You are here

Social- og Sundhedsudvalget - 04-02-2020

Dato: Tirsdag den 4. februar 2020 Tid: Kl. 15:00
Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget
Sted: Mødelokale Skyen på Rådhuset
 • Punkt 1 Godkendelse af dagsorden

  Beslutningstema

  Social- og Sundhedsudvalget skal godkende mødets dagsorden.

  Indstilling

  Udvalgsformanden indstiller til Social- og Sundhedsudvalget

  • at godkende dagsordenen

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 04-02-2020

  Sag 7 blev taget af dagsordenen med henblik på behandling i Kommunalbestyrelsen.

   

  Carina Kristensen Berth (O) havde meldt afbud til mødet. Kenneth Kristensens Berth (O) deltog som stedfortræder.

 • Punkt 2 Redegørelse vedrørende sagsbehandlingstider for hjælpemidler

  Beslutningstema

  Center for Voksne og Velfærd, Ishøj Kommune har udarbejdet en redegørelse angående visitation til hjælpemidler.

  Indstilling

  Sagen bliver behandlet i Social- og Sundhedsudvalget.

   

  Center for Voksne og Velfærd, Ishøj Kommune indstiller,

  • at redegørelsen bliver godkendt

   

  Centerchef Helle Pernille Madsen fra Center for Voksne og Velfærd, Ishøj Kommune, deltager under behandlingen af dette punkt i Social- og Sundhedsudvalget.

  Sagsfremstilling

  På Social- og Sundhedsudvalgets møde den 5. november 2019 besluttede udvalget at anmode Ishøj Kommune om en redegørelse angående visitation til hjælpemidler.

   

  Social- og Sundhedsudvalget ønskede en redegørelse fra Ishøj Kommune der indeholder følgende:

  • Antallet af ubehandlede hjælpemiddelsager for vallensbækborgere og en handleplan for hvordan antallet af ubehandlede hjælpemiddelsager bliver bragt ned
  • En redegørelse for hvorvidt sagsbehandlingsfristerne i Vallensbæk Kommunes kvalitetsstandarder overholdes for vallensbækborgerne
  • En årlig redegørelse for aktiviteterne på hjælpemiddelområdet

  Forvaltningen har på vegne af Social- og Sundhedsudvalget fremsendt et brev med ovenstående anmodninger til Ishøj Kommune. Social- og Sundhedsudvalgets brev til Ishøj Kommune er vedlagt som bilag til sagen.

   

  Center for Voksne og Velfærd, Ishøj Kommune har i den forbindelse udarbejdet en redegørelse der besvarer brevet. Redegørelsen er vedlagt som bilag til sagen.

   

  I redegørelsen er det opgjort hvor mange ubehandlede hjælpemiddelsager der har været på to forskellige dage - med en måneds interval. Der er foretaget sagsgennemgang den 25. november 2019 og den 16. december 2019.

   

  Sagsgennemgangen viste, at der på de to opgørelsesdage ikke var ubehandlede sager der vedrører tekniske hjælpemidler.

   

  Vedrørende kropsbårne hjælpemidler var der 14 ubehandlede sager den 25. november 2019 og 9 ubehandlede sager den 16. december 2019. Alle sager var dog under 14 dage gamle og overholder derfor svarfristen, som i Vallensbæk Kommune kvalitetsstandarder er fastsat til 14 dage for kropsbårne hjælpemidler.

   

  Center for Voksne og Velfærd, Ishøj Kommune oplyser desuden, at de imødekommer Social- og Sundhedsudvalgets ønske om en årlig redegørelse for aktiviteterne på hjælpemiddelområdet. Det foreslås, at redegørelsen fremlægges til politisk behandling hvert år i februar, første gang i februar 2021. Redegørelsen vil indeholde antal sager fordelt på hovedkategorier samt behandlingstider.

  Økonomi- og personalemæssige konsekvenser

  Ingen bemærkninger.

  Sammenhæng til udviklingsstrategien

  Ingen bemærkninger.

  Kommunikation

  Ingen bemærkninger.

  Retsgrundlag

  Ingen bemærkninger.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 04-02-2020

  Godkendt med bemærkning om, at udvalget ønsker, at den årlige redegørelse for aktiviteterne på hjælpemiddelområdet skal basere sig på en sammenhængende tidsperiode og ikke på enkeltstående dage. Endvidere ønsker udvalget, at den årlige redegørelse også behandler leveringstid på hjælpemidler. Endelig ønsker udvalget, at redegørelsen skal forelægges for udvalget første gang i august 2020.

