You are here

Social- og Sundhedsudvalget - 03-03-2020

Dato: Tirsdag den 3. marts 2020 Tid: Kl. 15:00
Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget
Sted: Mødelokale Skyen på Rådhuset
 • Punkt 1 Godkendelse af dagsorden

  Beslutningstema

  Social- og Sundhedsudvalget skal godkende mødets dagsorden.

  Indstilling

  Udvalgsformanden indstiller til Social- og Sundhedsudvalget

  • at godkende dagsordenen

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 03-03-2020

  Godkendt.

 • Punkt 2 Evaluering af pilotprojekt om privat tøjvask

  Beslutningstema

  Center for Pleje og Omsorg har gennemført pilotprojekt om privat tøjvaskordning og har evalueret projektet. Social- og Sundhedsudvalget drøfter evalueringen og tager stilling til, hvorvidt tøjvask fremover skal udbydes til private leverandører.

  Indstilling

  Sagen bliver behandlet i Social- og Sundhedsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

   

  Center for Pleje og Omsorg indstiller,
   

  • at udvalget drøfter evalueringen af pilotprojekt om privat tøjvaskordning
    
  • at tøjvask fremover udbydes til private leverandører, herunder at der bliver en egenbetaling for borgerne på basisydelsen såvel som for tilkøbsydelser

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 03-03-2020

  Evalueringen blev drøftet og indstillingen anbefalet.

   

  Sagsfremstilling

  I perioden april 2019 til februar 2020 er der udført et pilotprojekt om tøjvask med privat leverandør. Der er nu foretaget en evaluering af projektet og en økonomisk beregning, hvilket giver et udgangspunkt for at træffe beslutning om, hvorvidt tøjvask fremover skal udliciteres til private leverandører. Evalueringen er vedlagt som bilag.

   

  I henhold til Social- og Sundhedsudvalgets beslutning i januar 2019 blev pilotprojektet udført blandt de borgere i Pilehavehus og Højstrupparken, som er visiteret til tøjvask ved hjemmeplejen, samt for beboerne på plejehjemmet Rønnebo. Der er indgået 32 borgere i pilotprojektet.

   

  Evalueringen viser en stor tilfredshed med den private tøjvask. Der er i evalueringen spurgt ind til flere dimensioner af den leverede service: Afhentning, modtagelse, information, muligheder, renhed, sammenlægning, samlet tilfredshed og forslag til, hvordan ordningen skal fungere fremover. På alle dimensioner er der stor tilfredshed og ved sammenligning med tilfredshedsmålingen vedrørende kommunal tøjvask i 2018, viser det sig, at tilfredsheden er højere med den private tøjvaskordning.

   

  Også blandt lederne i hjemmeplejen og i plejecentret Rønnebo er der stor tilfredshed med den private tøjvask. De peger på, at nogle af de forventede fordele, har vist sig at holde stik:
   

  • Personalet kan i højere grad fokusere på pleje og omsorg, når andre varetager tøjvasken
  • I hjemmeplejen slipper man for nogle af de mange besøg på samme dag hos den samme borger, som kommunal tøjvask medfører, og som ikke altid kan kombineres med andre ydelser
  • I Pilehavehus, hvor der er fælles vaskefaciliteter, er der blevet frigjort plads for de øvrige beboere, som skal benytte faciliteterne
  • Der er desuden kommet en ensartethed og professionalisme i vaskningen og sammenlægningen af tøjet, der i den kommunale ordning afhænger af såvel den enkelte medarbejder som af kvaliteten af borgerens egne maskiner

    

  Udfordringerne har haft karakter af mindre opstartsvanskeligheder, som hurtigt har kunnet løses via dialog med leverandøren og hurtig justering. Noget, der dog har været lidt vanskeligere at håndtere, har været fakturaer for tilkøb, som flere gange fejlagtigt er blevet sendt til en enkelt hjemmeboende borger, selvom det var aftalt, at kommunen betalte for ydelsen i pilotprojektperioden.

   

  I plejeboligerne er der i prøveperioden, hvor kommunen har betalt for tilkøbsydelser, blevet lagt for meget tøj i de poser, som er beregnet for tilkøb, selvom tøjet egentlig godt kunne klare almindelig vask og tørretumbling. Dette har påvirket afregningen.

   

  Det bør overvejes at lægge sig op af leverandørens definitioner af kommunalt betalt basisydelse og borgerbetalt tilkøb, hvis man vil undgå såvel problemer med fakturaer som overdreven brug af tilkøb på kommunens regning. Dette vil samtidig bidrage til at gøre indførelse af privat tøjvask udgiftsneutralt i forhold til det nuværende budget, og det er også sådan, det gøres i andre kommuner.

   

  Den store tilfredshed med ordningen skal sammenkædes med det forbehold, at de deltagende borgere ikke har haft egenbetaling på basisydelsen og har fået en række tilkøbsydelser, som fx hængetørring, betalt af kommunen i pilotprojektperioden. Endvidere skal det tages i betragtning, at der er tale om et meget lille udsnit af borgere, som har deltaget i pilotprojektet og deraf kun et mindre antal, som har kunnet besvare spørgeskemaet i evalueringen.

   

  Hvis det besluttes at udlicitere tøjvaskordningen til private leverandører, kan en fast ordning med privat tøjvask efter udbud forventes at træde i kraft i løbet af 1. kvartal 2021. De borgere, der har deltaget i pilotprojektet med privat leverandør, kan fortsætte med samme leverandør og på uændrede vilkår indtil udbudsprocessen er gennemført.

  Økonomi- og personalemæssige konsekvenser

  Hjemmeplejen

  Med det nuværende antal borgere visiteret til tøjvask (134), betaler kommunen i dag 680.000 kr. om året for kommunalt leveret tøjvask. Implementering af privat tøjvask i hjemmeplejen vil umiddelbart medføre en øget årlig merudgift på omkring 325.000 kr.

   

  Dette vil kunne dækkes via en egenbetaling på ca. 230 kr. pr borger pr. måned afhængigt af de priser, som opnås i udbuddet (uanset behov for tøjvask hver eller hver anden uge). Borgerne slipper til gengæld for betaling af strøm, vand, sæbe og vedligeholdelse af egne maskiner. I andre kommuner betaler borgerne også et fast beløb. Eksempelvis betaler udeboende borgere et fast beløb på 269 kr. pr. måned i Greve Kommune, 208 kr. i Albertslund (for tøjvask hver anden uge) og 145 kr. i København (for tøjvask hver anden uge).

