You are here

Teknik- og Miljøudvalget - 04-02-2020

Dato: Tirsdag den 4. februar 2020 Tid: Kl. 17:00
Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Sted: Mødelokale Skyen på Rådhuset
 • Punkt 1 Godkendelse af dagsorden

  Beslutningstema

  Teknik- og Miljøudvalget skal godkende mødets dagsorden.

  Indstilling

  Udvalgsformanden indstiller til Teknik- og Miljøudvalget

  • at godkende dagsordenen

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 04-02-2020

  Godkendt.

 • Punkt 2 Høring om Forslag til Movias Mobilitetsplan 2020

  Beslutningstema

  Movia har sendt forslag til Mobilitetsplan 2020 i høring hos kommunen. Høringsfristen er den 20. marts 2020.

  Indstilling

  Sagen bliver behandlet i Teknik og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

   

  Center for Teknik indstiller,

  • at kommunen tilslutter sig Movias Mobilitetsplan 2020
  • at udkast til kommunens høringssvar ”Vallensbæk Kommunes høringssvar til Movias Mobilitetsplan 2020” bliver godkendt

  Repræsentanter fra Movia deltager under behandler af punktet i Teknik- og Miljøudvalget.

  Sagsfremstilling

  Movia skal i henhold til trafikselskabsloven mindst hvert fjerde år udarbejde en trafikplan. Planen skal indeholde et strategisk grundlag, der som minimum fastlægger de overordnede principper for rutenettet og et flerårigt budgetoverslag.

   

  Trafikplanen er et grundlag for at sikre sammenhæng i den kollektive trafik på tværs af kommune- og regionsgrænser. Movia har siden Trafikplan 2016 valgt at foretage et skift fra trafikplan til mobilitetsplan. Dette er begrundet i de seneste års erfaringer med strategisk fokus på at forbedre borgernes samlede mobilitet. I en mobilitetsplan er der fokus på alle trafikanttyper og deres skifte- og kombinationsmuligheder fremfor udelukkende at se på busserne.

   

  Det er vigtigt for Vallensbæk Kommune, at Movia først og fremmest tager sig af kerneopgaven, som er at sørge for driftssikkerheden for brugerne. 

   

  Processen

  Movias bestyrelse har sendt forslag til Mobilitetsplan 2020 i politisk høring frem til den 20. marts 2020. I løbet af høringsperioden har Movia afholdt konference den 30. januar 2020, hvor borgmestre og udvalgsformænd var inviteret.

   

  Det forventes, at den endelige Mobilitetsplan bliver besluttet af Movias bestyrelse i maj 2020.

    

  Forslag til Movias Mobilitetsplan 2020:

  Mobilitetsplanen fokuserer indsatsen på fire strategiske temaer:

  • Styrke det eksisterende strategiske net
  • En mere ambitiøs klima- og miljømålsætning
  • Styrke pendling med kollektiv transport
  • Forbedre den kollektive mobilitet uden for de større byer 

  De strategiske temaer er beskrevet herunder med forvaltningens vurdering og anbefaling i kursiv. Generelt mener forvaltningen, at det er en god plan, som vi med få kommentarer anbefaler kommunen at tilslutte sig:

   

  Styrke det eksisterende strategiske net (Sammenhæng på tværs)

  Jernbanerne, metro, de vigtigste buslinjer og den kommende letbane udgør rygraden i det strategiske net, der binder Sjælland sammen.

   

  Det er Movias ønske, at det strategiske net på Sjælland fastholdes fremadrettet.

   

  Movia ønsker at,

  • Arbejde med indførelse af BRT-løsninger (en slags letbane på gummihjul) på de største buslinjer for at få busserne hurtigere igennem trafikken i eget tracé (en separat vejbane som kun busserne må bruge).
  • Sørge for gode skiftemuligheder imellem transportformerne og god trafikinformation. Gode skiftemuligheder og god trafikinformation er vigtige for, at folk ønsker at bruge den kollektive trafik som et reelt alternativ til privatbilen.   

  I forhold til busserne i Vallensbæk Kommune indgår den regionale buslinje 300S i dag det strategiske busnet. Det forventes, at linje 300S bliver skiftet ud med letbanen på Ring 3 i 2025. Der er en fejl på side 3 i bilag 1, som viser, at linje 143 er med i forslaget til det strategiske net, og det er ikke tilfældet.

   

  Da linje 30E og 300S erstattes af en letbane, og der derudover ikke er andre højklassede busruter i Vallensbæk Kommune, giver det ikke mening at indføre BRT-løsninger i Vallensbæk. (Højklassede busruter er typisk en busrute, som betjener mange mennesker og over lange stræk. Ofte er komfort og service højere i busser på disse ruter frem for de almene busruter. Herudover har de ofte en regional betydning).

