You are here

Teknik- og Miljøudvalget - 27-08-2019

Dato: Tirsdag den 27. august 2019 Tid: Kl. 17:00
Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Sted: Mødelokale Skyen på Rådhuset
 • Punkt 1 Godkendelse af dagsorden

  Beslutningstema

  Teknik- og Miljøudvalget skal godkende mødets dagsorden.

  Indstilling

  Udvalgsformanden indstiller til Teknik- og Miljøudvalget

  • at godkende dagsordenen

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 27-08-2019

  Godkendt.

   

  Erdal Colak havde meldt afbud og Berit Bredelund Nielsen deltog som stedfortræder ved sagens behandling.

 • Punkt 2 Udpegning af vinderprojekt for badeanstalt og molepromenade med godkendelse af den videre proces(Lukket)

 • Punkt 3 Udpegning af vinderprojekt for udvidelse af havnen og godkendelse af den videre proces(Lukket)

 • Punkt 4 Ansøgning om dispensation til overskridelse af byggefelt i Lokalplan nr. 75

  Beslutningstema

  Der skal tages stilling til en ansøgning om dispensation fra Lokalplan nr. 75 på Bækkeskovvej 7, da ejer ønsker at opføre en tilbygning til den eksisterende etagebebyggelse.

  Indstilling

  Sagen bliver behandlet i Teknik- og Miljøudvalget.

   

  Center for Teknik indstiller,

   

  • at der bliver meddelt afslag på ansøgning om dispensation fra Lokalplan nr. 75 til at overskride byggefelt udlagt i lokalplanen

  Sagsfremstilling

  Ejer af Bækkeskovvej 7 har ansøgt om at bygge ca. 40 m² til boligen i stueetagen. Tilbygningen er til en mindre stue og to værelser. Den bliver bygget ud fra nordfacaden på den eksisterende etagebebyggelse. Tilbygningen er ikke i overensstemmelse med lokalplanen, da projektet vil være uden for byggefeltet fastlagt i lokalplanen.

   

  Det ønskede byggeri er i én etage og ligger på bagsiden af etagebebyggelsen og kommer til at ligge i et areal, der er udlagt til have for beboerne i de tre boliger, der er i bygningen.

   

  Byggefelter for etagebebyggelse i Lokalplan nr. 75 – Centerområde ved Bækkeskovvej

   

  Lokalplan nr. 75 fastlægger, at etagebebyggelse højst må have en bygningsdybde på 11,0 meter, og kun må opføres inden for de viste byggefelter. Inden for 15 meter ud for bagfacaden på etagebebyggelsen, må der kun bygges mindre bygninger som lysthuse og redskabsskure, der er en del af haveanlægget.

   

  Intentionen med Lokalplan nr. 75 er, at etagebyggeri bliver samlet langs vejene med grønt friarealer til beboerne bagved. Lokalplanens krav skal sikre rimeligt dagslys på de udendørs opholdsarealer.

   

  Lokalplanen giver kun mulighed for vinkeltilbygning på fritliggende enfamiliehuse. På etagebebyggelse er det ikke muligt at bygge en vinkel til.

   

  Allerede i dag er bygningsdybden større end 11 meter, da bygningen går ca. 1,5 meter ud i det areal, der er udlagt til friareal. Tilbygningen vil nå yderligere 6,6 meter ud i friarealet.

   

  På tegningerne i ansøgningen er der også vist mulighed for en tagterrasse oven på tilbygningen til lejligheden på 1. sal. Mod vest er der en mur i op til 2 meters højde over terrassen. Dette vil påvirke dagslys på friarealer hos naboen mod øst. Lejerne på 1. sal har ikke ansøgt om denne mulighed.

   

  Lokalplanen giver mulighed for en bebyggelsesprocent på 75 ved etagebebyggelse. Når der bliver bygget så tæt, er det afgørende, at byggeriet er smalt og ligger på linje langs vejene, så de skygger mindst muligt for hinandens friarealer.

   

  Center for Teknik anbefaler derfor, at der meddeles afslag på ansøgning om dispensation til en tilbygning, der ligger uden for byggefeltet.

  Økonomi- og personalemæssige konsekvenser

  Ingen bemærkninger.

  Sammenhæng til udviklingsstrategien

  Sagen understøtter visionen om grønt byliv med central beliggenhed.

  Kommunikation

  I det tilfælde, at der ikke bliver givet afslag på ansøgningen om dispensation, vil det kræve en nabohøring, inden der kan meddeles en evt. dispensation til overskridelse af byggefeltet, større bygningsdybde, mulighed for vinkeltilbygning til etagebebyggelse, samt byggeri der ikke hører til et haveanlæg inde for 15 meter fra bagfacade for etagebebyggelse.

  Retsgrundlag

  Lokalplan nr. 75 – Centerområde ved Bækkeskovvej.

  Planlovens § 19.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 27-08-2019

  Sagen er udsat, idet sagen skal sendes i høring i lokalplanområdet.

   

  Erdal Colak havde meldt afbud og Berit Bredelund Nielsen deltog som stedfortræder ved sagens behandling.

 • Punkt 5 Vurdering af strandvejskarakter i byggeprojekt på Vallensbæk Strandvej 173

  Beslutningstema

  Ejer af Vallensbæk Strandvej 173 har sendt et projektforslag til opførelse af en ny villa i to plan på ejendommen ud mod Vallensbæk Strandvej og et bagvedliggende dobbelthus i et plan.

   

  En forudsætning for at projektet kan gennemføres er, at villaen i to plan mod Vallensbæk Strandvej lever op til formålsparagraffen i lokalplan nr. 77, hvor der er krav om ”strandvejskarakter”.

  Indstilling

  Sagen bliver behandlet i Teknik- og Miljøudvalget.

   

  Center for Teknik indstiller,

  • at vurderingen af, at forslaget til villaen i to plan på Vallensbæk Strandvej 173 lever op lokalplanens formål om at udvikle og styrke bygningsstrukturen i området, så den fremstår som strandvejsbebyggelse langs Vallensbæk Strandvej, bliver godkendt

  • at byggeriet bliver godkendt med den betingelse at trappen til villaens første sal bliver placeret på bagsiden af villaen eller indvendigt i konstruktionen, så den ikke er synlig fra Vallensbæk Strandvej

  Sagsfremstilling

  Ejer af Vallensbæk Strandvej 173 har sendt projektforslag til vurdering i forhold bestemmelserne i Lokalplan nr. 77. Projektforslaget omfatter en ny villa i to plan forrest mod Vallensbæk Strandvej og et dobbelthus i et plan placeret bagerst på grunden. Vurdering i denne sag omhandler kun villaen i to plan.

   

  Et billede, der indeholder elektronik

Beskrivelse, der er oprettet med høj sikkerhed

  Luftfoto af området omkring Vallensbæk Strandvej 173 fra 2018.

   

  Villaen overholder alle højder og afstandskrav i lokalplanen. Projektforslaget for Vallensbæk Strandvej 173 er vedlagt som bilag.

   

  Facadetegninger af projektforslaget på Vallensbæk Strandvej 173

  Beliggenhedsplan for bebyggelse på Vallensbæk Strandvej 173

   

  Strandvejskarakter

  Ejendommen er omfattet af Lokalplan nr. 77 for Vallensbæk Strandvej, og et af planens hovedformål er at give mulighed for at udvikle og styrke udtrykket i området, så bygningerne fremstår som strandvejsbebyggelse langs Vallensbæk Strandvej. En forudsætning for at projektet kan gennemføres er derfor, at der bliver taget stilling til, om projektforslaget kan leve op til lokalplanens formålsparagraf 1.2 om ”at give mulighed for at udvikle og styrke bygningsstrukturen i området, så den fremstår som strandvejsbebyggelse langs Vallensbæk Strandvej”.

   

  Redegørelsen til Lokalplan nr. 77 beskriver strandvejsbebyggelse som værende kendetegnet ved større og højere villaer, der skal ligge på linje tæt ud mod vejen og parcelhuse og rækkehuse tilbagetrukket fra Vallensbæk Strandvej. Intentionen er, at der over tid vil blive skabt en særlig karakteristisk bebyggelse bestående af store villaer langs vejen og grønne forhaver ved de lavere parcelhuse.

   

  Siden lokalplanen blev vedtaget i 2013, er der kun opført få nye huse i området. Der er endnu ingen, der har udnyttet lokalplanens mulighed for at bygge villaer i første række mod Vallensbæk Strandvej. Af den grund er der heller ikke et klart billede af, hvad man som grundejer langs Vallensbæk Strandvej kan forvente, når der opføres villaer med ”strandvejskarakter”.

   

  Da ”strandvejskarakteren” er skrevet ind i lokalplanens formål, har Center for Teknik besluttet, at ansøgninger om at opføre ny villabebyggelse i første række ud til Vallensbæk Strandvej bliver sendt i høring hos alle grundejere inden for lokalplanens område. Derved får alle grundejere mulighed for at se de konkrete projektforslag og komme med bemærkninger til strandvejskarakteren.

   

  Høringen har været ude parallelt med sagen om vurdering af strandvejskarakter i byggeprojekt på Vallensbæk Strandvej 228 som også behandles under denne dagsorden.

   

  Høring i hele lokalplanens område

  Projektet blev sendt i høring via digitalpost den 10. juli 2019, og svarfristen var den 6. august 2019. Høringsmaterialet blev sendt til 244 beboere og 42 virksomheder i området. Inden for høringsperioden er der indkommet 6 høringssvar.

   

  Borger svarer via digitalpost, at vedkommende oplever problemer med at få det medsendte link til Lokalplan nr. 77 til at åbne.

   

  Center for Teknik har fremsendt en pdf-udgave af lokalplanen til borgeren.

   

  Beboere på Vallensbæk Strandvej 222 bemærker, at de finder vi det urimeligt, at der kun gives 4 ugers svarfrist, når hele perioden for svarfrist ligger inden for skolesommerferien. Beboerne anmoder derfor om udsættelse til minimum medio september, dvs. yderligere 6 ugers frist.

   

  De bemærker yderligere:

   

  -      at trappen på foran af huset, vil få huset til at ligne et etagebyggeri eller lejlighedskompleks, fremfor en strandvejsvilla. De forslår at trappen flyttes om på bagsiden af huset.

   

  Center for Teknik har d. 22. juli sendt afslag på anmodningen om at udsætte høringsperioden til medio september. Den afsendte meddelelse fremgår af indsigelsesskemaet under Center for Tekniks anbefaling til svar.