  Der vil være mulighed for at differentiere egenbetalingen i Vallensbæk afhængigt af borgerens brug af ydelsen (hver eller hver anden uge). Beløbet vil eventuelt kunne nedjusteres, såfremt udbudspriserne er lavere end de priser, der har været gældende i pilotprojektet.

   

  For at økonomien skal hænge sammen, skal borgerne selv betale for tilkøbsydelser, herunder hængetørring, som kommunen har betalt i pilotprojektet. I andre kommuner er det standard, at borgerne selv betaler for sådanne tilkøbsydelser.

   

  Det forventes, at de resterende udgifter udover merudgiften kan finansieres via løbende tilpasninger i hjemmeplejen. Dette vil kunne være med til at afhjælpe rekrutteringsudfordringer inden for faget og give mulighed for at frigive ressourcer til at varetage kerneopgaven, som er at yde kvalificeret pleje, hjælp, støtte og omsorg til borgerne i Vallensbæk med henblik på at understøtte borgernes livskvalitet.

   

  Plejehjem
  Udgifterne til den nuværende kommunale tøjvaskordning i de 46 plejeboliger er på omkring 535.000 kr.

   

  Udgifterne til en privat tøjvaskordning vil ikke helt – men næsten - kunne holdes inden for den nuværende ramme under forudsætning af, at borgerne selv betaler for tilkøbsydelser som skånevask, uldvask, strygning, hængetørring samt ekstravask (udover 8 kg./uge), som kommunen har betalt for i projektet.

   

  En del af udgiften bliver finansieret via den egenbetaling, som plejehjemsbeboerne allerede betaler for drift af maskiner, el, vand og sæbe. Denne vil kunne sættes ned fra de nuværende 302 kr. til 230 kr. pr. måned (på niveau med betalingen for udeboende) til gengæld for, at borgerne selv betaler tilkøbsydelser. 

   

  Tiltaget vil betyde en tilpasning i de ressourcer, som hidtil er benyttet på tøjvask i plejeboligerne. Efter denne tilpasning vil der være et lille underskud i størrelsesordenen 60.000 kr. pr. år, som der i givet fald skal findes finansiering for.

   

  I ovenstående opgørelse for henholdsvis hjemmeplejen og plejehjem er medregnet udgifter til administration og kontakt med den private leverandør.

  Sammenhæng til udviklingsstrategien

  Punktet har relation til området ”Kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng i plejen” i Værdighedspolitikken 2018-2021 og har ingen relation til udviklingsstrategien.

  Kommunikation

  Det skal kommunikeres til de deltagende borgere i pilotprojektet, om tøjvaskordningen fremover vil være kommunal eller leveret af private. Hvis det besluttes at udlicitere tøjvask til private leverandører, skal også de øvrige borgere, som er visiteret til tøjvask, have besked i god tid før overgang til den nye ordning.

  Retsgrundlag

  Lov om Social Service, § 83

 • Punkt 3 Reviderede kvalitetsstandarder for genoptræning (efter høring)

  Beslutningstema

  Center for Voksne og Velfærd, Ishøj Kommune har udarbejdet forslag til reviderede kvalitetsstandarder på træningsområdet.

   

  Kvalitetsstandarderne bliver fremlagt til endelig godkendelse efter høring i Ældrerådet og Handicaprådet.

  Indstilling

  Sagen bliver behandlet i Social- og Sundhedsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

   

  Center for Voksne og Velfærd, Ishøj Kommune indstiller,
   

  • at ændringerne til ydelseskataloget og den reviderede ”kvalitetstandard for træning til borgere på forløbsprogrammerne kræft, KOL og lænderyg - sundhedsloven § 119 – sundhedsfremme og forebyggelse” bliver godkendt

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 03-03-2020

  Anbefales.

  Sagsfremstilling

  Ydelseskataloget og den reviderede ”Kvalitetsstandard for træning til borgere på forløbsprogrammerne kræft, KOL og lænderyg - sundhedsloven § 119 – sundhedsfremme og forebyggelse” har været i høring i Ældrerådet og Handicaprådet og bliver fremlagt til endelig godkendelse i Social- og Sundhedsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

   

  Voksne og Velfærd, Ishøj Kommune har ikke haft rettelser til de resterende kvalitetsstandarder på træningsområdet, og de fremlægges derfor ikke til godkendelse i denne sag.

   

  De resterende kvalitetsstandarder blev fremlagt på Social- og Sundhedsudvalgsmødet den 4. februar 2020 i forbindelse med sagen om godkendelse af den samlede publikation med kvalitetsstandarder.

   

  Ældrerådet og Handicaprådet har fremsendt høringssvar. Høringssvarene er vedlagt som bilag til sagen. Ældrerådet og Handicaprådet har ingen kommentarer til de foreslåede rettelser.

   

  ”Kvalitetsstandard for træning til borgere på forløbsprogrammerne kræft, KOL og lænderyg - sundhedsloven § 119 – sundhedsfremme og forebyggelse” og ydelseskataloget for genoptræning er vedlagt som bilag til sagen.

  Rettelserne i kvalitetsstandarden og i ydelseskataloget er markeret med rødt.

   

  Efter endelig godkendelse konsekvensrettes Vallensbæk Kommunes publikation med kvalitetsstandarder.

   

  Resumé af de ændringer der blev foreslået

  Kvalitetsstandarden ”Træning til borgere med kræft efter Sundhedsloven” er opdateret og indeholder nu også træning på KOL- og lændeområdet.
  Der er ikke ændringer i tilbuddet. Tilføjelsen er udelukkende foretaget for, at Ishøj Kommune kan timeafregne med Vallensbæk Kommune.


  Navnet på kvalitetsstandarden er også ændret og hedder nu: ”Kvalitetsstandard for træning til borgere på forløbsprogrammerne kræft, KOL og lænderyg - sundhedsloven § 119 – sundhedsfremme og forebyggelse”.

  Ydelseskataloget er også opdateret og indeholder nu også træning på KOL- og lændeområdet.
   

