You are here

Social- og Sundhedsudvalget - 03-12-2019

Dato: Tirsdag den 3. december 2019 Tid: Kl. 15:00
Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget
Sted: Mødelokale Skyen på Rådhuset
 • Punkt 1 Godkendelse af dagsorden

  Beslutningstema

  Social- og Sundhedsvalget skal godkende mødets dagsorden.

  Indstilling

  Udvalgsformanden indstiller til Social- og Sundhedsvalget

  • at godkende dagsordenen

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 03-12-2019

  Godkendt.

 • Punkt 2 Kvalitetsstandarder 2020

  Beslutningstema

  Kvalitetsstandarderne for 2020 bliver fremlagt inden høring i Ældrerådet og Handicaprådet.

   

  Kvalitetsstandarderne for 2020 er opdateret med sproglige præciseringer og enkelte nye afsnit.

   

  Efter høring af Ældrerådet og Handicaprådet bliver kvalitetstandarderne fremlagt til endelig godkendelse.

  Indstilling

  Sagen bliver behandlet i Social- og Sundhedsudvalget.

   

  Center for Pleje og Omsorg indstiller,

  • at kvalitetsstandarderne for 2020 bliver sendt i høring i Ældrerådet og Handicaprådet

  Sagsfremstilling

  Kommunalbestyrelsen skal ifølge ”Bekendtgørelse om kvalitetsstandarder for hjemmehjælp, rehabiliteringsforløb og træning efter servicelovens §§ 83, 83 a og 86”, godkende kvalitetsstandarder for personlig og praktisk hjælp, rehabiliteringsforløb samt kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning en gang årligt.

   

  Forvaltningen fremlægger kvalitetsstandarderne for 2020 inden de sendes i høring i Ældrerådet og Handicaprådet.

   

  Efter høring i Ældrerådet og Handicaprådet bliver kvalitetsstandarderne forelagt igen til godkendelse i Social- og Sundhedsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

   

  Kvalitetsstandarderne for 2020 er opdateret med sproglige præciseringer, og der er tilføjet enkelte nye afsnit og tilpasninger.

   

  De indholdsmæssige ændringer og ændringer, hvor noget er præciseret, bliver gennemgået i bilaget: ”Rettelser til kvalitetsstandarderne 2020”. Ændringer, der alene handler om korrektur og lignende, bliver ikke gennemgået.

   

  Alle ændringer kan ses i bilaget ”Kvalitetsstandarder 2020”, hvor ændringerne er markeret med rød.

   

  Bilaget ”Kvalitetsstandarder 2020” består af kvalitetsstandarder for forskellige områder.

   

  Der er ændringer i kvalitetsstandarden for ældreområdet, som beskrevet nedenfor.

   

  Kvalitetsstandarderne for genoptræningsområdet blev godkendt i juni måned. Der er ikke lagt op til ændringer på genoptræningsområdet, men kvalitetsstandarderne bliver fremlagt nu for, at de tidsmæssigt følger godkendelsen af kvalitetsstandarderne på ældreområdet.

   

  Kvalitetsstandarderne for hjælpemidler indgår i den samlede publikation Kvalitetsstandarder 2020. Ishøj Kommune har orienteret forvaltningen om, at der vil blive fremlagt en sag for Vallensbæk Kommunes Social- og Sundhedsudvalg i januar 2020 med forslag til ændringer i kvalitetsstandarderne for hjælpemidler. Hvis der bliver godkendt ændringer til den tid, vil de blive indarbejdet i Kvalitetsstandarder 2020.

   

  De væsentligste ændringer til kvalitetsstandarderne er:

   

  Indledningen

  Hjemmesygeplejens kontaktoplysninger er tilføjet under afsnittet ”praktiske informationer”.

   

  1.3 Hjælp/støtte til praktiske opgaver i hjemmet

  Det præciseres for borgerne at hjælp til rengøring omfatter følgende:

  ”Rengøring i de rum, der benyttes til daglig af den visiterede borger, dvs. entré, et badeværelse, et soveværelse, køkken og opholdsstue.”

