You are here

Økonomiudvalget - 12-02-2020

Dato: Onsdag den 12. februar 2020 Tid: Kl. 15:00
Udvalg: Økonomiudvalget
Sted: Mødelokale Skyen på Rådhuset
 • Punkt 1 Godkendelse af dagsorden

  Beslutningstema

  Økonomiudvalget skal godkende mødets dagsorden.

  Indstilling

  Borgmesteren indstiller til Økonomiudvalget

  • at godkende dagsordenen

  Beslutning Økonomiudvalget den 12-02-2020

  Jytte Bendtsen havde forfald til mødet. Morten Schou Jørgensen deltog som stedfortræder.

   

  Godkendt.

 • Punkt 2 "Automatiske" bevillingsoverførsler fra regnskab 2019 til budget 2020

  Beslutningstema

  Bevillingsoverførsel af uforbrugte midler fra regnskab 2019 til budget 2020 på områder, hvor der efter gældende økonomiske styringsprincipper automatisk er mulighed for overførsel – såkaldte ”automatiske” overførsler af uforbrugte midler. svarende til et mindreforbrug på i alt 102,664 mio. kr.

   

  Center for Økonomi og Indkøb indstiller, at der bliver overført et samlet mindreforbrug på 20,232 mio. kr. fra regnskab 2019 til budget 2020 vedrørende den skattefinansierede drift og et samlet overskud på 82,432 mio. kr. vedrørende de skattefinansierede anlægsopgaver.

  Indstilling

  Sagen bliver behandlet i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

   

  Center for Økonomi og Indkøb indstiller,

   

  Drift

  • at tillægsbevilling ved overførsel af mindreforbrug på 2,801 mio. kr. til deltema 1.1 dagtilbud bliver godkendt
  • at tillægsbevilling ved overførsel af mindreforbrug på 5,872 mio. kr. til deltema 1.2 Skoler og skolefritidsordninger bliver godkendt
  • at tillægsbevilling ved overførsel af mindreforbrug på 0,035 mio. kr. til deltema 2.1 Idræt og fritid bliver godkendt
  • at tillægsbevilling ved overførsel af mindreforbrug på 0,721 mio. kr. til deltema 2.2 Kultur bliver godkendt
  • at tillægsbevilling ved overførsel af mindreforbrug på 0,350 mio. kr. til deltema 2.3 Vallensbæk Kultur- og Borgerhus bliver godkendt
  • at tillægsbevilling ved overførsel af mindreforbrug på 1,921 mio. kr. til deltema 4.1 Sundhed, forebyggelse og sygehuse bliver godkendt
  • at tillægsbevilling ved overførsel af merforbrug på 1,163 mio. kr. til deltema 4.2 Pleje samt aktivitets- og botilbud bliver godkendt
  • at tillægsbevilling ved overførsel af mindreforbrug på 0,021 mio. kr. til deltema 6.3 Øvrige sociale ydelser bliver godkendt
  • at tillægsbevilling ved overførsel af mindreforbrug på 1,517 mio. kr. til deltema 8.1 Veje og grønne områder bliver godkendt
  • at tillægsbevilling ved overførsel af mindreforbrug på 1,470 mio. kr. til deltema 8.3 Kommunale ejendomme bliver godkendt
  • at tillægsbevilling ved overførsel af mindreforbrug på 8,395 mio. kr. til deltema 12.2 Administrativ organisation bliver godkendt
  • at tillægsbevilling ved overførsel af mindreindtægt på 1,708 mio. kr. til deltema 13.3 Driftsudgifter, mentorstøtte, integrations- og introduktionsforløb samt dansk undervisning bliver godkendt

  • at det bliver godkendt, at der ikke bliver udarbejdet handleplaner for de fem institutioner, der har et mindreforbrug på mere end 5 pct. af budgettet, og den ene institution, der har et merforbrug på mere end 5 pct. af budgettet

  Anlæg

  • at tillægsbevilling ved overførsel af mindreforbrug på 8,421 mio. kr. til deltema 1.1 Dagtilbud bliver godkendt
  • at tillægsbevilling ved overførsel af mindreforbrug på 0,066 mio. kr. til deltema 1.2 Skoler og skolefritidsordninger bliver godkendt
  • at tillægsbevilling ved overførsel af mindreforbrug på 3,328 mio. kr. til deltema 2.1 Idræt og Fritid bliver godkendt
  • at tillægsbevilling ved overførsel af mindreforbrug på 2,600 mio. kr. til deltema 4.1 Sundhed, forebyggelse og sygehuse bliver godkendt
  • at tillægsbevilling ved overførsel af mindreforbrug på 28,931 mio. kr. til deltema 4.2 Pleje samt aktivitets- og botilbud bliver godkendt
  • at tillægsbevilling ved overførsel af mindreforbrug på 6,817 mio. kr. til deltema 8.1 Veje og grønne områder bliver godkendt
  • at tillægsbevilling ved overførsel af mindreforbrug på 32,519 mio. kr. til deltema 8.3 Kommunale ejendomme bliver godkendt
  • at tillægsbevilling ved overførsel af mindreindtægt på 0,250 mio. kr. til deltema 12.2 Administrativ organisation bliver godkendt

  Sagsfremstilling

  Der søges om at overføre et samlet mindreforbrug på 20,232 mio. kr. fra regnskab 2019 til budget 2020 på konti med automatisk bevillingsoverførsel vedrørende den skattefinansierede drift og et samlet mindreforbrug på 82,432 mio. kr. vedrørende de skattefinansierede anlægsopgaver.

  Kommunens ”Principper for økonomistyring” giver institutioner, afdelinger og centre adgang til at søge om at mindre- eller merforbrug på op til 5 pct. af centrets korrigerede nettobudget bliver overført til næste års budget. Herved kan der spares op til projekter, eller en vanskelig økonomisk situation kan håndteres. Ved overførsel af merforbrug eller mindreforbrug på mere end 5 pct. skal der i udgangspunktet udarbejdes en handleplan. Alle overførsler skal godkendes politisk.

   

  Overførsel af budgetmidler fra et budgetår til et andet betyder konkret, at der sker en genbevilling, og dermed er der teknisk set tale om en tillægsbevilling i budget 2020.

   

  På baggrund af resultatet af regnskab 2019 søges der om overførsel af mindreforbrug vedrørende drift på 20,232 mio. kr., hvilket svarer til 3,38 % af det samlede korrigerede budget samt et overskud vedrørende anlæg på 82,432 mio. kr., svarende til 63,36 % af

  det korrigerede anlægsbudget. Overførslerne til budget 2020 bliver givet på områder, der efter gældende økonomiske styringsprincipper giver mulighed for overførsel af restbevilling i form af mer- eller mindreforbrug.

   

  Børne- og Kulturudvalget

  Der søges om overførsel af mindreforbrug på 9,779 mio. kr. vedrørende drift og overførsel af mindreforbrug på 11,815 mio. kr. vedrørende anlæg. Mindreforbruget på anlæg vedrører primært ”Energirenovering daginstitution Mejsebo”, ”Etablering af ny daginstitution i Nord”, ”Udskiftning af kunstgræstæppe på Idrætscentret” og ”Ridecenter nye bokse”. 

   

  Social- og Sundhedsudvalget

  Der søges om overførsel af merforbrug på 0,779 mio. kr. vedrørende drift og overførsel af mindreforbrug på 31,531 mio. kr. vedrørende anlæg. Merforbruget på drift er reelt på 1,6 mio. kr, men nedskrives til de nævnte 0,779 mio. kr. blandt andet via overførsler fra andre udvalgsområder. Mindreforbruget på anlæg vedrører ”Tilbygning til Pilehavehus”, hvor anlægsbudgettet er godkendt i december 2018 og søges overført til budget 2020. Ældreboligerne forventes indflytningsklare ultimo marts 2021. Ældreboligbyggeri er ikke omfattet af anlægsrammen.

   

  Teknik- og Miljøudvalget

  Der søges om overførsel af mindreforbrug på 2,987 mio. kr. vedrørende drift samt overførsel af mindreforbrug på 39,336 mio. kr. vedrørende anlæg. Mindreforbruget på anlæg vedrører blandt andet ”Etablering af svømmehal”, ”Pulje til udvikling af havnen”, ”Støjinitiativ”, ”Kapacitetsundersøgelse og anlæg Vallensbæk Skole” og ”Mole og Badeanstalt”.

   

  Økonomiudvalget

  Der søges om overførsel af mindreforbrug på 6,687 mio. kr. vedrørende drift samt overførsel af mindreindtægter på 0,250 mio. kr. vedrørende anlæg. Mindreindtægten på anlæg vedrører ”Salg af areal”, hvor pengene forventes indbetalt i 2020.

