You are here

Teknik- og Miljøudvalget - 14-05-2019

Dato: Tirsdag den 14. maj 2019 Tid: Kl. 17:00
Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Sted: Opsamling ved Jobcentret
 • Punkt 1 Godkendelse af dagsorden

  Beslutningstema

  Teknik- og Miljøudvalget skal godkende mødets dagsorden.

  Indstilling

  Udvalgsformanden indstiller til Teknik- og Miljøudvalget

  • at godkende dagsordenen

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 14-05-2019

  Godkendt.

 • Punkt 2 Forslag til Lokalplan nr. 102, Vallensbæk Byhave

  Beslutningstema

  Forslag til Kommuneplantillæg nr. 6 til Kommuneplan 2016 og forslag til Lokalplan nr. 102, Vallensbæk Byhave bliver fremlagt til godkendelse til offentlig høring i otte uger.

   

  Forslag til Lokalplan nr. 102, Vallensbæk Byhave omfatter opførelse af 518 boliger, heraf 48 plejeboliger på Egeskovvej.

  Indstilling

  Sagen bliver behandlet i Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

   

  Center for Teknik indstiller,

  • at forslag til Kommuneplantillæg nr. 6 til Kommuneplan 2016 og forslag til Lokalplan nr. 102, Vallensbæk Byhave bliver sendt i offentlig høring fra den 4. juni 2019 til den 1. august 2019
  •  
  • at forslag til Kommuneplantillæg nr. 6 til Kommuneplan 2016 og forslag til Lokalplan nr. 102, Vallensbæk Byhave bliver sendt i offentlig høring uden miljørapport, da det foreløbigt er vurderet, at planen ikke medfører væsentlige indvirkning på miljøet
  •  
  • at der bliver afholdt dialogmøde torsdag den 19. juni 2019 kl. 17.00 – 18.30 i Havet på Vallensbæk Rådhus.

  Sagsfremstilling

  Økonomiudvalget besluttede den 10. oktober 2018, at der skulle udarbejdes en ny lokalplan for Egeskovvej 1-11. Lokalplanen skal erstatte Lokalplan nr. 90, Rosenfeldtvej - ulige numre.

   

  Den nye lokalplan er en projektlokalplan, der med en stram regulering og skarpe bestemmelser, udelukkende gør det muligt at opføre det skitseprojekt, der har sat lokalplanen i gang.

  En ny lokalplan for Egeskovvej 1-11 giver mulighed for at virkeliggøre det konkrete projekt i Helhedsplanen Vallensbæk Byhave udarbejdet af Arkitema Architects. Projektet består af etageboliger fra tre til fjorten etager med bilfrie grønne byrum. Byggeriet følger Vejdirektoratets anbefaling om at bygge langs med motorvejen for at skærme for støjen fra Køge Bugt Motorvejen. Første udgave af Helhedsplanen blev præsenteret for Kommunalbestyrelsen den 10. oktober 2018. Anden udgave af Helhedsplan dateret februar 2019 er vedlagt som bilag.
   

  Eksisterende forhold

  Egeskovvej består i dag af en række erhvervsejendomme, hvoraf enkelte er rømmede og andre er udtjente. Området er omfattet af Lokalplan nr. 90, Rosenfeldtvej – ulige numre, som giver mulighed for byomdannelse fra erhvervsområde til bl.a. boligområde, men ikke i det omfang som udviklerne har foreslået det i helhedsplanen. Derfor er der behov for en ny lokalplan.

   

  Eksisterende forhold

   

  Kommuneplanramme

  Egeskovvej 1-11 ligger i Kommuneplan 2016 i rammeområde 3-BE2, ’Omdannelse ved Vejlegårdsvej’. Rammeområde 3-BE2 rummer mulighed for opførelse af blandet etagebebyggelse i op til fem etager med en bebyggelsesprocent på op til 75 for området som helhed. Den eksisterende kommuneplanramme rummer ikke mulighed for at bygge boliger i op til 14 etager med en bebyggelsesprocent på 187. Dette bliver ændret i Forslag til Tillæg nr. 6 til Kommuneplan 2016.

   

  Forslag til Lokalplan nr. 102, Vallensbæk Byhave

  Den eksisterende lokalplan har ikke mulighed for at bygge boliger i op til 14 etager med en bebyggelsesprocent på 187. Dette bliver ændret i forslag til Lokalplan nr. 102, Vallensbæk Byhave.