   

  1.4 Madservice og Ernæring

  Når borgere visiteres til madservice, er det i dag praksis, at diætkost og energiberiget kost tilbydes efter en særlig vurdering fra kommunens diætist. Diætisten sikrer på den måde, at alle borgere der er visiteret til madservice tilbydes den ernæringsmæssigt korrekte kost.

  Det har ikke tidligere fremgået af kvalitetsstandarderne. Derfor præciseres det nu, at diætkost og energiberiget kost tilbydes efter særlig vurdering fra kommunens diætist.

   

  1.10 Dagophold

  Det bliver præciseret, at der er egenbetaling for kørsel til daghjemmet og aktivitetscenteret.

   

  1.11 Forebyggende hjemmebesøg

  I forbindelse med en ny lovændring for forebyggende hjemmebesøg blev målgruppen for de forebyggende hjemmebesøg justeret. Fremover skal enlige ældre have et forebyggende hjemmebesøg, når de fylder 70 år. Alle 75-årige og 80-årige skal fortsat tilbydes forebyggende hjemmebesøg. Det samme gælder alle ældre fra de er 82 år (det gjaldt tidligere alle ældre over 80 år).

   

  Kommunerne skal fortsat tilbyde behovsbestemte forebyggende hjemmebesøg til alle ældre i alderen 65-81 år, hvis den ældre vurderes at være i risiko for nedsat social, psykisk og fysisk funktionsevne.

  Lovændringen blev vedtaget 25. april 2019 med virkning fra 1. juli 2019.

  Kvalitetsstandarden er tilpasset den nye lovgivning.

   

  1.15 Selvtræning (Sundhedshuset)

  Det præciseres, at der er mulighed for at træne i fastsatte tidsrum.

   

  1.18 Kørsel til fritidsundervisning og klubber

  Det præciseres, at borgere der kan benytte Flexhandicap og Flextur ikke kan bevilges kørsel til fritidsundervisning og klubber.

   

  Det præciseres også, at der maksimalt kan gives et tilskud på kr. 1.000 kr. pr. måned - svarende til højest 12.000 kr. årligt.

   

  Eksempler på kørsel til fritidsundervisning og klubber kan være AOF kurser, forløbsprogrammer i samarbejde med Center for Sundhed, Kultur og Fritid eller KOL-kor.

  Økonomi- og personalemæssige konsekvenser

  Serviceniveauet som er beskrevet i dokumentet ”Kvalitetsstandarder 2020” vil kunne afholdes inden for det afsatte budget for 2020.

  Sammenhæng til udviklingsstrategien

  Ingen bemærkninger.

  Kommunikation

  De godkendte kvalitetsstandarder for 2020 vil være tilgængelige på kommunens hjemmeside.

  Retsgrundlag

  Lov om Social Service.

   

  Sundhedsloven.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 03-12-2019

  Godkendt med de ændringer, at forvaltningens forslag om ændringer til kvalitetsstandardens pkt. 1.3 ”Hjælp/støtte til praktiske opgaver i hjemmet” udgår, og at ordet ”udelukkende” udgår fra den eksisterende kvalitetsstandards pkt. 1.3.

 • Punkt 3 Anvendelse af værdighedsmidlerne 2020 og frem

  Beslutningstema

  Værdighedspuljemidlerne fra Sundheds- og Ældreministeriet overgår fra 2020 til bloktilskud.

   

  I forbindelse med budget 2020 godkendte Kommunalbestyrelsen, at værdighedsmidlerne fortsat skal anvendes på ældreområdet.

   

  Social- og Sundhedsudvalget skal i den forbindelse beslutte, hvilke indsatser der skal arbejdes med for at understøtte Vallensbæk Kommunes Værdighedspolitik.

   

  Sagen sendes i høring i Ældrerådet og Bruger- og pårørenderådet inden endelig godkendelse.

