You are here

Teknik- og Miljøudvalget - 03-12-2019

Dato: Tirsdag den 3. december 2019 Tid: Kl. 17:00
Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Sted: Mødelokale Skyen på Rådhuset
 • Punkt 1 Godkendelse af dagsorden

  Beslutningstema

  Teknik- og Miljøudvalget skal godkende mødets dagsorden.

  Indstilling

  Udvalgsformanden indstiller til Teknik- og Miljøudvalget

  • at godkende dagsordenen

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 03-12-2019

  Godkendt.

 • Punkt 2 Orientering fra Movia om status på trafikområdet i Vallensbæk Kommune

  Beslutningstema

  Orientering fra Movia om status på trafikområdet, herunder kommende udvikling på området.

  Indstilling

  Sagen bliver behandlet i Teknik- og Miljøudvalget.

   

  Center for Teknik indstiller,

   

  • at orienteringen bliver taget til efterretning

  Repræsentanter fra Movia deltager på Teknik- og Miljøudvalgets møde under dette punkt.

  Sagsfremstilling

  Movia giver en generel orientering om status på trafikområdet i Vallensbæk.

   

  Movia vil orientere om

  • Hvem Movia er
  • Økonomi og udvikling i bus-og banedriften
  • Miljø og Klima
  • Flextrafik og plustur
  • Borgerpanel
  • Aktuelle sager (herunder mobilitet i Vallensbæk Kommune)

  Økonomi- og personalemæssige konsekvenser

  Ingen bemærkninger.

  Sammenhæng til udviklingsstrategien

  Sagen understøtter målet om, at vi skal arbejde for en bedre offentlig transport i, til og ud af kommunen og i hele hovedstadsområdet (delvision 2).

  Kommunikation

  Ingen bemærkninger.

  Retsgrundlag

  Ingen bemærkninger.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 03-12-2019

  Blev taget til efterretning.

 • Punkt 3 Vallensbæk Stationstorv 56 - Ansøgning om dispensation til anden placering af lægeklinik

  Beslutningstema

  Udvikleren af de nye seniorboliger på Vallensbæk Stationstorv Syd har ansøgt om en anden placering af en tilbygning på tagterrassen end fastlagt i lokalplan nr. 107. Tilbygningen er til den eksisterende klinik for læger og tandlæger, og bliver bygget samtidig med seniorboligerne på Vallensbæk Stationstorv 56.

   

  Center for Teknik beder samtidig om mulighed for at kunne meddele mindre dispensationer fra Lokalplan nr. 107, som er nødvendige på baggrund af krav i bygningsreglementet i forbindelse med behandling af byggetilladelse til seniorboligerne.

  Indstilling

  Sagen bliver behandlet i Teknik- og Miljøudvalget.

   

  Center for Teknik indstiller,

   

  • at der på baggrund af ansøgning om ændringer af tilbygning til klinik bliver meddelt dispensation til at overskride den vestlige side af byggefeltet med 0,3 meter, og at overskride højden på tilbygningen med 0,6 meter, så tilbygningen kan blive op til 3,7 meter over tagterrassen

   

  • at Center for Teknik i forbindelse med byggesagsbehandlingen får mulighed for at meddele dispensationer fra Lokalplan nr. 107, når det er nødvendigt for at kunne overholde bygningsreglementet eller anden relevant lovgivning, så længe det ikke ændrer ved byggeriets kvalitet og udseende

  Sagsfremstilling

  Lokalplan nr. 107 er en af flere nye lokalplaner, der er udarbejdet efter hensigten om at kommunens lokalplaner kun skal give mulighed for det skitseprojekt, der har sat lokalplanen i gang.

   

  Efter vedtagelsen af Lokalplan nr. 107 for Vallensbæk Stationstorv Syd i juni 2019 er rådgivere for centerejeren NREP i gang med at udarbejde tegninger og dokumenter til byggeansøgning, så de kan opføre seniorboliger og udvide den eksisterende klinik til læger og tandlæger på første sal efter de nye muligheder i lokalplanen.

   

  Der er i den forbindelse et ønske om at flytte tilbygningen til klinikken for at imødekomme ønsker fra lægerne og tandlægerne i den nuværende klinik.

   

  I forbindelse med projektering af byggeriet er der kommet mere detaljeret viden om mulighederne for byggeriet. Det har ved ny opmåling vist sig, at tagterrassen ligger ca. 0,4 meter højere end forventet, og at ventilationshuset ligger omkring 1,7 meter længere mod øst end på illustrationerne i lokalplanen.

