelse og sammenhæng mellem ’det grønne strøg’ og havnen og stranden. Det nærmere indhold bliver defineret i en dialogproces i samarbejde med borgere og brugere i fase 1 for projektet ’Udvikling af strandparken’ og ’Udvikling af havnen’ andet halvår 2018.

   

  Efter færdiggørelse af borgerdialogprocessen kan forslaget til Lokalplan nr. 105, Havn og strandområde blive udarbejdet og behandlet politisk.

   

  Der er to forbehold for færdiggørelse. Det er Fingerplan 2019 og godkendelse af Vallensbæk Kommunes ansøgning om ophævelse af en del af strandbeskyttelseslinjen. I begge tilfælde forventes en afklaring i løbet af foråret 2019.

   

  Forslag til Lokalplan nr. 105, Havn og strandområde skal muliggøre en udvidet rekreativ benyttelse af havn og strand i overensstemmelse med ’Udviklingsstrategiens’ visioner (Kommuneplanstrategien) i forlængelse af de nye muligheder inden for Planloven.

   

  Forventet tidsplan

  Det forventes, at de to sideløbende borgerdialogprojekter bliver gennemført ultimo 2018. Forslag til Lokalplan nr. 105, Havn og strandområde kan blive udarbejdet efterår og vinter 2018 sideløbende med dialogprojekterne. Skitseprojektet vil derefter kunne blive forelagt til politisk godkendelse primo 2019.

   

  Offentliggørelse af forslag til Lokalplan nr. 105, Havn og strandområde til høring kan ske fra marts til maj 2019.

   

  I maj 2019 kan den endelige vedtagelse af Lokalplan nr. 105, Havn og strandområde ske med offentliggørelse i juli 2019.

  Økonomi- og personalemæssige konsekvenser

  Ingen bemærkninger.

  Sammenhæng til kommuneplanstrategi

  Projektet understøtter kommuneplanens visioner om ’Grønt byliv med central beliggenhed’, samt temaet ’grønne områder og urbanisering i balance’.

   

  Desuden understøtter projektet tema 7 ’Et styrket erhvervsklima og en ambitiøs erhvervsservice’ og tema 8 ’Bedre rammer og dialog, så alle kan bidrage til kommunens udvikling’.

  Kommunikation

  Ingen bemærkninger.

  Retsgrundlag

  Planloven kap. 5.

  Kommuneplan 2016.

  Lov om miljøvurdering af planer og programmer.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 28-08-2018

  Anbefales.

 • Punkt 6 Orientering om Vallensbæk Bæredygtighedsfestival

  Beslutningstema

  Udvalget orienteres om afholdelse af Vallensbæk Bæredygtighedsfestival den 28.-29. september 2018.

  Indstilling

  Sagen bliver behandlet i Børne- og Kulturudvalget og Teknik- og Miljøudvalget.

   

  Center for Teknik indstiller,

   

  • At præsentationen for afholdelse af Vallensbæk Bæredygtighedsfestival tages til efterretning.

  Sagsfremstilling

  Vallensbæk Bæredygtighedsfestival afholdes den 28.-29. september 2018 foran Rådhuset. Fredag den 28. september henvender sig mod institutioner og skoler, mens lørdag den 29. september retter sig mod alle borgere i Vallensbæk.

   

  Formålet med festivalen er at synliggøre lokale og nationale initiativer, herunder at inspirere og engagere borgerne til at tage aktivt ansvar for et mere bæredygtigt Vallensbæk. På festivalen vil der være fokus på viden, læring, aktiviteter og en høj grad af involvering.

   

  Eleverne i Vallensbæk får mulighed for at fordybe sig i Verdensmålene, blive præsenteret for konkrete cases og løsninger inden for bæredygtighed samt engagere sig i workshops, øvelser, konkurrencer, debatter mv. 

   

  For borgerne betyder det, at vi med Verdensmålene på dagsordenen, formidler og øger borgernes kendskab til og engagement i den bæredygtige omstilling i kommunen. En samlende aktivitet i forhold til forankring af kommunens nye Udviklingsstrategi.

   

  Værdi for Vallensbæk

  • På kort sigt:
   • Skoleelever og borgere inddrages og engageres i Verdensmålsagendaen
   • Lokale virksomheder og foreninger aktiveres, og deres bæredygtige initiativer formidles til inspiration for andre
   • Kommunens projekter kommunikeres samlet; Hackathon, Frivillighed på Skoleskemaet, Energi På Tværs mv.
   • Omtale og kendskab sikres bredt. Skoleelevernes oplevelse/reportage fra festivalen bringes i lokalavisen, og gode historier spredes på sociale medier

   

  • På lang sigt:
   • Kendskab og engagement blandt elever, borgere og det lokale erhvervsliv
   • Handling og stillingtagen til Verdensmålene og til at skabe et bæredygtigt lokalsamfund
   • Partnerskaber og styrket samarbejde mellem lokale virksomheder og aktører
   • Borgerinddragelse - nye initiativer og idéer/input
   • Bæredygtige adfærdsændringer i kommunen
   • Branding af kommunens bæredygtigheds- og borgerinddragende profil – nationalt og internationalt

   

  Officielt hedder verdensmålene ´Sustainable Development Goals´. De betoner nødvendigheden af en bæredygtig udvikling. Bæredygtighed skal i denne sammenhæng forstås bredt og handler om mere end klima og naturressourcer. Det dækker også over social og økonomisk bæredygtighed, medborgerskab, bekæmpelse af fattigdom og udvikling i retning af en mere lige verden. Bilag med oversigt over alle 17 verdensmål er vedlagt sagen.

  Økonomi- og personalemæssige konsekvenser

  Ingen bemærkninger.

  Sammenhæng til kommuneplanstrategi

  Ingen bemærkninger.

  Kommunikation

  Ingen bemærkninger.

  Retsgrundlag

  Ingen bemærkninger.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 28-08-2018

  Blev taget til efterretning.

 • Punkt 7 Busdrift i Vallensbæk Kommune under anlæg af letbanen

  Beslutningstema

  Der skal træffes beslutning om, hvilket scenarie og serviceniveau for busdriften kommunen ønsker, i de perioder hvor der arbejdes i krydset Søndre Ringvej/Vallensbæk Torvevej.

  Indstilling

  Sagen bliver behandlet i Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

   

  Center for Teknik indstiller,

  • at scenarie 2, hvor serviceforringelsen består i, at antallet af afgange på linje 143 og 144 bliver reduceret i de perioder, hvor der arbejdes i krydset Søndre Ringvej/Vallensbæk Torvevej, bliver godkendt

  Sagsfremstilling

  I forbindelse med anlæg af letbanen vil der være tidspunkter, hvor linje 143 og linje 144 ikke kan overholde deres køretider. Derfor vil det være nødvendigt enten at tilkøbe mere busdrift for at holde serviceniveauet som i dag, eller at reducere serviceniveauet i forhold til i dag i de perioder, hvor der arbejdes i krydset Søndre Ringvej/Vallensbæk Torvevej. 

   

  Movia har brug for en tilkendegivelse fra kommunen, om hvilket serviceniveau der ønskes – i de perioder hvor der arbejdes i krydset - så man hurtigt kan tilpasse busdriften.

  Movia har udarbejdet flere notater om, hvordan man kunne løse opgaven. Seneste notat er vedlagt som bilag. 