   

  Handleplaner

  Ved overførsel af merforbrug eller mindreforbrug på mere end 5 pct. skal der som udgangspunkt udarbejdes en handleplan.

   

  Der bliver ikke udarbejdet handleplaner for over- og underskud over 5 pct. af budgettet for så vidt angår fællesudgifter og indtægter, puljer og for administrationen, da disse konti kan have store udsving mellem årene, blandt andet på grund af igangværende projekter og projekter, der skydes mellem årene.

   

  Der er ved regnskab 2019 seks institutioner (Sommerfuglen, Løkkebo, Piletræet, Stien, Vallensbæk skole og Ridecentret) der er berørt af princippet om handleplaner, da alle institutioner har oparbejdet et mer- eller mindreforbrug, der ligger ud over de 5 pct. af budgettet. Forvaltningen anbefaler i de fem af tilfældene, hvor der er oparbejdet et mindreforbrug, at der ikke udarbejdes en handleplan. Mindreforbruget er blandt andet oparbejdet i forbindelse med opsparede midler, som søges anvendt til renoveringer, legepladser og ansættelser i 2020.

  • Sommerfuglen har en forbrugsprocent på 94,96 % i regnskab 2019 svarende til et mindreforbrug på 659.000 kr. Midlerne overføres blandt andet med henblik på ansættelse af en pædagog.

  • Løkkebo har en forbrugsprocent på 94,94 % i regnskab 2019 svarende til et mindreforbrug på 420.000 kr. Midlerne skal anvendes til udvidelse og gennemgribende renovering af eksisterende vuggestuelegeplads samt til forskønnelse og renovering af den eksisterende børnehavelegeplads.

  • Piletræet har en forbrugsprocent på 94,99 % i regnskab 2019 svarende til et mindreforbrug på 581.000 kr. Midlerne overføres med henblik på investeringer som f.eks. legeplads, legemiljø, legemiljø i fællesrum og langs gangene samt overdækning til sovebørnenes barnevogne.

  • Stien har en forbrugsprocent på 94,97 % i regnskab 2019 svarende til et mindreforbrug på 659.000 kr. Midlerne overføres blandt andet til ansættelse af en pædagog mere, som en del af arbejdet med ”Den nye styrkede læreplan”, med henblik på at optimere de pædagogiske læringsrum. Herudover ansætter Stien og Sommerfuglen en sprogpædagog til deling for at styrke den sproglige indsats.

  • Vallensbæk Skole har en forbrugsprocent på 94,27 % i regnskab 2019 svarende til et mindreforbrug på 1.923.000 kr. Midlerne overføres med henblik på anvendelse til blandt andet at dække merudgifter til en række barsler, vikarudgifter samt opgaveændringer.

  Ridecentret/Rideskolen har en mindreindtægt i 2019 på mere end 5 pct. af

  indtægtsbudgettet. Forvaltningen foreslår, at det bliver godkendt, at

  Ridecentret/Rideskolen ikke skal udarbejde en handleplan vedrørende

  mindreindtægten. I 2020 vil der forsat være særligt fokus og tæt økonomistyring på Ridecentret og Rideskolen.

  Økonomi- og personalemæssige konsekvenser

  Der søges om overførsel af i alt 102,664 mio. kr. fra regnskab 2019 til budget 2020 vedrørende områder med ”automatisk” overførselsadgang i forbindelse med decentral økonomistyring, fordelt med mindreforbrug på 20,232 mio. kr. vedrørende drift og mindreforbrug på 82,432 mio. kr. vedrørende anlæg.

   

  Anlæg

  2019

  Vallensbæk Kommunes oprindelige vedtagne anlægsbudget udgør i 2019 45,4 mio. kr. Forbruget på anlægsprojekterne udgør samlet 43,992 mio. kr. i 2019. Vallensbæk Kommunes andel af det aftalte anlægsniveau på landsplan opgøres til 50,4 mio. kr. i 2019. Vallensbæk Kommune overholder således vores andel af anlægsrammen i 2019.

   

  2020

  Vallensbæk Kommunes oprindelige vedtagne anlægsbudget udgør i 2020 ca. 38,295 mio. kr. Overførsel af anlægsmidler på 82,432 mio. kr. fra regnskab 2019 til budget 2020 vil give et samlet korrigeret anlægsbudget på 120,727 mio. kr. i 2020. Der korrigeres herefter for ældreboligbyggeriet ”Tilbygning Pilehavehus”, som ikke tillægges i forhold til den samlede udmeldte anlægsramme fra Finansministeriet. Herefter overskrides kommunens oprindelige anlægsramme med 37,511 mio. kr. i 2020. Fra budget 2020 til budget 2021 vil der være mulighed for at overføre uforbrugte midler, som derved kan nedbringe en mulig anlægsoverskridelse.

   

  Regeringen og KL er enige om at tillægge det stor betydning, at de kommunale anlægsudgifter i 2020 både i budgetterne og regnskaberne ligger inden for rammerne af økonomiaftalen.

   

  Tabellen viser nyt korrigeret budget i 2020 i 1.000 kr.

  Oprindeligt anlægsbudget 2020

  38.295

  Overførsel af anlægsudgifter til budget 2020

  82.432

  Nyt korrigeret anlægsbudget 2020

  120.727

   

  Vallensbæk kommunes anlægsramme i 2020.

  Nyt korrigeret anlægsbudget 2020

  120.727

  Beregnet anlægsloft for Vallensbæk Kommune
  (19,1 mia. kr. anlægsramme for hele landet)

  55.055

  Tilbygning Pilehavehus - Ligger uden for anlægsrammen

  28.161

  Overskridelse af beregnet anlægsloft i VK

  37.511

   

  Serviceudgifter 2019

  Finansministeriet fastsætter hvert år en ramme for kommunernes serviceudgifter. For Vallensbæk Kommune svarer servicerammen til oprindeligt budget og udgør 747,971 mio. kr. KL har efterfølgende i august 2019 udmeldt reviderede ”sigtepunkter” for servicerammen. Det reviderede sigtepunkt skyldes ændrede forudsætninger vedrørende pris- og lønfremskrivning (P/l) og vedrørende lov- og cirkulæreprogrammet i 2019. Konkret betyder det for Vallensbæk Kommune, at sigtepunktet på servicerammen i forhold til en individuel sanktion er nedjusteret til 747,627 mio. kr.

   

  Vallensbæk Kommune overholder servicevækstrammen i regnskab 2019 set i forhold til det oprindelige budget 2019 og i forhold til det reviderede sigtepunkt. Vallensbæk Kommune har en forbrugsprocent inden for serviceudgifterne i forhold til det oprindelige budget på 99,05 procent svarende til et mindreforbrug på 7,1 mio. kr. og en forbrugsprocent på 99,09 pct. svarende til 6,8 mio. kr. i forhold til det reviderede sigtepunkt.

   

  Serviceudgifter 2020

  Direktionen følger løbende serviceudgifterne med henblik på fortsat at sikre overholdelse af servicevækstrammen i 2020. Overførselssagerne (”Automatiske bevillingsoverførsler fra regnskab 2019 til budget 2020” og ”Bevillingsoverførsel fra regnskab 2019 til budget 2020 på områder, hvor der ikke er automatisk overførselsadgang”) påvirker kommunens servicevækstramme i 2020 med 20,232 mio. kr., idet der søges overførsel af midler, der medregnes i servicevækstrammen. Fra 2020 til 2021 vil der også være mulighed for at overføre uforbrugte midler, hvilket vil nedjustere forbruget på servicerammen i 2020.

   

  Automatiske overførsler i mellem årene

  De automatiske overførsler fra 2019 til 2020 vedrørende drift ligger på niveau med tidligere års automatiske overførsler fra 2016 til 2017 samt automatiske overførsler fra 2017 til 2018. Overførslerne vedrørende anlæg ligger højere i 2019 til 2020 i forhold til tidligere overførsler på anlæg. Stigningen skyldes blandt andet overførsel af anlægget ”Etablering af svømmehal” samt ”Tilbygning af Pilehavehus”, hvor sidstnævnte ikke tæller med under den samlede anlægsramme. Derudover er der større overførsler vedrørende ”Etablering af ny daginstitution i Nord”.

   

  Automatiske overførsler

  Drift

  Antal anlægsprojekter *)

  Antal anlægsprojekter der overføres

  Anlæg

  2016 til 2017

  19,780 mio. kr.