   

  Beboer på Vallensbæk Strandvej 210 bemærker at Strandvejskarakteren ikke er beskrevet i lokalplanen og at hans synspunkter er udtryk for en subjektiv vurdering af projektet. Det indsendte høringssvar gælder derfor både projektet på Vallensbæk Strandvej 228 og 173 der har været i høring sideløbende og som også behandles på dette møde.

   

  Han fremhæver at bygningen bærer mest præg af at være en kontorbygning med store facader og et lille tagareal, der ikke er passende for en strandvejsvilla. Han fremhæver også bygningens indgangsparti med en udvendig trappe, der giver indtryk af en kontorbygning.

   

  Ejere af Vallensbæk Strandvej 228 bemærker, at toplans-huse mod Strandvejen giver et mere varieret og spændende arkitektonisk gadebillede end etplans-huse, hvilket kan skabe mere karakter i området, men at den udvendige metaltrappe er meget iøjnefaldende fra Strandvejen - hvilket de ikke forbinder med en strandvejsvilla.

   

  De nævner yderligere at de mange små vinduer skaber indtryk af et lukket hus med ryggen mod Strandvejen og at facaden mod Strandvejen mangler liv i form af fremspring, frontspids, materiale variation eller andre kreative løsninger.

   

  Beboer på Havbovej 2 har ingen kommentarer til selve projektets udformning, da boligerne ikke ligger op til naboer m.v. han undrer sig dog over, at boligerne har været sat til salg inden byggeprojekterne er godkendt.

   

  Ejere af Vallensbæk Strandvej 236 bemærker at de opfatter en Villa med strandvejskarakter som en charmerende herskabsvilla svarende til f.eks. Vallensbæk Strandvej 204, Vallensbæk Strandvej 333 og Vallensbæk Strandvej 270. De syntes ikke at det nye byggeri på Vallensbæk Strandvej 173 har strandvejskarakter, da det mere ligner en stor klods, uden charme og unikt udseende. Trappen ud mod vejen skæmmer meget.

   

  Anbefaling

  Center for Teknik har vurderet de indkomne høringssvar i det vedlagte høringsskema. Det er centerets vurdering, at der er kommet få bemærkninger, der omhandler strandvejskaraktern i projektet. Høringssvarene har primært omhandlet tolkning af lokalplanens bestemmelser og den trappe, der i projektforslaget er placeret foran villaen.

   

  Det er Center for Tekniks vurdering, at projektet grundlæggende lever op til lokalplanens bestemmelser, herunder formålet om strandvejskarakter, men under forudsætning af, at trappen til 1. sal flyttes om bag ved villaen eller indvendigt i konstruktionen, så den ikke er synlig fra Vallensbæk Strandvej.

   

  Center for Teknik anbefaler derfor, at vurderingen af, at forslaget til villaen i to plan på Vallensbæk Strandvej 173 lever op til formålet i lokalplanens § 1.2, om at udvikle og styrke bygningsstrukturen i området, så den fremstår som strandvejsbebyggelse langs Vallensbæk Strandvej, bliver godkendt, med den betingelse at trappen til villaens første sal bliver placeret på bagsiden af villaen, så den ikke er synlig fra Vallensbæk Strandvej.

  Økonomi- og personalemæssige konsekvenser

  Ingen bemærkninger.

  Sammenhæng til udviklingsstrategien

  Projektet understøtter delvision 2: Grønt byliv med central beliggenhed. Projektet er blandt andet med til at sikre kvalitet i byggeriet.

  Kommunikation

  Ingen bemærkninger.

  Retsgrundlag

  Lokalplan nr. 77 - Omdannelse af Gammel Køge Landevej til Vallensbæk Strandvej

  Planloven

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 27-08-2019

  Indstillingen blev godkendt, med den bemærkning, at Teknik- og Miljøudvalget ønsker følgende forhold indarbejdet i projektet:  

  ·         trappe til 1. sal skal placeres indvendigt i konstruktionen, så den ikke er synlig fra Vallensbæk Strandvej

  ·         der etableres tegltag med udhæng som på f.eks. Aunsøvej 2, Vallensbæk Strandvej 204, 210 og 333

  ·         tagrender udføres i zink

  ·         der mod Vallensbæk Strandvej monteres palæruder eller vinduer med sprosser som monteres med niche, så vinduerne er tilbagetrukket fra facaden.

                                                                                                                                                      

  Erdal Colak havde meldt afbud og Berit Bredelund Nielsen deltog som stedfortræder ved sagens behandling.

 • Punkt 6 Vurdering af strandvejskarakter i byggeprojekt på Vallensbæk Strandvej 228

  Beslutningstema

  Ejer af Vallensbæk Strandvej 228 har fremsendt et projektforslag for opførelse af en ny villa i to plan på ejendommen ud mod Vallensbæk Strandvej samt et bagvedliggende enfamiliehus i et plan.

   

  En forudsætning for at projektet kan gennemføres er, at villaen i to plan mod Vallensbæk Strandvej lever op til formålsparagraffen i lokalplan nr. 77, hvor der er krav om ”strandvejskarakter”.

  Indstilling

  Sagen bliver behandlet i Teknik- og Miljøudvalget.

   

  Center for Teknik indstiller,

  • at vurderingen af, at villaen i to plan på Vallensbæk Strandvej 228 fremstår som strandvejsbebyggelse, bliver godkendt

  • at byggeriet bliver godkendt med den betingelse at trappen til villaens første sal bliver placeret på bagsiden af villaen eller indvendigt i konstruktionen, så den ikke er synlig fra Vallensbæk Strandvej

  • at projektet bliver godkendt med den betingelse, at overkørslen til Vallensbæk Strandvej flyttes til grundens skel mod øst

  • at der meddelelse dispensation fra § 4.6 til at placere overkørslen til Vallensbæk Strandvej ved ejendommens skel mod øst

  Sagsfremstilling

  Ejer af Vallensbæk Strandvej 228 har fremsendt projektforslag til vurdering i forhold bestemmelserne i Lokalplan nr. 77. Projektforslaget omfatter en ny villa i to plan forrest mod Vallensbæk Strandvej samt et fritliggende enfamiliehus i et plan placeret bagerst på grunden. Vurderingen i denne sag omhandler kun villaen i to plan, fordi det fritliggende enfamilieshus ikke er omfattet af lokalplanens bestemmelser om strandvejskarakter.

   

  Et billede, der indeholder indendørs

Beskrivelse, der er oprettet med høj sikkerhed

   

  Luftfoto af området omkring Vallensbæk Strandvej 228 fra 2018.
  Efterfølgende er huset på ejendommen revet ned.

   

  Det eksisterende hus på ejendommen er revet ned. Den projekterede villa i to plan overholder alle højder og afstandskrav i lokalplanen. Projektforslaget for Vallensbæk Strandvej 228 er vedlagt som bilag.

   

  3D visualisering af projektforslaget på Vallensbæk Strandvej 228

   

  Beliggenhedsplan for bebyggelse på Vallensbæk Strandvej 228

   

  Strandvejskarakter

  Ejendommen er omfattet af Lokalplan nr. 77 for Vallensbæk Strandvej, og et af planens hovedformål er at give mulighed for at udvikle og styrke udtrykket i området, så bygningerne fremstår som strandvejsbebyggelse langs Vallensbæk Strandvej. En forudsætning for at projektet kan gennemføres er derfor, at der bliver taget stilling til, om projektforslaget kan leve op til lokalplanens formålsparagraf 1.2 om ”at give mulighed for at udvikle og styrke bygningsstrukturen i området, så den fremstår som strandvejsbebyggelse langs Vallensbæk Strandvej”.

   

  Redegørelsen til Lokalplan nr. 77 beskriver strandvejsbebyggelse som værende kendetegnet ved større og højere villaer, der skal ligge på linje tæt ud mod vejen og parcelhuse og rækkehuse tilbagetrukket fra Vallensbæk Strandvej. Intentionen er, at der over tid vil blive skabt en særlig karakteristisk bebyggelse bestående af store villaer langs vejen og grønne forhaver ved de lavere parcelhuse.

   

  Siden lokalplanen blev vedtaget i 2013, er der kun opført få nye huse i området. Der er endnu ingen, der har udnyttet lokalplanens mulighed for at bygge villaer i første række mod Vallensbæk Strandvej. Af den grund er der heller ikke et klart billede af, hvad man som grundejer langs Vallensbæk Strandvej kan forvente, når der opføres villaer med ”strandvejskarakter”.

   

  Da ”strandvejskarakteren” er skrevet ind i lokalplanens formål, har Center for Teknik besluttet, at ansøgninger om at opføre ny villabebyggelse i første række ud til Vallensbæk Strandvej bliver sendt i høring hos alle grundejere inden for lokalplanens område. Derved får alle grundejere mulighed for at se de konkrete projektforslag og komme med bemærkninger til strandvejskarakteren.

   

  Høringen har været ude parallelt med sagen om vurdering af strandvejskarakter i byggeprojekt på Vallensbæk Strandvej 173 som også behandles under denne dagsorden.

   

  Høring i hele lokalplanens område

  Projektet blev sendt i høring via digitalpost den. 10. juli 2019, og svarfristen var den 6. august 2019. Høringsmaterialet blev sendt til 240 beboere og 42 virksomheder i området. Inden for høringsperioden er der indkommet fem høringssvar.

   

  Beboer på Løvenborgvej 1 bemærker, at han oplever problemer med at få det medsendte link til Lokalplan nr. 77 til at åbne.

   

  Beboere på Vallensbæk Strandvej 216, Vallensbæk Strandvej 222 og Vallensbæk Strandvej 224 bemærker, at de finder det urimeligt, at der kun bliver givet fire ugers svarfrist, når hele perioden for svarfrist ligger inden for skolesommerferien. Beboerne anmoder derfor om udsættelse til minimum medio september, dvs. yderligere seks ugers frist.

   

  Beboere på Vallensbæk Strandvej 216, Vallensbæk Strandvej 222 og Vallensbæk Strandvej 224 gentager, at de er utilfredse med den meget korte svarfrist der er givet til denne høring.

   

  De bemærker yderligere:

   

  -      at de ikke finder et hus i to fulde etager vil udtrykke strandvejskarakter, når det placeres mellem to eksisterende huse i et plan og at trappen på siden af huset, vil få huset til at ligne et etagebyggeri eller lejlighedskompleks, fremfor en strandvejsvilla.

