You are here

Social- og Sundhedsudvalget - 14-01-2020

Dato: Tirsdag den 14. januar 2020 Tid: Kl. 15:00
Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget
Sted: Mødelokale Skyen på Rådhuset
 • Punkt 1 Godkendelse af dagsorden

  Beslutningstema

  Social- og Sundhedsudvalget skal godkende mødets dagsorden.

  Indstilling

  Udvalgsformanden indstiller til Social- og Sundhedsudvalget

  • at godkende dagsordenen

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 14-01-2020

  Godkendt.

   

  Anette Sandgreen (A) havde meldt afbud til mødet. Erdal Colak (A) deltog som stedfortræder.

 • Punkt 2 Lovmedholdelighed i sagsbehandlingen på børne-familieområdet i Ishøj Kommune

  Beslutningstema

  Orientering om lovmedholdelighed i sagsbehandlingen på børne-familieområdet i Center for Børn og Forebyggelse i Ishøj Kommune.

  Indstilling

  Sagen bliver behandlet i Social- og Sundhedsudvalget.

   

  Center for Børn og Forebyggelse i Ishøj Kommune indstiller,

  • udvalget tager orienteringen til efterretning

   

  Centerchef René Juhl fra Center for Børn og Forebyggelse i Ishøj Kommune deltager på mødet i Social- og Sundhedsudvalget.

  Sagsfremstilling

  På baggrund af afdækningen af de problematiske forhold omkring sagsbehandlingen i Familieafdelingen i Frederiksberg Kommune har Center for Børn og Forebyggelse i Ishøj Kommune udarbejdet et notat (jf. bilag), som omhandler hvordan sagsbehandlingen på børne-familieområdet i Ishøj og Vallensbæk Kommuner generelt håndteres i forhold til at sikre lovmedholdelighed.

   

  Ankestyrelsen er i gang med at se på sager over en 3-årig periode, hvor de kigger over 750 sager igennem på landsplan. Der er indsendt sager for Ishøj Kommune, hvor fokus især er på lovmedholdelighed. Resultatet fra Ishøj Kommunes sager kommer til at indgå i den næste opgørelse fra Ankestyrelsen. Center for Børn og Forebyggelse i Ishøj Kommune forventer, at skulle indsende sager på vegne af Vallensbæk Kommune i løbet af 2020.

   

  Organiseringen af Center for Børn og Forebyggelses Familierådgivning i Ishøj Kommune samt centrets visitationspraksis sikrer, at Center for Børn og Forebyggelse i stort set alle sager overholder sine forpligtelser:

  • Underretninger håndteres indenfor 24 timer
  • Børnefaglige undersøgelser udarbejdes
  • Børnesamtaler afholdes
  • Handleplaner udarbejdes

  Dog er Center for Børn og Forebyggelse i Ishøj Kommune udfordret med overholdelse af tidsfristerne i sagerne jf. ledelsestilsynet, når man ser bort fra underretningerne:

  • 61 % af de børnefaglige undersøgelser (§ 50) for Vallensbæk borgere var i 2019 ikke afsluttet inden for tidsfristen på fire måneder
  • 64 % af børnesamtalerne er ikke afholdt inden for tidsfristen
  • 57 % af opfølgningerne på handleplanerne er ikke sket inden for tidsfristen

  Procentandelen af børnesamtalerne og handleplanerne er udregnet på baggrund af det lovpligtige ledelsestilsyn, hvor der i perioden januar til og med november 2019 er udtaget 14 sager fra Vallensbæk, hvor der kræves børnesamtaler og 14 sager fra Vallensbæk, hvor der kræves handleplaner.

  Centeret arbejder aktuelt proaktivt med at undersøge årsagerne til overskridelserne af tidsfristerne samt muligheden for fremadrettet at skabe en rettidig praksis.

  Økonomi- og personalemæssige konsekvenser

  Ingen bemærkninger.

  Sammenhæng til udviklingsstrategien

  Sagen understøtter temaet om Livskvalitet i et godt og sundt liv (tema 3).

  Kommunikation

  Ingen bemærkninger.

  Retsgrundlag

  §§ 11, 48, 50 og 140 i Lov om social service.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 14-01-2020

  Blev taget til efterretning.

   

  Anette Sandgreen (A) havde meldt afbud til mødet. Erdal Colak (A) deltog som stedfortræder.

 • Punkt 3 Orientering vedr. børnefaglige undersøgelser - § 50

  Beslutningstema

  Orientering vedr. børnefaglige undersøgelser § 50.

  Indstilling

  Sagen bliver behandlet i Social- og Sundhedsudvalget.

   

  Center for Børn og Forebyggelse i Ishøj Kommune indstiller,

  • udvalget tager orienteringen til efterretning

   

  Centerchef Rene Juhl fra Center for Børn og Forebyggelse i Ishøj Kommune deltager på mødet i Social- og Sundhedsudvalget.

  Sagsfremstilling

  Social- og Sundhedsudvalget i Vallensbæk Kommune besluttede på deres møde den 4. juni 2019, at der inden for ½ år skulle ske en opfølgning på at antallet af børnefaglige undersøgelser afsluttes inden for tidsfristen.

   

  Hvis det vurderes, at et barn eller en ung har behov for særlig støtte efter bestemmelserne i § 52 i serviceloven, skal kommunen gennemføre en børnefaglig undersøgelse efter servicelovens § 50.

   

  Undersøgelsen skal som hovedregel være afsluttet inden for en frist på fire måneder, efter at kommunen har modtaget underretning om barnet/den unge.

   

  Det kan konstateres, at der igennem de sidste to år er sket en stigning i antallet af § 50-undersøgelser, hvor tidsfristen er overskredet.

   

  Medio december 2019 var 61 % af § 50-undersøgelser for Vallensbæk borgere ikke afsluttet inden for tidsfristen.

   

  13 sager var overskredet med 1-3 måneder, 6 sager var overskredet med 4-6 måneder og 4 sager var overskredet med mere end 6 måneder.

   

  Center for Børn og Forebyggelse i Ishøj Kommune har både i 2018 og i 2019 iværksat en række initiativer for at imødegå problemet.

   

  Indsatsen i 2018 havde begrænset effekt, blandt andet på grund af et øget antal § 50-undersøgelser og medarbejderskift i § 50-teamet.

   

  I foråret 2019 blev det igen konstateret, at der var opstået en ophobning af ventende sager. I forlængelse heraf blev der i juni 2019 indledt samarbejde med en ekstern leverandør om 30 sager. Den eksterne leverandør afsluttede de sidste sager i oktober 2019.

   

  Fremadrettet vil Center for Børn og Forebyggelse i Ishøj Kommune prioritere følgende tiltag for at imødegå overskridelser af tidsfristerne i 2020:

  • Månedlige møder med medarbejdere i § 50-teamet med det formål at kunne gribe ind, når antallet af indstillinger til § 50-undersøgelser stiger hurtigt.
  • Fortsat brug af eksterne leverandører, hvis det bliver nødvendigt for at overholde lovgivningen.
  • Fortsat opmærksomhed på, at der højst går én måned fra modtaget underretning til beslutning om iværksættelse af § 50-undersøgelse.
  • Opmærksomhed omkring akut-sager – herunder sager i Ungdomskriminalitetsnævnet.

  I løbet af den sidste 1½ måned er tidsfristen overholdt i alle de undersøgelser, der er afsluttet i perioden. Center for Børn og Forebyggelse i Ishøj Kommune forventer at kunne fastholde den positive udvikling fremadrettet.

  Økonomi- og personalemæssige konsekvenser

  Ingen bemærkninger.

  Sammenhæng til udviklingsstrategien

  Sagen understøtter temaet om Livskvalitet i et godt og sundt liv (tema 3).

  Kommunikation

  Ingen bemærkninger.

  Retsgrundlag

  § 50 i Lov om social service.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 14-01-2020

  Blev taget til efterretning.