  19 projekter

  14 projekter

  44,748 mio. kr.

  2017 til 2018

  20,077 mio. kr.

  26 projekter

  12 projekter

  29,965 mio. kr.

  2018 til 2019

  23,408 mio. kr.

  32 projekter

  20 projekter

  80,643 mio. kr.

  2019 til 2020

  20,232 mio. kr.

  33 projekter

  19 projekter

  82,432 mio. kr.

   

  *) Anlægsprojekterne kan være flerårige. De samme anlægsprojekter kan derfor indgå over flere år.

   

   

  Sammenhæng til udviklingsstrategien

  Ingen bemærkninger.

  Kommunikation

  Ingen bemærkninger.

  Retsgrundlag

  Ingen bemærkninger.

  Beslutning Økonomiudvalget den 12-02-2020

  Jytte Bendtsen havde forfald til mødet. Morten Schou Jørgensen deltog som stedfortræder.

   

  Anbefales, idet det samtidig anbefales, at en særskilt sag om Vallensbæk Ridecenter, herunder centrets økonomi, bliver forelagt på et kommende møde.

 • Punkt 3 Bevillingsoverførsel fra regnskab 2019 til budget 2020 på områder, hvor der ikke er automatisk overførselsadgang

  Beslutningstema

  Bevillingsoverførsel af mer- og mindreforbrug fra regnskab 2019 til budget 2020 på områder, der efter gældende økonomiske styringsprincipper ikke automatisk giver mulighed for overførsel af restbevilling i form af mer- eller mindreforbrug.

   

  Der søges om overførsel af 0,714 mio. kr. vedrørende beboerindskud i forbindelse med den nye tilbygning på Pilehavehus. Derudover søges overført 48,628 mio. kr. vedrørende finansiering (låneoptagelse). Samlet overføres 49,342 mio. kr.

  Indstilling

  Sagen bliver behandlet i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

   

  Center for Økonomi og Indkøb indstiller,

  • at tillægsbevilling ved overførsel af mindreindtægt på 0,714 mio. kr. vedrørende beboerindskud på Pilehavehus på Hovedkonto 8 bliver godkendt
  • at overførsel af mindreindtægter på 48,628 mio. kr. fra regnskab 2019 til budget 2020 vedrørende finansiering (låneoptagelse) bliver godkendt

  Sagsfremstilling

  Der søges om overførsel af finansiering til budget 2020 på områder, hvor der ikke er ”automatisk” overførselsadgang mellem årene. Det sker på baggrund af resultatet af regnskab 2019.

  Områder med ikke-automatisk overførselsadgang dækker typisk over budget på ikke-styrbare områder eller budget til formålsbestemte forhold, hvor der også er budget i efterfølgende år. Det kan f.eks. være budget til overførselsudgifter, kommunens revision, afholdelse af valg og kommunens udgifter til medfinansiering af sundhedsudgifter.

   

  Kommunen har et samlet mindreforbrug på 6,131 mio. kr. på områder, hvor der ikke er automatisk overførsel imellem årene svarende til en forbrugsprocent på 98,03 i forhold til korrigeret budget.

   

  Drift

  Der søges ikke om overførsel af driftsmidler på områder med ikke-automatisk overførselsadgang. Det samlede mindreforbrug på 6,131 mio. kr. tilgår kassebeholdningen.

   

  Finansiering

  Der søges om overførsel af forventet låneoptagelse vedrørende 2019 på 15,580 mio. kr. Låneoptagelsen vedrørende 2019 er budgetlagt i 2019, men søges overført til 2020, da optagelsen sker i første kvartal 2020. Der fremlægges en særskilt sag om låneoptag for 2019 på samme møde som sagerne om overførsler.

   

  Herudover søges om overførsel af budget til låneoptagelse for anlægsprojekter med låneadgang, hvor der overføres anlægsbudget til 2019, med i alt 33,048 mio. kr.

   

  Der søges om overførsel af 0,714 mio. kr. vedrørende beboerindskud i forbindelse med den nye tilbygning på Pilehavehus. Det er forventningen, at de nye ældreboliger bliver taget i brug i marts 2021.

   

  Der henvises til bemærkninger i materialet vedrørende områder, hvor der ikke er automatisk overførselsadgang.

  Økonomi- og personalemæssige konsekvenser

  Der søges om overførsel af mindreindtægter vedrørende finansiering på 49,342 mio. kr. fra regnskab 2019 til budget 2020.

  Sammenhæng til udviklingsstrategien

  Ingen bemærkninger

  Kommunikation

  Ingen bemærkninger

  Retsgrundlag

  Ingen bemærkninger

  Beslutning Økonomiudvalget den 12-02-2020

  Jytte Bendtsen havde forfald til mødet. Morten Schou Jørgensen deltog som stedfortræder.

   

  Anbefales.

 • Punkt 4 Optagelse af lån

  Beslutningstema

  Opgørelse af Vallensbæk Kommunes lånemulighed vedrørende 2019 og beslutning om låneoptagelse.

  Indstilling

  Sagen bliver behandlet i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

   

  Center for Økonomi og Indkøb indstiller,

  • at der bliver optaget lån vedrørende 2019 på 15,580 mio. kr.
  • at lånet bliver optaget med variabel rente

  Sagsfremstilling

  En kommune har mulighed for at lånefinansiere en række afgrænsede udgifter, der er fastlagt i lånebekendtgørelsen. Summen af disse udgifter udgør kommunens låneadgang for et givent år.

   

  Låneoptagelsen vedrørende 2019 er budgetlagt i 2019. Låneoptagelsen søges overført til 2020, da optagelsen sker i første kvartal 2020. Det sker i sagen om ikke-automatiske bevillingsoverførsler fra 2019 til 2020, som bliver behandlet på samme møde som denne sag.

   

  Låneoptagelsen foregår i 2020, da låneadgangen for 2019 på en række områder afhænger af kommunens faktiske udgifter i 2019. Låneadgangen kan derfor først opgøres endeligt efter årets afslutning.

   

  Vallensbæk Kommunes låneadgang for 2019 består af følgende dele:

   

  Lån til energibesparende anlæg

  Kommunerne kan ifølge lånebekendtgørelsen lånefinansiere anlægsudgifter til energibesparende formål.

   

  Når der i et budgetforlig bliver vedtaget anlægsprojekter til energibesparende formål i Vallensbæk Kommune, bliver der også vedtaget en låneoptagelse som en del af budgetforliget. Der kan være tale om en låneoptagelse svarende til hele anlægsbevillingen eller en andel af anlægsbevillingen, hvis det kun er en del af anlægsprojektet, der vedrører energibesparende formål.

   

  Det budgetterede låneoptag bliver overført til efterfølgende år i det omfang de udgifter, der kan lånefinansieres også bliver overført til efterfølgende år. Det faktiske låneoptag afhænger altid af de faktisk afholdte udgifter og kan derfor afvige fra det budgetterede låneoptag.

   

  I 2019 er der afholdt udgifter på følgende anlægsprojekt med energibesparende formål.

  • Energirenovering Mejsebo

  De samlede udgifter til det ovenstående anlægsprojekt, der vedrører energibesparende anlæg, udgør 10,331 mio. kr. i 2019. Det indstilles derfor, at der bliver optaget lån for dette beløb i 2020 vedrørende energibesparende anlæg

   

  Lån til indefrosne ejendomsskatter (pensionistordningen)

  Kommunerne kan ifølge lånebekendtgørelsen lånefinansiere indefrosne ejendomsskatter. I 2019 har indfrielsen af indefrosne ejendomsskatter været lidt større end tilvæksten af indefrosne ejendomskatter. Der er derfor ingen låneadgang til dette formål for 2019.

   

  Lån til stigning i grundskyld

  I forbindelse med regeringens boligudspil ”Tryghed for boligejerne” bliver der indført en midlertidig indefrysningsordning. Det betyder, at alle boligejere med en stigning i grundskylden får indefrosset stigningen. Boligejerne skal derfor ikke betale beløbet nu, men får i stedet et lån, der svarer til beløbet. Kommunerne kan få låneoptagelse til denne midlertidige indefrysningsordning. Det er kommunen, der varetager ordningen frem til år 2023. I 2019 er der en tilvækst på ordningen på 5,249 mio. kr.

   

  Det indstilles derfor, at der bliver optaget lån for dette beløb i 2020 vedrørende lån til stigning i grundskyld. 

   

  Låneadgangen er opsummeret nedenfor.

   

  Lånemulighed

  Mio. kr.

