You are here

Social- og Sundhedsudvalget - 24-09-2019

Dato: Tirsdag den 24. september 2019 Tid: Kl. 15:00
Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget
Sted: Mødelokale Skyen på Rådhuset
 • Punkt 1 Godkendelse af dagsorden

  Beslutningstema

  Social- og Sundhedsvalget skal godkende mødets dagsorden.

  Indstilling

  Udvalgsformanden indstiller til Social- og Sundhedsvalget

  • at godkende dagsordenen

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 24-09-2019

  Godkendt.

 • Punkt 2 Høring af fælles kommunal strategi for unges sundhed

  Beslutningstema

  Høring af fælles kommunal strategi for unges sundhed fra KKR Hovedstaden.

  Indstilling

  Sagen bliver behandlet i Social- og Sundhedsudvalget og Børne- og Kulturudvalget.

   

  Center for Sundhed, Kultur og Fritid og Center for Børn og Unge indstiller,

  • at udvalget godkender udkast til fælles kommunal strategi for unges sundhed

  Sagsfremstilling

  Baggrund

  KKR Hovedstaden, som er et af de fem kommunekontaktråd, afholdt i 2016 en række dialogmøder for politikere fra sundheds- og psykiatriudvalgene og kommunernes administrationer. Her drøftede de fælleskommunale udfordringer og ønsker til fælles handling på sundhedsområdet.

   

  Arbejdet resulterede i tre fælleskommunale KKR-mål for sundhed:

  1. Vi vil sikre effektive akuttilbud i det nære sundhedsvæsen til borgere med fysiske sygdomme
  2. Vi vil skabe tydelighed om, hvad kommunerne tilbyder borgere i akut psykiatrisk tilstand
  3. Vi vil forbedre unges fysiske og mentale sundhed

  Under målet om bedre fysisk og mental sundhed hos unge blev det besluttet, at KKR skal udarbejde en fælles strategi for fremme af fysisk og mental sundhed på tværs af kommuner og ungdomsuddannelser samt udarbejde et idékatalog med konkrete eksempler.

   

  Det er denne strategi, der nu er udarbejdet og sendt i høring hos de 29 kommuner i Region Hovedstaden.

   

  Strategi og inspirationskatalog

  Embedsmandsudvalget for Sundhed i KKR Hovedstaden har udarbejdet et udkast til fælles kommunal strategi og inspirationskatalog for unges sundhed, hvor den røde tråd er at fremme lokalt samarbejde mellem kommuner og ungdomsuddannelser med henblik på at skabe bedre fysisk og mental trivsel/sundhed.

   

  Strategien har fokus på mental sundhed, alkohol, stoffer og tobak. For at kunne gennemføre strategien er der også fokus på kommunernes rolle. Kommunerne skal:

  • indlede samarbejde med ungdomsuddannelser og indbyde til partnerskaber om unges mentale sundhed samt brug af alkohol, stoffer og tobak
  • lægge vægt på strukturelle indsatser i samarbejde med ungdomsuddannelserne (fx ryge- og alkoholpolitikker)
  • målrette kommunale indsatser til alle unge på ungdomsuddannelserne uanset hvor stor en andel, der kommer fra andre kommuner
  • etablere de nødvendige interne kommunale fora for udveksling af viden om unges sundhed og koordinering af sundhedsindsatser
  • danne tværkommunale samarbejder omkring ungdomsuddannelser, der har matrikler i flere kommuner
  • gå i dialog med rektorforeningerne om at styrke unges fysiske og mentale sundhed

  Inspirationskataloget indeholder eksempler på konkrete indsatser inden for mental sundhed, alkohol, stoffer og tobak, hvor kommunerne kan hente inspiration til at få strategiens vision og principper omsat til virkelighed.

   

  Vallensbæk Kommune

  Center for Sundhed, Kultur og Fritid og Center for Børn og Unge anbefaler, at udvalget godkender udkast til fælles kommunal strategi for unges sundhed.

   

  I Vallensbæk Kommune er der allerede følgende tiltag og samarbejdsprojekter:

   

  Mental sundhed er et fokusområde i udviklingsstrategien i Vallensbæk Kommune. Der arbejdes blandt andet med sociale relationer, mentorordninger, pårørendesamtaler mm.