   

  Udvalget ønsker derudover en undersøgelse af årsagen til forskellen på de 14 dages sagsbehandlingsfrist i Vallensbæk Kommunes kvalitetsstandarder (tekniske hjælpemidler) og de oplyste 4 ugers sagsbehandlingsfrist i redegørelsen fra Ishøj. Udvalget ønsker endelig at få en redegørelse for, hvorvidt Vallensbæk Kommunes serviceniveau på parykker og brystproteser er blevet overholdt.

   

  Carina Kristensen Berth (O) havde meldt afbud til mødet. Kenneth Kristensens Berth (O) deltog som stedfortræder.

 • Punkt 3 Kvalitetsstandarder for hjælpemidler 2020

  Beslutningstema

  Center for Voksne og Velfærd, Ishøj Kommune har udarbejdet forslag til nye kvalitetsstandarder på hjælpemiddelområdet.

   

  Kvalitetsstandarderne bliver forelagt for Social- og Sundhedsudvalget og bliver efterfølgende sendt i høring i Handicaprådet og Ældrerådet.

   

  Kvalitetsstandarderne bliver behandlet sideløbende i Ishøjs Social- og Sundhedsudvalg.

  Indstilling

  Sagen bliver behandlet i Social- og Sundhedsudvalget.

   

  Center for Voksne og Velfærd, Ishøj Kommune indstiller,

  • at kvalitetstandarderne for hjælpemidler bliver sendt til høring i Handicaprådet og Ældrerådet
  • at kvalitetsstandarderne for hjælpemidler udgives i en særskilt publikation

  Sagsfremstilling

  Kvalitetsstandarderne for hjælpemidler blev fremlagt for Social- og Sundhedsudvalget den 3. december 2019 som en del af den samlede publikation med kvalitetsstandarder for ældreområdet. Kvalitetsstandarderne er herefter sendt til høring i Handicaprådet og Ældrerådet – og fremlægges igen til endelig godkendelse på dette møde i en parallel sag.

   

  Efter fremlæggelsen den 3. december 2019 har Center for Voksne og Velfærd, Ishøj Kommune imidlertid fremsendt nye kvalitetsstandarder på hjælpemiddelområdet, der skal erstatte de kvalitetsstandarder, der indgår i den samlede publikation i sagen om godkendelse af de samlede kvalitetsstandarder for Vallensbæk Kommune.

   

  De nye kvalitetsstandarder på hjælpemiddelområdet er mere detaljerede end de kvalitetsstandarder, der tidligere har været på området. Center for Voksne og Velfærd, Ishøj Kommune har udarbejdet en række nye kvalitetsstandarder, med henblik på at give borgerne et mere deltaljeret indblik i serviceniveauet på området og eventuelle særlige forhold vedrørende de enkelte hjælpemidler.

  Den øgede detaljeringsgrad betyder, at antallet af sider også er væsentligt forøget sammenlignet med i dag. Der har indtil nu været cirka 21 siders kvalitetsstandarder for hjælpemidler, imens de nye kvalitetsstandarder for hjælpemidler fylder ca. 122 sider.

  Forvaltningen i Vallensbæk Kommune foreslår på den baggrund, at kvalitetsstanderne for hjælpemidler tages ud af den samlede publikation med kvalitetsstandarder på ældreområdet og fremover udgives i en selvstændig publikation på tryk og på hjemmesiden.

   

  De nye kvalitetsstandarder medfører ikke en ændring i serviceniveauet. Der er tale om en præcisering for borgerne.

   

  De nye kvalitetsstandarder for hjælpemidler er opdelt i to hovedkategorier: Kropsbårne hjælpemidler samt tekniske hjælpemidler. Derudover er der en række underkategorier for de tekniske hjælpemidler.

   

  Både de nye kvalitetsstandarder og de eksisterende kvalitetsstandarder i Vallensbæk Kommune er vedlagt som bilag.

   

  Nedenfor fremgår et overblik over hvilke kvalitetsstandarder, der er nye, og hvilke kvalitetsstandarder der er en del af Vallensbæks nuværende publikation med kvalitetsstandarder.

   

  Kropsbårne hjælpemidler

  Nye/eksisterende kvalitetsstandarder?