   

  Det er Movias forventning, at påvirkninger af busdriften kan klares som ved andre større vejarbejder. Eventuelle merudgifter til busdrift under anlæg af letbanen fra 2019 og frem kan håndteres gennem de følgende års efterreguleringer.

   

  Vallensbæk Kommune har bedt Movia om nogle scenarier på nulløsninger for økonomien for busdrift for Vallensbæk Kommune, og som kan holde de øvrige kommuner økonomisk skadesfri. Movia er kommet med to scenarier, som nu bliver forelagt samtlige kommuner på linjerne.

   

  I det følgende bliver de to scenarier, der er udgiftsneutrale, gennemgået. Derefter er der også et scenarie, der beskriver et uændret serviceniveau.

   

  Det første beskriver en situation hvor der tages udgangspunkt i en samlet halvtimes drift på begge linjer.

   

  Det andet scenarie beskriver en situation, hvor begge linjer deles ved Albertslund St. for på denne måde at isolere forsinkelserne på strækningen mellem Vallensbæk St. og Albertslund St. Uanset hvilket scenarie der bliver valgt, kræver det enighed mellem de fire kommuner, som linjen betjener.

   

  I det tredje scenarie vil der skulle indsættes ekstra busser for at opretholde serviceniveauet.

   

  Scenarie 1

  Antallet af afgange på linje 143 og linje 144 bliver reduceret på strækningen på hele linjen fra Ballerup St. til Vallensbæk St.

  Der vil være timedrift på hver linje (143 og 144), som samlet set vil betyde to afgange i timen for begge linjer. I dag har linje 143 to afgange i timen, mens linje 144 har én afgang i timen i myldretiden, hvilket betyder, at man vil gå fra samlet tre afgange i timen i myldretiden og to afgange i timen uden for myldretiden, til én afgang i timen, uanset tidspunkt. Albertslund Kommune vil få en besparelse på 350.000- 450.000 kr., mens Ballerup Kommune vil få en besparelse på 250.000 – 300.000 kr. på de to linjer.

  Egedal Kommune vil få en merudgift på op til 50.000 kr. 


  Fordele:

  Løsningen er udgiftsneutral for Vallensbæk Kommune.

  Passagererne kan blive siddende i bussen på hele linjen og vil ikke skulle skifte og vente på Albertslund St., hvis rejsen går hen over Albertslund St. 

   

  Ulemper:

  Der vil være en reduktion af afgange i forhold til den nuværende betjening.

  Albertslund og Ballerup Kommune ønsker ikke denne løsning, da de så ikke får betjent deres uddannelsesinstitutioner og erhvervsområder tilstrækkeligt.

   

  Scenarie 2

  Dette scenarie isolerer forsinkelserne i den sydlige del af strækningen mellem Vallensbæk St. og Albertslund St.

   

  Forslaget er, at reducere afgangene mellem Vallensbæk St. og Albertslund St. til 1 gang i timen på hver buslinje (samlet set halvtimesdrift) og fastholde serviceniveauet på resten af strækningen.

   

  Fordele:

  Løsningen er udgiftsneutral for Vallensbæk Kommune.

   

  Albertslund Kommune vil få en besparelse på 300.000 kr., mens Ballerup Kommune vil få en besparelse på 150.000 kr. på de to linjer.

  Egedal Kommune holdes økonomisk skadesfri.

   

  Ulemper:

  Syd for Albertslund St. vil der være timedrift på hver af de to linjer. Dette vil samlet set give en betjening af Vallensbæk Kommune 2 afgange i timen. Nord for Albertslund St. vil linje 143 have 2 afgange i timen, mens linje 144 har 1 afgang i timen (samlet set 3 afgange i timen i dagtimerne).

  Passagererne skal derfor skifte og vente på Albertslund St., hvis rejsen går hen over Albertslund St., da linjerne vil have henholdsvis 20 minuttersdrift og halvtimesdrift. Dette vil ramme ca. 150 daglige passagerer i de perioder, hvor busdriften reduceres pga. vejarbejderne i Ring 3. Vælges scenarie 2, vil Movia naturligvis tilpasse køreplanerne for de to strækninger, så ventetiden i forbindelse med et skifte bliver så kort som muligt.

   

  Der vil være en reduktion af afgange i forhold til den nuværende betjening i Albertslund Kommune og Vallensbæk Kommune.

  Det forventes, at Albertslund Kommune kan godkende denne løsning om reduktion på linje 143 og 144 i deres kommune.

   

  Det forventes ikke, at Ballerup eller Egedal kommuner har indvendinger til løsningen.

   

  Da løsningen kun skal gælde i de perioder, hvor der arbejdes i krydset Søndre Ringvej/ Vallensbæk Torvevej anbefaler forvaltningen scenarie 2, da den er mindst indgribende i den øvrige busbetjening. 

   

  Scenarie 3

  Det er også en mulighed, at der bliver peget på en løsning, hvor man fastholder serviceniveauet i perioderne med vejarbejde. Det vil betyde, at man vil indsætte ekstra busser. Det er Movias vurdering, at en fastholdelse af det nuværende serviceniveau vil koste i omegnen af 550.000 kr. pr. år. Samtidig vil det blive dyrere for Albertslund (600.000 – 750.000 kr.) og Ballerup (550.000 – 650.000 kr.) kommuner.

   

  Fordele

  Movia vil forsøge at opretholde det eksisterende serviceniveau. Passagererne vil som udgangspunkt ikke opleve nævneværdige forringelser i serviceniveauet i perioderne, hvor der bliver arbejdet på letbanen i krydset.

   

  Ulemper

  Løsningen er uforholdsmæssig dyr og garanterer ikke for, at den enkelte bus ikke kan blive forsinket undervejs pga. vejarbejde. Dette scenarie påfører både Vallensbæk og de to andre kommuner merudgifter, og det er derfor ikke sandsynligt, at de andre kommuner vil acceptere dette scenarie.

   

  Proces fremadrettet

  Busdriften vil anvende den ændrede køreplan, når det er nødvendigt, fordi der arbejdes i eller i umiddelbar nærhed af krydset i forskellige perioder fra 2019-2024.

  I første omgang er der en del ledninger, som forventes at skulle omlægges i løbet af 2019-20. Samtlige ledningsomlægninger igennem hele strækningen i Vallensbæk forventes at tage 10 måneder.

   

  Når krydset skal ombygges, vil det også være nødvendigt at ændre i køreplanen. Det er endnu usikkert, i hvilket årstal krydsombygningen sker. Der er afsat et halvt år pr. kryds. Det vides dog ikke, om man forventer at bruge hele det halve år i krydset Søndre Ringvej /Vallensbæk Torvevej.

   

  Det kan også blive nødvendigt at ændre i køreplanen, når selve fundamentet til letbanen anlægges. Tidsplanen for dette arbejde er endnu ikke kendt.

   

  Til sidst skal der lægges spor. Kommunen er endnu ikke bekendt med, hvor lang tid det tager at lægge spor igennem krydset. 

    

  Økonomi- og personalemæssige konsekvenser

  Center for Teknik forventer, at den anbefalede løsning kan holdes inden for den nuværende budgetramme.

  Sammenhæng til kommuneplanstrategi

  Sagen understøtter visionen om det hele menneske i fremtidens boligby og temaet om en fremtidssikret infrastruktur (tema 2).