   

  Vallensbæk Kommune indgår i et samarbejde med otte andre kommuner på Vestegnen og Sydamager om projekt Bliv en vinder uden tobak. Målet med samarbejdet er en røgfri generation i 2030, hvor ingen børn og unge ryger eller bruger tobak. Dette indebærer blandt andet, at der arbejdes for en tobaksfri skoletid, en tobaksfri ungdomsuddannelse og en tobaksfri fritid.

   

  Vallensbæk Kommune har sammen med de øvrige kommuner i projektet ”Bliv en vinder uden tobak” og i samarbejde med KBH Syd - HF&VUC sendt en ansøgning til Tryg- Fonden om støtte til et nyt projekt, om ”Et godt Ungdomsliv” som netop handler om at bygge bro imellem ungdomsuddannelser og de kommunale tilbud til unge. Vallensbæk Kommune vil have særligt fokus på at styrke samarbejdet med de unges forældre samt udvikle sundheds- og trivselstilbud til unge, der er bosat i Vallensbæk.

  Den etablerede samarbejdsmodel i mellem de ni kommuner forventes at kunne bruges i det fremadrettede arbejde med at implementere strategien.

   

  Den videre proces

  Efter høringsperiodens udløb den 21. oktober vil Embedsmandsudvalget for Sundhed behandle de indkomne input med henblik på, at KKR Hovedstaden kan godkende strategi og inspirationskatalog primo 2020.

   

  Herefter vil den endeligt vedtagne strategi blive udsendt til kommunerne med henblik på at styrke samarbejdet lokalt og til gensidig inspiration.

  Økonomi- og personalemæssige konsekvenser

  Ingen bemærkninger.

  Sammenhæng til udviklingsstrategien

  Sagen understøtter temaet om Livskvalitet i et godt og sundt liv (tema 3).

  Kommunikation

  Tilbagemelding til det fælles kommunale sundhedssekretariatet i KKR Hovedstaden senest den 21. oktober 2019.

  Retsgrundlag

  Ingen bemærkninger.

  Beslutning Børne- og Kulturudvalget den 25-09-2019

  .

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 24-09-2019

  Godkendt.

 • Punkt 3 Godkendelse af nyt afsnit om ensomhed blandt ældre til Værdighedspolitik 2018-2021

  Beslutningstema

  Kommunen skal tilføje et afsnit om ensomhed i værdighedspolitikken inden udgangen af 2019. Social- og Sundhedsudvalget skal behandle udkastet, inden det bliver sendt i høring hos Ældrerådet.

  Indstilling

  Sagen bliver behandlet i Social- og Sundhedsudvalget.


  Center for Pleje og Omsorg indstiller,

  • at udkastet til et afsnit om ensomhed hos ældre til værdighedspolitikken bliver sendt i høring hos Vallensbæk Ældreråd

  Sagsfremstilling

  Partierne bag finanslovsaftalen for 2019 er enige om, at kommunernes indsatser i forhold til at bekæmpe ensomhed, tab af livsmod, sorg og selvmord blandt ældre skal styrkes. Som et led i finanslovsaftalen blev det indført, at værdighedspolitikken skal beskrive, hvorledes kommunens ældrepleje kan understøtte bekæmpelse af ensomhed.

   

  Tilføjelsen af det nye emne ”Bekæmpelse af ensomhed” indebærer, at kommunalbestyrelsen første gang skal behandle og indarbejde området som en del af kommunens værdighedspolitik senest den 31. december 2019.

   

  På Social- og Sundhedsudvalgets møde den 14. maj 2019 blev en proces for opdatering af Værdighedspolitikken med et afsnit om ensomhed vedtaget. Herunder blev det besluttet at gennemføre et åbent dialogmøde om ensomhed for borgere og relevante interessenter med henblik på at få input til Værdighedspolitikken og indsatsen mod ensomhed.

   

  Dialogmødet blev gennemført den 19. juni 2019. På baggrund af mødet er der nu udarbejdet et forslag til et afsnit om ensomhed i Værdighedspolitikken (se bilag). Det er dette forslag, som nu lægges frem til Social- og Sundhedsudvalgets godkendelse.