  Akut opstået behov for hjælpemidler

  Generel kvalitetsstandard for kropsbårne hjælpemidler

  Arm og benproteser

  Bandager

  Bleer og absorberende underlag

  Brokbind og brokbukser

  Brystproteser

  Diabetesudstyr

  Kompressionshjælpemidler

  Ortopædisk fodtøj og indlæg

  Ortoser

  Parykker

  Stomihjælpemidler

  Synshjælpemidler

  Urologiske hjælpemidler

   

  Ny kvalitetsstandard

  Ny kvalitetsstandard

  Eksisterende kvalitetsstandard

  Eksisterende kvalitetsstandard

  Eksisterende kvalitetsstandard

  Eksisterende kvalitetsstandard

  Eksisterende kvalitetsstandard

  Eksisterende kvalitetsstandard

  Eksisterende kvalitetsstandard

  Eksisterende kvalitetsstandard

  Eksisterende kvalitetsstandard

  Eksisterende kvalitetsstandard

  Eksisterende kvalitetsstandard

  Eksisterende kvalitetsstandard

  Eksisterende kvalitetsstandard

   

  Tekniske hjælpemidler

  Nye/eksisterende kvalitetsstandarder?

  Kvalitetsstandarder for hjælpemidler til personlig pleje

   

  Akut opstået behov for hjælpemidler

  Bade- og brusestole – med/uden hjul

  Drejetårn

  Flytbar toiletstol – med og uden hjul

  Glidebrætter

  Glidelagen og vendelagen med el-motor

  Hjælpemidler til hårvask

  Kørepose og Regnslag

  Personløftere, mobile med løftesejl

  Plejeseng, med el-funktioner

  Rebstiger, sengebånd, sengegreb og fritstående galger

  Sansestimulerende hjælpemidler

  Stålift

  Toiletforhøjer og toiletsupporter

  Toilethejs – elektrisk

   

  Alle kvalitetsstandarder for hjælpemidler til personlig pleje er nye.

   

  Kvalitetsstandarder for hjælpemidler til personlig mobilitet

   

  3-hjulet cykel og 3-hjulet ladcykel

  3-hjulet cykel og 3-hjulet ladcykel med el-hjælpemotor

  El-scooter – Forbrugsgode

  El-scooter – Hjælpemiddel

  Førerhund

  Gangvogne/gangstole/gangborde

  Handicapkørsel

  Hjælpemotor til manuel kørestol

  Knallerter, 3-hjulet benzindrevet

  Kørestole, manuelle

  Kørestole, manuelle – komfort

  Mobilitystok og markeringsstok

  Rollatorer

  Servicehund

  Stokke

  Støtte til køb af bil

   

  Alle kvalitetsstandarder for hjælpemidler til personlig mobilitet er nye

   

  Kvalitetsstandarder for hjælpemidler til daglig husførelse

   

  Arbejdsstole

  Armbåndsure og lommeure

  Bagevægt med syntetisk tale/punktafmærkning

  Hvilestole – elektrisk

  Småhjælpemidler

  Sæder og sædepuder – korrigerende

   

  Alle kvalitetsstandarder for hjælpemidler til daglig husførelse er nye

   

  Kvalitetsstandarder for kommunikationshjælpemidler

   

  Forstærkertelefon

  Teleslynger og trådløse FM-systemer

   

  Alle kvalitetsstandarder for kommunikationshjælpemidler er nye

   

  Kvalitetsstandarder for indretning af boligen og dens omgivelser

   

  Belysning indendørs/udendørs

  Bruseplads

  Dørtrin

  Døråbnere

  Fjernbetjeningssystemer/omverdenskontrol

  Gelændere

  Hæve/sænkelementer til køkken

  Løfteplatforme

  Personløfter – loft- eller vægmonteret

  Ramper – faste

  Ramper – transportable

  Støttehåndtag

  Toilet – armstøtter

  Trappekørere – manøvreret af hjælper

  Trappelifte med sæde

   

  Kvalitetsstandarderne for indretning af boligen og dens omgivelser erstattes af den eksisterende kvalitetsstandard ”boligændringer”

   

  Kvalitetsstandarder for børnehjælpemidler

   

  Barneseng

  Bruselejer

  Klapvogne

  NF-Walker – specielt gangstativ

  Ståstøttestativer

   

  Alle kvalitetsstandarder for børnehjælpemidler er nye

   

   

  Økonomi- og personalemæssige konsekvenser

  Ingen bemærkninger.