   

  Ændringer fra Helhedsplan dateret 4. september 2018 til lokalplanforslag

  På Kommunalbestyrelsesmøde den 10. oktober 2018 var der en række ønsker til det videre arbejde med forslag til Lokalplan nr. 102, Vallensbæk Byhave:

   

  ”Forvaltningen medtager ønskerne fra Økonomiudvalget i det videre arbejde med lokalplanen: 

  • Faktisk indvendig støj i boliger kontrolleres før indflytning
  • Støjfri udluftning og ventilation mod motorvej
  • Glaslukkede svalegange mod motorvej
  • Støjafskærmning fra motorvej for overholdelse af grænseværdier på 58 dB på yderside af facader
  • Støjberegningskort for ny lokalplan samt for eksisterende forhold, hvor påvirkede naboområder medtages
  • Indblikshensyn til nærmeste naboområder
  • 175% bebyggelse gennem højdeudligning langs motorvej
  • Sikring af beboerdemokrati
  • Socialt ansvar i byggeri, ungdomsboliger, ældreboliger, daginstitution uden for området
  • Bæredygtig fremtidssikring, solceller, el-ladestandere, affaldssortering, IT infrastruktur, fibernet”

  Der er i forlængelse af Økonomiudvalgets ønsker til projektet indarbejdet ændringer i Helhedsplan af 22. februar 2019.

   

  Bebyggelsesplan fra Helhedsplan af 4. september 2018 fremlagt på KB den 10. oktober 2018:

   

   

  Bebyggelsesplan fra Helhedsplan af 22. februar 2019 med angivelse af etager:

   

   

   

   

   

   

  Bebyggelsesplan fra Helhedsplan af 22. februar 2019 – tal henviser til beskrivelse af ændringer:

   

   

  Der er ændret i Helhedsplan Vallensbæk Byhave på følgende punkter:

   

  Parkering i konstruktion (1 – se placering af bygning ovenfor)

  Parkering i konstruktion er i den tidligere helhedsplan placeret i hævede bygninger (plinte) under de tre karreer langs Egeskovvej. Denne løsning er afløst af en løsning med et centralt placeret fælles parkeringshus ud mod motorvejen. Årsagen til det er, at den oprindeligt foreslåede løsning har vist sig så økonomisk omfattende, at projektet i givet fald ikke ville kunne hænge sammen eller gennemføres. Den løsning, der bliver foreslået nu, er mere økonomisk bæredygtig. Samtidig vil placeringen af det foreslåede parkeringshus fungere som en naturlig og effektiv støjskærm mod motorvejen. I alt reduceres projektet fra ca. 55.000 m2 til nu 48.251 m2, og antallet af boliger er reduceret fra 614 til 518. Antallet af parkeringspladser er tilsvarende nedjusteret til 495, så det passer til det nye antal boliger og boligtyper (plejeboliger mm.).

   

  Antallet af boliger er indarbejdet i den reviderede befolkningsprognose, som bliver fremlagt for Børne- og Kulturudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen i maj 2019 parallelt med denne sag.

  Højder på to højhuse (2)

  De to højhuse langs motorvejen er reduceret fra hhv. 16 og 18 etager til begge at være 14 etager. Dette skyldes, at det af tekniske årsager har vist sig uforholdsmæssigt omkostningstungt at bygge de øverste etager. De to højhuse er samtidigt blevet slanket, så de fortsat fremstår markante og velproportionerede. Samlet set vurderes det, at det endelige udtryk bliver det samme.

   

  Private plejeboliger indarbejdet (3)

  Der er indarbejdet et privat plejeboligcenter på ca. 4.000 etagemeter med 48 plejeboliger, samt ca. 3.300 etagemeter med seniorboliger i direkte forlængelse af plejeboligcentret. Seniorboligerne bliver indrettet som almindelige private udlejningsboliger, dog tilpasset beboere med rollator/kørestol, så badeværelset bliver lidt større. Der bliver ingen dørtrin, og indvendige døre bliver lidt bredere end standarddøre. Desuden får alle seniorboliger meget store møblerbare altaner på ca. 15 m2. Det et tanken, at beboerne i seniorboligerne skal kunne tilkøbe ydelser fra plejeboligcenteret. Seniorboligerne er ikke forbeholdt en bestemt aldersgruppe, men erfaringen viser, at det i praksis er beboere over 60 år, der søger disse boliger.

   

  Plejeboligcenteret bliver i fire etager. Dette betyder, at der er ændret lidt i fordelingen af antal etager langs den østlige side af området, men fortsat overordnet med det samme antal etagemeter plejebolig.

   

  Ændring af boliglænge mod syd (4)

  Der er blevet fjernet en bygningsforskydning i boliglængen, så facaden bliver lige uden knæk i det meste af gaderummet. Dette er sket for at bibeholde et godt gademiljø mellem boliglængen og karréen på modsatte side.

   

  Ændringer i karré nr.1 (5)

  Hele karréen er blevet roteret 90 grader og passagen skåret på den anden led for at tilpasse karréen den eksisterende matrikelskel samt den nye parkeringsstruktur. Der er også blevet tilføjet en ekstra etage på det sydvendte hjørne.