  Det skyldes at skitseprojektet er udarbejdet ud fra tegninger fra byggesagen i 2000. Det har vist sig, at de faktiske forhold på ejendommen i dag ikke stemmer helt overens med tegningerne fra byggesagen.

   

  Ansøgning om dispensation til at overskride byggefelt til klinik med 0,3 meter

  I forbindelse med drøftelser med lægerne og tandlægerne, der har lejet sig ind i klinikken på første sal, er NREP og lejerne blevet enige om en anden placering og indretning af tilbygningen til klinikken. Den ønskede placering ligger 0,3 meter uden for den vestlige side af lokalplanens byggefelt, og kræver derfor dispensation fra Lokalplan nr. 107.

   

  NREP’s rådgiver har derfor den 12. november 2019 ansøgt om dispensation fra Lokalplan nr. 107 vedrørende placering og bygningshøjde på vegne af ejeren NREP.

   

   

  Med rødt er vist byggefelt i Lokalplan nr. 107, og med blåt er vist den ønskede placering af tilbygningen til klinikken og den faktiske placering af ventilationshuset.

   

  Vestfacaden på tilbygningen kommer til at ligge 0,3 meter længere mod vest end byggefeltet i lokalplan nr. 107. Da det samtidig har vist sig, at ventilationshuset ligger 1,7 meter tættere på tilbygningen, bliver afstanden 5,0 meter mellem ventilationshuset og tilbygningen. Lokalplanens krav er mindst 7,0 meter. Reelt betyder det, at byggefeltet også er blevet 1,7 meter smallere. I forhold til skitseprojektet er overskridelsen af byggefeltet på 0,3 meter. Afvigelsen i placeringen af tilbygningen i forhold skitseprojektet er efter Center for Tekniks vurdering af mindre betydning for de andre lejere i centerbebyggelsen.

   

  Den nye placering af klinikken kommer tættere på den placering, der var med i høringen af lokalplanforslaget.  I forbindelse med høringen anbefalede centerejerens rådgiver en anden placering, så tilbygningen til klinikken kom til at ligge mere hensigtsmæssigt i forhold til de bærende søjler i stueetagen. Det har efterfølgende vist sig at lægerne og tandlægerne var mindre tilfreds med den nye placering i Lokalplan nr. 107. Derfor ønsker NREP som udlejer at ændre tilbygningen efter deres ønsker.

   

  Konsekvensen af at flytte klinikken væk fra de bærende søjler igen er, at konstruktionen under klinikken i tagterrassen skal forstærkes med flere jernbjælker. Konstruktionen bliver ikke højere.

   

  Tilbygningen bliver kortere og lidt bredere end vist i lokalplanen. Det sker for at få større afstand til vinduerne i den eksisterende del af klinikken, og for at optimere indretning af tilbygningen efter lejerens ønsker. Arealet på tilbygningen bliver fortsat under 220 m², så tilbygningen bliver ikke arealmæssigt større end lokalplanens mulighed.

   

  Mellembygningen fra klinikken ud til tilbygningen bliver flyttet mod vest, så der kun er adgang fra et rum i klinikken. Tidligere lå mellembygningen ud for to rum, som begge havde udgang til mellembygningen, hvilket begrænsede anvendelsesmuligheden.

   

  Mod øst hvor Fitness.dk ligger, bliver afstanden ca. 5,9 meter, hvor lokalplanen har et krav på mindst 5,0 meter. Kravet om en mindsteafstand på 8,5 meter mod de kommende seniorboliger mod syd bliver også overholdt.

   

  En konsekvens af at ventilationshuset ligger 1,7 meter længere mod øst end forventet i skitseprojektet er, at opholdsarealerne på tagterrassen bliver ændret, så arealet mellem tilbygningen og ventilationshuset bliver 2 meter smallere. Center for Teknik vurderer, at det fortsat er muligt at indrette attraktive udendørs opholdsarealer på tagterrassen til de kommende seniorboliger. Ændringen i indretningen af taghaven er bilag 3 til sagen.

   

  Center for Teknik anbefaler at give dispensation til, at klinikkens vestfacade overskrider byggefeltet med 0,3 meter mod vest, da det er en mindre afvigelse i forhold til at kunne opfylde lejernes ønsker.

   

  Hvis der ikke meddeles dispensation, kan det blive svært at imødekomme lægernes og tandlægernes ønsker til indretningen af klinikken. Dispensationen er som sagt også en konsekvens af, at skitseprojektet er lavet ud fra tegninger, der har vist sig ikke at stemme overens med de faktiske forhold på bygningen.

