You are here

Økonomiudvalget - 15-08-2019

Dato: Torsdag den 15. august 2019 Tid: Kl. 8:00
Udvalg: Økonomiudvalget
Sted: Skyen
 • Punkt 1 Godkendelse af dagsorden

  Beslutningstema

  Økonomiudvalget skal godkende mødets dagsorden.

  Indstilling

  Borgmesteren indstiller til Økonomiudvalget

  • at godkende dagsordenen

  Beslutning Økonomiudvalget den 15-08-2019

  Jytte Bendtsen havde meldt afbud til mødet. Morten Schou Jørgensen deltog som stedfortræder.

   

  Godkendt.

 • Punkt 2 Salg af arealet Vallensbæk Strandvej 159(Lukket)

 • Punkt 3 Revideret tidsplan for budget 2020

  Beslutningstema

  Forslag til revideret tidsplan for budget 2020 som følge af, at økonomiforhandlingerne for 2020 imellem KL og regeringen først bliver påbegyndt i august.

  Indstilling

  Sagen bliver behandlet i Økonomiudvalget.

   

  Center for Økonomi og Indkøb indstiller,

   

  ·         at forslag til revideret tidsplan for udarbejdelse af budget 2020 bliver godkendt

   

  ·         at den foreslåede høringsperiode på otte dage (fra den 21. – 28. oktober 2019) bliver godkendt

  Sagsfremstilling

  I forlængelse af folketingsvalget den 5. juni 2019 og regeringsforhandlingerne har den nye regering i juli måned meldt ud, at økonomiforhandlingerne med KL om de økonomiske rammer for kommunerne bliver indledt i sidste halvdel af august 2019. De økonomiske rammer forventes godkendt i Finansudvalget i september. Normal praksis har de andre år været, at de økonomiske rammer for kommunerne er blevet meldt ud inden 1. juli.

   

  I forbindelse med det forsinkede forhandlingsforløb og de senere udmeldte økonomiske rammer for kommunerne har Social- og Indenrigsministeriet givet dispensation til fristen for vedtagelsen af budget 2020 til den 5. november 2019. Oprindeligt var fristen for vedtagelsen af budget den 15. oktober 2019.

   

  Administrationen foreslår, at den allerede udmeldte budgetprocedure, hvor budgetproceduren er inddelt i tre elementer – basisbudget, mulighedskatalog og administrativ koordinering bliver fastholdt.

   

  Det forsinkede forhandlingsforløb medfører dog en række ændringer i forhold til den allerede udmeldte budgettidsplan. Administrationen foreslår nedenstående reviderede budgettidsplan og vil efterfølgende orientere bestyrelsesformænd, institutioner, MED-udvalg og ledere.

   

  9. oktober 2019 Orienteringsmøde for Kommunalbestyrelsen om budget 2020-2023

   

  9. oktober 2019 - 1. behandling af budget 2020-2023 bliver behandlet på ekstraordinært økonomiudvalgsmøde og kommunalbestyrelsesmøde samme dag.

   

  10. – 11. oktober 2019 – Partiernes politiske forhandlinger.

   

  21. oktober 2019 – Orienteringsmøde for ledere, bestyrelser, råd og MED-udvalg om eventuelt budgetforlig.

   

  21. oktober – 28. oktober 2019 – Høring af budget 2020-2023 for ledere, bestyrelser, råd og MED-udvalg

   

  5. november 2019 – 2. behandling af budget 2020-2023 bliver behandlet på ekstraordinært Økonomiudvalgsmøde og Kommunalbestyrelsesmøde samme dag. 

   

  Der vil være mulighed for at stille spørgsmål til budget 2020-2023 fra politisk side i perioden 30. september til 4. oktober 2019.

  Økonomi- og personalemæssige konsekvenser

  Budgetprocessen har ikke i sig selv økonomiske konsekvenser.

  Sammenhæng til udviklingsstrategien

  Ingen bemærkninger.

  Kommunikation

  Bestyrelsesformænd, institutioner, MED-udvalg og ledere bliver orienteret om den revideret budgetprocedure herunder varsling af høringsperiode. De bliver desuden orienteret om tidspunkterne for de planlagte orienteringsmøder.

  Retsgrundlag

  Styrelsesloven.

  Beslutning Økonomiudvalget den 15-08-2019

  Jytte Bendtsen havde meldt afbud til mødet. Morten Schou Jørgensen deltog som stedfortræder.

