You are here

Økonomiudvalget - 22-01-2020

Dato: Onsdag den 22. januar 2020 Tid: Kl. 15:00
Udvalg: Økonomiudvalget
Sted: Mødelokale Skyen på Rådhuset
 • Punkt 1 Godkendelse af dagsorden

  Beslutningstema

  Økonomiudvalget skal godkende mødets dagsorden.

  Indstilling

  Borgmesteren indstiller til Økonomiudvalget

  • at godkende dagsordenen

  Beslutning Økonomiudvalget den 22-01-2020

  Godkendt.

 • Punkt 2 Likviditetsoversigt pr. 31. december 2019

  Beslutningstema

  Center for Økonomi og Indkøb fremlægger likviditetsoversigten pr. 31. december 2019. Oversigten viser, at likviditeten, opgjort som et gennemsnit over de sidste tolv måneder, udgør 165,6 mio. kr. Kommunen overholder dermed kassekreditreglen.

  Indstilling

  Sagen bliver behandlet i Økonomiudvalget.

   

  Center for Økonomi og Indkøb indstiller,

  • at orientering om likviditetsoversigten bliver taget til efterretning

  Sagsfremstilling

  Kommunens likviditet opgjort efter kassekreditreglen har været stigende igennem de seneste to år. I 2019 var der et mindre fald i 3. kvartal, mens de øvrige tre kvartaler har vist stigende tendens. Likviditeten opgjort efter kassekreditreglen er øget med 11,6 mio. kr. i løbet af 2019, og pr. 31. december 2019 udgør den likvide beholdning opgjort efter kassekreditreglen 165,6 mio. kr.

   

  Kassekreditreglen betyder, at en kommunes gennemsnitlige likviditet opgjort tolv måneder tilbage altid skal være positiv.

   

  Udviklingen i likviditeten opgjort efter kassekreditreglen i 2018 og 2019 fremgår af figuren nedenfor.

   

   

  Tabel 1 nedenfor viser størrelsen af de kassefinansierede tillægsbevillinger, der er givet til budgettet for 2019. Den viser, at der samlet for året er givet tillægsbevillinger på i alt 23,2 mio. kr. til det oprindelige budget.

   

  Tabel 1. Tillægsbevillingsoversigt 2019 i 1.000 kr.

   

  Tillægsbevillinger 2019

   

  Drift

  7.864

  Anlæg

  -3.708

  Finansiering

  20.669

  Tillægsbevillinger 2019 i alt

  24.825

   

   

  Bevillingsoverførsler 2018/19

   

  Drift

  -23.408

  Anlæg

  -81.030

  Finansiering

  56.372

  Bevillingsoverførsler 2018/19 i alt

  -48.066

   

   

  Tillægsbevillinger og bevillingsoverførsler i alt

  -23.241

  + = mindreudgifter/merindtægter, - = merudgifter/mindreindtægter

   

  Udviklingen i kommunens likviditet er desuden illustreret i to grafer, der er vedlagt som bilag til sagen:

  • Bilag 1 illustrerer dag-til-dag likviditeten i 2018 og 2019 samt et 12 måneders gennemsnit for kassekreditreglen
  • Bilag 2 illustrerer kommunens gennemsnitlige månedslikviditet 15 måneder tilbage i perioden april 2018 til juni 2019

  Økonomi- og personalemæssige konsekvenser

  Kommunens bogførte kassebeholdning var pr. 31. december 2019 på 111,8 mio. kr.

   

  Den gennemsnitlige likviditet tolv måneder tilbage var ved udgangen af tredje kvartal 2019 162,6 mio. kr. Denne er steget til 165,6 mio. kr. ved udgangen af 2019.

   

  En kommunes gennemsnitlige likviditet opgjort tolv måneder tilbage skal ifølge kassekreditreglen altid være positiv. Vallensbæk Kommune opfylder således dette krav.

  Sammenhæng til udviklingsstrategien

  Ingen bemærkninger.

  Kommunikation

  Ingen bemærkninger.

  Retsgrundlag

  Lånebekendtgørelsen.

  Beslutning Økonomiudvalget den 22-01-2020

  Blev taget til efterretning.

 • Punkt 3 Låneportefølje og kapitalforvaltning pr. 31. december 2019

  Beslutningstema

  Orientering om kommunens låneportefølje og kapitalforvaltning pr. 31. december 2019.

   

  Kommunens gæld udgør 310,5 mio. kr. og bliver forrentet med en gennemsnitlig rente på 2,16 pct.

   

  Kommunens investeringer via kapitalforvaltningsaftalen udgør 105,1 mio. kr. og er blevet forrentet med -0,24 pct. i fjerde kvartal af 2019.

  Indstilling

  Sagen bliver behandlet i Økonomiudvalget.

   

  Center for Økonomi og Indkøb indstiller,

  • at orienteringen om kommunens låneportefølje og kapitalforvaltning bliver taget til efterretning

  Sagsfremstilling

  Kommunens finansielle rådgiver oplyser, at efter flere kvartaler med rentefald har årets fjerde kvartal adskilt sig ved at byde på rentestigning. Dette betyder, at det har været et udfordrende kvartal for obligationsinvestorer. For aktierne har positive tegn fra handelskonflikten mellem Kina og USA omvendt bidraget til en større risikoappetit fra investorernes side.

   

  Nøgletal for fjerde kvartal peger på en bedring af den økonomiske vækst i Europa, selvom denne fortsat er lav. I USA har væksten i fjerde kvartal været stabil.

   

  Låneportefølje

  Vallensbæk Kommunes nominelle gæld udgør 310,5 mio. kr. pr. 31. december 2019.

   

  Gælden er i danske kroner og bliver forrentet med en gennemsnitlig rente på 2,16 pct. Renten fordeler sig med 80 pct. i fast rente og 20 pct. i variabel rente.

   

  Låneporteføljen ligger inden for rammerne af den vedtagne lånepolitik.

   

  Kapitalforvaltning

  Center for Økonomi og Indkøb rapporterer til Økonomiudvalget om afkastet af kommunens beholdning én gang i kvartalet. I denne sag bliver der givet en rapportering om afkastet i fjerde kvartal af 2019.

   

  Vallensbæk Kommune har investeret godt 100 mio. kr. via en ekstern kapitalforvalter.

   

  Tabel 1: Oversigt over aktiver pr. 31. december 2019

   

   Aktiv

  Markedsværdi (kr.)

  Pct.

  Obligationer

  89.753.223

  85,4

  Aktier

  7.665.973

  7,3

  Kontanter

  7.700.034

  7,3

  Beholdning i alt

  105.119.229

  100,0

   

  Den relativt høje andel af kontanter skal ses i relation til de transaktioner, som er sket henover årsskiftet. Kapitalforvalter oplyser, at der i denne periode har ligget en større andel uafviklede handler, hvilket de 7,7 mio. kr. i tabellen ovenfor afspejler. Den reelle kontantbeholdning pr. 31. december 2019 var på 263.701 kr., hvilket således er inden for rammerne af kommunens finansielle strategi.

   

  Tabellen nedenfor viser en række nøgletal om afkastet af depotet.

   

  Tabel 2: Afkast af aktie- og obligationsdepot for fjerde kvartal 2019

   

   

  Renteindtægter og kursafkast i (kr.)

  -256.966

  Afkast i pct.

  -0,24

  Indlånsrente på bankkonto pr. 31.12.2019 i pct.