   

  Forvaltningen vurderer, at en styrkelse af det strategiske net, skiftemuligheder og trafikinformation er vigtig for, at flere i fremtiden ønsker at anvende den kollektive trafik frem for privatbilen. Hvis de ovenstående parametre bliver styrket, og man i højere grad også indtænker det øvrige banenet i det strategiske net, vil det formentlig reducere den forventede stigende trængsel på vejene.

   

  I forhold til arbejdet med at styrke skiftemulighederne bør Movia skele til Region Hovedstadens arbejde med Fremtidens Trafikknudepunkter (TOB-samarbejdet (Transitorienteret byudvikling)) for at få en ensartet tankegang. TOB-samarbejdet er et samarbejde mellem Region H og kommunerne om blandt andet at skabe bedre muligheder for skift, indkøb og borgervendte services.

   

  I forhold til skiftemuligheder er det desuden vigtigt, at E-linjen på S-togsbanen kommer til at stoppe ved Vallensbæk Station, ligesom linje A gør det. Det er DSB, der er beslutningstager i forhold til dette, men det er en vigtig parameter, når man ser på mobilitet og skiftemuligheder.

   

  Forvaltningen anbefaler at bibeholde og styrke Det Strategiske net.

   

  En mere ambitiøs klima- og miljømålsætning (Grøn og bæredygtig omstilling)

  Det er Movias og statens ambition, at CO2-udledningen skal reduceres væsentligt frem mod 2030.

   

  Movias mål er, at

  • alle busser skal køre på fossilfri drivmidler i 2030, og mindst halvdelen skal køre på el, så udledningen af CO2 ikke sker lokalt.
  • alle de køretøjer der anvendes i flextrafik, skal senest i 2030 køre på el.
  • nye lokaltog skal være eldrevne.

  At det kun er mindst halvdelen af busserne, der skal køre på el i 2030, skyldes blandt andet at de 12-årige kontrakter, som busserne normalt kører på først skal ophøre, før der kan indgås nye kontrakter.

   

  Forvaltningen vurderer at tankegangen er i god tråd med at Kommunalbestyrelsen den 27. november 2019 besluttede, at alle kommunens lokale buslinjer skal udbydes som fossilfri i det kommende udbud A19.

   

  På baggrund af ovenstående kommentarer anbefaler forvaltningen, at dette tema i Mobilitetsplan 2020 bliver godkendt.

   

  Styrke pendling med kollektiv transport (Pendling til og fra arbejdspladser)

  Movia ønsker, at det igennem god planlægning skal blive endnu lettere at anvende kollektive trafik.

   

  Movia ønsker, at

  • flere skal vælge en kombinationsrejse, ved fx at gøre det muligt at komme sikkert af med sin cykel eller bil ved stoppet/stationen. Gode løsninger kan få folk til at ændre vane.
  • der oprettes en vidensbank med indsatser, som kan styrke mobiliteten. Dette vil hjælpe kommuner og virksomheder med, hvilke tiltag der kan anvendes i hvilke situationer. 
  • der sættes fokus på at give virksomhederne i kommunerne et overblik over de mobilitetsløsninger kommunerne har, så virksomhederne kan promovere det over for deres medarbejdere. 

  Forvaltningen vurderer, at Movia og kommunerne skal tænke i løsninger, som gør det muligt for passagererne i den kollektive trafik at anvende rejsen til at arbejde. Dette vil formentlig få flere til at anvende den kollektive trafik frem for privatbilen. Forvaltningen vurderer, at det er en god idé at styrke pendlingen i den kollektive trafik ved hjælp af god planlægning og viden om folks vaner.

   

  I forhold til temaet om pendling er det også vigtigt, at der bliver arbejdet på, at E-linjen på S-togsbanen kommer til at stoppe ved Vallensbæk Station. Movia bør med fordel tænke snitflader til DSB og andre aktører ind i udviklingen af den kollektive trafik.

   

  På baggrund af ovenstående kommentarer anbefaler forvaltningen, at dette tema i Mobilitetsplan 2020 bliver godkendt.

   

  Forbedre den kollektive mobilitet uden for de større byer

  I Region Sjælland har hver tredje familie ikke adgang til privat bil. Derfor er der et stort behov for, at den kollektive trafik fungerer. Det er derfor vigtigt, at der tænkes i mobilitetsløsninger, som kan gavne flest muligt, så de kan komme til og fra deres rejsemål.

   

  Movia ønsker at,

  • der skal udvikles og udbredes nye mobilitetsløsninger, som fungerer for de enkelte samfund.
  • der i tyndtbefolkede områder kan oprettes et superskift med gode cykelparkeringsmuligheder. Dette kan øge oplandet og tilgængeligheden til det kollektive net.
  • udbrede førerløs teknologi i landområderne, da de vil kunne betjene borgerne, når der er behov for det, fordi det ikke vil kræve, at der er en chauffør til rådighed.  

