You are here

Kommunalbestyrelsen - 29-01-2020

Dato: Onsdag den 29. januar 2020 Tid: Kl. 17:30
Udvalg: Kommunalbestyrelsen
Sted: Bemærk! Lukket møde kl. 16:30
 • Punkt 1 Godkendelse af dagsorden

  Beslutningstema

  Kommunalbestyrelsen skal godkende mødets dagsorden.

  Indstilling

  Borgmesteren indstiller til Kommunalbestyrelsen

  • at godkende dagsordenen

  Beslutning Kommunalbestyrelsen den 29-01-2020

  Der var udsendt en tillægsdagsorden.

   

  Godkendt.

 • Punkt 2 Beretning fra borgmesteren og udvalgsformændene(Lukket)

 • Punkt 3 Forespørgsler fra medlemmerne(Lukket)

 • Punkt 4 Indstillinger til Skatteankenævn Hovedstaden Syd

  Beslutningstema

  Kommunalbestyrelsen skal indstille 1 person som medlem og 1 person som suppleant til Skatteankenævn Hovedstaden Syd til skatteministerens udnævnelse. Funktionsperioden er fra 1. juli 2020 til 30. juni 2022.

   

  Hvis medlemmet og/eller suppleanten fra det nuværende fælles skatte- og vurderingsankenævn bliver indstillet til Skatteankenævn Hovedstaden Syd, skal Kommunalbestyrelsen indstille et nyt medlem og/eller en ny suppleant til det nuværende fællesankenævn. Funktionsperioden for fællesankenævnet vil være fra 1. juli 2020 til 31. december 2020.

  Indstilling

  Sagen bliver behandlet i Kommunalbestyrelsen.

   

  Direktionscentret indstiller,

  • at Kommunalbestyrelsen indstiller 1 person som medlem og 1 person som suppleant til Skatteankenævn Hovedstaden Syd til skatteministerens udnævnelse

  • at Kommunalbestyrelsen – hvis Kommunalbestyrelsen indstiller medlemmet og/eller stedfortræderen i det nuværende fælles skatte- og vurderingsankenævn til det nye skatteankenævn – indstiller 1 person som medlem og/eller 1 person som stedfortræder i det nuværende fællesankenævn

  Sagsfremstilling

  Som omtalt under forrige dagsordenspunkt om de nye vurderingsankenævn vedtog Folketinget i juni 2017 at indføre et nyt ejendomsvurderingssystem. Der blev samtidig vedtaget en ny klagestruktur på vurderingsområdet, som blandt andet indebærer, at de eksisterende fælles skatte- og vurderingsankenævn bliver nedlagt og erstattet af nye skatteankenævn og nye vurderingsankenævn.

   

  I november 2019 vedtog Folketinget, at de nye skatteankenævns funktionsperiode skal begynde 1. juli 2020 og udløbe den 30. juni 2022.

   

  Alle medlemmer af de nye skatteankenævn skal udnævnes efter indstilling fra kommunalbestyrelserne – i lighed med udnævnelserne af medlemmerne af de nuværende fælles skatte- og vurderingsnævn.

   

  Vallensbæk Kommune hører under det nye Skatteankenævn Hovedstaden Syd, der foruden Vallensbæk Kommune dækker kommunerne Brøndby, Dragør, Frederiksberg, Glostrup, Hvidovre, Rødovre og Tårnby. Skatteankenævnet har 10 medlemmer. Frederiksberg har tre pladser i Skatteankenævn Hovedstaden Syd. De øvrige kommuner, herunder Vallensbæk Kommune, har hver én plads.

   

  Kommunalbestyrelsen skal indstille 1 person som medlem og 1 person som suppleant til Skatteankenævn Hovedstaden Syd til skatteministerens udnævnelse. De personer, der indstilles, skal være valgbare til kommunalbestyrelsen.

   

  De indstillede personer kan være medlemmet og/eller suppleanten fra det nuværende fælles skatte- og vurderingsankenævn, der er udnævnt efter indstilling fra Kommunalbestyrelsen (besluttet på Kommunalbestyrelsens konstituerende møde i december 2017).

   

  Det er ikke muligt at være medlem af eller suppleant i flere ankenævn på samme tid. Det følger habilitetsreglen i skatteforvaltningslovens § 15.

   

  Da funktionsperioden for de nye skatteankenævn begynder den 1. juli 2020 og funktionsperioden for de nuværende fælles skatte- og forvaltningsnævn udløber den 31. december 2020, kan ingen være medlem af et nyt skatteankenævn og samtidig være medlem af et eksisterende fælles skatte- og forvaltningsnævn.

   

  Hvis medlemmet og/eller suppleanten i det eksisterende fællesankenævn bliver indstillet til Skatteankenævn Hovedstaden Syd, skal Kommunalbestyrelsen derfor samtidig indstille et nyt medlem og/eller en ny suppleant til det nuværende fællesankenævn, Skatte- og Vurderingsankenævn Københavns Vestegn. Funktionsperioden vil være fra 1. juli 2020 til 31. december 2020.

   

  Behovet for at udpege et medlem og/eller en suppleant til det nuværende fællesankenævn er kun relevant i denne sag om Skatteankenævn Hovedstaden Syd. Der er ikke samme udfordring i forrige sag om udpegning til vurderingsankenævn, da der ikke er overlap mellem funktionsperioden for de nye vurderingsankenævn og funktionsperioden for fællesankenævnene.

   

  Det betyder også, at man kan godt kan være medlem/suppleant i eller blive indstillet som medlem/suppleant til fællesankenævnet, og samtidig være indstillet som medlem til Vurderingsankenævn Hovedstaden Syd.

   

  Funktionsperioden for de personer, der bliver udnævnt som medlem af eller suppleant i Skatteankenævn Hovedstaden Syd begynder den 1. juli 2020 og udløber 30. juni 2022.  Fremadrettet vil funktionsperioden være på 4 år begyndende den 1. juli i de år, hvor en ny kommunal valgperiode begynder.