   

  Ansøgning om dispensation fra højden på klinikken

  Lokalplanen bestemmer, at taget på tilbygningen til klinikken ikke må være over højdekoten på 10,0 meter. Højdekoten for tagterrassen er i Lokalplan nr. 107 forudsat til 6,5 meter, som giver mulighed for at tilbygningen til klinikken kan blive 3,5 meter høj.

   

  Efter opmåling i forbindelse med projektering har det vist sig, at niveauet for den eksisterende tagterrasse ligger i højdekoten 6,9 meter, som er ca. 0,4 meter højere end forudsat ved lokalplanlægningen. Hvis den præcise opmåling var kendt i forbindelse med lokalplanarbejdet, havde lokalplanen derfor fastsat en højdekote på 10,4 meter, så tilbygningen kunne få den ønskede højde på 3,5 meter.

   

  På grund af tekniske krav til konstruktioner, rumhøjde og isolering, har NREP’s rådgiver ansøgt om at taget på tilbygningen kommer op i en højdekote på 10,6 meter, så tilbygningen kan blive 3,7 meter høj. Det er målet for den faste tagkant rundt om det grønne tag, da højden på den beplantede del af taget vil variere, alt efter hvordan planterne udvikler sig.

   

  Når tilbygningen ses fra tagterrassen, vil en dispensation til forhøjelsen af klinikken reelt kun være en forskel på 0,2 meter. Forskellen er så lille, at det vurderes, at det ikke vil være iøjnefaldende for de eksisterende beboere, og at det ikke vil have en væsentlig forøget skyggevirkning.

   

  Dispensationen er en forudsætning for, at tilbygningen kan overholde bygningsreglementets krav til rumhøjde for klinikken. Center for Teknik anbefaler derfor at give dispensation til, at taget på tilbygningen til klinikken må blive op til en højdekote på 10,6 meter, svarende til en bygningshøjde på 3,7 meter over den færdige tagterrasse, og 0,6 meter over lokalplanens højdegrænse.

   

  Delegering af kompetence til at give dispensation til forvaltningen

  Det er forventningen, at dispensationen til at flytte klinikkens tilbygning vil være den største ændring i forhold til skitseprojektet, der ligger til grund for lokalplanen.

  Hvis der i forbindelse med byggeansøgningen kommer tilsvarende ansøgninger om væsentlige dispensationer fra Lokalplan nr. 107, vil Center for Teknik også fremover forelægge sagen for Teknik- og Miljøudvalget til afgørelse. 

   

  NREP’s rådgiver har bedt om, at byggetilladelsen kan være klar i december 2019. Der er allerede givet tilladelse til, at de kan gå i gang med de indledende arbejder med gravning og fundamenter. Første byggearbejde forventes at gå i gang 6. januar 2020.

   

  For at byggeriet kan overholde byggelovgivningen er det forventningen, at der vil være mindre tilpasninger fra skitseprojektet til byggeansøgningen. Center for Teknik anbefaler derfor, at forvaltningen får mulighed for at give mindre dispensationer fra lokalplanen, når ændringerne er nødvendige, for at byggeriet kan overholde bygningsreglementet og anden relevant lovgivning. Det er som sagt kun mindre tilpasninger, hvor byggeriet ikke bliver oplevet anderledes, som forvaltningen kan give dispensation til. 

   

  Det er også en mulighed, at Center for Teknik ikke får delegeret kompetencen, så Teknik- og Miljøudvalget fortsat behandler alle dispensationer, der måtte være til lokalplan nr. 107.

  Økonomi- og personalemæssige konsekvenser

  Ingen bemærkninger.

  Sammenhæng til udviklingsstrategien

  Lokalplanen indeholder en række bestemmelser, der er med til at sikre en række mål under delvision 2: Grønt byliv med central beliggenhed. Lokalplanen er med til at sikre kvalitet i byggeriet, grønne byrum og klimasikring.

  Kommunikation

  Center for Teknik har vurderet, at sagen ikke skal i naboorientering efter Planlovens § 20.

  Tandlæger og læger i den nuværende klinik er de eneste, der kan være væsentligt berørt. De er allerede med i processen, da de selv har bedt om ændringen.

  På samme etage som klinikken ligger Fitness.dk. Da byggefeltet flyttes længere væk fra deres vinduer, vil ændringen kun være til deres fordel, også selvom tilbygningen bliver en smule højere.

  Beboerne i de 15 lejligheder på etagen over klinikken vil ikke få større gener ved skygge, indblik eller forringet brugsret, hvis byggefeltet bliver flyttet.