  Kommunikation

  Hvis udvalget godkender sagen og vælger den anbefalede løsning, vil der komme en artikel i Vallensbæk NU og på kommunens hjemmeside. Derudover forventes det, at Movia orienterer passagererne, når den alternative køreplan anvendes.

  Retsgrundlag

  Lov om Trafikselskaber.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 28-08-2018

  Anbefales, idet Teknik- og Miljøudvalget beder Center for Teknik undersøge, om FlexTrafik er en mulig løsning, som kan understøtte den offentlige trafik i kommunen bl.a. under bygningen af Letbanen.

 • Punkt 8 Principbeslutning om ekspropriation til stationsforplads og buslomme

  Beslutningstema

  Der skal træffes principbeslutning om arealerhvervelse ved ekspropriation af et areal tilhørende Ejerforeningen Vejlegårdsparken til brug for etablering af stationsforplads og buslomme ved Vallensbæk Station forbindelse med anlæg af letbanen.

  Indstilling

  Sagen bliver behandlet i Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

   

  Center for Teknik indstiller,

   

  • at principbeslutning om, at hele matr.nr. 3ao Vallensbæk By, Vallensbæk som tilhører Ejerforeningen Vejlegårdsparken bliver eksproprieret til brug for etablering af stationsforplads og buslomme, bliver godkendt

  Sagsfremstilling

  Ved den nye letbanestation ved Vallensbæk Station er der behov for areal til en stationsforplads til brug for bl.a. cykelparkering.

   

  Vallensbæk Kommune har i forbindelse med principgodkendelse af vejtegninger til letbanen ønsket, at buslommen i sydgående spor ved Vallensbæk Station bliver flyttet mod nord for at være tættere på Vallensbæk Station. Muligheden for at flytte buslommen blev indarbejdet i letbaneprojektet.

   

  Flytningen af buslommen forudsætter, at Vallensbæk Kommune erhverver et areal (eller træffer anden bindende aftale herom) fra Ejerforeningen Vejlegårdsparken. Når det er sket, træffer Hovedstadens Letbane (HL) endelig aftale med anlægsentreprenøren om flytning af buslommen. Det indebærer ikke omkostninger for Vallensbæk Kommune udover eventuelle omkostninger til erhvervelse af areal.

   

  Der er endnu ikke udarbejdet et projekt for placering af stationsforpladsen eller buslommen, men de omtrentlige placeringer for buslommen er vist i bilag 1 og for stationsforpladsen i bilag 2.

   

  Vallensbæk Kommune skal give bindende tilsagn om, at buslommen skal flyttes inden den 15. september 2018, for at buslommen kan blive indarbejdet i det design, der skal godkendes af Vallensbæk Kommune i foråret 2019. Hvis det ikke er muligt for Vallensbæk Kommune at give HL endelig besked inden da, anlægges buslommen som hidtil planlagt, og Vallensbæk Kommune kan eventuelt selv forestå flytning af buslommen efter, at HL’s anlægsentreprenør har afsluttet sit arbejde.

   

  Forvaltningen har været i dialog med Ejerforeningen Vejlegårdsparken om erhvervelse af en del af matr.nr. 3ao til formålet. Ejerforeningen, deres advokat og forvaltningen er af den opfattelse, at det kun vil være muligt at erhverve arealet via ekspropriation efter lov om offentlige veje. Arealet fremgår af bilag 3.

   

  Udgangspunktet ved en ekspropriation er, at man kun kan ekspropriere det areal, der er brug for. Der er reelt kun brug for at ekspropriere den midterste del af matr.nr. 3ao, men det vurderes, at de to ender af matriklen vil blive af en sådan beskaffenhed, at det ikke skønnes hensigtsmæssigt, at de bevares under ejerforeningens ejendom. Det vil derfor være naturligt at medekspropriere disse to restarealer og dermed hele matr.nr. 3ao.

   

  Forvaltningen anbefaler, at der på nuværende tidspunkt træffes principbeslutning om ekspropriation af hele matr.nr. 3ao.

   

  Der vil senere blive forelagt en sag til politisk behandling om ekspropriationen med tidsplan, økonomi mv.

  Økonomi- og personalemæssige konsekvenser

  I budget 2021 er der afsat 5 mio. kr. til etablering af tre forpladser med f.eks. cykelparkering til de nye letbanestationer i Vallensbæk.

   

  Udgifter til erhvervelse af areal til forpladserne og buslomme forudsættes indeholdt i det afsatte beløb.

  Sammenhæng til kommuneplanstrategi

  Sagen understøtter visionen om det hele menneske i fremtidens boligby og temaet om en fremtidssikret infrastruktur (tema 2).

  Kommunikation

  Hvis indstillingen bliver godkendt, vil HL få besked om, at der er truffet principgodkendelse om ekspropriation til bl.a. buslomme, så HL’s entreprenør kan udarbejde et projekt med ny placering af buslommen.

  Retsgrundlag

  Lov om offentlige veje.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 28-08-2018

  Anbefales.

 • Punkt 9 Evaluering af affaldsindsamlingen 2017 - indsamling af affald i Vallensbæk Kommune

  Beslutningstema

  Orientering om Vestforbrændings evaluering af affaldsindsamlingen for 2017 og muligheder for optimering fremadrettet.

  Indstilling

  Sagen bliver behandlet i Teknik og Miljøudvalget.

   

  Center for Park, Vej og Miljø, Ishøj Kommune indstiller,

   

  • at Vestforbrændings statusnotat vedrørende årsevaluering for 2017 på affaldsområdet bliver taget til efterretning

  Sagsfremstilling

  Vallensbæk Kommune indgår i en fælles indsamlingsordning, kaldet ”Indsamling på Tværs”, med Albertslund, Ballerup, Furesø og Ishøj kommuner. De fem kommuner har ensartet deres ordninger for hustandsindsamling og kildesorterer i de samme fraktioner, samtidig med at renovationsbilerne indsamler på tværs af kommunegrænser.

                                                                      

  Vallensbæk Kommune begyndte i juni 2016 at indføre de nye løsninger til hustandsindsamling af affald sorteret i fraktionerne rest- og madaffald, plast, papir, glas og metal. Vestforbrænding har udarbejdet statusnotat 2017 på affaldsområdet, som redegør for resultaterne, og hvilke muligheder der er for at optimere ordningerne.

   

  Resume af evalueringens resultater og optimeringsmuligheder
  Vallensbæk Kommunes første hele år med den nye affaldsordning viser, at villaejere sorterer rigtig godt, både hvad angår mængderne og korrekt sorteret affald. Især går det godt med at sortere plast, glas og metal, mens det kniber lidt med at få indsamlet den estimerede mængde madaffald.

   

  Borgerne har generelt taget ordningen og de nye muligheder til sig. Borgerhenvendelserne ligger på et gennemsnitligt niveau, der viser, at hele 99,5 % af tømningerne bliver udført, som de skal.

   

  Vallensbæk Kommunes valg om at indføre standardløsningen med tre tokammer-beholdere til stort set alle villaer samt rækkehuse, har vist sig at være en succes. Ensretningen i materiel har gjort, at affaldsordningen nu er så sikker i drift, at indsamlingen sker med så få driftsforstyrrelser, at renovatøren lever op til kvalitetsmålene.