   

  -      at byggeprojektet på en række punkter ikke overholder lokal- og kommuneplanen. De fremhæver problemer med indbliksgener, afstand til skel for udendørs opholdsarealer i førstesals højde, afstand til skel mod nabo, krav om at forhaver skal holdes grønne og trafiksikkerhed i forbindelse med Egholmvej.

   

   

  Beboer på Vallensbæk Strandvej 210 bemærker, at strandvejskarakteren ikke er beskrevet i lokalplanen, og at hans synspunkter er udtryk for en subjektiv vurdering af projektet. Det indsendte høringssvar gælder derfor både projektet på Vallensbæk Strandvej 228 og Vallensbæk Strandvej 173 der har været i høring sideløbende og som også bliver behandlet på dette møde.

   

  Han fremhæver, at bygningen bærer mest præg af at være en kontorbygning med store facader og et lille tagareal, der ikke er passende for en strandvejsvilla. Han fremhæver også bygningens indgangsparti med en udvendig trappe, der giver indtryk af en kontorbygning.

   

  Beboer på Havbovej 2 bemærker, at projektet overtræder lokalplanen på flere områder.

   

  Han fremhæver at projektet skaber indbliksgener, problemer med flugtveje, at afstand til Vallensbæk Strandvej ikke er overholdt, friarealerne omkring bygningerne er dårligt indrettede, indkørslen til det bagerste hus er for smal og at den er placeret for tæt på skel og at forhaver højest må belægges med 25 % fast belægning. Han fremhæver yderligere, at grunden ligger ca. 1 meter over Vallensbæk Strandvejs niveau og derfor vil et 8,5 meter højt hus være uhensigtsmæssigt.

   

  Ejer af Vallensbæk Strandvej 228 bemærker, at de har oplevet den igangværende proces omkring deres ejendom som urimelig lang og frustrerende. De fremhæver især lokalplanens formål om strandvejskarakter som værende en udfordring, der har været meget svær at gennemskue og løse. Nu føler de sig ”fanget” i denne nyindførte høringsprocedure omkring strandvejskarakteren, til trods for at kommunalbestyrelsen tidligere har godkendt to projekter uden en sådan forudgående proces.

   

  Vurdering af høringssvar

  Center for Teknik har vurderet de indkomne høringssvar i det vedlagte høringsskema. Det er centerets vurdering, at der er få bemærkninger, der omhandler strandvejskarakteren i projektet. Høringssvarene har primært omhandlet tolkning af lokalplanens bestemmelser. Det er Center for Tekniks vurdering, at projektet lever op til lokalplanens bestemmelser, herunder også formålet om strandvejskarakter.

   

  Det er Center for Tekniks vurdering, at projektet grundlæggende lever op til lokalplanens bestemmelser, herunder formålet om strandvejskarakter, men under forudsætning af, at trappen til 1. sal flyttes om bag ved villaen eller indvendigt i konstruktionen, så den ikke er synlig fra Vallensbæk Strandvej.

   

  Overkørsel

  I projektforslaget er overkørslen til Vallensbæk Strandvej placeret ved skellet mod vest for at overholde lokalplanens § 4.6. Center for Teknik anbefaler, at godkendelsen af projektet betinges af, at overkørslen flyttes over til skellet mod øst. Derved kommer overkørslen længere væk fra Egholmvej, og der bliver skabt bedre mulighed for at indrette en grøn forhave som lokalplanen foreskriver i § 8.4.

   

  Flytningen af overkørslen kræver, at der bliver dispenseret fra lokalplanens § 4.6. Center for Teknik anbefaler, at dispensationen bliver meddelt i forbindelse med godkendelsen af projektet.

  Økonomi- og personalemæssige konsekvenser

  Ingen bemærkninger.

  Sammenhæng til udviklingsstrategien

  Projektet understøtter delvision 2: Grønt byliv med central beliggenhed. Projektet er blandt andet med til at sikre kvalitet i byggeriet.

  Kommunikation

  Ingen bemærkninger.

  Retsgrundlag

  Lokalplan nr. 77, Omdannelse af Gammel Køge Landevej til Vallensbæk Strandvej.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 27-08-2019

  Indstillingen blev godkendt, med den bemærkning, at Teknik- og Miljøudvalget ønsker følgende forhold indarbejdet i projektet:  

  ·         trappe til 1. sal skal placeres indvendigt i konstruktionen, så den ikke er synlig fra Vallensbæk Strandvej

  ·         der etableres tegltag med udhæng som på f.eks. Aunsøvej 2, Vallensbæk Strandvej 204, 210 og 333

  ·         tagrender udføres i zink

  ·         der mod Vallensbæk Strandvej monteres palæruder eller vinduer med sprosser som monteres med niche, så vinduerne er tilbagetrukket fra facaden.

   

  Erdal Colak havde meldt afbud og Berit Bredelund Nielsen deltog som stedfortræder ved sagens behandling.

 • Punkt 7 Vurdering af nyt byggeri på Brøndbyvej 204

  Beslutningstema

  Ejeren af Brøndbyvej 204 har sendt et projektforslag til et nyt enfamilieshus på ejendommen. Projektet har været i høring i landsbyen for at vurdere, om projektet lever op til lokalplan nr. 73’s formål om at sikre bevaring og forbedring af landsbyens visuelle miljø, herunder bevaring af kvaliteterne i landsbyens bebyggelse og landsbyhaverne åbne karakter.

  Indstilling

  Sagen bliver behandlet i Teknik- og Miljøudvalget.

   

  Center for Teknik indstiller,

   

  • at vurderingen af, at forslaget til et nyt enfamilieshus på Brøndbyvej 204 lever op til lokalplanens formål om at bevare og forbedre landsbyens visuelle miljø og kvaliteterne i landsbyens bebyggelse og landsbyhaverne åbne karakter, bliver godkendt

  Sagsfremstilling

  Ejeren af Brøndbyvej 204 har sendt et projektforslag til et enfamilieshus til vurdering i forhold til bestemmelserne i lokalplan nr. 73. Det nye hus bliver udført som et længehus med en vinkeltilbygning, og det bliver placeret på den nordlige del af grunden. Udadtil kommer huset til at fremstå som et 1½-plans hus, men det er kun en del af tagetagen, der bliver udnyttet til beboelse.

   

  Det eksisterende hus på ejendommen er revet ned. Det nye hus overholder højde- og afstandskrav i lokalplanen. Hovedbygningen i projektet kommer som på den tidligere ejendom til at ligge mod øst. Den bliver længere mod syd end den tidligere ejendom og bliver placeret i en afstand af 4,5 m fra skellet mod øst. Den tidligere bygning lå 3 m fra skellet mod øst. Det er ikke muligt at forlænge huset mod nord, da huset ligger 3 meter fra skel. Den tidligere sidebygning mod nord bliver ikke genopført. Der kommer en ny sidebygning i den anden ende af hovedhuset med en mindre bygningsbredde og –højde end hovedhuset.

   

  Projektforslaget for Brøndbyvej 204 er vedlagt som bilag.

   

  Luftfoto af området omkring Brøndbyvej 204 fra 2018. Efterfølgende er huset på ejendommen revet ned.

   

  Situationsplan for byggeprojektet på Brøndbyvej 204.

   

  Landsbyens visuelle miljø

  Lokalplan 73 gælder for Vallensbæk Landsby. Lokalplanens formål er at sikre bevaring og forbedring af landsbyens visuelle miljø herunder at bevare kvaliteterne i landsbyens bebyggelse og landsbyhavernes åbne karakter. Landsbymiljøet udgøres blandt andet af landsbyens mange gamle huse, små snoede gadeforløb og åbne grønne havearealer. For at sikre landsbyens identitet indeholder lokalplanen en række bestemmelser, der har til formål at sikre, at blandt andet nybyggeri og anlæg respekterer byens visuelle miljø.

   

  En forudsætning for at projektet kan gennemføres er derfor, at der bliver taget stilling til, om projektforslaget kan leve op til lokalplanens formålsparagraf § 1.2 om landsbyens visuelle miljø og bevare kvaliteterne i landsbyens bebyggelse, landsbyhaver, gade- og stinet, fælles rekreative områder, træer, vandløb og stensætninger.

   

  Lokalplanens § 9.2 angiver, at alle haver markeret med grøn signatur på kortbilag 3, ikke uden kommunalbestyrelsens tilladelse kan bebygges eller anvendes til parkering. Formålet er at skabe en åbne grøn karakter ud mod vejen - ikke at bevare den aktuelle udformning eller beplantning på de pågældende ejendomme.

  Langs Brøndbyvej er de fleste havearealer nord for vejen omfattet af denne bestemmelse. Havearealerne skråner ned mod vejen, og husene ligger typisk højt placeret på grundene. Enkelte huse er trukket frem mod vejen, og andre ligger med større afstand til vejen.

  Udsnit af kortbilag 3 fra lokalplan nr. 73 – Vallensbæk Landsby.

  Brøndbyvej 204 er markeret med den røde ramme

   

  Hele den sydlige del af haven på Brøndbyvej 204 er også omfattet af denne bestemmelse. Der er ikke udpeget bevaringsværdige træer i haven på Brøndbyvej 204.

   

  Det nye hus bliver placeret, så en del af huset ligger 4 meter ud i det markerede haveareal.

   

  Dispensation fra lokalplanen

  Teknik- og Miljøudvalget behandlede i efteråret 2018 en dispensationsansøgning til at lade en ny bebyggelse overskride grænsen for det bevaringsværdige haveareal på Brøndbyvej 204 med 4 meter samt til en bygningsbredde på 8,5 m mod lokalplanens krav om maksimalt 7,5 meter. På daværende tidspunkt var der ikke tegnet et konkret projekt for byggeriet. Udvalget valgte at dispensere til det ansøgte.

   

  På naboejendommen Brøndbyvej 208 blev der i december 2007 meddelt dispensation til at opføre en tilbygning og et mindre skur i en bevaringsværdig have. En dispensation til at bygge i et bevaringsværdige haveareal vil altid kræve en konkret vurdering, da der ikke er to haver der er ens. Derfor vil afgørelsen fra 2007 eller afgørelsen i denne sag ikke danne præcedens.

   

  Efter, at der er dispenseret til byggeri, der ligger 4 meter tættere på vejen, er der stadig mulighed for at skabe en åben landsbyhave på Brøndbyvej 204. Der vil være over 20 meter ned til vejen, hvilket fortsat gør Brøndbyvej 204 til den dybeste forhave i landsbyen.  