   

  Valg af de pågældende, der bliver indstillet, sker ved flertalsvalg.

  Økonomi- og personalemæssige konsekvenser

  Ingen bemærkninger.

  Sammenhæng til udviklingsstrategien

  Ingen bemærkninger.

  Kommunikation

  Orientering til de indstillede og Skatteankestyrelsen.

   

  Oplysningen om hvem der bliver udnævnt vil fremgå af kommunes hjemmeside.

  Retsgrundlag

  Skatteforvaltningsloven og kredsinddelingsbekendtgørelsen.

   

  Styrelseslovens § 24.

  Beslutning Kommunalbestyrelsen den 29-01-2020

  Følgende personer indstilles:

   

  Søren Mayntz

  Stedfortræder Hardy Javelin

 • Punkt 5 Indstilling til Vurderingsankenævn Hovedstaden Syd

  Beslutningstema

  Kommunalbestyrelsen skal indstille 1 person som medlem til Vurderingsankenævn Hovedstaden Syd til skatteministerens udnævnelse. Funktionsperioden er fra 1. januar 2021 til 30. juni 2022.

  Indstilling

  Sagen bliver behandlet i Kommunalbestyrelsen.

   

  Direktionscentret indstiller,

  • at Kommunalbestyrelsen indstiller 1 person til Vurderingsankenævn Hovedstaden Syd til skatteministerens udnævnelse

  Sagsfremstilling

  Folketinget vedtog i juni 2017 at indføre et nyt ejendomsvurderingssystem. I tilknytning hertil blev der vedtaget en ny klagestruktur på vurderingsområdet. Den nye klagestruktur indebærer blandt andet, at de eksisterende fælles skatte- og vurderingsankenævn bliver nedlagt og erstattet af nye skatteankenævn og nye vurderingsankenævn.

   

  I forlængelse af vedtagelsen af den nye klagestruktur har Folketinget i november 2019 vedtaget, at funktionsperioden for de nye vurderingsankenævn skal begynde den 1. januar 2021 og udløbe den 30. juni 2022.

   

  Folketinget har samtidig vedtaget, at de nuværende fælles skatte- og vurderingsankenævns funktionsperiode bliver forlænget til 31. december 2020, og at de i perioden fra 1. juli 2020 til 31. december 2020 alene skal behandle vurderingsklager. Skatteklager skal pr. 1. juli 2020 behandles i de nye skatteankenævn (se nærmere herom i det efterfølgende dagsordenspunkt).

   

  Den ene halvdel af medlemmerne i de nye vurderingsankenævn bliver udnævnt efter indstilling fra kommunalbestyrelserne. Kommunalbestyrelserne skal lægge vægt på, at de indstillede personer har kendskab til ejendomsvurdering. Dette kendskab til ejendomsvurdering kan både være af teoretisk og praktisk karakter. Det kan f.eks. bestå i en uddannelse med en vis relevans i forhold til ejendomsvurdering og/eller praktisk erfaring med ejendomsvurdering, herunder erfaring fra de nuværende fælles skatte- og vurderingsankenævn.

   

  Af den anden halvdel af medlemmerne bliver halvdelen udnævnt på baggrund af vurderingsfaglige kompetencer og lokalkendskab efter indstilling fra Finans Danmark og halvdelen på baggrund af vurderingsfaglige kompetencer og lokalkendskab efter indstilling fra Dansk Ejendomsmæglerforening.

   

  Kommunalbestyrelserne, Dansk Finans og Dansk Ejendomsmæglerforening kan kun indstille personer, der er valgbare til en kommunalbestyrelse her i landet.

   

  Vallensbæk Kommune har én plads i det nye Vurderingsankenævn Hovedstaden Syd, der i alt har 16 medlemmer. Foruden Vallensbæk Kommune dækker Vurderingsankenævn Hovedstaden Syd kommunerne Brøndby, Dragør, Frederiksberg, Glostrup, Hvidovre, Rødovre og Tårnby, der ligeledes hver har én plads i vurderingsankenævnet. Af de øvrige 8 medlemmer udnævnes 4 efter indstilling fra Finans Danmark og 4 efter indstilling fra Dansk Ejendomsmæglerforening.

   

  På denne baggrund skal Kommunalbestyrelsen indstille 1 person som medlem af Vurderingsankenævn Hovedstaden Syd til skatteministerens udnævnelse. Den pågældende skal være valgbar til kommunalbestyrelsen. Der skal ikke indstilles suppleanter til vurderingsankenævnene.

   

  Som nævnt oven for begynder funktionsperioden den 1. januar 2021 og udløber den 20. juni 2022. Fremadrettet vil funktionsperioden være på 4 år begyndende den 1. juli i de år, hvor en ny kommunal valgperiode begynder.

   

  Valg af pågældende, der indstilles, sker ved flertalsvalg.

  Økonomi- og personalemæssige konsekvenser

  Ingen bemærkninger.

  Sammenhæng til udviklingsstrategien

  Ingen bemærkninger.

  Kommunikation

  Orientering til de indstillede og Skatteankestyrelsen.

   

  Oplysningen om hvem der bliver udnævnt vil fremgå af kommunes hjemmeside.

  Retsgrundlag

  Skatteforvaltningsloven og kredsinddelingsbekendtgørelsen.

   

  Styrelseslovens § 24.

  Beslutning Kommunalbestyrelsen den 29-01-2020

  Følgende person indstilles:

   

  Finn Jørding

 • Punkt 6 ØU - Tidsplan for og indhold af budgetstyring i 2020

  Beslutningstema

  Forslag til tidsplan for og indhold af budgetstyringen i 2020.

  Indstilling

  Sagen bliver behandlet i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

   

  Center for Økonomi og Indkøb indstiller,

  • at forslag til tidsplan for og indhold af budgetstyringen i 2020 bliver godkendt

  Sagsfremstilling

  Budgetstyringen i Vallensbæk Kommune består af løbende budgetopfølgninger samt opfølgning på likviditet, gældsportefølje og kapitalforvaltning. Disse budgetstyringsprodukter skal sikre, at budgettet bliver overholdt, og understøtte at Vallensbæk Kommune bidrager til overholdelsen af økonomiaftalen mellem KL og Regeringen.