  -0,45

   

  Tabellen viser, at afkastet af depotet udgør -0,24 pct. i fjerde kvartal af 2019. Sammenlignes med de øvrige tre kvartaler af 2019, er det således første gang, at afkastet har været negativt. Dette skyldes obligationsafkastet som er faldet mellem tredje og fjerde kvartal. Aktieafkastet har derimod været større i fjerde kvartal end i tredje kvartal, og spredningen af aktiverne er således årsag til det relativt lille negative afkast for fjerde kvartal samlet set. Det samlede afkast for hele 2019 er på 1,83 pct., svarende til 1,9 mio. kr.

   

  Alternativet til en investering af midlerne i aktier og obligationer ville være en fortsat anbringelse på kommunens bankkonto. Vallensbæk Kommune har aktuelt en negativ indlånsrente på -0,45 pct. på hele indeståendet på kommunens bankkonto. Da kommunens likviditet er relativt høj, ville de 100 mio. kr., der er anbragt i aktie- og obligationsdepotet, typisk blive forrentet med -0,45 pct.

   

  Med det opnåede afkast har det således været en klar økonomisk fordel at investere i aktier og obligationer.

   

  Hertil kommer, at placeringen af de godt 100 mio. kr. i et aktie- og obligationsdepot har fjernet den såkaldte modpartsrisiko for denne del af kommunens likvide midler. I tilfælde af konkurs hos kommunens bankforbindelse mistes alt indestående over 750.000 kr., mens midler anbragt i aktier og obligationer ikke bliver påvirket.

  Økonomi- og personalemæssige konsekvenser

  De økonomiske konsekvenser af kommunens gæld, herunder renter og afdrag, er indarbejdet i budgettet. Udviklingen bliver fulgt løbende, og eventuelle ændringer bliver taget med ved de planlagte budgetopfølgninger.

   

  Kommunens gældsportefølje er det seneste kvartal reduceret med 2,7 mio. kr. på grund af afdrag på gælden.

  Sammenhæng til udviklingsstrategien

  Ingen bemærkninger.

  Kommunikation

  Ingen bemærkninger.

  Retsgrundlag

   

  Ingen bemærkninger.

  Beslutning Økonomiudvalget den 22-01-2020

  Blev taget til efterretning.

 • Punkt 4 Tidsplan for og indhold af budgetstyring i 2020

  Beslutningstema

  Forslag til tidsplan for og indhold af budgetstyringen i 2020.

  Indstilling

  Sagen bliver behandlet i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

   

  Center for Økonomi og Indkøb indstiller,

  • at forslag til tidsplan for og indhold af budgetstyringen i 2020 bliver godkendt

  Sagsfremstilling

  Budgetstyringen i Vallensbæk Kommune består af løbende budgetopfølgninger samt opfølgning på likviditet, gældsportefølje og kapitalforvaltning. Disse budgetstyringsprodukter skal sikre, at budgettet bliver overholdt, og understøtte at Vallensbæk Kommune bidrager til overholdelsen af økonomiaftalen mellem KL og Regeringen.

   

  Center for Økonomi og Indkøb har udarbejdet et forslag til en tidsplan og til indhold for budgetstyringen i 2020.

   

  Budgetopfølgning

  I budgetstyringen for 2020 indgår fire budgetopfølgninger. Alle budgetopfølgninger følger op på driftsbudgettet og angiver aktivitetstal for de enkelte områder. De tre sidste budgetopfølgninger hhv. pr. marts, juni og september følger tillige op på anlæg.

   

  Budgetopfølgning 1 pr. 31. januar 2020 foreslås kun behandlet i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

   

  De øvrige tre budgetopfølgninger behandles i de respektive fagudvalg, inden de samles i én sag til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

   

  Budgetopfølgning 2 pr. 31. marts 2020 rummer en evaluering af aktivitetstallene, hvor der kan besluttes nye aktivitetstal til det kommende budgetår. Budgetopfølgning 3 pr. 30. juni 2020 og budgetopfølgning 4 pr. 30. september 2020 rummer desuden en status på eventuelle handleplaner for institutioner og enheder.

   

  Likviditetsopfølgning

  Formålet med opfølgningen på likviditeten er at orientere om udviklingen i kassebeholdningen, herunder om kommunen overholder kassekreditreglen. Likviditetsopfølgningerne vil blive fremlagt på økonomiudvalgsmøderne i januar, maj, september og november.

   

  Opfølgning på gældsportefølje og kapitalforvaltning

  I januar, maj, september og november bliver der desuden fremlagt en status på kommunens gældsportefølje og kapitalforvaltning for Økonomiudvalget.

   

  Rapporteringen om kommunens gæld indeholder oplysninger om gældens størrelse, gennemsnitlig rentesats, afdrag og fordeling mellem fast og variabelt forrentede lån.

   

  Rapporteringen om kommunens kapitalforvaltning indeholder oplysninger om størrelsen og forrentningen af de anbragte midler.

   

  Tidsplanen for budgetstyringen i 2020 fremgår af nedenstående oversigt. Tidspunktet angiver måneden for den politiske behandling af sagerne.

   

  Tidspunkt

  Udvalg

  Produkt

  Indhold

  Januar

  ØU

  Likviditetsopgørelse

  Aktuel og gennemsnitlig likviditet efter kassekreditregel

  ØU

  Gældsportefølje og kapitalforvaltning

  Status for gældsportefølje og kapitalforvaltning

  Marts

  ØU og KB

  Budgetopfølgning 1

  pr. 31. januar 2020

  Fremlægges direkte i Økonomiudvalget

  Driftsbudget pr. 31. januar

  Aktivitetstal pr. 31. januar

  Maj

  ØU

  Likviditetsopgørelse

  Aktuel og gennemsnitlig likviditet efter kassekreditregel

  ØU

  Gældsportefølje og kapitalforvaltning

  Status for gældsportefølje og kapitalforvaltning

  Fagudvalg, ØU og KB

  Budgetopfølgning 2

  pr. 31. marts 2020

  Driftsbudget pr. 31. marts

  Anlægsbudget pr. 31.marts

  Aktivitetstal pr. 31. marts

  Evaluering af aktivitetstal

  September

  ØU

  Likviditetsopgørelse

  Aktuel og gennemsnitlig likviditet efter kassekreditregel

  ØU

  Gældsportefølje og kapitalforvaltning

  Status for gældsportefølje og kapitalforvaltning

  Fagudvalg, ØU og KB

  Budgetopfølgning 3

  pr. 30. juni 2020

  Driftsbudget pr. 30. juni

  Anlægsbudget pr. 30. juni

  Aktivitetstal pr. 30. juni

  Status på handleplaner

  November

  ØU

  Likviditetsopgørelse

  Aktuel og gennemsnitlig likviditet efter kassekreditregel

  ØU

  Gældsportefølje og kapitalforvaltning

  Status for gældsportefølje og kapitalforvaltning

  Fagudvalg, ØU og KB

  Budgetopfølgning 4

  pr. 30. september 2020

  Driftsbudget pr. 30. september

  Anlægsbudget pr. 30. september 

  Aktivitetstal pr. 30. september

  Status på handleplaner

   

  Økonomi- og personalemæssige konsekvenser

  De økonomiske konsekvenser fremgår af de enkelte budgetopfølgninger. Eventuelle økonomiske konsekvenser af udviklingen i kommunens likviditet, gæld og kapitalforvaltning vil også blive indarbejdet i årets budgetopfølgninger.