   

  Ændringer i karré nr. 2 (6)

  Hele karréen er blevet roteret 90 grader for at tilpasse karréen den nye parkeringsstruktur og eksisterende matrikelskel. Strukturen er samtidig blevet reduceret i højden og har nu kun fem etager i det nordlige hjørne af bebyggelsen for at bibeholde de lysmæssige kvaliteter i gårdrummet.

   

  Ændringer i boliglænge mod nord (7)

  Boliglængen er blevet reduceret mod nord-øst og samtidig koblet sammen i det nord-vestlige hjørne, hvor punkthuset udgår.

   

  Åbning i bebyggelse mod motorvej lukket (8)

  Passagen gennem bebyggelsen mod Køge Bugt Motorvejen er lukket med en port, så der ikke bliver støj. Bebyggelsen mod Køge Bugt Motorvejen skal fremstå uden gennemgående åbninger, så støj ikke kan ’sluses’ ind i området.

   

  Ekstra etage (9)

  Der er blevet tilføjet en ekstra etage for at skabe varieret facade ud mod Køge Bugt Motorvejen.

   

  LAR i gårdrummene (10)

  I det reviderede forslag er LAR-løsninger (lokal afledning af regnvand) flyttet fra det nordlige hjørne og ind i gårdrummene.

   

  Elevatortårne på byggeriet (11)

  Der er tilføjet bestemmelser om, at der på byggeriet kan etableres elevatortårne på tagfladerne.

   

  Overordnet vurderes ændringerne at bibringe det samlede projekt en øget kvalitet. Det overordnede udtryk af bebyggelsen bliver det samme.

   

  Miljøvurdering

  Kommunen skal gennemføre en vurdering af, om lokalplanen kan få væsentlig indvirkning på miljøet. Det følger af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter.

   

  Center for Teknik har med et indledende screeningsnotat vurderet, at de nye ændringer, som lokalplanforslaget vil give mulighed for, ikke er væsentlige for miljøet i forhold til gældende planlægning.

   

  I screeningsnotatet, der er bilag til lokalplanforslaget, bliver det derfor anbefalet, at der ikke bliver udarbejdet en miljøvurdering.

   

  Ny høringsproces

  15. juni 2017 kom der en planlovsændring, der har gjort det muligt at nedsætte høringsfristen for lokalplaner og kommuneplantillæg. Kommunalbestyrelsen kan nu forkorte fristen, så høringsfristen er tilpasset projektets omfang, minimum er dog to uger.

   

  Center for Teknik indstiller, at høringsperioden for Kommuneplantillæg nr. 6 til Kommuneplan 2016 og forslag til Lokalplan nr. 102 – Vallensbæk Byhave sættes til otte uger.

   

  Center for Teknik foreslår, at der bliver afholdt et dialogmøde i høringsperioden. Det er planen, at dialogmødet bliver holdt torsdag den 19. juni 2019. Alle høringsberettigede borgere får en invitation til dialogmødet i høringsbrevet sammen med en kopi af planforslagene.

  Økonomi- og personalemæssige konsekvenser

  Hvis lokalplanen bliver godkendt, er det forventningen, at der vil flytte cirka 1036 nye borgere ind i de 518 boliger, hvor af 48 er plejeboliger. Det er regnet med i befolkningsprognosen med forventet indflytning i årene 2020-2026.

  Sammenhæng til udviklingsstrategien

  Lokalplanen indeholder en række bestemmelser, der er med til at sikre en række mål under delvision 2: Grønt byliv med central beliggenhed. Lokalplanen er med til at sikre kvalitet i byggeriet, grønne byrum og klimasikring.

  Kommunikation

  Hvis Kommunalbestyrelsen beslutter at sende forslag til Kommuneplantillæg nr. 6 til Kommuneplan 2016 og forslag til Lokalplan nr. 102 – Vallensbæk Byhave i offentlig høring, vil planforslaget blive offentliggjort på Plandata.dk og kommunens hjemmeside tirsdag den 4. juni 2019 med høringsfrist torsdag den 1. august 2019.

   

  Lokalplanforslaget vil også blive sendt i høring hos samtlige grundejere, der kan blive berørt af planforslaget, herunder naboer i kvartererne omkring lokalplanområdet.

   

  Når Kommunalbestyrelsen har besluttet, at der skal afholdes dialogmøde i høringsperioden torsdag den 19. juni i Havet på Rådhuset, bliver det offentliggjort via kommunens hjemmeside samtidig med offentliggørelsen af planen.

  Retsgrundlag

  Planloven kap. 5 og kap. 6

  Lov om miljøvurdering af planer og programmer.

  Kommuneplan 2016.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 14-05-2019

  Gruppe A fremsatte følgende ændringsforslag:

   

  Mulighed for privat plejecenter ændres til mulighed for ældre-, senior- og ungdomsboliger. 