   

  Anette Sandgreen (A) havde meldt afbud til mødet. Erdal Colak (A) deltog som stedfortræder.

 • Punkt 4 Højstrupparken - renovering af installationer

  Beslutningstema

  Vallensbæk Boligselskab har ansøgt om godkendelse af renoveringsprojekt i Højstrupparken, herunder optagelse af kreditforeningslån til finansiering, huslejestigninger og igangsættelse af projektet.

   

  Kommunalbestyrelsen skal godkende projektet, fordi det for beboerne indebærer en væsentlig lejestigning.

  Indstilling

  Sagen bliver behandlet i Social- og Sundhedsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

   

  Direktionscentret indstiller,

  • at Vallensbæk Boligselskabs ansøgning bliver godkendt

  Sagsfremstilling

  KAB har på vegne af Vallensbæk Boligselskab den 28. november 2019 ansøgt om godkendelse af et projekt vedrørende renovering af installationer i boligselskabets afdeling Højstrupparken. Godkendelsen omfatter afdelingens optagelse af realkreditforeningslån til finansiering, huslejeforhøjelse og igangsættelse af projektet.

   

  Om projektet

  Højstrupparken har fået udarbejdet en tilstandsvurdering på vand- og varmeinstallationer. Det viser sig, at afdelingens vandinstallationer og faldstammer er i meget dårlig stand med tæringer og utætheder, og der er behov for gennemgribende renovering af installationerne.

   

  Afdelingen har på et ekstraordinært afdelingsmøde den 29. august 2019 vedtaget og igangsat projektet, der vedrører renovering af vand-, afløbs- og varmeinstallationer i hele afdelingen. Projektet er efterfølgende godkendt enstemmigt på møde i organisationsbestyrelsen den 9. september 2019. Organisationsbestyrelsen er organisatorisk overordnet afdelingsbestyrelsen og dækker alle boligselskabets fire afdelinger.

   

  Projektet indeholder udskiftning af følgende installationer:

  • nyt varmeanlæg fra 1-strenget anlæg til 2-strenget, herunder nye radiatorer og rør i boligen
  • nye varmehovedrør i kælderen og nye varmeinstallationer i varmecentralen
  • nye vandinstallationer, herunder nye rør i boliger
  • nye hovedrør i kælderen og nye installationer for brugsvand i varmecentralen
  • nye faldstammer og rør i boliger

  Der er forventet byggestart i juli 2020 med forventet aflevering i foråret 2021.

   

  Der bliver ikke behov for genhusning i byggeperioden.

   

  Finansiering

  De samlede forventede udgifter til byggeprojektet er 23.983.151 kr. Hele beløbet finansieres ved optagelse af realkreditlån.

   

  Den nuværende gennemsnitlige husleje er 885,41 kr. pr. m2 pr. år. Projektet medfører en gennemsnitlig huslejestigning på 12,76% svarende til 108,51 kr. pr. m2 pr. år. Den gennemsnitlige årlige huslejestigning bliver derved 959 kr. pr. m2 pr. år.

   

  Eksempler på gennemsnitlige månedlige lejestigninger i kr.:

  50 m2:         452 kr. pr. måned

  75 m2:         678 kr. pr. måned

  100 m2:        904 kr. pr. måned

  Baggrund for at kommunalbestyrelsen skal godkende

  Efter almenboliglovgivningen skal lejeforhøjelser som følge af forbedringsarbejder godkendes af kommunalbestyrelsen, hvis de overstiger 5 % af lejen. I det foreliggende tilfælde er lejestigningen som nævnt 12,76 %. Kommunalbestyrelsen skal også godkende optagelse af realkreditlån.

  Økonomi- og personalemæssige konsekvenser

  Boligselskabet ønsker ikke kommunal garanti for lånet. Godkendelsen påvirker ikke den kommunale økonomi.

  Sammenhæng til udviklingsstrategien

  Ingen bemærkninger.

  Kommunikation

  Kommunen sender svar til Vallensbæk Boligselskab/KAB.

  Retsgrundlag

  Almenboliglovens § 29 (vedr. godkendelse af låneoptag), almenlejelovens § 10, stk. 3, (vedr. godkendelse af huslejestigning) og § 79, stk. 4, i bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. (også vedr. huslejestigning).

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 14-01-2020

  Anbefales.

   

  Anette Sandgreen (A) havde meldt afbud til mødet. Erdal Colak (A) deltog som stedfortræder.

 • Punkt 5 Samarbejdsaftale om kommunale akutfunktioner i Region Hovedstaden

  Beslutningstema

  KKR Hovedstaden har godkendt ”Samarbejdsaftale om kommunale akutfunktioner i Region Hovedstaden”. Kommunerne opfordres nu til at tiltræde aftalen.

  Indstilling

  Sagen bliver behandlet i Social- og Sundhedsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

   

  Center for Pleje og Omsorg indstiller,

  • at ”Samarbejdsaftale om kommunale akutfunktioner i Region Hovedstaden” bliver godkendt

  Sagsfremstilling

  KKR Hovedstaden har d. 7. november 2019 godkendt ”Samarbejdsaftale om kommunale akutfunktioner i Region Hovedstaden” og opfordrer nu kommunerne i Hovedstaden til at tiltræde aftalen. Ikrafttrædelsesdato for aftalen er d. 1. februar 2020, og den gælder indtil opsigelse eller revidering.

   

  Aftalen beskriver rammerne for samarbejdet mellem den kommunale akutfunktion, hospitalerne, 1813 og de praktiserende læger. Følgende punkter i samarbejdet bliver beskrevet:

  • Henvisning og visitation
  • Det lægefaglige behandlingsansvar
  • Delegation af opgaver
  • Afklaringsfase forud for henvisning til den kommunale akutfunktion
  • Henvisning til forløb i den kommunale akutfunktion
  • Samarbejde under forløb i den kommunale akutfunktion
  • Afslutning af forløb

  Samarbejdsaftalen er vedlagt som bilag.

   

  I tilknytning til samarbejdsaftalen lægges op til en forsøgsordning om honorering af praktiserende lægers ydelser ved kommunikation/rådgivning om patienter tilknyttet kommunale akutfunktioner. Forsøgsordningens formål er at styrke kvalitet og tilgængelighed i forhold til kommunikationen mellem de kommunale akutfunktioner og praktiserende læger (aftalen om forsøgsordning er ligeledes vedlagt som bilag).

   

  Ved godkendelse af samarbejdsaftalen bliver forsøgsordningen med honorering af praktiserende læger og de medfølgende udgifter også godkendt.

  Økonomi- og personalemæssige konsekvenser

  Hvad angår forsøgsordningen om honorering af de praktiserende læger, er der tale om en samlet årlig udgift på 4,2 millioner kr. Der lægges der op til en 50/50 finansiering heraf mellem region og kommuner.

   

  Vallensbæk Kommunes andel af udgiften, beregnet på baggrund af indbyggertal, er 19.024 kr. pr. år. (se bilag om administration af fælles forsøgsordning). Dette beløb afholdes indenfor Center for Pleje og Omsorgs egen budgetramme.

   

  Eventuel efterregulering ved mindreforbrug i forhold til den samlede ramme, vil blive tilbagebetalt til kommunerne efter fordelingsnøglen.

   

  Hvis samarbejdsaftalen bliver godkendt, træder honoreringsaftalen i kraft

  den 1. februar 2020 og udløber den 31. december 2020 med mulighed for

  genforhandling.

  Sammenhæng til udviklingsstrategien

  Sagen har sammenhæng med udviklingsstrategiens delvision 3 ”Livskvalitet i et godt og sundt liv” og til området ”Kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng i plejen” i Værdighedspolitik 2018-2021.

  Kommunikation

  Ingen bemærkninger

  Retsgrundlag

  Sundhedsloven §138-139.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 14-01-2020

  Anbefales.