   

  Hvis udvalget finder, at forslaget til et nyt enfamiliehus på Brøndbyvej 204 ikke lever op til lokalplanens formål om at bevare og forbedre landsbyens visuelle miljø og kvaliteterne i landsbyens bebyggelse og landsbyhaverne åbne karakter, vil det indebære, at dispensationen meddelt i december 2018 må trækkes tilbage. 

   

  Hvis udvalget ønsker at tilbagekalde dispensationen begrundet i indsigelser, der er indkommet i høringsprocessen, skal disse afvejes mod hensynet til, at modtagerne tilbage i efteråret 2018 har fået dispensation til to forhold.

   

  Hvis dispensationen trækkes tilbage, vil modtagerne kunne klage herover til Planklagenævnet.

   

  Høring i hele lokalplanens område

  Da grunden på Brøndbyvej 204 er forholdsvis stor, er der mulighed for at opføre et relativt stort hus, også når lokalplanen er overholdt. På grund af lokalplanens udpegning af havearealet som bevaringsværdigt, kommer bygningen til at ligge bagerst på grunden.

   

  Center for Teknik har på den baggrund besluttet at sende projektet i høring hos grundejerne inden for lokalplanens område, med henblik på at høre om grundejerne synes, at projektet lever op til lokalplanens formål om at sikre bevaring og forbedring af landsbyens visuelle miljø, herunder bevaring af kvaliteterne i landsbyens bebyggelse og landsbyhavernes åbne karakter. 

   

  Høringsbrevet blev afsendt til samtlige grundejere og virksomheder i landsbyen, via digital post den 12. juli 2019. Svarfristen var senest den 6. august 2019. Samlet set er der kommet høringssvar fra 31 husstande. Enkelte personer har sendt flere høringssvar.

   

  Høringssvarene er samlet i det vedlagte høringsskema. Hvis der er modtaget forskellige høringssvar fra enkeltpersoner i samme husstand, er disse behandlet selvstændigt.

   

  Anbefaling

  Center for Teknik har vurderet de indkomne høringssvar i det vedlagte høringsskema. Det er centerets vurdering, at der er indkommet få bemærkninger, der handler om byggeriets kvalitet i forhold til, om det kan leve op til formålet i lokalplanen. Høringssvarene har primært handlet om tolkning af lokalplanens bestemmelser. Det er Center for Tekniks vurdering, at projektet lever op til lokalplanens bestemmelser, herunder også formålet om at bevare kvaliteterne i landsbyens bebyggelse og landsbyhavernes åbne karakter.

   

  Set fra Brøndbyvej vil det nye byggeri ligge så langt tilbagetrukket fra vejen, at det fortsat er muligt at skabe en åben og frodig landsbyhave efter intentionerne i lokalplanen. Der findes andre længehuse, der er lige så store som det ønskede projekt, uden at det påvirker landsbyens visuelle miljø negativt. Udtrykket i projektet er et traditionelt længehus og overholder lokalplanens bestemmelser. Nabogener fra nybyggeriet i form af skygge og indblik er ikke større, end det hvad der er normalt i landsbyens gamle kvarterer omkring Engvej og Brøndbyvej.

   

  Center for Teknik anbefaler, at vurderingen af, at forslaget til et nyt enfamiliehus på Brøndbyvej 204 lever op til formålet i lokalplanens § 1.2, om at bevare og forbedre landsbyens visuelle miljø herunder bevaring af kvaliteterne i landsbyens bebyggelse og landsbyhaverne åbne karakter bliver godkendt.

  Økonomi- og personalemæssige konsekvenser

  Ingen bemærkninger.

  Sammenhæng til udviklingsstrategien

  Sagen understøtter delvision 2: Grønt byliv med central beliggenhed.

  Kommunikation

  Ingen bemærkninger.

  Retsgrundlag

  Lokalplan nr. 73 Vallensbæk Landsby.

  Planlovens § 19.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 27-08-2019

  Gruppe C fremsatte følgende ændringsforslag:

   

  Indstillingen blev ikke godkendt, idet udvalget – efter de indkomne høringssvar og den betydelige modstand mod byggeriets karakter – finder, at byggeriet med de meddelte dispensationer ikke lever op til lokalplanens formål om at bevare og forbedre landsbyens visuelle miljø og kvaliteterne i landsbyens bebyggelse og landsbyhavernes åbne karakter. Som konsekvens heraf kan udvalget ikke opretholde den vurdering, der lå til grund for de meddelte dispensationer, hvorfor dispensationerne trækkes tilbage.

   

  Ændringsforslaget blev sat til afstemning.

   

  For stemte gruppe C (3 stemmer).

   

  Imod stemte gruppe A (2 stemmer).

   

  Ændringsforslaget var herefter godkendt.

   

  Gruppe A benyttede standsningsretten og begærende sagen indbragt for Kommunalbestyrelsen.

                                                                                                                                                      

  Erdal Colak havde meldt afbud og Berit Bredelund Nielsen deltog som stedfortræder ved sagens behandling.

 • Punkt 8 Indførelse af Plustur - en udvidet Flextursordning

  Beslutningstema

  Movia har bedt kommunerne træffe beslutning om, hvorvidt man ønsker at indføre Plustur. Plustur er en tilvalgsmulighed til Flextursordningen, som gør det muligt at tilpasse servicen i den kollektive trafik til borgernes behov i den enkelte kommune.

  Indstilling

  Sagen bliver behandlet i Teknik- og Miljøudvalget.

   

  Center for Teknik indstiller,

   

  ·         at tilkøb af Plustur i Vallensbæk Kommune bliver godkendt 

  Sagsfremstilling

  Movia har videreudviklet Flextursordningen med et first og last mile-produkt i de områder, hvor det kollektive rutenet ikke er fintmasket nok. First og last mile er den afstand, der er imellem den kollektive trafik og eksempelvis ens bolig, arbejde eller anden destination, altså den første og sidste del af rejsen. Det nye produkt kaldes Plustur, og har kørt som forsøg med gode resultater flere stedet på Sjælland. Den 1. juli 2019 var Movia parate til at udrulle produktet til hele Movias området. Movia har i den forbindelse bedt Vallensbæk Kommune om at træffe en beslutning om, hvorvidt kommunen ønsker at indføre Plustur.

  I Vallensbæk Kommune forventes det, at der kun i relativt få tilfælde vil blive tilbudt Plustur i forbindelse med en rejse. Dermed forventer Movia, at den kommunale udgift bliver maximalt 24.000 kr. om året. Plustur bliver kun tilbudt, når der ikke er et godt alternativ med bus og tog.

   

  Plustur kan kun bestilles via Rejseplanen og kombineres med bus og tog, hvor det er muligt. I de tilfælde, hvor der ikke kan skiftes til bus eller tog, vil der blive tilbudt plustur hele vejen. Som hovedregel tilbydes man først en Plustur, hvis gangafstanden til et attraktivt kollektivt tilbud ligger længere væk end 1-2 km. Plustur øger rækkevidden af den kollektive transport og giver mulighed for at komme helt frem – også når der er langt fra den nærmeste bus på det aktuelle tidspunkt.

   

  Plustur bliver afregnet til en fast takst på 21 kr. uafhængigt af rejselængde, og de fleste rejser vil være under 10 km. Den del af turen, som ikke bliver dækket af brugerens egenbetaling, betales af den kommune, turen starter i.

   

  Som med Flextur kan der kun køres imellem kommuner, der tilbyder Plustur, og rejsen skal senest bestilles to timer før, man skal bruge Plusturen. Tilbud om Plustur forudsætter, at kommunen sammen med Movia udvælger en række stationer og busstoppesteder, hvor der hensigtsmæssigt kan foretages skift mellem Plustur og bus/tog.

   

  Plustur henvender sig primært til kunder, der bruger bus og tog, og som kan anvende rejseplanen. Til forskel fra Flextur er passagerne, der bruger Plustur, primært under 60 år, og den største gruppe er passagerne på 20-40 år.

   

  Forskellen på Flextur og Plustur

  Flextur: Bestilles direkte hos Flextur og kan bringe folk direkte fra A til B uden at anvende den øvrige kollektive trafik. 

   

  Plustur: Kan udelukkende bestilles igennem rejseplanen i forbindelse med en samlet rejse. Plusturen tilbydes kun, hvis der ikke er et attraktivt alternativ.

   

  Bliver det godkendt at indføre Plustur i Vallensbæk Kommune, vil produktet kunne blive implementeret i løbet af få måneder. 

  Økonomi- og personalemæssige konsekvenser

  Plustur er en udvidelse af Flextursordningen. Merudgiften til Plustur forventes at udgøre maximalt 24.000 kr. årligt og udgiften til Plustur kan afholdes inden for det nuværende budget til Flextur.

  Sammenhæng til udviklingsstrategien

  Sagen understøtter visionen om Dynamisk arbejdsliv og fleksibel service af høj kvalitet (delvision 1), da Plustur tager udgangspunkt i borgenes behov. Endvidere understøtter sagen Grønt Byliv med central beliggenhed (delvision 2), da byen bindes bedre sammen.

  Kommunikation

  Hvis udvalget beslutter at indføre Plustur, vil dette primært skulle kommunikeres via kommunens hjemmeside, Facebook og Vallensbæk NU.

   

  Plustur vil i 2019 blive markedsført på DOT’s (Din offentlige transport) hjemmeside.

  Retsgrundlag

  Ingen bemærkninger.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 27-08-2019

  Godkendt.

   

  Erdal Colak havde meldt afbud og Berit Bredelund Nielsen deltog som stedfortræder ved sagens behandling.

 • Punkt 9 Samarbejde med Ishøj Kommune om brug af Brøndby Genbrugsstation

  Beslutningstema

  Brøndby Kommunes redegørelse for en principiel beslutning om samarbejde med Ishøj Kommune om brug af Brøndby Genbrugsstation skal godkendes.

  Indstilling

  Sagen bliver behandlet i Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

  Center Teknik indstiller,

  • at Brøndby Kommunes redegørelse (bilag 1) om en principiel beslutning om samarbejde med Ishøj Kommune om brug af Brøndby Genbrugsstation bliver godkendt

  Sagsfremstilling

  Siden 2003 har borgere og virksomheder i Vallensbæk Kommune efter aftale benyttet Brøndby Genbrugsstation. Aftalen betyder, at Vallensbæk Kommune betaler drifts- og anlægsomkostninger i forhold til indbyggertal. Derudover blev det aftalt, at Vallensbæk Kommune skulle betale en andel af den anslåede restværdi af bygningerne på pladsen.