  Indstilling

  Sagen bliver behandlet i Social- og Sundhedsudvalget.

   

  Center for Pleje og Omsorg indstiller,

  • at udkast til fordeling af værdighedsmidlerne for 2020 til 2023 bliver sendt i høring i Ældrerådet og Bruger- og pårørenderådet, herunder:

   • at der bliver afsat midler til at arbejde med demensindsatser på Højstruphave såsom ”min livshistorie” eller ”demensvenner”

   • at der bliver afsat midler til ansættelse af en hverdagsrehabiliteringskonsulent

  Sagsfremstilling

  Fra 2020 er værdighedsmidlerne overgået til at være en del af bloktilskuddet. I forbindelse med budgetforliget for 2020 besluttede Kommunalbestyrelsen, at midlerne fortsat skal tilgå ældreområdet. Der er derfor afsat en pulje for 2020 til 2023, som svarer til Vallensbæk Kommunes andel af værdighedsmidlerne.

   

  Som en del af budgetforliget for 2020 besluttede Kommunalbestyrelsen desuden, at den konkrete udmøntning af puljen bliver besluttet af Social- og Sundhedsudvalget. I den forbindelse skal Social- og Sundhedsudvalget overveje muligheden for demensvenner samt projektet "Din livshistorie" for beboerne i Højstruphave.

   

  Puljen udgør 2,675 mio. kr. i 2020 og 2,700 mio. kr. hvert år for 2021 til 2023. I 2020 er der dog afsat 25.000 kr. til musikterapi som en del af budgetforliget. Samlet set udgør puljen derfor også 2,700 mio. kr. i 2020.

   

  De aktiviteter, der er igangsat via værdighedsmidlerne for 2016-2019 er i overensstemmelse med de værdier, der er beskrevet i den gældende værdighedspolitik for 2018-2021. Værdighedspolitikken er vedlagt som bilag til sagen.

   

  Forvaltningen foreslår, at budgettet for værdighedsmidlerne bliver godkendt for budgetperioden, fra 2020 til 2023.

   

  Forvaltningen anbefaler desuden, at midlerne for 2020 til 2023 bliver brugt til at videreføre de ansættelser, som blev besluttet i 2019 med henblik på fortsat at understøtte den vedtagne værdighedspolitik.

   

  Samtidig anbefaler forvaltningen, at der bliver foretaget mindre justeringer i forhold til budgettet fra 2019.

   

  Forvaltningen foreslår følgende justeringer:

  • At der ikke bliver afsat budget til kompetenceudvikling
  • At der ikke bliver afsat budget til indkøb af effekter/udstyr til ældre- og plejeboligerne
  • At budgettet til ”egen tid” bliver reduceret fra 1,025 mio. kr. til 0,925 mio. kr. svarende til det forventede forbrug af ”egen tid” i 2020 og frem.

   

  Disse justeringer vil kunne frigive midler til at arbejde med demensindsatser på Højstruphave som fx ”min livshistorie” eller ”demensvenner”, og det vil desuden frigive midler til ansættelse af en ekstra hverdagsrehabiliteringsterapeut.

   

  Hovedparten af de borgere, der søger hjælp i kommunen, ønsker at klare sig selv og har i den forbindelse behov for en hverdagsrehabiliteringsindsats.

  Erfaringerne i Center for Pleje og Omsorg er, at det har stor betydning for borgernes livskvalitet, at de selv kan klare personlige plejeopgaver såsom bad og toiletbesøg.

   

  Der er i øjeblikket en stigende efterspørgsel på hverdagsrehabiliteringsterapeuternes indsats, og der er derfor behov for ekstra ressourcer til at understøtte borgerne, når de har brug for hjælp til at forblive selvhjulpne og aktive.

  At forblive selvhjulpen og aktiv giver borgerne de bedste muligheder for at være længst og bedst muligt i eget liv.

