You are here

Social- og Sundhedsudvalget - 14-05-2019

Dato: Tirsdag den 14. maj 2019 Tid: Kl. 15:00
Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget
Sted: Mødelokale Skyen på Rådhuset
 • Punkt 1 Godkendelse af dagsorden

  Beslutningstema

  Social- og Sundhedsvalget skal godkende mødets dagsorden.

  Indstilling

  Udvalgsformanden indstiller til Social- og Sundhedsvalget

  • at godkende dagsordenen

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 14-05-2019

  Godkendt.

 • Punkt 2 Center for Sundhed, Kultur og Fritid - årsrapport 2018

  Beslutningstema

  Godkendelse af årsrapport for Center for Sundhed, Kultur og Fritids aktiviteter i 2018.

  Indstilling

  Sagen bliver behandlet i Social- og Sundhedsudvalget.

   

  Center for Sundhed, Kultur og Fritid indstiller,

  • at årsrapporten bliver taget til efterretning

  Sagsfremstilling

  Annette Hein-Sørensen fra Center for Sundhed, Kultur og Fritid deltager på mødet og fremlægger årsrapporten for 2018. Årsrapporten for 2018 har fået et nyt format, hvor der veksles mellem tekst og levende billeder.

  Økonomi- og personalemæssige konsekvenser

  Ingen bemærkninger.

  Sammenhæng til udviklingsstrategien

  Sagen støtter op om delvision 3 Livskvalitet i et godt og sundt liv og delvision 4 Vilje til Ildsjæle.

  Kommunikation

  Videoer mm. bliver lagt på kommunens hjemmeside. Informationerne i årsrapporten har også løbende været kommunikeret via Facebook, hjemmeside og Vallensbæk NU.

  Retsgrundlag

  Ingen bemærkninger.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 14-05-2019

  Blev taget til efterretning.

 • Punkt 3 Tobaksfri kommune og røgfri generation 2030

  Beslutningstema

  Beslutning om gradvis implementering af røgfrie kommunale matrikler og udearealer.

  Indstilling

  Sagen bliver behandlet i Social- og Sundhedsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

   

  Center for Sundhed, Kultur og Fritid indstiller,

  • at der bliver arbejdet med en gradvis implementering af røgfrie kommunale matrikler og udearealer efter KL’s anbefalinger

  • at der bliver sat skilte op, der henstiller til, at man ikke ryger på de kommunale legepladser

  • at der bliver etableret røgfri udearealer omkring Idrætscentret i dialog med brugerrådet

  • at det bliver godkendt, at forvaltningen arbejder videre med, at der  ved specifikke kommunale arrangementer skal indføres røgfri udearealer

  • at foreninger og klubber bliver inviteret til dialog om lokale tobakspolitikker gennem Folkeoplysningsudvalget

  Sagsfremstilling

  Baggrund

  Visionen om en røgfri generation i 2030 er et indsatsområde i Vallensbæk Kommunens udviklingsstrategi 2018-2021.

   

  I 2017 gik Vallensbæk Kommune sammen med otte andre kommuner på Vestegnen og Sydamager ind i partnerskabet ’Bliv en vinder uden tobak’, som understøtter regeringens målsætning om en røgfri generation i 2030.

   

  Den mest effektive kommunale tobaksforebyggelse er, ifølge Sundhedsstyrelsen, en kombination af følgende tre indsatsområder:

  1. Fremme af røgfrie miljøer
  2. Forebyggelse af rygestart
  3. Fremme rygestop

  Det er afgørende, at disse indsatsområder spiller sammen og integreres på tværs af kommunale centre og fagområder, for at nå målet om en røgfri generation i 2030.

   

  Jo yngre borgerne er, når de begynder at bruge tobak, jo større er risikoen for, at de bliver afhængige. Undersøgelser viser, at der fra 2013 til 2017 er sket en stigning i andelen af 16-24-årige, der ryger. Det er vigtigt, at der sættes ind med indsatser som hindrer, at børn og unge møder tobak og røg i deres hverdag.