  Retsgrundlag

  Lokalplan nr. 107

  Planloven § 19

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 03-12-2019

  Godkendt.

 • Punkt 4 Orientering om etablering af adgangssystem

  Beslutningstema

  Orientering om status for etablering af Nox adgangssystem.

  Indstilling

  Sagen bliver behandlet i Teknik- og Miljøudvalget.

   

  Center for Teknik indstiller,

   

  • at orienteringen bliver taget til efterretning

  Sagsfremstilling

  I budget 2019 er der afsat et rådighedsbeløb på 970.000 kr. til etablering af et nyt Nox adgangssystem på Egholmskolen, Vallensbæk Skole og i festsalen Løkkekrogen.

   

  Tidligere er systemet blevet etableret på Vallensbæk Idrætscenter i år 2017, og på Pilehaveskolen i år 2018.

   

  Teknik- og Miljøudvalget har på sit møde den 2. april 2019 godkendt oplæg til, hvilke faciliteter og områder det nye adgangssystem skal kunne give adgang til (detaljeringsgraderne).

   

  Det nye adgangssystem er et brik/kortsystem, som giver adgang til specifikke zoner uden brug af nøgler. Systemet er nemt at administrere og ved bortkomne brikker/kort er det nemt at spærre brikken/kortet elektronisk.

   

  Projektet er nu blevet etableret på Egholmskolen og i festsalen i Løkkenkrogen. Der har været nogle mindre indkøringsfejl, som er blevet løst. Det nye system fungerer nu optimalt begge steder.

   

  Systemet giver en lettere adgang til skolernes faciliteter for kommunens borgere/brugere og er et mere fleksibelt, overskueligt og brugervenligt system. Samtidigt er det et mere moderne og tidssvarende system, som kan udbygges til alle relevante bygninger i kommunen.

   

  Skolens personale, som administrere systemet har udtrykt, at de er glade for den lette adgang til faciliteterne uden brug af nøgler, der tidligere både skulle hentes og afleveres igen. Der er let adgang med kort/brik for brugere med jævnligt behov for adgang eller via en engangskode til et enkeltstående besøg.

   

  Det nye Nox adgangssystem er ved at blive etableret på Vallensbæk Skole.

  Det forventes, at dette system vil være oppe at køre inden årsskiftet 2019, hvor projektet kan afsluttes.

  Økonomi- og personalemæssige konsekvenser

  Det forventes, at projektet overholder budgettet 970.000 kr.

  Sammenhæng til udviklingsstrategien

  Ingen bemærkninger.

  Kommunikation

  Ingen bemærkninger.

  Retsgrundlag

  Ingen bemærkninger.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 03-12-2019

  Blev taget til efterretning.

 • Punkt 5 Godkendelse af takster for HOFOR Vand og HOFOR Spildevand 2020

  Beslutningstema

  HOFOR Vand Vallensbæk A/S og HOFOR Spildevand Vallensbæk A/S skal fastsætte takster i overensstemmelse med indtægtsrammen fra Forsyningssekretariatet. Kommunalbestyrelsen skal herefter godkende, at taksterne er fastsat i overensstemmelse med gældende lovgivning.

  Indstilling

  Sagen bliver behandlet i Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

   

  Center for teknik indstiller,

   

  • at takstblad 2020 for vand og spildevand fra HOFOR bliver godkendt

  Sagsfremstilling

  HOFOR Vand Vallensbæk A/S og HOFOR Spildevand Vallensbæk A/S skal fastsætte takster i overensstemmelse med indtægtsrammen fra Forsyningssekretariatet, Konkurrencestyrelsen, hvorefter Kommunalbestyrelsen skal godkende taksten.

  Det følger af vandsektorloven.

   

  Taksterne for 2020 for HOFOR Vand Vallensbæk A/S og HOFOR Spildevand Vallensbæk A/S, som bestyrelserne har tiltrådt, fremgår af skemaet herunder.

   

  Som det fremgår af tabellen, stiger den samlede pris med godt 1,6 %.

   

  Kommunens vejafvandingsbidrag er budgetteret til 0,45 mio.kr.

   

  Takstfastsættelsen for 2020 tager udgangspunkt i udmeldte indtægtsrammer fra Forsyningssekretariatet.

   

  Yderligere specifikation af budgetterede omkostninger, investeringsbudgetter, nøgletal mv. er vedlagt i bilag 2.