  Vallensbæk Kommune kan ikke betegnes som et område uden for de større byer. Forvaltningen ser positivt på Movias ønsker på området.

  Økonomi- og personalemæssige konsekvenser

  Vallensbæk Kommunes bidrag til det strategiske net udgør 400.000 kr. årligt. Beløbet er allerede indeholdt i de fællesudgifter, som kommunen betaler til Movia.

   

  Det forventes ikke, at Movias Mobilitetsplan 2020 vil have en økonomisk betydning ud over de beslutninger, som kommunen i forvejen har truffet, herunder kørsel på fossilfri drivmidler.

  Sammenhæng til udviklingsstrategien

  Sagen understøtter visionen om Dynamisk arbejdsliv og fleksibel service af høj kvalitet (delvision 1), da Mobilitetsplanen tager udgangspunkt i borgenes behov for at transportere sig. Endvidere understøtter sagen Grønt Byliv med central beliggenhed (delvision 2), da byen bindes bedre sammen.

  Kommunikation

  Høringsfristen er 20. marts 2020. Der sendes et høringssvar til Movia efter kommunalbestyrelsens møde 26. februar 2020.

  Retsgrundlag

  Lov om Trafikselskaber.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 04-02-2020

  Anbefales med den tilføjelse, at følgende afsnit tilføjes høringssvaret:

   

  ”Trafikinformation til ældre borgere, uden smartphones.

   

  Borgere uden smartphones, har fået forringet information, efter MOVIA fjernede afgangs- og ankomsttider fra stoppestedstavlerne. Vallensbæk Kommune forventer, at der rettes op på denne fejl, ved at implementere digitale stoppestedstavler i Vallensbæk først. Vallensbæks Kommunalbestyrelse, stemte enstemmigt nej, til sagen om nedlæggelse af afgangs- og ankomsttider på stoppestedstavlerne.”

 • Punkt 3 Proces for renovering af Pilekvisten ved Pilehaveskolen

  Beslutningstema

  Godkendelse af proces for den kommende renovering af Pilekvisten ved Pilehaveskolen.

  Indstilling

  Sagen bliver behandlet i Teknik- og Miljøudvalget og Børne- og Kulturudvalget.

   

  Center for Teknik indstiller,

   

  • at proces for renoveringen af SFO’en Pilekvisten ved Pilehaveskolen bliver godkendt

  Sagsfremstilling

  Kommunalbestyrelsen har i forbindelse med budgetlægningen for år 2020 besluttet at afsætte en anlægsbevilling på 4.045.000 kr. til en renovering af Pilekvisten (SFO) ved Pilehaveskolen.

   

  Renoveringen vil bestå af både en energirenovering og en almindelig renovering af indskolingsområdet. Renoveringen kommer til at indeholde:

  -      nye linoleumsgulve

  -      ny LED-belysning

  -      indvendige langsgående brugsvandsrør over loft

  -      indvendige malerarbejder

  -      nye lofter

  -      nye indvendige døre til klasselokalerne

  -      nye energivinduer og -døre i alle klasselokaler

  -      nye vinduer med el-oplukning i atrium

  -      udvendige malerarbejder

  -      udskiftning af gavlbrædder rundt på hele bygningen

  -      udskiftning af indgangsdøre

  -      etablering af Nox-adgangssystem til det eksisterende anlæg på skolen

   

  Der er nedsat en arbejdsgruppe som er ansvarlig for at gennemføre processen. Arbejdsgruppen består af skolens ledelse, medarbejderrepræsentanter fra indskolingen, afdelingsleder for Kommunale Ejendomme og energikonsulenten fra Center for Teknik.

   

  Eleverne i indskolingsafdelingen kan forblive i nuværende område i hele renoverings-perioden og skal derfor ikke genhuses. Planen er, at der kan renoveres 2-3 rum ad gangen, hvor der vil være 2-3 klasser som bliver rokeret rundt på skift. Der vil blive 4-5 flytninger i alt.

   

  Center for Teknik vil, hvis processen bliver godkendt, gå i gang med indhentning af tilbud ved de eksterne håndværkere, som er på kommunens rammeaftale.

   

  Det forventes, at arbejderne allerede kan gå i gang i skolernes vinterferie i uge 8, og at projektet vil kunne afleveres ultimo august 2020.

  Økonomi- og personalemæssige konsekvenser

  I budget 2020 er der afsat et rådighedsbeløb på 4.045.000 kr. til at kunne gennemføre renoveringen.  Det forventes, at projektet vil kunne overholde bevillingsrammen.

  Sammenhæng til udviklingsstrategien

  Ingen bemærkninger.