  Lån til energibesparende anlæg

  10,331

  Lån til indefrosne ejendomsskatter

  0

  Lån til stigning i grundskyld

  5,249

  Låneadgang i alt

  15,580

   

  Lånet optages med en løbetid på 25 år.

   

  Lånet foreslås optaget med variabel rente for at udnytte det aktuelt meget lave renteniveau. Efter at lånet er optaget, vil kommunens andel af variabelt forrentede lån ligge på ca. 20 %. Dette er inden for rammerne af Vallensbæks Kommunes finansielle strategi, som indebærer, at lån med variabel rente maksimalt må udgøre 50 % af kommunens samlede gæld.

  Økonomi- og personalemæssige konsekvenser

  De forventede konsekvenser for renter og afdrag af låneoptaget for 2019 er indarbejdet i det vedtagne budget 2020-2023.

  Sammenhæng til udviklingsstrategien

  Ingen bemærkninger.

  Kommunikation

  Ingen bemærkninger.

  Retsgrundlag

  Lånebekendtgørelsen.

  Beslutning Økonomiudvalget den 12-02-2020

  Jytte Bendtsen havde forfald til mødet. Morten Schou Jørgensen deltog som stedfortræder.

   

  Anbefales.

 • Punkt 5 Ny lov om seniorpension

  Beslutningstema

  Kort redegørelse for elementerne i den nye lov om seniorpension.

  Indstilling

  Sagen bliver behandlet i Økonomiudvalget.

   

  Center for Beskæftigelse indstiller,  

  • at orienteringen om elementerne i den nye lov om seniorpension bliver taget til efterretning

  Sagsfremstilling

  Den 1. januar 2020 trådte den nye lov om seniorpension i kraft. Seniorpension er en forsørgelsesydelse, som er betinget af borgerens manglende helbred i forhold til at kunne varetage et job i mere end 15 timer om ugen.

   

  For at kunne blive godkendt til seniorpension er der nogle betingelser, som borgeren skal kunne opfylde. Disse er

   

  • Personen har højst 6 år til folkepensionsalder
  • Personen har haft en langvarig tilknytning til arbejdsmarkedet med sammenlagt 20-25 års beskæftigelse
  • Personens arbejdsevne er varigt nedsat til højst 15 timer om ugen i forhold til seneste job.
  • Personen opfylder de forskellige betingelser for at modtage ydelser efter lov om social pension, hvor borger som hovedregel skal opfylde betingelserne om dansk indfødsret samt fast bopæl i Danmark.

   

  Ansøgningen om seniorpension skal indgives til bopælskommune, og borger skal have en afgørelse senest 6 måneder efter ansøgningsdato. Borger kan tidligst ansøge om seniorpension 6 måneder før denne opfylder betingelsen vedrørende 6 år til folkepensionsalder.

   

  Arbejdsevnen skal vurderes med udgangspunkt i borgerens seneste job. Det er borgerens egne oplysninger eller cv, som lægges til grund. Har kommunen behov for sundhedsfaglig rådgivning eller vurdering i en borgers sag, kan kommunen alene bede om nye lægeattester fra borgerens praktiserende læge, eller speciallægeattester fra regionens kliniske funktion.

   

  I Vallensbæk er der ca. 800-900 borgere i denne aldersgruppe, som vil kunne ansøge om seniorpension, og i Ishøj er der ca.1300-1500 i denne aldersgruppe.

   

  Den 1.januar 2021 overgår opgaven til ATP, hvor en ny selvstændig myndighed skal administrere og tilkende seniorpension.

  Økonomi- og personalemæssige konsekvenser

  Der er ikke afsat budget til ordningen. Udgifterne håndteres i forbindelse med budgetopfølgningen ved halvåret, idet det er usikkert om merudgifter til seniorpension modsvares af besparelser andre steder.

  Kommunikation

  Ordningen kommunikeres ud via Vallensbæk Kommunes hjemmeside 

  Retsgrundlag

  Lov om social pension, ikrafttræden 1. januar 2020

  Beslutning Økonomiudvalget den 12-02-2020

  Jytte Bendtsen havde forfald til mødet. Morten Schou Jørgensen deltog som stedfortræder.

   

  Blev taget til efterretning.

 • Punkt 6 Høring vedr. kommissorium for analyse af fremtidig placering af renseanlæg i hovedstadsområdet

  Beslutningstema

  Bestyrelsen i BIOFOS har sendt forslag til ”Kommissorium for analyse af fremtidig placering af renseanlæg i hovedstadsområdet” i høring hos alle 15 ejerkommuner i BIOFOS.

   

  Fristen for indsendelse af input og bemærkninger er 2. marts 2020.

  Indstilling

  Sagen bliver behandlet i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

   

  Center for Teknik indstiller,

  • at kommissoriet for analyse af fremtidig placering af renseanlæg i hovedstadsområdet bliver taget til efterretning

  • at høringssvaret bliver godkendt

  Sagsfremstilling

   

  BIOFOS har fremsendt ”Kommissorium for analyse af fremtidig placering af renseanlæg i hovedstadsområdet” til de 15 ejerkommuner i BIOFOS med henblik på, at ejerkommunerne kan komme med input og bemærkninger til analysens indhold.

   

  Baggrunden for kommissoriet er dels, at BIOFOS på lang sigt er kapacitetsudfordret på de nuværende tre renseanlæg (Lynetten, Avedøre og Damhusåen), dels at der er indgået en principaftale mellem den tidligere regering (sammen med de øvrige partier i Folketinget, Enhedslisten og Alternativet undtaget) og Københavns Kommune om anlæggelse af Lynetteholmen, og dels at Hvidovre Kommune har offentliggjort en vision om etablering af et nyt erhvervsområde kaldet ”Holmene”.

   

  BIOFOS har med sine tre renseanlæg iværksat en udbygningsplan, der med den nuværende befolkningsprognose kan sikre kapaciteten til spildevandsrensning i hovedstadsområdet frem til 2045. BIOFOS er, uagtet udbygningsplanen, på langt sigt udfordret på de nuværende tre renseanlæg, hvorfor der senest i 2025 bør træffes en principiel, strategisk beslutning for at imødekomme fremtidige kapacitetsbehov efter 2045 samt for at undgå evt. reinvesteringer i anlæg, der på den lange bane skal tages ud af drift.

   

  Bestyrelsen i BIOFOS har derfor besluttet at gennemføre en analyse, der skal føre til et samlet beslutningsgrundlag for den fremtidige placering af renseanlæg i hovedstadsområdet.

   

  Høringsbrevet og kommissorium fra BIOFOS er vedlagt sagen som henholdsvis bilag 1 og bilag 2.

   

  BIOFOS ønsker at belyse flere scenarier, herunder som minimum disse scenarier:

  • De nuværende renseanlæg forbliver på de tre nuværende lokaliteter
  • Renseanlæg Lynetten flyttes til Prøvestenen eller sammenlægges med det nuværende Renseanlæg Avedøre
  • De nuværende renseanlæg flyttes og samles i et nyt renseanlæg på Holmene
  • De nuværende renseanlæg flyttes og samles i et nyt renseanlæg på Prøvestenen

  Analysen skal se på, hvordan BIOFOS kan forholde sig til anlæggelse af Lynetteholmen og Holmene, og hvordan BIOFOS’ udfordringer kan imødekommes på langt sigt. Analysen skal derudover indeholde en redegørelse for:

  • Kapacitet frem til 2075
  • Økonomiske konsekvenser, herunder takster og finansiering
  • Miljø- og klimamæssige konsekvenser
  • Gevinster og effekter for BIOFOS og ejerkommunerne
  • Tidsmæssige forhold
  • Spildevandsledninger, og klimatilpasnings- eller skybrudsplaner
  • Arkitektoniske forhold og evt. rekreative formål
  • Risici
  • Muligheder for tilkobling af andre renseanlæg

  Scenarierne skal sammenstilles og vurderes op mod hinanden med beskrivelse af fordele og ulemper, styrker og svagheder.

   

  Analysen skal føre til et beslutningsgrundlag, der bliver fremlagt til behandling i bestyrelsen i BIOFOS, forventeligt i løbet af 2021. Efter bestyrelsens behandling har BIOFOS lagt op til, at beslutningsgrundlaget sendes til de 15 ejerkommuner med henblik på en politisk godkendelse. Herefter kan der gennemføres en formel godkendelsesproces gennem indgåelse af en principaftale mellem alle 15 ejerkommuner. Principaftalen kan blive fremlagt på en generalforsamling i BIOFOS Holding A/S.