   

  Genanvendelsesprocenten er gået fra 29,2 % i 2015 til 34,6 % i 2016 og 41,2 % i 2017. Det er en fremgang fra 2016 til 2017 på 6,7 procentpoint. Vallensbæk Kommune nærmer sig derved det nationale mål om at nå 50 % genanvendelse. Det er Vestforbrændings vurdering, at Vallensbæk Kommune vil nå de 50 % i genanvendelse, når alle husstande i kommunen (villaer, rækkehuse og etageboliger) deltager i ordningen med fuld sortering i de fem fraktioner (madaffald, plast, papir, glas og metal). Ordningen er implementeret hos alle villaer og rækkehuse, mens det forventes at alle etageboliger er i gang med at sortere ved udgangen af 2019.

   

  Vallensbæk Kommune har i kraft af den nye affaldsordning og deltagelsen i ”Indsamling På Tværs” sparet 3.351 ton CO2.

   

  I forhold til driftsøkonomien har det højere antal af fraktioner og dermed flere tømninger af affaldsbeholdere betydet, at renovationsomkostningerne, der bliver finansieret via taksterne for afhentning af affald, er steget fra 15,8 mio. kr. i 2016 til 17,2 mio. kr. i 2017.

   

  Vestforbrændings statusnotat er vedlagt som bilag.

  Økonomi- og personalemæssige konsekvenser

  Renovationsomkostningerne, der bliver finansieret via takster, er steget fra 15,8 mio. kr. i 2016 til 17,2 mio. kr. i 2017. Stigningen skyldes, at borgerne nu får hentet flere forskellige typer affald og dermed er antallet af tømninger steget.

   

  De forhøjede renovationsomkostninger har betydet en forskel i taksten pr. husstand på cirka 220 kr. årligt svarende til en stigning på ca. 1,4 mio. kr. for renovationsområdet samlet set.

  Sammenhæng til kommuneplanstrategi

  Sagen understøtter delvision 2 om et grønt byliv med central beliggenhed, hvor det er et fælles ansvar at passe på vores miljø og tænke bærerdygtigt.

  Kommunikation

  Ingen bemærkninger.

  Retsgrundlag

  Affaldsbekendtgørelsen.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 28-08-2018

  Teknik- og Miljøudvalget ønsker sagen behandlet i Kommunalbestyrelsen.

 • Punkt 10 Orientering om statusnotat 2017 og handlingsplan 2018-2019 for affaldsområdet

  Beslutningstema

  Orientering om statusnotat 2017 for affaldsområdet, som beskriver nogle af de områder, der var i fokus i løbet af året, og orientering om handlingsplan 2018/2019 for affaldsområdet i Vallensbæk Kommune.

  Indstilling

  Sagen bliver behandlet i Teknik- og Miljøudvalget.

   

  Park-, Vej- og Miljøcenter, Ishøj Kommune indstiller,

   

  • at orientering om statusnotat 2017 og handlingsplan for 2018/2019 for affaldsområdet i Vallensbæk Kommune bliver taget til efterretning

  Sagsfremstilling

  Vestforbrænding udarbejder hvert år en status over den indsats, der er udført i løbet af året på renovationsområdet og udarbejder også en oversigt over initiativer i det kommende år. Dette sker som følge af aftale om varetagelse af de administrative opgaver på området.

   

  Aktiviteter, der er udført i 2017:

  • Indsamling af genanvendeligt erhvervsaffald via tilsynsmedarbejdere
  • Bedre indsamlingsmuligheder for farligt affald
  • Bedre udnyttelse af bioaffald (madaffald)
  • Kommunikation og læring på genbrugsstationerne

   

  Handlingsplanen for 2018/2019 beskriver i overordnede træk de aktiviteter, der skal gennemføres i det kommende år for at nå de mål, som kommunalbestyrelsen har

  vedtaget i affaldsplanen samt de mål, der er formuleret i regeringens ressourcestrategi.

   

  Initiativer i 2018/2019:

  • Videreudvikling af indsamling af genanvendelige fraktioner fra kommunale institutioner
  • Udarbejdelse af ny affaldsplan til færdiggørelse i 2019
  • Undervisning og genbrugshus på Brøndby genbrugsstation
  • Fokus på medicinrester
  • Bedre udnyttelse af sjældne metaller i elskrottet
  • Skraldemanden som kommuneambassadør
  • Affaldets vej (informationskampagne)

  Økonomi- og personalemæssige konsekvenser

  Initiativer fra handlingsplanen 2018 er indarbejdet i budget 2018.

  Sammenhæng til kommuneplanstrategi

  Handlingsplanen for 2018/2019 for affaldsområdet understøtter, at Vallensbæk Kommune skal være energieffektiv og forebygge klimaforandringer (tema 1).

  Kommunikation

  Ingen bemærkninger.

  Retsgrundlag

  Affaldsbekendtgørelsen.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 28-08-2018

  Blev taget til efterretning.

 • Punkt 11 Ejerstrategi for VEKS

  Beslutningstema

  Godkendelse af oplæg til ejerstrategi for VEKS. 

  Indstilling

  Sagen bliver behandlet i Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

   

  Direktionscentret indstiller,

   

  • at oplægget til ejerstrategi for VEKS godkendes

  Sagsfremstilling

  Det kommunale fællesskab Vestegnens Kraftvarmeværk I/S (VEKS) er ejet af Albertslund, Brøndby, Glostrup, Greve, Hvidovre, Høje-Taastrup, Ishøj, Køge, Roskilde, Rødovre, Solrød og Vallensbæk kommuner.

   

  I juni 2017 foreslog Roskilde Kommune de andre kommuner i ejerkredsen at udarbejde en fælles strategi for ejerskabet af VEKS (ejerstrategi).

   

  På den baggrund afholdt VEKS’ bestyrelse og ejerkredsen den 1. december 2017 et fælles møde. Mødet dannede baggrund for en beslutning i bestyrelsen den 15. december 2017 om nedsættelse af en arbejdsgruppe med deltagelse af repræsentanter fra ejerkommunerne og VEKS’ direktion.

   

  Arbejdsgruppens oplæg til en ejerstrategi blev præsenteret for VEKS’ bestyrelse den 26. april 2018 og blev godkendt.

   

  Oplægget bliver nu forelagt til politisk behandling i de enkelte ejerkommuner.

   

  Oplægget til ejerstrategi indeholder afsnit vedrørende følgende forhold:

   

  • Mål for VEKS
  • Samarbejdet mellem VEKS og ejerkommunerne
  • Ejerkommunernes forventninger til VEKS
  • Bestyrelsen (repræsentanter fra kommunalbestyrelserne)
  • Embedsmandsudvalget (repræsentanter fra ejerkommunernes administrative ledelse)
  • Igangsætning af større strategiske tiltag eller ændringer
  • Borgmestermøder
  • Samarbejdet mellem VEKS og distributionsselskaberne
  • Grønne målsætninger

   

  Ved præsentationen af oplægget blev det fra VEKS’ administration understreget, at der nogle steder i oplægget var anvendt brede vendinger for at kunne dække alle 12 kommuners ønsker. 

   

  Økonomi- og personalemæssige konsekvenser

  Ingen bemærkninger.

  Sammenhæng til kommuneplanstrategi

  Ingen bemærkninger.

  Kommunikation

  Tilbagemelding til VEKS efter Kommunalbestyrelsens behandling af oplægget.

  Retsgrundlag

  Ingen bemærkninger.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 28-08-2018

  Anbefales.