  Kommunikation

  Ingen bemærkninger.

  Retsgrundlag

  Ingen bemærkninger.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 04-02-2020

  Godkendt.

 • Punkt 4 Vandråd 2020 for Køge Bugt Hovedvandopland

  Beslutningstema

  Orientering om nedsættelse af vandråd for Køge Bugt Hovedvandopland samt kommunernes forestående arbejde med forslag til vandplanindsatser.

  Indstilling

  Sagen bliver behandlet i Teknik- og Miljøudvalget.

  Center for Park, Vej og Miljø, Ishøj indstiller

  ·         at orienteringen om nedsættelse af vandrådet og kommunernes forestående arbejde med forslag til vandplanindsatser bliver taget til efterretning

  Sagsfremstilling

  I lighed med 2014 og 2017 er der nu nedsat et vandråd for Køge Bugt Hovedvandopland, som Vallensbæk Kommune tilhører. I alt ligger 21 kommuner inden for oplandet. Køge Kommune er af Miljø- og Fødevareministeriet udpeget til at være sekretariatskommune for vandrådet.

   

  Vandrådets opgave er at rådgive kommunerne i arbejdet med at komme med forslag til vandløbsindsatser, der skal indgå i vandområdeplanens indsatsprogram. Indsatserne skal, hvor det er muligt, forbedre de fysiske forhold, så de er forenelige med ”god økologisk tilstand” og ”godt økologiske potentiale”. Forslagene vil indgå i grundlaget for den kommende vandområdeplan 2021-2027.

   

  Vandrådene og landets kommuner skal komme med forslag til, hvilke virkemidler der skal anvendes i de vandløb, hvor der risiko for, at de ikke opfylder miljømålet. Der er fastlagt minimumskrav til omfanget af den foreslåede indsats for hvert hovedvandopland. Inden for Køge Bugt Hovedvandopland er minimumsindsatsen 50 km vandløb og 3 vandløbs-spærringer.

   

  Køge Kommune har som sekretariatskommune fastlagt en møderække i vandrådet for perioden januar til juni 2020. Parallelt med dette er der fastlagt en møderække for en følgegruppe bestående af Greve Kommune, Stevns Kommune, Faxe Kommune, Ishøj Kommune og Køge Kommune. På møderne i følgegruppen vil der blive drøftet konkrete forslag til vandløbsstrækninger, der bliver udtaget til indsatser.

   

  Sekretariatskommunen sender det samlede materiale med vandrådets arbejde og kommunalbestyrelsernes forslag til vandplanindsatser til Miljø- og Fødevareministeriet. Det skal ske senest d. 22. september 2020.

   

  Vandrådets sammensætning fremgår af bilag 1.

  Økonomi- og personalemæssige konsekvenser

  Sekretariatskommunen vil skulle økonomisk kompenseres af de øvrige oplandskommuner.

  Ved vandrådets virke i 2017 var sekretariatsbistanden pr. oplandskommune ca. 13.000 kr. u/moms. i form af et engangsbeløb. Det er forventningen, at det bliver et tilsvarende beløb i forbindelse med det nye vandråd.

  Beløbet kan afholdes inden for det eksisterende budget.

  Sammenhæng til udviklingsstrategien

  Sagen understøtter kommunens delvision 2 om et grønt byliv med central beliggenhed.

   

  Vallensbæk er præget af kysten, søer, vandløb og store rekreative arealer midt i kommunen. For at kunne værne om miljøet og sikre den videre udvikling af kommunen, er det vigtigt at have den fornødne viden for at sikre, at der bliver sammenhæng mellem naturen og udviklingen.

  Kommunikation

  Ingen bemærkninger.

  Retsgrundlag

  Lov om vandplanlægning (LBK nr. 126 af 26/01/2017).
  Bekendtgørelse om vandråd (BEK nr. 1060 af 22/10/2019).

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 04-02-2020

  Blev taget til efterretning.

 • Punkt 5 Meddelelser fra formanden

  Meddelelser

  • Udvalget deltager i KL’s Teknik- og Miljøkonference d. 16.-17. april.
  • Orientering om kommende ekspropriation i forhold til Letbanen.
  • Status på byggeri og udearealer på Mejsebo samt åbning og 40 års jubilæum.
  • Buslomme på Vallensbæk Strandvej ved blomsterhandleren omdannes til korttidsparkering.
  • Orientering om møde med Kystdirektoratet.
  • Orientering om Transportministerens besøg samt deltagelse i konferencen om støj d. 29. januar.
  • Orientering om at affaldssortering endnu ikke er implementeret i Amalieparken og Andelsboligforeningen Egeskovparken.
  • Orientering om Mosen I/S.
  • Orientering om møde i Agenda 21-rådet.