   

  Forvaltningens bemærkninger til udkast til kommissorium:

  Forvaltningen gør opmærksom på, at udkastet kobler et muligt behov for øget kapacitet på renseanlæggene i hovedstadsområdet i 2045 sammen med Københavns Kommunes ønske om flytning af Lynetteholmen og Hvidovre Kommunes ønske om anlæggelse af Holmene.

   

  Forvaltningen finder det vigtigt at fremhæve, at dette kommissorium ikke må handle om, hvorvidt Holmene skal etableres. Holmene er ene og alene ét af flere scenarier. Forvaltningen foreslår, at det bliver belyst, om der skulle være andre – også set i et større regionalt perspektiv – placeringsmuligheder for et nyt rensningsanlæg, end de fem forslag der er skitseret.

   

  Kommunalbestyrelsens høringssvar bør efter forvaltningens vurdering indeholde en bekymring om planerne med etablering af Holmene, som både handler om konsekvenserne til vandsiden og påvirkning på land for omkringliggende kommuner.

   

  Det bør blive præciseret i kommissoriet, at BIOFOS’ analyse vil inkludere en vurdering af betydningen af de enkelte scenarier i forhold til vandmiljø, herunder badevandskvalitet, i forbindelse med vurderingen af de miljø- og klimamæssige konsekvenser.

   

  De miljø- og klimamæssige konsekvenser bør også udbygges med infrastrukturelle konsekvenser, herunder trafikale (fx lastbiltransport) og anlæg/flytning af spildevandsledninger.

   

  Analysedelen om gevinster og effekter bør også indeholde en vurdering af, hvilken kompensation, der vil tilfalde de omkringliggende kommuner for eventuelle negative konsekvenser. Eksempelvis om der bliver gjort en særlig indsats for badevandskvaliteten, for transportforholdene osv.

   

  Kommunalbestyrelsen accepterer ikke takststigninger for borgerne i den forbindelse. Derfor skal der være fokus på de samfundsøkonomiske konsekvenser for de opstillede scenarier.

   

  Med principaftalen om anlæggelse af Lynetteholmen fremgår det, at Staten vil tilvejebringe det nødvendige lovgrundlag for at flytte renseanlægget Lynetten. På trods af denne garanti mener forvaltningen, at BIOFOS’ analyse skal skabe overblik over, hvilke planmæssige udfordringer og løsninger de forskellige scenarier vil indebære.

   

  Analysen bør belyse, hvordan de mest optimale og nyeste teknologiske metoder kan anvendes frem for blot at forholde sig til et øget arealbehov. Det må forventes, at der sker en stor teknologisk udvikling på området i det lange tidsrum frem til 2045. Kommunalbestyrelsen kan ikke af kommissoriet umiddelbart se, hvordan den løbende teknologiske udvikling bliver indarbejdet i løsningen.

   

  Forvaltningen mener, at det bør overvejes, om analysens konklusioner forud for behandlingen i de 15 ejerkommuner bør sendes i offentlig høring med henblik på en så åben og gennemsigtig proces som muligt for at sikre det bedst oplyste grundlag for beslutningen om placering af fremtidens renseanlæg.

   

  Bekymringen ved planerne for etablering af Holmene – inklusive Green Tech Island – handler om konsekvenserne for den naturmæssige- og landskabelige oplevelse i Strandparken og langs Køge Bugt, og ikke mindst bekymringen for konsekvenser og risici i forhold til badevandskvaliteten og mulige sedimentvandringer som følge af anlæggelsen af Holmene. Sidstnævnte må antages at blive belyst i VVM-redegørelsen for Holmene.

   

  Forvaltningen har inkluderet bemærkningerne i udkastet til høringssvar, der er vedlagt som bilag 3. Hvis høringssvaret bliver godkendt, vil det blive sendt til BIOFOS.

  Økonomi- og personalemæssige konsekvenser

  Deltagere i analysen skal selv betale for deltagelse, diæter, rejser mv. Omkostninger til eksterne konsulenter, mødefaciliteter mv. afholdes af BIOFOS.

  Sammenhæng til udviklingsstrategien

  Ingen bemærkninger.

  Kommunikation

  Ingen bemærkninger.

  Retsgrundlag

  Ingen bemærkninger.

  Beslutning Økonomiudvalget den 12-02-2020

  Jytte Bendtsen havde forfald til mødet. Morten Schou Jørgensen deltog som stedfortræder.

   

  Anbefales.

 • Punkt 7 TMU - Høring om Forslag til Movias Mobilitetsplan 2020

  Beslutningstema

  Movia har sendt forslag til Mobilitetsplan 2020 i høring hos kommunen. Høringsfristen er den 20. marts 2020.

  Indstilling

  Sagen bliver behandlet i Teknik og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

   

  Center for Teknik indstiller,

  • at kommunen tilslutter sig Movias Mobilitetsplan 2020
  • at udkast til kommunens høringssvar ”Vallensbæk Kommunes høringssvar til Movias Mobilitetsplan 2020” bliver godkendt

  Repræsentanter fra Movia deltager under behandler af punktet i Teknik- og Miljøudvalget.

  Sagsfremstilling

  Movia skal i henhold til trafikselskabsloven mindst hvert fjerde år udarbejde en trafikplan. Planen skal indeholde et strategisk grundlag, der som minimum fastlægger de overordnede principper for rutenettet og et flerårigt budgetoverslag.

   

  Trafikplanen er et grundlag for at sikre sammenhæng i den kollektive trafik på tværs af kommune- og regionsgrænser. Movia har siden Trafikplan 2016 valgt at foretage et skift fra trafikplan til mobilitetsplan. Dette er begrundet i de seneste års erfaringer med strategisk fokus på at forbedre borgernes samlede mobilitet. I en mobilitetsplan er der fokus på alle trafikanttyper og deres skifte- og kombinationsmuligheder fremfor udelukkende at se på busserne.

   

  Det er vigtigt for Vallensbæk Kommune, at Movia først og fremmest tager sig af kerneopgaven, som er at sørge for driftssikkerheden for brugerne. 

   

  Processen

  Movias bestyrelse har sendt forslag til Mobilitetsplan 2020 i politisk høring frem til den 20. marts 2020. I løbet af høringsperioden har Movia afholdt konference den 30. januar 2020, hvor borgmestre og udvalgsformænd var inviteret.

   

  Det forventes, at den endelige Mobilitetsplan bliver besluttet af Movias bestyrelse i maj 2020.

    

  Forslag til Movias Mobilitetsplan 2020:

  Mobilitetsplanen fokuserer indsatsen på fire strategiske temaer:

  • Styrke det eksisterende strategiske net
  • En mere ambitiøs klima- og miljømålsætning
  • Styrke pendling med kollektiv transport
  • Forbedre den kollektive mobilitet uden for de større byer 

  De strategiske temaer er beskrevet herunder med forvaltningens vurdering og anbefaling i kursiv. Generelt mener forvaltningen, at det er en god plan, som vi med få kommentarer anbefaler kommunen at tilslutte sig:

   

  Styrke det eksisterende strategiske net (Sammenhæng på tværs)

  Jernbanerne, metro, de vigtigste buslinjer og den kommende letbane udgør rygraden i det strategiske net, der binder Sjælland sammen.

   

  Det er Movias ønske, at det strategiske net på Sjælland fastholdes fremadrettet.

   

  Movia ønsker at,

  • Arbejde med indførelse af BRT-løsninger (en slags letbane på gummihjul) på de største buslinjer for at få busserne hurtigere igennem trafikken i eget tracé (en separat vejbane som kun busserne må bruge).
  • Sørge for gode skiftemuligheder imellem transportformerne og god trafikinformation. Gode skiftemuligheder og god trafikinformation er vigtige for, at folk ønsker at bruge den kollektive trafik som et reelt alternativ til privatbilen.   

  I forhold til busserne i Vallensbæk Kommune indgår den regionale buslinje 300S i dag det strategiske busnet. Det forventes, at linje 300S bliver skiftet ud med letbanen på Ring 3 i 2025. Der er en fejl på side 3 i bilag 1, som viser, at linje 143 er med i forslaget til det strategiske net, og det er ikke tilfældet.

   

  Da linje 30E og 300S erstattes af en letbane, og der derudover ikke er andre højklassede busruter i Vallensbæk Kommune, giver det ikke mening at indføre BRT-løsninger i Vallensbæk. (Højklassede busruter er typisk en busrute, som betjener mange mennesker og over lange stræk. Ofte er komfort og service højere i busser på disse ruter frem for de almene busruter. Herudover har de ofte en regional betydning).