  Sammenhæng til udviklingsstrategien

  Ingen bemærkninger.

  Kommunikation

  Ingen bemærkninger.

  Retsgrundlag

  Serviceloven § 112, § 113, § 114, § 116.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 04-02-2020

  Det blev besluttet at sende sagen tilbage til forvaltningen til fornyet behandling, da der blev udleveret nye bilag på mødet.

   

  Carina Kristensen Berth (O) havde meldt afbud til mødet. Kenneth Kristensens Berth (O) deltog som stedfortræder.

 • Punkt 4 Kvalitetsstandarder 2020 for hjælp, støtte og rehabilitering (efter høring)

  Beslutningstema

  Forvaltningen fremlægger kvalitetsstandarderne for 2020 til endelig godkendelse efter høring i Ældrerådet og Handicaprådet.

   

  Kvalitetsstandarderne for 2020 er opdateret med sproglige præciseringer og enkelte nye afsnit.

  Indstilling

  Sagen bliver behandlet i Social- og Sundhedsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

   

  Center for Pleje og Omsorg indstiller,

  • at kvalitetsstandarderne for 2020 bliver godkendt

  Sagsfremstilling

  Kommunalbestyrelsen skal godkende kvalitetsstandarder for personlig og praktisk hjælp, rehabiliteringsforløb samt kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning en gang årligt.

   

  Kvalitetsstandarderne for 2020 har været i høring i Ældrerådet og Handicaprådet og fremlægges til endelig godkendelse i Social- og Sundhedsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

   

  De indholdsmæssige ændringer og ændringer, hvor noget er præciseret, bliver gennemgået i bilaget: ”Rettelser til kvalitetsstandarderne 2020”. Ændringer, der alene handler om korrektur og lignende, bliver ikke gennemgået.

   

  Alle ændringer kan ses i bilaget ”Kvalitetsstandarder 2020”, hvor ændringerne er markeret med rød.

   

  Center for Voksne og Velfærd, Ishøj Kommune har fremsendt nye kvalitetsstandarder for hjælpemidler efter denne sag blev fremlagt inden høring, den 3. december 2019.

  Kvalitetsstandarderne for hjælpemidler fremgår derfor også af en selvstændig sag på dagsordenen, hvor Center for Voksne og Velfærd, Ishøj Kommune fremlægger nye og opdaterede kvalitetsstandarder for hjælpemidler.

   

  Høring

  På møde den 3. december 2019 godkendte Social- og Sundhedsudvalget at udkastet til kvalitetsstandarderne for 2020 blev sendt til høring i Ældrerådet og Handicaprådet.

   

  Ældrerådet og Handicaprådet har fremsendt høringssvar med bemærkninger til kvalitetsstandarderne. Høringssvarene kan ses i de vedlagte bilag.

   

  Ældrerådets høringssvar

  Vallensbæk Ældreråd tager de foreslåede rettelser til efterretning, idet rådet i alt væsentligt finder dem af redaktionel karakter. Således har Vallensbæk Ældreråd ingen bemærkninger til de foreslåede rettelser.

   

  Vallensbæk Ældreråd foreslår, at der på side 105 bliver tilføjet en tekst vedrørende tilfredshedsundersøgelsen:

  ”Undersøgelsens resultat sendes til de relevante udvalg til orientering, herunder også Vallensbæk Ældreråd og Handicaprådet.”

   

  Administrationen kan efterkomme Ældrerådets ønske og sætningen er derfor tilføjet og markeret med rød skrift.

   

  Handicaprådets høringssvar

  Handicaprådet har ikke nogen bemærkninger til de ændringer, som er foreslået til kvalitetsstandarderne for 2020.

   

  Resumé af de ændringer der blev foreslået før høring

  Indledningen

  Hjemmesygeplejens kontaktoplysninger er tilføjet under afsnittet ”praktiske informationer”.

   

  1.3 Hjælp/støtte til praktiske opgaver i hjemmet

  Beskrivelsen af rengøringsopgaven ændres således at ordet ”udelukkende” udgår fra den oprindelige tekst. Beskrivelsen af rengøringsopgaven vil fremover være følgende:

  Tilbud om hjemmehjælp til rengøring omfatter boligens dagligt benyttede rum dvs. køkken, soveværelse, badeværelse, entre og opholdsstue eller eventuel havestue i sommermånederne.”

