You are here

Social- og Sundhedsudvalget - 04-06-2019

Dato: Tirsdag den 4. juni 2019 Tid: Kl. 15:00
Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget
Sted: Mødelokale Skyen på Rådhuset
 • Punkt 1 Godkendelse af dagsorden

  Beslutningstema

  Social- og Sundhedsvalget skal godkende mødets dagsorden.

  Indstilling

  Udvalgsformanden indstiller til Social- og Sundhedsvalget

  • at godkende dagsordenen

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 04-06-2019

  Godkendt.

   

 • Punkt 2 Orientering om nøgletalskatalog 2018

  Beslutningstema

  Rapporten ”CBF i tal - Nøgletal 2018” bliver fremlagt til orientering. Den beskriver udvikling og tendenser på centrale områder for aktiviteter i Center for Børn og Forebyggelse, Ishøj Kommune, i 2018.

  Indstilling

  Sagen bliver behandlet i Social- og Sundhedsudvalget.

   

  Center for Børn og Forebyggelse, Ishøj Kommune indstiller,

  • at orientering om Nøgletalskatalog 2018 fra Center for Børn og Forebyggelse, Ishøj, bliver godkendt

  Centerchef René Juhl, Center for Børn og Forebyggelse, Ishøj Kommune, præsenterer rapporten under behandlingen af punktet i Social- og Sundhedsudvalget.

  Sagsfremstilling

  Center for Børn og Forebyggelse, Ishøj har opgjort nøgletal for centrale indsatser og foranstaltninger for børn, unge og familier i Ishøj og Vallensbæk kommuner.

   

  Rapporten ”CBF i tal – Nøgletal 2018” har fokus på nøgletal for udvalgte områder under Center for Børn og Forebyggelse, Ishøj Kommune. Det drejer sig blandt andet om børnetal, underretninger, foranstaltninger og klager. Rapporten fokuserer på udviklingen i 2018 i Ishøj og Vallensbæk kommuner samt udviklingstendenser over flere år.

   

  Kommuners Landsforening (KL) har i 2019 udgivet Nøgletalsrapport på udsatte-området for børn og unge for hele Danmark, hvor mange af de samme områder er beskrevet på landsplan. Ligeledes har Danmarks Statistik udgivet opgørelser vedr. underretninger samt støtte til udsatte børn og unge.

   

  Fokusområderne for 2019:

  • Nedbringe andelen af børnefaglige undersøgelser, som ikke afsluttes inden for tidsfristen
  • Evaluere brugen af eksterne leverandører med henblik på at vurdere, om CBF skal hjemtage opgaverne
  • Fastholde tendenser på anbringelsesområdet, herunder at nye anbringelser sker tidligt i barnets liv og at anbringelser så vidt muligt undgås i ungdomsårene

  Økonomi- og personalemæssige konsekvenser

  Ingen bemærkninger.

  Sammenhæng til udviklingsstrategien

  Sagen er i tråd med delvision 5 ”Et udviklende børne- og ungeliv”, hvor der er fokus på

  helheden i børn og unges liv, og hvor vi skal styrke, udfordre og udvikle børns

  talent og muligheder, så de får et liv i balance med høj livskvalitet.

  Kommunikation

  Ingen bemærkninger.

  Retsgrundlag

  Ingen bemærkninger.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 04-06-2019

  Godkendt med bemærkning om, at udvalget ønsker en opfølgning inden for ½ år, på at antallet af børnefaglige undersøgelser afsluttes inden for tidsfristen.

 • Punkt 3 Ansøgning om støtte til at afprøve modellen: Én familie – én indgang

  Beslutningstema

  Socialstyrelsen har udmeldt en ansøgningspulje til afprøvning af modeller for én koordinerende sagsbehandler for børn og unge med handicap. Center for Børn og Forebyggelse, Ishøj Kommune, har ansøgt om støtte fra puljen til at afprøve modellen Én familie – én indgang.

   

  Ishøj Kommunes ansøgning bliver fremlagt til godkendelse.

  Indstilling

  Sagen bliver behandlet i Social- og Sundhedsudvalget.

   

  Center for Børn og Forebyggelse, Ishøj Kommune indstiller,

  • at ansøgningen om puljemidler til afprøvning af modellen Én familie – én indgang bliver godkendt

  • at sagen bliver sendt til Handicaprådet til orientering

  Centerchef René Juhl, Center for Børn og Forebyggelse, deltager under behandlingen af punktet i Social- og Sundhedsudvalget.

  Sagsfremstilling

  Som led i satspuljeaftalen for 2018 er der afsat midler til en ansøgningspulje til afprøvning af modeller for én koordinerende sagsbehandler for børn og unge med handicap. Midlerne bliver udmøntet i 2019.

