You are here

Social- og Sundhedsudvalget - 27-08-2019

Dato: Tirsdag den 27. august 2019 Tid: Kl. 19:00
Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget
Sted: Mødelokale Skyen på Rådhuset
 • Punkt 1 Godkendelse af dagsorden

  Beslutningstema

  Social- og Sundhedsvalget skal godkende mødets dagsorden.

  Indstilling

  Udvalgsformanden indstiller til Social- og Sundhedsvalget

  • at godkende dagsordenen

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 27-08-2019

  Godkendt.

 • Punkt 2 Udvidelse af Pilehavehus - Godkendelse af entreprenør(Lukket)

 • Punkt 3 Udvidelse af Pilehavehus - Skema B-ansøgning(Lukket)

 • Punkt 4 Udvidelse af klinikfacilitet til ekstra læge i Sundhedshuset

  Beslutningstema

  Godkendelse af udvidelse af klinikfacilitet til ekstra læge i Sundhedshuset Nordmarken.

  Indstilling

  Sagen bliver behandlet i Social- og Sundhedsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

   

  Center for Sundhed, Kultur og Fritid indstiller,

  • at orientering om midler til finansiering af en udvidelse af klinikfacilteten i Sundhedshuset Nordmarken, fra Sundheds- og Ældreministeriets pulje, bliver taget til efterretning

  • at forvaltningen udarbejder et forslag til udvidelse af klinikfacilitet i Sundhedshuset Nordmarken
  • at der bliver meddelt tillægsbevilling til anlægsbevilling og afgivet rådighedsbeløb på 2.600.000 kr. vedrørende anlægsudgifter
  • at der bliver meddelt tillægsbevilling til anlægsbevilling og afgivet rådighedsbeløb på -2.080.000 vedrørende anlægsindtægter
  • at den krævede egenfinansiering sker ved, at der bliver meddelt tillægsbevilling på -520.000 kr. vedrørende udviklingspuljen til anlæg

  Sagsfremstilling

  Baggrund

  Center for Sundhed, Kultur og Fritid har ansøgt om midler til udvidelse af Sundhedshuset Nordmarken fra Sundheds- og Ældreministeriets pulje til etablering af læge- og sundhedshuse. Ministeriet har bevilget 2.080.000 kr. til brug for udvidelsen, der sikrer en ekstra klinikfacilitet til en praktiserende læge.

   

  Bevillingen skal anvendes til offentligt ejede lokaler eller til udstyr, der bliver stillet til rådighed for private parter på markedsvilkår, og bevillingen er givet under forudsætning af, at Vallensbæk Kommune kan egenfinansiere 520.000 kr. Puljemidlerne bliver uddelt i 2019, og Vallensbæk Kommune skal svare ministeriet, om man ønsker at modtage midlerne, senest 1. september 2019. Ministeriet vil efter behandlingen af punktet i Social- og Sundhedsudvalget få en tilbagemelding fra forvaltningen med forbehold for den endelige godkendelse fra Kommunalbestyrelsen.

   

  Det samlede budget for udvidelsen er derfor 2.600.000 kr. inklusive egenfinansieringen – heraf er der afsat 100.000 kr. til indkøb af laboratorieudstyr (fx til blodprøvetagning og akutte analyser mm.).

   

  Den forventede byggeperiode er marts 2020 – oktober 2020. Bevillingen skal anvendes senest den 31. oktober 2020. 

   

  Formål

  Det primære formål med udvidelsen er at sikre bedre lægedækning i Vallensbæk Kommune. Etableringen af nye boligområder vil medføre en fortsat vækst i antallet af borgere med behov for adgang til læge.

   

  I øjeblikket er der ifølge sundhed.dk kun én praktiserende læge i Vallensbæk Kommune, som har åben for patienttilgang, og mange borgere er i øjeblikket tilknyttet en læge uden for kommunen.

   

  Hovedreglen for valg af læge er, at man skal vælge en læge/klinik, der ligger inden for en afstand af 15 km fra ens bopæl, og som har åben for tilgang af patienter. Der skal være adgang til at vælge mellem mindst to læger.

   

  Center for Sundhed, Kultur og Fritid vurderer, at det vil være en fordel for borgerne og

  Vallensbæk Kommune, hvis borgerne bliver tilknyttet en lægepraksis i Vallensbæk Kommune, da forvaltningen har et godt og formaliseret samarbejde med lægerne i Vallensbæk omkring forebyggelse af sygdom, kronikere mm.

   

  Indhold

  Der kan ved udvidelsen af Sundhedshuset skabes plads til enten at forøge den eksisterende lægepraksis fra 2 til 3 læger, eller skabes plads til yderligere en selvstændig lægepraksis med 1-2 læger. Hvis der kun udvides med 1 læge, kan der evt. skabes plads til yderligere en sundhedsbehandler fx en fysioterapeut eller ergoterapeut.

   

  Selvtræning vil fortsat være et tilbud i Sundhedshuset efter udvidelsen.

   

  Region Hovedstaden har i øjeblikket slået et ydernummer (en ledig lægekapacitet) op i Vallensbæk Kommune, som læger kan søge, hvis de ønsker at praktisere i kommunen. Ansøgningsfristen er den 23. august 2019.

   

  Den nuværende lægepraksis i Sundhedshuset støtter op om udvidelsen og vil gerne enten udvide deres praksis med yderligere en læge eller indgå i et tæt samarbejde med en anden selvstændig praksis, herunder dele medarbejdere, reception, laboratorieudstyr og IT-løsninger.

   

  Lægerne i Sundhedshuset er ved at søge om godkendelse til at have en uddannelseslæge. En uddannelseslæge vil sige, at man i lægepraksissen får lov at have læger der er under uddannelse til praktiserende læge (speciallæge i almen medicin).

  Udvidelsen af Sundhedshuset vil kunne give plads til et selvstændigt konsultationsværelse til uddannelseslægen.

   

  Udvidelse af Sundhedshuset vil også skabe plads til et fremskudt sundhedskontor, hvor borgerne kan møde kommunens diætister, en sygeplejerske, som arbejder med kroniske sygdomme, demenskoordinatoren, hjemmesygeplejen, akutteamet, sundhedsplejen og pårørendevejlederen.

   

  Udvidelsen vil også kunne bruges til at holde pårørendesamtaler og til undervisning i rygestop, og vil kunne give yderligere muligheder for et tættere samarbejde med de frivillige i patientforeningerne.   

   

  Tidsplan

  September 2019

  Godkendelse af udvidelsen bliver forelagt Kommunalbestyrelsen (denne sag)

   

  Forvaltningen indsender budgetspecifikation, likviditetsfordeling og den politisk godkendte egenfinansiering til Sundheds- og Ældreministeriet

   

  Oktober – december 2019

   

  Forvaltningen udarbejder udbudsmateriale og indhenter tilbud

  Januar 2020

  Forvaltningen indgår kontrakt

   

  Marts – oktober 2020

  Byggeperiode

   

   

  Økonomi- og personalemæssige konsekvenser

  Sundheds- og Ældreministeriet har bevilget 2.080.000 kr. til brug for udvidelsen under forudsætning af, at Vallensbæk Kommune finansierer 520.000 kr. Det samlede budget for udvidelsen er derfor 2.600.000 kr. inklusiv egenfinansieringen – heraf er der afsat 100.000 kr. til indkøb af laboratorieudstyr.

   

  De 520.000 kr. til egenfinansiering er en forudsætning for, at projektet kan realiseres. Forvaltningen foreslår, at finansiering sker via udviklingspuljen til anlæg.

   

  Samlet set er anlægsbevillingen udgiftsneutral for Vallensbæk Kommune.