   

  Ændringsforslaget blev sat til afstemning.

   

  For stemte gruppe A (2 stemmer).

  Imod stemte gruppe C (3 stemmer)

   

  Ændringsforslaget var herefter ikke vedtaget.

   

  Indstillingspunkterne blev sat til afstemning enkeltvis: 

   

  1.    indstillingspunkt:

  For stemte Gruppe C (3 stemmer)

  Gruppe A undlod at stemme.

  Indstillingspunktet var herefter anbefalet.

   

  2.    indstillingspunkt:

  For stemte Gruppe C (3 stemmer)

  Gruppe A undlod at stemme.

  Indstillingspunktet var herefter anbefalet.

   

  3.    indstillingspunkt:

  Anbefales.

   

  Den samlede indstilling var herefter anbefalet med den bemærkning, at Teknik- og Miljøudvalget har besluttet, at der forud for mødet i Økonomiudvalget undersøges, om der kan udarbejdes og igangsættes støjberegningskort for ny lokalplan samt for eksisterende forhold, hvor påvirkede naboområder medtages.

 • Punkt 3 Endelig vedtagelse af Kommuneplantillæg 8 og Lokalplan 106 - Emiliehaven

  Beslutningstema

  Forslag til Kommuneplantillæg nr. 8 til Kommuneplan 2016 og forslag til Lokalplan nr. 106 – Emiliehaven bliver forelagt til endelig vedtagelse efter at have været i offentlig høring i fire uger.

   

  Planerne omfatter omdannelse af to tidligere erhvervsgrunde til etageboliger på det nordlige hjørne af Torbenfeldvej og Vejlegårdsvej.

  Indstilling

  Sagen bliver behandlet i Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

   

  Center for Teknik indstiller,

  • at forslag til Kommuneplantillæg nr. 8 til Kommuneplan 2016 og forslag til Lokalplan nr. 106 – Emiliehaven bliver endeligt vedtaget
  • at høringssvar bliver besvaret som beskrevet under ’Center for Tekniks anbefaling til svar på høringssvar’ i bilag 1

  Sagsfremstilling

  Forslag til Tillæg nr. 8 til Kommuneplan 2016 og Forslag til Lokalplan nr. 106 – Emiliehaven blev godkendt til offentlig høring på kommunalbestyrelsesmødet den 27. februar 2019. Planforslagene blev offentliggjort den 5. marts 2019 og var i høring frem til den 2. april 2019.

   

  Der er afholdt dialogmøde om planforslagene onsdag den 6. marts 2019. Der var cirka 40 fremmødte deltagere.

   

  Dialogmødet blev afholdt i starten af høringsperioden med henblik på at give borgerne mulighed for at få afklaret eventuelle spørgsmål, inden de indgav eventuelle høringssvar.

  Høring

  Center for Teknik har modtaget i alt 14 høringssvar: to høringssvar fra anden myndighed og 12 høringssvar fra borgere, herunder underskriftindsamling med i alt 52 underskrifter.

  To høringssvar er indkommet efter høringsfristens udløb.

  De nærmeste naboer til lokalplanområdet er bekymrede for de indbliks- og skyggegener byggeriet vil medføre, men de beskriver også en generel bekymring for, hvordan de trafikale forhold i området bliver over de kommende år.

  Dem der bor i oplandet til lokalplanområdet er primært bekymrede for trafikale forhold.

   

  Center for Teknik anerkender, at de nærmeste matrikler samt beboerne i Amalieparken vil opleve, at der vil være indbliks- og skyggegener fra boligblokkene i Emiliehaven.

   

  Siden 2009 har det været fastlagt i Kommuneplanen, at det er muligt at bygge i op til fem etager i området. Som boligejer i området har man mulighed for at bygge i op til 8,5 meters højde, svarende til 1½ plan. Der har på den måde også tidligere været mulighed for at bygge relativt højt i området.

   

  Der er flere høringssvar, som beskriver en oplevelse af, at området er dårligt indrettet for bløde trafikanter, og er bekymrede for, at de nye biler vil skabe trafikpropper. Ligeledes udtrykker flere en bekymring for, at der ikke vil være intern parkeringskapacitet nok i de nye bebyggelser.

  Derfor er der igangsat en udarbejdelse af en større trafikanalyse af de fremtidige forhold i hele området omkring Vejlegårdsvej, Søndre Ringvej, Vallensbæk Torvevej og Idræts Allé. Analysen skal belyse hvor der kan opstå trafikale problemer og hvilke løsninger, der vil kunne afhjælpe eventuelle problemområder. Analysen vil også se på parkeringsforhold.  