   

  Center for Økonomi og Indkøb har udarbejdet et forslag til en tidsplan og til indhold for budgetstyringen i 2020.

   

  Budgetopfølgning

  I budgetstyringen for 2020 indgår fire budgetopfølgninger. Alle budgetopfølgninger følger op på driftsbudgettet og angiver aktivitetstal for de enkelte områder. De tre sidste budgetopfølgninger hhv. pr. marts, juni og september følger tillige op på anlæg.

   

  Budgetopfølgning 1 pr. 31. januar 2020 foreslås kun behandlet i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

   

  De øvrige tre budgetopfølgninger behandles i de respektive fagudvalg, inden de samles i én sag til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

   

  Budgetopfølgning 2 pr. 31. marts 2020 rummer en evaluering af aktivitetstallene, hvor der kan besluttes nye aktivitetstal til det kommende budgetår. Budgetopfølgning 3 pr. 30. juni 2020 og budgetopfølgning 4 pr. 30. september 2020 rummer desuden en status på eventuelle handleplaner for institutioner og enheder.

   

  Likviditetsopfølgning

  Formålet med opfølgningen på likviditeten er at orientere om udviklingen i kassebeholdningen, herunder om kommunen overholder kassekreditreglen. Likviditetsopfølgningerne vil blive fremlagt på økonomiudvalgsmøderne i januar, maj, september og november.

   

  Opfølgning på gældsportefølje og kapitalforvaltning

  I januar, maj, september og november bliver der desuden fremlagt en status på kommunens gældsportefølje og kapitalforvaltning for Økonomiudvalget.

   

  Rapporteringen om kommunens gæld indeholder oplysninger om gældens størrelse, gennemsnitlig rentesats, afdrag og fordeling mellem fast og variabelt forrentede lån.

   

  Rapporteringen om kommunens kapitalforvaltning indeholder oplysninger om størrelsen og forrentningen af de anbragte midler.

   

  Tidsplanen for budgetstyringen i 2020 fremgår af nedenstående oversigt. Tidspunktet angiver måneden for den politiske behandling af sagerne.

   

  Tidspunkt

  Udvalg

  Produkt

  Indhold

  Januar

  ØU

  Likviditetsopgørelse

  Aktuel og gennemsnitlig likviditet efter kassekreditregel

  ØU

  Gældsportefølje og kapitalforvaltning

  Status for gældsportefølje og kapitalforvaltning

  Marts

  ØU og KB

  Budgetopfølgning 1

  pr. 31. januar 2020

  Fremlægges direkte i Økonomiudvalget

  Driftsbudget pr. 31. januar

  Aktivitetstal pr. 31. januar

  Maj

  ØU

  Likviditetsopgørelse

  Aktuel og gennemsnitlig likviditet efter kassekreditregel

  ØU

  Gældsportefølje og kapitalforvaltning

  Status for gældsportefølje og kapitalforvaltning

  Fagudvalg, ØU og KB

  Budgetopfølgning 2

  pr. 31. marts 2020

  Driftsbudget pr. 31. marts

  Anlægsbudget pr. 31.marts

  Aktivitetstal pr. 31. marts

  Evaluering af aktivitetstal

  September

  ØU

  Likviditetsopgørelse

  Aktuel og gennemsnitlig likviditet efter kassekreditregel

  ØU

  Gældsportefølje og kapitalforvaltning

  Status for gældsportefølje og kapitalforvaltning

  Fagudvalg, ØU og KB

  Budgetopfølgning 3

  pr. 30. juni 2020

  Driftsbudget pr. 30. juni

  Anlægsbudget pr. 30. juni

  Aktivitetstal pr. 30. juni

  Status på handleplaner

  November

  ØU

  Likviditetsopgørelse

  Aktuel og gennemsnitlig likviditet efter kassekreditregel

  ØU

  Gældsportefølje og kapitalforvaltning

  Status for gældsportefølje og kapitalforvaltning

  Fagudvalg, ØU og KB

  Budgetopfølgning 4

  pr. 30. september 2020

  Driftsbudget pr. 30. september

  Anlægsbudget pr. 30. september 

  Aktivitetstal pr. 30. september

  Status på handleplaner

   

  Økonomi- og personalemæssige konsekvenser

  De økonomiske konsekvenser fremgår af de enkelte budgetopfølgninger. Eventuelle økonomiske konsekvenser af udviklingen i kommunens likviditet, gæld og kapitalforvaltning vil også blive indarbejdet i årets budgetopfølgninger.

  Sammenhæng til udviklingsstrategien

  Ingen bemærkninger.

  Kommunikation

  Ingen bemærkninger.

  Retsgrundlag

  Ingen bemærkninger.

  Beslutning Økonomiudvalget den 22-01-2020

  Anbefales, idet det samtidig anbefales, at forvaltningen tager en dialog med Ishøj Kommune om, hvordan økonomien styres bedre på de områder, Ishøj varetager på Vallensbæk Kommunes vegne.

  Beslutning Kommunalbestyrelsen den 29-01-2020

  Godkendt med Økonomiudvalgets anbefaling.

 • Punkt 7 ØU - Budgetprocedure og tidsplan for budget 2021 og overslagsårene 2022 - 2024

  Beslutningstema

  Forslag til budgetprocedure og tidsplan for budget 2021 og overslagsårene 2022, 2023 og 2024 bliver fremlagt til godkendelse.