  Sammenhæng til udviklingsstrategien

  Ingen bemærkninger.

  Kommunikation

  Ingen bemærkninger.

  Retsgrundlag

  Ingen bemærkninger.

  Beslutning Økonomiudvalget den 22-01-2020

  Anbefales, idet det samtidig anbefales, at forvaltningen tager en dialog med Ishøj Kommune om, hvordan økonomien styres bedre på de områder, Ishøj varetager på Vallensbæk Kommunes vegne.

 • Punkt 5 Budgetprocedure og tidsplan for budget 2021 og overslagsårene 2022 - 2024

  Beslutningstema

  Forslag til budgetprocedure og tidsplan for budget 2021 og overslagsårene 2022, 2023 og 2024 bliver fremlagt til godkendelse.

  Indstilling

  Sagen bliver behandlet i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

   

  Center for Økonomi og Indkøb indstiller,

  • at forslag til budgetprocedure for budget 2021 og overslagsårene 2022, 2023 og 2024 bliver godkendt
  • at den foreslåede høringsform og høringsperiode for budget 2021 på seks dage (fra den 17. til den 23. september 2020) bliver godkendt
  • at ledere, bestyrelser og råd kan sende forslag til mulighedskataloget til videre drøftelse
  • at tidsplanen for udarbejdelse af budget 2021 til 2024 bliver godkendt

  Sagsfremstilling

  Forslag til budgetprocedure og tidsplan for budget 2021 og overslagsårene 2022, 2023 og 2024 beskriver retningslinjerne for behandlingen af budgettet for 2021 og overslagsår.

   

  Budgetproceduren er udarbejdet for at sikre god økonomistyring og brugerinddragelse. Budgettet skal være med til at fremme helhedstænkningen og den langsigtede planlægning i kommunen.

   

  Direktionen, MED-udvalg, bestyrelser, råd mv. har evalueret budgetprocessen for budget 2020-2023. Disse evalueringer er inddraget ved udarbejdelsen af forslaget til tidsplan for budget 2021-2024.

   

  Budgetprocedure

  Budgetproceduren til budget 2021-2024 er inddelt i tre elementer:

  • Basisbudgettet, som samler de tekniske korrektioner
  • Mulighedskataloget, som indeholder den politiske del af budgettet
  • Administrativ koordinering, som består af fire koordineringsmøder afholdt mellem direktion og borgmester


  Dette har været grundelementerne for de seneste års budgetprocesser og har været medvirkende til at sikre en sund økonomi i Vallensbæk Kommune.

   

  Indholdet i de tre elementer er nærmere beskrevet i det vedhæftede bilag.

   

  Marts

  Økonomiudvalget sætter budgetprocessen i gang med et opstartsmøde i marts. Her drøftes kommunens overordnede økonomiske situation og befolkningsprognosen. Lederne bliver desuden orienteret om deres rolle i forhold til brugerbestyrelser og medarbejdere. Det sker for at have fokus på brugerinddragelsen og for at understøtte processen med udarbejdelse af forslag til mulighedskataloget. Forvaltningen samler op på mulighedsforslagene i juni med henblik på fremlæggelse af mulighedskatalog i de enkelte fagudvalg i august.

   

  April

  Bestyrelses- og rådsformænd samt formænd og næstformænd i MED-udvalgene bliver inviteret til et orienteringsmøde i april. Her bliver de overordnede forudsætninger og perspektiver for budget 2021 præsenteret. Økonomiudvalget får desuden de seneste informationer vedrørende kommunens økonomi.

   

  Maj

  I slutningen af maj bliver der afholdt budgetmøde for borgmester, udvalgsformænd og direktører.

   

  Juni

  Økonomiudvalget bliver orienteret om kommunens økonomi og en eventuelt indgået økonomiaftale mellem KL og regeringen for budget 2021.

   

  August og september

  Fagudvalgene bliver orienteret om forslag til mulighedskataloget på fagudvalgsmøderne ultimo august 2020. Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen bliver orienteret primo september 2020. Fagudvalgsmedlemmerne vil i den forbindelse have mulighed for at komme med nye forslag eller ændringsforslag til mulighedskataloget.

   

  Første behandling af budgetforslaget for 2021 sker i Økonomiudvalget den 2. september 2020 og i Kommunalbestyrelsen den 9. september 2020.

   

  I perioden fra den 10. til den 15. september 2020 har borgmesteren forhandlinger med de politiske partier. De politiske partier skal fremsende eventuelle ændringsforslag senest den 15. september kl. 12. Forslagene vil indgå i det materiale, der efterfølgende bliver sendt i høring.

   

  Høring

  Fra den 17. til den 23. september 2020 er der høringsperiode for budget 2021 og overslagsårene 2022-2024. I denne periode kan ledere, bestyrelser, råd og MED-udvalg sende høringssvar til forvaltningen. Det er vigtigt, at der bliver taget højde for høringsfristen, og at eventuelle budgetmøder bliver afholdt i denne periode, da der skal afleveres skriftlige høringssvar vedrørende budgetforslagene senest den 23. september 2020 kl. 12.

   

  MED-udvalgenes bemærkninger til budgetforliget/partiernes ændringsforslag skal samles i ét fælles høringssvar fra Hoved-MED.

   

  Der bliver afholdt orienteringsmøde for bestyrelsesformænd, råd og MED-udvalg den 17. september 2020.

   

  Anden behandling af budgetforslaget sker i Økonomiudvalget den 30. september 2020 og i Kommunalbestyrelsen den 7. oktober 2020. Herefter er budgettet vedtaget.

   

  Administrativ koordinering

  Direktionen afholder fire orienteringsmøder i løbet af budgetprocessen. De to første møder foregår i henholdsvis april og maj. Her bliver den økonomiske situation vurderet ved et prognosemøde og et planlægningsmøde. I august afholder direktionen det tredje møde, hvor de nyeste prognoser for skatter mv. indgår. Det fjerde og sidste koordineringsmøde bliver afholdt i december, hvor budgetprocessen for budget 2021-2024 bliver evalueret.

   

  Væsentlige forhold i budgetprocessen:

  • Alle selvstændige forslag til mulighedskataloget fra de underliggende MED-udvalg skal repræsenteres via dialog igennem Hoved-MED. Alle forslag fra de underliggende MED-udvalg skal således fremsendes til Hoved-MED og ikke selvstændigt. Hoved-MED samler og fremsender ét samlet forslag til mulighedskataloget
  • Bestyrelser, MED-udvalg og råd deltager i høringen i september måned af de/det fremsendte budgetforslag/budgetforlig. Alle høringssvar fra de underliggende MED-udvalg skal ligeledes igennem Hoved-MED og skal derfor ikke fremsendes selvstændigt. Hoved-MED samler og sammenskriver alle bemærkninger fra de underliggende MED-udvalg i ét fælles høringssvar
  • I forbindelse med høringsfristen på seks dage i september vil Center for Økonomi og Indkøb udsende en reminder i foråret til alle ledere, bestyrelser, råd og MED-udvalg om fristen for afgivelse af høringssvar, og med opfordring til at booke budgetmøder i forbindelse med afgivelse af høringssvar

  Økonomi- og personalemæssige konsekvenser

  Ingen bemærkninger.

  Sammenhæng til udviklingsstrategien

  Ingen bemærkninger.

  Kommunikation

  Bestyrelsesformænd, institutioner, MED-udvalg og ledere bliver orienteret om budgetproceduren, herunder varsling af høringsperioden. De bliver desuden orienteret om tidspunkterne for de planlagte orienteringsmøder.