  I ydelseskataloget er der foretaget den ændring, at holdtræningen for geriatriske borgere (ældre borgere) er udvidet fra 45 min. til 60 min.
  Da træningsenheden implementerede nye pakkeforløb, blev tiden for en række af træningsholdene sat ned fra 60 til 45 min. for at imødekomme stigningen i henvisninger til træning og pladsmanglen på træningscenteret. I praksis har det vist sig at være uhensigtsmæssigt at forkorte tiden på de geriatriske hold, fordi 45 min. ikke giver tid nok til at håndtere denne målgruppes komplekse problemstillinger.
   

  ICURA-holdet er slettet i ydelseskataloget, fordi træningsenheden ikke længere anvender IT-programmet ICURA til holdtræning. ICURA er digitalt understøttet træning, som muliggør fjernmonitoreret hjemmetræning.
  Træningsenheden anvender fortsat digitalt understøttet træning (herunder fx ICURA) ud fra en individuel vurdering af borgerne.

  Økonomi- og personalemæssige konsekvenser

  Center for Voksne og Velfærd, Ishøj Kommune oplyser at ændringerne til kvalitetsstandarderne og ydelseskataloget kan afholdes inden for den eksisterende budgetramme.

  Sammenhæng til udviklingsstrategien

  Ingen bemærkninger.

  Kommunikation

  Ingen bemærkninger.

  Retsgrundlag

  Servicelovens § 86 og Sundhedslovens §§ 119 og 140.

 • Punkt 4 Kvalitetsstandarder for rehabilitering af voksne med erhvervet hjerneskade (efter høring)

  Beslutningstema

  Center for Voksne og Velfærd, Ishøj Kommune har udarbejdet en kvalitetsstandard for rehabilitering af voksne med erhvervet hjerneskade.

   

  Kvalitetsstandarden bliver fremlagt til endelig godkendelse efter høring i Ældrerådet og Handicaprådet.

  Indstilling

  Sagen bliver behandlet i Social- og Sundhedsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

   

  Center for Voksne og Velfærd, Ishøj Kommune indstiller,
   

  • at kvalitetsstandarden for rehabilitering af voksne med erhvervet hjerneskade bliver godkendt

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 03-03-2020

  Anbefales.

  Sagsfremstilling

  Kvalitetsstandarden for rehabilitering af voksne med erhvervet hjerneskade har været i høring i Ældrerådet og Handicaprådet og bliver fremlagt til endelig godkendelse i Social- og Sundhedsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

   

  Kvalitetsstandarden er udarbejdet med henblik på at tydeliggøre, hvilke indsatser kommunen kan tilbyde borgere med erhvervet hjerneskade.

   

  Kvalitetsstandarden er vedlagt som bilag til sagen.

   

  Kvalitetsstandarden for rehabilitering af voksne med erhvervet hjerneskade bliver tilføjet Vallensbæk Kommunes publikation med kvalitetsstandarder efter den endelige godkendelse.

   

  Ældrerådet og Handicaprådet har fremsendt høringssvar. Høringssvarene er vedlagt som bilag til sagen.

   

  Ældrerådet har ingen kommentarer til kvalitetsstandarden.

   

  Handicaprådet anbefaler, at det bliver beskrevet i kvalitetsstandarden, hvordan pårørende til borgere med erhvervet hjerneskade skal støttes.

  Handicaprådet mener, det vil være relevant i forhold til at give bedst muligt støtte til de mennesker, som har fået en funktionsnedsættelse, og at det vil være i tråd med Vallensbæk kommunes handicappolitik.

   

  Center for Voksne og Velfærd, Ishøj Kommune henviser til punktet ”Form og indhold”, i kvalitetsstandarden for rehabilitering af voksne med erhvervet hjerneskade, hvor det fremgår at indsatsen typisk vil indeholde råd og vejledning til pårørende.

   

  Center for Voksne og Velfærd, Ishøj Kommune oplyser, at de pårørende tilbydes en række aktiviteter. 

   

  Hjerneskadekoordinatoren afholder løbende samtaler med de pårørende til borgere med erhvervet hjerneskade. Samtalerne indeholder råd og vejledning, og de pårørende henvises i den forbindelse til følgende tilbud:
   

  • Det neurorehabiliterende team - tilbud om pårørendegrupper ca. tre gange om året for borgere, der modtager hjælp efter servicelovens §85
    
  • Center for Børn og Forebyggelse, Ishøj Kommune – tilbud om blandt andet familieværksted og familievejleder til børn, hvis forældre har erhvervet hjerneskade
    
  • Hjerneskadeforeningen og Hjernesagen - tilbud til pårørende om blandt andet en pårørende penneven eller netværk for pårørende til mennesker med en hjerneskade
    

  På baggrund af ovenstående oplysninger fra Center for Voksne og Velfærd, Ishøj Kommune foretages der ikke ændringer i kvalitetsstandarden for rehabilitering af voksne med erhvervet hjerneskade.

  Økonomi- og personalemæssige konsekvenser

  Ingen bemærkninger.

  Sammenhæng til udviklingsstrategien

  Ingen bemærkninger.

  Kommunikation

  Ingen bemærkninger.

  Retsgrundlag

  Kvalitetsstandarden er sammensat af flere lovgivningsområder, som kan komme i betragtning i det enkelte borgerforløb (se kvalitetsstandard).

 • Punkt 5 Kvalitetsstandarder efter servicelovens § 82 a og b samt § 85 (efter høring)

  Beslutningstema

  Center for Voksne og Velfærd, Ishøj Kommune, har udarbejdet kvalitetsstandarder for
   

  • tilbud om gruppebaseret hjælp og støtte (servicelovens § 82 a)
  • tilbud om individuel tidsbegrænset socialpædagogisk hjælp og støtte (servicelovens § 82 b).
    

  Derudover har centeret revideret den eksisterende kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte (servicelovens § 85).

   

  Kvalitetsstandarderne fremlægges til endelig godkendelse efter høring i Ældrerådet og Handicaprådet.

  Indstilling

  Sagen bliver behandlet i Social- og Sundhedsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

   

  Center for Voksne og Velfærd, Ishøj Kommune indstiller,
   

  • at kvalitetsstandarderne for servicelovens § 82 a og b samt § 85 bliver godkendt

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 03-03-2020

  Anbefales.