   

  Ishøj Kommune har nu henvendt sig til Brøndby Kommune om et eventuelt samarbejde om brug af Brøndby Genbrugsstation i lighed med det samarbejde, Brøndby Kommune har med Vallensbæk Kommune.

   

  Det er ikke klart om Ishøj Kommune vil indgå en aftale og i givet fald, hvornår det vil ske. Ishøj Kommune skal blandt andet også have afklaret en samarbejdsrelation med Høje Taastrup Kommune om eventuel brug af Høje Taastrup Genbrugsstation.

   

  Da Vallensbæk Kommune har en ejerandel i genbrugspladsen (anlæg og bygninger) i Brøndby Kommune, skal sagen også behandles af Vallensbæk Kommunalbestyrelse.

   

  Brøndby Kommune har nærmere redegjort for sagen i bilag 1.

   

  Brøndby Kommune vurderer, at det øgede antal besøg og affaldsmængder fra Ishøj Kommune, kan håndteres inden for de eksisterende rammer på Brøndby Genbrugsstation. Det driftsmæssige tilskud fra Ishøj Kommune kan enten bruges til at reducere de årlige driftsomkostninger for Brøndby og Vallensbæk kommuner eller til at udvide bemandingen særligt i weekender eller en kombination af disse.

   

  På baggrund af Brøndby Kommunes vurdering anbefaler Center for Teknik, at Brøndby Kommunes redegørelse for sagen bliver godkendt.

  Økonomi- og personalemæssige konsekvenser

  Brøndby Kommune oplyser, at det driftsmæssige tilskud fra Ishøj Kommune enten kan bruges til at reducere de årlige driftsomkostninger for Brøndby og Vallensbæk Kommuner eller ved at udvide bemandingen særligt i weekender eller en kombination af disse.

   

  De økonomiske konsekvenser af en aftale vil blive indarbejdet i budgettet fra det tidspunkt aftalen indgås. 

  Sammenhæng til udviklingsstrategien

  Sagen understøtter delvision 2 om et grønt byliv med central beliggenhed.

  Kommunikation

  Ingen bemærkninger.

  Retsgrundlag

  Affaldsbekendtgørelsen.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 27-08-2019

  Anbefales.

   

  Erdal Colak havde meldt afbud og Berit Bredelund Nielsen deltog som stedfortræder ved sagens behandling.

 • Punkt 10 Udredning om stormflod og havvandsstigninger

  Beslutningstema

  HOFOR har i Regnvandsforum fået udarbejdet en rapport om stormflod og havvandsstigninger fra Køge Kommune til Lyngby-Taarbæk Kommune. Rapporten er udarbejdet af COWI.

   

  Rapporten bliver fremlagt til orientering.

  Indstilling

  Sagen bliver behandlet i Teknik- og Miljøudvalget.

   

  Center for Teknik indstiller,

  • at COWI-rapporten ”Udredning om stormflod og havvandsstigninger i regi af regnvandsforum – stormflodssikring” bliver taget til efterretning

  Sagsfremstilling

   

  Vallensbæk Kommune deltager i Regnvandsforum, som er et HOFOR-samarbejde om klimatilpasning med deltagelse af kommuner og forsyninger i hovedstadsområdet. Regnvandsforum har fået udarbejdet en rapport, som beskriver konsekvenserne af et ændret klima med hensyn til stormflod og havvandsstigninger.

   

  Klimaforandringer med prognoser for havvandstigninger og voldsommere vejr med stormfloder og højvande har sat fokus på de materielle konsekvenser for samfundet i almindelighed og borgere i særdeleshed.

   

  Vallensbæk har en kort kyststrækning (320 meter strand), men har store lavtliggende arealer længere inde bag havnen, de ydre og indre diger. Vallensbæk og omegnskommunerne i Strandparken og havnene i Køge Bugt er udsatte, hvis der kommer en stormflod fra sydlig retning.

   

  Rapporten peger på et behov for at koordinere beskyttelsen med nabokommunerne. En fælles indsats vil minimere konsekvenserne og dermed de samlede omkostninger.

   

  Vallensbæk Kommune er i dag beskyttet af Køge Bugt Strandpark i en beskyttelseskote, som er 2,3 m DVR90 (Dansk Vertikal Reference 1990). Det vil sige at digerne beskytter ved stormflod, der er op til 2,3 meter over den almindelige vandstand. Rapporten anbefaler at arbejde videre med at undersøge mulighederne for at forbedre den sikring, som Strandparken giver. De eksisterende diger kan forhøjes for at sikre mod hyppigere og højere stormfloder der kommer oven i stigninger i den generelle vandstand.

   

  Diget i Strandparken er de laveste steder i kote 2,7, men har på mange delstrækninger topkote højere end 3 m. Ved højere vandstand kan der forventes oversvømmelser, ligesom der kan ske overskyl i situationer med høj vandstand og bølger.

  De første steder, vandet strømmer over ved stormflod, er i havnene, hvor beskyttelsesniveauer i dag er i kote 2,3 m.

   

  Diget består i dag af et fordige (klitter og sandaflejringer) og et bagvedliggende

  dige, der kan forhøjes. I det eksisterende dige er der allerede et bølgetillæg, der er et tillæg der tager højde for risiko for overskyl ved høje bølger. Rapportens beregninger er derfor ud fra en forhøjelse af digerne, der modsvarer den generelle vandstandsstigning.

   

  For at opnå en sikring til stormflodskote 3,0 skal diget generelt hæves 0,5 m og op til 1,5 m på de laveste strækninger.

  For at opnå en sikring til kote 4,0 m skal diget i gennemsnit hæves 1,5 m og op til 2,5 m på de laveste områder.

   

  Hvor højt diget skal være, er en prioritering imellem prisen for forhøjelsen i forhold til risikoen for tab af værdier bag digerne. Risikoen stiger i takt med vandstandsstigningen.

  Digerne i Strandparken beskytter ikke bygninger og anlæg i Vallensbæk og Ishøj Havn. Hvis de skal sikres, kan det ske ved et ydre dige, hvor indsejlingen til havnene kan lukkes med en sluseport ved stormflod.

   

   

  Forhøjelse af de eksisterende indre diger      Ydre diger med sluseport ved indsejlingen

   

   

  Sikring af Vallensbæk Kommune giver kun mening, hvis der også sker en sikring hos nabokommunerne. Forhøjelse af diger kan ske i samarbejdet I/S Strandparken, mens de enkelte kommuner står for sikring af havnearealerne foran digerne.

   

  Rapporten vil være grundlag for senere beslutninger om sikring mod stormflod på tværs af kommunegrænserne.

  Økonomi- og personalemæssige konsekvenser

  Ingen bemærkninger.

  Sammenhæng til udviklingsstrategien

  Orientering om ’Udredning om stormflod og havvandsstigninger’ hænger sammen med delvision 2: Grønt byliv med central beliggenhed og tema nr. 1 Klima.

  Kommunikation

  Rapporten bliver fremlagt for bestyrelsen i I/S Strandparken i september 2019.

  Retsgrundlag

  Direktiv 2007/60/EF om vurdering og styring af risikoen for oversvømmelser.

   

  Lov nr. 1505 af 27. december 2009 om vurdering og styring af oversvømmelsesrisikoen fra vandløb og søer

   

  Bekendtgørelse nr. 121 af 2. februar 2010 om vurdering og risikostyring for oversvømmelser fra havet, fjorde eller andre dele af søterritoriet.

   

  Køge Bugt er udpeget som risikoområde i ’Endelig udpegning af risikoområder for oversvømmelse fra vandløb, søer, havet og fjorde’.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 27-08-2019

  Blev taget til efterretning.

   

  Erdal Colak havde meldt afbud og Berit Bredelund Nielsen deltog som stedfortræder ved sagens behandling.

 • Punkt 11 Agenda 21-strategi 2019-2023

  Beslutningstema

  Forslag til Agenda 21-strategi 2019-2023 bliver fremlagt til godkendelse og offentliggørelse.

  Indstilling

  Sagen bliver behandlet i Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

   

  Center for Teknik indstiller,

  • at forslag til Agenda 21-strategi 2019-2023 bliver godkendt og offentliggjort

  Sagsfremstilling

  Kommunen skal offentliggøre en strategi for bæredygtig udvikling i første halvdel af valgperioden. Det følger af planloven. I tæt samarbejde med Agenda 21 Rådet er der udarbejdet et udkast til Agenda 21-strategi bl.a. på baggrund af en workshop om de 17 verdensmål.

   

  Vallensbæk Kommune er en del af det internationale samarbejde Agenda 21. Agenda 21 har fokus på klima og miljømæssig bæredygtighed i lokalsamfundet. I den forbindelse arbejder man aktivt på at fremme og skabe bevidsthed om, hvordan vi passer bedre på miljøet.

   

  Strategien beskriver, hvordan kommunen vil arbejde helhedsorienteret, tværfagligt og langsigtet med bæredygtig udvikling. Organiseringen skal sikre, at interessenter og aktører bliver inddraget i det lokale Agenda 21-arbejde.

   

  Strategien indeholder målsætninger for det fremtidige arbejde inden for følgende indsatsområder:

   

  • mindskelse af miljøbelastningen
  • fremme af en bæredygtig byudvikling og byomdannelse
  • fremme af biologisk mangfoldighed
  • inddragelse af befolkningen og erhvervslivet i det lokale agenda 21-arbejde
  • fremme af et samspil mellem beslutningerne vedr. miljømæssige, trafikale, erhvervsmæssige, sociale, sundhedsmæssige, uddannelsesmæssige, kulturelle og økonomiske forhold

  Forslag til Agenda 21-strategi 2019-2023 er meget lig den eksisterende Agenda 21-strategi. I den nye strategi bliver der lagt op til, at Lokal Agenda 21 Rådet fremover afholder tre årlige møder i henholdsvis april, september og december.

   

  Lokal Agenda 21 Rådet har gennemgået de 17 verdensmål for at finde de specifikke mål, der skal arbejdes med i Vallensbæk Kommune, idet ikke alle mål er lige relevante. Herunder er oplistet de udvalgte 13 verdensmål, Agenda 21 Rådet vil arbejde for:

   

  Mål 3        Sundhed og trivsel
  Mål 4        Kvalitetsuddannelse

  Mål 6        Rent vand og sanitet

  Mål 7        Bæredygtig energi
  Mål 8        Anstændige jobs og økonomisk vækst
  Mål 9        Industri, innovation og infrastruktur

  Mål 11      Bæredygtige byer og lokalsamfund
  Mål 12      Ansvarligt forbrug og produktion

  Mål 13      Klima-indsats

  Mål 14      Livet i havet

  Mål 15      Livet på land

  Mål 16      Fred, retfærdighed og stærke institutioner

  Mål 17      Partnerskaber for handling

  I strategien er der under hvert verdensmål oplistet en række indsatser, Agenda 21 Rådet vil arbejde for.