   

  Ifølge Danmarks Statistik har en familie i Vallensbæk i gennemsnit 0,86 biler til deres rådighed. Det vil sige at der, inklusiv firmabiler og varevogne, i gennemsnit er under en bil pr. familie/bolig. Hvis man går ti år tilbage, har tallet ligget meget stabilt omkring 0,86-0,89 biler pr. familie. I perioden har udbuddet af boliger i Vallensbæk ændret sig mod væsentligt flere etageboliger. Det har tilsyneladende ikke påvirket antallet af biler pr. familie i kommunen, og derfor er der god grund til at forvente, at parkeringsnormen på 1 parkeringsplads pr. etagebolig og 1½ parkeringsplads pr. rækkehus er tilstrækkelig. Det betyder selvfølgelig ikke, at der ikke er områder, hvor man kan opleve, at det kan være svært at finde en parkeringsplads, da behov for parkering kan variere mellem områder og tidspunkter på dagen.

   

  Indsigelsesskema

  Overordnet set har høringssvarene ikke givet anledning til væsentlige ændringer i planforslagene, da de foreslåede rettelser og tilføjelser er i overensstemmelse med planforslagenes intentioner. Bemærkningerne er samlet i bilag 1 med forslag til besvarelse. Grundet omfanget af høringssvar og forslag til besvarelser, er disse ikke beskrevet i sagsfremstillingen, men kun i høringsskemaet, der er vedlagt som bilag.

   

  Forslag til Lokalplan nr.  106 - Emiliehaven

  Den nye lokalplan er en del af et paradigmeskift i forhold til reguleringsniveauet i kommunens lokalplaner for byudviklingsprojekter. Fremover skal nye lokalplaner være projektlokalplaner, der via en stram regulering og skarpe bestemmelser, udelukkende gør det muligt at opføre det skitseprojekt, der har sat lokalplanen i gang.

   

  Strukturen i skitseforslaget er to sammenhængende bebyggelser med tre blokke i hver. De bliver placeret, så de ligger parallelt med skellets afgrænsning. Den nordlige blok bliver opført i mellem fem og seks etager, hvor den midterste del er i seks etager. Den sydlige blok bliver tilsvarende opført imellem fire og fem etager ligeledes med den midterste del som den højeste. Bygningerne bliver på den måde nedtrappet både i længderetningen og i højden. Set ude fra de omkringliggende indfaldsveje træder den bagerste bygning frem bag den forreste. Det bevirker samtidig, at den forreste har en svag nedtrapning mod Torbenfeldvej.

  På de øverste etager i hver blok indrettes der større lejligheder med tilhørende tagterrasser. Terrassernes placeringer bevirker, at facadens lin­jer på de øverste etager rykkes tilbage og dermed bidrager yderligere til opblødning af formen.

   

  Parkeringskælderen frigør mest mulig plads til fælles reakreative grønne arealer mellem bygningerne. Alle lejligheder har desuden et større privat udeareal. Lejligheder i stueplan har direkte udgang til en privat have, der er indhegnet med levende hegn. De øvrige lejligheder har altaner, og penthouselejlighederne har udgang til private tagterrasser.

   

  Der bliver etableret minimum en parkeringsplads per bolig. 91 parkeringspladser bliver etableret i kælder under terræn, de resterende fire parkeringspladser på terræn. Ud over parkeringskravet bliver der etableret en handicapparkeringsplads til gæster.

   

  Nyt kommuneplantillæg

  Lokalplanforslaget bliver ledsaget af kommuneplantillæg nr. 8 til kommuneplan 2016.

  Kommuneplantillægget består af et nyt rammeområde, rammeområde 3-B114 - Emiliehaven etageboliger. Det nye rammeområde erstatter en del af eksisterende rammeområde 3-BE2.

   

  Mulighederne i kommuneplanens eksisterende ramme er byggeri i fem etager i optil 17 meters højde. Rammerne bliver ændret, så der fremover vil være mulighed for at bygge i op til seks etager i 22,5 meters højde.
  Bebyggelsesprocenten bliver hævet fra 75 til 160 for det nye rammeområde.
  Parkeringskravet for de to områder forbliver uændret, dvs. 1 parkeringsplads pr. bolig.

   

  Miljøvurdering

  Kommunen skal gennemføre en miljøvurdering, hvis en plan må antages at få væsentlig indflydelse på miljøet. Det følger af lov om miljøvurdering af planer og programmer.

  På kommunalbestyrelsesmøde 31. januar 2019 blev det besluttet, at forslag til Kommuneplantillæg nr. 8 til Kommuneplan 2016 og forslag til Lokalplan nr. 106 – Emilehaven blev sendt i offentlig høring uden miljørapport, da det er vurderet, at planen ikke medfører væsentlige indvirkninger på miljøet.