  Sagsfremstilling

  Kvalitetsstandarderne for tilbud om gruppebaseret hjælp og støtte (servicelovens § 82 a), tilbud om individuel tidsbegrænset socialpædagogisk hjælp og støtte (servicelovens § 82 b) samt socialpædagogisk støtte (servicelovens § 85) har været i høring i Ældrerådet og Handicaprådet og fremlægges til endelig godkendelse i Social- og Sundhedsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

   

  Ældrerådet og Handicaprådet har fremsendt høringssvar, hvoraf det det fremgår, at de ingen kommentarer har til de fremlagte kvalitetsstandarder.

   

  Kvalitetsstandarderne og høringssvar er vedlagt som bilag til sagen.

   

  Baggrund for forslaget om nye kvalitetsstandarder

  Kvalitetsstandarder for tilbud om gruppebaseret hjælp og støtte samt tilbud om individuel tidsbegrænset socialpædagogisk hjælp og støtte (servicelovens §82 a og b)

  Den 1. januar 2018 blev der indført to nye paragraffer i serviceloven om henholdsvis gruppebaseret hjælp og støtte (§82 a) og individuel tidsbegrænset socialpædagogisk hjælp og støtte (§82 b).
   

  Ishøj Kommune valgte i 2018 at prioritere den igangværende implementering af gruppeforløb, der vedrørte §85, og afvente viden om andre kommuners første erfaringer med § 82 a og b. I 2019 har Ishøj Kommune på den baggrund arbejdet med at implementere de to nye paragraffer i vejlederteam såvel som myndighed.

   

  I forbindelse med at de to paragraffer er blevet implementeret, er der udarbejdet kvalitetsstandarder for tilbuddene, hvor målgruppe, formål, indhold, tildeling/visitation mm. er blevet gjort tydelig. Kvalitetsstandarderne skal tydeliggøre det kommunale serviceniveau over for borgerne, og skal samtidig bruges i visitationsøjemed.

   

  Borgere, som visiteres til tilbud jf. §82 a og b, er typisk personer inden for det socialpsykiatriske område med lettere funktionsnedsættelser. Det har indtil videre primært været unge mellem 18 og 35 år. Der er fra og med april 2019 blevet henvist otte borgere fra Vallensbæk til disse tilbud.

   

  Rettelse til kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte (servicelovens §85)

  Da gruppeforløb er indeholdt i §82 a, er kvalitetsstandarden for § 85 tilrettet herefter, så gruppeforløb ikke længere kan visiteres som en del af et § 85-forløb.

  Kvalitetsstandarden for § 85 blev i den oprindelige udgave fremlagt for Social- og Sundhedsudvalget den 3. december 2019, men efterfølgende har Voksne og Velfærd, Ishøj Kommune fremsendt den nævnte rettelse til kvalitetsstandarden.

   

  Efter endelig godkendelse konsekvensrettes Vallensbæk Kommunes publikation med kvalitetsstandarder.

  Økonomi- og personalemæssige konsekvenser

  Serviceniveauet, som er beskrevet i kvalitetsstandarderne, vil kunne afholdes inden for det afsatte budget for 2020.

  Sammenhæng til udviklingsstrategien

  Ingen bemærkninger

  Kommunikation

  Ingen bemærkninger

  Retsgrundlag

  Servicelovens § 82 a og b, samt § 85

 • Punkt 6 Kvalitetsstandarder for hjælpemidler 2020

  Beslutningstema

  Center for Voksne og Velfærd, Ishøj Kommune har udarbejdet forslag til nye kvalitetsstandarder på hjælpemiddelområdet.

   

  Kvalitetsstandarderne på hjælpemiddelområdet blev behandlet første gang i Social- og Sundhedsudvalget den 4. februar 2020. I den forbindelse besluttede udvalget at sende sagen tilbage til forvaltningen til fornyet behandling, da Center for Voksne og Velfærd, Ishøj Kommune udleverede nye bilag på mødet. Sagen er opdateret med de bilag, der blev udleveret på mødet.

   

  Kvalitetsstandarderne bliver forelagt for Social- og Sundhedsudvalget og bliver efterfølgende sendt i høring i Handicaprådet og Ældrerådet.

   

  Indstilling

  Sagen bliver behandlet i Social- og Sundhedsudvalget.

   

  Center for Voksne og Velfærd, Ishøj Kommune indstiller,

   

  • at kvalitetstandarderne for hjælpemidler bliver sendt til høring i Handicaprådet og Ældrerådet
    
  • at kvalitetsstandarderne for hjælpemidler bliver udgivet i særskilte publikationer

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 03-03-2020

  Godkendt med følgende ændringer:

   

  • At det i forordet til tekniske hjælpemidler præciseres, at levering af hjælpemiddel fra depotet sker inden for 1-3 arbejdsdage efter at afgørelsen er truffet.

   

  • At det i kvalitetsstandarden for drejetårn tilføjes, at hjælpemidlet ekspederes fra dag til dag.

   

  • At det i kvalitetsstandarden for handicapkørsel tilføjes, at målgruppen også dækker borgere over 18, som er bosiddende i Vallensbæk Kommune.

   

  • At sætningen under kvalitetsstandarden for nødkald (målgruppe) om, ”at der tildeles ikke nødkald, hvis borgeren er utryg og bange for at være alene” fjernes.

   

  • At der under kvalitetsstandarden for nødkald i rubrikken ”form og indhold” skal stå ”nødkaldet har direkte forbindelse til kommunens hjemmepleje”.

   

  • At datoerne under kvalitetsstandardernes rubrik om ”udarbejdelse og opfølgning” bliver konsekvensrettet med de rigtige datoer.

  Sagsfremstilling

  De nye kvalitetsstandarder på hjælpemiddelområdet er mere detaljerede end de kvalitetsstandarder, der tidligere har været på området. Center for Voksne og Velfærd, Ishøj Kommune har udarbejdet en række nye kvalitetsstandarder, med henblik på at give borgerne et mere deltaljeret indblik i serviceniveauet på området og eventuelle særlige forhold vedrørende de enkelte hjælpemidler.

   

  Den øgede detaljeringsgrad betyder, at antallet af sider også er væsentligt forøget sammenlignet med i dag. Der har indtil nu været cirka 21 siders kvalitetsstandarder for hjælpemidler, mens de nye kvalitetsstandarder for hjælpemidler fylder ca. 122 sider.