   

  Med ekstra rehabiliteringsressourcer vil det desuden være muligt at tilbyde en hurtig

  rehabiliteringsindsats for borgere, der udskrives fra hospitalet.

  Erfaringerne fra Center for Pleje og Omsorg viser, at borgere, der udskrives fra hospitalet med et stort plejebehov, ofte kan komme tilbage til det funktionsniveau, de havde før indlæggelsen ved hjælp af en tidlig og målrettet hverdagsrehabiliteringsindsats.


  Ansættelse af en ekstra hverdagsrehabiliteringsterapeut vil desuden understøtte ambitionen i værdighedspolitikken om, at borgerne skal være selvhjulpne længst muligt.

   

  I værdighedspolitikken står der følgende vedrørende livskvalitet:

  ”Det giver livskvalitet at kunne gøre ting selv, så længe det overhovedet er muligt. Derfor skal borgerne opleve gode rammer og støtte til at klare sig selv og være aktive i eget liv så vidt muligt.”

  Budget for anvendelse af værdighedsmidlerne

  I tabellen nedenfor fremgår både budgettet for anvendelsen af midlerne i 2019 og forslaget til budgettet for 2020-2023.

   

  Budgettet for værdighedspuljen er pris- og lønfremskrevet til 2020 niveau.

   

  Anvendelse af Værdigheds-midlerne 2020

  Relation til værdigheds-politik

   Budget for 2019

  Budget forslag 2020-2023

  Fleksibel hjemmehjælp – Egen tid:

  Livskvalitet

  1.025.000

  925.000

  Det foreslås, at budgettet til ”egen tid” bliver reduceret fra 1,025 mio. kr. til 0,925 mio. kr. svarende til det forventede forbrug af ”egen tid” i 2020 og frem.

  ”Egen tid” er ekstra hjemmehjælp, så alle, der modtager personlig pleje og praktisk hjælp får tilbudt en halv times ekstra hjemmehjælp pr. uge. Modtageren bestemmer selv, hvad tiden skal bruges til og hvordan.

   

  Ekstra bemanding til øget livskvalitet og selvbestemmelse i plejeboligerne:

   

    

   

  Livskvalitet Selvbestemmelse

   

   

  395.000

  400.000

  Det foreslås, at udvidelsen i Højstruphave og Rønnebo med 1 social- og sundhedsassistent i aftenvagten fortsætter i 2020-2023. Udvidelsen styrker en individuel indsats til sårbare ældre, med mulighed for at øge de ældres selvbestemmelse i den daglige døgnrytme.

  Koordinering af komplekse borgerforløb

  Kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng

  230.000

  230.000

  Det foreslås, at udvidelsen af sygeplejen med ca. et halvt årsværk fortsætter i 2020-2023. Udvidelsen styrker koordineringen og den tværfaglige indsats i sygeplejen, herunder udarbejdelse af og opfølgning på handleplaner i komplekse borgerforløb.

  Kompetenceudvikling af personalet i hjemmeplejen

  Kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng

  Pårørende

  230.000

  0

  Det foreslås, at der ikke afsættes midler til kompetenceudvikling i 2020-2023.

   

  Indkøb af effekter/udstyr til ældre- og plejeboliger

   

  100.000

  0

  Det foreslås at der ikke afsættes midler til indkøb af effekter og udstyr i plejeenhederne i 2020-2023.

  Livskvalitet Selvbestemmelse

  Terminale forløb samt udskrivningsforløb*

  En værdig død

  Pårørende

  227.000

  230.000

  Det foreslås, at udvidelsen af sygeplejen med ca. et halvt årsværk fortsætter i 2020-2023. Udvidelsen styrker bistand til borgere / pårørende i terminale forløb og det tværgående samarbejde.

  Demensindsats

  Det foreslås at der arbejdes med demensindsatser herunder f.eks. ”min livshistorie” / ”demensvenner” på Højstruphave i 2020-2023.