   

  Anette Sandgreen (A) havde meldt afbud til mødet. Erdal Colak (A) deltog som stedfortræder.

 • Punkt 6 Udvidelse af Sundhedshuset Nordmarken - Godkendelse af dispositionsforslag

  Beslutningstema

  Godkendelse af dispositionsforslag og udbudsproces til udvidelse af Sundhedshuset Nordmarken.

  Indstilling

  Sagen bliver behandlet i Social- og Sundhedsudvalget.

   

  Center for Sundhed, Kultur og Fritid indstiller,

  • at vedlagte dispositionsforslag til udvidelse af Sundhedshuset Nordmarken bliver godkendt

  • at de nævnte optionsmuligheder bliver taget til efterretning

  • at prioriteringen af optionerne bliver vedtaget i styregruppen

  • at der bliver udarbejdet projektforslag og udbudsmateriale med udgangspunkt i vedlagte dispositionsforslag

  Sagsfremstilling

  Center for Sundhed, Kultur og Fritid har ansøgt om midler til udvidelse af Sundhedshuset Nordmarken fra Sundheds- og Ældreministeriets pulje til etablering af læge- og sundhedshuse. Ministeriet har bevilget 2.080.000 kr. til brug for udvidelsen, der sikrer en ekstra klinikfacilitet til en praktiserende læge og kommunalbestyrelsen bevilgede 520.000 kr. til egenfinansieringen.

  Kommunalbestyrelsen besluttede på deres møde den 11. september 2019, at forvaltningen skulle udarbejde et forslag til udvidelse af klinikfaciliteterne i Sundhedshuset Nordmarken med det formål at sikre bedre lægedækning i Vallensbæk Kommune.

   

  ArkiPlus er blevet valgt som bygherre-rådgiver og har i samarbejde med styregruppen udarbejdet et dispositionsforslag (jf. bilag 1), som skal sendes til udvalgte hovedentreprenører, for at de kan fremsende tilbud på udførelsen.

   

  Dispositionsforslaget indeholder følgende:

  • To ekstra konsultationsrum og en opgradering af receptionen med skranke ud til venteværelset og med mulighed for fleksibel anvendelse.
  • Udvidet og optimeret venteværelse med diskretions-glasvæg ind mod konsultationerne og ud mod hovedindgangen.
  • Opgradering af eksisterende handicaptoilet.
  • Etablering af selvstændig indgang til nybygget selvtræningslokale.
  • Etablering af et nyt toilet ved den nye indgang med luge til nærliggende konsultationsrum. Toilettet skal fungere som ekstra toilet i sundhedshuset, i forbindelse med tilgangen af op mod 1.600 patienter, og som forbedret toiletadgang for de borgere, som benytter selvtræningslokalet.
  • Forholdene ved hovedindgangen forbedres ved at etablere en vindskærm ud mod parkeringspladsen, så man tilgår hoveddøren via en sluse fra nord.
  • Udvidelse af laboratoriet, hvor der før var reception og bibeholdelse af lugen fra handicaptoilettet.
  • Mod syd bliver petanquebanen bibeholdt og af diskretionshensyn foreslås der etableret et trådhegn mellem bane og bygning, hvor der bliver plantet kravlende efeu, der er let at vedligeholde. 

  For at imødekomme den usikkerhed der ligger i at udbyde en opgave inden for et givent budget, har bygherrerådgiver givet forslag til et antal optioner. Optionerne giver mulighed for at tilpasse projektet i form af fravalg/besparelser, hvis det skulle vise sig, at de tilbud, der bliver modtaget, ikke kan overholde budgettet.

   

  Optionerne er:

  • Handicaptoilettet kan bibeholdes som det er
  • Den ene glasvæg i venteværelset kan udelades
  • Væggen ved laboratoriet kan undværes
  • Trådhegn ved petanquebanen kan udelades
  • Vindafskærmning ved hovedindgang kan udelades
  • Størrelsen af selvtræningslokalet reduceres (der bibeholdes minimum 60 m2, svarende til lokalets nuværende størrelse)

   

  Skulle der vise sig et behov for flere parkeringspladser, vil der blive arbejdet med dette efterfølgende.

   

  Tidsplan

   

  Januar 2020

  Udvalget godkender dispositionsforslag og optioner

  Januar – marts 2020

  Indledende undersøgelser (jordbund, forsyninger mm.) gennemføres.

   

  Forvaltningen udarbejder udbudsmateriale og indledende materiale til myndighedsgodkendelse.

   

  Myndighedsbehandling pågår

  Marts – april 2020

  Udbud og valg af entreprenør

   

  April – oktober 2020

  Udførelsesperiode

   

  Økonomi- og personalemæssige konsekvenser

  Sundheds- og Ældreministeriet har bevilget 2.080.000 kr. til brug for udvidelsen, og Vallensbæk Kommune egenfinansierer med 520.000 kr. Det samlede budget for udvidelsen er derfor 2.600.000 kr. inklusive egenfinansieringen, her af er der afsat 100.000 kr. til indkøb af laboratorieudstyr. De 520.000 kr. i egenfinansiering bliver finansieret via udviklingspuljen til anlæg. Samlet set er anlægsbevillingen udgiftsneutral for Vallensbæk Kommune.

  Sammenhæng til udviklingsstrategien

  Sagen understøtter temaet om Livskvalitet i et godt og sundt liv (tema 3).

  Kommunikation

  Opslag i Sundhedshuset til selvtrænerne samt information på kommunens hjemmeside.

  Retsgrundlag

  Ingen bemærkninger.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 14-01-2020

  Godkendt.

   

  Anette Sandgreen (A) havde meldt afbud til mødet. Erdal Colak (A) deltog som stedfortræder.

 • Punkt 7 Anvendelse af værdighedsmidlerne 2020 (efter høring)

  Beslutningstema

  Forvaltningen fremlægger forslag til anvendelsen af de tildelte værdighedspuljemidler for 2020 på 2,675 mio. kr.

   

  Forslaget bliver fremlagt til endelig beslutning efter høring i Ældrerådet og bruger- og pårørenderådene.

  Indstilling

  Sagen bliver behandlet i Social- og Sundhedsudvalget.

   

  Center for Pleje og Omsorg indstiller,

  • at forslag til anvendelse af 2,675 mio. kr. i 2020 fra værdighedsmidlerne bliver godkendt

  Sagsfremstilling

  Fra 2020 er værdighedsmidlerne overgået til at være en del af bloktilskuddet. I forbindelse med budgetforliget for 2020 besluttede Kommunalbestyrelsen, at midlerne fortsat skal tilgå ældreområdet. Der er derfor afsat en pulje for 2020 til 2023, som svarer til Vallensbæk Kommunes andel af værdighedsmidlerne.

   

  Som en del af budgetforliget for 2020 besluttede Kommunalbestyrelsen desuden, at den konkrete udmøntning af puljen besluttes af Social- og Sundhedsudvalget. I den forbindelse skal Social- og Sundhedsudvalget overveje muligheden for demensvenner samt projektet "Din livshistorie" for beboerne i Højstruphave.

   

  Puljen udgør 2,675 mio. kr. i 2020 og 2,700 mio. kr. hvert år for 2021 til 2023. I 2020 er der dog afsat 25.000 kr. til musikterapi som en del af budgetforliget. Samlet set udgør puljen derfor også 2,700 mio. kr. i 2020.

   

  På Social- og Sundhedsudvalgets møde den 3. december 2019 fremlagde forvaltningen forslag til anvendelsen af værdighedspuljemidlerne i 2020 og frem.