   

  Udkast til Agenda 21 Strategi har været drøftet i Agenda 21 Rådet, som anbefaler en godkendelse.

  Økonomi- og personalemæssige konsekvenser

  Ingen bemærkninger.

  Sammenhæng til udviklingsstrategien

  Sagen understøtter kommunens vision om et grønt byliv med central beliggenhed (delvision 2).

  Kommunikation

  Agenda 21-strategi 2019-2023 bliver offentliggjort på hjemmesiden og kommunikeret i relevante sammenhænge.

  Retsgrundlag

  Planloven.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 27-08-2019

  Anbefales.

   

  Erdal Colak havde meldt afbud og Berit Bredelund Nielsen deltog som stedfortræder ved sagens behandling.

 • Punkt 12 Udpegning af medlem til besigtigelse og ekspropriation i forbindelse med anlæg og drift af letbanen

  Beslutningstema

  Der skal i efteråret være besigtigelse og ekspropriation i forbindelse med anlæg af letbanen.

   

  Hver kommune skal udpege en repræsentant til at deltage i ekspropriationsmøderne for det enkelte anlæg. Repræsentanten har ret til at udtale sig på møderne, men deltager ikke i afstemningerne.  

  Indstilling

  Sagen bliver behandlet i Teknik og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

   

  Center for Teknik indstiller,

   

  • at der bliver udpeget et medlem fra kommunalbestyrelsen til at deltage i besigtigelser og ekspropriationsmøder i forbindelse med anlæg og drift af letbanen

  Sagsfremstilling

  Hovedstadens Letbane skal den 2. oktober 2019 ekspropriere de arealer, som blev besigtiget den 8. november 2017 til brug for anlæg og drift af den kommende letbane på Ring3. Arbejdspladsarealer ved Delta Park skal besigtiges den 8. oktober 2019, da kommunen og grundejeren ikke var enig med Hovedstadens Letbane om den første placering af arbejdspladsarealer ved Delta Park i november 2017.

   

  I den forbindelse skal der udpeges en repræsentant til varetagelse af kommunens interesser på besigtigelser og ekspropriationsmøder.

  Økonomi- og personalemæssige konsekvenser

  Ingen bemærkninger.

  Sammenhæng til udviklingsstrategien

  Sagen understøtter visionen om ”Det hele menneske i fremtidens boligby” og delvision 2 ”Grønt byliv med central beliggenhed”, samt ”en fremtidssikret infrastruktur” (tema 1).

  Kommunikation

  Når der er udpeget et medlem til besigtigelser og ekspropriationsmøder, bliver beslutningen meddelt til kommissarius og ekspropriationskommissionen. Medlemmet vil derefter blive indkaldt til de relevante møder.

  Retsgrundlag

  Ekspropriationsprocesloven.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 27-08-2019

  Udvalget indstiller Jan Høgskilde.

   

  Erdal Colak havde meldt afbud og Berit Bredelund Nielsen deltog som stedfortræder ved sagens behandling.

 • Punkt 13 Godkendelse af opløsning af Grundejerforeningen Plougmandsminde

  Beslutningstema

  Godkendelse af opløsning af Grundejerforeningen Plougmandsminde efter afstemning på ekstraordinær generalforsamling om opløsning.

   

  Vallensbæk Kommune skal godkende opløsningen, da Vallensbæk Kommune er høringsberettiget ifølge vedtægterne for Grundejerforeningen Plougmandsmindes § 13, og fordi Lokalplan nr. 67 - ”For et boligområde i Vallensbæk Nordmark” har krav om grundejerforening.

  Indstilling

  Sagen bliver behandlet i Teknik- og Miljøudvalget.

   

  Center for Teknik indstiller,

   

  • at Vallensbæk Kommune godkender den ekstraordinære generalforsamlings beslutning om opløsning af Grundejerforeningen Plougmandsminde

  Sagsfremstilling

  Grundejerforeningen Plougmandsminde afholdt ekstraordinær generalforsamling den 30. oktober 2018, hvor de besluttede at opløse grundejerforeningen.

   

  Årsagen til, at de ønsker grundejerforeningen nedlagt er, at foreningens almindelige grundejerforeningsopgaver er overtaget af andre grundejerforeninger der ligger i samme område.

   

  Vallensbæk Kommune skal, for at opløsningen kan træde i kraft, godkende den ekstraordinære generalforsamlings beslutning ifølge § 13 i grundejerforeningens vedtægter. Samtidig skal kommunen sikre, at grundejerforeningens opgaver, der er fastlagt i lokalplanerne i området, bliver løst af medlemmerne på en anden måde. 

   

  Grundejerforeningen Plougmandsminde har fire medlemmer. Det er boligforeningen Firkløverparken og de tre grundejerforeninger ved Kløvervænget - Grundejerforeningen Solsikkehusene, Ejerlauget Tulipanhaven og Grundejerforeningen Kløvervænget 15.

   

  Oprindeligt blev Grundejerforeningen Plougmandsminde oprettet efter Lokalplan nr. 67.  Ud over de almindelige opgaver med drift og vedligehold af fælles veje, anlæg og grønne områder skulle Plougmandsminde stå for drift og vedligeholdelse af støjvolden hos COOP Danmarks Ferskvarecenter på modsatte side af Vallensbæk Torvevej. Støjvolden er nødvendig for at sikre boligerne i området mod erhvervsstøj.

   

  I efteråret 2009 besluttede kommunen at overtage drift og vedligehold af støjvolden, så Plougmandsminde herefter kun har de almindelige grundejerforeningsopgaver inden for eget område. På det tidspunkt var Firkløverparken og Grundejerforeningen Solsikkehusene for rækkehusene på Promenaden etableret og står nu for de almindelige grundejerforeningsopgaver.  

   

  Efterfølgende er Grundejerforeningen Kløvervænget 15 for rækkehusene på Grøn-, Gul- og Hvidkløvervænget stiftet og Ejerlauget Tulipanhaven for rækkehusene på Sten-, Skov og Bjergkløvervænget stiftet. Det skete i 2016 efter Lokalplan nr. 72.

   

  Herved er Grundejerforeningen Plougmandsmindes almindelige grundejerforeningsopgaver overtaget af de fire medlemmer hver for sig.

   

  I vedtægterne for grundejerforeningen Plougmandsminde er der bestemmelser, om at grundejerforeningerne for rækkehusene kan låne Firkløverparkens fælleshus. Det er ikke fastlagt efter kommunens planlægning, men et privat forhold mellem grundejerne.

   

  Det er derfor muligt at opløse Grundejerforeningen Plougmandsminde og aflyse vedtægterne i tingbogen. 

   

  Når Vallensbæk Kommune har godkendt opløsningen, laver administrationsselskabet for bestyrelsen en opgørelse over de resterende økonomiske midler og indkalder til udarbejdelse af endeligt likvidationsregnskab. Beløbet tilfalder Vallensbæk Kommune efter afsluttet likvidationsregnskab.

   

  Den ekstraordinære generalforsamling besluttede desuden at anbefale Vallensbæk Kommune, at et evt. overskud bliver anvendt til forbedring af legepladsen på Promenadebåndet.

  Økonomi- og personalemæssige konsekvenser

  Ved godkendelse af opløsning af Grundejerforeningen Plougmandsminde vil Grundejerforeningens nettoformue tilfalde Vallensbæk Kommune til formål inden for grundejerforeningens område. Beløbet forventes at være af begrænset størrelse.

  Sammenhæng til udviklingsstrategien

  Sagen hænger sammen med delvision 2: Grønt byliv med central beliggenhed, og delvision 3: Livskvalitet i et godt og sundt liv.

  Kommunikation

  Ingen bemærkninger.

  Retsgrundlag

  Planloven

  Lokalplan nr. 67 – ”For et boligområde i Vallensbæk Nordmark”

  Vedtægter for Grundejerforeningen Plougmandsminde.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 27-08-2019

  Godkendt.

   

  Erdal Colak havde meldt afbud og Berit Bredelund Nielsen deltog som stedfortræder ved sagens behandling.

 • Punkt 14 I/S Vallensbæk Mose - Regnskab 2018 og budget 2020

  Beslutningstema

  Regnskab 2018 og budgetforslag 2020 for I/S Vallensbæk Mose bliver fremlagt til godkendelse.

  Indstilling

  Sagen bliver behandlet i Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

   

  Center for Økonomi og Indkøb indstiller,

   

  • at regnskab 2018 for I/S Vallensbæk Mose bliver godkendt

  • at budgetforslag 2020 for I/S Vallensbæk Mose bliver godkendt

  Sagsfremstilling

  Bestyrelsen for I/S Vallensbæk Mose har godkendt regnskab 2018 og budgetforslag 2020. Ifølge vedtægterne for I/S Vallensbæk Mose skal de enkelte interessentkommuner (Vallensbæk, Ishøj, Albertslund og Høje Taastrup) godkende regnskab og budget.

   

  Regnskab 2018

  Der var i 2018 budgetteret med 2.103.000 kr. til drift samt 44.101 kr. i administrationsbidrag fra Vallensbæk, Høje-Taastrup og Ishøj kommuner til Albertslund Kommune. Forpagtningsafgift på 90.000 kr. fra restauranten i Mosen til Albertslund er ikke medtaget i budgettet.

   

  Regnskab 2018 viser et samlet forbrug på 2.165.087 kr. Forpagtningsafgiften indgår i dette beløb som en indtægt, dvs. som en forbedring af resultatet. Regnskabsresultatet ligger dermed godt 62.000 kr. over budgettet. Merforbruget kan umiddelbart henføres til entreprenørudgifter i forbindelse med vedligeholdelse af grund og restaurant og reparation af bro.

   

  Administrationsbidraget opgøres som 4 pct. af Vallensbæks, Høje-Taastrups og Ishøjs andel af nettodriftsudgifterne. Bidraget opgøres endeligt på baggrund af regnskabsresultatet og udgør 51.096 kr. i 2018.