 • Punkt 12 Godkendelse af kommuneplanstrategiens delvision 2

  Beslutningstema

  Delvision 2 ”Grønt byliv med central beliggenhed” i kommuneplanstrategien for 2018 – ”Udviklingsstrategi 2018 - Det hele menneske i fremtidens boligby” bliver fremlagt til godkendelse med henblik på at blive indarbejdet i den endelige Kommuneplanstrategi 2018.

  Indstilling

  Sagen bliver behandlet i Teknik- og Miljøudvalget.

   

  Direktionscenteret indstiller,

   

  ·    at delvision 2 ” Grønt byliv med central beliggenhed” i kommuneplanstrategien ”Udviklingsstrategi 2018 - Det hele menneske i fremtidens boligby” bliver drøftet og godkendt med udgangspunkt i de indkomne høringssvar og materiale fra den afholdte workshop

  Sagsfremstilling

  Kommuneplanstrategien ”Udviklingsstrategi 2018 - Det hele menneske i fremtidens boligby” blev behandlet i Kommunalbestyrelsen den 25. april 2018 og derefter sendt i offentlig høring i perioden den 30. april 2018 - 30. juli 2018. Høringsperioden indeholdt fem workshops – en for hver delvision i udviklingsstrategien. Her har borgere og politikere drøftet, udviklet og prioriteret de mål, Kommunalbestyrelsen havde opstillet. Workshoppen for delvision 2 ”Grønt byliv med central beliggenhed” blev afholdt den 20. juni 2018.

   

  Forvaltningen har modtaget ni høringssvar i høringsperioden, hvoraf fire vedrører delvision 2 ”grønt byliv med central beliggenhed”. De fire høringssvar er blandt andet kommet fra Danske Handicaporganisationer i Vallensbæk og Friluftsrådet Storkøbenhavn Vest.

   

  På baggrund af de indkomne høringssvar og kommentarerne fra workshoppen den 20. juni 2018 anbefaler forvaltningen at understrege fokus på infrastrukturen og bedre offentlig transport ved at ændre følgende afsnit i selve delvisionen:

   

  ”Vi skal arbejde med infrastrukturen i dialog med borgere, erhverv og andre relevante parter. Vi skal bl.a. arbejde for at skabe sikre skoleveje, gode forhold for cyklister og fodgængere og fremme brugen af kollektiv transport gennem forsøg med alternativer som fx førerløse busser og alternative busruter”

   

  Til:

   

  ”Vi skal arbejde med infrastrukturen i dialog med borgere, erhverv og andre relevante parter. Vi skal bl.a. arbejde for at skabe sikre skoleveje, gode forhold for cyklister og fodgængere og fremme brugen af kollektiv transport gennem let adgang til togstationerne, forsøg med alternativer som fx førerløse busser og alternative busruter”

   

  (Teksten ”let adgang til togstationerne” er tilføjet)

   

  Derudover foreslås følgende ændringer i målene til delvision 2 ”Grønt byliv med central beliggenhed”:

   

   

   

  Byrum, byudvikling og renovering i Vallensbæk skal være af høj kvalitet og bidrage til livsglæde

   

   

  Mål – før workshop og høring

  Forslag til mål – efter workshop og høring

  1

  Vi skal udvikle Strandparken og havnen, så området i samspil med bycentrum bliver et levende, mangfoldigt aktiv for alle, hele året rundt

  Mål uændret

  2

  Vi skal igennem byudvikling og renovering skabe flere byrum og boligområder i høj kvalitet, der skaber livskvalitet for alle

   

  Mål uændret

   

  3

  Vi skal bruge naturen og gøre det mere spændende at bevæge sig ud i Vallensbæks grønne oaser

   

  Mål uændret

   

  4

  Vi skal involvere brugere og borgere, så vi skaber et ejerskab for udviklingen i Vallensbæk

   

  Mål ændret:

   

  Brugere og borgere skal have et ejerskab til udviklingen i Vallensbæk

   

  5

  Vallensbæk bruger smart city til at skabe mere værdi for borgerne

   

   

  Mål udgår

   

  Samles med 6 og 8 – se ny formulering pkt.8

  6

  Borgerne oplever byrum med digitale udfordringer, oplevelser og læringsmuligheder

   

  Mål udgår

  Samles med 5 og 8 – se ny formulering pkt.8

  7

  Borgerne oplever, at stationsnære områder understøtter borgernes transportbehov og at der er et højt digitalt informations- og serviceniveau

  Mål udgår

   

  Målet afdækkes/integreres i mål under ”Infrastruktur”

   

  8

  Nye smarte løsninger afsøges, når vi udskifter og renoverer bygninger og byrum. Teknologi bruges hvor muligt bl.a. til at understøtte ansvarligt forbrug og genbrug – samt til at lette hverdagen og skabe livsglæde for Vallensbæks borgere

   

  Mål ændret:

   

  Vallensbæk bruger digitale og teknologiske løsninger i udviklingen og renoveringen af byrum og byggeri, så det motiverer til læring, bevægelse og skaber livsglæde for borgerne i Vallensbæk

   

  (erstatter mål 5, 6 og 8)

  9

  I Vallensbæk Kommune har vi byrum og mødesteder, der skaber sociale relationer og fællesskaber

   

   

  Mål uændret

   

  Vallensbæk skal være bæredygtig og sikre klimatilpasning med fokus på nedbør og stigende grundvand

   

   

  Mål – før workshop

  Forslag til mål – efter workshop

  1

  Klimatilpasning skal give værdi for alle og være en naturlig del af byrum og nye boligområder

   

   

   

   

  Mål ændret:

   

  Klimatilpasning skal give værdi og være en naturlig del af byrum og nye boligområder

   

  2

  Vi skal udbrede viden og skabe synlighed omkring klimaudfordringer og løsninger med fokus på, hvad vi alle selv kan gøre

   

   

   

   

  Mål uændret

  3

  Vi skal arbejde for et mere bæredygtigt Vallensbæk, hvor løsninger bliver valgt ud fra, at de mindsker forbruget af el, vand og varme

   

   

   

  Mål ændret:

   

  Vi skal arbejde for et bæredygtigt Vallensbæk, hvor adfærd og løsninger mindsker forbruget af el, vand og varme

   

  (sammenskrives med 4)

  4

  Vi skal understøtte den rette adfærd i forhold til genanvendelse af affald, vand, el og varme og sikre, at de løsninger vi laver, skaber den rette adfærd

   

   

   

   

  Mål udgår

   

  (sammenskrives med 3)

   

   

  Vallensbæk har fokus på at nedbringe trafikstøj i kommunen

   

   

  Mål – før workshop

  Forslag til mål – efter workshop

  1

  Forebyggelse af støj skal give værdi for borgere og virksomheder og være en naturlig del af udviklingen af nye byrum og boligområder, hvor det er relevant

  Mål ændret:

   

  Forebyggelse af støj skal være en naturlig del af udviklingen af nye byrum og boligområder, så det giver værdi for borgere og virksomheder

   

  2

  Vi skal arbejde med nye vinkler i forhold til trafikstøj, og derigennem opnå en reduktion af trafikstøjen gennem tiltag som hastighedsnedsættelse, beplantning, byggeri mm.

  Mål ændret:

   

  Vi skal arbejde med nye vinkler i forhold til reduktion af trafikstøj, gennem tiltag som fx hastighedsnedsættelse, beplantning, byggeri mm.