   

  Center for Teknik har med udgangspunkt i den beslutning truffet en screeningsafgørelse, der konkluderer, at de nye ændringer, som lokalplanforslaget vil give mulighed for, er uden betydning for miljøet i forhold til gældende planlægning. Screeningsafgørelsen blev offentliggjort på kommunens hjemmeside torsdag d. 4. april 2019.

  Økonomi- og personalemæssige konsekvenser

  Hvis lokalplanen bliver godkendt, er det forventningen, at der i 2020/21 er 95 boliger klar til indflytning. Boligerne vil henvende sig til par og børnefamilier. Det er forventet, at der vil flytte cirka 240 nye borgere ind, hvor af cirka en fjerdedel forventes at være børn.

  Sammenhæng til udviklingsstrategien

  Lokalplanen indeholder en række bestemmelser, der er med til at sikre flere mål under delvision 2: Grønt byliv med central beliggenhed. Lokalplanen er blandt andet med til at sikre kvalitet i byggeriet, grønne byrum og klimasikring.

  Kommunikation

  Tillæg nr. 8 til Kommuneplan 2016 og Lokalplan nr. 106, Emiliehaven bliver offentliggjort på plandata.dk og kommunens hjemmeside, når den er endeligt vedtaget i Kommunalbestyrelsen.
  Forvaltningen svarer dem, der har afgivet høringssvar, som beskrevet i bilag 1.

  Retsgrundlag

  Planloven kap. 5 og kap. 6

  Lov om miljøvurdering af planer og programmer.

  Kommuneplan 2016.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 14-05-2019

  Anbefales.

 • Punkt 4 Godkendelse af regulativ for håndtering af jord fra Letbanen

  Beslutningstema

  Forslag til et regulativ for håndtering af jord fra Letbanen fremlægges til endelig godkendelse. Regulativet omfatter rabatjord (jord i rabatten ved siden af vejbanen), og områdeklassificeret jord (lettere forurenet jord fra byområder).

  Indstilling

  Sagen bliver behandlet i Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

   

  Center for Park, Vej og Miljø, Ishøj Kommune indstiller,

   

  ·         at forslag til regulativ for jord fra letbanen på Ring 3 i Vallensbæk Kommune bliver godkendt

  Sagsfremstilling

  Kommunalbestyrelsen besluttede på sit møde den 27. februar 2019, at sende udkast til et regulativ for jord fra Letbanen i Vallensbæk Kommune i 4 ugers offentlig høring.

   

  Der er ikke modtaget kommentarer til forslaget i løbet af høringsperioden, og forvaltningen anbefaler derfor, at regulativet bliver endelig godkendt.

   

  Vedtagelsen af et regulativ vil være en forenkling af anmeldelser og prøvetagning af jordflytninger fra den del af anlægsområdet for Letbanen, hvor alle kendte forureningskilder og usikkerhed er frasorteret.

   

  Ved at lade disse områder omfatte af et jordregulativ, bliver administrationen af jordflytninger fra Letbanen forenklet, og yderligere udgifter og gener for naboer og trafik ved jordprøvetagning og analyser bliver undgået.

  Økonomi- og personalemæssige konsekvenser

  Regulativet giver ikke anledning til ændringer af nuværende procedurer på jordområdet for resten af Vallensbæk Kommune.

  Sammenhæng til udviklingsstrategien

  Sagen understøtter delvision 1 om et dynamisk arbejdsliv og fleksibel service af høj kvalitet.

  Kommunikation

  Regulativ for jord fra Letbanen på Ring 3 i Vallensbæk Kommune bliver offentliggjort på Ishøj Kommunes hjemmeside.

  Retsgrundlag

  Bekendtgørelse om anmeldelse og dokumentation i forbindelse med flytning af jord.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 14-05-2019

  Anbefales.

 • Punkt 5 Orientering om status for 2018 og godkendelse af handlingsplan for 2019 for affaldsområdet

  Beslutningstema

  Orientering om status for 2018 for affaldsområdet, som beskriver nogle af de områder, der var i fokus i løbet af året.

   

  Godkendelse af handlingsplan for planlægningen af affaldsområdet i 2019, der er udarbejdet på baggrund af affaldsplanen.

  Indstilling

  Sagen bliver behandlet i Teknik- og Miljøudvalget.

   

  Park-, Vej- og Miljøcenter, Ishøj Kommune, indstiller,

   

  •        at orientering om status for 2018 på affaldsområdet bliver taget til efterretning

  •        at Handlingsplan 2019 for affaldsområdet bliver godkendt

  Sagsfremstilling

  Vestforbrænding er forpligtet til at udarbejde en årsplan/handleplan for det kommende år i Vallensbæk Kommune ifølge aftale om varetagelse af administrative opgaver på affaldsområdet.

   

  Vestforbrænding har udarbejdet en status for arbejdet med affaldsplanen i 2018. Status beskriver de aktiviteter, der er udført i 2018.