   

  Forslaget om bekæmpelse af ensomhed

   

  Punkt 1 i forslaget handler om at skabe kontakt mellem den ensomme og fællesskaberne i et eller flere af de mange tilbud, som findes i Vallensbæk:

  • ”at alle har mulighed for at indgå i sociale fællesskaber, også når det kræver støtte at opbygge
   Der findes mange tilbud, sociale aktiviteter og fællesskaber for ældre i kommunen. Når man er ensom, kan det svære være at få skabt kontakten mellem den ensomme og fællesskabet – og det er her, en særlig indsats kan gøre en forskel for at bekæmpe ensomheden”

  Punkt 2 retter fokus på betydningen af nærvær fra medarbejdere og pårørende for at modvirke ensomhedsfølelsen hos ældre medborgere:

  • ”at borgerne oplever nærvær
   Nærvær fra pårørende og medarbejdere er af særlig stor betydning for borgere, der føler sig ensomme. Medarbejderne skal være opmærksomme på denne betydning i deres omgang med de ældre og samtidig have fokus på at synliggøre tilbud og sociale aktiviteter for borgerne og deres pårørende. Medarbejderne kan også spille en væsentlig rolle med hensyn til at oprette den første kontakt mellem borger og sociale fællesskaber/tilbud”

  Punkt 3 peger på vigtigheden af de mange muligheder for fællesskab, der bliver tilbudt af frivillige foreninger:

  • ”at samarbejde med frivillige
   Frivillige foreninger står for mange af de sociale aktiviteter i kommunen. Det er derfor vigtigt at samarbejde med dem om, hvordan vi bekæmper ensomheden og sikrer, at der tages godt imod nye i fællesskaberne”

  Den nuværende værdighedspolitik er vedlagt som bilag.

   

  Historik og lovgivning om værdighedspolitik

   

  Alle kommunalbestyrelser har siden den 1. marts 2016 skulle udarbejde en værdighedspolitik for den kommunale ældrepleje og skal inden for det første år i den kommunale valgperiode vedtage en værdighedspolitik.

   

  Den første værdighedspolitik i Vallensbæk Kommune blev godkendt af kommunalbestyrelsen d. 22. juni 2016 og den efterfølgende (Værdighedspolitik 2018-2021) blev godkendt i november 2018.

  Økonomi- og personalemæssige konsekvenser

  Ingen bemærkninger.

  Sammenhæng til udviklingsstrategien

  Værdighedspolitikken relaterer sig til delvision ”Et sundt liv er et godt liv” og indsatsen vedrørende ensomhed og ældre relaterer sig direkte til temaet ”Hvordan sikrer vi trivsel i Vallensbæk?” og herunder ”Hvordan kan vi sikre trivsel for børn, unge og ældre i kommunen? Hvordan bekæmper vi ensomheden?”

  Kommunikation

  Værdighedspolitikken bliver kommunikeret ud via kommunens medier.

  Retsgrundlag

  Lov om social service §81a

   

  Bekendtgørelse nr. 80 af 29. januar 2018 om værdighedspolitikker for ældreplejen er ændret, så ”bekæmpelse af ensomhed” fremover indgår som et af de områder, som kommunalbestyrelsen som minimum skal beskrive i værdighedspolitikken.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 24-09-2019

  Godkendt.

 • Punkt 4 Husleje i Højstruphave 2020

  Beslutningstema

  Fastsættelse af husleje i Højstruphave 2020.

  Indstilling

  Sagen bliver behandlet i Social- og Sundhedsudvalget.

   

  Center for Pleje og Omsorg indstiller,

  • at huslejen i Højstruphave i henhold til medsendte budget fra 1. januar 2020 hæves med 2,0 procent svarende til ca. 153 kr. pr. måned pr. lejlighed før boligstøtte

  Sagsfremstilling

  Center for Pleje og Omsorg har i samarbejde med administrator, Dansk Almennyttigt Boligselskab (DAB), udarbejdet budgetforslag for ældreboligerne i Højstruphave for 2020.

   

  Det samlede budget består af

  • budgettet for boligdelen (lejernes andel af de samlede udgifter)
  • en 10-årig vedligeholdelsesplan, der fastlægger, hvor meget der som minimum skal henlægges (spares op) årligt
  • budgettet for servicearealerne (kommunens andel af de samlede udgifter baseret på servicearealets andel af husets samlede areal)

  Huslejen bliver fastsat i henhold til den almene lejelov på en sådan måde, at indtægter fra husleje m.v. dækker husets driftsudgifter – det såkaldte balancelejeprincip.