   

  Under initiativet ”Bedre koordination i indsatserne” blev der i 2018 gennemført en afdækning af de modeller for én koordinerende sagsbehandler, som anvendes i nogle af landets kommuner. Modellerne skal sikre koordinering af de kommunale indsatser for familier til børn og unge med handicap, som modtager flere typer af hjælp og støtte. De to mest lovende af disse samarbejdsmodeller er blevet udvalgt og danner grundlag for ansøgningspuljen. Formålet med ansøgningspuljen er, at en række kommuner kan afprøve og få erfaringer med modellerne, og derved skabe bedre sammenhæng og større fleksibilitet i familiernes møde med de kommunale myndigheder.

   

  Der er afsat 30,3 mio. kr. til ansøgningspuljen over en treårig periode. Det forventes, at der kan ydes tilskud til 12 til 17 projekter.

   

  Center for Børn og Forebyggelse, Ishøj Kommune, har d. 26. april 2019 indsendt en ansøgning om støtte fra puljen til afprøvning af modellen ”Én familie – én indgang”.

   

  Ansøgningen samt den generelle modelbeskrivelse for ”Én familie – én indgang” er vedlagt som bilag til sagen.

   

  Der har været en kort ansøgningsfrist, og ansøgningen er derfor sendt til politisk godkendelse i Vallensbæk og Ishøj efterfølgende. Hvis ansøgningen ikke godkendes i de to kommuners social- og sundhedsudvalg, vil ansøgningen blive annulleret.

   

  Modellen ”Én familie – én indgang”, har særligt fokus på, at mål og aktiviteter for familierne skal være koordinerede og sammenhængende på tværs af forvaltninger. Familierne skal have én kontaktperson, familiekoordinatoren, der er familiernes primære kontakt og koordinator for barnets sag på tværs. Modellen består af fire kerneelementer:

  Koordineret sagsbehandling, Inddragelse af familien, Fælles systematisk tilgang og Fælles finansiering.

   

  Det er erfaringen i Center for Børn og Forebyggelse, Ishøj, at det er afgørende at sikre koordination og hyppig opfølgning i børnehandicapsager i forbindelse med, at barnets funktionsnedsættelse konstateres, og i årene umiddelbart herefter, hvis vi skal lykkes med at støtte forældrene i at skabe gode opvækstvilkår for deres børn og sikre, at forældrene bliver trygge i samarbejdet med det kommunale system.

   

  Da diagnosticering af fysiske og psykiske funktionsnedsættelser ofte sker i løbet af barnets første leveår, ønskes modellen afprøvet på gruppen af børn i alderen 0-6 år med en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse.

   

  Formålet med ansøgningen er således at undersøge, hvorvidt samarbejdsmodellen ”Én familie – én indgang” kan bidrage til, at Center for Børn og Forebyggelse, Ishøj, i højere grad kan:

  • Sikre koordinerede og sammenhængende indsatser omkring 0-6-årige børn med en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse på tværs af faggrupper og centre/forvaltninger i Ishøj og Vallensbæk kommuner.

  • Sikre tidlig og kvalificeret, tværgående udredning af børnenes og familiernes situation og behov for støtte.

  • Sikre, at børnenes forældre oplever fleksibilitet i mødet med det kommunale system, og at de oplever, at der bliver taget hånd om hele deres barns sag.

  • Hjælpe forældrene til at håndtere deres børns funktionsnedsættelser, inden de udvikler sig til (eller afføder) mere massive og komplekse problemstillinger, som nødvendiggør indgribende og udgiftstunge indsatser eller foranstaltninger. 

  • Skabe sammenhængende og borgerinddragende forløb, hvor barnets forældre oplever, at deres behov og ønsker bliver hørt, at de er velinformerede om deres barns sagsforløb, og at de selv er medansvarlige for barnets forløb.

  Økonomi- og personalemæssige konsekvenser

  I forbindelse med puljeansøgningen ansøger Center for Børn og Forebyggelse om tilskud fra Socialstyrelsen til understøttelse af modelafprøvning og –implementering.

   

  Der ansøges om kr. 2,4 mio. kr. der skal dække hele projektperioden.

   

  Ansøgningspuljen omfatter ikke krav om kommunal medfinansiering.

  Sammenhæng til udviklingsstrategien

  Ingen bemærkninger.

  Kommunikation

  Ingen bemærkninger.

  Retsgrundlag

  Bekendtgørelse om ansøgningspulje til afprøvning af modeller for én koordinerende sagsbehandler til børn og unge med handicap.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 04-06-2019

  Godkendt.