   

  3

  Vi skal udbrede viden omkring trafikstøj, med fokus på hvad vi alle selv kan gøre for at mindske gener fra trafikstøj

  Mål ændret:

   

  Vi skal udbrede viden om trafikstøj, med fokus på, hvad vi alle selv kan gøre for at mindske gener fra trafikstøj

   

  4

  Vi skal fortsat arbejde for, at de statslige myndigheder påtager sig ansvaret for støjbekæmpelse på de statslige veje og jernbaner.

   

  Mål uændret

   

  Vallensbæk har en infrastruktur, som knytter nord og syd sammen og knytter Vallensbæk sammen med resten af hovedstaden

   

   

  Mål – før workshop

  Forslag til mål – efter workshop

  1

  Vi skal arbejde for en bedre offentlig transport, både i og på tværs af kommunen og i hovedstadsområdet

  Mål ændret:

   

  Vi skal arbejde for en bedre offentlig transport i, til og ud af kommunen og i hele hovedstadsområdet

   

  2

  Vi sikrer en infrastruktur som lægger op til, at børn og voksne cykler i kommunen

   

  Mål ændret:

  Vi sikrer en infrastruktur som lægger op til, at alle cykler i kommunen

   

  3

  Vallensbæk er en kommune, hvor alle børn cykler eller går til skole

   

  Mål udgår

   

  (Indgår i delvision 3)

  4

  Vi skal bruge de digitale muligheder til at gøre det sjovt for alle at bevæge sig i Vallensbæk

   

   

  Mål uændret

   

  5

  Vallensbæk styrker infrastrukturen gennem teknologiske løsninger til gavn for brugere og borgere

   

  Mål ændret:

   

  Vallensbæk skal understøtte infrastrukturen med digitale og teknologiske løsninger

   

   

  Der er udarbejdet en oversigt, der viser høringssvarenes ordlyd, forvaltningens vurdering af høringssvarene samt evt. forslag til mulige handlinger. Den er vedlagt som bilag.

   

  Derudover er afskrift af borgernes kommentarer fra workshoppen om delvision 2 ”Grønt byliv med central beliggenhed” vedlagt som bilag.

   

  Endelig er Kommuneplanstrategi ”Udviklingsstrategi 2018 - Det hele menneske i fremtidens boligby” med markerede forslag til rettelser vedlagt som bilag.

   

  Hver delvision bliver fremlagt i det relevante fagudvalg. Efter godkendelse i fagudvalg vil den samlede kommuneplanstrategi bliver fremlagt i økonomiudvalg og kommunalbestyrelse til endelige godkendelse. Herefter vil den nye kommuneplanstrategi ”Udviklingsstrategi 2018 - Det hele menneske i fremtidens boligby” erstatte den nuværende kommuneplanstrategi.

  Økonomi- og personalemæssige konsekvenser

  Ingen bemærkninger.

  Sammenhæng til kommuneplanstrategi

  Sagen omhandler delvision 2 ”Grønt byliv med central beliggenhed” er en del af den kommende Kommuneplanstrategi ”Udviklingsstrategi 2018 - Det hele menneske i fremtidens boligby”

  Kommunikation

  Udviklingsstrategien 2018 bliver offentliggjort digitalt og kan efter vedtagelse findes på kommunens hjemmeside. Der vil desuden være en printet udgave tilgængelig i Vallensbæk Kultur & Borgerhus.

  Retsgrundlag

  Lov om Planlægning § 23.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 28-08-2018

  Teknik- og Miljøudvalget godkendte kommuneplanstrategien med følgende ændringsforslag:

   

  I delvision 2 under det overordnede mål ”Vallensbæk har en infrastruktur, som knytter nord og syd sammen med resten af hovedstaden” fastholdes mål 2 som ”Vi sikrer en infrastruktur som lægger op til, at børn og voksne cykler i kommunen”.

 • Punkt 13 Mulighedskatalog 2019 – Teknik- og Miljøudvalget

  Beslutningstema

  Teknik- og Miljøudvalget får fremlagt Mulighedskatalog for budget 2019-2022 på Teknik- og Miljøudvalgets område.

  Indstilling

  Sagen bliver behandlet i Teknik- og Miljøudvalget.

   

  Center for Økonomi og Indkøb indstiller, 

   

  • at de fremlagte forslag i Mulighedskataloget går med i den videre budgetproces
  • at Teknik- og Miljøudvalget peger på eventuelle yderligere forslag til Mulighedskataloget

  Sagsfremstilling

  Budgetproceduren for budget 2019-2022 blev godkendt af Kommunalbestyrelsen den 31. januar 2018.

   

  På nuværende tidspunkt i budgetprocessen er der indarbejdet tekniske korrektioner på Teknik- og Miljøudvalgets område svarende til -1.169.000 kr., som ikke har krævet en særskilt politisk stillingtagen, men alene er udtryk for korrektioner i forhold til eksempelvis demografi og et uændret serviceniveau.

   

  Mulighedskataloget indeholder forslag svarende til 5.000.000 kr. i 2019 på Teknik- og Miljøudvalgets område.

   

  Økonomiudvalget igangsatte budgetprocessen på et opstartsmøde den 14. marts 2018, hvor kommunens overordnede økonomiske situation og befolkningsprognosen blev drøftet. På mødet den 18. april 2018 har medlemmerne af Økonomiudvalget fået en opdateret status på den økonomiske situation samt en orientering om forudsætningerne for budget 2019-2022.

   

  Den 18. april 2018 blev der desuden afholdt et orienteringsmøde for formænd og næstformænd i brugerbestyrelserne og MED-udvalgene, hvor de overordnede forudsætninger og perspektiver for budget 2019 blev præsenteret.

   

  For at sikre fokus på brugerinddragelsen og for at understøtte processen med udarbejdelse af forslag til Mulighedskataloget blev alle ledere den 9. marts 2018 orienteret om deres rolle i forhold til brugerbestyrelser, medarbejdere og som ledere.

   

  Lederne har således været med til at facilitere processen omkring udarbejdelse og indhentning af forslag til Mulighedskataloget.

   

  Kommunens chefforum har forinden den politiske behandling gennemgået forslagene i Mulighedskataloget. Enkelte forslag er sendt tilbage til lederne med oplysning om, at forslaget f.eks. er af en sådan størrelse, at det skal holdes inden for den eksisterende budgetramme.

   

  Teknik- og Miljøudvalget har mulighed for at komme med yderligere forslag til Mulighedskataloget.

   

  Den 20. september 2018 – efter fagudvalgenes behandling af Mulighedskataloget – bliver der holdt et orienteringsmøde for formænd og næstformænd i brugerbestyrelserne og MED-udvalgene. På dette møde vil bl.a. forslagene fra Mulighedskataloget blive gennemgået og høringsperioden går i gang herefter. Fristen for aflevering af høringssvar er fastsat til d. 26. september 2018, kl. 12.00, hvilket er umiddelbart inden 2. behandlingen af budgettet i Økonomiudvalget den 3. oktober 2018.

  Økonomi- og personalemæssige konsekvenser

  Ingen bemærkninger.

  Sammenhæng til kommuneplanstrategi

  Ingen bemærkninger.

  Kommunikation

  Ingen bemærkninger.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 28-08-2018

  Anbefales.

 • Punkt 14 I/S Vallensbæk Mose - Regnskab 2017 og Budget 2019

  Beslutningstema

  Regnskab 2017 og Budgetforslag 2019 for I/S Vallensbæk Mose bliver fremlagt til godkendelse.