  Forvaltningen i Vallensbæk Kommune foreslår på den baggrund, at kvalitetsstanderne for hjælpemidler tages ud af den samlede publikation med kvalitetsstandarder på ældreområdet og fremover bliver udgivet i en selvstændig publikation på tryk og på hjemmesiden.

   

  De nye kvalitetsstandarder medfører ikke ændringer i det serviceniveau borgerne oplever i dag.

   

  De nye kvalitetsstandarder for hjælpemidler er opdelt i to hovedkategorier: Kropsbårne hjælpemidler samt tekniske hjælpemidler. Derudover er der en række underkategorier for de tekniske hjælpemidler.

   

  Både de nye kvalitetsstandarder og de eksisterende kvalitetsstandarder i Vallensbæk Kommune er vedlagt som bilag.

   

  Nedenfor fremgår et overblik over hvilke kvalitetsstandarder, der er nye, og hvilke kvalitetsstandarder der er en del af Vallensbæks nuværende publikation med kvalitetsstandarder.

   

  Kropsbårne hjælpemidler

  Nye/eksisterende kvalitetsstandarder?

  Akut opstået behov for hjælpemidler

  Generel kvalitetsstandard for kropsbårne hjælpemidler

  Arm og benproteser

  Bandager

  Bleer og absorberende underlag

  Brokbind og brokbukser

  Brystproteser

  Diabetesudstyr

  Kompressionshjælpemidler

  Ortopædisk fodtøj og indlæg

  Ortoser

  Parykker

  Stomihjælpemidler

  Synshjælpemidler

  Urologiske hjælpemidler

   

  Ny kvalitetsstandard

  Ny kvalitetsstandard

  Eksisterende kvalitetsstandard

  Eksisterende kvalitetsstandard

  Eksisterende kvalitetsstandard

  Eksisterende kvalitetsstandard

  Eksisterende kvalitetsstandard

  Eksisterende kvalitetsstandard

  Eksisterende kvalitetsstandard

  Eksisterende kvalitetsstandard

  Eksisterende kvalitetsstandard

  Eksisterende kvalitetsstandard

  Eksisterende kvalitetsstandard

  Eksisterende kvalitetsstandard

  Eksisterende kvalitetsstandard

   

  Tekniske hjælpemidler

  Nye/eksisterende kvalitetsstandarder?

  Kvalitetsstandarder for hjælpemidler til personlig pleje

   

  Akut opstået behov for hjælpemidler

  Bade- og brusestole – med/uden hjul

  Drejetårn

  Flytbar toiletstol – med og uden hjul

  Glidebrætter

  Glidelagen og vendelagen med el-motor

  Hjælpemidler til hårvask

  Kørepose og Regnslag

  Personløftere, mobile med løftesejl

  Plejeseng, med el-funktioner

  Rebstiger, sengebånd, sengegreb og fritstående galger

  Sansestimulerende hjælpemidler

  Stålift

  Toiletforhøjer og toiletsupporter

  Toilethejs – elektrisk

   

  Alle kvalitetsstandarder for hjælpemidler til personlig pleje er nye.

   

  Kvalitetsstandarder for hjælpemidler til personlig mobilitet

   

  3-hjulet cykel og 3-hjulet ladcykel

  3-hjulet cykel og 3-hjulet ladcykel med el-hjælpemotor

  El-scooter – Forbrugsgode

  El-scooter – Hjælpemiddel

  Førerhund

  Gangvogne/gangstole/gangborde

  Handicapkørsel

  Hjælpemotor til manuel kørestol

  Knallerter, 3-hjulet benzindrevet

  Kørestole, manuelle

  Kørestole, manuelle – komfort

  Mobilitystok og markeringsstok

  Rollatorer

  Servicehund

  Stokke

  Støtte til køb af bil

   

  Alle kvalitetsstandarder for hjælpemidler til personlig mobilitet er nye

   

  Kvalitetsstandarder for hjælpemidler til daglig husførelse

   

  Arbejdsstole

  Armbåndsure og lommeure

  Bagevægt med syntetisk tale/punktafmærkning

  Hvilestole – elektrisk

  Småhjælpemidler

  Sæder og sædepuder – korrigerende

   

  Alle kvalitetsstandarder for hjælpemidler til daglig husførelse er nye

   

  Kvalitetsstandarder for kommunikationshjælpemidler

   

  Forstærkertelefon

  Teleslynger og trådløse FM-systemer

   

  Alle kvalitetsstandarder for kommunikationshjælpemidler er nye

   

  Kvalitetsstandarder for indretning af boligen og dens omgivelser

   

  Belysning indendørs/udendørs

  Bruseplads

  Dørtrin

  Døråbnere

  Fjernbetjeningssystemer/omverdenskontrol

  Gelændere

  Hæve/sænkelementer til køkken

  Løfteplatforme

  Personløfter – loft- eller vægmonteret

  Ramper – faste

  Ramper – transportable

  Støttehåndtag

  Toilet – armstøtter

  Trappekørere – manøvreret af hjælper

  Trappelifte med sæde

   

  Kvalitetsstandarderne for indretning af boligen og dens omgivelser erstattes af den eksisterende kvalitetsstandard ”boligændringer”

   

  Kvalitetsstandarder for børnehjælpemidler

   

  Barneseng

  Bruselejer

  Klapvogne

  NF-Walker – specielt gangstativ

  Ståstøttestativer

   

  Alle kvalitetsstandarder for børnehjælpemidler er nye

   

   

  Økonomi- og personalemæssige konsekvenser

  Ingen bemærkninger.

  Sammenhæng til udviklingsstrategien

  Ingen bemærkninger.

  Kommunikation

  Ingen bemærkninger.

  Retsgrundlag

  Serviceloven § 112, § 113, § 114, § 116.

 • Punkt 7 Internt tilsyn på plejehjem 2019

  Beslutningstema

  Kommunalt tilsyn i Højstruphave og Rønnebo 2019.

  Indstilling

  Sagen bliver behandlet i Social- og Sundhedsudvalget.

   

  Center for Pleje og Omsorg indstiller,
   

  • at tilsynsrapporten bliver godkendt

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 03-03-2020

  Godkendt.