   

  Budgettet for 2020 er fastlagt med udgangspunkt i udgiftsniveauet for 2018 og ud fra en konkret vurdering af de forventede udgifter. Den forventede generelle prisstigning medfører et behov for en huslejestigning på 2,0 % svarende til ca. 153 kr. pr. måned pr. beboer før boligstøtte.

   

  Huslejen vil for 2020 udgøre ca. 7.808 kr. pr. måned pr. bolig før boligstøtte.

   

  Center for Pleje og Omsorg vurderer, at det foreslåede budget sikrer en forsvarlig drift af Højstruphave og anbefaler derfor en forhøjelse af huslejen fra 1. januar 2020.

  Økonomi- og personalemæssige konsekvenser

  Ingen bemærkninger.

  Sammenhæng til udviklingsstrategien

  Ingen bemærkninger.

  Kommunikation

  DAB orienterer både Udbetaling Danmark og borgerne i Højstruphave om de nye huslejepriser.

  Retsgrundlag

  Almenboligloven.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 24-09-2019

  Godkendt.

 • Punkt 5 Husleje Pilehavehus 2020

  Beslutningstema

  Fastsættelse af husleje for 2019 i Pilehavehus.

  Indstilling

  Sagen bliver behandlet i Social- og Sundhedsudvalget.

   

  Center for Pleje og Omsorg indstiller,

  • at huslejen i Pilehavehus i henhold til medsendte budget fra 1. januar 2020 bliver fastholdt på det nuværende niveau

  Sagsfremstilling

  Center for Pleje og Omsorg har i samarbejde med administrator, Dansk Almennyttigt Boligselskab (DAB), udarbejdet budgetforslag for ældreboligerne i Pilehavehus for 2020.

   

  Det samlede budget består af:

  • budgettet for boligdelen (lejernes andel af de samlede udgifter)
  • en 10-årig vedligeholdelsesplan, der fastlægger, hvor meget der som minimum skal henlægges (spares op) årligt. I vedligeholdelsesplanen er indarbejdet udskiftning af tag over en årrække
  • budgettet for servicearealerne (kommunens andel af de samlede udgifter baseret på servicearealets andel af husets samlede areal)

  Huslejen bliver fastsat i henhold til den almene lejelov på en sådan måde, at indtægter fra husleje m.v. dækker husets driftsudgifter – det såkaldte balancelejeprincip.

   

  Budgettet for 2020 er fastlagt med udgangspunkt i udgiftsniveauet for 2018 og ud fra en konkret vurdering af de forventede udgifter. Budgettet viser, at der ikke er et behov for en huslejestigning i 2020.

   

  Huslejen vil for 2020 udgøre ca. 7.990 kr. pr. måned pr. bolig før boligstøtte.

   

  Center for Pleje og Omsorg vurderer, at det foreslåede budget sikrer en forsvarlig drift af Pilehavehus.

  Økonomi- og personalemæssige konsekvenser

  Ingen bemærkninger.

  Sammenhæng til udviklingsstrategien

  Ingen bemærkninger.

  Kommunikation

  Ingen bemærkninger.

  Retsgrundlag

  Almenboligloven.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 24-09-2019

  Godkendt.

 • Punkt 6 Frit valg - forlængelse af kontrakt med leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp

  Beslutningstema

  Center for Pleje og Omsorg fremlægger forslag om, at rammeaftalen med den nuværende private hjemmehjælpsleverandør, Solkystens Rengøring og Pleje bliver forlænget med 12 måneder.

  Indstilling

  Sagen bliver behandlet i Social- og Sundhedsudvalget

   

  Center for Pleje og Omsorg indstiller,

  • at den eksisterende rammeaftale for private hjemmehjælpsleverandører bliver forlænget med 12 måneder

  Sagsfremstilling

  Vallensbæk Kommune overgik i starten af 2016 fra en godkendelsesmodel til en udbudsmodel, som blandt andet betyder, at prisen for levering af hjemmehjælp blive konkurrenceudsat, og at kommunen kan beslutte hvor mange leverandører borgerne kan vælge imellem.

   

  Kommunalbestyrelsen besluttede i den forbindelse, at der fremover skulle være to private leverandører. Derfor gik antallet af private leverandører fra otte til to leverandører.

