You are here

Teknik- og Miljøudvalget - 03-03-2020

Dato: Tirsdag den 3. marts 2020 Tid: Kl. 17:00
Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Sted: Mødelokale Skyen på Rådhuset
 • Punkt 1 Godkendelse af dagsorden

  Beslutningstema

  Teknik- og Miljøudvalget skal godkende mødets dagsorden.

  Indstilling

  Udvalgsformanden indstiller til Teknik- og Miljøudvalget

  • at godkende dagsordenen

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 03-03-2020

  Godkendt.

 • Punkt 2 Trafikplan i Nordmarken - ændringer ved Kløvervænget

  Beslutningstema

  Center for Teknik har gennem dialog med flere forskellige parter afdækket en række trafikale udfordringer i Nordmarken. I denne sag bliver området ved Kløvervænget behandlet.

   

  Sagen har tidligere været behandlet i Kommunalbestyrelsen den 31. januar 2019, hvor sagen blev sendt tilbage til forvaltningen til yderligere belysning af en række forhold.

  Indstilling

  Sagen bliver behandlet i Teknik- og Miljøudvalget.

   

  Center for Teknik indstiller,

   

  • at Kløvervænget bliver lukket for biler til Kirkebækskolen og boinstitutionen Kløverengen, så de to institutioner fremover kun får overkørsler og adresser til Gymnasievej
  • at krydsning af Horsestien ved de to nye overkørsler til institutionerne fra Gymnasievej bliver anlagt som de andre krydsninger i Nordmarken
  • at der bliver etableret cykelsti langs nordsiden af Blomsterengen fra svinget syd for Grønkløvervænget og ud til Horsestien
  • at der bliver etableret to midlertidige stier over det ubebyggede areal, som kommunen ejer ved Kløvervængerne fra Hvidkløvervænget og Grønkløvervænget til Blomsterengen
  • at der bliver sat trådhegn med hækbeplantning op ved Kløverengen, så der ikke kommer uvedkommende ind på institutionens areal
  • at hvis grundejerforeningerne ønsker chikaner og parkeringspladser på Kløvervænget og Promenaden, skal de anlægge dem for egen regning

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 03-03-2020

  Godkendt.

  Sagsfremstilling

  I løbet af 2018 var borgere i Nordmarken inviteret til dialogmøder, hvor de kunne drøfte infrastrukturen i Nordmarken. Der blev udarbejdet forskellige skitseforslag til løsninger på de trafikale udfordringer, som borgerne oplever i Vallensbæk Nordmark.

   

  Flere beboere i området ved Kløvervænget oplever, at minibusserne til de to institutioner for enden af Kløvervænget ofte kører for stærkt, og at der er trængsel i morgen- og eftermiddagstimerne. Grundejerforeningerne forslår derfor at genåbne de to gamle overkørsler fra Gymnasievej til de to institutioner Kirkebækskolen og Kløverengen. Herefter vil trafikken i boligområdet ved Kløvervænget kun være lokal trafik til og fra boligerne.

   

  På møde Teknik- og Miljøudvalget i januar 2019 gennemgik Center for Teknik input fra processen med særligt fokus på et delprojekt for Kløvervænget.

   

  Kommunalbestyrelsen besluttede efterfølgende at sende sagen tilbage til forvaltningen til yderligere belysning af en række forhold:
   

  • Prisen for at etablere ændrede tilkørselsforhold for institutionerne via Gymnasievej
  • parkeringsforhold ved Kløvervænget
  • mulighed for at etablere chikaner/bump eller andre tiltag samt hvilke konsekvenser det vil have
  • hvordan Albertslund Kommune stiller sig til åbning mod Gymnasievej
    

  Forvaltningen har drøftet mulighederne med repræsentanter for de tre grundejerforeninger med rækkehuse ved kløvervængerne og for boligafdelingen Firkløverparken, der hører under Vallensbæk Boligselskab.

   

  Drøftelser med grundejerforeningerne og boligforeningen

  Resultatet af drøftelserne og de fire foreningers ønsker er samlet i svar fra 11. december 2019. Her anbefaler de fire foreninger:
   

  • genåbning af overkørsler til Gymnasievej til de to institutioner
  • at de nuværende overkørsler fra institutionerne til Kløvervænget bliver lukket
  • at der bliver etableret chikaner på Promenaden og på Kløvervænget, så hastigheden bliver sat ned
  • en ny cykelsti langs Blomsterengen ud til Horsestien
  • to midlertidige stier over kommunens ubebyggede areal for enden af Hvidkløvervænget og Grønkløvervænget
    

  Forvaltningen har på møder med repræsentanterne for de fire foreninger også drøftet parkering i området. Center for Teknik har foreslået flere parkeringspladser langs gavlene på Hollænderhusene som grundejerforeningerne selv betaler på egen grund. Dette spørgsmål afventer flere drøftelser i foreningerne.