  Indstilling

  Sagen bliver behandlet i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

   

  Center for Økonomi og Indkøb indstiller,

  • at forslag til budgetprocedure for budget 2021 og overslagsårene 2022, 2023 og 2024 bliver godkendt
  • at den foreslåede høringsform og høringsperiode for budget 2021 på seks dage (fra den 17. til den 23. september 2020) bliver godkendt
  • at ledere, bestyrelser og råd kan sende forslag til mulighedskataloget til videre drøftelse
  • at tidsplanen for udarbejdelse af budget 2021 til 2024 bliver godkendt

  Sagsfremstilling

  Forslag til budgetprocedure og tidsplan for budget 2021 og overslagsårene 2022, 2023 og 2024 beskriver retningslinjerne for behandlingen af budgettet for 2021 og overslagsår.

   

  Budgetproceduren er udarbejdet for at sikre god økonomistyring og brugerinddragelse. Budgettet skal være med til at fremme helhedstænkningen og den langsigtede planlægning i kommunen.

   

  Direktionen, MED-udvalg, bestyrelser, råd mv. har evalueret budgetprocessen for budget 2020-2023. Disse evalueringer er inddraget ved udarbejdelsen af forslaget til tidsplan for budget 2021-2024.

   

  Budgetprocedure

  Budgetproceduren til budget 2021-2024 er inddelt i tre elementer:

  • Basisbudgettet, som samler de tekniske korrektioner
  • Mulighedskataloget, som indeholder den politiske del af budgettet
  • Administrativ koordinering, som består af fire koordineringsmøder afholdt mellem direktion og borgmester


  Dette har været grundelementerne for de seneste års budgetprocesser og har været medvirkende til at sikre en sund økonomi i Vallensbæk Kommune.

   

  Indholdet i de tre elementer er nærmere beskrevet i det vedhæftede bilag.

   

  Marts

  Økonomiudvalget sætter budgetprocessen i gang med et opstartsmøde i marts. Her drøftes kommunens overordnede økonomiske situation og befolkningsprognosen. Lederne bliver desuden orienteret om deres rolle i forhold til brugerbestyrelser og medarbejdere. Det sker for at have fokus på brugerinddragelsen og for at understøtte processen med udarbejdelse af forslag til mulighedskataloget. Forvaltningen samler op på mulighedsforslagene i juni med henblik på fremlæggelse af mulighedskatalog i de enkelte fagudvalg i august.

   

  April

  Bestyrelses- og rådsformænd samt formænd og næstformænd i MED-udvalgene bliver inviteret til et orienteringsmøde i april. Her bliver de overordnede forudsætninger og perspektiver for budget 2021 præsenteret. Økonomiudvalget får desuden de seneste informationer vedrørende kommunens økonomi.

   

  Maj

  I slutningen af maj bliver der afholdt budgetmøde for borgmester, udvalgsformænd og direktører.

   

  Juni

  Økonomiudvalget bliver orienteret om kommunens økonomi og en eventuelt indgået økonomiaftale mellem KL og regeringen for budget 2021.

   

  August og september

  Fagudvalgene bliver orienteret om forslag til mulighedskataloget på fagudvalgsmøderne ultimo august 2020. Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen bliver orienteret primo september 2020. Fagudvalgsmedlemmerne vil i den forbindelse have mulighed for at komme med nye forslag eller ændringsforslag til mulighedskataloget.

   

  Første behandling af budgetforslaget for 2021 sker i Økonomiudvalget den 2. september 2020 og i Kommunalbestyrelsen den 9. september 2020.

   

  I perioden fra den 10. til den 15. september 2020 har borgmesteren forhandlinger med de politiske partier. De politiske partier skal fremsende eventuelle ændringsforslag senest den 15. september kl. 12. Forslagene vil indgå i det materiale, der efterfølgende bliver sendt i høring.

   

  Høring

  Fra den 17. til den 23. september 2020 er der høringsperiode for budget 2021 og overslagsårene 2022-2024. I denne periode kan ledere, bestyrelser, råd og MED-udvalg sende høringssvar til forvaltningen. Det er vigtigt, at der bliver taget højde for høringsfristen, og at eventuelle budgetmøder bliver afholdt i denne periode, da der skal afleveres skriftlige høringssvar vedrørende budgetforslagene senest den 23. september 2020 kl. 12.

   

  MED-udvalgenes bemærkninger til budgetforliget/partiernes ændringsforslag skal samles i ét fælles høringssvar fra Hoved-MED.

   

  Der bliver afholdt orienteringsmøde for bestyrelsesformænd, råd og MED-udvalg den 17. september 2020.

   

  Anden behandling af budgetforslaget sker i Økonomiudvalget den 30. september 2020 og i Kommunalbestyrelsen den 7. oktober 2020. Herefter er budgettet vedtaget.

   

  Administrativ koordinering

  Direktionen afholder fire orienteringsmøder i løbet af budgetprocessen. De to første møder foregår i henholdsvis april og maj. Her bliver den økonomiske situation vurderet ved et prognosemøde og et planlægningsmøde. I august afholder direktionen det tredje møde, hvor de nyeste prognoser for skatter mv. indgår. Det fjerde og sidste koordineringsmøde bliver afholdt i december, hvor budgetprocessen for budget 2021-2024 bliver evalueret.

   

  Væsentlige forhold i budgetprocessen:

  • Alle selvstændige forslag til mulighedskataloget fra de underliggende MED-udvalg skal repræsenteres via dialog igennem Hoved-MED. Alle forslag fra de underliggende MED-udvalg skal således fremsendes til Hoved-MED og ikke selvstændigt. Hoved-MED samler og fremsender ét samlet forslag til mulighedskataloget
  • Bestyrelser, MED-udvalg og råd deltager i høringen i september måned af de/det fremsendte budgetforslag/budgetforlig. Alle høringssvar fra de underliggende MED-udvalg skal ligeledes igennem Hoved-MED og skal derfor ikke fremsendes selvstændigt. Hoved-MED samler og sammenskriver alle bemærkninger fra de underliggende MED-udvalg i ét fælles høringssvar
  • I forbindelse med høringsfristen på seks dage i september vil Center for Økonomi og Indkøb udsende en reminder i foråret til alle ledere, bestyrelser, råd og MED-udvalg om fristen for afgivelse af høringssvar, og med opfordring til at booke budgetmøder i forbindelse med afgivelse af høringssvar

  Økonomi- og personalemæssige konsekvenser

  Ingen bemærkninger.