  Retsgrundlag

  Styrelsesloven.

  Beslutning Økonomiudvalget den 22-01-2020

  Anbefales.

 • Punkt 6 Årsrapport 2019 - Indsats mod socialt bedrageri

  Beslutningstema

  Godkendelse af årsrapport for indsats mod socialt bedrageri 2019.

  Indstilling

  Sagen bliver behandlet i Økonomiudvalget.

   

  Center for Økonomi og Indkøb indstiller,

  • at årsrapporten for indsats mod socialt bedrageri 2019 bliver godkendt

  Sagsfremstilling

  Kontrolgruppen udfører kontroller inden for blandt andet kontanthjælpsområdet, økonomisk friplads og sygedagpenge for at sikre, at socialt bedrageri bliver opdaget, og at kommunen dermed undgår tab.

   

  Det samlede årsresultat for indsatsen mod socialt bedrageri er opgjort til ca. 3.900.000 kr., hvoraf ca. 3.000.000 kr. vedrører kommunale midler. Heraf er der rejst tilbagebetalingskrav for ca. 1.400.000 kr. Kommunens andel udgør 1.100.000 kr.

   

  Til sammenligning var det samlede årsresultat for 2018 ca. 4.600.000 kr.

   

  Besparelserne, der bliver identificeret via Kontrolgruppens arbejde, opstår dels ved fremadrettede besparelser på ydelser, der ikke skal udbetales, og ved krav til borgere, der fejlagtigt har modtaget en ydelse og i visse tilfælde skal betale ydelsen tilbage.

   

  Kontrolgruppen har i 2019 behandlet ca. 345 sager. Den Fælles Dataenhed, som er en enhed i Udbetaling Danmark, har sendt 36 sager i 2019 til Vallensbæk Kommune. Sager fra Skat udgør under 1 % af den samlede sagsmængde.

   

  Kontrolgruppen består af ét årsværk og blev etableret i 2012.

   

  Kontanthjælpsprojekt

  Der er gennemført ét større kontanthjælpsprojekt, hvor en lang række sager vedrørende kontanthjælp blev udtrukket til stikprøvekontrol. Gennemgangen af sagerne resulterede i en samlet besparelse på ca. 2.000.000 kr., hvor af 1.200.000 kr. var tilbagebetalingskrav. Metoden i sagen var at udtrække sager for herefter at gennemgå dem for såkaldt sort økonomi og udlandsophold. Herudover er der i november og december gennemført et mindre kontanthjælpsprojekt på ni sager. Dette resulterede i et samlet tilbagebetalingskrav på 160.000 kr.

   

  Økonomisk fripladsprojekt – reelt enlige

  I 2019 blev der gennemført et projekt, hvor reelt enlige, der modtager økonomisk friplads, skulle erklære sig reelt enlige. Da økonomisk friplads er en

  100 % kommunaludgift uden statsrefusion, gav projektet en samlet besparelse på 580.000 kr.

   

  Sygedagpenge

  I 2019 er der i det almindelige kontrolarbejde foretaget omkring ca. 20 virksomhedskontroller inden for sygedagpengeområdet. Der har primært været fokus på selvstændig erhvervsdrivende, der har modtaget sygedagpenge og samtidig har arbejdet.

   

  Indsatsen har givet en besparelse på ca. 1.200.000 kr., hvoraf ca. 790.000 kr. er kommunale udgifter.

   

  Samarbejde

  For at optimere effekten af Kontrolgruppens arbejde indgår gruppen i diverse samarbejder:

   

  Erfa-møder:

  Kontrolgruppen deltager i erfa-møder i samarbejde med kommunerne, Albertslund, Ballerup, Brøndby, Dragør, Frederiksberg, Gladsaxe, Herlev, Hvidovre, Høje Taastrup, Ishøj, København, Rødovre og Tårnby. Emnet for møderne er typisk inspiration til nye initiativer og oplæg fra andre myndigheder. Der afholdes møder to gange årligt.

   

  Samarbejde med Politi:

  Kommunerne i Vestegnens Politikreds har sammen med politiet et samarbejde omkring socialt bedrageri i forhold til at styrke indsatsen. Politiet assisterer ligeledes ved virksomhedsbesøg. Der afholdes møder efter behov.

   

  Samarbejde med KL:

  Kontrolgruppen deltager i KL’s Kontrolforum, som er et netværk for kommunernes kontrolgrupper. På møderne udveksles der ofte erfaringer med konkrete arbejdsmetoder og ny lovgivning. Der afholdes møder tre gange årligt.

   

  Samarbejde med Udbetaling Danmark og Den Fælles Dataenhed:

  Kontrolgruppen er løbende i dialog med Udbetaling Danmark om verserende sager og gensidig styrkelse af hinandens daglige arbejde med socialt bedrageri. 

   

  Den Fælles Dataenhed er en selvstændig enhed i Udbetaling Danmark. Der er i forbindelse med etableringen heraf, givet særlig lovhjemmel til at sammenkøre forskellige registre. Der afholdes to møder årligt med dataenheden om erfaringer og nye indsatser mod socialt bedrageri.

   

  2020

  I forhold til den fremtidige indsats er der fortsat fokus på borgere, der uberettiget forsøger at få ret til sygedagpenge eller kontanthjælp. Disse områder giver traditionelt en stor besparelse og med en stor kommunal andel. Der er i 2020 samtidig et stort fokus på virksomhedskontroller.

   

  I forbindelse med tiltrædelse af en ny medarbejder på kontrolområdet (fordi den tidligere medarbejder er stoppet) forventes det, at der i 2020 kan tilføjes nye tiltag til indsatsen mod socialt bedrageri. 

   

  Endvidere vil der fortsat være et samarbejde med Udbetaling Danmark og den fælles dataenhed.   

  Økonomi- og personalemæssige konsekvenser

  Resultater og besparelser 2019

  Det samlede årsresultat for indsatsen mod socialt bedrageri er opgjort til ca. 3.900.000 kr., hvoraf ca. 3.000.000 kr. vedrører kommunale midler. Heraf er der rejst tilbagebetalingskrav for ca. 1.400.000 kr. Kommunens andel udgør 1.100.000 kr.

   

  Til sammenligning var det samlede årsresultat for 2018 ca. 4.600.000 kr.

   

  Nedenstående skema viser fordelingen af sociale ydelser 2019.

   

   

  Social ydelse

   

   

  Kommunens besparelse

   

  Samlet

  besparelse

   

   

   

   

   

   

   

  Økonomisk friplads

   

     581.151

     581.151

  Sygedagpenge

   

     793.459

  1.217.166

  Kontanthjælp

   

  1.694.250

  2.135.868

   

   

   

   

  I alt

   

  3.068.860

  3.934.185

   

   

   

   

   

  Nedenstående skema viser den samlede besparelse af Kontrolgruppens indsats tidligere år.

   

  År

  Kommunens besparelse

  Samlet besparelse

  2016

  2.690.985 kr.

  3.690.077 kr.

  2017

  4.148.732 kr.

  5.684.087 kr.

  2018

  3.230.243 kr.

  4.603.114 kr.

   

   

  Kontrolgruppen har, ud over den direkte besparelse, også en værdi i form af den præventive effekt, som gruppens arbejde medfører.

  Sammenhæng til udviklingsstrategien

  Ingen bemærkninger.

  Kommunikation

  Ingen bemærkninger.