  Sammenhæng til udviklingsstrategien

  Sagen understøtter temaet om Livskvalitet i et godt og sundt liv (tema 3).

  Kommunikation

  Ingen bemærkninger.

  Retsgrundlag

  Ingen bemærkninger.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 27-08-2019

  Anbefales.

 • Punkt 5 Forebyggende hjemmebesøg

  Beslutningstema

  Orientering om ny lovgivning vedrørende forebyggende hjemmebesøg.

  Indstilling

  Sagen bliver behandlet i Social- og Sundhedsudvalget.

   

  Center for Sundhed, Kultur og Fritid indstiller,

  • at orienteringen bliver taget til efterretning

  Sagsfremstilling

  Servicelovens bestemmelser om forebyggende hjemmebesøg blev ændret med virkning fra 1. juli 2019.

   

  Ud over nogle mindre aldersjusteringer er det nye i lovgivningen hovedsageligt, at borgere, der fylder 70 år og som bor alene, nu også skal tilbydes et besøg.

   

  Aldersjusteringerne indebærer, at borgere, der fylder 81 år skal have tilbudt et årligt forebyggende hjemmebesøg, hvis de er i særlig risiko for at få nedsat social, psykisk eller fysisk funktionsevne, og at borgere der er fyldt 82 år skal have tilbudt et besøg en gang årligt.

   

  Pr. 1. juli 2019 skal følgende borgere tilbydes et forebyggende hjemmebesøg:

  • Borgere i alderen 65 år til 81 år, der er i særlig risiko for at få nedsat social, psykisk eller fysisk funktionsevne, skal tilbydes et årligt besøg
  • Borgere, der fylder 75 år og borgere der fylder 80 år, skal tilbydes et besøg
  • Borgere, der er fyldt 82 år, skal have tilbudt et besøg en gang om året
  • Borgere, der fylder 70 år og som bor alene, skal tilbydes et besøg

  I Vallensbæk Kommune kan borgere, der fylder 75 år, vælge at deltage i en samlet fødselsdag for alle 75 årige i kommunen i stedet for et besøg.

   

  Center for Sundhed, Kultur og Fritid indarbejder den nye lovgivning i de administrative procedurer på området.

  Økonomi- og personalemæssige konsekvenser

  Ændringerne vil kunne afholdes inden for den eksisterende ramme.

  Sammenhæng til udviklingsstrategien

  Sagen understøtter temaet om Livskvalitet i et godt og sundt liv (tema 3).

  Kommunikation

  Ingen bemærkninger.

  Retsgrundlag

  Lov om social service § 79a.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 27-08-2019

  Blev taget til efterretning.

 • Punkt 6 Projekt "Kom godt afsted"

  Beslutningstema

  Godkendelse af projektet ”Kom godt afsted”.

  Indstilling

  Sagen bliver behandlet i Social- og Sundhedsudvalget.

   

  Center for Sundhed, Kultur og Fritid indstiller,

  • at projekt ”Kom godt afsted” bliver godkendt

  Sagsfremstilling

  Center for Sundhed, Kultur og Fritid har modtaget 1.327.191 kr. til et to-årigt projekt – Projekt ”Kom godt afsted” fra Sundhedsstyrelsens pulje om ”Sundhedsplejebesøg de første 1.000 dage hos familier i udsatte positioner og i dagtilbud”.

   

  Sundhedsstyrelsen fik ansøgninger til et samlet beløb på 76,9 mio. kr. Der er i puljen afsat 41 mio. kr., og 12 ansøgninger har fået bevilget støtte til et samlet beløb på 17,4 mio. kr. - et af dem er Projekt ”Kom godt afsted”.

   

  Vallensbæk Kommunes udviklingsstrategi lægger op til et øget fokus på at styrke samarbejdet mellem pædagoger og sundhedsplejen i forhold til at sikre børnene den bedste mulige overgang fra hjemmet til dagtilbuddet.

   

  Projektet understøtter arbejdet med målene i udviklingsstrategien og er en mulighed for at afprøve et tilbud, der senere kan implementeres som et tilbud til kommunens børnefamilier.

   

  Vallensbæk Kommune har ca. 220 fødsler årligt. Sundhedsplejen aflægger ca. 1.330 besøg om året, hvoraf ca. 210 er behovsbesøg i barnets første leveår, svarende til ca. 16 %. En del af behovsbesøgene har fokus på at fremme forældres evne til at mestre udfordringer i forhold til barnets trivsel og at styrke forældres evne til at tolke og stimulere barnet.

   

  I efteråret 2018 blev alle sundhedsplejersker i kommunen uddannet til at undersøge og vurdere barnets psykiske udvikling og funktion (PUF-metoden). Undersøgelsen er nu en fast del af 9-11 måneders besøget og har ført til en skærpet opmærksomhed på børn med særlige udfordringer.

   

  Projektet skal afprøve om et tilbud, hvor der bliver aflagt flere besøg i barnets første 1.000 dage og et øget samarbejde mellem forældre, sundhedsplejersker og personale fra dagtilbuddet, kan øge trivslen for de små børn med særlige behov.

   

  Projektet skal støtte op om tværfagligt samarbejde om at finde de børn, der kan have glæde af en særlig indsats i barnets første 1.000 dage, blandt andet når barnet starter i dagtilbud. Det skal ske ved, at man udvikler en tværfaglig samarbejdsmodel på tværs af organisationen.

   

  Undervejs og afslutningsvis bliver projektet evalueret med henblik på implementering i driften fremadrettet.

   

  Projektets overordnede fire mål er:

  1. at der i projektperioden udvikles retningslinjer for identifikation af børn der skal tilbydes en styrket indsats i de første 1.000 dage
  2. at Sundhedsplejen implementerer 1½ års og 3 års-besøg til ovennævnte børn med henblik på at støtte forældre i at fremme barnets trivsel og udvikling
  3. at der bliver udarbejdet og afprøvet en metode for overlevering af information fra Sundhedsplejen og familien til dagtilbuddet for de børn der er identificeret ved 1. mål
  4. at styrke samarbejdet mellem Sundhedsplejen og dagtilbuddet ved at formalisere Sundhedsplejens konsulentfunktion ud fra en forståelse af, at øget synlighed og tilgængelighed vil lette adgangen til sundhedsfaglig sparring til gavn for sårbare børn og alle børn generelt

  Økonomi- og personalemæssige konsekvenser

  Projektet har i alt modtaget 1.327.191 kr. fra puljen, som vil blive håndteret i budgetopfølgningen pr. 30. september 2019. Derudover er der også en egenfinansiering i projektet svarende til 83.723 kr., som vil blive afholdt inden for det eksisterende budget.

  Sammenhæng til udviklingsstrategien

  Sagen understøtter temaet om Livskvalitet i et godt og sundt liv (tema 3).

  Kommunikation

  Der orienteres om projektet som nyhed på kommunens hjemmeside og under sundhedsplejen.

  Retsgrundlag

  Ingen bemærkninger.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 27-08-2019

  Godkendt.

 • Punkt 7 Projekt "Den gode kammerat"

  Beslutningstema

  Godkendelse af projektet ”Den gode kammerat”.

  Indstilling

  Sagen bliver behandlet i Social- og Sundhedsudvalget.

   

  Center for Sundhed, Kultur og Fritid indstiller,

  • at projektet ”Den gode kammerat” bliver godkendt

  Sagsfremstilling

  Center for Sundhed, Kultur og Fritid har modtaget 884.620 kr. fra Sundhedsstyrelsen til et to-årigt projekt, der hedder ”Den gode kammerat” (fra Sundhedsstyrelsens pulje om ”Sammenhængende indsatser imod ensomhed og mistrivsel hos ældre”).