  Sammenhæng til udviklingsstrategien

  Ingen bemærkninger.

  Kommunikation

  Bestyrelsesformænd, institutioner, MED-udvalg og ledere bliver orienteret om budgetproceduren, herunder varsling af høringsperioden. De bliver desuden orienteret om tidspunkterne for de planlagte orienteringsmøder.

  Retsgrundlag

  Styrelsesloven.

  Beslutning Økonomiudvalget den 22-01-2020

  Anbefales.

  Beslutning Kommunalbestyrelsen den 29-01-2020

  Godkendt.

 • Punkt 8 ØU - Projekt Håndholdt indsats for forsikrede ledige over 50 år

  Beslutningstema

  Godkendelse af eksternt finansieret projekt ”Håndholdt indsats for forsikrede ledige over 50 år i Vallensbæk og Ishøj kommuner”. Projektet løber frem til december 2021.

  Vallensbæk Kommune modtager finansiering til projektet, og der skal derfor meddeles bevilling til at modtage midlerne og afholde udgifterne. Det samlede projekt er udgiftsneutralt for Vallensbæk Kommune.

  Indstilling

  Sagen bliver behandlet i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

   

  Center for Beskæftigelse indstiller,  

  • at det bliver godkendt, at jobcenteret igangsætter ’Håndholdt indsats for forsikrede ledige over 50 år i Vallensbæk og Ishøj Kommuner”, som eksternt finansieret projekt

  • at tillægsbevilling på 500.000 kr. i år 2020 samt 570.000 kr. i år 2021 til projektet ”Håndholdt indsats for forsikrede ledige over 50 år i Vallensbæk og Ishøj Kommuner” under deltema 13.3 Driftsudgifter mm, integration bliver godkendt

  • at tillægsbevilling på -500.000 kr. i 2021 og - 570.000 kr. i år 2022 til projekt ”Håndholdt indsats for forsikrede ledige over 50 år i Vallensbæk og Ishøj Kommuner” under deltema 13.3 Driftsudgifter mm, integration bliver godkendt

  Sagsfremstilling

  Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) har imødekommet Vallensbæk Kommunes ansøgning om tilskud til projekt ”Håndholdt indsats for forsikrede ledige over 50 år i Vallensbæk og Ishøj Kommuner”.

   

  Bruttomålgruppen består af ca. 200 borgere, hvor ca. 2/3 er bosat i Ishøj Kommune og 1/3 er bosat i Vallensbæk Kommune.

   

  Projektmidlerne er givet af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR), og den samlede bevilling for alle årene er 1.070.000 kr.

  Hovedfokus i projektet er at give borgerne en meget tæt og personlig hjælp. Mange af disse borgere har været i det samme job i rigtig mange år og har måske kun haft dette ene job. De har derfor behov for hjælp med udarbejdelse af CV og ansøgninger og introduktion til andre ansøgningsredskaber samt afklaring af manglende kvalifikationer. Derudover har tidligere projekter vist, at denne gruppe også i meget høj grad har behov for at få troen på egne evner og eget selvværd tilbage, da det ofte er ganske lavt.

  Projektperioden løber frem til den 31. december 2021.

  Økonomi- og personalemæssige konsekvenser

  Tilsagnet udgør et maksimalt tilskud på 1.070.000 kr. med 500.000 kr. i 2020 og 570.000 kr. i år 2021. Bevillingen bliver udbetalt i to rater efter indsendelse af delregnskab med udgangen af 2020, samt endeligt revisionspåtegnet regnskab med udgangen af 2021.

   

  Tilskuddet vil blive udbetalt bagudrettet på baggrund af regnskaber, der skal sendes årligt til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. Det vil sige, at udgifterne bliver afholdt i 2020 og 2021 og tilskuddet bliver udbetalt i 2021 og 2022. Der sker derfor en likviditetsmæssig forskydning så kassebeholdningen nedskrives med 500.000 kr. i 2020 og med 70.000 kr. 2021. Kassebeholdningen opskrives med 570.000 kr. i 2022. Projektet er samlet set udgiftsneutralt for Vallensbæk Kommune.

   

  Tilsagnsbeløbet bliver anvendt til løn til medarbejdere i projektet, lokaleleje, forplejning transport, og revision.

  Sammenhæng til udviklingsstrategien

  Indsatsen for at hjælpe borgere i job skal ses i lyset af udviklingsstrategiens fokus på at ville understøtte borgernes tilknytning til arbejdsmarkedet i alle faser af livet samt understøtte virksomhedernes behov for kvalificeret arbejdskraft. (delvision 1)

   

  Projektet understøtter tiltagene i Beskæftigelsesplan 2020.

  Kommunikation

  Ishøj Kommune bliver orienteret om bevillingen.

  Retsgrundlag

  Bekendtgørelse nr. 1276 af 31.oktober 2016 om administration af tilskud fra puljer under Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.

  Beslutning Økonomiudvalget den 22-01-2020

  Anbefales.

  Beslutning Kommunalbestyrelsen den 29-01-2020

  Godkendt.

 • Punkt 9 SSU - Højstrupparken - renovering af installationer

  Beslutningstema

  Vallensbæk Boligselskab har ansøgt om godkendelse af renoveringsprojekt i Højstrupparken, herunder optagelse af kreditforeningslån til finansiering, huslejestigninger og igangsættelse af projektet.

   

  Kommunalbestyrelsen skal godkende projektet, fordi det for beboerne indebærer en væsentlig lejestigning.

  Indstilling

  Sagen bliver behandlet i Social- og Sundhedsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

   

  Direktionscentret indstiller,

  • at Vallensbæk Boligselskabs ansøgning bliver godkendt

   

   

  ”Efter sagens behandling i Social- og Sundhedsudvalget er der indhentet svar fra KAB på et spørgsmål, jf. notat der er nyt bilag. Der er også indhentet en ny version af ansøgningen fra KAB med rettelse af en faktuel fejl vedr. den gennemsnitlige lejes størrelse.”