   

  Godkendt med følgende ændringer af tidsplanen:

  ·        Økonomiudvalgets 1. behandling af Budget 2020-23 finder sted på et ekstraordinært møde den 8. oktober

  ·        Økonomiudvalgets og Kommunalbestyrelsens 2. behandling af Budget 2020-23 finder sted på ekstraordinære møder den 5. november hhv. kl. 17.00 og kl. 18.00

 • Punkt 4 Affaldsindsamling på tværs – mandat til undersøgelser og forhandlinger om hjemtagelse

  Beslutningstema

  Operatøren af affaldsindsamlingen i Albertslund, Ballerup, Furesø, Ishøj og Vallensbæk kommuner har skabt usikkerhed om den fortsatte indsamling i kommunerne.

   

  Ballerup Kommune har derfor udarbejdet denne sag, der bliver fremlagt med ens ordlyd i alle fem kommuner.

  Af hensyn til forsyningssikkerheden var der på borgmestermødet den 21. juni 2019 enighed om at undersøge muligheden for at hjemtage affaldsindsamlingen i et nyt fælleskommunalt selskab.

   

  Det bliver indstillet, at de fem kommuners administrationer afdækker mulighederne for en sådan løsning, og får mandat til at indlede forhandlingerne med den nuværende operatør om overtagelse af de samlede aktiviteter relateret til indsamlingsopgaven.

   

  På baggrund af disse afdækninger og forhandlinger vil der på et senere tidspunkt blive fremlagt en beslutningssag om en evt. dannelse af et fælleskommunalt §60-selskab til håndtering af affaldsindsamlingen i de fem kommuner.

  Indstilling

  Sagen bliver behandlet i Økonomiudvalget.

   

  Park-, Vej- og Miljøcenter, Ishøj Kommune, indstiller,

   

  • at administrationen får mandat til at forhandle en overdragelsesaftale med den nuværende operatør "Remondis" med henblik på efterfølgende politisk godkendelse

  • at administrationen afklarer tekniske, juridiske og økonomiske forhold med henblik på fremlæggelse af beslutningsoplæg om hjemtagelse af indsamlingsopgaven i regi af et fælleskommunalt §60-selskab ejet af de fem kommuner

  Sagsfremstilling

  Remondis vandt i december 2015 udbud om indsamling på tværs. Kontrakten løber indtil den 31. marts 2021. Remondis opsagde i marts 2019 aftalen til ophør den 31. december 2019 på grund af manglende indtjening. Vestforbrænding tog forbehold for erstatning og modregning, hvorefter Remondis i første omgang trak opsigelsen tilbage under forudsætning af, at der kunne forhandles om en løsning.

  En forhandlingsløsning, hvor Vestforbrænding imødekommer Remondis og øger betalingen for indsamlingsopgaven, er vurderet til at være i strid med udbudsreglerne og desuden medføre store merudgifter for borgerne i de fem kommuner.

  Det er vurderingen, at Remondis i realiteten har monopol, idet ingen andre operatører har det materiel, der skal bruges til den besluttede sorteringsmodel i kommunerne. Et nyt udbud med reel konkurrence og med mulighed for fortsat indsamling i to-kammersystemer - til understøttelse af sorteringsmodellen - er ikke realistisk inden årsskiftet.

  På baggrund af den usikkerhed dette forløb giver for opretholdelsen af forsyningssikkerheden og det nuværende serviceniveau og sorteringsmodel, indstilles det at undersøge muligheden for at hjemtage affaldsindsamlingen i et §60-selskab. Det indstilles også, at den videre proces for afklaringsfasen, herunder forhandlinger med operatøren, bliver hjemtaget til kommunerne.

  For at skabe større sikkerhed for at de fem kommuner kan fortsætte den besluttede affaldssorteringsordning også efter årsskiftet kan en løsning være at hjemtage opgaven ved at oprette et såkaldt fælleskommunalt §60 selskab (se bilag for beskrivelse af §60-selskab). Et sådan fælleskommunalt selskab ejet af de fem kommuner kunne overtage den del af Remondis, der i dag opererer i de fem kommuner. Det kræver købsforhandlinger med Remondis om betingelser, herunder økonomi.

  Alternativt kan Vestforbrænding overtage den del af Remondis, der opererer i de fem kommuner. Dette kan dog skabe uhensigtsmæssige ejerstrukturer og langsommelige beslutningsprocesser, hvor alle Vestforbrændings 19 ejerkommuner skal inddrages i og godkende samtlige dispositioner i forhold til overtagelsen af opgaven og den fremtidige drift.
   