   

  Sundhedsstyrelsen har i alt modtaget 104 ansøgninger til et samlet beløb på 133 mio. kr. Der er i puljen afsat 35 mio. kr. og i alt 31 ansøgninger har fået bevilget støtte - et af dem er Projekt ”Den gode kammerat”.

   

  Det overordnede formål med projektet er at mindske mistrivsel og ensomhed hos ældre mænd i alderen 60+. Projektet er forankret i Seniorhuset Korsagergård og rekruttering af målgruppen sker i samarbejde med Vallensbæk Menighedspleje og Ældresagen i Vallensbæk.

   

  De ensomme mænd er ofte svære at motivere til at bryde ensomheden, at få til at deltage i aktiviteter i kommunen (både private og kommunale) og kan have brug for støtte i et længere forløb.

   

  Projektet bygger på peer til peer metoden, der kort kan beskrives som støtte mellem ligemænd. I projektet uddannes mænd, der selv kender til ensomhed, til at indgå som peer-støtter for andre ensomme mænd.

   

  Peer-støtterne kan over en periode opbygge en god og tillidsfuld relation til peer- modtageren og ledsage dem til aktiviteter, som de ikke ville tage initiativ til at opsøge alene og hjælpe dem til at opbygge gode relationer via aktiviteterne.

   

  Peer-støtterne fungerer som rollemodeller, da de selv har brudt ensomheden og kan trække sig, når peer-modtageren har skabt nye relationer og netværk. Herved adskiller projektet sig fra en besøgsven.

  Økonomi- og personalemæssige konsekvenser

  Projektet har i alt modtaget 884.620 kr. fra puljen, som vil blive håndteret i budgetopfølgningen pr. 30. september 2019. Derudover er der også en egenfinansiering i projektet svarende til 39.929 kr., som vil blive afholdt inden for det eksisterende budget.

  Sammenhæng til udviklingsstrategien

  Sagen understøtter temaet om Livskvalitet i et godt og sundt liv (tema 3).

  Kommunikation

  Der orienteres om projektet som nyhed på kommunens hjemmeside og Korsagergårds hjemmeside.

  Retsgrundlag

  Ingen bemærkninger.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 27-08-2019

  Godkendt.

 • Punkt 8 Opfølgning på handleplan vedrørende brugertilfredshedsundersøgelsen i hjemmeplejen for 2018

  Beslutningstema

  Center for Pleje og Omsorg fremlægger status på handleplanen vedrørende brugertilfredshedsundersøgelsen i hjemmeplejen for 2018.

  Indstilling

  Sagen bliver behandlet i Social- og Sundhedsudvalget.

   

  Center for Pleje og Omsorg indstiller,

  • at orienteringen bliver taget til efterretning og sendt til orientering til Ældrerådet

  Sagsfremstilling

  Den 25. september 2018 fremlagde Center for Pleje og Omsorg resultatet af tilfredshedsundersøgelsen i hjemmeplejen for Social- og Sundhedsudvalget. I den forbindelse blev der også fremlagt en handleplan med en række konkrete tiltag, der skal forbedre tilfredsheden blandt modtagere af praktisk hjælp og personlig pleje i Vallensbæk Kommune.

   

  Initiativerne i handleplanen er udarbejdet på baggrund af resultaterne af brugertilfredshedsundersøgelsen og blev besluttet på Social- og Sundhedsudvalgets møde.

   

  Handleplanen vedrører følgende initiativer:

  1. Reducere antallet af forskellige medarbejdere i borgernes hjem
  2. Etablere et rengøringsteam med speciale i rengøringsopgaverne
  3. Udbud af tøjvask
  4. Afholde kurser i god tilberedning og anretning af mad
  5. Afholde kurser i professionel service/kommunikation
  6. Nyt tilsynskoncept

  For at sikre at initiativerne i handleplanen er de rette i forhold til at øge tilfredsheden med hjemmeplejen, har Center for Pleje og Omsorg iværksat en kvalitativ analyse, der blev udført i februar 2019 af analysefirmaet Megafon. I forbindelse med analysen er 21 borgere i Vallensbæk Kommune blevet interviewet omkring deres hjemmehjælp.

   

  Megafons analyse viser, at handleplanen og de nye initiativer heri bliver budt velkommen og generelt modtaget positivt blandt de adspurgte borgere.

   

  Samtlige initiativer bliver rost af borgerne, men særligt initiativet med at nedbringe antallet af hjemmehjælpere, som den enkelte borger møder, vurderes positivt blandt borgerne.

   

  Derudover er borgerne glade for de initiativer, som vil højne kvaliteten og professionalismen i hjemmeplejen.

   

  De initiativer, som omhandler noget, der direkte berører borgernes hverdag vurderes meget positivt. De initiativer, som har mere administrativ karakter har borgerne sværere ved at kommentere på.

   

  På baggrund af Megafons kvalitative analyse arbejder Center for Pleje og Omsorg videre med initiativerne i den oprindelige handleplan og fremlægger her en status på de igangværende initiativer.

   

  1. Reducere antallet af forskellige medarbejdere i borgernes hjem

  Center for Pleje og omsorg arbejder med tre tiltag, der skal nedbringe antallet af forskellige medarbejdere i borgernes hjem:

  1. Reducere vikarforbruget
   Hjemmeplejens vikarforbrug har været relativt højt i de seneste to år – blandt andet på grund af mangel på fast personale. Hjemmeplejen har derfor arbejdet fokuseret med at tiltrække nye, faste medarbejdere, hvilket er lykkedes – på trods af den generelle mangel på hjemmehjælpere på landsplan. 

   Status: Antallet af fastansatte medarbejdere i hjemmeplejen er steget fra 54 fuldtidsstillinger i januar 2019 til 62 fuldtidsstillinger i juli 2019 – svarende til 8 ekstra fastansatte medarbejdere.

  Indsatsen med at øge det fastansatte personale er dog ikke i mål endnu. På trods af det øgede antal fastansatte, er det fortsat nødvendigt at anvende en del vikarer i hjemmeplejen, fordi der samtidig med udvidelsen i medarbejderstaben også sker en øgning i den visiterede hjemmehjælp. Der arbejdes derfor fortsat på at udvide antallet af fastansatte i hjemmeplejen.

  1. Nye regler vedrørende weekendvagter i hjemmeplejen
   Som konsekvens af at borgerne udskrives hurtigere fra hospitalerne og har flere komplicerede problemstillinger, er behovet for hjemmehjælp i weekenderne steget. Det har betydet et relativt stort forbrug af vikarer i weekenderne, da medarbejderne kun arbejder hver tredje weekend, da weekendfri er et rekrutteringsparameter.

   For at imødegå denne problemstilling arbejder Center for Pleje og Omsorg på at finde en hensigtsmæssig løsning, så der sikres flere faste medarbejdere også i weekenden. 

  2. Etablere rengøringsteam
   En del af de borgere, der oplever problemstillinger omkring forskellige medarbejdere i deres hjem, er borgere der udelukkende modtager rengøring. Med den nuværende organisering forekommer det ofte, at den faste medarbejder til rengøring erstattes af en vikar, fordi det er nødvendigt at de faste hjemmehjælpere varetager akutte, presserende og komplicerede plejeopgaver.

   Når der ansættes medarbejdere til kun at varetage opgaver vedrørende rengøring, sikrer hjemmeplejen, at rengøringsopgaven er fordelt på færre personer, der ikke løser andre opgaver.