 • Punkt 4 Kvalitetsstandarder for merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste

  Beslutningstema

  Forslag til kvalitetsstandarder for bevilling af merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste i Ishøj og Vallensbæk kommuner og tilhørende vejledning bliver sendt i høring.

  Indstilling

  Sagen bliver behandlet i Social- og Sundhedsudvalget.

   

  Center for Børn og Forebyggelse, Ishøj Kommune indstiller,

  • at Kvalitetsstandarder for bevilling af merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste i Ishøj og Vallensbæk kommuner og tilhørende vejledning bliver sendt i høring i Handicaprådet

  Centerchef René Juhl, Center for Børn og Forebyggelse, deltager under behandlingen af punktet.

  Sagsfremstilling

  Tabt arbejdsfortjeneste bliver givet til familier med børn og unge op til 18 år, hvor barnet eller den unge har betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller en indgribende, kronisk eller langvarig lidelse.

   

  Kommunalbestyrelsen besluttede i marts 2017 ”Takstblad om Merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste, efter Servicelovens §§ 41 og 42”.

   

  Hensigten med takstbladet var at præcisere det kommunale serviceniveau, så borgerne på kommunens hjemmeside kunne orientere sig i dette, og at familierådgiverne kunne tage afsæt i takstbladet i forbindelse med behandling af ansøgninger om merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste. Det blev endvidere besluttet, at takstbladet skulle opdateres én gang årligt.

   

  I forbindelse med den seneste revision er det konstateret, at takstbladet krævede omfattende ændringer pga. ny lovgivning, nye principafgørelser og et stort behov for mange præciseringer i forhold til den administrative sagsbehandling.

   

  Det er administrationens vurdering, at det reviderede dokument var blevet meget vanskeligt tilgængeligt for borgerne. Derfor foreslås det, at takstbladet for området erstattes af to dokumenter:

  -      Et dokument, som udelukkende indeholder de elementer, hvor der ikke findes lovbestemte vejledninger eller principafgørelser, som tolker lovgivningen (bilag 1) og

  -      Et dokument, som udover de kommunale servicestandarder beskriver de administrative rutiner, lovens vejledninger og henvisninger til relevante principafgørelser fra Ankestyrelsen (bilag 2)

  Hvis man sammenligner det tidligere dokument med de nye dokumenter, er der foretaget ændringer, som alle sammen vedrører beregning af merudgifter til beklædning og fodtøj (se s. 28 i den administrative vejledning). Der er tale om mindre justeringer af antal beklædningsgenstande samt udgiftsniveau for de enkelte beklædningsgenstande. I tabel 1 (bilag 4) ses et overblik over beklædningsgenstandene og pris, hvor takstbladet for 2017 er sammenlignet med den administrative vejledning for 2019.

   

  Opdatering af dokumenterne gør, at det bliver gjort tydeligt på hvilke områder, der kan fastsættes et kommunalt serviceniveau.
  Det administrative dokument (bilag 2) er primært en præcisering af de lovbestemte regler på området, hvor fortolkningen af lovgivningen er gjort gældende via principafgørelser.

  Økonomi- og personalemæssige konsekvenser

  Ingen bemærkninger.

  Sammenhæng til udviklingsstrategien

  Sagen har sammenhæng til delvision 5: ”Et udviklende børne- og ungeliv” i udviklingsstrategien.

  Kommunikation

  Ingen bemærkninger.

  Retsgrundlag

  Lov om social service § 41 (merudgifter) og § 42 (tabt arbejdsfortjeneste).

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 04-06-2019

  Godkendt.

 • Punkt 5 Godkendelse af Sundhedsaftalen 2019-2023

  Beslutningstema

  Godkendelse af endeligt forslag til Sundhedsaftalen 2019–2023.

  Indstilling

  Sagen bliver behandlet i Social- og Sundhedsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. 

   

  Center for Sundhed, Kultur og Fritid indstiller,

  • at det endelige forslag til Sundhedsaftalen 2019-2023 bliver godkendt

  Sagsfremstilling

  Der skal inden den 1. juli 2019 være indgået en ny sundhedsaftale mellem Region Hovedstaden og kommunerne i regionen for perioden 2019-2023.

   

  Sundhedsaftalen skal bidrage til at sikre sammenhæng og koordinering af indsatserne i de patientforløb, der går på tværs af regionens sygehuse, kommuner og almen praksis.

   

  Udarbejdelsen af sundhedsaftalen bliver varetaget af sundhedskoordinationsudvalget i hver region. Sundhedskoordinationsudvalget består af repræsentanter udpeget af Regionsrådet, Kommunekontaktrådet (KKR) og Praktiserende Lægers Organisation (PLO).

   

  Kommunalbestyrelsen godkendte på deres møde den 27. februar 2019 høringsudkastet til sundhedsaftalen.