   

  Tobaksfri kommune dækker over:

  • Røgfri skoletid (implementeret)
  • Røgfri arbejdstid (implementeret)
  • Røgfri udearealer (ikke implementeret)
  • Røgfri fritid (ikke implementeret)

  ’Røgfri’ omfatter alle tobaksprodukter, herunder e-cigaretter og røgfri tobak som tyggetobak og snus.

   

  Vallensbæk Kommune indførte røgfri arbejdstid for kommunens ansatte pr. 1. august 2017. Skolebestyrelserne for de tre folkeskoler i Vallensbæk har alle besluttet at indføre røgfri skoletid. Vallensbæk Kommune er dermed godt på vej til at være en røgfri kommune.

   

  Røgfri matrikler og udearealer

  Der er dokumentation for, at røgfri miljøer i det offentlige rum begrænser borgernes udsættelse for tobaksforurenet luft og bidrager til at mindske risikoen for at udvikle sygdomme relateret til tobaksrøg. Derudover kan de også være med til at ændre sociale normer for rygning og forebygge rygestart, da børn og unge i mindre grad vil opleve rygning i deres omgivelser. 

   

  I Vallensbæk Kommune er matrikler på skoler og daginstitutioner røgfri, og kommunens ansatte må ifølge aftalen om røgfri arbejdstid fra 1. august 2017 ikke ryge på kommunale matrikler, dog med undtagelse af særlige sociale lejligheder.

   

  Siden 2007 har der været rygeforbud indendørs på Vallensbæk Kommunes arbejdspladser og i de kommunale bygninger. Det gælder for rådhuset, sportshaller, idrætscenter, foreningslokaler, spejderhytter, selskabslokalet mv. Der er således ikke røgfri matrikler eller udearealer andre steder end på skoler og daginstitutioner, Ridecenteret samt på de to boldbaner med kunstgræs (jf. bilag 1).

   

  For at skabe røgfri matrikler og udearealer skal der være fokus på tiltag, der fremmer røgfrihed på udearealer, som f.eks. legepladser, parker og matrikler omkring sportshaller mv., hvor især børn og unge færdes.

   

  Center for Sundhed, Kultur og Fritid foreslår, at røgfri udearealer indføres ud fra KL’s anbefalinger, hvor der er fokus på ’venlig henstilling’ frem for forbud. Dette har vist sig mest effektivt (jf. bilag 2).

   

  Konkret forslås det, at der bliver sat skilte op, der henstiller til røgfrihed på de kommunale legepladser, at der bliver etableret røgfri udearealer omkring Idrætscentret i dialog med Idrætscenterets brugerråd og at der bliver taget stilling til om der til specifikke kommunale arrangementer skal indføres røgfri udearealer.

   

  Røgfri fritid

  Røgfri fritid handler også om at beskytte børn og unge mod at begynde med at ryge. Hvis børn og unge færdes i fritidsmiljøer, hvor der anvendes tobak, vil de opleve rygning som en normal del af voksnes liv, og der er større risiko for, at de selv begynder at ryge.

   

  Foreninger bliver gennem Folkeoplysningsudvalget inviteret til dialog om lokale tobakspolitikker på en temaaften i efteråret. Center for Sundhed, Kultur og Fritid understøtter foreninger og klubber, der gerne vil arbejde med en lokal rygepolitik.

   

  Røgfri generation 2030

  I arbejdet med røgfri generation 2030 er der planlagt forældremøder for udskolingen på de 3 skoler i efteråret. Ungdomsskolen har i maj inviteret forældrebestyrelserne fra kommunens skoler til en lille temaaften om snus og tyggetobak – her vil de også blive præsenteret for forestillingen Skodfortællinger, hvor unge fortæller om deres personlige oplevelser med tobak.

   

  Center for Sundhed, Kultur og Fritid arbejder videre med at nå målet om en røgfri generation i 2030 i samarbejde med relevante kommunale og eksterne samarbejdspartnere og gennem partnerskabet ’Bliv en vinder uden tobak’.

   

  I tråd med Udviklingsstrategien 2018-2021 vil implementeringen ske med brugerinddragelse, bl.a. brugerrådet for Idrætscentret samt bestyrelser i foreninger og klubber.