   

  1.4 Madservice og Ernæring

  Når borgere visiteres til madservice, er det i dag praksis, at diætkost og energiberiget kost tilbydes efter en særlig vurdering fra kommunens diætist. Diætisten sikrer på den måde, at alle borgere der er visiteret til madservice tilbydes den ernæringsmæssigt korrekte kost.

  Det har ikke tidligere fremgået af kvalitetsstandarderne. Derfor præciseres det nu, at diætkost og energiberiget kost tilbydes efter særlig vurdering fra kommunens diætist.

   

  1.10 Dagophold

  Det bliver præciseret, at der er egenbetaling for kørsel til daghjemmet og aktivitetscenteret.

   

  1.11 Forebyggende hjemmebesøg

  I forbindelse med en ny lovændring for forebyggende hjemmebesøg blev målgruppen for de forebyggende hjemmebesøg justeret. Fremover skal enlige ældre have et forebyggende hjemmebesøg, når de fylder 70 år. Alle 75-årige og 80-årige skal fortsat tilbydes forebyggende hjemmebesøg. Det samme gælder alle ældre fra de er 82 år (det gjaldt tidligere alle ældre over 80 år).

   

  Kommunerne skal fortsat tilbyde behovsbestemte forebyggende hjemmebesøg til alle ældre i alderen 65-81 år, hvis den ældre vurderes at være i risiko for nedsat social, psykisk og fysisk funktionsevne.

  Lovændringen blev vedtaget 25. april 2019 med virkning fra 1. juli 2019.

  Kvalitetsstandarden er tilpasset den nye lovgivning.

   

  1.15 Selvtræning (Sundhedshuset)

  Det præciseres, at der er mulighed for at træne i fastsatte tidsrum.

   

  1.18 Kørsel til fritidsundervisning og klubber

  Det præciseres, at borgere der kan benytte Flexhandicap og Flextur ikke kan bevilges kørsel til fritidsundervisning og klubber.

   

  Det præciseres også, at der maksimalt kan gives et tilskud på kr. 1.000 kr. pr. måned - svarende til højest 12.000 kr. årligt.

   

  Eksempler på kørsel til fritidsundervisning og klubber kan være AOF kurser, forløbsprogrammer i samarbejde med Center for Sundhed, Kultur og Fritid eller KOL-kor.

  Økonomi- og personalemæssige konsekvenser

  Serviceniveauet som er beskrevet i dokumentet ”Kvalitetsstandarder 2020” vil kunne afholdes inden for det afsatte budget for 2020.

  Sammenhæng til udviklingsstrategien

  Ingen bemærkninger.

  Kommunikation

  De godkendte kvalitetsstandarder for 2020 vil være tilgængelige på kommunens hjemmeside.

  Retsgrundlag

  Lov om Social Service.

   

  Sundhedsloven.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 04-02-2020

  Anbefales med den ændring, at ændringerne vedrørende 1.18 (Kørsel til fritidsundervisning og klubber) udgår.

   

  Carina Kristensen Berth (O) havde meldt afbud til mødet. Kenneth Kristensens Berth (O) deltog som stedfortræder.

 • Punkt 5 Ældretilsyn på Rønnebo udført i 2019 af Styrelsen for Patientsikkerhed

  Beslutningstema

  Styrelsen for Patientsikkerhed har udført ældretilsyn i plejeboligenheden Rønnebo den 9. september 2019.

   

  Styrelsen har efterfølgende sendt rapporten til partshøring i Vallensbæk Kommune.

   

  Forvaltningen har ikke haft anledning til at fremsende bemærkninger til rapporten, og den endelige rapport blev derfor fremsendt til forvaltningen d. 20. november 2019.

  Indstilling

  Sagen bliver behandlet i Social- og Sundhedsudvalget.

   

  Center for Pleje og Omsorg indstiller,

  • at tilsynsrapporten bliver taget til efterretning

  • at forvaltningens opfølgning på tilsynet bliver godkendt og at sagen sendes til orientering i Ældrerådet.

  Sagsfremstilling

  Tilsynets resultater

  Plejeenheden Rønnebo har haft tilsyn ved Styrelsen for Patientsikkerhed den 9. september 2019. Tilsynsrapporten er vedlagt som bilag.

   

  Ifølge tilsynet fremstod Rønnebo velorganiseret og med en tydelig ledelse i forhold til plejeenhedens kerneopgave og værdier. Den social- og sundhedsfaglige dokumentation fremstod systematisk og overskuelig, og bidrog til at sikre en sammenhængende og helhedsorienteret indsats over for den enkelte borger.