   

  Vallensbæk Boligselskab har også givet et positivt høringssvar til trafikændringerne.

   

  Drøftelse med Albertslund Kommune

  Center for Teknik har spurgt Albertslund Kommune om deres vurdering af trafikken på Gymnasievej, hvis overkørslerne bliver genåbnet. Albertslund Kommune har ikke nogen indvendinger mod, at Vallensbæk Kommune anlægger de to adgange til Gymnasievej.

   

  Albertslund Kommune henstiller til, at Vallensbæk Kommune tager hånd om de stitrafikanter, som fortsat vil gøre brug af Horsestien, ved at sikre gode oversigtsforhold i krydsningerne. Samtidig skal der være fokus på de trafikale udfordringer som opstår, hvor dobbeltrettede cykelstier krydser stikveje.

   

  Partshøring af de to institutioner

  Foreningernes ønsker har været i partshøring hos de to institutioner, da de skal have nye adresser til Gymnasievej, hvis overkørslerne bliver flyttet.

   

  Institutionen Kløverengen ser umiddelbar ikke noget til hinder for åbning af indkørsel til Gymnasievej, da det tidligere var adgangen til institutionen.

  Kløverengen er dog ærgerlige over, at de igen skal skifte adresse først fra Gymnasievej til Kløvervænget og så tilbage til Gymnasievej. Det er forbundet med ressourcer og udgifter hver gang.

   

  Kløverengen gør opmærksom på, at de er et botilbud til flere typer af psykisk sårbare mennesker, der har brug for ro og afsondrethed. Derfor ønsker Kløverengen et sammenhængende hegn rundt om hele deres areal, så der ikke er uvedkommende på arealet.

   

  Kirkebækskolen vurderer, at ændring i adressen kan medføre, at ambulancekørsel ikke kører til den rigtige adresse. Det medfører en uacceptabel risiko for de børn, som skal have assistance, da en unødig ventetid kan være fatal.

   

  Kirkebækskolen anbefaler bedst muligt udsyn ved deres overkørsel. De har oplevet et tilfælde, hvor en af de ansatte har påkørt en cyklist, da overkørslen tidligere var til Gymnasievej.

   

  De foreslår tre forskellige løsninger for sikker krydsning: Flytning af lysreguleringen på Gymnasievej ved Kanalgade til udkørsel fra Kirkebækskolen, en cykelbro henover deres udkørsel eller at der bliver sat bomme op tværs over Horsestien, så cyklister og gående er nødt til at stoppe op inden de krydser udkørslen fra Kirkebækskolen.

   

  Kirkebækskolen anbefaler en lukning for al trafik fra boligområdet ved Kløvervænget ud til Gymnasievej. Trafikken på Kirkebækskolens matrikel skal kun være den, som har tilknytning til skolen.

   

  Center for Tekniks vurdering

  Kirkebækskolens overkørsel kan kun ligge, hvor den lå før 2007, da den sydlige del af Gymnasievej ikke er offentligt vejareal, men VUC’s private vejareal. Placeringen af overkørslen til Kløverengen vil også ligge mest hensigtsmæssig på samme sted som sidst.

   

  Det er afgørende, at krydsningen af Horsestien ved overkørslerne sker med så lav en hastighed som mulig for at sikre de bløde trafikanter på stien.

  Center for Teknik anbefaler, at de to krydsninger bliver anlagt på samme måde som de andre krydsninger mellem veje og stier i Nordmarken. Her er der tydelige vigepligt for biler over hævet flade, der sikrer at krydsning af stierne sker ved lavest mulige hastighed. 

   

  Center for Teknik vil fjerne beplantning ved de nye overkørsler, for at give bilisterne bedre mulighed for at se trafikanterne på Horsestien.

   

  Eksempel på eksisterende krydsning i Nordmarken

   

  Center for Teknik tager kontakt til beredskabet for at sikre, at de ved præcist, hvornår de skal køre til de nye adresser på Gymnasievej ved alarm.

   

  Center for Teknik anbefaler en cykelsti langs Blomsterengen, så det bliver lettere at cykle ud til Horsestien fra boligområdet, når Kløvervænget bliver lukket.

   

  De to midlertidige stier over kommunens ubebyggede areal er opstået som trampestier. Vej og Park har allerede lagt en del grus ud, så det er sikkert at gå på stierne. De giver adgang til Horsestien, når cykelstien langs Blomsterengen bliver anlagt.

  Efter gældende planlægning vil arealet på sigt blive bebygget, og det er sandsynligt, at stierne senere skal flyttes. Derfor anbefaler Center for Teknik, at der bliver lagt grus ud på trampestierne som en midlertidig løsning, der sikrer at stierne generelt er tørre.