   

  Forvaltningen vurderer, at en styrkelse af det strategiske net, skiftemuligheder og trafikinformation er vigtig for, at flere i fremtiden ønsker at anvende den kollektive trafik frem for privatbilen. Hvis de ovenstående parametre bliver styrket, og man i højere grad også indtænker det øvrige banenet i det strategiske net, vil det formentlig reducere den forventede stigende trængsel på vejene.

   

  I forhold til arbejdet med at styrke skiftemulighederne bør Movia skele til Region Hovedstadens arbejde med Fremtidens Trafikknudepunkter (TOB-samarbejdet (Transitorienteret byudvikling)) for at få en ensartet tankegang. TOB-samarbejdet er et samarbejde mellem Region H og kommunerne om blandt andet at skabe bedre muligheder for skift, indkøb og borgervendte services.

   

  I forhold til skiftemuligheder er det desuden vigtigt, at E-linjen på S-togsbanen kommer til at stoppe ved Vallensbæk Station, ligesom linje A gør det. Det er DSB, der er beslutningstager i forhold til dette, men det er en vigtig parameter, når man ser på mobilitet og skiftemuligheder.

   

  Forvaltningen anbefaler at bibeholde og styrke Det Strategiske net.

   

  En mere ambitiøs klima- og miljømålsætning (Grøn og bæredygtig omstilling)

  Det er Movias og statens ambition, at CO2-udledningen skal reduceres væsentligt frem mod 2030.

   

  Movias mål er, at

  • alle busser skal køre på fossilfri drivmidler i 2030, og mindst halvdelen skal køre på el, så udledningen af CO2 ikke sker lokalt.
  • alle de køretøjer der anvendes i flextrafik, skal senest i 2030 køre på el.
  • nye lokaltog skal være eldrevne.

  At det kun er mindst halvdelen af busserne, der skal køre på el i 2030, skyldes blandt andet at de 12-årige kontrakter, som busserne normalt kører på først skal ophøre, før der kan indgås nye kontrakter.

   

  Forvaltningen vurderer at tankegangen er i god tråd med at Kommunalbestyrelsen den 27. november 2019 besluttede, at alle kommunens lokale buslinjer skal udbydes som fossilfri i det kommende udbud A19.

   

  På baggrund af ovenstående kommentarer anbefaler forvaltningen, at dette tema i Mobilitetsplan 2020 bliver godkendt.

   

  Styrke pendling med kollektiv transport (Pendling til og fra arbejdspladser)

  Movia ønsker, at det igennem god planlægning skal blive endnu lettere at anvende kollektive trafik.

   

  Movia ønsker, at

  • flere skal vælge en kombinationsrejse, ved fx at gøre det muligt at komme sikkert af med sin cykel eller bil ved stoppet/stationen. Gode løsninger kan få folk til at ændre vane.
  • der oprettes en vidensbank med indsatser, som kan styrke mobiliteten. Dette vil hjælpe kommuner og virksomheder med, hvilke tiltag der kan anvendes i hvilke situationer. 
  • der sættes fokus på at give virksomhederne i kommunerne et overblik over de mobilitetsløsninger kommunerne har, så virksomhederne kan promovere det over for deres medarbejdere. 

  Forvaltningen vurderer, at Movia og kommunerne skal tænke i løsninger, som gør det muligt for passagererne i den kollektive trafik at anvende rejsen til at arbejde. Dette vil formentlig få flere til at anvende den kollektive trafik frem for privatbilen. Forvaltningen vurderer, at det er en god idé at styrke pendlingen i den kollektive trafik ved hjælp af god planlægning og viden om folks vaner.

   

  I forhold til temaet om pendling er det også vigtigt, at der bliver arbejdet på, at E-linjen på S-togsbanen kommer til at stoppe ved Vallensbæk Station. Movia bør med fordel tænke snitflader til DSB og andre aktører ind i udviklingen af den kollektive trafik.

   

  På baggrund af ovenstående kommentarer anbefaler forvaltningen, at dette tema i Mobilitetsplan 2020 bliver godkendt.

   

  Forbedre den kollektive mobilitet uden for de større byer

  I Region Sjælland har hver tredje familie ikke adgang til privat bil. Derfor er der et stort behov for, at den kollektive trafik fungerer. Det er derfor vigtigt, at der tænkes i mobilitetsløsninger, som kan gavne flest muligt, så de kan komme til og fra deres rejsemål.

   

  Movia ønsker at,

  • der skal udvikles og udbredes nye mobilitetsløsninger, som fungerer for de enkelte samfund.
  • der i tyndtbefolkede områder kan oprettes et superskift med gode cykelparkeringsmuligheder. Dette kan øge oplandet og tilgængeligheden til det kollektive net.
  • udbrede førerløs teknologi i landområderne, da de vil kunne betjene borgerne, når der er behov for det, fordi det ikke vil kræve, at der er en chauffør til rådighed.  

  Vallensbæk Kommune kan ikke betegnes som et område uden for de større byer. Forvaltningen ser positivt på Movias ønsker på området.

  Økonomi- og personalemæssige konsekvenser

  Vallensbæk Kommunes bidrag til det strategiske net udgør 400.000 kr. årligt. Beløbet er allerede indeholdt i de fællesudgifter, som kommunen betaler til Movia.

   

  Det forventes ikke, at Movias Mobilitetsplan 2020 vil have en økonomisk betydning ud over de beslutninger, som kommunen i forvejen har truffet, herunder kørsel på fossilfri drivmidler.

  Sammenhæng til udviklingsstrategien

  Sagen understøtter visionen om Dynamisk arbejdsliv og fleksibel service af høj kvalitet (delvision 1), da Mobilitetsplanen tager udgangspunkt i borgenes behov for at transportere sig. Endvidere understøtter sagen Grønt Byliv med central beliggenhed (delvision 2), da byen bindes bedre sammen.

  Kommunikation

  Høringsfristen er 20. marts 2020. Der sendes et høringssvar til Movia efter kommunalbestyrelsens møde 26. februar 2020.

  Retsgrundlag

  Lov om Trafikselskaber.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 04-02-2020

  Anbefales med den tilføjelse, at følgende afsnit tilføjes høringssvaret:

   

  ”Trafikinformation til ældre borgere, uden smartphones.

   

  Borgere uden smartphones, har fået forringet information, efter MOVIA fjernede afgangs- og ankomsttider fra stoppestedstavlerne. Vallensbæk Kommune forventer, at der rettes op på denne fejl, ved at implementere digitale stoppestedstavler i Vallensbæk først. Vallensbæks Kommunalbestyrelse, stemte enstemmigt nej, til sagen om nedlæggelse af afgangs- og ankomsttider på stoppestedstavlerne.”

  Beslutning Økonomiudvalget den 12-02-2020

  Jytte Bendtsen havde forfald til mødet. Morten Schou Jørgensen deltog som stedfortræder.

   

  Anbefales med Teknik- og Miljøudvalgets tilføjelse og med den bemærkning, at det bør tilføjes i høringssvaret, at bus linje 143 ikke er en del af det strategiske net, men at den er af væsentlig betydning for den lokale trafik i Vallensbæk.

 • Punkt 8 SSU - Kvalitetsstandarder 2020 for hjælp, støtte og rehabilitering (efter høring)

  Beslutningstema

  Forvaltningen fremlægger kvalitetsstandarderne for 2020 til endelig godkendelse efter høring i Ældrerådet og Handicaprådet.

   

  Kvalitetsstandarderne for 2020 er opdateret med sproglige præciseringer og enkelte nye afsnit.

  Indstilling

  Sagen bliver behandlet i Social- og Sundhedsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

   

  Center for Pleje og Omsorg indstiller,

  • at kvalitetsstandarderne for 2020 bliver godkendt

  Sagsfremstilling

  Kommunalbestyrelsen skal godkende kvalitetsstandarder for personlig og praktisk hjælp, rehabiliteringsforløb samt kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning en gang årligt.

   

  Kvalitetsstandarderne for 2020 har været i høring i Ældrerådet og Handicaprådet og fremlægges til endelig godkendelse i Social- og Sundhedsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

   

  De indholdsmæssige ændringer og ændringer, hvor noget er præciseret, bliver gennemgået i bilaget: ”Rettelser til kvalitetsstandarderne 2020”. Ændringer, der alene handler om korrektur og lignende, bliver ikke gennemgået.

   

  Alle ændringer kan ses i bilaget ”Kvalitetsstandarder 2020”, hvor ændringerne er markeret med rød.

   

  Center for Voksne og Velfærd, Ishøj Kommune har fremsendt nye kvalitetsstandarder for hjælpemidler efter denne sag blev fremlagt inden høring, den 3. december 2019.