  Sagsfremstilling

  KAB har på vegne af Vallensbæk Boligselskab den 28. november 2019 ansøgt om godkendelse af et projekt vedrørende renovering af installationer i boligselskabets afdeling Højstrupparken. Godkendelsen omfatter afdelingens optagelse af realkreditforeningslån til finansiering, huslejeforhøjelse og igangsættelse af projektet.

   

  Om projektet

  Højstrupparken har fået udarbejdet en tilstandsvurdering på vand- og varmeinstallationer. Det viser sig, at afdelingens vandinstallationer og faldstammer er i meget dårlig stand med tæringer og utætheder, og der er behov for gennemgribende renovering af installationerne.

   

  Afdelingen har på et ekstraordinært afdelingsmøde den 29. august 2019 vedtaget og igangsat projektet, der vedrører renovering af vand-, afløbs- og varmeinstallationer i hele afdelingen. Projektet er efterfølgende godkendt enstemmigt på møde i organisationsbestyrelsen den 9. september 2019. Organisationsbestyrelsen er organisatorisk overordnet afdelingsbestyrelsen og dækker alle boligselskabets fire afdelinger.

   

  Projektet indeholder udskiftning af følgende installationer:

  ·         nyt varmeanlæg fra 1-strenget anlæg til 2-strenget, herunder nye radiatorer og rør i boligen

  ·         nye varmehovedrør i kælderen og nye varmeinstallationer i varmecentralen

  ·         nye vandinstallationer, herunder nye rør i boliger

  ·         nye hovedrør i kælderen og nye installationer for brugsvand i varmecentralen

  ·         nye faldstammer og rør i boliger

  Der er forventet byggestart i juli 2020 med forventet aflevering i foråret 2021.

   

  Der bliver ikke behov for genhusning i byggeperioden.

   

  Finansiering

  De samlede forventede udgifter til byggeprojektet er 23.983.151 kr. Hele beløbet finansieres ved optagelse af realkreditlån.

   

  Den nuværende gennemsnitlige husleje er 850 kr. pr. m2 pr. år. Projektet medfører en gennemsnitlig huslejestigning på 12,76% svarende til 108,51 kr. pr. m2 pr. år. Den gennemsnitlige årlige husleje bliver derved 959 kr. pr. m2 pr. år.

   

  Eksempler på gennemsnitlige månedlige lejestigninger i kr.:

  50 m2:         452 kr. pr. måned

  75 m2:         678 kr. pr. måned

  100 m2:        904 kr. pr. måned

  Baggrund for at kommunalbestyrelsen skal godkende

  Efter almenboliglovgivningen skal lejeforhøjelser som følge af forbedringsarbejder godkendes af kommunalbestyrelsen, hvis de overstiger 5 % af lejen. I det foreliggende tilfælde er lejestigningen som nævnt 12,76 %. Kommunalbestyrelsen skal også godkende optagelse af realkreditlån.

  Økonomi- og personalemæssige konsekvenser

  Boligselskabet ønsker ikke kommunal garanti for lånet. Godkendelsen påvirker ikke den kommunale økonomi.

  Sammenhæng til udviklingsstrategien

  Ingen bemærkninger.

  Kommunikation

  Kommunen sender svar til Vallensbæk Boligselskab/KAB.

  Retsgrundlag

  Almenboliglovens § 29 (vedr. godkendelse af låneoptag), almenlejelovens § 10, stk. 3, (vedr. godkendelse af huslejestigning) og § 79, stk. 4, i bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. (også vedr. huslejestigning).

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 14-01-2020

  Anbefales.

   

  Anette Sandgreen (A) havde meldt afbud til mødet. Erdal Colak (A) deltog som stedfortræder.

  Beslutning Økonomiudvalget den 22-01-2020

  Anbefales.

  Beslutning Kommunalbestyrelsen den 29-01-2020

  Godkendt.

 • Punkt 10 SSU - Samarbejdsaftale om kommunale akutfunktioner i Region Hovedstaden

  Beslutningstema

  KKR Hovedstaden har godkendt ”Samarbejdsaftale om kommunale akutfunktioner i Region Hovedstaden”. Kommunerne opfordres nu til at tiltræde aftalen.

  Indstilling

  Sagen bliver behandlet i Social- og Sundhedsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

   

  Center for Pleje og Omsorg indstiller,

  • at ”Samarbejdsaftale om kommunale akutfunktioner i Region Hovedstaden” bliver godkendt

  Sagsfremstilling

  KKR Hovedstaden har d. 7. november 2019 godkendt ”Samarbejdsaftale om kommunale akutfunktioner i Region Hovedstaden” og opfordrer nu kommunerne i Hovedstaden til at tiltræde aftalen. Ikrafttrædelsesdato for aftalen er d. 1. februar 2020, og den gælder indtil opsigelse eller revidering.

   

  Aftalen beskriver rammerne for samarbejdet mellem den kommunale akutfunktion, hospitalerne, 1813 og de praktiserende læger. Følgende punkter i samarbejdet bliver beskrevet:

  • Henvisning og visitation
  • Det lægefaglige behandlingsansvar
  • Delegation af opgaver
  • Afklaringsfase forud for henvisning til den kommunale akutfunktion
  • Henvisning til forløb i den kommunale akutfunktion
  • Samarbejde under forløb i den kommunale akutfunktion
  • Afslutning af forløb

  Samarbejdsaftalen er vedlagt som bilag.

   

  I tilknytning til samarbejdsaftalen lægges op til en forsøgsordning om honorering af praktiserende lægers ydelser ved kommunikation/rådgivning om patienter tilknyttet kommunale akutfunktioner. Forsøgsordningens formål er at styrke kvalitet og tilgængelighed i forhold til kommunikationen mellem de kommunale akutfunktioner og praktiserende læger (aftalen om forsøgsordning er ligeledes vedlagt som bilag).