   Status: Der er pr. 1. august 2019 ansat to rengøringsmedarbejdere, der skal varetage rengøringsopgaverne hos de borgere, der kun får rengøring. Borgere som både modtager rengøring og personlig pleje får leveret rengøring som hidtil for at begrænse antallet af medarbejdere i hjemmet. Der arbejdes videre med at ansætte flere rengøringsmedarbejdere, når ordningen er iværksat.

  2. Etablere et rengøringskorps med speciale i rengøringsopgaverne

  Brugertilfredshedsundersøgelsen viste, at tilfredsheden med rengøringen var relativ lav. Derfor har Center for Pleje og Omsorg, som det blev nævnt ovenfor, ansat to nye medarbejdere, der er dedikerede til rengøring. I den forbindelse vil Center for Pleje og Omsorg sørge for, at de nye medarbejdere kommer på rengøringskurser, med henblik på at kunne levere en højere kvalitet i rengøringsydelsen.

   

  Status: De to nye medarbejdere er ansat pr. 1. august og sendes på rengøringskurser i starten af 2020. Herefter vurderes om flere medarbejdere skal på rengøringskurser.

   

  3. Udbud af tøjvask

  Brugertilfredshedsundersøgelsen viste også, at tilfredsheden med tøjvaskydelsen også var relativt lav.

  Center for Pleje og Omsorg vil derfor arbejde på at udbyde tøjvaskydelsen med henblik på at sikre en ensartet høj kvalitet for alle borgere og dermed en større tilfredshed med tøjvaskydelsen.

   

  Status: Center for Pleje og Omsorg har etableret et pilotprojekt omkring tøjvask i hjemmeplejen (i Pilehavehus og Højstrupparken og i plejeenheden Rønnebo, sidstnævnte er ikke omfattet af tilfredshedsundersøgelsen) - hvor der afprøves tøjvask leveret af en professionel, privat leverandør. Pilotprojektet bliver evalueret i efteråret 2019, hvor der tages stilling til den fremtidige organisering af tøjvask i hjemmeplejen.

   

  4. Afholde kurser i god tilberedning og anretning af mad

  For at sikre større tilfredshed med den kommunale madservice har Center for Pleje og Omsorg valgt at afholde kurser i god tilberedning og anretning af mad for medarbejderne i hjemmeplejen.

   

  Status: Der er afholdt to kursusgange i foråret 2019, og der bliver afholdt fem kursusgange i efteråret 2019. Herefter har alle medarbejdere i hjemmeplejen været på kursus i god tilberedning og anretning af mad. Center for Sundhed, Kultur og Fritid afvikler madkurserne.

   

  5. Afholde kurser i professionel service/kommunikation

  Center for Pleje og Omsorg har afholdt kurser, der skal være med til at øge fokus på professionel service og god kommunikation i hjemmeplejen.

   

  Kursernes overordnede formål har været at styrke kommunikationskompetencerne hos medarbejderne med det formål at få glade borgere, tilfredse pårørende, godt samarbejde med kolleger og motiverede medarbejdere.

   

  Der bliver holdt kursusforløb for alle hjemmeplejedistrikterne - Nord, Syd, Rønnebækhus og Aftenvagten. Hvert forløb indeholder tre seminarer. Nord, Syd og Aftenvagten har alle været på de første to seminarer, og det tredje bliver afholdt 2. – 4. september. Rønnebækhus starter op i uge 37 og slutter i uge 49.

  Herefter har hele hjemmeplejen gennemført kursusforløbet.

   

  6. Nyt tilsynskoncept

  For at sikre kvaliteten i de leverede hjemmeplejeydelser er der udarbejdet et nyt koncept for tilsyn med hjemmeplejen. Tilsynene vil fremover foregå systematiseret, og resultaterne bliver fremlagt politisk én gang årligt i Social- og Sundhedsudvalget og Ældrerådet.

  Der bliver taget stikprøver på fem procent af borgerne til det årlige tilsyn med hjemmeplejen.

   

  Status: Der er udført tilsyn i hjemmeplejen i juni 2019 og resultaterne bliver fremlagt i en særskilt sag på Social- og Sundhedsudvalgets møde den 6. september 2019.

   

  Ny brugertilfredshedsundersøgelse i 2020

  Vallensbæk Kommune udfører brugertilfredshedsundersøgelser i hjemmeplejen hvert andet år. Den seneste brugertilfredshedsundersøgelse blev gennemført i 2018 – og Center for Pleje og Omsorg planlægger at gennemføre en ny undersøgelse i løbet af 2020.

  Økonomi- og personalemæssige konsekvenser

  Ingen bemærkninger.

  Sammenhæng til udviklingsstrategien

  Sagen har ikke en direkte sammenhæng til udviklingsstrategien, men har en relation til følgende områder i Værdighedspolitikken:

  • Kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng i plejen
  • Mad og ernæring
  • Livskvalitet
  • Selvbestemmelse

  Kommunikation

  Opfølgningen på handleplanen bliver sendt til orientering til Ældrerådet.

  Retsgrundlag

  Ingen bemærkninger.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 27-08-2019

  Blev taget til efterretning.

 • Punkt 9 Kvalitetsstandarder for merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste § 41 og 42 (efter høring)

  Beslutningstema

  Forvaltningen fremlægger ”Kvalitetsstandarder for merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste under serviceloven” og ”Administrativ vejledning for merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste” til endelig godkendelse efter høring i Handicaprådet.

  Indstilling

  Sagen bliver behandlet i Social- og Sundhedsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

   

  Center for Børn og Forebyggelse, Ishøj Kommune indstiller,

  • at kvalitetsstandarder for bevilling af merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste og den tilhørende administrative vejledning bliver godkendt

  Sagsfremstilling

  Center for Børn og Unge, Ishøj Kommune, har erstattet det tidligere takstblad for §41 merudgifter og §42 tabt arbejdsfortjeneste med to nye dokumenter:

  • Kvalitetsstandarder for merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste - som udelukkende indeholder de elementer, hvor der ikke findes lovbestemte vejledninger eller principafgørelser, som tolker lovgivningen

  • Administrativ vejledning for merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste - som ud over de kommunale servicestandarder beskriver de administrative rutiner, lovens vejledninger og henvisninger til relevante principafgørelser fra Ankestyrelsen

  Dokumenterne blev forelagt Social- og Sundhedsudvalget i juni og har derefter været i høring hos Handicaprådene i Ishøj og Vallensbæk kommuner.

   

  Handicaprådet i Ishøj havde ingen kommentarer.

   

  Handicaprådet i Vallensbæk Kommune har fremsendt bemærkninger til den administrative vejledning. Handicaprådets bemærkninger og svar fra Center for Børn og Unge, Ishøj Kommune er vedlagt som bilag til sagen.

   

  Kommentarerne har ikke givet anledning til ændringer i de to dokumenter. Kvalitetsstandarderne og den administrative vejledning er derfor vedlagt uændret i forhold til det udkast, som blev behandlet på Social- og Sundhedsudvalgets møde i juni.

  Økonomi- og personalemæssige konsekvenser

  Ingen bemærkninger.

  Sammenhæng til udviklingsstrategien

  Ingen bemærkninger.

  Kommunikation

  Ingen bemærkninger.

  Retsgrundlag

  Lov om social service § 41 (merudgifter) og § 42 (tabt arbejdsfortjeneste).

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 27-08-2019

  Anbefales.

 • Punkt 10 Tilsyn i Løkkekrogen 2019

  Beslutningstema

  Center for Pleje og Omsorg fremlægger Socialtilsynets rapport vedrørende uanmeldt tilsynsbesøg den 19. marts 2019.

  Indstilling

  Sagen bliver behandlet i Social- og Sundhedsudvalget.