   

  I forbindelse med tilsynets afrapporteringer kategoriserer tilsynet plejeenhederne i følgende kategorier:

  • Ingen problemer af betydning for den fornødne kvalitet
  • Mindre problemer af betydning for den fornødne kvalitet
  • Større problemer af betydning for den fornødne kvalitet
  • Kritiske problemer af betydning for den fornødne kvalitet

  Styrelsen for Patientsikkerhed vurderede, at Rønnebo er placeret i kategorien:

  • Mindre problemer af betydning for den fornødne kvalitet

  Baggrunden for denne vurdering er, at der ved tilsynet blev fundet målepunkter vedrørende selvbestemmelse og livskvalitet, herunder en værdig død samt aktiviteter og rehabilitering, som ikke var opfyldt. Tilsynets resterende målepunkter var alle opfyldt.

   

  Fundene ved tilsynet gav anledning til, at Styrelsen for Patientsikkerhed henstillede følgende:

  • At borgernes ønsker til, hvordan og hvor meget medarbejderne taler med borgerne, indhentes og respekteres
  • At plejeenheden sikrer, at relevante medarbejdere er i stand til at tale med borgere og pårørende om ønsker til livets afslutning
  • At plejeenheden sikrer, at borgerne har mulighed for at deltage i meningsfulde aktiviteter

  Umiddelbart efter tilsynsbesøget har ledelsen i Rønnebo handlet på styrelsens henstillinger. Ledelsen har sat øget fokus på, at personalet skal tage udgangspunkt i borgernes ønsker i forbindelse med, at plejen bliver tilrettelagt.

   

  I forhold til livets afslutning har ledelsen sikret, at når det er aktuelt, er der altid en dialog med borgerne omkring livets afslutning, og at oplysningerne bliver dokumenteret i omsorgssystemet.

  Derudover har én sygeplejerske fra Rønnebo været på diplomkursus i palliation (pasning og pleje af døende), der blandt andet indeholder undervisning i samarbejdet med den palliative patient. Sygeplejersken skal fungere som nøgleperson for den palliative indsats på Rønnebo.

   

  For at sikre aktiviteter der er meningsfulde for den enkelte borger, bliver der lavet en aktivitetskalender i samarbejde med borgerne.

  Økonomi- og personalemæssige konsekvenser

  Ingen bemærkninger.

  Sammenhæng til udviklingsstrategien

  Sagen har relation til delvision 3 i kommunens udviklingsstrategi, der handler om livskvalitet i et godt og sundt liv. Sagen har særlig relation til målet i delvision 3, om at Vallensbæk er blandt de kommuner, der har højest trivsel og livskvalitet.

  Kommunikation

  Ingen bemærkninger.

  Retsgrundlag

  Bekendtgørelse nr. 652 om Styrelsen for Patientsikkerheds tilsyn på ældreområdet.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 04-02-2020

  Godkendt.

   

  Carina Kristensen Berth (O) havde meldt afbud til mødet. Kenneth Kristensens Berth (O) deltog som stedfortræder.

 • Punkt 6 Social og Sundhedspolitisk Forum 14.-15. maj 2020

  Beslutningstema

  Kommunernes Landsforening har inviteret til det årlige Social- og Sundhedspolitisk Forum, der afholdes den 14.-15. maj i Aalborg Kongres og Kultur Center. Social- og Sundhedsudvalgets medlemmer har mulighed for at deltage i konferencen.

  Indstilling

  Sagen bliver behandlet i Social- og Sundhedsudvalget.

   

  Direktionscenter indstiller,

  • at udvalget beslutter hvem der deltager i Social- og Sundhedspolitisk Forum

  Sagsfremstilling

  Social- og Sundhedsudvalget skal drøfte og tage stilling til deltagelse i Social og Sundhedspolitisk Forum, så bestilling af flybilletter, hotel og konference kan ske inden for tilmeldingsfristen.

   

  Konferencen bliver afholdt 14. – 15. maj i Aalborg med afgang fra Vallensbæk 13. maj.