   

  I den forbindelse besluttede udvalget følgende:

  • at udkastet til fordeling af værdighedsmidlerne kun bliver fordelt for 2020

  • at forvaltningens indstilling om anvendelse af yderligere midler til en styrket hverdagsrehabiliteringsindsats i stedet for anvendes til, at daghjemmet kan have eftermiddags-/aftenåbent

  • at udkastet til fordeling af værdighedsmidlerne bliver sendt i høring i Ældrerådet og Bruger- og pårørenderådet

  På baggrund af udvalgets beslutninger vil forvaltningen derfor udarbejde en årlig sagsfremstilling til Social- og Sundhedsudvalget med forslag til anvendelse af værdighedsmidlerne frem til og med 2023. Forvaltningen har desuden opdateret budgettet for værdighedsmidlerne, således at der er afsat 395.000 kr. til at daghjemmet kan have eftermiddags/aftenåbent.

   

  Endelig har udkastet til fordeling af midlerne været i høring i Ældrerådet og Bruger- pårørenderådet.

   

  Forvaltningen har modtaget et høringssvar fra Ældrerådet. Høringssvaret er vedlagt som bilag.

   

  Bruger- og pårørenderådet har ikke fremsendt bemærkninger til forslaget om anvendelse af værdighedsmidlerne i 2020.

   

  Ældrerådets høringssvar

  Vallensbæk Ældreråd har noteret sig, at værdighedsmidlerne er overgået til at være en del af bloktilskuddet i perioden 2020 til 2023. Ældrerådet har et ønske om, at værdighedsmidlerne vil fremgå af kommende budgetår til og med 2023, så det bliver muligt at se værdighedsmidlernes anvendelse og at de ikke ”drukner” i bloktilskuddet.

   

  Forvaltningen kan oplyse, at værdighedsmidlerne er afsat til ældreområdet til og med 2023. Samtidig vil forvaltningen hvert år fremlægge en sagsfremstilling til Social- og Sundhedsudvalget med forslag til anvendelse af værdighedsmidlerne. Sagerne vil også blive sendt til høring i Ældrerådet.

   

  Vallensbæk Ældreråd oplyser i deres høringssvar, at ældrerådet er orienteret om, at der fortsat vil være midler til kompetenceudvikling af personalet og indkøb af effekter/udstyr til ældreboliger og plejeboliger.

  Forvaltningen kan bekræfte, at der fortsat vil foregå kompetenceudvikling af medarbejderne og indkøb af effekter/udstyr til ældreboliger og plejeboliger.

   

  Vallensbæk Ældreråd bemærker, at ”egen tid” føres videre i perioden og at justeringen af beløbet er begrundet i det faktiske forbrug. Hertil kan rådet bemærke, at det er med tilfredshed når demensindsatsen styrkes, ikke mindst til glæde for de pårørendes livskvalitet m.v.

  Vallensbæk Ældreråd bifalder, at hverdagsrehabiliteringsindsatsen forsætter uændret, og at der er blevet midler til rådighed for udvidet åbningstid i daghjemmet. Dette vil styrke livskvaliteten for de borgere, der bruger daghjemmet. Midlerne skal være, hvor de gør bedst mulig gavn.

  Vallensbæk Ældreråd glæder sig over, at der også er blevet plads til musikterapi.

   

  Anvendelse af Værdigheds-midlerne 2020

  Relation til værdigheds-politik

   Budget for 2019

  Budget forslag 2020

  Fleksibel hjemmehjælp – Egen tid:

  Livskvalitet

  1.025.000

  925.000

  Det foreslås, at budgettet til ”egen tid” bliver reduceret fra 1,025 mio. kr. til 0,925 mio. kr. svarende til det forventede forbrug af ”egen tid” i 2020 og frem.

  ”Egen tid” er ekstra hjemmehjælp, så alle, der modtager personlig pleje og praktisk hjælp får tilbudt en halv times ekstra hjemmehjælp pr. uge. Modtageren bestemmer selv, hvad tiden skal bruges til og hvordan.

   

  Ekstra bemanding til øget livskvalitet og selvbestemmelse i plejeboligerne:

   

    

   

  Livskvalitet Selvbestemmelse

   

   

  395.000

  400.000

  Det foreslås, at udvidelsen i Højstruphave og Rønnebo med 1 social- og sundhedsassistent i aftenvagten fortsætter i 2020-2023. Udvidelsen styrker en individuel indsats til sårbare ældre, med mulighed for at øge de ældres selvbestemmelse i den daglige døgnrytme.

  Koordinering af komplekse borgerforløb

  Kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng

  230.000

  230.000

  Det foreslås, at udvidelsen af sygeplejen med ca. et halvt årsværk fortsætter i 2020-2023. Udvidelsen styrker koordineringen og den tværfaglige indsats i sygeplejen, herunder udarbejdelse af og opfølgning på handleplaner i komplekse borgerforløb.

  Kompetenceudvikling af personalet i hjemmeplejen

  Kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng

  Pårørende

  230.000

  0

  Det foreslås, at der ikke afsættes midler til kompetenceudvikling i 2020-2023.

   

  Indkøb af effekter/udstyr til ældre- og plejeboliger

   

  100.000

  0

  Det foreslås at der ikke afsættes midler til indkøb af effekter og udstyr i plejeenhederne i 2020-2023.

  Livskvalitet Selvbestemmelse

  Terminale forløb samt udskrivningsforløb*

  En værdig død

  Pårørende

  227.000

  230.000

  Det foreslås, at udvidelsen af sygeplejen med ca. et halvt årsværk fortsætter i 2020-2023. Udvidelsen styrker bistand til borgere / pårørende i terminale forløb og det tværgående samarbejde.

  Demensindsats

  Det foreslås at der arbejdes med demensindsatser herunder f.eks. ”min livshistorie” / ”demensvenner” på Højstruphave i 2020-2023.

   

  Livskvalitet

  Pårørende

   

  100.000

  Hverdagsrehabilitering

  Livskvalitet Selvbestemmelse

  385.000

  395.000

  Det foreslås, at udvidelsen med en terapeut til at varetage opgaver vedr. rehabilitering af borgere i eget hjem fortsætter i 2020 til 2023.

   

  Udvidelsen øger borgernes funktionsniveau og giver dermed øget livskvalitet.


  Eksempler på rehabilitering kan være:

   

  Hvis borgeren er utryg eller har svært ved at gå i bad, kan borgeren og personalet sammen øve badesituationen og finde en måde at gå i bad på, som er sikker og tryg for borgeren.

   

  Hvis borgeren har svært ved at tage støttestrømper på, kan det rette hjælpemiddel og den rette teknik betyde, at borgeren selv kan tage støttestrømper på.

  Det er en stor frihed for borgerne, at de ikke skal være afhængige af en hjemmehjælper til af- og påtagning af støttestrømper.

   

  Der kan også være tale om, at borger og terapeut samarbejder om, at borgeren selv kan komme i og ud af sengen eller selv kan klare toiletbesøg. Det kan kræve både kreative løsninger, motivation, træning og de helt rette hjælpemidler. 

   

  Udvide daghjemmets åbningstid

  Det foreslås, at der afsættes midler i 2020-2023 til at udvide daghjemmets åbningstid så der kan være eftermiddags- og aftenåbent.

   

   

   

  395.000

  Musikterapi

  I forbindelse med budgetforliget for 2020 er der afsat 25.000 kr. til musikterapi på Højstruphave. Midlerne er afsat i 2020. Det er ikke besluttet for 2021-2023.

   

   

   

  25.000

  I alt

   

  2.592.000

  2.700.000

   

  Økonomi- og personalemæssige konsekvenser

  Værdighedsmidlerne udgør 2,675 mio. kr. i 2020 og 2,700 mio. kr. i hvert af årene 2021 til 2023.

  Sammenhæng til udviklingsstrategien

  Vallensbæk Kommunes værdighedspolitik er udformet med baggrund i blandt andet udviklingsstrategien og afspejler den overordnede vision ”Det hele menneske i fremtidens boligby”.

  Kommunikation

  Ingen bemærkninger.

  Retsgrundlag

  Ingen bemærkninger.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 14-01-2020

  Godkendt med den ændring, at der afsættes 900.000 kr. til ”Fleksibel hjemmehjælp – egen tid” og 50.000 kr. til ”Musikterapi”.