   

  Sundhedskoordinationsudvalget har efter høringen sendt et endeligt forslag til Sundhedsaftale 2019 – 2023 med henblik på politisk godkendelse i de enkelte kommunalbestyrelser og i regionsrådet.

   

  I det endelige forslag til sundhedsaftalen, som blev godkendt i Sundkoordinationsudvalget den 23. april 2019, er der indarbejdet en del af de forslag, som fremkom i forbindelse med høringen af sundhedsaftalen.

   

  Der er blandt andet sat endnu større fokus på udviklingen af samarbejdet om borgere med psykisk sygdom, ved at tilføje et nyt mål under fokusområdet ”Sammen om borgere med psykisk sygdom”.

   

  Sundhedskoordinationsudvalgets endelige forslag til sundhedsaftalen består derfor af tre fokusområder og seks mål.

   

  Fokusområde 1: Sammen om ældre og borgere med kronisk sygdom

  For borgere med en eller flere kroniske sygdomme er sammenhæng i indsatsen en særlig udfordring. Samtidig er den ældre borger i stor risiko for at blive indlagt af grunde, der kunne være forebygget gennem en tidligere og mere koordineret indsats, eller fordi der i den akutte situation ikke findes gode alternativer til indlæggelse.

   

  Målene er, at:

  • alle borgere med flere sygdomme oplever en samlet indsats med udgangspunkt i deres behov og ønsker.
  • alle ældre syge borgere opholder sig der, hvor deres behov bliver varetaget bedst.

  Fokusområde 2: Sammen om borgere med psykisk sygdom

  Borgere med svær psykisk sygdom har en større dødelighed end befolkningen generelt. Manglende behandling af somatiske sygdomme spiller en stor rolle i dette. Dødeligheden er størst for de borgere, som også er særligt udsatte, såsom hjemløse. Deres situation er ofte så kompleks, at der er behov for særligt koordinerede indsatser, hvis et behandlingsforløb skal blive succesfuldt.

   

  Målene er, at:

  • alle borgere med psykisk sygdom oplever, at der tages hånd om deres samlede behov – også i forbindelse med anden sygdom.
  • alle borgere med psykisk sygdom skal opleve et koordineret udskrivningsforløb.

  Fokusområde 3: Sammen om børn og unges sundhed

  Den sociale ulighed i sundhed bliver grundlagt tidligt i livet, og derfor skal der være langt større fokus på tidlige forebyggelsesindsatser. Den rette støtte til forældrene allerede under graviditeten og i barnets første leveår kan fremme barnets trivsel og udvikling.

   

  Flere børn og unge mistrives i deres hverdag, og der er en stor stigning i børn og unge, som udredes eller behandles i børne- og ungdomspsykiatrien. Der skal findes løsninger, så der kan blive sat tidligt og relevant ind, når børn og unge viser tegn på mistrivsel.

   

  Målene er, at:

  • udvikle og styrke samarbejdet om tilbud til sårbare gravide og småbørnsfamilier med afsæt i deres behov og ressourcer
  • alle børn og unge, der viser tegn på mental mistrivsel, får den rette hjælp i tide

  Den videre proces

  Sundhedsaftalen skal godkendes i Regionsrådet og kommunalbestyrelserne i alle 29 kommuner i regionen. Dette skal ske inden 1. juli 2019, hvor aftalen skal sendes til godkendelse i Sundhedsstyrelsen.

   

  Center for Sundhed, Kultur og Fritid anbefaler, at det endelige forslag til sundhedsaftalen bliver godkendt.

  Økonomi- og personalemæssige konsekvenser

  Ingen bemærkninger.

  Sammenhæng til udviklingsstrategien

  Sagen understøtter temaet om Livskvalitet i et godt og sundt liv (tema 3).

  Kommunikation

  Center for Sundhed, Kultur og Fritid melder tilbage til administrationen i Region Hovedstaden om beslutningen.

  Retsgrundlag

  Sundhedsloven.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 04-06-2019

  Anbefales.

 • Punkt 6 Kapacitetsprognose på ældreområdet 2019

  Beslutningstema

  Administrationen har udarbejdet prognose for det fremtidige behov for ældre- og plejeboliger i Vallensbæk Kommune.

  Indstilling

  Sagen bliver behandlet i Social- og Sundhedsudvalget.

   

  Center for Pleje og Omsorg indstiller,

  • at kapacitetsprognosen bliver godkendt

  Sagsfremstilling

  Kapacitetsprognosen på ældreområdet baserer sig på kommunens befolkningsprognose, der blev godkendt på Kommunalbestyrelsens møde den 29. maj 2019.