  Retsgrundlag

  Retssikkerhedslovens §§ 9, 11 og 12a.

  Beslutning Økonomiudvalget den 22-01-2020

  Godkendt.

 • Punkt 7 Indsamling af affald på tværs - aktieoverdragelse

  Beslutningstema

  Kommunalbestyrelsen besluttede den 5. november 2019 at hjemtage affaldsindsamlingen sammen med Ballerup, Furesø, Albertslund og Ishøj Kommuner i regi af et fælleskommunalt interessentskab efter styrelseslovens § 60.

   

  I sagen bliver der orienteret om overdragelsen af aktiver fra den fungerende renovatør til det fælleskommunale interessentskab.

  Indstilling

  Sagen bliver behandlet i Økonomiudvalget.
   

  Center for Teknik indstiller,

  • at status på hjemtagelse i et fælleskommunalt selskab og aktieoverdragelse af de nødvendige aktiver til løsning af opgaven fra renovatøren til det fælleskommunale selskab bliver taget til efterretning

  Sagsfremstilling

  Albertslund, Ballerup, Furesø, Ishøj og Vallensbæk Kommuner indgik i 2015 en aftale med Vestforbrænding om indsamling af affald på tværs af kommunegrænser.

   

  Den 25. marts 2019 opsagde renovatøren kontrakten med Vestforbrænding med den begrundelse, at kontrakten var tabsgivende. Efterfølgende trak renovatøren opsigelsen tilbage, hvilket skabte tvivl om, hvorvidt renovatøren fremadrettet var en pålidelig leverandør.

   

  Vestforbrænding vurderede i forsommeren 2019, at der ikke var andre renovatører på markedet, som havde den nødvendige kapacitet af to-kammerbiler til at løse opgaven, hvorfor der ved et genudbud af opgaven ikke ville være reel konkurrence.

   

  På baggrund heraf bad økonomiudvalgene i de fem kommuner i august 2019 administrationerne om at undersøge mulige løsninger til at sikre forsyningssikkerheden. Den 5. november 2019 godkendte Kommunalbestyrelsen i Vallensbæk parallelt med de øvrige fire kommuner, at hjemtage affaldsindsamlingen i regi af et fælleskommunalt interessentskab efter styrelseslovens § 60.

   

  Beslutningen om hjemtagelse af opgaven indebærer, at der i udgangen af 2019 er blevet oprettet et såkaldt § 60-selskab, ”Indsamling på Tværs I/S”, hvorunder ”Ressourceindsamling A/S” skal varetage indsamlingen af affald. Der er blevet forhandlet en aftale på plads med renovatøren og med baggrund heri, er der pr. 31. december 2019 indgået en aftale om aktieoverdragelse af materiel og kontrakter mv. fra et datterselskab, der er udskilt af renovatøren, til § 60-selskabet. 

   

  Aftalen med renovatøren og aktieoverdragelsen indebærer en risiko for uforudsete udgifter og en risiko for tab af værdi i forbindelse med overtagelse af opgaven. Disse risici er beskrevet nærmere i vedhæftede bilag 1.
   

  Selve aktieoverdragelsesaftalen og bilag af 31. december 2019 er vedhæftet sagen som bilag 2 og 2a.

   

  Aktieoverdragelsen forventes først endeligt gennemført med udgangen af marts 2020, hvorefter ”Ressourceindsamling A/S” vil være ansvarlig for indsamlingen af affald.

  Økonomi- og personalemæssige konsekvenser

  Den økonomiske risiko er beskrevet i bilag 1.

  Sammenhæng til udviklingsstrategien

  Ingen bemærkninger.

  Kommunikation

  Ingen bemærkninger.

  Beslutning Økonomiudvalget den 22-01-2020

  Blev taget til efterretning.

 • Punkt 8 Projekt Håndholdt indsats for forsikrede ledige over 50 år

  Beslutningstema

  Godkendelse af eksternt finansieret projekt ”Håndholdt indsats for forsikrede ledige over 50 år i Vallensbæk og Ishøj kommuner”. Projektet løber frem til december 2021.

  Vallensbæk Kommune modtager finansiering til projektet, og der skal derfor meddeles bevilling til at modtage midlerne og afholde udgifterne. Det samlede projekt er udgiftsneutralt for Vallensbæk Kommune.

  Indstilling

  Sagen bliver behandlet i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

   

  Center for Beskæftigelse indstiller,  

  • at det bliver godkendt, at jobcenteret igangsætter ’Håndholdt indsats for forsikrede ledige over 50 år i Vallensbæk og Ishøj Kommuner”, som eksternt finansieret projekt

  • at tillægsbevilling på 500.000 kr. i år 2020 samt 570.000 kr. i år 2021 til projektet ”Håndholdt indsats for forsikrede ledige over 50 år i Vallensbæk og Ishøj Kommuner” under deltema 13.3 Driftsudgifter mm, integration bliver godkendt

  • at tillægsbevilling på -500.000 kr. i 2021 og - 570.000 kr. i år 2022 til projekt ”Håndholdt indsats for forsikrede ledige over 50 år i Vallensbæk og Ishøj Kommuner” under deltema 13.3 Driftsudgifter mm, integration bliver godkendt

  Sagsfremstilling

  Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) har imødekommet Vallensbæk Kommunes ansøgning om tilskud til projekt ”Håndholdt indsats for forsikrede ledige over 50 år i Vallensbæk og Ishøj Kommuner”.

   

  Bruttomålgruppen består af ca. 200 borgere, hvor ca. 2/3 er bosat i Ishøj Kommune og 1/3 er bosat i Vallensbæk Kommune.

   

  Projektmidlerne er givet af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR), og den samlede bevilling for alle årene er 1.070.000 kr.

  Hovedfokus i projektet er at give borgerne en meget tæt og personlig hjælp. Mange af disse borgere har været i det samme job i rigtig mange år og har måske kun haft dette ene job. De har derfor behov for hjælp med udarbejdelse af CV og ansøgninger og introduktion til andre ansøgningsredskaber samt afklaring af manglende kvalifikationer. Derudover har tidligere projekter vist, at denne gruppe også i meget høj grad har behov for at få troen på egne evner og eget selvværd tilbage, da det ofte er ganske lavt.

  Projektperioden løber frem til den 31. december 2021.

  Økonomi- og personalemæssige konsekvenser

  Tilsagnet udgør et maksimalt tilskud på 1.070.000 kr. med 500.000 kr. i 2020 og 570.000 kr. i år 2021. Bevillingen bliver udbetalt i to rater efter indsendelse af delregnskab med udgangen af 2020, samt endeligt revisionspåtegnet regnskab med udgangen af 2021.

   

  Tilskuddet vil blive udbetalt bagudrettet på baggrund af regnskaber, der skal sendes årligt til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. Det vil sige, at udgifterne bliver afholdt i 2020 og 2021 og tilskuddet bliver udbetalt i 2021 og 2022. Der sker derfor en likviditetsmæssig forskydning så kassebeholdningen nedskrives med 500.000 kr. i 2020 og med 70.000 kr. 2021. Kassebeholdningen opskrives med 570.000 kr. i 2022. Projektet er samlet set udgiftsneutralt for Vallensbæk Kommune.

   

  Tilsagnsbeløbet bliver anvendt til løn til medarbejdere i projektet, lokaleleje, forplejning transport, og revision.