  Økonomi- og personalemæssige konsekvenser

  Ingen bemærkninger.

  Sammenhæng til udviklingsstrategien

  Sagen støtter op om delvision 3 Livskvalitet i et godt og sundt liv.

  Kommunikation

  Ingen bemærkninger.

  Retsgrundlag

  Ingen bemærkninger.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 14-05-2019

  Anbefales.

 • Punkt 4 Forbedring af indsatsen for pårørende (efter høring)

  Beslutningstema

  Forslag om at indsatsen for pårørende bliver udvidet og forbedret.

  Forslaget har været i høring hos Ældrerådet og i brugerpårørenderådene.

  Indstilling

  Sagen bliver behandlet i Social- og Sundhedsudvalget.

   

  Center for Pleje og Omsorg og Center for Sundhed, Kultur og Fritid indstiller,

  • at forbedringerne og udvidelserne af indsatsen vedrørende pårørende bliver godkendt

  Sagsfremstilling

  Vallensbæk Kommune har fået tilført 167.000 kr. årligt til området Pårørende gennem værdighedspuljen. Anvendelsen af de øvrige værdighedsmidler blev godkendt på Social- og Sundhedsudvalgets møde den 19. januar 2019.

   

  Pårørende er et nyt tema i Værdighedspolitikken 2018-2021. Det kan være en stor belastning at være pårørende til en syg ægtefælle, samtidig er de pårørende en ressource i borgerens liv. Der er derfor behov for at støtte og styrke rollen som pårørende.

   

  De nye og forbedrede tilbud blev præsenteret for Social- og Sundhedsudvalget i marts 2019 og blev derefter sendt i høring i Ældrerådet og bruger- og pårørenderådene. De forbedrede tilbud omfatter:

  -      Foredrag og netværk for pårørende
  To gange årligt afholdes foredragsaftner for voksne pårørende. Formålet med foredragene er at give de pårørende viden om sygdomme og om rollen som pårørende og orientering om de tilbud, der er til pårørende. Ud over selve foredraget afholdes opfølgningsaften ca. en-to uger efter foredraget. Formålet med opfølgningsarrangementet er at give deltagerne mulighed for at udveksle erfaringer og danne netværk for de pårørende.

  -      Kommunikation af tilbud
  På pårørendeområdet bliver der en samlet kommunikationsindsats for kommunens tilbud til pårørende. Der udarbejdes en folder med de samlede tilbud til de pårørende, ligesom der laves en samlet beskrivelse på kommunens hjemmeside. Det vil gøre det lettere for de pårørende at få overblik over hvilke tilbud kommunen stiller til rådighed.

  -      Udvidelse af det eksisterende tilbud til borgere med kronisk sygdom
  Tilbuddet til de pårørende i kronikerindsatsen ligger på nuværende tidspunkt om dagen. Der er på nuværende tidspunkt ét møde, hvor de pårørende er med den kronisk syge. Fremadrettet vil der også være mulighed for et ekstra møde om aftenen – udelukkende for de pårørende. Årsagen til, at de skal ligge om aftenen, er, at mange af de pårørende er erhvervsaktive.

  -      Afdækning af eksisterende tilbud til de børn og unge, der i dag er pårørende til kronisk syge forældre eller søskende
  Familierådgivningen, sundhedsplejen og skolerne skal inddrages.
  En sag vedrørende dette bliver fremlagt for Social- og Sundhedsudvalget på et senere møde i 2019.

  Udvalget besluttede at sende sagen i høring hos Ældrerådet og bruger-pårørenderådene på Højstruphave og Rønnebo.

   

  Ældrerådet har følgende høringssvar (se bilag 1):

   

  ”Vallensbæk Ældreråd ved, at det er en stor belastning for pårørende at være vidne til, at ens kære rammes af invaliderende sygdomme, dette gælder uanset, om der er tale om kognitive eller fysiske forløb.

   

  Vallensbæk Ældreråd bifalder, nedenfor anførte nye og forbedrede tilbud iværksættes:

  • Nyt foredrag og netværk for pårørende
  • Udvidelse af det eksisterende tilbud til borgere med kronisk sygdom.”