   

  Der er i dag en del uvedkommende færdsel over Kløverengens areal, da overkørsel til Kløvervænget giver mulighed for at gå på institutionens private vej op til Kanalgade i Albertslund. Når overkørslen bliver lukket, og der kommer hegn op langs Kløverengens østlige skel, vil det ikke længere være muligt. En alternativ rute for de gående vil være at tage Bjergkløvervænget op til Kanalgade.

   

  Center for Teknik anbefaler, at boligforeningernes ønske om chikaner på Kløvervænget og Promenaden ikke bliver anlagt. Når der ikke længere er trafik til institutionerne, bliver Kløvervænget og Promenaden til normale lukkede boligveje, hvor der ikke er behov for chikaner. Hvis grundejerforeningerne ønsker chikaner og parkeringspladser på Kløvervænget og Promenaden, er det anbefalingen, at grundejerforeningerne selv afholder udgifterne.

   

  Forvaltningen anbefaler, at boligforeningerne selv drøfter eventuelle hastighedsproblemer blandt medlemmerne, da trafikken fremover kun vil være lokal trafik til boligerne i området.

  Økonomi- og personalemæssige konsekvenser

  I budget 2020-2023 blev der afsat 1 mio. kr. til anlæg i 2020 til Trafikplan Nord som budgetforslag nr. 38.

  Sammenhæng til udviklingsstrategien

  Projektet understøtter delvision 2 ”Grønt byliv med central beliggenhed”, da det har givet mulighed for, at borgere og brugere har kunne få ejerskab for udviklingen i forbindelse med dialogprocessen.

   

  Derudover bidrager det også til delvisionen ved at understøtte målet om, at vi igennem byudvikling og renovering skal skabe flere byrum og boligområder i høj kvalitet, der skaber livskvalitet for alle.

  Kommunikation

  Der vil blive udarbejdet en artikel til Vallensbæk Nu, som fortæller om resultatet ved Kløvervænget i forlængelse af den inddragende proces om infrastruktur i Nordmarken.

  Retsgrundlag

  Lov om offentlige veje

  Adressebekendtgørelsen

 • Punkt 3 Broksøvej 45 - Ansøgning om dispensation til carport og udhus

  Beslutningstema

  Der skal tages stilling til en ansøgning om dispensation fra Lokalplan nr. 31 på Broksøvej 45, da ejer ønsker at opføre et uopvarmet byggeri, der overskrider den gældende bebyggelsesprocent.

  Indstilling

  Sagen bliver behandlet i Teknik- og Miljøudvalget.

   

  Center for Teknik indstiller,

   

  • at der bliver meddelt dispensation fra Lokalplan nr. 31 til en bebyggelsesprocent på 56, så ejer kan opføre 50 m² uopvarmet byggeri på Broksøvej 45.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 03-03-2020

  Godkendt.

  Sagsfremstilling

  Ejer af Broksøvej 45 ønsker at rive eksisterende 13 m² carport og udhus ned for at opføre 49,8 m² carport, skur og overdækket gennemgang, som giver en samlet bebyggelsesprocent på 56.

   

  Lokalplan nr. 31 fastlægger, at bebyggelsesprocenten for rækkehusbebyggelsen på Broksøvej højst kan udgøre 35, og derfor har ejer ansøgt om dispensation fra lokalplanen.

   

  Rækkehusene på Broksøvej er opført efter en tidligere byplanvedtægt og dermed før Lokalplan nr. 31. De er derfor lovligt opført med en bebyggelsesprocent på mere end 35. På Broksøvej 45 er bebyggelsesprocenten i dag 47, hvilket er normalt for rækkehusene i midten af rækkehusbebyggelsen. Bebyggelsesprocenten på enderækkehusene på Broksøvej er også over 35.

   

  Det betyder, at der ved rækkehusene på Broksøvej, ud over de eksisterende rækkehuse, kun kan bygges 20 m² mindre uopvarmede bygninger, som ikke skal indregnes i bebyggelsesprocenten. Da det ønskede byggeri er på i alt 50 m², skal de sidste 30 m² medregnes i bebyggelsesprocenten, som efter opførelsen af byggeriet bliver på 56.

   

  Forvaltningen vurderer, at en bebyggelsesprocent på 56, der tilgodeser opførelse af en uopvarmet bygning, som fx garage, carport eller udhus, ikke vil ændre områdets karakter, og ejeren vil få mulighed for at opnå byggeri, der er tidssvarende.

   

  Ansøgningen om opførelse af 49,8 m² carport, skur og overdækket gennemgang på Broksøvej 45 har været udsendt i naboorientering i de rækkehuse, som har samme plangrundlag. Der er ikke kommet nogle bemærkninger. 

   

  Forvaltningen anbefaler, at der bliver meddelt dispensation fra Lokalplan nr. 31 til en bebyggelsesprocent på 56 for at give mulighed for at opføre det ønskede byggeri.