   

  Vallensbæk Kommunes andel af regnskabsresultatet er på 630.473 kr., heraf 24.249 kr. i administrationsbidrag. Afregningen følger en procedure med indbetaling af acontobeløb og restafregning efter afslutning af regnskabsåret. Resultatet kan derfor ikke sammenlignes direkte med budget 2018. Nedenstående diagram viser afregningerne periodiseret efter de regnskabsår, de vedrører:

   

   

  Budgetforslag 2020

  Budget 2020 for I/S Vallensbæk Mose er på 2.027.318 kr., heraf 46.742 kr. i administrationsbidrag. Indtægter fra forpagtningsafgift og aconto el, vand og varme på restauranten er medtaget i budgettet.

   

  Vallensbæk Kommunes andel udgør 576.751 kr., heraf 22.183 kr. i administrationsbidrag.

   

  I forhold til 2019 er budgettet fremskrevet med 3,5 pct. Dette er 0,7 procentpoint over KL’s skøn på 2,8 pct. fra marts måned og skyldes et ønske om at skabe større råderum til bl.a. træplantning. Forskellen på 2,8 og 3,5 pct. udgør 13.400 kr.

  Økonomi- og personalemæssige konsekvenser

  Vallensbæk Kommunes bidrag til I/S Vallensbæk Mose i 2020 på 576.751 kr. er indarbejdet i budget 2020.

  Sammenhæng til udviklingsstrategien

  Ingen bemærkninger.

  Kommunikation

  Ingen bemærkninger.

  Retsgrundlag

  Ingen bemærkninger.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 27-08-2019

  Anbefales.

   

  Erdal Colak havde meldt afbud og Berit Bredelund Nielsen deltog som stedfortræder ved sagens behandling.

 • Punkt 15 Regnskab 2018 Østsjællands Beredskab

  Beslutningstema

  Regnskab 2018 for Østsjællands Beredskab bliver fremlagt til godkendelse. Regnskabet er godkendt af Beredskabskommissionen den 14. maj 2019 og skal ifølge vedtægterne efterfølgende godkendes af kommunalbestyrelserne i interessentkommunerne.

  Indstilling

  Sagen bliver behandlet i Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

   

  Center for Økonomi og Indkøb indstiller,

   

  • at regnskab 2018 for Østsjællands Beredskab bliver godkendt

  • at det bliver godkendt, at der bliver overført 261.000 kr. fra 2018 til 2019 til afslutning af CSR-projekter (veteranprojekt, brandkadetter i hhv. Køge og Roskilde, Ildfugle og Særlig Tilrettelagt Uddannelse-projekt)

   

  • at det bliver godkendt, at der bliver overført 90.000 kr. fra 2018 til 2019 til frivilliges opsparing

  Sagsfremstilling

  Regnskabet viser, at Østsjællands Beredskab afsluttede 2018 med et overskud på driften på ca. 1,2 mio. kr. Da der var budgetteret med et overskud på 9,8 mio. kr. svarer resultatet til en negativ budgetafvigelse på cirka 8,6 mio. kr.

   

  Driftsresultatet ser således ud (i 1.000 kr.):

   

   

  Budget 2018

  Regnskab 2018

  Afvigelse

  Indtægt fra kerneopgaver

  -85.910

  -88.284

  -2.374

  Indtægt fra serviceopgaver

  -29.524

  -30.212

  -688

  Indtægter i alt

  -115.434

  -118.496

  -3.062

  Udgift til kerneopgaver

  87.920

  99.763

  11.843

  Udgift til serviceopgaver

  17.764

  17.567

  -197

  Udgifter i alt

  105.684

  117.330

  11.646

  Nettodriftsresultat

  -9.750

  -1.167

  8.583

  Anlæg i alt

  0

  0

  0

  Driftsresultat

  -9.750

  -1.167

  8.583

  Note: +=udgifter/mindreindtægter, -=indtægter/mindreudgifter.

   

  Afvigelserne vedrører fortrinsvis beredskabets kerneopgaver med indtægter på ca. 2,4 mio. kr. over budgettet og udgifter på ca. 11,8 mio. kr. over budgettet. På indtægtssiden skyldes afvigelsen dels opgaver i forbindelse med Roskilde Festival og dels et samarbejde med Vestsjællands Beredskab.

   

  Udgifterne til kerneopgaver var 11,8 mio. kr. over budgettet. Dette kan bl.a. henføres til, at det ikke lykkedes at nedbringe udgifterne til én kontrakt med Falck samt at forlængelse af en anden kontrakt gav en meromkostning.

   

  Der har ikke været foretaget nævneværdige investeringer i køretøjer, materiel og inventar i 2018. Dette har betydet, at de samlede anlægsaktivers værdi i regnskabet er faldet fra 28,3 mio. kr. til 20,6 mio. kr. Omvendt er likviditeten vokset fra -0,8 mio. kr. primo året til 2,9 mio. kr. ultimo året.

   

  Regnskabet viser desuden, at egenkapitalen er ændret fra 3,2 mio. kr. til knap -0,2 mio. kr. Vallensbæk Kommunes andel af den negative egenkapital udgør 485.000 kr.

   

  Årets overskud på driften skal ifølge vedtægterne fordeles mellem interessentkommunerne. Af overskuddet på 1,2 mio. kr. ønskes dog 261.000 kr. overført til uafsluttede CSR-projekter og 90.000 kr. til en frivilligkonto. Desuden bliver overskuddet reguleret med 569.000 kr., der stammer fra et underskud i 2017, der blev overført til 2018 og afregnet med kommunerne. Det regulerede overskud udgør dermed 246.622 kr., der bliver udbetalt til kommunerne i 2019.

  Økonomi- og personalemæssige konsekvenser

  Ifølge vedtægterne for Østsjællands Beredskab skal over- eller underskud på beredskabets drift fordeles mellem interessentkommunerne i overensstemmelse med deres andele af det obligatoriske bidrag. Fordelingen sker i det efterfølgende regnskabsår.

   

  Det betyder, at Vallensbæk Kommune i 2019 vil modtage 10.040 kr. vedrørende det korrigerede driftsoverskud i 2018.

  Sammenhæng til udviklingsstrategien

  Ingen bemærkninger.

  Kommunikation

  Østsjællands Beredskab bliver orienteret om Kommunalbestyrelsens beslutning.

  Retsgrundlag

  Ingen bemærkninger.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 27-08-2019

  Anbefales.

   

  Erdal Colak havde meldt afbud og Berit Bredelund Nielsen deltog som stedfortræder ved sagens behandling.

 • Punkt 16 Forslag til mødeplan for Teknik- og Miljøudvalget i 2020

  Beslutningstema

  Godkendelse af mødeplan for Teknik- og Miljøudvalget i 2020.

  Indstilling

  Sagen bliver behandlet i Teknik- og Miljøudvalget.

   

  Direktionscentret indstiller,

   

  •        at mødeplanen for Teknik- og Miljøudvalget bliver drøftet og godkendt

  Sagsfremstilling

  Der er lavet et forslag til mødeplan for 2020 i de politiske udvalg. I mødeplanen er der lagt op til, at Teknik- og Miljøudvalget holder møde tirsdage kl. 17 på disse datoer i 2020:

   

  14. januar

  4. februar

  3. marts

  31. marts

  5. maj

  2. juni

  25. august

  15. september

  3. november

  1. december

   

  Den samlede mødeplan for alle politiske udvalg vil blive behandlet og endeligt godkendt af Kommunalbestyrelsen den 11. september 2019. Møderne i Folkeoplysningsudvalget vil blive behandlet i Folkeoplysningsudvalget den 24. september 2019.

  Økonomi- og personalemæssige konsekvenser

  Ingen bemærkninger.

  Sammenhæng til udviklingsstrategien

  Ingen bemærkninger.

  Kommunikation

  Mødeplanen for 2020 bliver offentliggjort på kommunens hjemmeside.

  Retsgrundlag

  Kommunestyrelseslovens § 8, stk. 1.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 27-08-2019

  Godkendt.

   

  Erdal Colak havde meldt afbud og Berit Bredelund Nielsen deltog som stedfortræder ved sagens behandling.

 • Punkt 17 Mulighedskatalog 2020 – Teknik- og Miljøudvalget

  Beslutningstema

  Teknik- og Miljøudvalget får fremlagt Mulighedskataloget til budget 2020-2023 vedrørende forslag på udvalgets område.

  Indstilling

  Sagen bliver behandlet i Teknik- og Miljøudvalget.

   

  Center for Økonomi og Indkøb indstiller,

   

  • at de fremlagte forslag i Mulighedskataloget går med i den videre budgetproces

  • at Teknik- og Miljøudvalget peger på eventuelle yderligere forslag til Mulighedskataloget

  Sagsfremstilling

  Budgetproceduren for budget 2020-2023 blev godkendt af Kommunalbestyrelsen d. 30. januar 2019. På grund af de forsinkede økonomiforhandlinger mellem KL og regeringen har Økonomiudvalget justeret tidsplanen for budgetprocessen på det ekstra ordinære møde d. 15. august 2019.

   

  Aktuelt er der indarbejdet tekniske korrektioner på Teknik- og Miljøudvalgets område på 1.180.000 kr. i 2020. De tekniske korrektioner består af en fremskrivning af det eksisterende budget ved et uændret serviceniveau, herunder indarbejdelse af konsekvenserne af tidligere politiske beslutninger.

   

  Mulighedskataloget indeholder forslag på 250.000 kr. i 2020 på Teknik- og Miljøudvalgets området fordelt med 0 kr. (netto) på driftsforslag og 250.000 kr. på anlægsforslag.

   

  Økonomiudvalget satte budgetprocessen i gang på et opstartsmøde d. 13. marts 2019, hvor kommunens overordnede økonomiske situation og befolkningsprognosen blev drøftet. På mødet d. 10. april 2019 har medlemmerne af Økonomiudvalget fået en opdateret status på den økonomiske situation samt en orientering om forudsætningerne for budget 2020-2023.

   

  D. 10. april 2019 blev der desuden afholdt et orienteringsmøde for formænd og næstformænd i brugerbestyrelserne samt MED-udvalgene, hvor de overordnede forudsætninger og perspektiver for budget 2020 blev præsenteret.

   

  For at sikre fokus på brugerinddragelsen og for at understøtte processen med udarbejdelse af forslag til Mulighedskataloget blev alle ledere d. 12. marts 2019 orienteret om deres rolle i forhold til brugerbestyrelser, medarbejdere og som ledere. Lederne har således været med til at facilitere processen omkring udarbejdelse og indhentning af forslag til Mulighedskataloget.