  Kvalitetsstandarderne for hjælpemidler fremgår derfor også af en selvstændig sag på dagsordenen, hvor Center for Voksne og Velfærd, Ishøj Kommune fremlægger nye og opdaterede kvalitetsstandarder for hjælpemidler.

   

  Høring

  På møde den 3. december 2019 godkendte Social- og Sundhedsudvalget at udkastet til kvalitetsstandarderne for 2020 blev sendt til høring i Ældrerådet og Handicaprådet.

   

  Ældrerådet og Handicaprådet har fremsendt høringssvar med bemærkninger til kvalitetsstandarderne. Høringssvarene kan ses i de vedlagte bilag.

   

  Ældrerådets høringssvar

  Vallensbæk Ældreråd tager de foreslåede rettelser til efterretning, idet rådet i alt væsentligt finder dem af redaktionel karakter. Således har Vallensbæk Ældreråd ingen bemærkninger til de foreslåede rettelser.

   

  Vallensbæk Ældreråd foreslår, at der på side 105 bliver tilføjet en tekst vedrørende tilfredshedsundersøgelsen:

  ”Undersøgelsens resultat sendes til de relevante udvalg til orientering, herunder også Vallensbæk Ældreråd og Handicaprådet.”

   

  Administrationen kan efterkomme Ældrerådets ønske og sætningen er derfor tilføjet og markeret med rød skrift.

   

  Handicaprådets høringssvar

  Handicaprådet har ikke nogen bemærkninger til de ændringer, som er foreslået til kvalitetsstandarderne for 2020.

   

  Resumé af de ændringer der blev foreslået før høring

  Indledningen

  Hjemmesygeplejens kontaktoplysninger er tilføjet under afsnittet ”praktiske informationer”.

   

  1.3 Hjælp/støtte til praktiske opgaver i hjemmet

  Beskrivelsen af rengøringsopgaven ændres således at ordet ”udelukkende” udgår fra den oprindelige tekst. Beskrivelsen af rengøringsopgaven vil fremover være følgende:

  Tilbud om hjemmehjælp til rengøring omfatter boligens dagligt benyttede rum dvs. køkken, soveværelse, badeværelse, entre og opholdsstue eller eventuel havestue i sommermånederne.”

   

  1.4 Madservice og Ernæring

  Når borgere visiteres til madservice, er det i dag praksis, at diætkost og energiberiget kost tilbydes efter en særlig vurdering fra kommunens diætist. Diætisten sikrer på den måde, at alle borgere der er visiteret til madservice tilbydes den ernæringsmæssigt korrekte kost.

  Det har ikke tidligere fremgået af kvalitetsstandarderne. Derfor præciseres det nu, at diætkost og energiberiget kost tilbydes efter særlig vurdering fra kommunens diætist.

   

  1.10 Dagophold

  Det bliver præciseret, at der er egenbetaling for kørsel til daghjemmet og aktivitetscenteret.

   

  1.11 Forebyggende hjemmebesøg

  I forbindelse med en ny lovændring for forebyggende hjemmebesøg blev målgruppen for de forebyggende hjemmebesøg justeret. Fremover skal enlige ældre have et forebyggende hjemmebesøg, når de fylder 70 år. Alle 75-årige og 80-årige skal fortsat tilbydes forebyggende hjemmebesøg. Det samme gælder alle ældre fra de er 82 år (det gjaldt tidligere alle ældre over 80 år).

   

  Kommunerne skal fortsat tilbyde behovsbestemte forebyggende hjemmebesøg til alle ældre i alderen 65-81 år, hvis den ældre vurderes at være i risiko for nedsat social, psykisk og fysisk funktionsevne.

  Lovændringen blev vedtaget 25. april 2019 med virkning fra 1. juli 2019.

  Kvalitetsstandarden er tilpasset den nye lovgivning.

   

  1.15 Selvtræning (Sundhedshuset)

  Det præciseres, at der er mulighed for at træne i fastsatte tidsrum.

   

  1.18 Kørsel til fritidsundervisning og klubber

  Det præciseres, at borgere der kan benytte Flexhandicap og Flextur ikke kan bevilges kørsel til fritidsundervisning og klubber.

   

  Det præciseres også, at der maksimalt kan gives et tilskud på kr. 1.000 kr. pr. måned - svarende til højest 12.000 kr. årligt.

   

  Eksempler på kørsel til fritidsundervisning og klubber kan være AOF kurser, forløbsprogrammer i samarbejde med Center for Sundhed, Kultur og Fritid eller KOL-kor.

  Økonomi- og personalemæssige konsekvenser

  Serviceniveauet som er beskrevet i dokumentet ”Kvalitetsstandarder 2020” vil kunne afholdes inden for det afsatte budget for 2020.

  Sammenhæng til udviklingsstrategien

  Ingen bemærkninger.

  Kommunikation

  De godkendte kvalitetsstandarder for 2020 vil være tilgængelige på kommunens hjemmeside.

  Retsgrundlag

  Lov om Social Service.

   

  Sundhedsloven.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 04-02-2020

  Anbefales med den ændring, at ændringerne vedrørende 1.18 (Kørsel til fritidsundervisning og klubber) udgår.

   

  Carina Kristensen Berth (O) havde meldt afbud til mødet. Kenneth Kristensens Berth (O) deltog som stedfortræder.

  Beslutning Økonomiudvalget den 12-02-2020

  Jytte Bendtsen havde forfald til mødet. Morten Schou Jørgensen deltog som stedfortræder.

   

  Anbefales med Social- og Sundhedsudvalgets ændring.

 • Punkt 9 BKU - Måltal på søgning til erhvervs- og gymnasiale uddannelser

  Beslutningstema

  Fastsættelse af måltal 2019/2020 for søgningen til erhvervs- og gymnasiale uddannelser for unge efter 9. og 10. klasse i Vallensbæk Kommune.

  Indstilling

  Sagen bliver behandlet i Børne- og Kulturudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

   

  Center for Børn og Unge indstiller,

  • at måltal for erhvervsuddannelser (EUD) på 10 procent bliver godkendt

  • at måltal for de gymnasiale uddannelser (GYM) på 90 procent bliver godkendt

  Sagsfremstilling

  Kommunalbestyrelsen skal en gang årligt fastsætte måltal for søgningen til ungdomsuddannelserne for kommunens 9. og 10. klasseelever. Måltallene skal fordeles på erhvervsuddannelserne og de gymnasiale uddannelser.

   

  Erhvervslivet efterspørger flere unge til erhvervsuddannelserne, og denne efterspørgsel er gennem de seneste år blevet understøttet af midler og indsatser fra Børne- og Undervisningsministeriet, som skal sikre en højere søgning til erhvervsuddannelserne.

   

  I Vallensbæk er der en høj søgning til gymnasiet. Andelen af unge, der vælger erhvervsuddannelse, er stigende.

   

  Tabel 1. Fordeling af søgningen til erhvervsuddannelserne og de gymnasiale uddannelser

  efter 9. og 10. klasse i Vallensbæk

   

   

  2017/2018

  2018/2019

  Gymnasiale uddannelser

  87,2%

  86,25%

  Erhvervsuddannelser

  12,8%

  13,75%

  Kilde: tal fra den kommunale ungeindsats i Vallensbæk


  I Vallensbæk bliver alle unge vejledt til at tage en uddannelse. Vejledningen tager udgangspunkt i de unges ønsker og kompetencer. I udviklingsstrategien er det fastlagt, at Vallensbæks unge skal opnå den ungdomsuddannelse, der passer bedst til den enkelte unges drømme og ambitioner.

   

  Center for Børn og Unge foreslår derfor følgende måltal i 2019/2020 for unge efter 9. og 10. klasse:

  -      10 pct. for erhvervsuddannelser (EUD)

  -      90 pct. for de gymnasiale uddannelser (GYM)

  hvor måltallet for erhvervsuddannelserne og de gymnasiale uddannelser skal opfattes som henholdsvis et minimum og et maksimum, så vejledningen fortsat kan tage udgangspunkt i den enkelte unges behov.

   

  Hvis søgningen til erhvervsuddannelserne er under 10%, skal kommunen udarbejde en handlingsplan. Det er fastlagt i lovgivningen for at øge søgningen til denne type uddannelser.

  Økonomi- og personalemæssige konsekvenser

  Ingen bemærkninger.

  Sammenhæng til udviklingsstrategien

  Sagen understøtter udviklingsstrategiens delvision 5 om et udviklende børne- og ungeliv herunder, at Vallensbæks unge skal opnå den ungdomsuddannelse, der passer bedst til den enkelte unges drømme og ambitioner.