   

  Center for Pleje og Omsorg indstiller,

  • at orientering om Socialtilsynets rapport vedrørende Løkkekrogen bliver godkendt

  Sagsfremstilling

  Socialtilsynet har gennemført et uanmeldt tilsynsbesøg den 19. marts 2019 på Løkkekrogen og sendt endelig tilsynsrapport efter Løkkekrogen har haft mulighed for at kommentere på rapporten i en høring.

   

  Tilsynsrapporten er vedlagt som bilag til sagen.

   

  Socialtilsynet konkluderer, at siden det seneste tilsynsbesøg i januar 2018 har Løkkekrogen yderligere udviklet faglige tilgange og metoder og fortsætter kompetenceudviklingen af medarbejderne.

   

  Det konkluderes også, at Løkkekrogen generelt skaber positive resultater for borgerne og at borgerne værdsætter medarbejdernes måde at være på.

   

  Socialtilsynet peger på, at der er tale om en bred målgruppe i Løkkekrogen, hvilket løbende vil være en udfordring, dels i forhold til at indhente tilstrækkelig viden for alle beboernes behov, og i forhold til at beboerne kan have udfordringer med at forstå og relatere til hinanden.

   

  Center for Pleje og Omsorg er opmærksom på denne problemstilling – og der er derfor fokus på så vidt muligt at skabe en ensartet målgruppe i Løkkekrogen i forbindelse med visitation af nye borgere.

   

  Socialtilsynet fremhæver desuden, at leder og medarbejdere formår at skabe synergi i organisationen.

   

  Dokumentationen har været udfordret af, at kommunen har skiftet journalsystem.

  Center for Pleje og Omsorg er opmærksomme på udfordringerne ved at overgå til det nye journalsystem. Både ledelsen af Løkkekrogen og administrationen har derfor fokus på at sikre nye arbejdsgange for dokumentation. Med det nye journalsystem får Løkkekrogen et mere velegnet system – der på sigt vil forbedre den generelle dokumentation omkring beboerne i Løkkekrogen.

   

  Endelig konkluderes det, at tilbuddet har fokus på borgernes sundhed og trivsel.

  Økonomi- og personalemæssige konsekvenser

  Ingen bemærkninger.

  Sammenhæng til udviklingsstrategien

  Ingen bemærkninger.

  Kommunikation

  Ingen bemærkninger.

  Retsgrundlag

  Lov om socialtilsyn, §§ 6 og 12-18.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 27-08-2019

  Godkendt.

 • Punkt 11 Tilbud til børn og unge, som er pårørende

  Beslutningstema

  Tilbud til børn og unge, som er pårørende.

  Indstilling

  Sagen bliver behandlet i Social- og Sundhedsudvalget.

  Center for Sundhed, Kultur og Fritid indstiller,

  • at det nye tilbud til børn og unge, som er pårørende, bliver sendt i høring i skolebestyrelserne på kommunens skoler, forældrebestyrelserne i daginstitutionerne og i Ungdomsskolens bestyrelse

  Sagsfremstilling

  I Danmark oplever ca. 82.000 børn og unge årligt, at deres mor eller far bliver ramt af en alvorlig sygdom, 43.000 børn og unge har en forælder, som bliver behandlet i psykiatrien, mens 33.000 børn og unge oplever, at en bror eller en søster bliver alvorligt syg (Danske Patienters medlemsforeninger 2016).

   

  Erfaringen viser, at børn, der vokser op i familier med sygdom, er sårbare og risikerer mistrivsel, angst, stress og depression, derfor har de ofte brug for støtte og omsorg.

   

  Center for Sundhed, Kultur og Fritid har udarbejdet et forslag til en fælles tværfaglig indsats, der skal sikre tilbud til børn og unge, som er pårørende (jf. bilag).

   

  Det er en tværfaglig indsats at rekruttere børn og unge til tilbuddene. Rekrutteringen skal foregå, der hvor børn og unge møder voksne i Vallensbæk Kommune – det vil sige i familierne, skoler, SFO, Ungdomsskole, Jobcenter, hos praktiserende læger, i Vallensbæk Familierådgivning, hos pårørendevejlederen, sundhedsplejersker, i foreninger, apoteker, daginstitutioner, Center for Børn og Forebyggelse i Ishøj Kommune, tværfaglige teams m.fl.

   

  Pårørendevejlederen i Center for Sundhed, Kultur og Fritid er tovholder for indsatsen og koordinerer tilbud og forløb for det enkelte barn/den unge.

   

  Pårørendevejlederen orienterer de tværfaglige teams (pædagoger, lærere, psykologer, socialrådgivere og sundhedsplejersker) og henviser til følgende tilbud:

  • Individuelle samtaler hos pårørendevejlederen
  • Individuelle samtaler hos Sundhedsplejen
  • Samtaler hos Vallensbæk Familierådgivning
  • Samtaler hos AKT-lærere (Adfærd, Kontakt, Trivsel)
  • Gruppeforløb hos patientforeninger (fx Kræftens Bekæmpelse)

  Der udarbejdes et postkort som informationsmateriale med kontaktoplysninger til pårørendevejlederen, målrettet børn og unge, som er pårørende. Tilbuddet til børn og unge som pårørende indgår ligeledes i en samlet pjece omkring pårørende, som er under udarbejdelse.

   

  De privatpraktiserende læger og apoteket i Vallensbæk Kommune bliver informeret om tilbuddet, og postkort og pjece skal være tilgængelig her.

   

  Center for Sundhed, Kultur og Fritid fremlægger en sag for udvalget i 2020 med de foreløbige resultater for indsatsen.

  Økonomi- og personalemæssige konsekvenser

  Ingen bemærkninger.

  Sammenhæng til udviklingsstrategien

  Sagen understøtter temaet om Livskvalitet i et godt og sundt liv (tema 3).

  Kommunikation

  Information om tilbuddet på kommunens hjemmeside og i Vallensbæk NU.

  Retsgrundlag

  Ingen bemærkninger.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 27-08-2019

  Godkendt.

 • Punkt 12 Tilsagn om støtte til at afprøve modellen én familie - én indgang

  Beslutningstema

  På udvalgets møde den 4. juni 2019 fremlagde forvaltningen en ansøgning om støtte fra Socialstyrelsen pulje til at afprøve modellen Én familie – én indgang til familier med børn med handicap.

   

  Center for Børn og Forebyggelse i Ishøj Kommune har nu modtaget tilsagn fra Socialstyrelsens pulje.

  Indstilling

  Sagen bliver behandlet i Social- og Sundhedsudvalget.

   

  Center for Børn og Forebyggelse, Ishøj Kommune indstiller,

  • at orientering om tilsagn om støtte til at afprøve modellen én familie én indgang bliver godkendt

  • at Handicaprådet bliver orienteret om projektet

  Sagsfremstilling

  Som led i satspuljeaftalen for 2018 er der afsat midler til en ansøgningspulje til afprøvning af modeller for én koordinerende sagsbehandler for børn og unge med handicap. Midlerne bliver udmøntet i 2019. Center for Børn og Forebyggelse, Ishøj Kommune, indsendte den 26. april 2019 en ansøgning om støtte fra puljen til afprøvning af modellen Én familie – én indgang. Ansøgningen om støtte er imødekommet.

   

  Socialstyrelsen havde ved ansøgningsfristens udløb modtaget 16 ansøgninger om støtte fra ansøgningspuljen til en samlet ansøgningssum på 45,5 mio. kr. Heraf yder Socialstyrelsen støtte til 12 projekter med et samlet tilsagnsbeløb på 30,3 mio. kr.