   

  Ældrerådet foreslår ligeledes, at Ældrerådets repræsentanter fra bruger- pårørenderådene bliver inviteret som observatører til de nye foredragsaftner. Dette vil forvaltningen imødekomme.

   

  Bruger- pårørenderådene på Rønnebo og Højstruphave har ikke sendt høringssvar til sagen.

  Økonomi- og personalemæssige konsekvenser

  Der er tilført 167.000 kr. i bloktilskudsmidler til pårørendeindsats i værdighedspolitikken i årene 2018-2021.

  Sammenhæng til udviklingsstrategien

  Punktet har relation til delvision 3 ”Livskvalitet i et godt og sundt liv” i udviklingsstrategien og har relation til området ”Pårørende” i Værdighedspolitik 2018-2021.

  Kommunikation

  Der vil blive kommunikeret om tiltagene, når sagen er godkendt.

  Retsgrundlag

  Ingen bemærkninger.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 14-05-2019

  Godkendt.

 • Punkt 5 Værdighedspolitik og udviklingsstrategi: Ældre og bekæmpelse af ensomhed

  Beslutningstema

  Værdighedspolitikken skal fremover indeholde temaet ”Bekæmpelse af ensomhed”. Det har regeringen besluttet.

   

  Vallensbæk Kommunes udviklingsstrategi har i temaet ”Hvordan sikrer vi trivsel i Vallensbæk?” også fokus på bekæmpelse af ensomhed. Derfor fremlægger forvaltningen en procesplan med inddragelse af borgere, hvor temaet kan blive behandlet, både i relation til værdighedspolitikken og til udviklingsstrategien.

  Indstilling

  Sagen bliver behandlet i Social- og Sundhedsudvalget.

   

  Center for Pleje og Omsorg indstiller,

  • at arbejdet med temaet ”Bekæmpelse af ensomhed” i relation til Vallensbæk Kommunes Værdighedspolitik for kommunens ældrepleje bliver godkendt

  • at arbejdet med udviklingsstrategiens tema ”Hvordan sikrer vi trivsel i Vallensbæk?” bliver godkendt

  • at procesplanen hvor der bliver arbejdet med de to relaterede temaer under et bliver godkendt

  Sagsfremstilling

  Bekæmpelse af ensomhed er et tema, som er aktuelt i både Værdighedspolitikken for kommunens ældrepleje og en del af udviklingsstrategiens tema ”Hvordan sikrer vi trivsel i Vallensbæk?”. Da der er et stort sammenfald i de to temaer, foreslår forvaltningen en proces, hvor inddragelse af borgerne sker, så deres input kan bruges både i relation til værdighedspolitik og udviklingsstrategi.

   

  Historik og lovgivning om værdighedspolitik

  Kommunalbestyrelsen har siden den 1. marts 2016 været forpligtet til at træffe beslutning om en værdighedspolitik for den kommunale ældrepleje og skal inden for det første år i den kommunale valgperiode vedtage en værdighedspolitik.

   

  Den første værdighedspolitik i Vallensbæk Kommune blev godkendt af kommunalbestyrelsen d. 22. juni 2016 og den efterfølgende (Værdighedspolitik 2018-2021 – se bilag 1) blev godkendt i november 2018.

   

  De nærmere regler om kommunalbestyrelsens forpligtelser i forhold til værdighedspolitikken er reguleret i Sundheds- og Ældreministeriets bekendtgørelse om værdighedspolitikker for ældreplejen. Her fastsættes blandt andet de emner, som kommunalbestyrelsen som minimum skal beskrive i værdighedspolitikken.

   

  Nyt emne: Bekæmpelse af ensomhed

  Partierne bag finanslovsaftalen for 2019 er enige om, at kommunernes indsatser i forhold til at bekæmpe ensomhed, tab af livsmod, sorg og selvmord blandt ældre skal styrkes. Som led i finanslovsaftalen blev der indført en forpligtelse for kommunalbestyrelsen til i værdighedspolitikken at beskrive, hvorledes kommunens ældrepleje kan understøtte bekæmpelse af ensomhed. Som følge heraf er bekendtgørelse nr. 80 af 29. januar 2018 om værdighedspolitikker for ældreplejen ændret, så ”bekæmpelse af ensomhed” fremover indgår som et af de områder, som kommunalbestyrelsen som minimum skal beskrive i værdighedspolitikken.