   

  Vestforbrænding har i 2018 arbejdet med:

   

  •      Udarbejdelse af ny affaldsplan til færdiggørelse i 2019

  •      Fokus på medicinrester – kampagne i 2019

  •      Bedre udnyttelse af sjældne metaller i elskrottet

  •      Udvidelse af Brøndby Genbrugsstation og indvielse af byttehus

   

  Vestforbrænding har derudover udarbejdet en handlingsplan for 2019, der i overordnede træk beskriver de aktiviteter, der skal gennemføres i det kommende år for at nå de mål, som Kommunalbestyrelsen har vedtaget i Affaldsplanen samt de mål, der er formuleret i regeringens ressourcestrategi.

   

  Handlingsplanen omfatter:

   

  •      Indsamling af genanvendelige fraktioner fra kommunale institutioner – er i gang og fortsætter

  •      Opfølgning på nye affaldsordninger i boligselskaber

  •      Skraldemanden som kommuneambassadør

  •      Affaldets vej – udarbejdelse af kortfilm

  •      Bygge-og anlægsaffald – mere genanvendelse og korrekt sortering

  Økonomi- og personalemæssige konsekvenser

  Initiativer fra handlingsplanen er indarbejdet i budget 2019.

  Sammenhæng til udviklingsstrategien

  Handlingsplanen for 2019 for affaldsområdet er i overensstemmelse med delvision 2 om et grønt byliv med central beliggenhed.

  Kommunikation

  Ingen bemærkninger.

  Retsgrundlag

  Affaldsbekendtgørelsen.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 14-05-2019

  Godkendt.

 • Punkt 6 Strandparken I/S - Regnskab 2018 og Budget 2020

  Beslutningstema

  Center for Økonomi og Indkøb fremlægger regnskab 2018 og budgetforslag 2020 for Strandparken I/S til godkendelse.

  Indstilling

  Sagen bliver behandlet i Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

   

  Center for Økonomi og Indkøb indstiller,

   

  • at regnskab 2018 for Strandparken I/S bliver godkendt
  • at budgetforslag 2020 for Strandparken I/S bliver godkendt.

  Sagsfremstilling

  Bestyrelsen for Strandparken I/S har godkendt regnskab 2018 og budgetforslag 2020. I henhold til vedtægterne for Strandparken I/S skal de enkelte interessentkommuner godkende regnskab og budget.

   

  Regnskab 2018

  Regnskab 2018 viser indtægter på 10.691.814 kr. og udgifter til drift, anlæg og finansielle poster på 10.224.843 kr. Dette giver et resultat på 466.971 kr. Strandparken I/S har i 2018 haft større udgifter til drift som følge af den varme og lange sommer. Omvendt har personaleudgifterne ligget under budgettet og der er modtaget en indtægt fra Hvidovre Kommune i forbindelse med projektet ”Jordtippen Avedøre Holme”.

   

  Strandparken I/S finansieres overvejende af bidrag fra interessentkommunerne. Vallensbæk Kommunes bidrag udgjorde 2.192.678 kr. i 2018.

   

  Regnskabet er revisorpåtegnet uden bemærkninger.

   

  Budget 2020

  Budgetforslaget for 2020 indeholder udgifter på sammenlagt 9.993.875 kr. og indtægter på 10.000.968 kr., her af 9.981.406 kr. fra interessentkommunernes bidrag. Budgettet er beregnet som en fremskrivning af budget 2019 med ca. 2,0 pct. Vallensbæk Kommunes bidrag er fastsat til 2.246.909 kr. i 2020.

  Økonomi- og personalemæssige konsekvenser

  Vallensbæk Kommunes bidrag til Strandparken I/S er indarbejdet i budget 2019.

  Sammenhæng til udviklingsstrategien

  Ingen bemærkninger.

  Kommunikation

  Ingen bemærkninger.

  Retsgrundlag

  Ingen bemærkninger.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 14-05-2019

  Anbefales.

 • Punkt 7 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2019 - Tillægsbevillinger for Teknik- og Miljøudvalget

  Beslutningstema

  Center for Økonomi og Indkøb fremlægger budgetopfølgningen pr. 31. marts 2019 vedrørende drift på Teknik- og Miljøudvalgets område. Der forventes ikke afvigelser vedrørende drift.

  Indstilling

  Sagen bliver behandlet i Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

   

  Center for Økonomi og Indkøb indstiller,

   

  • at budgetopfølgningen bliver godkendt
  • at de nuværende aktivitetstal i budgetopfølgningen på udvalgets område bliver evalueret, herunder evt. at konkrete ønsker til erstatning af nuværende aktivitetstal med nye aktivitetstal bliver fremsat

  Sagsfremstilling

  Center for Økonomi og Indkøb fremlægger budgetopfølgningen pr. 31. marts 2019 vedrørende drift på Teknik- og Miljøudvalgets område. Der forventes ikke afvigelser på driftsbevillingerne på udvalgets område.