  Sammenhæng til udviklingsstrategien

  Indsatsen for at hjælpe borgere i job skal ses i lyset af udviklingsstrategiens fokus på at ville understøtte borgernes tilknytning til arbejdsmarkedet i alle faser af livet samt understøtte virksomhedernes behov for kvalificeret arbejdskraft. (delvision 1)

   

  Projektet understøtter tiltagene i Beskæftigelsesplan 2020.

  Kommunikation

  Ishøj Kommune bliver orienteret om bevillingen.

  Retsgrundlag

  Bekendtgørelse nr. 1276 af 31.oktober 2016 om administration af tilskud fra puljer under Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.

  Beslutning Økonomiudvalget den 22-01-2020

  Anbefales.

 • Punkt 9 SSU - Højstrupparken - renovering af installationer

  Beslutningstema

  Vallensbæk Boligselskab har ansøgt om godkendelse af renoveringsprojekt i Højstrupparken, herunder optagelse af kreditforeningslån til finansiering, huslejestigninger og igangsættelse af projektet.

   

  Kommunalbestyrelsen skal godkende projektet, fordi det for beboerne indebærer en væsentlig lejestigning.

  Indstilling

  Sagen bliver behandlet i Social- og Sundhedsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

   

  Direktionscentret indstiller,

  • at Vallensbæk Boligselskabs ansøgning bliver godkendt

   

   

  ”Efter sagens behandling i Social- og Sundhedsudvalget er der indhentet svar fra KAB på et spørgsmål, jf. notat der er nyt bilag. Der er også indhentet en ny version af ansøgningen fra KAB med rettelse af en faktuel fejl vedr. den gennemsnitlige lejes størrelse.”

  Sagsfremstilling

  KAB har på vegne af Vallensbæk Boligselskab den 28. november 2019 ansøgt om godkendelse af et projekt vedrørende renovering af installationer i boligselskabets afdeling Højstrupparken. Godkendelsen omfatter afdelingens optagelse af realkreditforeningslån til finansiering, huslejeforhøjelse og igangsættelse af projektet.

   

  Om projektet

  Højstrupparken har fået udarbejdet en tilstandsvurdering på vand- og varmeinstallationer. Det viser sig, at afdelingens vandinstallationer og faldstammer er i meget dårlig stand med tæringer og utætheder, og der er behov for gennemgribende renovering af installationerne.

   

  Afdelingen har på et ekstraordinært afdelingsmøde den 29. august 2019 vedtaget og igangsat projektet, der vedrører renovering af vand-, afløbs- og varmeinstallationer i hele afdelingen. Projektet er efterfølgende godkendt enstemmigt på møde i organisationsbestyrelsen den 9. september 2019. Organisationsbestyrelsen er organisatorisk overordnet afdelingsbestyrelsen og dækker alle boligselskabets fire afdelinger.

   

  Projektet indeholder udskiftning af følgende installationer:

  ·         nyt varmeanlæg fra 1-strenget anlæg til 2-strenget, herunder nye radiatorer og rør i boligen

  ·         nye varmehovedrør i kælderen og nye varmeinstallationer i varmecentralen

  ·         nye vandinstallationer, herunder nye rør i boliger

  ·         nye hovedrør i kælderen og nye installationer for brugsvand i varmecentralen

  ·         nye faldstammer og rør i boliger

  Der er forventet byggestart i juli 2020 med forventet aflevering i foråret 2021.

   

  Der bliver ikke behov for genhusning i byggeperioden.

   

  Finansiering

  De samlede forventede udgifter til byggeprojektet er 23.983.151 kr. Hele beløbet finansieres ved optagelse af realkreditlån.

   

  Den nuværende gennemsnitlige husleje er 850 kr. pr. m2 pr. år. Projektet medfører en gennemsnitlig huslejestigning på 12,76% svarende til 108,51 kr. pr. m2 pr. år. Den gennemsnitlige årlige husleje bliver derved 959 kr. pr. m2 pr. år.

   

  Eksempler på gennemsnitlige månedlige lejestigninger i kr.:

  50 m2:         452 kr. pr. måned

  75 m2:         678 kr. pr. måned

  100 m2:        904 kr. pr. måned

  Baggrund for at kommunalbestyrelsen skal godkende

  Efter almenboliglovgivningen skal lejeforhøjelser som følge af forbedringsarbejder godkendes af kommunalbestyrelsen, hvis de overstiger 5 % af lejen. I det foreliggende tilfælde er lejestigningen som nævnt 12,76 %. Kommunalbestyrelsen skal også godkende optagelse af realkreditlån.

  Økonomi- og personalemæssige konsekvenser

  Boligselskabet ønsker ikke kommunal garanti for lånet. Godkendelsen påvirker ikke den kommunale økonomi.

  Sammenhæng til udviklingsstrategien

  Ingen bemærkninger.

  Kommunikation

  Kommunen sender svar til Vallensbæk Boligselskab/KAB.

  Retsgrundlag

  Almenboliglovens § 29 (vedr. godkendelse af låneoptag), almenlejelovens § 10, stk. 3, (vedr. godkendelse af huslejestigning) og § 79, stk. 4, i bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. (også vedr. huslejestigning).

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 14-01-2020

  Anbefales.

   

  Anette Sandgreen (A) havde meldt afbud til mødet. Erdal Colak (A) deltog som stedfortræder.

  Beslutning Økonomiudvalget den 22-01-2020

  Anbefales.

 • Punkt 10 SSU - Samarbejdsaftale om kommunale akutfunktioner i Region Hovedstaden

  Beslutningstema

  KKR Hovedstaden har godkendt ”Samarbejdsaftale om kommunale akutfunktioner i Region Hovedstaden”. Kommunerne opfordres nu til at tiltræde aftalen.

  Indstilling

  Sagen bliver behandlet i Social- og Sundhedsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

   

  Center for Pleje og Omsorg indstiller,

  • at ”Samarbejdsaftale om kommunale akutfunktioner i Region Hovedstaden” bliver godkendt

  Sagsfremstilling

  KKR Hovedstaden har d. 7. november 2019 godkendt ”Samarbejdsaftale om kommunale akutfunktioner i Region Hovedstaden” og opfordrer nu kommunerne i Hovedstaden til at tiltræde aftalen. Ikrafttrædelsesdato for aftalen er d. 1. februar 2020, og den gælder indtil opsigelse eller revidering.

   

  Aftalen beskriver rammerne for samarbejdet mellem den kommunale akutfunktion, hospitalerne, 1813 og de praktiserende læger. Følgende punkter i samarbejdet bliver beskrevet:

  • Henvisning og visitation
  • Det lægefaglige behandlingsansvar
  • Delegation af opgaver
  • Afklaringsfase forud for henvisning til den kommunale akutfunktion
  • Henvisning til forløb i den kommunale akutfunktion
  • Samarbejde under forløb i den kommunale akutfunktion
  • Afslutning af forløb

  Samarbejdsaftalen er vedlagt som bilag.

   

  I tilknytning til samarbejdsaftalen lægges op til en forsøgsordning om honorering af praktiserende lægers ydelser ved kommunikation/rådgivning om patienter tilknyttet kommunale akutfunktioner. Forsøgsordningens formål er at styrke kvalitet og tilgængelighed i forhold til kommunikationen mellem de kommunale akutfunktioner og praktiserende læger (aftalen om forsøgsordning er ligeledes vedlagt som bilag).

   

  Ved godkendelse af samarbejdsaftalen bliver forsøgsordningen med honorering af praktiserende læger og de medfølgende udgifter også godkendt.