   

  Teknik- og Miljøudvalget har mulighed for at komme med yderligere forslag til Mulighedskataloget.

   

  D. 21. oktober 2019 – efter fagudvalgenes behandling af Mulighedskataloget – bliver der holdt endnu et orienteringsmøde for formænd og næstformænd i brugerbestyrelserne og MED-udvalgene. På dette møde vil bl.a. forslagene fra Mulighedskataloget blive gennemgået og høringsperioden vil gå i gang herefter. I det omfang, der foreligger et budgetforlig, vil det være dette, der sendes i høring. Fristen for aflevering af høringssvar er fastsat til d. 28. oktober 2019, kl. 12.00, hvilket er umiddelbart inden 2. behandlingen af budgettet i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen d. 5. november 2019.

  Økonomi- og personalemæssige konsekvenser

  Ingen bemærkninger.

  Sammenhæng til udviklingsstrategien

  Ingen bemærkninger.

  Kommunikation

  Ingen bemærkninger.

  Retsgrundlag

  Ingen bemærkninger.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 27-08-2019

  Godkendt.

   

  Erdal Colak havde meldt afbud og Berit Bredelund Nielsen deltog som stedfortræder ved sagens behandling.

 • Punkt 18 Budgetopfølgning pr. 30. juni 2019 - Tillægsbevillinger for Teknik- og Miljøudvalget

  Beslutningstema

  Center for Økonomi og Indkøb fremlægger budgetopfølgningen pr. 30. juni 2019 vedrørende drift med henblik på beslutning om tillægsbevillinger svarende til merudgifter på 66.000 kr. på det skattefinansierede område. Merudgifterne bliver finansieret af mindreudgifter på de øvrige udvalg.

  Indstilling

  Sagen bliver behandlet i Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

   

  Center for Økonomi og Indkøb indstiller,

   

  • at tillægsbevilling på 102.000 kr. til deltema 8.2 Rekreative områder bliver godkendt

  • at tillægsbevilling på -26.000 kr. på deltema 8.3 Kommunale ejendomme bliver godkendt

  • at tillægsbevilling på -10.000 kr. på deltema 8.5 Brandvæsen bliver godkendt

  Sagsfremstilling

  Center for Økonomi og Indkøb fremlægger budgetopfølgning pr. 30. juni 2019 vedrørende drift på Teknik- og Miljøudvalgets område, hvor der forventes merudgifter på 66.000 kr.

   

  Merudgifter

  Vallensbæk Kommune betaler et årligt acontobeløb til I/S Vallensbæk Mose og modtager en endelig afregning efter regnskabsårets afslutning. Restafregningen for 2018 og acontoopkrævningen for 2019 ligger 102.000 kr. over de budgetterede udgifter.

   

  Mindreudgifter

  Der er afsat 26.000 kr. til vedligeholdelse af nye projekter på molen og havnen. Da projekterne ikke er afsluttet endnu, tilføres beløbet kassen.

   

  Østsjællands Beredskab har afsluttet regnskab 2018 med et overskud. Vallensbæk Kommune modtager 10.040 kr. af dette overskud.

   

  Øvrige forhold

  Der er konstateret stigende udgifter til flexhandicap, der kan tilskrives dels en udvidelse af målgruppen fra juli 2018 og dels stigende operatørudgifter. Merudgifterne forventes i 2019 at kunne finansieres over de øvrige kollektive transportordninger. Fra 2020 indregnes merudgiften til flexhandicap i budgettet.

   

  Vestforbrænding har varslet merudgifter på ca. 900.000 kr. Merudgifter på det brugerfinansierede område finansieres af kommunen og afregnes over taksterne i de efterfølgende år.

   

  Aktivitetstal

  Der er vedlagt tal for antal udkaldsdage til hhv. glatførebekæmpelse og snerydning.

  Økonomi- og personalemæssige konsekvenser

  Budgetopfølgningen pr. 30. juni 2019 vedrørende drift viser merudgifter på 66.000 kr. Merudgifterne finansieres af mindreudgifter på de øvrige udvalgs områder.

  Sammenhæng til udviklingsstrategien

  Ingen bemærkninger.

  Kommunikation

  Center for Økonomi og Indkøb orienterer de berørte afdelinger, når tillægsbevillingerne er godkendt.

  Retsgrundlag

  Ingen bemærkninger.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 27-08-2019

  Anbefales.

   

  Erdal Colak havde meldt afbud og Berit Bredelund Nielsen deltog som stedfortræder ved sagens behandling.

 • Punkt 19 Budgetopfølgning pr. 30. juni 2019 - Tekniske omplaceringer for Teknik- og Miljøudvalget

  Beslutningstema

  Center for Økonomi og Indkøb fremlægger i forbindelse med budgetopfølgningen pr. 30. juni 2019 en opgørelse over tekniske omplaceringer mellem fagudvalg og temaer på Teknik- og Miljøudvalgets område. Samlet set er de tekniske omplaceringer mellem fagudvalg og temaerne udgiftsneutrale.

  Indstilling

  Sagen bliver behandlet i Teknik- og Miljøudvalget og Økonomiudvalget.

   

  Center for Økonomi og Indkøb indstiller,

   

  • at tillægsbevilling på -193.000 kr. til deltema 8.3 Kommunale ejendomme vedrørende tillidsrepræsentanttillæg og vagtordning

  Sagsfremstilling

  Center for Økonomi og Indkøb har i forbindelse med budgetopfølgningen pr. 30. juni 2019 udarbejdet en oversigt, der viser de tekniske omplaceringer mellem fagudvalg og temaer. De tekniske omplaceringer er opgjort særskilt, da de er af rent teknisk karakter og, udgør -193.000 kr. på Teknik- og Miljøudvalgets område. Samlet set er de tekniske omplaceringer udgiftsneutrale for kommunen.

   

  De tekniske omplaceringer vedrører dels 7.000 kr. i grundbeløb til tillidsrepræsentanter, der overføres til området for tekniske servicemedarbejdere, og dels 200.000 kr. til vagtordning, der flyttes fra Kommunale ejendomme til Center for Tekniks centrale lønbudget under Økonomiudvalget. De 200.000 kr. har varig virkning og medtages derfor også i budget 2020-2023.

  Økonomi- og personalemæssige konsekvenser

  De tekniske omplaceringer mellem fagudvalg og temaer udgør -193.000 kr. på Teknik- og Miljøudvalgets område, men er udgiftsneutrale for kommunen, da mindreudgiften på udvalgets område modsvares af merudgifter på Økonomiudvalgets område.

  Sammenhæng til udviklingsstrategien

  Ingen bemærkninger.

  Kommunikation

  Center for Økonomi og Indkøb orienterer de berørte afdelinger, når omplaceringerne er gennemført.

  Retsgrundlag

  Ingen bemærkning.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 27-08-2019

  Anbefales.

   

  Erdal Colak havde meldt afbud og Berit Bredelund Nielsen deltog som stedfortræder ved sagens behandling.

 • Punkt 20 Budgetopfølgning pr. 30. juni 2019 - Anlæg for Teknik- og Miljøudvalget

  Beslutningstema

  Center for Økonomi og Indkøb fremlægger budgetopfølgningen pr. 30. juni 2019 vedrørende anlæg på Teknik- og Miljøudvalgets område. Der forventes ikke afvigelser vedrørende anlæg.

  Indstilling

  Sagen bliver behandlet i Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

   

  Center for Økonomi og Indkøb indstiller,

   

  • at der bliver meddelt tillægsbevilling til anlægsbevilling og afgivet rådighedsbeløb på 1.000.000 kr. i 2019 til den oprindelige afgivne anlægsbevilling vedrørende Letbaneforpladser
  • at der bliver meddelt tillægsbevilling til anlægsbevilling og afgivet rådighedsbeløb på -1.000.000 kr. i 2021 til den oprindelige afgivne anlægsbevilling vedrørende Letbaneforpladser
  • at budgetopfølgningen bliver godkendt

  Sagsfremstilling

  Center for Økonomi og Indkøb fremlægger budgetopfølgning pr. 30. juni 2019 vedrørende anlæg på Teknik- og Miljøudvalgets område. Der forventes ikke afvigelser på anlægsprojekterne.

   

  På Teknik- og Miljøudvalgets område er der 15 projekter i 2019 med budgetterede udgifter på 47.612.000 kr., heraf 11.412.000 kr. overført fra 2018. Af de 47.612.000 kr. forventes 14.796.000 kr. at blive brugt i 2019, mens 32.816.000 kr. forventes overført til 2020.

   

  Derudover søges 1.000.000 kr. vedrørende projektet Letbaneforpladser fremrykket fra 2021 til 2019. Fremrykningen er begrundet i dels udgifter til ekspropriation ved Vejlegårdsparken og dels udgifter til tegningsmateriale.

   

  Inklusive fremrykningen af projekt Letbaneforpladser udgør de forventede udgifter 15.796.000 kr. i 2019 fordelt på 16 anlægsprojekter.

  Økonomi- og personalemæssige konsekvenser

  Med budgetforliget for 2015 blev der afsat 5.000.000 kr. til etablering af letbaneforpladser. Bevillingen blev indregnet som en balancepost med udmøntning i 2018. Af hensyn til indregningskravene i det kommunale budget- og regnskabssystem blev bevillingen med budget 2018 flyttet til anlægsbudgettet og samtidig rykket til 2021.

   

  Der søges overført 1.000.000 kr. af bevillingen til 2019 til afholdelse af udgifter, der indtræffer før 2021. Fremrykningen vil dermed belaste anlægsrammen i 2019, men er samlet set udgiftsneutral for kommunen.

  Sammenhæng til udviklingsstrategien

  Ingen bemærkninger.

  Kommunikation

  Center for Økonomi og Indkøb orienterer projektlederne om beslutninger i relation til anlægsbevillingerne.

  Retsgrundlag

  Ingen bemærkninger.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 27-08-2019

  Anbefales.

   

  Erdal Colak havde meldt afbud og Berit Bredelund Nielsen deltog som stedfortræder ved sagens behandling.

 • Punkt 21 Meddelelser fra formanden

  Meddelelser

  Der var den 13. august informationsmøde om affaldsplan 2019-2030, som er i høring frem til 1. september.

   

  Den 15. august var der informationsmøde om forslag til lokalplan for Vallensbæk Gårdhaver

   

  Den 21. august var der møde med de berørte borgere om støjskærmsprojektet langs Søndre Ringvej.

   

  Der er Mosens Dag den 8. september.