   

  Det fremgår af bilagsmaterialet, at takstprovenuet overholder indtægtsrammerne inkl. forventede tillæg fra Forsyningssekretariatet. Taksterne overholder endvidere hvile-i-sig-selv princippet, idet selskaberne selv over tid sørger for, at indtægter og udgifter er i balance.

  Økonomi- og personalemæssige konsekvenser

  Ingen bemærkninger.

  Sammenhæng til udviklingsstrategien

  Ingen bemærkninger.

  Kommunikation

  Ingen bemærkninger.

  Retsgrundlag

  Vandsektorloven.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 03-12-2019

  Anbefales.

 • Punkt 6 Godkendelse af takster for Vallensbæk Strands Vandforsyning 2020

  Beslutningstema

  Godkendelse af takstblad 2020 for Vallensbæk Strands Vandforsyning. En vandforsyning skal fastsætte anlægs- og driftsbidrag én gang årligt. De fastsatte anlægs- og driftsbidrag skal godkendes af kommunalbestyrelsen i den kommune, hvor vandforsyningen ligger.   

  Indstilling

  Sagen bliver behandlet i Teknik og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

   

  Center for Park-, Vej- og Miljø, Ishøj Kommune indstiller,

   

  • at takstblad 2020 for Vallensbæk Strands Vandforsyning bliver godkendt

  Sagsfremstilling

  Vallensbæk Strands Vandforsyning har anmodet om, at vandforsyningens takstblad for 2020 bliver godkendt. Vandafgiften er identisk med taksterne i 2016, 2017, 2018 og 2019.

   

  Driftsbidrag

  Takstblad 2020

  Vandafgift pr. m3 for andelshavere

  9,75 kr. ex. moms / 12,19 kr. inkl. moms

  Vandafgift pr. m3 for ikke andelshavere

  12,75 kr. ex. moms /15,94 kr. inkl. moms

   

  Den samlede vandpris består af en variabel vandtakst (den som kommunalbestyrelsen skal godkende ovenfor), en fast vandafgift og en fast afgift til drikkevandsbeskyttelse. Statsafgiften af ledningsført vand er 6,18 kr. pr. m3 ekskl. moms, og afgiften til drikkevandsbeskyttelse er 0,19 kr. pr. m3 ekskl. moms.

   

  Vallensbæk Strands Vandforsyning har mulighed for at forsyne hele området, men bruger HOFOR som nødforsyning fx ved reparationsarbejder. I 2018 oppumpede Vallensbæk Strands Vandforsyning 190.884 m3 og købte 13.182 m3 af HOFOR. I 2017 oppumpede Vallensbæk Strands Vandforsyning 191.852 m3 og købte 4348 m3 af HOFOR.

   

  Ved fastholdelse af vandtaksten lever selskabet op til ”hvile i sig selv”-princippet. Vandforsyningen er godt vedligeholdt, så der er ikke udsigt til større udgifter til vedligeholdelse.

   

  Vallensbæk Strands Vandforsyning er i gang med lækagesøgning og udarbejdelse af en strategi for en kommende ledningsrenovering.

   

  Ishøj Kommune, som er miljømyndighed for Vallensbæk Kommune, har vurderet, at Vallensbæk Strands Vandforsynings vandtakster er rimelige, og at takstfastsættelsen danner basis for fortsat god vandværksdrift.

   

  Vallensbæk Strands Vandforsyning vil med det fremsendte driftsbidrag fortsat kunne sikre en tidssvarende drift, der både tager hensyn til forsyningssikkerhed og kvalitetskrav.

  Økonomi- og personalemæssige konsekvenser

  Ingen bemærkninger.

  Sammenhæng til udviklingsstrategien

  Ingen bemærkninger.

  Kommunikation

  Vallensbæk Strands Vandforsyning får besked om afgørelsen.

  Retsgrundlag

  Lov om vandforsyning.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 03-12-2019

  Anbefales.

 • Punkt 7 Meddelelser fra formanden

  Meddelelser

   

  1. Tine Christiansen starter 1. jan 2020 som teknik- og byudviklingschef.
  2. Der er forhåndsdialog om seniorbyggeriet på center syd, og der er ikke ansøgt om byggetilladelse endnu.
  3. Der er givet byggetilladelse til Emiliehaven og opstart af byggeri forventes i april 2020.
  4. På Vallensbæk Byhave har der været et første møde med developer om den del af byggeriet, der ikke er plejeboligbyggeri.
  5. Vi fælder to af Vallensbæks ældste bøgetræer ved Korsagergård og i Gammelgårdshave, fordi træerne desværre er syge.
  6. Der er orienteret om trafikmålinger på Vejlegårdsvej.