   

  Ved godkendelse af samarbejdsaftalen bliver forsøgsordningen med honorering af praktiserende læger og de medfølgende udgifter også godkendt.

  Økonomi- og personalemæssige konsekvenser

  Hvad angår forsøgsordningen om honorering af de praktiserende læger, er der tale om en samlet årlig udgift på 4,2 millioner kr. Der lægges der op til en 50/50 finansiering heraf mellem region og kommuner.

   

  Vallensbæk Kommunes andel af udgiften, beregnet på baggrund af indbyggertal, er 19.024 kr. pr. år. (se bilag om administration af fælles forsøgsordning). Dette beløb afholdes indenfor Center for Pleje og Omsorgs egen budgetramme.

   

  Eventuel efterregulering ved mindreforbrug i forhold til den samlede ramme, vil blive tilbagebetalt til kommunerne efter fordelingsnøglen.

   

  Hvis samarbejdsaftalen bliver godkendt, træder honoreringsaftalen i kraft

  den 1. februar 2020 og udløber den 31. december 2020 med mulighed for

  genforhandling.

  Sammenhæng til udviklingsstrategien

  Sagen har sammenhæng med udviklingsstrategiens delvision 3 ”Livskvalitet i et godt og sundt liv” og til området ”Kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng i plejen” i Værdighedspolitik 2018-2021.

  Kommunikation

  Ingen bemærkninger

  Retsgrundlag

  Sundhedsloven §138-139.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 14-01-2020

  Anbefales.

   

  Anette Sandgreen (A) havde meldt afbud til mødet. Erdal Colak (A) deltog som stedfortræder.

  Beslutning Økonomiudvalget den 22-01-2020

  Anbefales.

  Beslutning Kommunalbestyrelsen den 29-01-2020

  Godkendt.

 • Punkt 11 BKU - Resultat af forældretilfredshedsundersøgelsen for 2019

  Beslutningstema

  Resultat af forældretilfredshedsundersøgelsen for 2019.

  Indstilling

  Sagen bliver behandlet i Børne- og Kulturudvalget.

   

  Center for Børn og Unge indstiller,  

  • at orientering om resultatet af forældretilfredshedsundersøgelsen 2019 bliver taget til efterretning

  Efter behandlingen i Børne- og Kulturudvalget er rapporterne for den enkelte institution og skole blevet vedlagt som bilag.

  Sagsfremstilling

  Vallensbæk Kommune har i efteråret 2019 fået gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt forældre til børn i samtlige dagtilbud, SFO’er og skoler i kommunen. Konsulentvirksomheden Rambøll Management Consulting har gennemført undersøgelsen for Vallensbæk Kommune.

   

  Undersøgelsen har til formål at indhente viden om forældrenes tilfredshed med deres barns dagtilbud, SFO og skole på en række områder. Undersøgelsens resultater vil blive anvendt til det videre arbejde med kvalitetsudvikling på 0-18 års området, både i den enkelte skole/SFO/institution og i forvaltningen.

   

  I alt har forældrene til 978 børn i dagtilbud og til 2.166 skolebørn været inviteret til at deltage i undersøgelsen via en e-mail med link til undersøgelsen. 738 forældre til børn i dagtilbud samt 1.341 forældre til skolebørn har svaret. Dermed har svarprocenten været henholdsvis 76% for dagtilbud, 67% for SFO’ er og 62% for skoler.

   

  Samlede resultater

  Rambøll Management Consulting har udarbejdet en rapport over tilfredshedsundersøgelsens resultater. Undersøgelsens konklusioner fremgår af den vedhæftede rapport og er opsummeret herunder.

   

  Dagtilbudsområdet

   

  Samlede resultater:

  • 83% af forældrene er meget tilfredse eller tilfredse med dagtilbuddet samlet set. Ved sidste undersøgelse i 2016 var tilfredsheden på 87%.
  • Forældrene er mest tilfredse med åbningstiderne samt med afstanden til daginstitutionen/dagplejen.
  • Der kan observeres forskelle i den samlede tilfredshed på tværs af kommunens daginstitutioner, i det der er den højeste samlede tilfredshed med Piletræet (gennemsnitsscore: 4,3 ud af 5) og den laveste samlede tilfredshed med Mejsebo (gennemsnitsscore: 3,5 ud af 5).
  • Den højeste samlede forældretilfredshed på dagtilbudsområdet er med frokostmåltidet, som 86% af forældrene er enten meget tilfredse eller tilfredse med.

  Væsentligste styrker

  Der er særlig høj forældretilfredshed med følgende:

  • Personalets indsats for at få børnene til at føle sig trygge og glade (86 %).
  • Personalets modtagelse af forældre og børn ved aflevering (84 %).
  • Aktiviteterne i dagligdagen (83 %).

  Væsentligste opmærksomhedspunkter 

  Der er relativt lav forældretilfredshed med følgende:

  • Den tid, personalet har til børnene (51 %).
  • De fysiske rammer indendørs (58 %).

  Skoleområdet

   

  Samlede resultater:

  • 71% af forældrene er meget tilfredse eller tilfredse med deres barns skole samlet set. Ved sidste undersøgelse i 2016 var tilfredsheden også på 71%.
  • Forældrene er meget tilfredse med omfanget af egen deltagelse, når skolen inviterer forældrene, idet 88 % er meget tilfredse eller tilfredse.
  • Forældrene er meget tilfredse med lærernes og pædagogernes evne til at få børnene til at føle sig trygge og glade, idet 76 % er tilfredse eller meget tilfredse.
  • Der er derimod lav tilfredshed med inddragelsen af børnenes elevplaner i kommunikationen mellem forældre, lærere og pædagoger (44 %), lærernes og pædagogernes arbejde med at sætte mål for læring (46 %), ledelsens evne til at lede skolen (52 %) samt skolens fysiske rammer indendørs (53 %).