   

  Tilføjelsen af det nye emne ”Bekæmpelse af ensomhed” indebærer, at kommunalbestyrelsen første gang skal behandle og indarbejde området som en del af kommunens værdighedspolitik senest den 31. december 2019.

   

  Kommunalbestyrelsen skal sørge for at inddrage Ældrerådet og andre relevante parter i forbindelse med udarbejdelsen af værdighedspolitikken.

   

  Udviklingsstrategi

  I kommunens udviklingsstrategi er emnet ensomhed også et tema. I delvisionen om livskvalitet i et godt og sundt liv er et af temaerne ”Hvordan sikrer vi trivsel i Vallensbæk” og herunder ”Hvordan kan vi sikre trivsel for børn, unge og ældre i kommunen? Hvordan bekæmper vi ensomhed?”. Denne proces arbejder med ensomhed i relation til ældre og der præsenteres senere en sag vedr. ensomhed i relation til børn og unge.

   

  Procesplan

  Center for Pleje og Omsorg foreslår en proces- og tidsplan (se bilag 2) for opdatering af værdighedspolitikken samt for udvikling af en indsats i relation til udviklingsstrategien.

   

  Processen indeholder indledningsvist et åbent dialogmøde, hvor Social- og Sundhedsudvalget inviterer borgere og relevante interessenter til at drøfte ”Bekæmpelse af ensomhed” – både i relation til værdighedspolitikken og udviklingsstrategiens tema om ensomhed og ældre. Det er planen, at mødet bliver holdt den 19. juni 2019.

   

  På baggrund af dialogmødet bliver der udarbejdet et forslag til en opdateret værdighedspolitik og ny indsats i relation til udviklingsstrategien. I sammenhæng med indsatsen i relation til udviklingsstrategien nedsættes en følgegruppe som skal følge og være en aktiv del af udvikling af indsatsen. Forslagene bliver fremlagt for Social- og Sundhedsudvalget, og kommer efterfølgende i høring i Vallensbæk Ældreråd. Den endelige udgave af politikken bliver derefter fremlagt til politisk godkendelse i Social- og Sundhedsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Indsatsen vedr. ensomhed og ældre i relation til udviklingsstrategien bliver ligeledes fremlagt til politisk godkendelse i Social- og Sundhedsudvalget.

  Økonomi- og personalemæssige konsekvenser

  I finansloven for 2019 er der afsat 100 mio. kr. årligt på landsplan til at styrke kommunernes indsatser til bekæmpelse af ensomhed m.v. blandt ældre. Midlerne udmøntes til kommunerne via bloktilskuddet. Beløbet for Vallensbæk Kommune er endnu ikke kendt.

  Sammenhæng til udviklingsstrategien

  Værdighedspolitikken relaterer sig til delvision ”Et sundt liv er et godt liv” og indsatsen vedrørende ensomhed og ældre relaterer sig direkte til temaet ”Hvordan sikrer vi trivsel i Vallensbæk?” og herunder ”Hvordan kan vi sikre trivsel for børn, unge og ældre i kommunen? Hvordan bekæmper vi ensomheden?”.

  Kommunikation

  Værdighedspolitikken og indsatsen i relation til udviklingsstrategien bliver kommunikeret via kommunens medier.

  Retsgrundlag

  Lov om social service §81a.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 14-05-2019

  Godkendt.

 • Punkt 6 Ændring af tidsplan for udvidelse af Pilehavehus

  Beslutningstema

  Godkendelse af ændring af tidsplanen for udvidelse af Pilehavehus.

  Indstilling

  Sagen bliver behandlet i Social- og Sundhedsudvalget.