   

  Anette Sandgreen (A) havde meldt afbud til mødet. Erdal Colak (A) deltog som stedfortræder.

 • Punkt 8 Kvalitetsstandarder efter servicelovens § 82 a og b samt § 85

  Beslutningstema

  Center for Voksne og Velfærd, Ishøj Kommune, har udarbejdet kvalitetsstandarder for

  • tilbud om gruppebaseret hjælp og støtte (servicelovens § 82 a)
  • tilbud om individuel tidsbegrænset socialpædagogisk hjælp og støtte (servicelovens § 82 b).

  Derudover har centeret revideret den eksisterende kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte (servicelovens § 85).

   

  Kvalitetsstandarderne bliver forelagt for Social- og Sundhedsudvalget og efterfølgende sendt til høring i Handicaprådet og Ældrerådet.  

   

  Kvalitetsstandarderne behandles sideløbende i Ishøjs Social- og Sundhedsudvalg.

  Indstilling

  Sagen bliver behandlet i Social- og Sundhedsudvalget.

   

  Center for Voksne og Velfærd, Ishøj Kommune, indstiller, 

  • at kvalitetsstandarderne for servicelovens § 82 a og b samt § 85 sendes til høring i Handicaprådet og Ældrerådet

  Sagsfremstilling

  Kvalitetsstandarder for tilbud om gruppebaseret hjælp og støtte samt tilbud om individuel tidsbegrænset socialpædagogisk hjælp og støtte (servicelovens §82 a og b)

  Den 1. januar 2018 blev der indført to nye paragraffer i serviceloven om henholdsvis gruppebaseret hjælp og støtte (§82 a) og individuel tidsbegrænset socialpædagogisk hjælp og støtte (§82 b).

  Ishøj Kommune valgte i 2018 at prioritere den igangværende implementering af gruppeforløb, der vedrørte §85, og afvente viden om andre kommuners første erfaringer med § 82 a og b. I 2019 har Ishøj Kommune på den baggrund arbejdet med at implementere de to nye paragraffer i vejlederteam såvel som myndighed.

   

  I forbindelse med at de to paragraffer er blevet implementeret, er der udarbejdet kvalitetsstandarder for tilbuddene, hvor målgruppe, formål, indhold, tildeling/visitation mm. er blevet gjort tydelig. Kvalitetsstandarderne skal tydeliggøre det kommunale serviceniveau over for borgerne, og skal samtidig bruges i visitationsøjemed.

   

  Borgere, som visiteres til tilbud jf. §82 a og b, er typisk personer inden for det socialpsykiatriske område med lettere funktionsnedsættelser. Det har indtil videre primært været unge mellem 18 og 35 år. Der er fra og med april 2019 blevet henvist otte borgere fra Vallensbæk til disse tilbud.

   

  Rettelse til kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte (servicelovens §85)

  Da gruppeforløb er indeholdt i §82 a, er kvalitetsstandarden for § 85 tilrettet herefter, så gruppeforløb ikke længere kan visiteres som en del af et § 85-forløb.

  Kvalitetsstandarden for § 85 blev i den oprindelige udgave fremlagt for Social- og Sundhedsudvalget den 3. december 2019, men efterfølgende har Voksne og Velfærd, Ishøj Kommune fremsendt den nævnte rettelse til kvalitetsstandarden.

   

  Kvalitetsstandarderne er vedlagt som bilag til sagen.

   

  Efter høring i Handicaprådet og Ældrerådet sendes kvalitetsstandarderne til endelig godkendelse i Social- og Sundhedsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen i marts 2020.

   

  Efter endelig godkendelse konsekvensrettes Vallensbæk Kommunes publikation med kvalitetsstandarder.

  Økonomi- og personalemæssige konsekvenser

  Serviceniveauet, som er beskrevet i kvalitetsstandarderne, vil kunne afholdes inden for det afsatte budget for 2020.

  Sammenhæng til udviklingsstrategien

  Ingen bemærkninger.

  Kommunikation

  Ingen bemærkninger.

  Retsgrundlag

  Servicelovens § 82 a og b, samt § 85.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 14-01-2020

  Godkendt.

   

  Anette Sandgreen (A) havde meldt afbud til mødet. Erdal Colak (A) deltog som stedfortræder.

 • Punkt 9 Kvalitetsstandard for rehabilitering af voksne med erhvervet hjerneskade

  Beslutningstema

  Center for Voksne og Velfærd, Ishøj Kommune har udarbejdet en kvalitetsstandard for rehabilitering af voksne med erhvervet hjerneskade.

   

  Kvalitetsstandarden bliver forelagt for Social- og Sundhedsudvalget og efterfølgende sendt til høring i Handicaprådet og Ældrerådet.

   

  Kvalitetsstandarden bliver behandlet sideløbende i Ishøjs Social- og Sundhedsudvalg.

  Indstilling

  Sagen bliver behandlet i Social- og Sundhedsudvalget.

   

  Center for Voksne og Velfærd, Ishøj Kommune indstiller,

  • at kvalitetsstandarden for rehabilitering af voksne med erhvervet hjerneskade bliver sendt i høring i Handicaprådet og Ældrerådet

  Sagsfremstilling

  Kvalitetsstandarden er udarbejdet med henblik på at tydeliggøre hvilke indsatser kommunen kan tilbyde borgere med erhvervet hjerneskade.

   

  Målgruppen for kvalitetsstandarden er borgere med erhvervet hjerneskade over 18 år.

  Der vil typisk være tale om borgere, som har skader som følge af blodprop, hjerneblødning, tumorer, iltmangel, infektioner, traumer som følge af cykelstyrt, overfald, trafikulykke mv. Målgruppen inkluderer også borgere med hjernerystelse.

   

  I kvalitetsstandarden tydeliggøres følgende parametre: Målgruppe, formål, indhold, tildeling/visitation etc.

   

  Kvalitetsstandarden er vedlagt som bilag til sagen.

   

  Forvaltningen indstiller, at kvalitetsstandarden bliver sendt i høring i Handicaprådet og Ældrerådet inden endelig godkendelse.

   

  Efter høringen bliver kvalitetsstandarden til endelig godkendelse i Social- og Sundhedsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen i marts 2020.

   

  Kvalitetsstandarden for rehabilitering af voksne med erhvervet hjerneskade bliver tilføjet Vallensbæk Kommunes publikation med kvalitetsstandarder efter den endelige godkendelse.

  Økonomi- og personalemæssige konsekvenser

  Ingen bemærkninger.

  Sammenhæng til udviklingsstrategien

  Ingen bemærkninger.

  Kommunikation

  Ingen bemærkninger.

  Retsgrundlag

  Kvalitetsstandarden er sammensat af flere lovgivningsområder, som kan komme i betragtning i det enkelte borgerforløb (se kvalitetsstandard).

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 14-01-2020

  Godkendt med bemærkning om, at kvalitetsstandarden skal tilrettes, således at det fremgår, at den kan findes på Vallensbæk Kommunes hjemmeside.

   

  Anette Sandgreen (A) havde meldt afbud til mødet. Erdal Colak (A) deltog som stedfortræder.

 • Punkt 10 Reviderede kvalitetsstandarder for genoptræning

  Beslutningstema

  Center for Voksne og Velfærd, Ishøj Kommune har udarbejdet forslag til reviderede kvalitetsstandarder på træningsområdet.

   

  Kvalitetsstandarderne bliver forelagt for Social- og Sundhedsudvalget og bliver efterfølgende sendt i høring i Handicaprådet og Ældrerådet.

   

  Kvalitetsstandarderne bliver behandlet sideløbende i Ishøjs Social- og Sundhedsudvalg.

  Indstilling

  Sagen bliver behandlet i Social- og Sundhedsudvalget.