   

  DFS og Solkystens Rengøring og Pleje bød på opgaven, og begge firmaer blev godkendt som leverandører i Vallensbæk Kommune med opstart den 1. februar 2016.

   

  DFS gik konkurs i juni 2017, og Social- og Sundhedsudvalget besluttede på sit møde i august 2017 at fastholde Solkystens Rengøring og Pleje som privat leverandør af hjemmepleje i Vallensbæk Kommune frem til et nyt udbud.

   

  Kommunen lever op til fritvalgsreglerne ved at have en aftale med én privat leverandør og den kommunale hjemmepleje.

   

  Rammeaftalen med Solkystens Rengøring og Pleje udløber den 31. januar 2020. Aftalen indeholder dog en option om, at kommunen kan forlænge aftalen i op til 2 x 12 måneder.

   

  Center for Pleje og Omsorg stiller i den forbindelse forslag om, at aftalen bliver forlænget med 12 måneder frem til den 31. januar 2021.

   

  Center for Pleje og Omsorg vil i den periode gennemføre et udbud af personlig pleje og praktisk hjælp.

  Økonomi- og personalemæssige konsekvenser

  Ingen bemærkninger.

  Sammenhæng til udviklingsstrategien

  Ingen bemærkninger.

  Kommunikation

  Ingen bemærkninger.

  Retsgrundlag

  Lov om social service § 91

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 24-09-2019

  For stemte gruppe C (4 stemmer) og gruppe A (2 stemmer) i alt 6 stemmer

  Imod stemte gruppe O (1 stemme).

   

  Indstillingen var herefter godkendt.

   

  Gruppe O havde følgende mindretalsudtalelse: ”DF kan ikke støtte sagen. Vi undrer os over, at sagen først forelægges nu, hvilket reelt umuliggør gennemførelsen af et nyt udbud, så nye leverandører kan overtage pr. 31. januar 2020. Det forhold at kun en af de to oprindelige leverandører fortsat er aktive taler også for, at kommunen ikke anvender optionen for forlængelse. Det er væsentligt at der er konkurrence mellem flere private udbydere, så der etableres et reelt alternativ til den kommunale pleje. Dansk Folkeparti så gerne at et nyt udbud var blevet gennemført, så man kunne have genoprettet en fornuftig konkurrencesituation så hurtigt som muligt.”

 • Punkt 7 Tilsyn i hjemmeplejen 2019

  Beslutningstema

  Center for Pleje og Omsorg har gennemført uanmeldt tilsyn på hjemmeplejeområdet hos både den kommunale og den private leverandør.

  Indstilling

  Sagen bliver behandlet i Social- og Sundhedsudvalget.

   

  Center for Pleje og Omsorg indstiller,

  • at orienteringen vedrørende tilsyn i hjemmeplejen 2019 bliver taget til efterretning

  • at tilsynsrapporten for tilsyn i hjemmeplejen 2019 bliver sendt til orientering til Ældrerådet

  Sagsfremstilling

  Center for Pleje og Omsorg har i perioden juni 2019 udført uanmeldte tilsyn hos de kommunale og private leverandører på hjemmeplejeområdet.

   

  Tilsynet tager udgangspunktet i kommunens tilsynspolitik.

   

  Kommunalbestyrelsen godkendte den 30. januar 2019 en tilsynspolitik for personlig pleje, praktisk hjælp og madservice. Tilsynspolitikken indgår som en del af publikationen ”Kvalitetsstandarder 2019” – og er vedlagt som bilag.

   

  Vallensbæk Kommune vil gennem tilsynet medvirke til at sikre kvalitet, faglighed, sikkerhed, tryghed og økonomisk ansvarlighed i hjemmeplejen hos den kommunale og den private leverandører.

   

  Tilsynets resultater bliver brugt til at sikre den løbende kvalitetsudvikling i hjemmeplejen. Tilsynets rapport er vedlagt som bilag til sagen.

   

  Rapporten er forelagt ledelsen i hjemmeplejen og den private leverandør, Solkystens Rengøring og Pleje Aps.

   

  Tilsynet har valgt at udarbejde en overordnet rapport for hele hjemmeplejen, fordi antallet af respondenter hos de enkelte leverandører er relativt få og dermed ikke statistisk signifikante. Afrapporteringen indeholder derfor ikke en udspecificering af resultaterne for de enkelte plejedistrikter og den private leverandør Solkystens Rengøring og Pleje Aps.