  Økonomi- og personalemæssige konsekvenser

  Hvad angår forsøgsordningen om honorering af de praktiserende læger, er der tale om en samlet årlig udgift på 4,2 millioner kr. Der lægges der op til en 50/50 finansiering heraf mellem region og kommuner.

   

  Vallensbæk Kommunes andel af udgiften, beregnet på baggrund af indbyggertal, er 19.024 kr. pr. år. (se bilag om administration af fælles forsøgsordning). Dette beløb afholdes indenfor Center for Pleje og Omsorgs egen budgetramme.

   

  Eventuel efterregulering ved mindreforbrug i forhold til den samlede ramme, vil blive tilbagebetalt til kommunerne efter fordelingsnøglen.

   

  Hvis samarbejdsaftalen bliver godkendt, træder honoreringsaftalen i kraft

  den 1. februar 2020 og udløber den 31. december 2020 med mulighed for

  genforhandling.

  Sammenhæng til udviklingsstrategien

  Sagen har sammenhæng med udviklingsstrategiens delvision 3 ”Livskvalitet i et godt og sundt liv” og til området ”Kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng i plejen” i Værdighedspolitik 2018-2021.

  Kommunikation

  Ingen bemærkninger

  Retsgrundlag

  Sundhedsloven §138-139.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 14-01-2020

  Anbefales.

   

  Anette Sandgreen (A) havde meldt afbud til mødet. Erdal Colak (A) deltog som stedfortræder.

  Beslutning Økonomiudvalget den 22-01-2020

  Anbefales.

 • Punkt 11 BKU - Resultat af forældretilfredshedsundersøgelsen for 2019

  Beslutningstema

  Resultat af forældretilfredshedsundersøgelsen for 2019.

  Indstilling

  Sagen bliver behandlet i Børne- og Kulturudvalget.

   

  Center for Børn og Unge indstiller,  

  • at orientering om resultatet af forældretilfredshedsundersøgelsen 2019 bliver taget til efterretning

  Efter behandlingen i Børne- og Kulturudvalget er rapporterne for den enkelte institution og skole blevet vedlagt som bilag.

  Sagsfremstilling

  Vallensbæk Kommune har i efteråret 2019 fået gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt forældre til børn i samtlige dagtilbud, SFO’er og skoler i kommunen. Konsulentvirksomheden Rambøll Management Consulting har gennemført undersøgelsen for Vallensbæk Kommune.

   

  Undersøgelsen har til formål at indhente viden om forældrenes tilfredshed med deres barns dagtilbud, SFO og skole på en række områder. Undersøgelsens resultater vil blive anvendt til det videre arbejde med kvalitetsudvikling på 0-18 års området, både i den enkelte skole/SFO/institution og i forvaltningen.

   

  I alt har forældrene til 978 børn i dagtilbud og til 2.166 skolebørn været inviteret til at deltage i undersøgelsen via en e-mail med link til undersøgelsen. 738 forældre til børn i dagtilbud samt 1.341 forældre til skolebørn har svaret. Dermed har svarprocenten været henholdsvis 76% for dagtilbud, 67% for SFO’ er og 62% for skoler.

   

  Samlede resultater

  Rambøll Management Consulting har udarbejdet en rapport over tilfredshedsundersøgelsens resultater. Undersøgelsens konklusioner fremgår af den vedhæftede rapport og er opsummeret herunder.

   

  Dagtilbudsområdet

   

  Samlede resultater:

  • 83% af forældrene er meget tilfredse eller tilfredse med dagtilbuddet samlet set. Ved sidste undersøgelse i 2016 var tilfredsheden på 87%.
  • Forældrene er mest tilfredse med åbningstiderne samt med afstanden til daginstitutionen/dagplejen.
  • Der kan observeres forskelle i den samlede tilfredshed på tværs af kommunens daginstitutioner, i det der er den højeste samlede tilfredshed med Piletræet (gennemsnitsscore: 4,3 ud af 5) og den laveste samlede tilfredshed med Mejsebo (gennemsnitsscore: 3,5 ud af 5).
  • Den højeste samlede forældretilfredshed på dagtilbudsområdet er med frokostmåltidet, som 86% af forældrene er enten meget tilfredse eller tilfredse med.

  Væsentligste styrker

  Der er særlig høj forældretilfredshed med følgende:

  • Personalets indsats for at få børnene til at føle sig trygge og glade (86 %).
  • Personalets modtagelse af forældre og børn ved aflevering (84 %).
  • Aktiviteterne i dagligdagen (83 %).

  Væsentligste opmærksomhedspunkter 

  Der er relativt lav forældretilfredshed med følgende:

  • Den tid, personalet har til børnene (51 %).
  • De fysiske rammer indendørs (58 %).

  Skoleområdet

   

  Samlede resultater:

  • 71% af forældrene er meget tilfredse eller tilfredse med deres barns skole samlet set. Ved sidste undersøgelse i 2016 var tilfredsheden også på 71%.
  • Forældrene er meget tilfredse med omfanget af egen deltagelse, når skolen inviterer forældrene, idet 88 % er meget tilfredse eller tilfredse.
  • Forældrene er meget tilfredse med lærernes og pædagogernes evne til at få børnene til at føle sig trygge og glade, idet 76 % er tilfredse eller meget tilfredse.
  • Der er derimod lav tilfredshed med inddragelsen af børnenes elevplaner i kommunikationen mellem forældre, lærere og pædagoger (44 %), lærernes og pædagogernes arbejde med at sætte mål for læring (46 %), ledelsens evne til at lede skolen (52 %) samt skolens fysiske rammer indendørs (53 %).

  Væsentligste styrker 

  Der er særlig høj forældretilfredshed med følgende:

  • Lærernes og pædagogernes arbejde med at få børnene til at føle sig trygge og glade (76 %).
  • Lærernes og pædagogernes arbejde med at udfordre børnene fagligt (74 %).
  • Lærernes og pædagogernes arbejde med at skabe en varieret skoledag for børnene (67 %). 

  Væsentligste opmærksomhedspunkter 

  Der er relativt lav forældretilfredshed med følgende:

  • Skolens indsats for at begrænse mobning (58 %). 
  • Lærernes og pædagogernes arbejde med at skabe ro og orden i klassen (59 %).

  SFO-området

  Samlede resultater:

  • 68% af forældrene er meget tilfredse eller tilfredse med barnets SFO samlet set. Ved sidste undersøgelse i 2016 var tilfredsheden på 72%.
  • På tværs af klassetrin varierer forældrenes tilfredshed med SFO’en. Forældrene til børn i 0. klasse er mest tilfredse, mens forældre til børn i 4. klasse er mindst tilfredse. Der ses dermed en tendens til at forældrene bliver lidt mindre tilfredse, hver gang deres barn rykker et klassetrin op. 

  Væsentligste styrker 

  Der er særlig høj forældretilfredshed med følgende: 

  • Ventetid på at få en plads i SFO (81 %). Der er ingen ventetid på at få plads i SFO).

  Væsentligste opmærksomhedspunkter

  Der er relativt lav forældretilfredshed med følgende:

  • Antallet af personale i forhold til antallet af børn (47 %).
  • Inddragelse af forældrene i aktiviteterne i SFO’en (49 %).  