   

  Ishøj Kommunes tilskud udgør samlet 2,4 mio. kr. fordelt over en projektperiode på 2½ år. Projektet, hvor samarbejdsmodellen Én familie – én indgang skal afprøves, retter sig imod børn i alderen 0-6 år med en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse fra Ishøj og Vallensbæk kommuner. Modellen har særligt fokus på, at mål og aktiviteter for familierne skal være koordinerede og sammenhængende på tværs af forvaltninger. Familierne har én kontaktperson, familiekoordinatoren, der er familiernes primære kontakt og som koordinerer barnets sag på tværs. Modellen består af fire kerneelementer: Koordineret sagsbehandling; Inddragelse af familien; Fælles systematisk tilgang og Fælles finansiering.

   

  I løbet af august/september vil der blive udpeget og rekrutteret medarbejdere, som skal indgå i projektets kerneteam ligesom udvælgelse af sager og rekruttering af deltagende familier bliver sat i gang i denne periode. Projektleder Kirsten Palmquist (leder af tale-/hørekonsulenterne) vil repræsentere ledelsen i Center for Børn og Forebyggelse, Ishøj Kommune, i projektets kerneteam.

   

  Projektet afsluttes med en evalueringsfase der løber fra september til december 2021. Der skal ifølge tidsplanen udarbejdes en analyse af de økonomiske konsekvenser af projektet, herunder udviklingen i udgifter til ydelser og foranstaltninger for målgruppen.

   

  I evalueringsfasen vil der desuden være fokus på at planlægge hvordan modellen forankres i driften samt evt. udbredelse af modellen til andre målgrupper.

  Økonomi- og personalemæssige konsekvenser

  Ishøj Kommune modtager tilskud fra Socialstyrelsen, som samlet udgør 2,4 mio. kr.  Heraf er der afsat 0,56 mio. kr. i 2019, 0,91 mio. kr. i 2020 og 0,93 mio. kr. i 2021.

  Sammenhæng til udviklingsstrategien

  Projektet understøtter delvision 5 i udviklingsstrategien, Et udviklende børne- og ungeliv, hvor der i Vallensbæk er fokus på helheden i børn og unges liv.

  Kommunikation

  Ingen bemærkninger.

  Retsgrundlag

  Bekendtgørelse om ansøgningspulje til afprøvning af modeller for én koordinerende sagsbehandler til børn og unge med handicap.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 27-08-2019

  Godkendt.

 • Punkt 13 Videreførsel og forankring af fælles behandlingstilbud - GIV

  Beslutningstema

  Greve, Ishøj og Vallensbæk Kommuner har i fællesskab ansøgt om 9,1 mio. kr. i støtte fra Socialstyrelsen til et gratis og fælles behandlingstilbud til børn og unge fra familier med stof- eller alkoholproblemer i perioden 2020-2023.

   

  Denne sag bliver fremlagt i alle tre kommuner.

  Indstilling

  Sagen bliver behandlet i Social- og Sundhedsudvalget og Børne- og Kulturudvalget.

  Center for Børn og Unge indstiller,

  • at orientering om, at Greve, Ishøj og Vallensbæk Kommuner har ansøgt midler til at videreføre og forankre et fælles behandlingstilbud til børn og unge fra familier med stof- eller alkoholproblemer bliver taget til efterretning

  Sagsfremstilling

  Vallensbæk, Greve og Ishøj kommuner har i fællesskab ansøgt om 9,1 mio. kr. i støtte fra Socialstyrelsen til et gratis og fælles behandlingstilbud til børn og unge fra familier med stof- eller alkoholproblemer i perioden 2020-2023. De tre kommuner har tidligere fået tildelt midler i perioden 2016-2019.

   

  Denne projektperiode løber fra den 1. januar 2020 til den 31. december 2023.

   

  For midlerne viderefører de tre kommuner dele af de nuværende indsatser i Projekt GIV til børn og unge i alderen 8 til 24 år. Dette skyldes bl.a., at børnene og de unge oplever, at behandlingstilbuddet har bidraget positivt til deres liv.

   

  I projektperioden vil der være fokus på den tætte koordinering med andre indsatser i familierne, som kommunen har ansvaret for. Der vil også være opmærksomhed på at udvikle rammer for, hvordan de gode erfaringer og den opnåede viden kan forankres, når projektperioden slutter.

   

  De kommunale ungeindsatser i alle tre kommuner betragtes som væsentlige samarbejdspartnere i forsøget på at opspore og rekruttere børnene og de unge til projektets indsatser og til at understøtte helhedsorienterede løsninger for de unge.

   

  Behandlingstilbuddet i Projekt GIV hjælper børnene og de unge, der er vokset op i familier med stof- eller alkoholproblemer. På kort sigt ved at hjælpe dem med at lære, hvordan de kan håndtere deres egen aktuelle livssituation. På længere sigt skal hjælpen virke forebyggende, da forskning viser, at opvæksten i et misbrugsmiljø kan medføre øget risiko for alvorlige traumer, omsorgssvigt, psykisk sygdom, eget misbrug, kriminalitet og manglende uddannelse eller arbejde.

   

  Projektets behandlingstilbud bygger på erfaringer, metoder og resultater fra foregående projektperiode 2016-2019. Behandlingstilbuddene i 2020-2023 bliver:

  • Gruppetilbud til 8-12 årige og 13-17 årige
  • Krops- og mindfulness grupper til 8-12 årige og 13-17 årige
  • Individuelle forløb bestående af samtaleforløb med psykolog, kropsterapeut og/eller socialrådgiver til alle aldersgrupper 8-24 år
  • Familieforløb bestående af samtaler med hele familien
  • Temapakker bestående af tilbud til børn og unge, og til de fagprofessionelle på skoler, ungdomsuddannelser, SFO og fritids- og ungdomsklubber

  Projektet forventer at kunne tiltrække ca. 250 børn og unge.

  Behandlingen vil foregå i indrettede lokaler i både Greve og Ishøj kommuner.

   

  Der bliver nedsat en styregruppe, der har det overordnede ansvar for projektet og som sikrer den løbende politiske orientering om projektets fremdrift, resultater og virkninger. Styregruppen består af centerchefer fra de fagcentre som er involveret i projektet i de tre kommuner. Direktør Henrik Harder, Greve Kommune, er styregruppeformand.

   

  En referencegruppe bestående af de faglige ledere for de deltagende projektmedarbejdere og fra andre centrale enheder bliver også tilknyttet projektet.

  Der bliver ansat en projektleder for hele projektperioden og der knyttes fem projektmedarbejdere til behandlingstilbuddene. Projektleder og projektmedarbejdernes løn bliver finansieret af projektets midler.

   

  Baggrund

  Midtvejsrapporten (december 2017) og de foreløbige resultater af indsatserne af det eksisterende GIV projekt har vist, at:

  • Børnene og de unge oplever, at behandlingstilbuddet har bidraget positivt til deres liv
  • Særligt de unge (17 år eller derover) oplever en markant fremgang i trivsel, omend de også har et markant lavere trivselsniveau ved start i indsatsen end de øvrige aldersgrupper. De unge er svære at få i gruppeforløb, men scorer højt på udbyttet af individuelle samtaler
  • Børnene og de unge oplever samlet set en positiv udvikling i deres vanskeligheder og livsmestring
  • For de mindre børn (8-12 år) gælder det, at de særligt har store vanskeligheder i forhold til emotionelle symptomer, men at det også er dette parameter, hvor den største positive udvikling sker
  • De positive resultater skal ses i lyset af, at børnene og de unge i udgangspunktet har større vanskeligheder end normen for børn og unge i samme alder. Resultaterne af indsatsen bringer børnene og de unge tættere på det normale niveau for trivsel og livsmestring, men børnene og de unges trivsel er stadigt lavere end normen ved behandlingsforløbets afslutning

  I tabellen kan man se antallet af deltagere fordelt på de tre kommuner.

