You are here

Teknik- og Miljøudvalget - 20-06-2018

Dato: Onsdag den 20. juni 2018 Tid: Kl. 15:00
Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Sted: Kantinen på rådhuset
 • Punkt 1 Godkendelse af dagsorden

  Beslutningstema

  Teknik- og Miljøudvalget skal godkende dagsordenen.

  Indstilling

  Udvalgsformanden indstiller til Teknik- og Miljøudvalget

  • at godkende dagsordenen

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 20-06-2018

  Godkendt.

 • Punkt 2 Ny lokalplan for Vejlegårdsvej 45, Liselundsvej 4-6 og Torbenfeldvej 1

  Beslutningstema

  Der skal tages stilling til om forvaltningen skal udarbejde en ny lokalplan for Vejlegårdsvej 45, Liselundsvej 4-6 og Torbenfeldvej 1 med tilhørende kommuneplantillæg, så der kan blive etableret etageboliger og rækkehuse, som foreslået af JJW Arkitekter. 

   

  Formålet med lokalplan og kommuneplantillæg er at skabe mulighed for at omdanne de eksisterende erhvervsejendomme med henblik på at kunne opføre ca. 90 nye boliger.

  Projektet vil samtidig give mulighed for fortætning af de stationsnære områder, i tråd med kommuneplanens og fingerplanens overordnede principper.

  Indstilling

  Sagen bliver behandlet i Teknik- og Miljøudvalget og Økonomiudvalget.

  Center for Teknik indstiller,

  • at der påbegyndes udarbejdelse af en ny lokalplan samt et kommuneplantillæg, for Vejlegårdsvej 45, Liselundsvej 4-6 og Torbenfeldvej 1

  På mødet deltager JJW Arkitekter med et oplæg om deres projekt.

  Sagsfremstilling

  JJW Arkitekter har, på vegne af ejere, henvendt sig til Center for Teknik, med ønske om udarbejdelse af ny lokalplan for Vejlegårdsvej 45, Liselundsvej 4-6 og Torbenfeldvej 1. JJW Arkitekter ønsker en ny lokalplan, der skal muliggøre, at der på de tre ejendomme kan opføres nybyggeri i form af rækkehuse i op til 3 etager samt etagebebyggelse i op til 6 etager.

   

  Strukturen i JJW Arkitekters skitseforslag er, at der opføres etageboliger i op til 6 etager langs Vejlegårdsvej og rækkehuse mod de lave boligområder mod vest i henholdsvis tre og to etager. Derved sker der en gradvis nedtrapning af bebyggelsen fra Amalieparken til de fritliggende lave enfamiliehuse mod vest.

   

  Projektområdets friarealer opdeles i fælles og offentligt tilgængelige områder på terræn og private haver og tagterrasser. De fælles friarealer er en række forbundne grønne rum, der binder bebyggelsen sammen på tværs af boligtyper og færdsel. På friarealerne vil der også blive etableret LAR-løsninger (lokal afledning af regnvand) i form af kanaler og bassiner. Parkering bliver primært under terræn, men der bliver også etableret et antal parkeringspladser på terræn.

   

  Eksisterende forhold

   

  I bilag 3 kan man se de eksisterende forhold på Vejlegårdsvej 45 og Liselundsvej 4-6 set fra Liselundsvej.

   

  Bilag 4 viser et oversigtskort over Vejlegårdsvej 45, Liselundsvej 4-6 og Torbenfeldvej 1.

   

  Vejlegårdsvej 45, Liselundsvej 4-6 og Torbenfeldvej 1 består i dag af tre mindre erhvervsejendomme. Området er omfattet af Lokalplan nr. 35 for et industri- og værkstedsområde i den sydlige del af kommunen. Lokalplan nr. 35 fastsætter områdets anvendelse til mindre industri- og værkstedsvirksomheder, med mulighed for at indrette én bolig til indehaver, bestyrer eller portner. Derfor ligger der også enkelte enfamiliehuse på grundene.

   

  Vejlegårdsvej 45, Liselundsvej 6 og Torbenfeldvej 1 ligger i kommuneplanens rammeområde 3-BE2, ’Omdannelse ved Vejlegårdsvej’. Liselundsvej 4 ligger i kommuneplanens rammeområde 3-B295, ’Nye rækkehuse i Lokalplan nr. 35’.

   

  Rammeområder 3-BE2 rummer mulighed for opførelse af blandet etagebebyggelse i op til fem etager med en bebyggelsesprocent på op til 120 på enkelte ejendomme. Rammeområde 3-B295 rummer mulighed for at opføre rækkehuse i op til to etager med en bebyggelsesprocent på op til 65 på enkelte ejendomme.

   

  Vurdering

  Det eksisterende plangrundlag giver ikke mulighed for at realisere JJW Arkitekters skitseprojekt. Den eksisterende lokalplan har ikke mulighed for at bygge boliger i større omfang, og kommuneplanrammerne indeholder nogle mindre begrænsninger i forhold til etager og bebyggelsesprocenter. Til gengæld har kommuneplanrammerne heller ikke et krav om parkering under terræn.

   

  Derfor kræver projektet både en ny lokalplan og et nyt kommuneplantillæg for at kunne realiseres.

  Økonomi- og personalemæssige konsekvenser

  Hvis lokalplanen bliver godkendt til udarbejdelse, er det forventningen, at der í slutningen af 2019 er ca. 90 boliger klar til indflytning. Dette vil indgå i kommunens befolkningsprognose.

  Sammenhæng til kommuneplanstrategi

  Sagen understøtter kommuneplanstrategiens Delvision 2 – Grønt byliv med central beliggenhed.

  Kommunikation

  Ingen bemærkninger.

  Retsgrundlag

  Planloven kap. 5.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 20-06-2018

  Anbefales.