  Det videre forløb

  Processen herfra er, at alle skoler og institutioner modtager egne resultater af forældretilfredshedsundersøgelsen. De drøfter skolens/institutionens egen delrapport på et af de kommende skolebestyrelses-/forældrebestyrelsesmøder. Skolebestyrelserne/forældrebestyrelserne skal drøfte undersøgelsens resultater samt hvordan brugertilfredsheden kan styrkes. Desuden skal de drøfte, hvordan det bliver sikret, at øvrige forældre bliver orienteret om resultater og indsatser. I forvaltningen vil de væsentligste opmærksomhedspunkter blive drøftet, og behovet for lokale og tværgående indsatser vil blive besluttet. 

  Baggrund for undersøgelsen

  Spørgerammen for undersøgelsen er en kombination af lokalt formulerede spørgsmål og en række faste, nationale spørgsmål om tilfredshed, der udspringer af aftalen om kommunernes økonomi for 2011. Konceptet er sidenhen udviklet yderligere. I aftalen anbefales det, at kommunerne hvert andet år offentliggør den brugeroplevede kvalitet hos forældre til børn i dagtilbud, forældre til børn i SFO/fritidshjem samt elever i folkeskolen.

  Økonomi- og personalemæssige konsekvenser

  Ingen bemærkninger.

  Sammenhæng til udviklingsstrategien

  Kommunen måler forældrenes tilfredshed. Dette er i tråd med delvision 1, hvor vi er i dialog med brugere og pårørende om hverdagen i daginstitutioner, skoler, plejeenhed mv.

  Kommunikation

  Den kommunale rapport fra undersøgelsen er vedlagt som bilag. Den bliver tilgængelig på kommunens hjemmeside efter den politiske behandling. Der er også udarbejdet delrapporter for den enkelte institution, som institutionen i samarbejde med bestyrelsen får som et værktøj til den videre kvalitetsudvikling. Ud over dette er der udarbejdet en forkortet version af den samlede rapport.

  Retsgrundlag

  Ingen bemærkninger.

  Beslutning Børne- og Kulturudvalget den 15-01-2020

  Blev taget til efterretning.
  Udvalget besluttede samtidig at indbringe sagen for kommunalbestyrelsen.

  Beslutning Økonomiudvalget den 22-01-2020

  Anbefales.

 • Punkt 12 BKU - Udmøntning af budgetforlig 2020 - SSP

  Beslutningstema

  Udmøntning af budgetforlig 2020 på SSP-området.

  Indstilling

  Sagen bliver behandlet i Børne- og Kulturudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

   

  Center for Børn og Unge indstiller,

  • at forslag til udmøntning af budgetforlig 2020 på SSP-området bliver godkendt

  Sagsfremstilling

  I budgetforliget 2020 blev kommunalbestyrelsens partier enige om at afsætte yderligere 250.000 kr. til SSP-arbejdet. I forligsteksten lægges der vægt på at øge trygheden blandt de unge i kommunen samtidig med at beløbet anvendes forebyggende med henblik på at sikre, at de unge i Vallensbæk ikke kommer ud i kriminalitet.

   

  I Vallensbæk er der en gruppe af unge på ca. 20 i alderen 16 år og opefter, som skaber utryghed ved deres adfærd i det offentlige rum. I 2019 har de bevæget sig rundt i kommunen og har slået sig ned forskellige steder.

   

  Det nuværende SSP-gadeteam har forsøgt at komme i kontakt og dialog med de unge uden stor succes.

   

  Der er to gadeplansmedarbejderstillinger på henholdsvis 15 og 12 timer – hvoraf den ene stilling er vakant. Derudover er der ansat en fuldtidskonsulent på SSP-området, som varetager koordinering af indsatsen og samarbejde med myndighederne.

   

  Gadeteamet er på gaden primært i aftentimerne indtil kl. 23.00

   

  Med yderligere 250.000 kr. til SSP-arbejdet foreslår Center for Børn og Unge at udvide og styrke gadeplansindsatsen.

   

  Der sættes ind på to fronter:

  1.    Tryghed for unge og borgere i Vallensbæk

  Der er brug for at skabe tryghed for de unge og borgerne. Det skal være trygt at gå i ungdomsklubben, komme i Idrætscenteret, i Kultur- og borgerhuset og andre steder i kommunen.

  2.    Styrkede relationer og håndholdt indsats for gruppen af utilpassede unge

  Der skal arbejdes med relationerne og kommunikationen med de unge, så der er en mere håndholdt indsats for den enkelte unge, og koordineringen mellem skole, forældre og myndighedsområderne skal opprioriteres.

  Center for Børn og Unge foreslår, at der bliver ansat yderligere to opsøgende medarbejdere på hver 12 timer, så der fremadrettet er fire opsøgende medarbejdere i gadeteamet. De fire gadeplansmedarbejdere skal samarbejde tæt med den fuldtidsansatte SSP-konsulent.

   

  Med fire medarbejdere vil der kunne være to på gaden næsten hver aften, og gadeteamet vil være synlige i gadebilledet. Gadeplansarbejdet organiseres så medarbejderne for det meste går to og to. Dette dels for at medarbejderne får et samlet kendskab og relationer til de unge, og dels for at tage hensyn til medarbejdernes sikkerhed. Med de ekstra timer kan medarbejderne arbejde med at skabe relationer til den enkelte unge og sikre en mere håndholdt og koordineret tværfaglig indsats sammen med Den Kommunale Ungeindsats i forhold til at få de unge i uddannelse og job.

   

  Gadeplansmedarbejdernes primære opgaver bliver at skabe følgende:

   

  Tryghed

  • At være synlige i det offentlige rum – også ved særlige arrangementer, f.eks. i Ungdomsskolen
  • At skabe tryghed for unge og borgere i Vallensbæk

  Håndholdt indsats

  • At være i dialog med de unge
  • At afdække specifikke problematikker og bidrage til SSP-konsulentens koordinerende indsats for den enkelte unge, og at samarbejde med skoler, forældre og myndigheder
  • At arbejde på at skabe aktiviteter sammen med de unge

  Forebyggelse og samarbejde

  • Afholde bekymringssamtaler i samarbejde med lokalpolitiet og Den Kommunale Ungeindsats
  • Samarbejde med gadeteams i nabokommunerne
  • Indsatser i samarbejde med lokalpolitiet

  Den kriminalitetsforebyggende effekt af det opsøgende arbejde vil formentlig have størst effekt på den tryghedsskabende og forebyggende indsats for kommunes unge og borgere, og vil formentlig have mindre effekt på Vallensbæk Kommunes kriminalitetsstatistik.

  Økonomi- og personalemæssige konsekvenser

  Der er afsat 250.000 kr. i budget 2020 og overslagsårene.

  Sammenhæng til udviklingsstrategien

  Sagen understøtter delvision 5 - Et udviklende børne- og ungeliv.

  Kommunikation

  Ingen bemærkninger.

  Retsgrundlag

  Ingen bemærkninger.

  Beslutning Børne- og Kulturudvalget den 15-01-2020

  Anbefales.

  Beslutning Økonomiudvalget den 22-01-2020

  Anbefales.

 • Punkt 13 Meddelelser fra formanden

  Meddelelser

  Formanden orienterede om følgende:

   

  • Forhold omkring ventilation i Birkely
  • Brev fra KL vedr. kommunal medfinansiering
  • Besøg hos Kystdirektoratet
  • Distriktslederen på Egholmskolen har sagt sin stilling op
  • Proces vedr. ansættelse af ny chef for Center for Børn og Unge

   

  Forvaltningen orienterede om følgende:

   

  • It-sikkerhedsbrud i Ishøj