   

  Projektenheden indstiller,

  •      at ændringen af tidsplanen for Udvidelse af Pilehavehus bliver godkendt

  Sagsfremstilling

  Der blev i budgetforliget for 2018 besluttet, at der skulle opføres 16 nye ældreboliger i tilknytning til det eksisterende Pilehavehus. Projektbeskrivelsen blev godkendt af Kommunalbestyrelsen i februar, 2018 og danner grundlag for det udbudsmateriale, som skal sendes til entreprenører, der kan tænkes at være interesserede i at byde på opgaven. Udbudsmaterialet bliver udarbejdet af ZESO Architects, som også har udarbejdet en tidsplan for processen frem til byggestart.
   

  Tidsplanen, som ZESO Architects har udarbejdet, levner ikke plads til at Vallensbæk Kommune kan gennemgå og godkende udbudsmaterialet inden udsendelse. Tidsplanen gav heller ikke tilstrækkelig tid til at udarbejde og få godkendt det såkaldte Skema B. Byggeriet kan ikke igangsættes, før Skema B er godkendt.

  Skema B indeholder de forventede anskaffelsesomkostninger og bruges til at fastlåse økonomien i projektet. Det endelige projekt må ikke overstige udgifterne fastlagt i Skema B.

  På den baggrund beder administrationen nu om, at tidsplanen ændres, så der bliver afsat den nødvendige tid til de ovennævnte ting.

  Forventet byggestart var planlagt til den 25.juli, 2019, og forslaget er, at byggestart bliver rykket til medio september, svarende til en forskydning på syv uger. Den ændrede tidsplan fastholder som udgangspunkt afleveringstidspunktet, og forkorter dermed byggeperioden med 21 dage – fra 394 dage til 373 dage, hvilket af administrationen anses for at være rimeligt. Det vil sige, at den forventede ibrugtagning kan fastholdes til ultimo marts 2021.


  Skema B kan blive behandlet i Social- og Sundhedsudvalget den 27. august 2019, i Økonomiudvalget den 4. september og i Kommunalbestyrelsen den 11. september 2019.

  Økonomi- og personalemæssige konsekvenser

  Der blev i budgetforliget for 2018 besluttet at afsætte 2,540 mio. kr. i 2018 til grundkapitalindskud til opførelse af nye ældreboliger i tilknytning til Pilehavehus. De 2,540 mio. kr. svarer til 10% af den samlede budgetramme.

  I december 2018 blev det i Kommunalbestyrelsen vedtaget at øge den samlede budgetramme til 35.537 mio. kr., hvilket betyder, at der afsættes 3,497 mio. kr. til grundkapitalindskud.

  Der er ingen direkte økonomiske konsekvenser ved den ændrede tidsplan. Det har alene indvirkning på tidspunktet for igangsættelse af byggeriet og på længden af byggeperioden, som foreslås reduceret med 19 dage.

   

  Byggeriets økonomiske forhold håndteres i omtalte Skema B, som skal godkendes særskilt, som beskrevet ovenfor. 

  Sammenhæng til udviklingsstrategien

  Projektet understøtter visionen om det hele menneske i fremtidens boligby.

  Kommunikation

  Den ændrede tidsplan skal kommunikeres til projektets interessenter.

  Retsgrundlag

  Lov om almene boliger.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 14-05-2019

  Godkendt.

 • Punkt 7 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2019 - Tillægsbevillinger for Social- og Sundhedsudvalget

  Beslutningstema

  Center for Økonomi og Indkøb fremlægger budgetopfølgningen pr. 31. marts 2019 vedrørende drift med henblik på beslutning om tillægsbevillinger svarende til mindreudgifter på 462.000 kr. inden for Social- og Sundhedsudvalget.

  Indstilling

  Sagen bliver behandlet i Social- og Sundhedsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

   

  Center for Økonomi og Indkøb indstiller,

  • at godkende tillægsbevilling på 422.000 kr. til deltema 4.2 Pleje samt aktivitets- og botilbud bliver godkendt

  • at tillægsbevilling på 170.000 kr. til deltema 4.3 Genoptræning bliver godkendt

  • at tillægsbevilling på -170.000 kr. til deltema 5.2 Voksne med særlige behov bliver godkendt

  • at tillægsbevilling på -884.000 kr. til deltema 6.3 Øvrige sociale ydelser bliver godkendt

  • at de nuværende aktivitetstal i budgetopfølgningen på udvalgets område bliver evalueret, herunder evt. at konkrete ønsker til erstatning af nuværende aktivitetstal med nye aktivitetstal bliver fremsat

  Sagsfremstilling

  Center for Økonomi og Indkøb fremlægger budgetopfølgning pr. 31. marts 2019 vedrørende drift på Social- og Sundhedsudvalgets område, der samlet udviser mindreudgifter på 462.000 kr. 