   

  Center for Voksne og Velfærd, Ishøj Kommune indstiller,

  • at ydelseskataloget og den reviderede ”kvalitetstandard for træning til borgere på forløbsprogrammerne kræft, KOL og lænderyg - sundhedsloven § 119 – sundhedsfremme og forebyggelse” bliver sendt til høring i Handicaprådet og Ældrerådet

  Sagsfremstilling

  Kvalitetsstandarderne på træningsområdet blev fremlagt for udvalget den 3. december 2019 – i forbindelse med at den samlede publikation med kvalitetsstandarder blev sendt til godkendelse. Kvalitetsstandarderne er herefter sendt til høring i Handicaprådet og Ældrerådet – og fremlægges igen til endelig godkendelse på Social- og Sundhedsudvalgets møde den 4. februar 2020.

   

  Efter fremlæggelsen den 3. december 2019 har Voksne og Velfærd, Ishøj Kommune fremsendt rettelser til kvalitetsstandarderne.

   

  Der er fremsendt følgende ændringer til kvalitetsstandarderne og til ydelseskataloget på træningsområdet:

  • Kvalitetsstandarden ”Træning til borgere med kræft efter Sundhedsloven” er opdateret og indeholder nu også træning på KOL- og lændeområdet.
   Der er ikke ændringer i tilbuddet. Tilføjelsen er udelukkende foretaget for, at Ishøj Kommune kan timeafregne med Vallensbæk Kommune.
   Navnet på kvalitetsstandarden er også ændret og hedder nu: ”Træning til borgere på forløbsprogrammerne kræft, KOL og lænderyg - sundhedsloven § 119 – sundhedsfremme og forebyggelse”.
   Ydelseskataloget er også opdateret og indeholder nu også træning på KOL- og lændeområdet.

  • I ydelseskataloget er der foretaget den ændring, at holdtræningen for geriatriske borgere (ældre borgere) er udvidet fra 45 min. til 60 min.
   Da træningsenheden implementerede nye pakkeforløb, blev tiden for en række af træningsholdene sat ned fra 60 til 45 min. for at imødekomme stigningen i henvisninger til træning og pladsmanglen på træningscenteret. I praksis har det vist sig at være uhensigtsmæssigt at forkorte tiden på de geriatriske hold, fordi 45 min. ikke giver tid nok til at håndtere de komplekse problemstillinger disse borgere har.

  • ICURA holdet er slettet i ydelseskataloget, fordi træningsenheden ikke længere anvender IT-programmet ICURA til holdtræning. ICURA er digitalt understøttet træning, som muliggør fjernmonitoreret hjemmetræning.
   Træningsenheden anvender fortsat digitalt understøttet træning (herunder fx ICURA) ud fra en individuel vurdering af borgerne.

  Kvalitetsstandarden for ”Træning til borgere på forløbsprogrammerne kræft, KOL og lænderyg - sundhedsloven § 119 – sundhedsfremme og forebyggelse” samt ydelseskataloget er vedhæftet som bilag.

  Rettelserne i kvalitetsstandarden og i ydelseskataloget er markeret med rødt.

   

  Voksne og Velfærd, Ishøj Kommune har ikke haft rettelser til de resterende kvalitetsstandarder på træningsområdet, og de fremlægges derfor ikke til godkendelse i denne sag. De resterende kvalitetsstandarder fremlægges i forbindelse med sagen om godkendelse af den samlede publikation med kvalitetsstandarder.

   

  Voksne og Velfærd, Ishøj Kommune indstiller, at sagen sendes til høring i Handicaprådet og Ældrerådet inden endelig godkendelse.

   

  Efter høring sendes sagen til endelig godkendelse i Social- og Sundhedsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen i marts 2020.

   

  Efter endelig godkendelse konsekvensrettes Vallensbæk Kommunes ydelseskatalog og publikation med kvalitetsstandarder.

  Økonomi- og personalemæssige konsekvenser

  Center for Voksne og Velfærd, Ishøj Kommune oplyser at ændringerne til kvalitetsstandarderne og ydelseskataloget kan afholdes inden for den eksisterende budgetramme.

  Sammenhæng til udviklingsstrategien

  Ingen bemærkninger.

  Kommunikation

  Ingen bemærkninger.

  Retsgrundlag

  Servicelovens § 86 og Sundhedslovens §§ 119 og 140

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 14-01-2020

  Godkendt.

   

  Anette Sandgreen (A) havde meldt afbud til mødet. Erdal Colak (A) deltog som stedfortræder.

 • Punkt 11 Godkendelse af psykiatriplan 2020-2021

  Beslutningstema

  Psykiatriplanen for Ishøj Kommune og Vallensbæk Kommune er blevet revideret for perioden 2020-2021.

   

  Psykiatriplanen sætter rammer og retning for det socialpsykiatriske arbejde i Ishøj Kommune og Vallensbæk Kommune.

   

  Psykiatriplan 2020-2021 for Ishøj Kommune og Vallensbæk Kommune bliver behandlet sideløbende i Social- og Sundhedsudvalget, Ishøj Kommune.

  Indstilling

  Sagen bliver behandlet i Social- og Sundhedsudvalget.

   

  Center for Voksne og Velfærd, Ishøj Kommune indstiller,

  • at psykiatriplan 2020-2021 bliver godkendt

  • At psykiatriplan 2020-2021 bliver sendt til orientering til Handicaprådet

  Sagsfremstilling

  I psykiatriplanen bliver de overordnede målsætninger for den socialpsykiatriske indsats i årene 2020-2021 beskrevet.

   

  Det primære fokus i psykiatriplanen er, hvordan man, med udgangspunkt i borgerens behov og mål, kan tilrettelægge og udvikle den socialpsykiatriske indsats.

   

  I psykiatriplanen er der derfor opstillet fire målområder - som alle har borgeren som omdrejningspunkt. De fire mål, der skal arbejdes med i 2020-2021, er:

  1. Borgerens forløb
  2. Fortsat styrkelse af den samtidige og koordinerede indsats
  3. Opkvalificering af medarbejderkompetencer
  4. Udvikling af de socialpsykiatriske tilbud

  Økonomi- og personalemæssige konsekvenser

  Ingen bemærkninger.

  Sammenhæng til udviklingsstrategien

  Ingen bemærkninger.

  Kommunikation

  Ingen bemærkninger.

  Retsgrundlag

  Ingen bemærkninger.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 14-01-2020

  Godkendt.

   

  Anette Sandgreen (A) havde meldt afbud til mødet. Erdal Colak (A) deltog som stedfortræder.

 • Punkt 12 Støtte til frivilligt socialt arbejde

  Beslutningstema

  Støtte til frivilligt socialt arbejde i 2020.

  Indstilling

  Sagen bliver behandlet i Social- og Sundhedsudvalget.

   

  Center for Sundhed, Kultur og Fritid indstiller,

  • at udvalget fordeler tilskud til frivilligt socialt arbejde blandt ansøgerne

  Sagsfremstilling

  Kommunerne skal hvert år bevilge penge til frivilligt socialt arbejde på baggrund af de ansøgninger, der er modtaget. Det følger af lov om social service. Vallensbæk Kommune har i budget 2020 afsat 209.000 kr. til det.

   

  Der er desuden 20.712 kr. i ubrugte midler fra Ældresagen i Vallensbæk, Astma-Allergi Foreningen, Scleroseforeningen og Cykling Uden Alder Vallensbæk. De ubrugte midler forventer Center for Sundhed, Kultur og Fritid vil blive overført fra 2019. Der vil således i alt være 229.712 kr. til rådighed til ansøgninger om tilskud til frivilligt socialt arbejde i 2020.

   

  Det er Social- og Sundhedsudvalget, som – ud fra ansøgningerne – fordeler tilskud til frivilligt socialt arbejde.