  Indstilling

  Sagen bliver behandlet i Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

   

  Center for Økonomi og Indkøb indstiller,

  • at Regnskab 2017 for I/S Vallensbæk Mose bliver godkendt
  • at Budgetforslag 2019 for I/S Vallensbæk Mose bliver godkendt

  Sagsfremstilling

  Bestyrelsen for I/S Vallensbæk Mose har godkendt Regnskab 2017 og Budgetforslag 2019. Ifølge vedtægterne for I/S Vallensbæk Mose skal de enkelte interessenter (Vallensbæk, Ishøj, Albertslund og Høje Taastrup Kommuner) godkende regnskab og budget.

   

  Regnskab 2017

  Regnskab 2017 viser et samlet forbrug på 2.017.938 kr. inkl. administrationsbidrag på 4 %, heraf udgør Vallensbæk Kommunes andel 574.075 kr. inkl. administrationsbidraget. I budget 2017 var der afsat 2.164.914 kr. inkl. administrationsbidrag på 4 %. Der er således tale om et mindreforbrug på 146.976 kr.

   

  Mindreforbruget skyldes blandt andet, at en udgift der vedrører regnskab 2017 på 98.000 kr. først er blevet posteret i 2018. Var den blevet posteret korrekt i regnskab 2017, ville mindreudgiften i stedet have været 48.976 kr.

   

  Vallensbæk Kommune har i 2017 indbetalt 294.840 kr., hvilket betyder, at Vallensbæk Kommunes aconto bidrag for 2018 (på 272.126 kr.) bliver tillagt 279.235 kr. vedrørende regnskab 2017.

   

  Det er normal procedure, at interessentkommunerne betaler et acontobeløb i indeværende år. Den endelige afregning sker i forbindelse med regnskabsafslutningen og en eventuel difference bliver afregnet sammen med det kommende års acontobeløb.

   

  Budgetforslag 2019

  Budget 2019 for I/S Vallensbæk Mose er på i alt 1.958.761 kr. inkl. administrationsbidrag på 4 %. Beløbet er fremkommet ved at fremskrive budget 2018 med 2,4 %, som er skønnet fra KL for den generelle pris- og lønudvikling fra 2018 til 2019. Vallensbæk Kommunes andel af budgettet udgør 557.240 kr. i 2019.

  Økonomi- og personalemæssige konsekvenser

  Vallensbæk Kommunes bidrag til I/S Vallensbæk Mose i 2019 på 557.240 kr. er indarbejdet i budget 2019.

  Sammenhæng til kommuneplanstrategi

  Ingen bemærkninger.

  Kommunikation

  Ingen bemærkninger.

  Retsgrundlag

  Ingen bemærkninger.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 28-08-2018

  Anbefales.

 • Punkt 15 Regnskab 2017 Østsjællands Beredskab

  Beslutningstema

  Regnskab 2017 for Østsjællands Beredskab fremlægges til godkendelse. Regnskabet er godkendt af Beredskabskommissionen den 17. maj 2018 og skal ifølge vedtægterne efterfølgende godkendes af kommunalbestyrelserne i interessentkommunerne.

  Indstilling

  Sagen bliver behandlet i Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

   

  Center for Økonomi og Indkøb indstiller,

  • at regnskab 2017 for Østsjællands Beredskab bliver godkendt.
  • at Vallensbæks andel på 23.166 kr. af Østsjællands Beredskabs underskud på 600.000 kr. i 2017 bliver håndteret i budgetopfølgningen pr. 30. juni 2018.
  • at det bliver godkendt, at Østsjællands Beredskab overfører projektmidler fra regnskab 2017 vedrørende ikke afsluttede CSR-projekter for kommunerne på 121.000 kr. til budget 2018.

  Sagsfremstilling

  Regnskabet viser, at Østsjællands Beredskab i 2017 går ud af året med et driftsunderskud på 0,6 mio. kr. Der var budgetteret med et overskud på driften på 0,5 mio. kr., der er således tale om et merforbrug på 1,1 mio. kr. Regnskabet er vist i tabel 1 nedenfor.

   

  Tabel 1: Regnskab 2017 for Østsjællands Beredskab

  Mio. kr. (+=udgifter, -=indtægter)

  Budget

  Korrigeret budget

  Regnskab

  Afvigelse

  Driftsindtægter i alt

  -109,4

  -109,4

  -117,9

  -8,5

  Kerneopgave

  -81,8

  -81,8

  -89,4

  -7,5

  Serviceopgaver

  -27,6

  -27,6

  -28,5

  -0,9

  Driftsudgifter i alt

  106,4

  108,9

  118,5

  9,6

  Kerneopgave

  88,4

  90,8

  101,8

  11,0

  Serviceopgaver

  18,0

  18,2

  16,7

  -1,5

  Nettodrift

  -3,1

  -0,5

  0,6

  1,1

  Anlæg

  0,0

  0,0

  0,0

  0,0

  Resultat af drift og anlæg

  -3,1

  -0,5

  0,6

  1,1

   

  Merforbruget skyldes primært de følgende faktorer:

   

  ·         At Beredskabskommissionen har besluttet at bruge ekstern bistand til at indfri fællesskabets strategi omkring ensartning og udbud af brandkontrakter.

  ·         At der i 2017 fortsat har været en række ekstraordinære udgifter i forbindelse med opstart af det fælles beredskab herunder bl.a. ekstra mandetimer i forbindelse med vagtcentral, staffering af køretøjer og beklædning mv. Der er tale om engangsudgifter, som ikke vil have effekt i kommende regnskabsår.

  ·         At der er mindre indtægter på salg af kurser end forventet. Dette er indregnet i budget 2019 og frem.

   

  På grund af usikkerhed omkring hvordan fællesskabet ville udmønte sin strategi om ensartning og besparelser, er der ikke foretaget anlægsinvesteringer i hverken 2016 eller 2017. Anlægsaktiver, herunder leasede aktiver, er i 2017 er nedskrevet med 5,9 mio. kr., og uden nye investeringer betyder det en negativ udvikling af egenkapitalen, da der slides på materiel, uden at der samtidig foretages nye investeringer, der kan øge selskabets aktivmasse.

   

  Driftsunderskuddet og øvrige bevægelser på aktiver og passiver betyder, at fællesskabets egenkapital ved udgangen af 2017 er 3,2 mio. kr., hvilket er 5,6 mio. kr. lavere end primo 2017.

   

  Regnskabet er påtegnet af Østsjællands Beredskabs revisionsselskab Ernest & Young uden bemærkninger.

   

  I resultatet indgår mindreforbrug på projektmidler til CSR-projekter for kommunerne på i alt 121.000 kr., der vedrører brandkadetter og Ildfugle. Mindreforbruget på 121.000 kr. foreslås overført til budget 2018. Overførslen af mindreforbruget har ingen konsekvens for Vallensbæk Kommunes bidrag til Østsjællands Beredskab i 2018.

  Økonomi- og personalemæssige konsekvenser

  Ifølge vedtægterne for Østsjællands Beredskab skal over- eller underskud på beredskabets drift indregnes i kommunernes a conto betalinger i året efter det pågældende regnskabsår.

   

  Dette betyder, at underskuddet på 0,6 mio. kr. i 2017 skal afregnes med interessentkommunerne i 2018. Underskuddet fordeles efter størrelsen af det obligatoriske bidrag, og opkræves ved udgangen af 2. kvartal 2018. Vallensbæk Kommunes udgift til dækning af underskuddet udgør 23.166 kr. Udgiften er indarbejdet i budgetopfølgningen pr. 30. juni 2018.