   

  Kommune

  Antal

  Greve

  25

  Ishøj

  25

  Vallensbæk

  8

  I alt

  58

   

  Økonomi- og personalemæssige konsekvenser

  Projektet er ansøgt finansieret med 9,1 mio. kr. fra Socialstyrelsen pulje for behandlingstilbud til børn og unge fra familier med stof- eller alkoholmisbrug. Midlerne er fordelt på fire år. Ansøgningen er indsendt juli 2019, og der forventes svar senest oktober 2019.

  Sammenhæng til udviklingsstrategien

  Projektet understøtter udviklingsstrategien ”Det hele menneske i fremtidens boligby” og delvision 3 – ”Livskvalitet i et godt og sundt liv”

  Kommunikation

  Alle tre kommuner vil kommunikere om behandlingstilbuddene via pjecer, kommunernes hjemmeside, sociale medier og via møder, fx ledermøder og personalemøder for kommunernes ansatte. Kommunikationen bliver målrettet borgerne og kommunernes egne ansatte.

  Retsgrundlag

  Ingen bemærkninger.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 27-08-2019

  Blev taget til efterretning.

 • Punkt 14 Forslag til mødeplan for Social- og Sundhedsudvalget i 2020

  Beslutningstema

  Godkendelse af mødeplan for Social- og Sundhedsudvalget i 2020.

  Indstilling

  Sagen bliver behandlet i Social- og Sundhedsudvalget.

   

  Direktionscentret indstiller,

  • at mødeplanen for Social- og Sundhedsudvalget bliver drøftet og godkendt

  Sagsfremstilling

  Der er lavet et forslag til mødeplan for 2020 i de politiske udvalg. I mødeplanen er der lagt op til, at Social- og Sundhedsudvalget holder møde tirsdage kl. 15 på disse datoer i 2020:

   

  14. januar

  4. februar

  3. marts

  31. marts

  5. maj

  2. juni

  25. august

  15. september

  3. november

  1. december

   

  Den samlede mødeplan for alle politiske udvalg vil blive behandlet og endeligt godkendt af Kommunalbestyrelsen den 11. september 2019. Møderne i Folkeoplysningsudvalget vil blive behandlet i Folkeoplysningsudvalget den 24. september 2019.

  Økonomi- og personalemæssige konsekvenser

  Ingen bemærkninger.

  Sammenhæng til udviklingsstrategien

  Ingen bemærkninger.

  Kommunikation

  Mødeplanen for 2020 bliver offentliggjort på kommunens hjemmeside.

  Retsgrundlag

  Kommunestyrelseslovens § 8, stk. 1.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 27-08-2019

  Gruppe O fremsatte følgende ændringsforslag:

   

  ”Møderne i Social-og Sundhedsudvalget afholdes kl. 14.30.”

   

  For stemte Gruppe O (1 stemme).

  Imod stemte Gruppe C (4 stemmer) og Berit Bredelund Nielsen, i alt 5 stemmer.

  Anette Sandgreen undlod at stemme.

   

  Ændringsforslaget var herefter ikke godkendt.

   

  Indstillingen blev herefter godkendt.

 • Punkt 15 Mulighedskatalog 2020 – Social- og Sundhedsudvalget

  Beslutningstema

  Social- og Sundhedsudvalget får fremlagt Mulighedskatalog for budget 2020-2023 på Social- og Sundhedsudvalgets område.

  Indstilling

  Sagen bliver behandlet i Social- og Sundhedsudvalget.

   

  Center for Økonomi og Indkøb indstiller,

  • at de fremlagte forslag i Mulighedskataloget går med i den videre budgetproces

  • at Social- og Sundhedsudvalget peger på eventuelle yderligere forslag til Mulighedskataloget

  Sagsfremstilling

  Budgetproceduren for budget 2020-2023 blev godkendt af Kommunalbestyrelsen den 30. januar 2019.

   

  På grund af de forsinkede økonomiforhandlinger imellem KL og regeringen har Økonomiudvalget justeret tidsplanen for budgetprocessen på det ekstra ordinære møde den 15. august 2019.

   

  På nuværende tidspunkt i budgetprocessen er der indarbejdet tekniske korrektioner på Social- og Sundhedsudvalgets område svarende til 13.212.000 kr., som ikke har krævet en særskilt politisk stillingtagen, men alene er udtryk for korrektioner i forhold til eksempelvis demografi og et uændret serviceniveau.

   

  Mulighedskataloget indeholder forslag svarende til 355.000 kr. i 2020 på Social- og Sundhedsudvalgets område.

   

  Økonomiudvalget satte budgetprocessen i gang på et opstartsmøde den 13. marts 2019, hvor kommunens overordnede økonomiske situation og befolkningsprognosen blev drøftet. På mødet den 10. april 2019 har medlemmerne af Økonomiudvalget fået en opdateret status på den økonomiske situation samt en orientering om forudsætningerne for budget 2020-2023.

   

  Den 10. april 2019 blev der desuden afholdt et orienteringsmøde for formænd og næstformænd i brugerbestyrelserne og MED-udvalgene, hvor de overordnede forudsætninger og perspektiver for budget 2020 blev præsenteret.

   

  For at sikre fokus på brugerinddragelsen og for at understøtte processen med udarbejdelse af forslag til Mulighedskataloget blev alle ledere den 12. marts 2019 orienteret om deres rolle i forhold til brugerbestyrelser, medarbejdere og som ledere.

   

  Lederne har således været med til at facilitere processen omkring udarbejdelse og indhentning af forslag til Mulighedskataloget.

   

  Social- og Sundhedsudvalget har mulighed for at komme med yderligere forslag til Mulighedskataloget.

   

  Den 21. oktober 2019 – efter fagudvalgenes behandling af Mulighedskataloget – bliver der holdt endnu et orienteringsmøde for formænd og næstformænd i brugerbestyrelserne og MED-udvalgene. På dette møde vil bl.a. forslagene fra Mulighedskataloget blive gennemgået og høringsperioden vil gå i gang herefter. Fristen for aflevering af høringssvar er fastsat til den 28. oktober 2019 kl 12.00, hvilket er umiddelbart inden 2. behandlingen af budgettet i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen d. 5. november 2019.

  Økonomi- og personalemæssige konsekvenser

  Ingen bemærkninger.

  Sammenhæng til udviklingsstrategien

  Ingen bemærkninger.

  Kommunikation

  Ingen bemærkninger.

  Retsgrundlag

  Ingen bemærkninger.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 27-08-2019

  Godkendt

 • Punkt 16 Budgetopfølgning pr. 30. juni 2019 – Tillægsbevillinger for Social- og Sundhedsudvalget

  Beslutningstema

  Center for Økonomi og Indkøb fremlægger budgetopfølgningen pr. 30. juni 2019 vedrørende drift med henblik på beslutning om tillægsbevillinger svarende til mindreudgifter på 4.129.000 kr. inden for Social- og Sundhedsudvalget.

  Indstilling

  Sagen bliver behandlet i Social- og Sundhedsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

   

  Center for Økonomi og Indkøb indstiller,

  • at godkende tillægsbevilling på 1.119.000 kr. til deltema 4.2 Pleje samt aktivitets- og botilbud bliver godkendt

  • at tillægsbevilling på 119.000 kr. til deltema 4.3 Genoptræning bliver godkendt

  • at tillægsbevilling på -3.634.000 kr. til deltema 5.1 Børn og Unge med særlige behov bliver godkendt

  • at tillægsbevilling på -1.001.000 kr. til deltema 5.2 Voksne med særlige behov bliver godkendt

  • at tillægsbevilling på -732.000 kr. til deltema 6.3 Øvrige sociale ydelser bliver godkendt

  Sagsfremstilling

  Center for Økonomi og Indkøb fremlægger budgetopfølgning pr. 30. juni 2019 vedrørende drift på Social- og Sundhedsudvalgets område, der samlet udviser mindreudgifter på 4.129.000 kr. 