  I bilag fra advokaterne DLA Piper bliver der beskrevet forskellige løsningsmodeller. Bilaget er fortroligt af hensyn til kommunernes forhandlingsposition over for Remondis.

   

  Det indstilles, at administrationerne i de fem kommuner får mandat til i fællesskab at afklare mulighederne for at hjemtage indsamlingsopgaven i regi af et §60-selskab og på den baggrund fremlægge beslutningssag til de fem kommunalbestyrelser omkring den 1. september 2019. Den korte tidsfrist skyldes mulighederne for, at Vestforbrænding, i en situation hvor kommunerne beslutter ikke at gå videre med at hjemtage opgaven og etablere et §60-selskab, kan nå at indgå kontrakter inden den 1. januar 2020. Der vil i en sådan situation være tale om indgåelse af kontrakter med indsamling i et-kammer-biler.

  I afklaringsfasen vil en række tekniske, juridiske og økonomiske forhold blive afdækket bl.a.:

  • Forhandlinger med Remondis om overtagelse af indsamlingsopgaven herunder vilkår og pris
  • Betingelser for etableringen af et §60-selskab herunder afklaring af, om det kræver Ankestyrelsens godkendelse
  • Økonomien, herunder finansieringsmuligheder gennem Kommunekredit.

   

  På den baggrund kan der blive fremlagt et samlet beslutningsgrundlag til politisk behandling i de fem kommuner.

  Hvis der på den baggrund bliver besluttet at hjemtage indsamlingsopgaven og etablere et §60-selskab, udestår der et omfattende arbejde med at overtage biler og mandskab samt opbygge en driftsorganisation, der kan varetage indsamlingsopgaven på betryggende vis. I den situation, at den nuværende operatør Remondis ophører pr. 1. januar 2020, og det fælleskommunale §60-selskab skal overtage indsamlingen og dermed være i drift fra årsskiftet, vil denne etableringsopgave ydermere blive udfordret rent tidsmæssigt, hvilket medfører en øget risiko for driftsforstyrrelser i en overgangsfase.


  Derudover udestår selve dannelsen af §60-selskabet, herunder udformning af vedtægter.


  Af hensyn til forsyningssikkerheden, forhandlingspositionen over for Remondis samt Vestforbrændings muligheder for evt. at kræve erstatning fra Remondis for opsigelse af kontrakten forudsættes det i hele processen, at det nuværende serviceniveau for indsamlingsopgaven samt dens geografisk omfang i de fem kommuner opretholdes uændret.


  I hele processen vil der sideløbende blive fremlagt enslydende indstillinger til politiske behandling i de fem kommuner.

  Økonomi- og personalemæssige konsekvenser

  Affaldsområdet er takstfinansieret, og det er vurderet, at finansiering af en

  hjemtagelse og opkøb af materiel mv. og den fremtidige drift kan ske uden at

  belaste anlægs- og servicerammer i kommunerne.

  Som en del af beslutningsgrundlaget udarbejder de fem administrationer

  sammen med økonomiske og revisionsmæssige rådgivere forslag til

  finansiering af et fælleskommunalt §60-selskab.


  Uanset udfaldet af det kommende forløb kan der forventes stigende udgifter til

  indsamlingsopgaven - og dermed stigende takster for borgerne - fra årsskiftet.


  Selve afklarings- og etableringsfasen indebærer behov for betydelig ekstern

  rådgivning også set i lyset af den korte tidsfrist. På den baggrund kan der

  forventes samlede omkostninger på op til 2 mio. kr. i alt for de fem

  kommuner. Disse udgifter afholdes af det takstfinansierede affaldsområde og

  fordeles mellem kommunerne efter indbyggertal.

  Beslutning Økonomiudvalget den 15-08-2019

  Jytte Bendtsen havde meldt afbud til mødet. Morten Schou Jørgensen deltog som stedfortræder.

   

  Godkendt med følgende tilføjelser:

  • I de videre undersøgelser ønskes andre alternativer og de praktiske og økonomiske konsekvenser heraf for borgerne belyst
  • Det forudsættes i de videre undersøgelser, at en ny ordning har færrest mulige konsekvenser for borgerne
  • I de videre undersøgelser vedr. et muligt § 60-selskab forudsættes det, at et sådant ophører senest ved ophøret af kontrakten med Remondis
 • Punkt 5 Meddelelser fra formanden

  Meddelelser fra formanden

  Ingen bemærkninger.