   

  Antallet af ældre i Vallensbæk Kommune forventes at stige i den kommende årrække. Fra 2019 til 2025 er den forventede stigning på 9 % for ældre over 67 år. Herefter forventes antallet af ældre at være relativt konstant frem mod 2030.

   

  Stigningen gælder hovedsageligt for antallet af borgere over 76 år, der vil stige markant i perioden fra 2019 til 2030. I samme periode vil antallet af borgere i alderen fra 67 til 75 år falde.

   

  Det er særligt udviklingen blandt den ældste del af de ældre, der har betydning for udgiftspresset på området. Det skyldes, at det primært er den gruppe af de ældre, der har brug for offentlige ydelser, og dermed er mest ressourcekrævende. Det er også denne gruppe af borgere, der har det største behov for ældre- og plejeboliger.

   

  I beregningen af behovet for ældre- og plejeboliger er der derfor taget hensyn til væksten i antallet af ældre og til ændringerne i fordelingen af ældre imellem forskellige aldersgrupper. Der tages således hensyn til, at ældre over 80 år i langt højere grad end ældre under 80 år efterspørger ældre- og plejeboliger, og at antallet af ældre over 80 år stiger kraftigere end antallet af ældre under 80 år.

   

  Kapacitetsprognosen er vedlagt som bilag til sagen.

   

  Fremtidigt behov for ældreboliger

  I Vallensbæk Kommune er der i alt 132 ældreboliger - 92 boliger i Rønnebækhus og 40 boliger i Pilehavehus. I de 132 boliger bor der 139 borgere inklusiv ægtepar. Heraf er der 116 vallensbækborgere og 23 tilflyttere fra andre kommuner. Andelen af tilflyttere i kommunens ældreboliger udgør således 16,5 %.

   

  I budget 2018 er der afsat midler til opførelse af to nye blokke i forlængelse af de eksisterende blokke med ældreboliger i Pilehavehus. Det betyder en udvidelse med 16 ældreboliger. Boligerne forventes klar til indflytning i 2021.

   

  Kapacitetsprognosen viser, at der vil være tilstrækkeligt med ældreboliger i hele prognoseperioden. Samtidig viser prognosen, at der i perioden vil være et større udbud af ældreboliger end den forventede efterspørgsel fra kommunens egne borgere. Det er derfor forventningen, at der fortsat vil være en andel af tilflyttere fra andre kommuner.

   

  Fremtidigt behov for plejeboliger

  I Vallensbæk Kommune er der i alt 46 plejeboliger – 10 boliger i Rønnebo og 36 boliger i Højstruphave. I boligerne bor der for tiden 32 vallensbækborgere og 12 tilflyttere fra andre kommuner, mens to på opgørelsestidspunktet var ved at blive gjort klar til indflytning.

  Andelen af borgere fra andre kommuner i Vallensbæks plejeboliger udgør 27,3 %.

   

  Borgerne fra andre kommuner, som bor i plejebolig i Vallensbæk Kommune, er borgere som har valgt at benytte det frie valg af plejebolig. Tilsvarende har en andel af borgerne fra Vallensbæk Kommune valgt at benytte det frie valg til at bo i plejebolig i andre kommuner.

   

  Prognosen viser overordnet en stigende efterspørgsel på plejeboliger, og Kommunalbestyrelsen har derfor truffet beslutninger om at udvide kapaciteten.

   

  For det første er der i budget 2020 afsat midler til etablering af 24 nye plejeboliger og 12 midlertidige boliger på Højstruphave. Samtidig er det planen at de nuværende 10 plejeboliger og 6 midlertidige boliger på Rønnebækhus afvikles. Det vil sige en samlet nettoudvidelse på 14 plejeboliger og 6 midlertidige boliger.

   

  Derudover er der på kommunalbestyrelsens møde den 27. marts 2019 truffet beslutning om at der i forslag til lokalplan for Vallensbæk Byhave indarbejdes mulighed for etablering af 48 friplejeboliger.

   

  Forslag til Lokalplan nr. 102 for Vallensbæk Byhave fremlægges for Kommunalbestyrelsen den 29. maj 2019 hvorefter den sendes i offentlig høring fra den 4. juni 2019 til den 1. august 2019.

   

  Den vedlagte prognose viser, at udvidelsen med de 14 plejeboliger i Højstruphave vil betyde at antallet af plejeboliger stemmer overens med det forventede behov i Vallensbæk Kommune.

   

  Prognosen viser desuden, at hvis der både bliver etableret nye boliger i Højstruphave og 48 friplejeboliger, vil der sandsynligvis være en overkapacitet af plejeboliger.

   

  I prognosen er der ikke taget højde for, at borgere fra andre kommuner vælger at søge plejebolig eller friplejebolig i Vallensbæk Kommune.