   

  For at komme i betragtning ved tildeling af tilskud skal følgende kriterier være opfyldt:

  • Ulønnet indsats skal indgå som en afgørende faktor
  • Tilskud ydes til sociale formål
  • Aktiviteten skal foregå inden for rammerne af en organisation, forening eller lignende
  • Det primære formål må ikke være at skabe overskud
  • Den frivillige indsats skal være en væsentlig del af organisationens grundlag
  • Bestyrelsen skal yde en ulønnet, frivillig indsats
  • Foreningen skal underskrive og indsende en tro- og love erklæring på, at den indhenter børneattester på alle frivillige, som har direkte kontakt med børn under 15 år

  Udover ovenstående generelle kriterier har udvalget besluttet følgende særligt prioriterede støtteområder:

  • Arrangementer og indsatser, som sikrer trivsel og reducerer ensomhed blandt børn, unge og ældre
  • Aktiviteter på tværs af generationer, der styrker og udvikler sociale fællesskaber til alle aldre
  • Arrangementer og indsatser, som understøtter rekruttering af nye aktive borgere i foreninger, tilbud og selvorganiserede aktiviteter 
  • Nye indsatser inden for frivilligt socialt arbejde

  Udvalget kan ved tildelingen betinge, at udgiftstunge foredrag og aktiviteter skal være åbne for en bred kreds af deltagere.

   

  Center for Sundhed, Kultur og Fritid har kategoriseret de modtagne ansøgninger inden for støtteområderne, jf. bilag 2.

   

  Muligheden for at ansøge om støtte er blevet annonceret i Folkebladet, på kommunens hjemmeside og i Vallensbæk NU. Der er indkommet 16 ansøgninger, hvilket er det samme som i 2019.

   

  Der er i alt ansøgt om 275.013 kr., hvilket er mere end puljens størrelse. Alle ansøgere opfylder de generelle kriterier for tildeling af støtte. Det er derfor ikke muligt at opfylde alles ansøgninger.

   

  Ansøger

  Ansøgt beløb

  Astma-Allergi Foreningen

  6.400

  kr.

  Beboerforeningen Pilehavehus

  8.000

  kr.

  Beboerforeningen Vallensbæk Senior Park

  15.000

  kr.

  Brohusklubben

  2.796

  kr.

  Børns Voksenvenner

  5.000

  kr.

  Cykling Uden Alder Vallensbæk

  15.000

  kr.

  Dansk Blindesamfund

  11.000

  kr.

  Dansk Handicap Forening Vestegnen

  10.125

  kr.

  Dansk Præmatur Forening

  2.000

  kr.

  Foreningen Danske Døvblinde

  2.348

  kr.

  Hjerteforeningens Ishøj/Vallensbæk

  25.000

  kr.

  Lions Club Vallensbæk

  25.000

  kr.

  Scleroseforeningen

  5.000

  kr.

  SIND Ungdom Vestegnen

  6.122

  kr.

  Vallensbæk Seniorklub

  15.000

  kr.

  Ældresagen i Vallensbæk

  121.222

  kr.

  I alt

  275.013

  kr.

  Budget 2020 (inkl. ubrugte midler 2019)

  229.712

  kr.

   

  Økonomi- og personalemæssige konsekvenser

  Det samlede budget for støtte til frivilligt socialt arbejde i 2020 er på 229.712 kr. inkl. overførte midler fra 2019.

  Sammenhæng til udviklingsstrategien

  Sagen understøtter temaet om Vilje til ildsjæle (tema 4).

  Kommunikation

  Ansøgerne bliver orienteret om sagens behandling og beslutning.

  Retsgrundlag

  § 18 i Lov om social service.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 14-01-2020

  Social- og Sundhedsudvalget fordelte midlerne til støtte til frivilligt socialt arbejde som følger:

   

  Ansøger

  Bevilget beløb

  Astma-Allergi Foreningen

  6.400

  Beboerforeningen Pilehavehus

  8.000

  Beboerforeningen Vallensbæk Senior Park

  9.000

  Brohusklubben

  2.796

  Børns Voksenvenner

  3.000

  Cykling Uden Alder Vallensbæk

  15.000

  Dansk Blindesamfund

  8.000

  Dansk Handicap Forening Vestegnen

  8.000

  Dansk Præmatur Forening

  0

  Foreningen Danske Døvblinde

  2.348

  Hjerteforeningens Ishøj/Vallensbæk

  15.000

  Lions Club Vallensbæk

  15.000

  Scleroseforeningen

  5.000

  SIND Ungdom Vestegnen

  6.122

  Vallensbæk Seniorklub

  10.000

  Ældresagen i Vallensbæk

  110.000

   

   

  Anette Sandgreen (A) havde meldt afbud til mødet. Erdal Colak (A) deltog som stedfortræder.

 • Punkt 13 Årsredegørelse om magtanvendelse 2019

  Beslutningstema

  Forvaltningen fremlægger den årlige redegørelse om magtanvendelse over for borgere i Vallensbæk Kommune i 2019.

  Indstilling

  Sagen bliver behandlet i Social- og Sundhedsudvalget.

   

  Center for Pleje og Omsorg indstiller,

  • at redegørelsen vedrørende magtanvendelser 2019 bliver taget til efterretning

  Sagsfremstilling

  Vallensbæk Kommune fremlægger hvert år en årsredegørelse om magtanvendelser på ældreområdet.

   

  I omsorgsarbejdet med borgere med særlige behov kan der opstå situationer, hvor det er nødvendigt at gribe ind i borgerens selvbestemmelse og integritet. I serviceloven er der fastsat regler om, i hvilke situationer og hvordan sådanne tvangsmæssige foranstaltninger er tilladt - med det formål, at begrænse indgreb i selvbestemmelsesretten til et absolut minimum.

   

  I de seneste år har der hovedsageligt været anvendt tvangsmæssige foranstaltninger efter servicelovens § 125, stk. 2 og § 126. Der er enkelte gange anvendt fastspænding med stofsele til kørestol efter servicelovens § 128.

   

  I 2019 har plejepersonalet i Vallensbæk Kommune indberettet 24 sager efter servicelovens bestemmelser om magtanvendelse. Der er hovedsageligt tale om indberetninger efter servicelovens § 125 stk. 2 som er foranstaltninger omkring alarm- eller pejlesystemer, der bliver iværksat med borgerens medvirken.

   

  Indberetninger vedrørende servicelovens § 125

  Kommunen kan ifølge servicelovens § 125 træffe afgørelse om at anvende personlige alarm- eller pejlesystemer for en person i en afgrænset periode, når der er risiko for, at personen ved at forlade sin bopæl udsætter sig selv eller andre for personskade, og forholdene i det enkelte tilfælde gør det påkrævet for at afværge denne risiko.

   

  Der var i 2019 23 indberetninger efter servicelovens § 125 stk. 2, der omhandler anvendelse af personlig alarm- eller pejlesystemer. Heraf vedrører 13 sager alarmer til tilkald af personale og 10 sager vedrører GPS-sporingssystemer.

   

  I de 13 sager omkring anvendelse af tilkaldealarm har borgerne medvirket eller forholdt sig passive. Formålet med anvendelsen er, at personalet bliver alarmeret, hvis borgerne utilsigtet er i færd med at forlade plejecenteret. De fleste alarmer har været benyttet i en kort periode i forbindelse med indflytning og tilvænning til plejehjemmet. Herefter har størstedelen ikke haft behov længere.

   

  Antallet af tilkendte tilkaldealarmer i 2019 ligger over det sædvanlige niveau. Til sammenligning var der i 2017 seks sager om alarmer til tilkald af personale, og i 2018 var der fire. Forvaltningen vurderer, at årsagen til stigningen er, at en del af de nytilflyttede borgere i kommunens plejecentre er i en fysisk form, der gør, at de bevæger sig ubesværet omkring på plejecenteret, men har som følge af en demenssygdom behov for en alarm der gør, at personalet bliver alarmeret, hvis borgerne utilsigtet er i færd med at forlade plejecenteret.