  Sagsfremstilling

  Det årlige uanmeldte, kommunale plejetilsyn i Højstruphave og Rønnebo blev gennemført den 5. november 2019. Som opfølgning på tilsynet mødes læringsforum for at samle op på tilsynets observationer. Læringsforum består af to medlemmer af Social- og Sundhedsudvalget, lederne i plejeenhederne, de tilsynsførende og chefen i Center for Pleje og Omsorg.

   

  Tilsynet er foretaget inden for fem temaer, som læringsforum har drøftet. Hovedkonklusionerne kan ses herunder. Tilsynsrapporten med læringsforums konklusioner er vedlagt som bilag.

   

  Fund, der er konstateret ved dette tilsyn, og konklusioner fra læringsforum bliver indarbejdet i plejecentrenes interne handleplaner for opfølgning på tilsynet.

   

  Tema 1. Ledelse, kompetenceudvikling og trivsel

  Tilbagemeldingen fra tilsynet var overordnet positiv vedrørende ledelse, kompetenceudvikling og trivsel.

  Tilsynet havde fokus på følgende udviklingspunkter:
   

  • Mulighed for at sætte yderligere fokus på magtanvendelsesreglerne: Sikring af, at reglerne kendes, at man følger dem, og at man sørger for indberetning
  • Fælles introduktionsprogram for begge plejecentre. Der er udarbejdet et nyt introduktionsprogram i Højstruphave, som måske vil kunne bruges i Rønnebo
  • Nedbringelse af sygefraværet, herunder en klar og fælles opfattelse af problemet, og hvordan det håndteres
    

  Der var på læringsforum enighed om at arbejde med følgende fokuspunkter for 2020:
   

  • Da der i 2020 træder ny lovgivning vedrørende magtanvendelse i kraft, vil der i starten af året blive iværksat en rundtur til plejecentrene, hvor lovgivningen vil blive gennemgået og drøftet med de ansatte
  • Der skal udvikles et fælles introprogram for nye medarbejdere i plejecentrene. Som inspiration benyttes bl.a. Højstruphaves opdaterede program
  • Nedbringe sygefraværet via en særskilt projektindsats. Der er ansat en projektleder til dette arbejde, som fortsætter i hele 2020
    

  Tema 2. Standarder og servicekontrakter

  Generelt oplevede tilsynet en god stemning på alle afdelingerne samt at borgerne udtrykte tilfredshed med deres boliger og med dagligdagen i plejeenhederne.

   

  Tilsynet havde fokus på følgende udviklingspunkter:
   

  • Fortsættelse af den gode dokumentation i Rønnebo
  • Sikre rutinemæssige udredninger af borgernes funktionsevne- og helbredstilstande samt udarbejdelse af handlingsanvisninger i Højstruphave
    

  Der var på læringsforum enighed om at arbejde med følgende fokuspunkter for 2020:
   

  • Videreføre arbejdet med at implementere til korrekt brug af Fælles Sprog 3 (den landsdækkende dokumentationsmetode) og IT-systemet Cura (den elektroniske omsorgsjournal). Konkret skal det sikres, at:
   • Alle beboere har fået registret funktionsevne- og helbredstilstande
   • Der er udarbejdet handlingsanvisninger til alle beboeres ydelser
   • Der følges løbende op på tilstande og handlingsanvisninger samt øvrig dokumentation, jf. Fælles Sprog 3 metoden
     

  Tema 3. Kost og ernæring

  Interview med såvel beboere som pårørende viste, at der var tilfredshed med maden i plejecentrene. Maden fremstår pænt anrettet og med et flot farvespil. Der blev observeret en god stemning i de besøgte køkkener og spisestuer.

   

  Tilsynet peger på følgende udviklingspunkter:
   

  • Sikre at alle ansatte følger og udfører samme procedure i forhold til månedlig vejning og dokumentation
  • Sikre at alle beboere får udfyldt ernæringsvurderingsskema (EVS), og at det dokumenteres korrekt
    

  Der var på læringsforum enighed om at arbejde med følgende fokuspunkter for 2020:
   

  • Øge kvaliteten af den dokumentation, der vedrører vejning og ernæring. Det skal sikres, at dokumentationen foretages systematisk, ensartet og i elektronisk form. Dette for at arbejde forebyggende og tage hånd om de svageste beboere
  • Konkret skal følgende indskrives i plejecentrenes handlingsplan:
   • Genopfriskning af procedure vedrørende dokumentation af vejning og ernæring
   • Udarbejdelse og ibrugtagning af digitalt skema til registrering af dokumentation og ernæring

   

  Endvidere skal der findes en metode til at arbejde mere systematisk med ernæringsscreeninger. Tidlig opsporing i Cura kunne være en mulighed koblet til triagering (løbende kategorisering af borgerne efter plejebehov).

   

  Tema 4. Rengøring af boliger og fællesarealer
  Tilsynet udtrykte tilfredshed med rengøringsniveauet på Højstruphave i stueetagen og på 2. sal. Der var ikke tilfredshed med rengøringsniveauet på 1. sal på Højstruphave. Ledelsen iværksatte korrigerende tiltag på 1. sal ud fra tilsynets anbefalinger umiddelbart efter tilsynet.

   

  Tilsynet havde fokus på følgende udviklingspunkter:
   

  • Sikre kendskab blandt alle medarbejdere til ensartet rengøringsfrekvens og ensartede rengøringsmetoder, herunder rene og urene zoner
  • Højne rengøringsstandarden på 1. sal i Højstruphave, så den opnår samme standard som stuen og 2. sal
  • Fastholdelse af tilfredsstillende kvalitet og rengøringsniveau
    

  Der var på læringsforum enighed om at arbejde med følgende fokuspunkter for 2020:
   

  • I 2020 skal der arbejdes på et koncept, der synliggør, hvordan det skal se ud, når der er gjort rent på tilfredsstillende vis. Dette skal ske for at sikre, at der ikke bliver tale om individuelle skøn af den enkelte rengøringsmedarbejder
  • Procedurerne for kvalitetskontrol skal genopfriskes og om nødvendigt rettes til, så der opnås en ensartet høj standard i alle afdelinger og afvigelser minimeres
  • Endelig skal det sikres, at der benyttes skemaer som tjekliste i alle afdelinger, så rengøringen kommer til at foregå ud fra en fast systematik
    

  Tema 5. Træning og aktiviteter

  Tilsynet viste, at beboerne overordnet er tilfredse med udbuddet af aktiviteter på plejeenhederne samt muligheden for at deltage i dem. De udtrykker også glæde ved at kunne deltage i dagligdagsaktiviteter som fx borddækning, madlavning og haveaktiviteter og frivilligaktiviteter som ”Cykling uden alder” og ”Cafe Husk”.