  Økonomi- og personalemæssige konsekvenser

  Ingen bemærkninger.

  Sammenhæng til udviklingsstrategien

  Punktet har relation til delvision 3 ”Livskvalitet i et godt og sundt liv” i udviklingsstrategien.

  Kommunikation

  Ingen bemærkninger.

  Retsgrundlag

  Ingen bemærkninger.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 04-06-2019

  Godkendt.

 • Punkt 7 Tilsyn i Hjemmeplejen Syd efter servicelovens §§ 83-87

  Beslutningstema

  Orientering om tilsyn med den social- og plejefaglige indsats efter servicelovens §§83-87 foretaget i Hjemmeplejen Syd i februar 2019.

  Indstilling

  Sagen bliver behandlet i Social- og Sundhedsudvalget.

   

  Center for Pleje og Omsorg indstiller,

  • at orienteringen bliver taget til efterretning

  • at tilsynsrapporten bliver sendt til orientering til Vallensbæk Ældreråd

  Sagsfremstilling

  Tilsynets resultater

  Hjemmeplejen Syd har haft tilsyn ved Styrelsen for Patientsikkerhed d. 18. februar 2018 (se bilag 1). Styrelsen for Patientsikkerhed vurderede, at hjemmeplejeenheden er placeret i kategorien:

  -      Mindre problemer af betydning for den fornødne kvalitet.

  Tilsynet kategoriserer plejeenhederne i følgende kategorier:

  • Ingen problemer af betydning for den fornødne kvalitet
  • Mindre problemer af betydning for den fornødne kvalitet
  • Større problemer af betydning for den fornødne kvalitet
  • Kritiske problemer af betydning for den fornødne kvalitet

  Styrelsen lagde i deres samlede vurdering vægt på, at hjemmeplejeenheden generelt fremstod som velorganiseret med gode procedurer. Ledelse og medarbejdere var ved tilsynet åbne og imødekommende og indgik aktivt i dialog med tilsynet. Der hvor tilsynet havde anmærkninger var fundene ikke gennemgående i alle journalerne.


  Der er fastlagt følgende seks temaer, som tilsynet skal omfatte i forhold til at afdække den fornødne kvalitet i den social- og plejefaglige indsats:

  -      Selvbestemmelse og livskvalitet, herunder en værdig død

  -      Trivsel og relationer

  -      Målgrupper og metoder

  -      Organisation, ledelse og kompetencer

  -      Procedurer og dokumentation

  -      Aktiviteter og rehabilitering

  På baggrund af de seks temaer, er der udarbejdet 12 målepunkter, som repræsenterer vigtige risikotemaer i forhold til at vurdere den fornødne kvalitet.

   

  Herunder gennemgås en tematisk fremstilling af baggrunden for den samlede vurdering:

  -      Tema 1: Selvbestemmelse og livskvalitet, herunder en værdig død

  Målepunkter: ”Borgernes selvbestemmelse og livskvalitet” (5 undermålepunkter) og ”Pleje af borgere ved livets afslutning” (5 undermålepunkter). Her var i alt 9 af 10 undermålepunkter opfyldt.
  Punktet som ikke var opfyldt omhandlede at der i to ud af tre stikprøver ikke var beskrivelse af borgernes vaner og ønsker. Medarbejderne kendte borgernes vaner og ønsker, men disse var ikke dokumenteret.


  Borgere som pårørende udtrykte ved interview, at de var glade og tilfredse med hjemmeplejeenheden og at medarbejderne tog hensyn til borgernes ønsker og behov og så vidt muligt planlagde hjælpen efter dette.

  Hjemmeplejeenheden redegjorde for god praksis i arbejdet med at sikre en værdig død.

  -      Tema 2: Borgernes trivsel og relationer
  Målepunkt: ”Borgernes trivsel og relationer” (7 undermålepunkter)
  Styrelsen fandt, at alle 7 undermålepunkter under dette tema var opfyldt eller ikke aktuelle. Der er lagt vægt på, at interviewede borgere og pårørende gav udtryk for at få den hjælp, de oplevede, der var behov for, og der var tæt samarbejde med hjemmeplejen.

  Hjemmeplejeenheden redegjorde for arbejdet med at understøtte relationer, blandt andet ved at støtte borgerne i aktiviteter i nærområdet.