  Resultaterne viser, at der er meget små forskelle imellem de enkelte leverandører.

   

  Tilsynet viser overordnet, at hjemmeplejen leverer de ydelser, borgerne er visiteret til. Samtidig vurderer den tilsynsførende, at de borgere, tilsynet har besøgt, generelt har modtaget de plejemæssige ydelser, de har behov for.

   

  Der er dog en relativt stor andel af borgerne, der oplever problemer med at få leveret de visiterede ydelser, når det er vikarer, der udfører opgaverne.

   

  Center for Pleje og Omsorg er opmærksom på, at der er en problematik omkring vikarforbruget, og der er som følge af resultaterne i brugertilfredshedsundersøgelsen sat fokus på at øge antallet af fastansatte i hjemmeplejen.
   

  I den forbindelse er antallet af fastansatte medarbejdere i hjemmeplejen steget fra 54 fuldtidsstillinger i januar 2019 til 62 fuldtidsstillinger i juli 2019 – svarende til 8 ekstra fastansatte medarbejdere. Indsatsen med at øge det fastansatte personale er dog ikke i mål endnu, og der arbejdes derfor fortsat på at udvide antallet af fastansatte i hjemmeplejen.

   

  Tilsynet viste desuden, at størstedelen af de borgere der modtager praktisk hjælp, oplever at hjælpen gør hverdagen lettere, så de kan vedligeholde det, de kan fysisk og psykisk.

  Ved den tilsynsførendes observationer vurderes det desuden, at hjemmene fremstår rene hos ca. 83 % af borgerne og delvist rene hos de resterende.

   

  Vedrørende madservice oplever 80 % af borgerne i meget høj grad eller i nogen grad, at den mad de får leveret gennem madservice, er varieret og ernæringsrigtig.

  I forhold til tilfredsheden med kvaliteten af maden svarer 80 % desuden, at de er tilfredse i meget høj grad eller i høj grad.

   

  Dokumentationen i borgernes journalsystem er generelt mangelfuld. Når den tilsynsførende besøger hjemmet, bliver det observeret, om der er overensstemmelse imellem den umiddelbare observation og den visiterede hjælp. Her vurderer den tilsynsførende, at der er overensstemmelse i ca. 42 % af besøgene, og at der er delvis overensstemmelse i ca. 37 % af besøgene.

  Tilsynet har vurderet, at nogle borgere har et højt funktionsniveau, i forhold til hvad de er visiteret til, og at der derfor kan være behov for revurderinger, da der også er en rehabilterende effekt i, at man ikke får mere hjælp, end man har behov for.

   

  Tilsynet har desuden fulgt op på, hvor langt Vallensbæk Kommune er med implementeringen af Fælles Sprog III. Fælles Sprog III er en ny fælleskommunal metode for dokumentation og udveksling af data på sundheds- og ældreområdet. Det blev implementeret i Vallensbæk Kommune i forbindelse med implementeringen af det nye omsorgssystem Cura i efteråret 2018.

   

  Tilsynet har også vist, at der er en del mangler i forhold til dokumentationen efter Fælles Sprog III-metoden.

  Center for Pleje og Omsorg er opmærksom på, at der er en udfordring i hjemmeplejen omkring dokumentation. Overgangen til det nye omsorgssystem CURA og implementering af den nye dokumentationsmetode, Fælles Sprog III, har medført manglende dokumentation i implementeringsperioden, og der har været behov for løbende undervisning af medarbejderne.

   

  Center for Pleje og Omsorg har derfor fokus på uddannelse af personalet i hjemmeplejen i både Fælles Sprog III og CURA. Der bliver løbende arrangeret interne kurser og sidemandsoplæring.

   

  Endelig viser tilsynet, at der hos ca. 50 % af borgerne ikke er en udfyldt arbejdspladsvurdering (APV). Det er et lovkrav, at der bliver udfyldt en APV hos alle borgere i hjemmeplejen, af hensyn til de medarbejdere, der arbejder i de private hjem.

  Det er i den forbindelse aftalt, at lederne i hjemmeplejen sikrer, at alle borgernes APV’er er udfyldt og opdateret.

  Økonomi- og personalemæssige konsekvenser

  Sagen har ikke økonomiske eller personalemæssige konsekvenser.