   

  Forklaring på mindreudgifterne

  Der er følgende hovedforklaringer på mindreudgifterne;

   

  Der forventes mindreudgifter vedrørende pulje til imødegåelses af eventuel merudgifter Ishøj på 4.605.000 kr.

   

  Ishøj Kommune forventer merudgifter vedrørende hovedsageligt tabt arbejdsfortjeneste på 1.318.000.

   

  Der forventes merudgifter til hjemmeplejen på 1.000.000 kr.

   

  Der er forventede nettomerindtægter på 1.842.000 kr. vedrørende central refusionsordning.

   

  Der er følgende opmærksomhedspunkter

  • Der er et faldende børnetal i forhold til budgetforudsætningen for tandplejen hvilket kan medføre en reduktion af budgettet til tandplejen i henhold til tildelingsmodellen for tandplejen i forbindelse med bevillingsoverførselssagen. Der er dertil et øget pres på økonomien for tandplejen på 300.000 kr., som hovedsagelig skyldes personaleudskiftning. Der arbejdes på at få området i balance. Der følges op på dette i forbindelse med budgetopfølgningen pr. 30. september 2019
  • Der forventes på nuværende tidspunkt merudgifter på 2.200.000 kr. til mellemkommunale afregning for borgere i plejeboliger i andre kommuner og samtidig er antallet af borgere fra andre kommuner i plejeboliger i Vallensbæk kommune faldet. Området følges nøje og der følges op på dette i forbindelse med budgetopfølgningen pr. 30. september 2019
  • Der kan potentielt være et merforbrug på 250.000 kr. til førtidspension, men det er forbundet med store usikkerheder på nuværende tidspunkt. Området bliver fulgt nøje frem til budgetopfølgningen pr. 30. september 2019

  Aktivitetstal

  Der er medtaget nye aktivitetstal for omsorgstandpleje og specialtandpleje patienter i henhold til beslutning i forbindelse med Social- og Sundhedsudvalgets behandling af budgetopfølgningen pr. 31. marts 2019.

   

  Der henvises i øvrigt til uddybende bemærkninger i bilaget.

  Økonomi- og personalemæssige konsekvenser

  Budgetopfølgningen pr. 30. juni 2019 vedrørende Social- og Sundhedsudvalget udviser samlede mindreudgifter på 4.129.000 kr.

  Sammenhæng til udviklingsstrategien

  Ingen bemærkninger.

  Kommunikation

  Center for Økonomi og Indkøb orienterer driftsstederne.

  Retsgrundlag

  Ingen bemærkninger.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 27-08-2019

  Anbefales.

 • Punkt 17 Budgetopfølgning pr. 30. juni 2019 – Tekniske omplaceringer mellem fagudvalg og temaer

  Beslutningstema

  Center for Økonomi og Indkøb fremlægger i forbindelse med budgetopfølgningen pr. 30. juni 2019 en opgørelse over tekniske omplaceringer mellem fagudvalg og temaer på Social- og Sundhedsudvalgets område. Samlet set er de tekniske omplaceringer mellem fagudvalg og temaerne udgiftsneutrale.

  Indstilling

  Sagen bliver behandlet i Social- og Sundhedsudvalget og Økonomiudvalget.

   

  Center for Økonomi og Indkøb indstiller,

  • at tillægsbevilling på 48.000 kr. til deltema 4.1 Sundhed, forebyggelse og sygehuse vedrørende tillidsrepræsentanttillæg bliver godkendt

  • at tillægsbevilling på 129.000 kr. til deltema 4.2 Pleje samt aktivitets- og botilbud vedrørende tillidsrepræsentanttillæg, satspuljemidler, fællesudgifter pleje og omsorg, plejevederlag for pasning af døende og individuel befordring bliver godkendt

  • at tillægsbevilling på -5.000 kr. til deltema 4.3 Genoptræning vedrørende satspuljemidler bliver godkendt

  • at tillægsbevilling på 100.000 kr. til deltema 6.3 Øvrige sociale ydelser vedrørende enkeltydelser til boligindskud bliver godkendt

  Sagsfremstilling

  Center for Økonomi og Indkøb har i forbindelse med budgetopfølgningen pr. 30. juni 2019 udarbejdet en oversigt, der viser de tekniske omplaceringer mellem fagudvalg og temaer. De tekniske omplaceringer er opgjort særskilt, da de er af rent teknisk karakter og udgør 272.000 kr. på Social- og Sundhedsudvalgets område. Samlet set er de tekniske omplaceringer udgiftsneutrale for kommunen.

   

  De tekniske omplaceringer vedrører primært omplacering af budget fra centrale puljer under Økonomiudvalget til de øvrige fagudvalg til dækning af tillidsrepræsentanttillæg. Dertil er der omplaceringer inden for Social- og Sundhedsudvalget vedrørende satspuljemidler, enkelte udgifter til boligindskud, plejevederlag til pasning af døende samt individuel befordring.

   

  Økonomi- og personalemæssige konsekvenser

  De tekniske omplaceringer mellem fagudvalg og temaer udgør 272.000 kr. på Social- og Sundhedsudvalgets område, men er udgiftsneutrale for kommunen, da merudgiften på udvalgets område bliver modsvaret af mindreudgifter på Teknik- og Miljøudvalgets og Økonomiudvalgets område.

  Sammenhæng til udviklingsstrategien

  Ingen bemærkninger.

  Kommunikation

  Center for Økonomi og Indkøb orienterer driftsstederne.

  Retsgrundlag

  Ingen bemærkninger.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 27-08-2019

  Anbefales.

 • Punkt 18 Budgetopfølgning pr. 30. juni 2019 – Anlæg for Social- og Sundhedsudvalget

  Beslutningstema

  Center for Økonomi og Indkøb fremlægger budgetopfølgningen pr. 30. juni 2019 vedrørende anlæg på Social- og Sundhedsudvalgets område. Der forventes ikke afvigelser vedrørende anlæg.

  Indstilling

  Sagen bliver behandlet i Social- og Sundhedsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

   

  Center for Økonomi og Indkøb indstiller,

  • at budgetopfølgningen bliver godkendt

  Sagsfremstilling

  Center for Økonomi og Indkøb fremlægger budgetopfølgning pr. 30. juni 2019 vedrørende anlæg på Social- og Sundhedsudvalgets område, hvor der ikke forventes afvigelser på anlægsprojekterne.

   

  Det er forventningen, at der samlet bliver overført 26.552.000 kr. fra budget 2019 til budget 2020 for anlægsprojektet Serviceareal Pilehavehus med 858.000 kr. og anlægsprojekt Tilbygning Pilehavehus med 25.594.000 kr.

  Økonomi- og personalemæssige konsekvenser

  Ingen bemærkninger.

  Sammenhæng til udviklingsstrategien

  Godkendt.

  Kommunikation

  Center for Økonomi og Indkøb orienterer driftsstederne.

  Retsgrundlag

  Ingen bemærkninger.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 27-08-2019

  Anbefales.

 • Punkt 19 Meddelelser fra formanden

  Meddelelser

  -      KL´s ældrekonference den 17. september 2019.

  -      Festlig Fredag og Mosens Dag