  -      Tema 3: Målgrupper og metoder
  Målepunkter: ”Borgere med kognitive funktionsnedsættelser, psykisk sygdom og/eller misbrug” (5 undermålepunkter), ”Forebyggelse af magtanvendelse” (3 undermålepunkter), ”Fokus på ændringer i borgernes funktionsevne og helbredstilstand” (4 undermålepunkter) og ”Forebyggelse af funktionsevnetab og forringet helbred hos borgere” (4 undermålepunkter). Her var 15 af 16 undermålepunkter opfyldt eller ikke aktuelle og kun 1 undermålepunkt var ikke opfyldt.
  Undermålepunktet, som ikke var opfyldt, omhandler at der i to ud af tre stikprøver ikke var dokumenteret ændringer i borgernes funktionsevne og helbredstilstand samt fulgt op herpå. Ledelse og medarbejdere kunne redegøre for, hvordan man sikrede observation af ændringer, og hvordan der blev fulgt op på ændringer, men det fremgik ikke tydeligt af dokumentationen.

   

  Styrelsen lagde positivt mærke til, at der ugentligt var sygeplejersker, der deltog i faglig sparring om borgerne, og terapeuter deltog ligeledes i ugentlige møder vedrørende samarbejde omkring rehabiliteringsforløb.

  -      Tema 4: Organisation, ledelse og kompetencer
  Målepunkt: ”Organisation, ledelse og kompetencer” (4 undermålepunkter). Her var 3 af de 4 undermålepunkter opfyldt. Punktet som ikke var opfyldt omhandlede at vikarer ikke havde adgang til omsorgsjournalen, og i den udleverede køreliste var oplysninger om borgeren mangelfuld i forhold til at kunne varetage opgaven hos borgeren med den fornødne kvalitet.

  Medarbejderne oplyste, at de gav grundig mundtlig information om borgerne til vikarer, og vikarer kunne ringe til planlægger og videregive observationer.
  Primo marts 2019 har vikarer fået adgang til den elektroniske omsorgsjournal.

   

  Styrelsen vurderede ellers, at hjemmeplejeenhedens overordnede organisering understøttede hjemmeplejeenhedens kerneopgaver, og at der var tydelighed omkring medarbejdernes ansvars- og kompetenceforhold.

  -      Tema 5: Procedurer og dokumentation
  Målepunkt: ”Plejeenhedens dokumentationspraksis” (7 undermålepunkter). Her var 5 af de 7 punkter opfyldt.
  De to punkter som ikke var opfyldt handler om, at i en af de tre stikprøver var aktuelle ressourcer og udfordringer ikke beskrevet, og i to ud af tre stikprøver var der ikke fyldestgørende beskrivelse af borgerens behov for den daglige pleje. Derudover fremgik det i to ud af tre stikprøver ikke tydeligt af dokumentationen, hvilke social- og plejefaglige indsatser borgerne havde behov for.

  -      Tema 6: Aktiviteter og rehabilitering
  Målepunkter: ”Borgere med behov for rehabiliteringsforløb efter §83a og hjælp med rehabiliterende sigte efter §83” (9 undermålepunkter), ”Borgere med behov for genoptræning og vedligeholdelsestræning efter §86” (5 undermålepunkter) og ”Tilbud til aktiviteter til borgere” (5 undermålepunkter).

  Her var 17 af de 19 undermålepunkter opfyldt eller ikke aktuelle. De to punkter som ikke var opfyldt drejede sig om, at der i en af tre stikprøver ikke var dokumenteret formål med borgerens træningsforløb og i en af tre stikprøver var der ikke dokumenteret ændringer i borgerens træningsforløb. Vallensbæk Kommune har efterfølgende kontaktet Ishøj Kommune, hvor træningen foregår, og bedt om at alle medarbejdere i hjemmeplejen har adgang til journalen og kan se aktuelle træningsforløb, som hjemmeplejen skal understøtte.

   

  Styrelsen vurderede derudover at hjemmeplejeenheden havde et godt samarbejde med kommunens fysio- og ergoterapeuter i forbindelse med rehabiliteringsforløb. I hjemmeplejeenheden arbejdede man således med en rehabiliterende tilgang med det formål, at borgerne skulle blive så selvhjulpne i hverdagen som muligt.

  I forhold til kommentarerne omkring dokumentation under temaerne ”selvbestemmelse og livskvalitet”, ”målgrupper og metoder” og ”procedurer og dokumentation” arbejdes der løbende med at forbedre dokumentationen i forhold til den nye Fælles Sprog III-metode. Metoden blev implementeret sammen med det nye omsorgssystem i efteråret 2018.

   

  Baggrund og metode for tilsynet
  I satspuljeaftalen for 2018-2021 blev der indgået en aftale om, at Styrelsen for Patientsikkerhed pr. 1. juli 2018 skal føre et risikobaseret tilsyn med den social- og plejefaglige indsats på plejecentre, midlertidige pladser og hjemmeplejeenheder efter servicelovens §§83-87 i en forsøgsperiode på fire år.