   

  Forklaring på mindreudgifterne

  Der forventes mindreudgifter vedrørende Borgerstyret personlig assistance (BPA) på 884.000 kr. samtidig forventes merudgifter på 422.000 kr. under hjemmeplejen.

   

  Der er forventede merindtægter på 780.000 kr. og forventede merudgifter 780.000 kr. vedrørende kommunes anvendelse af et tilskud fra en pulje til nedbringelse af sygefravær i ældreplejen.

   

  Ishøj Kommune forventer merudgifter på 170.000 kr. til specialiseret rehabilitering i forbindelse med sager omhandlende hjerneskader og forventer mindreudgifter på 170.000 kr. hovedsagligt til socialpædagogisk bistand til personer med betydelig nedsat funktionsevne.

   


  Der er følgende opmærksomhedspunkter

  • Den kommunale medfinansiering af sundhedsudgifterne er fastfrosset til budgetniveau i 2019, men følges stadig tæt. Herudover er budgettet til vederlagsfri fysioterapi under pres
  • Der forventes på nuværende tidspunkt merudgifter på 1.300.000 kr. til mellemkommunale afregning for borgere i plejeboliger i andre kommuner og samtidig er antallet af borgere fra andre kommuner i plejeboliger i Vallensbæk kommune faldet. Området følges nøje og der følges op på dette i forbindelse med budgetopfølgningen pr. 30. juni 2019
  • Der kan potentielt være et merforbrug på 250.000 kr. til førtidspension, men det er forbundet med store usikkerheder på nuværende tidspunkt. Området bliver fulgt nøje frem til budgetopfølgningen pr. 30. juni 2019

  Evaluering af aktivitetstal

  Som varslet i forbindelse med sagen på Økonomiudvalgets møde den 23. januar 2019 og Kommunalbestyrelsens møde den 30. januar 2019 om tidsplan og indhold af budgetstyringen i 2019 skal de enkelte udvalg i forbindelse med budgetopfølgningen pr. 31. marts 2019 evaluere, om de er tilfredse med de nuværende aktivitetstal på deres områder, eller om udvalget ønsker konkrete aktivitetstal erstattet af andre. Aktivitetstallene har indgået i budgetopfølgningerne over en årrække. I den forbindelse har udvalgene mulighed for at komme med konkrete ønsker til nye aktivitetstal. På Social- og Sundhedsvalgets område indgår følgende aktivitetstal pt. i budgetopfølgningen:

  • Antal indlæggelser og antal ambulante besøg
  • Tandplejen – antal børn 1-17 årige
  • Antal disponerede og leverede timer for personlig og praktisk hjælp for henholdsvis Hjemmeplejen og Private leverandører
  • Leverede træningstimer og henvendelser om genoptræning
  • Ventetider for henvendelser og opstart af træning (i antal arbejdsdage)
  • Antal døgnanbringelser
  • Antal og pris for forebyggende indsatser
  • Antal personer og gennemsnitspriser i døgn- og dagtilbud
  • Antal førtidspensionister
  • Antal modtagere af boligydelse
  • Antal modtagere af boligsikring
  • Borgerstyret personlig assistance, antal og gennemsnitspris

  Der henvises i øvrigt til uddybende bemærkninger i bilaget.

  Økonomi- og personalemæssige konsekvenser

  Budgetopfølgningen pr. 31. marts 2019 vedrørende Social- og Sundhedsudvalget udviser samlede mindreudgifter på 462.000 kr.

  Sammenhæng til udviklingsstrategien

  Ingen bemærkninger.

  Kommunikation

  Center for Økonomi og Indkøb orienterer driftsstederne.

  Retsgrundlag

  Ingen bemærkninger.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 14-05-2019

  Anbefales med ønske om at supplere aktivitetstallene med tal fra omsorgs- og specialtandplejen.