   

  Livskvalitet

  Pårørende

   

  100.000

  Styrket hverdagsrehabiliteringsindsats:

  Livskvalitet Selvbestemmelse

  385.000

  790.00

  Det foreslås, at der afsættes midler i 2020-2023 til ansættelse af en ekstra hverdagsrehabiliteringsterapeut,

  således at der samlet set ansættes to hverdagsrehabiliteringsterapeuter via værdighedsmidlerne.

  Udvidelsen øger borgernes funktionsniveau og giver dermed øget livskvalitet.


  Eksempler på rehabilitering kan være:

   

  Hvis borgeren er utryg eller har svært ved at gå i bad, kan borgeren og personalet sammen øve badesituationen og finde en måde at gå i bad på, som er sikker og tryg for borgeren.

   

  Hvis borgeren har svært ved at tage støttestrømper på, kan det rette hjælpemiddel og den rette teknik betyde, at borgeren selv kan tage støttestrømper på.

  Det er en stor frihed for borgerne, at de ikke skal være afhængige af en hjemmehjælper til af- og påtagning af støttestrømper.

   

  Der kan også være tale om, at borger og terapeut samarbejder om, at borgeren selv kan komme i og ud af sengen eller selv kan klare toiletbesøg. Det kan kræve både kreative løsninger, motivation, træning og de helt rette hjælpemidler. 

   

  Musikterapi

  I forbindelse med budgetforliget for 2020 er der afsat 25.000 kr. til musikterapi på Højstruphave. Midlerne er afsat i 2020. Det er ikke besluttet for 2021-2023.

   

  Livskvalitet

   

  25.000

  I alt

   

  2.592.000

  2.700.000

   

   

  Værdighedspolitikken indeholder et afsnit omkring ensomhed. Afsnittet om ensomhed er godkendt på Social- og Sundhedsudvalgets møde den 5. november 2019 og blev forelagt Kommunalbestyrelsen den 27. november. Der er afsat en særskilt pulje til afholdelse af aktiviteterne omkring bekæmpelse af ensomhed.

  Økonomi- og personalemæssige konsekvenser

  Værdighedsmidlerne udgør 2,675 mio. kr. i 2020 og 2,700 mio. kr. i hvert af årene 2021 til 2023.

  Sammenhæng til udviklingsstrategien

  Vallensbæk Kommunes værdighedspolitik er udformet med baggrund i blandt andet udviklingsstrategien og afspejler den overordnede vision ”Det hele menneske i fremtidens boligby”.

  Kommunikation

  Ingen bemærkninger.

  Retsgrundlag

  Servicelovens § 81 a.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 03-12-2019

  Gruppe O fremsatte følgende ændringsforslag:

   

  ”At der afsættes yderligere 75.000 kr. til musikterapi og yderligere 320.000 kr. til at daghjemmet kan have eftermiddags-/aftenåbent, finansieret af de ekstra 395.000 kr. til en styrket hverdagsrehabiliteringsindsats”.

   

   

  Ændringsforslaget blev sat til afstemning:

   

  For stemte Gruppe O (1 stemme) og Gruppe A (2 stemmer) i alt 3 stemmer.

   

  Imod stemte Gruppe C (4 stemmer).

   

  Ændringsforslaget var herefter ikke godkendt.

   

   

  Forvaltningens indstilling blev herefter godkendt med følgende ændringer:

   

  ·         udkast til fordeling af værdighedsmidlerne gælder kun for 2020.

   

  • indstillingens 2. underpunkt ændres, så de ekstra 395.000 kr. til en styrket hverdagsrehabiliteringsindsats (ud af det samlede beløb på 790.000 kr. jf. skema i sagsfremstillingen) i stedet bliver brugt til, at daghjemmet kan have eftermiddags-/aftenåbent.
 • Punkt 4 Meddelelser fra formanden

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 03-12-2019

  • Udbygning af Sundhedshuset
  • Bevægelsesjulekalender i daginstitutionerne i december 2019.