   

  Formålet med tilsynet er at styrke det social- og plejefaglige tilsyn på ældreområdet samt at vurdere om den social- og plejefaglige hjælp, omsorg og pleje, den enkelte plejeenhed yder, har den fornødne kvalitet. Formålet er også at bidrage til læring i forhold til den social- og plejefaglige hjælp, omsorg og pleje, der ydes i de enkelte plejeenheder.

   

  Styrelsens vurdering er baseret på de forhold, der var til stede ved det aktuelle tilsyn i forbindelse med de gennemførte interviews med borgere, pårørende, ledelse og medarbejdere samt de foretagne stikprøver af borgeres omsorgsjournaler.

  Økonomi- og personalemæssige konsekvenser

  Sagen har ikke økonomiske eller personalemæssige konsekvenser.

  Sammenhæng til udviklingsstrategien

  Sagen har ikke en direkte relation til udviklingsstrategien, men har en relation til følgende områder i Værdighedspolitikken:
  - Kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng i plejen
  - Livskvalitet
  - Selvbestemmelse
  - En værdig død

  Kommunikation

  Tilsynsrapporten er offentlig tilgængelig på Styrelsen for Patientsikkerheds hjemmeside i tre år. Rapporten er ligeledes tilgængelig på kommunens hjemmeside og er umiddelbar tilgængelig på plejeenheden.

  Retsgrundlag

  Lov om social service

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 04-06-2019

  1. dot blev taget til efterretning.
  2. dot godkendt.
 • Punkt 8 Beslutning vedr. besvarelse på henvendelse fra KL's Sundheds- og Ældreudvalg

  Beslutningstema

  Formanden for Social- og Sundhedsudvalget, Jytte Bendtsen, har modtaget en henvendelse fra KL’s Sundheds- og Ældreudvalg, hvor der bliver efterspurgt emner, som Vallensbæk Kommunes Social- og Sundhedsudvalg ønsker at drøfte med KL’s Social- og Sundhedsudvalg på et eventuelt besøg i 2019.

  Indstilling

  Sagen bliver behandlet i Social- og Sundhedsudvalget.

   

  Center for Pleje og Omsorg indstiller,

  • at udvalget drøfter invitationen fra KL’s Sundheds- og Ældreudvalg og beslutter om udvalget vil indsende emner og invitere til besøg i Vallensbæk Kommune

  Sagsfremstilling

  KL’s Sundheds- og Ældreudvalg har sendt en henvendelse med overskriften ”Hvad skal KL’s Sundheds- og Ældreudvalg se og drøfte i jeres kommune?” (se bilag 1).

   

  Udvalget beskriver, at de har defineret tre områder, som de ønsker at have et særligt fokus på:

  -      Et styrket nært sundhedsvæsen med fokus på tryghed for borgeren gennem øget kvalitet, rette kompetencer og styrket samarbejde

  -      En fokuseret forebyggelsesindsats med særlig fokus på sundere børn og unge

  -      Et godt og selvstændigt ældreliv med respekt for den enkelte

  Udvalget har fået input til områderne på Kommunalpolitisk Topmøde i marts 2019, men ønsker at få muligheden for at drøfte videre med de enkelte fagudvalg og kommuner.

  Udvalget planlægger derfor i valgperioden at besøge en række kommuner for at drøfte udviklingen på sundheds- og ældreområdet. De opfordrer derfor de enkelte kommuner til at komme med forslag til emner, som kommunen ønsker at drøfte med udvalget på et besøg. Møderne kan f.eks. tage udgangspunkt i, hvad der optager fagudvalgene i værtskommunen og evt. kombineres med at besøge lokale institutioner eller tilbud.

  Økonomi- og personalemæssige konsekvenser

  Ingen bemærkninger.

  Sammenhæng til udviklingsstrategien

  Områderne udvalget har fokus på har relation til delvision 3 ”Livskvalitet i et godt og sundt liv” i udviklingsstrategien og har ligeledes relation til kommunens værdighedspolitik.

  Kommunikation

  Ingen bemærkninger.

  Retsgrundlag

  Ingen bemærkninger.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 04-06-2019

  Udvalget besluttede at der ikke ønskes besøg af KL´s Sundheds- og Ældreudvalg.

 • Punkt 9 Meddelelser fra formanden

  Meddelelser

  Temadag for Social- og Sundhedsudvalget den 20. august 2019

   

  Social- og Sundhedsudvalgets årlige møde med Bruger- og Pårørenderådet den 25. juni 2019 kl. 16.00

   

  Der kan ikke visiteres til de nye ældreboliger i Pilehavehus på nuværende tidspunkt.

   

  Vallensbæk har fået tildelt et nyt ydernummer (læge)