 • Punkt 8 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2019 – Tekniske omplaceringer mellem fagudvalg og temaer

  Beslutningstema

  Center for Økonomi og Indkøb fremlægger i forbindelse med budgetopfølgningen pr. 31. marts 2019 en opgørelse over tekniske omplaceringer mellem fagudvalg og temaer på Social- og Sundhedsudvalgets område. Samlet set er de tekniske omplaceringer mellem fagudvalg og temaerne udgiftsneutrale.

  Indstilling

  Sagen bliver behandlet i Social- og Sundhedsudvalget og Økonomiudvalget.

   

  Center for Økonomi og Indkøb indstiller,

  • at tillægsbevilling på 106.000 kr. til deltema 4.1 Sundhed, forebyggelse og sygehuse vedrørende barselspuljer bliver godkendt

  • at tillægsbevilling på 141.000 kr. til deltema 4.2 Pleje samt aktivitets- og botilbud vedrørende barselspulje bliver godkendt

  Sagsfremstilling

  Center for Økonomi og Indkøb har i forbindelse med budgetopfølgningen pr. 31. marts 2019 udarbejdet en oversigt, der viser de tekniske omplaceringer mellem fagudvalg og temaer. De tekniske omplaceringer er opgjort særskilt, da de er af rent teknisk karakter og udgør 247.000 kr. på Social- og Sundhedsudvalgets område. Samlet set er de tekniske omplaceringer udgiftsneutrale for kommunen.

   

  De tekniske omplaceringer vedrører primært omplacering af budget fra centrale puljer under Økonomiudvalget til de øvrige fagudvalg til dækning af barsler.

  Økonomi- og personalemæssige konsekvenser

  De tekniske omplaceringer mellem fagudvalg og temaer udgør 247.000 kr. på Social- og Sundhedsudvalgets område, men er udgiftsneutrale for kommunen, da merudgiften på udvalgets område modsvares af mindreudgifter på Økonomiudvalgets område.

  Sammenhæng til udviklingsstrategien

  Ingen bemærkninger.

  Kommunikation

  Center for Økonomi og Indkøb orienterer driftsstederne.

  Retsgrundlag

  Ingen bemærkninger.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 14-05-2019

  Anbefales.

 • Punkt 9 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2019 – Anlæg for Social- og Sundhedsudvalget

  Beslutningstema

  Center for Økonomi og Indkøb fremlægger budgetopfølgningen pr. 31. marts 2019 vedrørende anlæg på Social- og Sundhedsudvalgets område. Der forventes ikke afvigelser vedrørende anlæg.

  Indstilling

  Sagen bliver behandlet i Social- og Sundhedsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

   

  Center for Økonomi og Indkøb indstiller,

  • at budgetopfølgningen bliver godkendt

  Sagsfremstilling

  Center for Økonomi og Indkøb fremlægger budgetopfølgning pr. 31. marts 2019 vedrørende anlæg på Social- og Sundhedsudvalgets område, hvor der ikke forventes afvigelser på anlægsprojekterne under Social- og Sundhedsudvalget.

   

  Herudover forventes der overført samlet 24.063.000 kr. fra budget 2019 til budget 2020 for anlægsprojektet Serviceareal Pilehavehus med 777.000 kr. og for anlægsprojektet Tilbygning Pilehavehus med 23.286.000 kr.

  Økonomi- og personalemæssige konsekvenser

  Ingen bemærkninger.

  Sammenhæng til udviklingsstrategien

  Ingen bemærkninger.

  Kommunikation

  Center for Økonomi og Indkøb orienterer driftsstederne.

  Retsgrundlag

  Ingen bemærkninger.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 14-05-2019

  Anbefales.

 • Punkt 10 Meddelelser fra formanden

  Meddelelser

  Social- og Sundhedsudvalgets møde den 27. august flyttes til kl. 19.00

   

  Puljemidler på 2 mio. kr. til udvidelse af Sundhedshus.

   

  Forvaltningen søger puljemidler til brobygning vedr. Sundhedsplejen og puljemidler til projekt for ensomme mænd på +60 år.