  Sammenhæng til udviklingsstrategien

  Sagen har ikke direkte sammenhæng til udviklingsstrategien.

   

  Der er sammenhæng til kommunens Værdighedspolitik 2018. Området ”Kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng i plejen” har relation til tilsynet som metode og områderne livskvalitet, selvbestemmelse samt mad og ernæring i politikken har relation til indholdet i tilsynet.

  Kommunikation

  Ingen bemærkninger.

  Retsgrundlag

  Lov om Social Service § 151.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 24-09-2019

  Blev taget til efterretning.

 • Punkt 8 Tilsynsrapport for hjemmesygeplejen og rehabilitering

  Beslutningstema

  Orientering om sundhedsfagligt, planlagt tilsyn foretaget i kommunens hjemmesygepleje og rehabilitering i maj 2019.

  Indstilling

  Sagen bliver behandlet i Social- og Sundhedsudvalget.

   

  Center for Pleje og Omsorg indstiller,

  • at orienteringen bliver taget til efterretning

  • at tilsynsrapporten bliver sendt til orientering til Vallensbæk Ældreråd

  Sagsfremstilling

  Tilsynets resultater

  Hjemmesygepleje og rehabilitering har haft tilsyn ved Styrelsen for Patientsikkerhed den 6. maj 2019. Tilsynsrapporten er vedlagt som bilag. Styrelsen for Patientsikkerhed vurderede, at hjemmeplejeenheden er placeret i kategorien:

  • Mindre problemer af betydning for patientsikkerheden

  Tilsynet kategoriserer plejeenhederne i følgende kategorier:

  • Ingen problemer af betydning for patientsikkerheden
  • Mindre problemer af betydning for patientsikkerheden
  • Større problemer af betydning for patientsikkerheden
  • Kritiske problemer af betydning for patientsikkerheden

  Ifølge styrelsen fremstod Hjemmesygepleje og rehabilitering sundhedsfagligt velorganiseret med gode procedurer og systematik.

   

  Styrelsen lagde i deres samlede vurdering vægt på, at hovedparten af målepunkterne vedrørende hjemmeplejens journalføring blev vurderet opfyldt, men der var mangler i én journal vedrørende beskrivelse af patientens sundhedsmæssige tilstand samt pleje og behandling. Manglerne i journalføringen var få, og vurderet til let at kunne udbedres. Der var et enkelt fund under medicinhåndteringen.

   

  De resterende målepunkter var alle opfyldt. Det generelle indtryk er, at hjemmesygeplejen og rehabiliteringen levede op til lovgivningens krav. Styrelsen vurderer således, at der er tale om mindre problemer af betydning for patientsikkerheden.

   

  Fundene ved tilsynet gav anledning til, at Styrelsen for Patientsikkerhed henstillede følgende:

  • Behandlingsstedet skal sikre, at det fremgår af journalen, at der foreligger den nødvendige sygeplejefaglige beskrivelse af patienternes aktuelle og potentielle problemer
  • Behandlingsstedet skal sikre, at aktuel medicin er opbevaret adskilt fra ikke-aktuel medicin

  Umiddelbart efter tilsynsbesøget har hjemmesygeplejen handlet på styrelsens henstillinger og tilrettet den sygeplejefaglige beskrivelse af patienternes aktuelle og potentielle problemer og sikret, at aktuel medicin er opbevaret adskilt fra ikke-aktuel medicin.

  Økonomi- og personalemæssige konsekvenser

  Ingen bemærkninger.

  Sammenhæng til udviklingsstrategien

  Sagen har ikke en direkte relation til udviklingsstrategien, men har relation til følgende områder i Værdighedspolitikken:

  • Kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng i plejen

  Kommunikation

  Tilsynsrapporten er offentlig tilgængelig på Styrelsen for Patientsikkerheds hjemmeside i tre år. Rapporten er ligeledes tilgængelig på kommunens hjemmeside.

  Retsgrundlag

  Sundhedsloven § 213.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 24-09-2019

  Blev taget til efterretning.

 • Punkt 9 Meddelelser fra formanden

  Meddelelser

  • Pilotprojekt vedr. tøjvask
  • Årsplan for 2020 på mødet i november
  • Mulighed for tandundersøgelse for brugerne af Pit Stop