   

  Tilsynet foreslog følgende mulige udviklingspunkter:
   

  • Faste månedlige test eller test efter sygdom, fx rejse-sætte-sig test, for at forebygge fald og sikre en indikator for ekstra træning og aktivitet
  • Bygge videre på beboernes glæde for frivillighedsordninger
    

  Der var på læringsforum enighed om at arbejde med følgende fokuspunkter i 2020:
   

  • Der skal arbejdes med rejse-sætte-sig test for at følge borgerens tilstand. Dette for at forebygge og danne grundlag for at fastlægge trænings- og aktivitetsindsatsen for den enkelte borger. Samtidig skal det bidrage til en øget bevidsthed om, hvornår vi arbejder kompenserende, aktiverende eller rehabiliterende med borgeren
  • Den store frivillighedsindsats, som allerede findes og fungerer rigtig godt, skal fastholdes, så det høje aktivitetsniveau og glæden ved interaktion med kommunens øvrige borgere bevares

   

  Høringssvar fra Vallensbæk Ældreråd
  Den endelige tilsynsrapport er sendt til høring i Vallensbæk Ældreråd, og rådets høringssvar er vedlagt som bilag til sagen.

   

  Vallensbæk Ældreråd bemærker, at ”samarbejdet med ledelsen på Rønnebo kunne godt være bedre…”, men at der efter deres opfattelse nu er rettet op på dette.

   

  Forvaltningen henviser til tilsynsrapporten, hvori det anføres, at man nu oplever et generelt godt samarbejde mellem ledelse og medarbejdere efter en urolig periode med afskedigelser i sommeren 2019 (se tilsynsrapporten s. 7).

   

  Vallensbæk Ældreråd bemærker, at rapportens kommentarer om vejning af borgere bør tages meget alvorligt, men noterer også som positivt, at det er blevet taget op på læringsforum.

   

  Forvaltningen er enig heri, og henviser til konklusionen herom fra læringsforum: ”I 2020 arbejdes der videre med at øge kvaliteten af den dokumentation, der vedrører vejning og ernæring. Det skal sikres, at dokumentationen foretages systematisk, ensartet og i elektronisk form. Dette for at arbejde forebyggende og tage hånd om de svageste beboere” (se tilsynsrapporten s. 18).

   

  Vallensbæk Ældreråd hæfter sig også ved tilsynets kritik af rengøringen på Højstruphave 1. sal.

   

  Forvaltningen henviser til tilsynsrapporten, hvoraf det fremgår, at der er iværksat korrigerende tiltag umiddelbart efter tilsynet. Af konklusionen på læringsforum fremgår det også, at der skal arbejdes på et nyt og bedre rengøringskoncept, procedurerne for kvalitetskontrol skal genopfriskes og om nødvendigt rettes til, og endelig skal det sikres, at der benyttes tjeklister i alle afdelinger.

  Økonomi- og personalemæssige konsekvenser

  Ingen bemærkninger

  Sammenhæng til udviklingsstrategien

  Der er sammenhæng til kommunens værdighedspolitik. Området ”Kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng i plejen” har relation til tilsynet som metode og områderne livskvalitet, selvbestemmelse samt mad og ernæring i politikken har relation til indholdet i tilsynet.

  Kommunikation

  Tilsynsrapporten bliver offentliggjort på kommunens hjemmeside.

  Retsgrundlag

  Lov om social service § 151.

 • Punkt 8 Status på korte familierådgivningsforløb

  Beslutningstema

  Orientering om status på korte familierådgivningsforløb til børn, unge og familier, som varetages af Familierådgivningen i Vallensbæk Kommune.

  Indstilling

  Sagen bliver behandlet i Social- og Sundhedsudvalget.

   

  Center for Sundhed, Kultur og Fritid indstiller,

  • at orienteringen bliver taget til efterretning

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 03-03-2020

  Blev taget til efterretning.

  Sagsfremstilling

  De korte familierådgivningsforløb efter servicelovens § 11, stk. 3 til børn, unge og familier blev i forbindelse med budgetforliget for 2019 hjemtaget til Vallensbæk Kommune fra Ishøj Kommune.

   

  Vallensbæk Kommune varetog i forvejen den åbne og anonyme familierådgivning efter servicelovens § 11, stk. 2. For at kunne varetage de ekstra opgaver i forbindelse med hjemtagelsen blev der ansat yderligere en psykolog den 1. januar 2019.

   

  Målgruppen for de korte familierådgivningsforløb efter § 11, stk. 3 er forældre med børn fra 0-18 år samt børn og unge. Forløbene er på cirka seks måneder.

   

  Rådgivningsforløbene omfatter blandt andet:
   

  • Samtaleterapi
  • Konsulentbistand, herunder familierettede indsatser
  • Netværks- og samtalegrupper
  • Rådgivning om familieplanlægning
  • Andre indsatser, der har til formål at forebygge et barns, et ungt menneskes eller en families vanskeligheder
    

  Status

  I 2019 blev der visiteret 44 korte familierådgivningsforløb fra Ishøj Kommune til Familierådgivningen i Vallensbæk Kommune – heraf krævede en del af sagerne flere parallelle forløb for eksempel ved svære skilsmisser. Ud over dette overtog Vallensbæk Familierådgivning 2 aktive sager og en venteliste på 13 sager fra Ishøj Kommune.

   

  Familierådgivningen i Vallensbæk Kommune har derfor varetaget i alt 59 sager i 2019. Til sammenligning varetog Ishøj Kommune 33 sager for Vallensbæk Kommune i 2018.  

   

  Der er et godt samarbejde og en god kommunikation omkring de korte familierådgivningsforløb mellem sagsbehandlerne i Ishøj Kommune og Familierådgivningen i Vallensbæk Kommune. Familierådgivningen i Vallensbæk Kommune deltager i visitationsmøder i Ishøj Kommune hver anden uge.