  Sammenhæng til kommuneplanstrategi

  Ingen bemærkninger.

  Kommunikation

  Østsjællands Beredskab bliver orienteret om Kommunalbestyrelsens beslutning.

  Retsgrundlag

  Lov om kommunernes styrelse.

  Beredskabsloven.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 28-08-2018

  Anbefales.

 • Punkt 16 Budgetopfølgning pr. 30. juni 2018 - Tillægsbevillinger for Teknik- og Miljøudvalget

  Beslutningstema

  Center for Økonomi og Indkøb fremlægger budgetopfølgningen pr. 30. juni 2018 vedrørende drift med henblik på beslutning om tillægsbevillinger svarende til mindreudgifter på 354.000 kr. på det skattefinansierede område. Mindreudgifterne finansierer merudgifter på Børne- og Kulturudvalget samt Social- og Sundhedsudvalgets område.

  Indstilling

  Sagen bliver behandlet i Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

   

  Center for Økonomi og Indkøb indstiller,

   

  • At tillægsbevilling på -57.000 kr. til deltema 8.1 Veje og grønne områder bliver godkendt.
  • At tillægsbevilling på 60.000 kr. til deltema 8.2 Rekreative områder bliver godkendt.
  • At tillægsbevilling på -39.000 kr. til deltema 8.3 Kommunale ejendomme bliver godkendt.
  • At tillægsbevilling på 37.000 kr. til deltema 8.5 Brandvæsen bliver godkendt.
  • At tillægsbevilling på -355.000 kr. til deltema 8.6 Kollektiv trafik bliver godkendt.

  Sagsfremstilling

  Center for Økonomi og Indkøb fremlægger budgetopfølgning pr. 30. juni 2018 vedrørende drift på Teknik- og Miljøudvalgets område, hvor der forventes mindreudgifter på 354.000 kr.

   

  Forklaring på mindreudgifterne

  Der er konstateret lavere lønstigninger i 2018 end forventet ved budgetlægningen for 2018. Lønbudgetterne på Teknik- og Miljøudvalgets område er i overensstemmelse hermed reduceret med 44.000 kr. Yderligere er der mindreudgifter på kollektiv trafik på 400.000 kr., hvilket delvis skyldes, at kommunen har modtaget en efterregulering fra 2016. Endelig er der modtaget en lejeindtægt fra kiosken på havnen på 55.000 kr. vedr. 2017. De samlede mindreudgifter udgør 499.000 kr.

   

  Kommunens rengøring og vinduespolering har været i EU-udbud, hvilket har givet en nettoudgift på 3.000 kr. på Teknik- og Miljøudvalgets område. Herudover er der konstateret merudgifter i opkrævningerne fra I/S Strandparken, I/S Vallensbæk Mose og Østsjællands Beredskab I/S på sammenlagt 97.000 kr. Yderligere giver en udvidelse af målgruppen for individuel handicapkørsel en merudgift på 45.000 kr. De samlede merudgifter udgør 145.000 kr.

  Økonomi- og personalemæssige konsekvenser

  Budgetopfølgningen pr. 30. juni 2018 vedrørende drift viser mindreudgifter på 354.000 kr. Mindreudgifterne finansierer merudgifter på Børne- og Kulturudvalget samt Social- og Sundhedsudvalgets område.

  Sammenhæng til kommuneplanstrategi

  Ingen bemærkninger.

  Kommunikation

  Center for Økonomi og Indkøb orienterer driftsstederne.

  Retsgrundlag

  Ingen bemærkninger.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 28-08-2018

  Anbefales.

 • Punkt 17 Budgetopfølgning pr. 30. juni 2018 - Tekniske omplaceringer for Teknik- og Miljøudvalget

  Beslutningstema

  Center for Økonomi og Indkøb fremlægger i forbindelse med budgetopfølgningen pr. 30. juni 2018 en opgørelse over tekniske omplaceringer mellem fagudvalg og temaer på Teknik- og Miljøudvalgets område. Samlet set er de tekniske omplaceringer mellem fagudvalg og temaerne udgiftsneutrale.

  Indstilling

  Sagen bliver behandlet i Teknik- og Miljøudvalget og Økonomiudvalget.

   

  Center for Økonomi og Indkøb indstiller,

   

  • at tillægsbevilling på 7.000 kr. til deltema 8.1 Veje og grønne områder vedrørende tillidsrepræsentanttillæg bliver godkendt

  • at tillægsbevilling på 7.000 kr. til deltema 8.3 Kommunale ejendomme vedrørende tillidsrepræsentanttillæg bliver godkendt

  Sagsfremstilling

  Center for Økonomi og Indkøb har i forbindelse med budgetopfølgningen pr. 30. juni 2018 udarbejdet en oversigt, der viser de tekniske omplaceringer mellem fagudvalg og temaer. De tekniske omplaceringer er opgjort særskilt, da de er af rent teknisk karakter og udgør 14.000 kr. på Teknik- og Miljøudvalgets område. Samlet set er de tekniske omplaceringer udgiftsneutrale for kommunen.

   

  De tekniske omplaceringer vedrører alene grundbeløb til tillidsrepræsentanttillæg, der fordeles fra deltema 12.2 Administrativ organisation under Økonomiudvalget.

  Økonomi- og personalemæssige konsekvenser

  De tekniske omplaceringer mellem fagudvalg og temaer udgør 14.000 kr. på Teknik- og Miljøudvalgets område, men er udgiftsneutrale for kommunen.

  Sammenhæng til kommuneplanstrategi

  Ingen bemærkninger.

  Kommunikation

  Center for Økonomi og Indkøb orienterer driftsstederne.

  Retsgrundlag

  Ingen bemærkninger.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 28-08-2018

  Anbefales.

 • Punkt 18 Budgetopfølgning pr. 30. juni 2018 - Anlæg for Teknik- og Miljøudvalget

  Beslutningstema

  Center for Økonomi og Indkøb fremlægger budgetopfølgningen pr. 30. juni 2018 vedrørende anlæg på Teknik- og Miljøudvalgets område. Der forventes ikke afvigelser vedrørende anlæg.

  Indstilling

  Sagen bliver behandlet i Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

   

  Center for Økonomi og Indkøb indstiller,

   

  • at budgetopfølgningen bliver godkendt

  Sagsfremstilling

  Center for Økonomi og Indkøb fremlægger budgetopfølgning pr. 30. juni 2018 vedrørende anlæg på Teknik- og Miljøudvalgets område. Der forventes ikke afvigelser på anlægsprojekterne.

  Økonomi- og personalemæssige konsekvenser

  Ingen bemærkninger.

  Sammenhæng til kommuneplanstrategi

  Ingen bemærkninger.

  Kommunikation

  Center for Økonomi og Indkøb orienterer driftsstederne.

  Retsgrundlag

  Ingen bemærkninger.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 28-08-2018

  Anbefales.

 • Punkt 19 Meddelelser fra formanden

  Meddelelser

  Henvendelse fra 350 Klimabevægelsen i Danmark.
   

  Midlertidig lukning af Egeskovvej.

   

  Delta Park-krydset.
   

  Pressemeddelelse fra Hovedstadens Letbane om at de nu går i gang.

   

  Information om Festlig Fredag.