   

  10 borgere fik i 2019 tilkendt en GPS efter servicelovens § 125, stk. 2. GPS-systemerne er i alle tilfælde iværksat med borgers medvirken. Formålet med et GPS-system er at øge muligheden for at finde borgeren, hvis vedkommende bliver væk.

   

  Antallet af tilkendte GPS-sporingssystemer i 2019 ligger over det sædvanlige niveau. I 2017 var der ingen tilkendelser af GPS og i 2018 blev syv borgere tilkendt GPS.

   

  Forvaltningen vurderer, at årsagen til det relativt høje antal tilkendte GPS-systemer er en stigning i antallet af nyligt diagnosticerede demente borgere i Vallensbæk i 2019. En del af disse borgere er hjemmeboende og kan færdes sikkert i trafikken, og her giver en GPS mulighed for at finde borgerne, hvis de ikke kan finde hjem igen.

   

  Indberetninger vedrørende servicelovens § 126

  Kommunen kan i følge servicelovens § 126 træffe afgørelse om at anvende fysisk magt i form af at fastholde en person eller føre denne til et andet opholdsrum, når der er nærliggende risiko for, at personen udsætter sig selv eller andre for at lide væsentlig personskade, og forholdene i det enkelte tilfælde gør det absolut påkrævet.

   

  Der har siden 2016 været enkelte indberetninger efter servicelovens § 126 hvert år. Men i 2019 har der ikke været indberetninger efter servicelovens § 126.

   

  Indberetninger vedrørende servicelovens § 128

  Kommunen kan ifølge serviceloven § 128 træffe afgørelse om at anvende fastspænding med stofseler til kørestol eller andet hjælpemiddel, seng, stol eller toilet for at hindre fald, når der er nærliggende risiko for, at en person udsætter sig selv for at lide væsentlig personskade, og forholdene i det enkelte tilfælde gør det absolut påkrævet.

   

  Forvaltningen kan oplyse, at fastspænding af ældre på plejehjem anvendes meget sjældent i Vallensbæk Kommune og at fastspænding af borgere til seng ikke anvendes i Vallensbæk Kommune.

   

  Siden 2016 har der været to afgørelser omkring anvendelse af fastspænding i Vallensbæk Kommune.

   

  I 2017 blev der truffet afgørelse om anvendelse af en stofsele i kørestol og bækkenstol hos en udviklingshæmmet borger med Retts syndrom og spasticitet. Borgeren bor i et socialt botilbud.

   

  I 2018 flyttede en borger til Højstruphave med en stofsele monteret i kørestolen. Den blev fjernet, da der ikke længere var brug for den.

   

  Endelig blev der i 2019 truffet afgørelse om at en borger efter eget ønske anvendte sele i kørestolen, da borgeren ellers glemte, at han ikke kunne gå. Efter genoptræning blev selen i samråd med borger og pårørende fjernet igen.

   

  Som udgangspunkt løser personalet altid de udfordringer, der kan være, uden brug af stofsele. Men i enkelte tilfælde, som i de to seneste afgørelser, har stofseler været den mest hensigtsmæssige og sikreste løsning. Stofselerne er bevilget i samarbejde med borger og pårørende.

   

  Det samlede antal indberetninger

  Det samlede antal indberetninger i 2019 om magtanvendelser på ældreområdet ligger højere end niveauet for de tidligere år. Nedenfor fremgår udviklingen i antal indberetninger for de seneste fire år fordelt på paragraffer:

   

   

  SEL § 125
  (personlige alarm- eller pejlesystemer)

  SEL § 126
  (magtanvendelse i form af fastholdelse)

  SEL § 128
  (Fastspænding med stofsele til kørestol eller andet)

  Total

  2016

  11

  5

  0

  16

  2017

  6

  2

  1 (botilbud)

  9

  2018

  11

  2

  0

  13

  2019

  23

  0

  1

  24

   

  Stigningen i indberetninger fra 2016 til 2019 omhandler indberetninger vedrørende servicelovens § 125 stk. 2 – GPS sporingssystemer og tilkaldealarmer.

   

  Magtanvendelse kan også ske inden for en række andre paragraffer. Der har i de seneste fire år ikke været indberetninger om magtanvendelse inden for følgende:

  • § 126 a, anvendelse af fysisk magt i form af at fastholde en person i personlig hygiejnesituationer
  • § 127, anvendelse af fysisk magt i form af at fastholde en person for at forhindre denne i at forlade boligen eller for at føre denne tilbage til boligen

  Den 1. januar 2020 træder der nye regler i kraft for magtanvendelser og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne med betydelig og varigt nedsat psykisk funktionsevne.

  De nye regler indeholder blandt andet nye bestemmelser omkring fysisk guidning, som personalet kan anvende som et led i plejen og anvendelse af tryghedsskabende velfærdsteknologi

  Økonomi- og personalemæssige konsekvenser

  Ingen bemærkninger.

  Sammenhæng til udviklingsstrategien

  Ingen bemærkninger.

  Kommunikation

  Ingen bemærkninger.

  Retsgrundlag

  Servicelovens §§ 124-128.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 14-01-2020

  Blev taget til efterretning.

   

  Anette Sandgreen (A) havde meldt afbud til mødet. Erdal Colak (A) deltog som stedfortræder.

 • Punkt 14 Forslag fra Gruppe O: Afskaffelse af fastspænding af ældre på plejehjem

  Beslutningstema

  Gruppe O har fremsat nedenstående forslag. Forslaget blev behandlet på Kommunalbestyrelsesmødet den 27. november 2019, hvor det blev besluttet, at sagen sendes til behandling i Social- og Sundhedsudvalget.

   

  ”Forslag om at afskaffe fastspænding af ældre på plejehjem

   

  Indstilling:

  -          At tilladelsen til at fastspænde ældre på kommunens plejehjem ophæves.

  Sagsfremstilling:

  Vallensbæk er ifølge Ekstra Bladet den 20. november en ud af cirka 20 kommuner i landet, der stadig har en generel tilladelse til at anvende fastspænding af ældre på kommunens plejehjem. Fastspænding anvendes i tilfælde, hvor personalet vurderer, at den ældre er til fare for sig selv eller sine omgivelser. Ofte anvendes fastspænding på grund af mangel på personale, der kan tage sig af den ældre. 38 procent af landets kommuner har besluttet, at der ikke må anvendes fastspænding af ældre overhovedet.

  Dansk Folkeparti mener, at det er uværdigt at ældre – ofte personer, der er ramt af demens  – fastspændes. Der har været flere tilfælde, hvor ældre er kommet til skade. To borgere på henholdsvis 85 og 90 år er omkommet som følge af fastspændingen.

   

  Ifølge Alzheimerforeningen er det juridisk muligt at fastspænde en ældre person i op til 18 måneder.

   

  Når flere kommuner allerede har afskaffet muligheden for at fastspænde ældre, er det for Dansk Folkeparti, indlysende at Vallensbæk Kommune naturligvis skal gøre det samme. Uanset hvor meget eller hvor lidt fastspænding anvendes, bør der i kommunalbestyrelsen træffes en klar og principiel beslutning om, at fastspænding ikke tolereres.

  Vi skal behandle vores ældre – særligt den svageste gruppe af f.eks. borgere, der er ramt af demens – på en værdig og ordentlig måde. Det er ikke værdigt at blive spændt fast til sin seng.”

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 14-01-2020

  Indstillingen blev sat til afstemning.

   

  For stemte Gruppe O (1 stemme), i alt 1 stemme.

   

  Imod stemte Gruppe C (4 stemmer) og Gruppe A (2 stemmer), i alt 6 stemmer

   

  Indstillingen var herefter ikke godkendt.

   

   

  Anette Sandgreen (A) havde meldt afbud til mødet. Erdal Colak (A) deltog som stedfortræder.

 • Punkt 15 Meddelelser fra formanden

  Meddelelser

  Endnu en ledig lægekapacitet slås op i Vallensbæk.