   

  Vestforbrænding har oplyst, at der forventes en merudgift på 0,9 mio. kr. på renovationsområdet på tema 9 Forsyningsvirksomheder. Merudgiften skyldes en kombination af, at det generelle administrationsgebyr for erhvervsvirksomheder er bortfaldet fra 2019 og stigende udgifter til transport og materiel.

   

  Afvigelser på renovationsområdet håndteres over kontoen for mellemværender mellem kommunen og Vestforbrænding.

   

  Evaluering af aktivitetstal

  Som varslet i forbindelse med sagen på Økonomiudvalgets møde den 23. januar 2019 og Kommunalbestyrelsens møde den 30. januar 2019 om tidsplan og indhold af budgetstyringen i 2019 skal de enkelte udvalg i forbindelse med budgetopfølgningen pr. 31. marts 2019 evaluere, om de er tilfredse med de nuværende aktivitetstal på deres områder, eller om udvalget ønsker konkrete aktivitetstal erstattet af andre.

   

  På Teknik- og Miljøvalgets område indgår følgende aktivitetstal aktuelt i budgetopfølgningen:

   

  • Antal udkaldsdage til glatførebekæmpelse.
  • Antal udkaldsdage til snerydning.

  Økonomi- og personalemæssige konsekvenser

  Ingen bemærkninger.

  Sammenhæng til udviklingsstrategien

  Ingen bemærkninger.

  Kommunikation

  Ingen bemærkninger.

  Retsgrundlag

  Ingen bemærkninger.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 14-05-2019

  Anbefales.

 • Punkt 8 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2019 - Omplaceringer for Teknik- og Miljøudvalget

  Beslutningstema

  Center for Økonomi og Indkøb fremlægger i forbindelse med budgetopfølgningen pr. 31. marts 2019 en opgørelse over tekniske omplaceringer mellem fagudvalg og temaer på Teknik- og Miljøudvalgets område. Der er ingen omplaceringer på Teknik- og Miljøudvalgets område.

  Indstilling

  Sagen bliver behandlet i Teknik- og Miljøudvalget og Økonomiudvalget.

   

  Center for Økonomi og Indkøb indstiller,

   

  • at budgetopfølgningen bliver godkendt

  Sagsfremstilling

  Center for Økonomi og Indkøb har i forbindelse med budgetopfølgningen pr. 31. marts 2019 udarbejdet en oversigt, der viser tekniske omplaceringer mellem fagudvalg og temaer. Samlet set er de tekniske omplaceringer udgiftsneutrale for kommunen.

   

  Der er ingen omplaceringer, der berører Teknik- og Miljøudvalgets område.

  Økonomi- og personalemæssige konsekvenser

  Ingen bemærkninger.

  Sammenhæng til udviklingsstrategien

  Ingen bemærkninger.

  Kommunikation

  Ingen bemærkninger.

  Retsgrundlag

  Ingen bemærkninger.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 14-05-2019

  Anbefales.

 • Punkt 9 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2019 - Anlæg for Teknik- og Miljøudvalget

  Beslutningstema

  Center for Økonomi og Indkøb fremlægger budgetopfølgningen pr. 31. marts 2019 vedrørende anlæg på Teknik- og Miljøudvalgets område. Der forventes ikke afvigelser vedrørende anlæg.

  Indstilling

  Sagen bliver behandlet i Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

   

  Center for Økonomi og Indkøb indstiller,

   

  • at budgetopfølgningen bliver godkendt

  Sagsfremstilling

  Center for Økonomi og Indkøb fremlægger budgetopfølgningen pr. 31. marts 2019 vedrørende anlæg på Teknik- og Miljøudvalgets område.

   

  Der forventes at skulle overføres ca. 29,2 mio. kr. til 2020. Heraf udgør etableringen af ny svømmehal de 27,0 mio. kr., da de store anlægsudgifter først falder i 2020.

   

  Renovering af Pilehaveskolen

  Kommunalbestyrelsen godkendte d. 24. april 2019 at overføre mindreforbrug på 387.000 kr. fra 2018 til 2019 vedr. renovering af Pilehaveskolen. Overførslen skyldes, at der i 2019 er indtruffet udgifter til følgearbejder på anlægget.

  Økonomi- og personalemæssige konsekvenser

  Ingen bemærkninger.

  Sammenhæng til udviklingsstrategien

  Ingen bemærkninger.

  Kommunikation

  Ingen bemærkninger.

  Retsgrundlag

  Ingen bemærkninger.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 14-05-2019

  Anbefales.

 • Punkt 10 Meddelelser fra formanden

  Meddelelser

  Kommende møder vedrørende projekterne for mole/badeanstalt og havneudvidelse.

  Møde i Mosen