   

  De korte familierådgivningsforløb omhandlede blandt andet følgende:
   

  • Mistrivsel hos børn/unge
  • Skilsmisse og heraf afledte problematikker
  • Forældre til børn med diagnoser
  • Bekymringssager/underretninger fra institutioner
    

  Resultatet af behandlingsforløbene er følgende:
   

  • Langt de fleste sager er færdigbehandlede, og der er ikke iværksat yderligere støtte
  • Nogle familier deltager i forløbene, mens de afventer en børnefaglig undersøgelse i Ishøj Kommune (en såkaldt §50-undersøgelse)
  • Enkelte familier har brug for mere omfattende støtte eller anden støtte end samtaleterapi – for eksempel praktisk pædagogisk støtte i hjemmet eller lignende
    

  I 2020 er der ingen venteliste i Vallensbæk Familierådgivning, og ventelisten fra Ishøj Kommune er afviklet.

  Økonomi- og personalemæssige konsekvenser

  Ingen bemærkninger.

  Sammenhæng til udviklingsstrategien

  Sagen støtter op om delvision 3 Livskvalitet i et godt og sundt liv og delvision 5 Et udviklende børne- og ungeliv.

  Kommunikation

  Ingen bemærkninger.

  Retsgrundlag

  Serviceloven § 11, stk. 3.

 • Punkt 9 Input til høring af den regionale udviklingsstrategi fra Social- og Sundhedsudvalget

  Beslutningstema

  Regionsrådet i Region Hovedstaden har udarbejdet et udkast til en regional udviklingsstrategi for 2020-2023 ”En region for den næste generation”, som er sendt i offentlig høring frem til den 30. marts 2020.
   

  Social- og Sundhedsudvalget skal komme med deres bidrag til kommunens høringssvar, særligt for området ”Nye muligheder for et sundt liv”.

  Indstilling

  Sagen bliver behandlet i Social- og Sundhedsudvalget.

   

  Center for Pleje og Omsorg og Center for Sundhed, Kultur og Fritid indstiller,
   

  • at Social- og Sundhedsudvalget drøfter og kommer med input til udkast til høringssvar

   

  Inputtet indgår i et samlet høringssvar, som bliver forelagt Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til godkendelse.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 03-03-2020

  Udvalget kan tilslutte sig forvaltningens bemærkninger til ”Nye muligheder for et sundt liv” og fremsætter disse som input til høringssvar.

  Sagsfremstilling

  Regionsrådet har udarbejdet et udkast til en regional udviklingsstrategi for 2020-2023. Strategien ’En region for den næste generation’ er regionsrådets bud på, hvordan Region Hovedstaden i samarbejde med andre kan bidrage til et bæredygtigt samfund og sætte rammerne for, at borgerne på tværs af regionen kan leve et godt og sundt liv.

   

  Strategien indeholder fire strategiske rammer:
   

  • Klima og miljø i balance
  • Uddannelse og kompetencer til fremtiden
  • Effektiv & Bæredygtig mobilitet
  • Nye muligheder for et sundt liv
    

  Desuden er FN’s verdensmål sat som ramme for strategien, som også har fokus på partnerskaber, innovation og internationalisering.

   

  Forvaltningen lægger op til, at Teknik- og Miljøudvalget, Social- og Sundhedsudvalget og Børnekulturudvalget hver især drøfter og kommer med input til den regionale udviklingsstrategi. Inputtenen bliver samlet til et høringssvar, der bliver forelagt for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til godkendelse.

   

  Forvaltningens bemærkninger til den regionale udviklingsstrategi:

   

  Generelle bemærkninger

  Forvaltningen mener, den regionale vækst- og udviklingsstrategi i den nuværende form rummer mange gode visioner for regionens udvikling. Vi bemærker med tilfredshed, at støj og infrastruktur også denne gang er nævnt i strategien. Vallensbæk har også tidligere peget på, at Liveability-temaet er vigtigt for Vallensbæk Kommune, og dette er der fortsat fokus på.

   

  Forvaltningen mener desuden, at det er en fordel, at strategien er kort og overskuelig.

  Dog giver det den ulempe, at det kan blive uklart, hvor ansvaret ligger og dermed kan der opstå opgaveglidning, fx i forhold til hvor meget regionen derved definerer den enkelte kommunes udvikling på flere områder end hvad der er intentionen med regionens arbejde.

   

  Tidligere (i de tidligere regionale udviklingsstrategier) var der fremhævet en række temaer og fyrtårne, der var beskrevet på en måde, hvor man kunne fornemme i hvilken retning regionen ønskede at arbejde. Denne gang er der tale om mere visionspræget tekst, som er mindre konkret.  Der er passager i strategien, der kan pege på en opgaveglidning eller uklare snitflader mellem region og kommune. Forvaltningen foreslår derfor, at høringssvaret adresserer denne opgaveglidning. Det er vigtigt, at kommunerne bliver kompenseret økonomisk, hvis de bliver pålagt flere opgaver.

   

  Bemærkninger i forhold til ”Nye muligheder for et sundt liv”

  Forvaltningen er enig i, at sundhed og trivsel både fysisk og mentalt er en forudsætning for et liv med høj livskvalitet, og at vi som kommune kan bidrage til at gøre det lettere for borgerne at holde sig i gang og være aktive sammen med andre. Generelt stemmer store dele af indholdet overens med Vallensbæk Kommunes udviklingsstrategi 2018-2021.

   

  Behandlingen af patienter tættere på, hvor patienterne bor – også i eget hjem – vil være en fordel. Det er en forudsætning, at der følger økonomi med, hvis kommunerne skal løfte opgaverne.

  Økonomi- og personalemæssige konsekvenser

  Ingen bemærkninger.

  Sammenhæng til udviklingsstrategien

  Sagen relaterer sig blandt andet til delvision 3, Livskvalitet i et godt og sundt liv.

  Kommunikation

  Når fagudvalgene har behandlet sagerne, bliver alle input samlet i et samlet høringssvar, der bliver fremlagt for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Når høringssvaret er godkendt, bliver det sendt til Regionsrådet. Dette skal ske senest 30. marts 2020.

  Retsgrundlag

  Ingen bemærkninger.

 • Punkt 10 Meddelelser fra formanden

  Meddelelser

  • Pensionisthåndbog 2020
  • Pensionistskovture 2020
  • Opstart på musikterapi på Højstruphave
  • Opstart på aftenåbent (daghjemmet) på Højstruphave
  • Praktiserende læge