   

  Herunder er KL’s præsentation af konferencen:

   

  Tema: Velfærd kræver valg

  Kommunerne løfter fortsat flere og mere komplekse opgaver på social- og sundhedsområdet. Demografiudviklingen og den generelle udvikling gør, at der vil være fortsat større efterspørgsel efter ydelser i kommunerne. Samtidig opleves der et markant pres fra såvel regering, Folketing og organisationer, der ofte på baggrund af enkeltsager eller et snævert fokus, mener og beslutter, at kommunerne skal løfte fortsat flere og større opgaver på social- og sundhedsområdet. På samme tid er de samme politikere og organisationer ofte uden vilje til at prioritere, hvad det er kommunerne så evt. ikke skal løfte af indsatser, eller hvor finansieringen skal komme fra. For kommunerne får ikke tilført ressourcer, der matcher udviklingen i opgaver og ønsker til indsatsen.

   

  Kommunerne står derfor i en situation på social- og sundhedsområdet, hvor forventningerne til indsatser, målgrupper og kvalitet er stigende, men hvor ressourcerne ikke matcher forventningerne. Således bliver det kommunerne selv, der skal håndtere presset, og det er kommunerne, der selv skal foretage prioriteringerne uden opbakning fra statsligt hold.

   

  Det er dette overordnede skisma, der er i fokus for Social- og Sundhedspolitisk Forum 2020. På årets Social- og Sundhedspolitiske Forum vil vi derfor:

   

  • Debattere med Folketing og organisationer, hvad det er, kommunerne skal levere af indsatser – og hvordan vi i fællesskab kan/skal få de ønskede indsatser til at matche kommunernes muligheder for at løfte indsatsen.
  • Vise konkrete eksempler og perspektiver fra andre kommuner på, hvordan de har håndteret konkrete udfordringer på social- og sundhedsområdet.
  • Have inspirerende oplæg fra forskere og eksperter om nye perspektiver og viden om social- og sundhedsområdet.

  Økonomi- og personalemæssige konsekvenser

  Der vil være udgifter for hver deltager til mødegebyr, der dækker KL’s omkostninger til mødemateriale m.v., frokost og festmiddag. Endvidere vil der være udgifter til transport og hotelophold. Udgifterne afholdes inden for budgettet.

  Sammenhæng til udviklingsstrategien

  Inge bemærkninger.

  Kommunikation

  De udpegede deltagere underrettes.

  KL underrettes om deltagere, når tilmelding sker.

  Retsgrundlag

  KL’s love

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 04-02-2020

  Jytte Bendtsen, Marianne Friis-Mikkelsen, Ricky Van Overeem, Anette Sandgreen, Berit Bredelund og Carina Kristensen Berth deltager i Social- og Sundhedspolitisk Forum.

   

  Carina Kristensen Berth (O) havde meldt afbud til mødet. Kenneth Kristensens Berth (O) deltog som stedfortræder.

 • Punkt 7 Forslag fra Gruppe A: Vallensbæk kommune skal være en demensvenlig kommune

  Beslutningstema

  Gruppe A har fremsat følgende forslag til behandling i Kommunalbestyrelsen:

   

  ”Vallensbæk kommune skal have en formuleret demenspolitik

   

  Sagsfremstilling:

   

  Der har i den senere tid været en offentlig debat om demens og kommunernes håndtering.

   

  Herunder også en debat om demensvenlige kommuner fra demensalliancen.

   

  https://www.demensalliancen.dk/demensvenlige-kommuner/

   

  Socialdemokratiet mener, at det skal være en ambition også at blive fremhævet som en demensvenlig kommune.

   

  Derudover har vi søgt efter kommunens demenspolitik, men har intet fundet på kommunens hjemmeside. 

   

  Derfor foreslår Socialdemokratiet også, at Vallensbæk kommune udarbejder en demenspolitik.

   

  Det skal retfærdigvis tilføjes, at det er Socialdemokratiets opfattelse, at demente borgere og pårørende behandles godt i de kommunale institutioner, men derfor kan en politik for området være et godt værktøj for de ansatte i sektoren.”

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 04-02-2020

  Sagen blev taget af under godkendelse af dagsorden, jf. dagsordenens pkt. 1.

   

  Carina Kristensen Berth (O) havde meldt afbud til mødet. Kenneth Kristensens Berth (O) deltog som stedfortræder.

 • Punkt 8 Meddelelser fra formanden

  Meddelelser

  Korsagergård fylder 40 år i år.

   

  Politisk dialogmøde 24. februar 2020 om sundhedsaftale 2019-2023.

   

  Politisk dialogmøde om socialområdet (specialiserede socialområde), 21. april 2020.