  Kommunikation

  Måltallene og de aktuelle søgetal skal offentliggøres i procent på kommunens hjemmeside.

  Retsgrundlag

  Bekendtgørelsen af lov om kommunal indsats for unge under 25 år, af 16. aug. 2019.

  Beslutning Børne- og Kulturudvalget den 05-02-2020

  Gruppe O og gruppe A fremsatte følgende ændringsforslag:

  Måltallet for erhvervsuddannelserne (EUD) sættes til 15 pct.

  Måltallet for de gymnasiale uddannelser (GYM) sættes til 85 pct.

  Hvis måltallene ikke nås, skal forvaltningen udarbejde en handleplan til Børne- og Kulturudvalget.

   

  Ændringsforslaget blev sat til afstemning

  For stemte gruppe A (2 stemmer) og gruppe O (1 stemmer) i alt 3 stemmer

  Imod stemte gruppe C (4 stemmer)

   

  Ændringsforslaget er herefter ikke anbefalet.

   

  Indstillingen blev sat til afstemning

  For stemte gruppe C (4)

  Imod stemte gruppe A (2 stemmer og gruppe O (1 stemme) i alt 3 stemmer

   

  Indstillingen er herefter anbefalet.

  Beslutning Økonomiudvalget den 12-02-2020

  Jytte Bendtsen havde forfald til mødet. Morten Schou Jørgensen deltog som stedfortræder.

   

  Gruppe O og Gruppe A gentog følgende ændringsforslag:

  ”Måltallet for erhvervsuddannelserne (EUD) sættes til 15 pct. Måltallet for de gymnasiale uddannelser (GYM) sættes til 85 pct. Hvis måltallene ikke nås, skal forvaltningen udarbejde en handleplan til Børne- og Kulturudvalget.”

   

  Ændringsforslaget blev sat til afstemning

   

  For stemte Gruppe A (1 stemme) og Gruppe O (1 stemme), i alt 2 stemmer.

   

  Imod stemte Gruppe C (3 stemmer).

   

  Ændringsforslaget var herefter ikke anbefalet.

   

   

  Indstillingen blev sat til afstemning

   

  For stemte Gruppe C (3 stemmer).

   

  Imod stemte Gruppe A (1 stemme) og Gruppe O (1 stemme), i alt 2 stemmer.

   

  Indstillingen blev herefter anbefalet.

   

   

  Gruppe O og Gruppe A afgav følgende mindretalsudtalelse:

   

  ”Der er i Folketinget indgået en bred aftale mellem alle partier herunder Det Konservative Folkeparti, Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti om at arbejde for, at 25 pct. af en ungdomsårgang i 2020 vælger en erhvervsuddannelse. Alligevel har Vallensbæk Kommune fremlagt måltal, der indebærer, at 90 pct. af Vallensbæks unge skal vælge en gymnasial uddannelse og blot 10 pct. en erhvervsuddannelse. Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet mener ikke, at Vallensbæk kan køre på frihjul i forhold til at løse manglen på håndværkere, social- og sundhedsassistenter osv. Derfor ønsker vi at hæve måltallet for erhvervsuddannelserne til 15 pct. Vi kan ikke støtte måltal på 90 pct. for de gymnasiale uddannelser.”

 • Punkt 10 BKU - Etablering af Campus og undersøgelse af kapaciteten på Vallensbæk Skole

  Beslutningstema

  Orientering om resultaterne af kapacitetsundersøgelse på Vallensbæk Skole og orientering om etablering af åben campus på Vallensbæk Skole

  Indstilling

  Sagen bliver behandlet i Børne- og Kulturudvalget.

  Center for Teknik indstiller,

  • at det bliver godkendt, at etableringen af åben campus bliver sat i gang
  • at kapacitetsundersøgelsen på Vallensbæk Skole bliver taget til efterretning

  Direktør Connie Graul deltager under behandlingen af punktet i Børne- og Kulturudvalget.

  Sagsfremstilling

  Kommunalbestyrelsen har i budgettet afsat 2 mio. kr. til en undersøgelse af kapaciteten på Vallensbæk Skole. Kommunalbestyrelsen har i forbindelse med budgetlægningen for 2020, besluttet at afsætte en anlægsbevilling på 10 mio. kr. til etablering af åben campus på Vallensbæk Skole.

   

  Formålet med undersøgelsen er at tilvejebringe et beslutningsgrundlag for, hvordan en udvidelse og optimering af de fysiske rammer kan sikre, at skolen har den nødvendige kapacitet til at kunne rumme det forventede øgede antal elever (jf. kommunens befolkningsprognose).

   

  Kapacitetsundersøgelsen er gennemført ved besigtigelse og registrering af skolens bygninger, dataindsamling og en proces, hvor skolens brugere er blevet hørt om deres behov og ideer. Kapacitetsundersøgelsen er efterfølgende blevet fremlagt og gennemgået på et møde med skolebestyrelsen på Vallensbæk Skole ultimo 2019.

   

  Resultatet af kapacitetsundersøgelsen er en plan for udvidelse af faciliteter på Vallensbæk Skole, inklusiv en tilbygning og en renovering, for at sikre henholdsvis en anden og bedre udnyttelse af nye og eksisterende forhold med udgangspunkt i befolkningsprognosen. Undersøgelsen omfatter desuden et økonomisk estimat og en tidsplan.

   

  Undersøgelsen opdeler indsatserne i mindre, mellemstore og større indsatser og peger på, at mindre tiltag kan blive sat i værk straks for at sikre en bedre optimering af de eksisterende forhold. De mellemstore indsatsområder og større indsatsområder skal planlægges yderligere.

   

  Etableringen af åben campus er i undersøgelsen vægtet højt, idet en tidlig ombygning af det eksisterende pædagogiske læringscenter vil have værdi for alle skolens brugere, elever og voksne.


  Forvaltningen vurderer med udgangspunkt i undersøgelsens økonomiske estimat, at denne opgave kan indeholdes i bevillingen for 2020, og foreslår derfor at denne ombygning bliver sat i gang.

   

  Undersøgelsen har gjort det tydeligt, at der skal gennemføres flere til- og ombygninger i de kommende år for at imødekomme væksten i antallet af elever. Forvaltningen anbefaler at arbejde videre med de tanker og anbefalinger, som fremgår af undersøgelsen, og foreslår, at der bliver set på flere konkrete forslag til, hvordan udfordringerne kan blive løst.

   

  Der henvises til bilag A, Kapacitetsundersøgelse, for yderligere information om de enkelte etaper, tidsplan og økonomi.

   

  Der henvises til bilag B, skitseforslag til etableringen af åben campus.

  Økonomi- og personalemæssige konsekvenser

  Der vil i byggeperioderne være bruger- og personalemæssige konsekvenser i form af byggestøj, støv og mindre flytninger.

  Sammenhæng til udviklingsstrategien

  Vallensbæk kommune ønsker et godt og udviklende børne- og ungeliv med fokus på fremtidens kompetencer. De unges potentiale skal anerkendes, imødekommes og hjælpes på vej af optimale og nutidige læringsmiljøer.

  Kommunikation

  Der udarbejdes en kommunikationsplan for etableringen af åben campus.

  Retsgrundlag

  Ingen bemærkninger.

  Beslutning Børne- og Kulturudvalget den 05-02-2020

  Indstillingens dot 1 blev sat til afstemning

  For stemte gruppe C (4 stemmer) og gruppe O (1 stemme) i alt 5 stemmer.

  Imod stemte gruppe A (2 stemmer)

   

  Dot 1 var herefter godkendt.

   

  Gruppe A benyttede standsningsretten og begærede sagen til behandling i Kommunalbestyrelsen.

   

  Indstillingens dot 2 blev sat til afstemning

  For stemte gruppe C (4 stemmer) og gruppe O (1 stemme) i alt 5 stemmer.

  Imod stemte gruppe A (2 stemmer)

   

  Dot 2 var herefter taget til efterretning.

  Beslutning Økonomiudvalget den 12-02-2020

  Jytte Bendtsen havde forfald til mødet. Morten Schou Jørgensen deltog som stedfortræder.

   

  Gruppe A frafaldt sin brug af standsningsretten, hvorfor sagen ikke sendes videre til Kommunalbestyrelsen.

 • Punkt 11 Meddelelser fra formanden

  Meddelelser

  Borgmesteren orienterede om følgende:

  • Møder med transportministeren

  • Udligningsreformen


  Forvaltningen orienterede om følgende:

  • Stilling som børne- og ungechef