  Væsentligste styrker 

  Der er særlig høj forældretilfredshed med følgende:

  • Lærernes og pædagogernes arbejde med at få børnene til at føle sig trygge og glade (76 %).
  • Lærernes og pædagogernes arbejde med at udfordre børnene fagligt (74 %).
  • Lærernes og pædagogernes arbejde med at skabe en varieret skoledag for børnene (67 %). 

  Væsentligste opmærksomhedspunkter 

  Der er relativt lav forældretilfredshed med følgende:

  • Skolens indsats for at begrænse mobning (58 %). 
  • Lærernes og pædagogernes arbejde med at skabe ro og orden i klassen (59 %).

  SFO-området

  Samlede resultater:

  • 68% af forældrene er meget tilfredse eller tilfredse med barnets SFO samlet set. Ved sidste undersøgelse i 2016 var tilfredsheden på 72%.
  • På tværs af klassetrin varierer forældrenes tilfredshed med SFO’en. Forældrene til børn i 0. klasse er mest tilfredse, mens forældre til børn i 4. klasse er mindst tilfredse. Der ses dermed en tendens til at forældrene bliver lidt mindre tilfredse, hver gang deres barn rykker et klassetrin op. 

  Væsentligste styrker 

  Der er særlig høj forældretilfredshed med følgende: 

  • Ventetid på at få en plads i SFO (81 %). Der er ingen ventetid på at få plads i SFO).

  Væsentligste opmærksomhedspunkter

  Der er relativt lav forældretilfredshed med følgende:

  • Antallet af personale i forhold til antallet af børn (47 %).
  • Inddragelse af forældrene i aktiviteterne i SFO’en (49 %).  

  Det videre forløb

  Processen herfra er, at alle skoler og institutioner modtager egne resultater af forældretilfredshedsundersøgelsen. De drøfter skolens/institutionens egen delrapport på et af de kommende skolebestyrelses-/forældrebestyrelsesmøder. Skolebestyrelserne/forældrebestyrelserne skal drøfte undersøgelsens resultater samt hvordan brugertilfredsheden kan styrkes. Desuden skal de drøfte, hvordan det bliver sikret, at øvrige forældre bliver orienteret om resultater og indsatser. I forvaltningen vil de væsentligste opmærksomhedspunkter blive drøftet, og behovet for lokale og tværgående indsatser vil blive besluttet. 

  Baggrund for undersøgelsen

  Spørgerammen for undersøgelsen er en kombination af lokalt formulerede spørgsmål og en række faste, nationale spørgsmål om tilfredshed, der udspringer af aftalen om kommunernes økonomi for 2011. Konceptet er sidenhen udviklet yderligere. I aftalen anbefales det, at kommunerne hvert andet år offentliggør den brugeroplevede kvalitet hos forældre til børn i dagtilbud, forældre til børn i SFO/fritidshjem samt elever i folkeskolen.

  Økonomi- og personalemæssige konsekvenser

  Ingen bemærkninger.

  Sammenhæng til udviklingsstrategien

  Kommunen måler forældrenes tilfredshed. Dette er i tråd med delvision 1, hvor vi er i dialog med brugere og pårørende om hverdagen i daginstitutioner, skoler, plejeenhed mv.

  Kommunikation

  Den kommunale rapport fra undersøgelsen er vedlagt som bilag. Den bliver tilgængelig på kommunens hjemmeside efter den politiske behandling. Der er også udarbejdet delrapporter for den enkelte institution, som institutionen i samarbejde med bestyrelsen får som et værktøj til den videre kvalitetsudvikling. Ud over dette er der udarbejdet en forkortet version af den samlede rapport.

  Retsgrundlag

  Ingen bemærkninger.

  Beslutning Børne- og Kulturudvalget den 15-01-2020

  Blev taget til efterretning.
  Udvalget besluttede samtidig at indbringe sagen for kommunalbestyrelsen.

  Beslutning Økonomiudvalget den 22-01-2020

  Anbefales.

  Beslutning Kommunalbestyrelsen den 29-01-2020

  Blev taget til efterretning.

 • Punkt 12 BKU - Udmøntning af budgetforlig 2020 - SSP

  Beslutningstema

  Udmøntning af budgetforlig 2020 på SSP-området.

  Indstilling

  Sagen bliver behandlet i Børne- og Kulturudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

   

  Center for Børn og Unge indstiller,

  • at forslag til udmøntning af budgetforlig 2020 på SSP-området bliver godkendt

  Sagsfremstilling

  I budgetforliget 2020 blev kommunalbestyrelsens partier enige om at afsætte yderligere 250.000 kr. til SSP-arbejdet. I forligsteksten lægges der vægt på at øge trygheden blandt de unge i kommunen samtidig med at beløbet anvendes forebyggende med henblik på at sikre, at de unge i Vallensbæk ikke kommer ud i kriminalitet.

   

  I Vallensbæk er der en gruppe af unge på ca. 20 i alderen 16 år og opefter, som skaber utryghed ved deres adfærd i det offentlige rum. I 2019 har de bevæget sig rundt i kommunen og har slået sig ned forskellige steder.

   

  Det nuværende SSP-gadeteam har forsøgt at komme i kontakt og dialog med de unge uden stor succes.

   

  Der er to gadeplansmedarbejderstillinger på henholdsvis 15 og 12 timer – hvoraf den ene stilling er vakant. Derudover er der ansat en fuldtidskonsulent på SSP-området, som varetager koordinering af indsatsen og samarbejde med myndighederne.

   

  Gadeteamet er på gaden primært i aftentimerne indtil kl. 23.00

   

  Med yderligere 250.000 kr. til SSP-arbejdet foreslår Center for Børn og Unge at udvide og styrke gadeplansindsatsen.

   

  Der sættes ind på to fronter:

  1.    Tryghed for unge og borgere i Vallensbæk

  Der er brug for at skabe tryghed for de unge og borgerne. Det skal være trygt at gå i ungdomsklubben, komme i Idrætscenteret, i Kultur- og borgerhuset og andre steder i kommunen.

  2.    Styrkede relationer og håndholdt indsats for gruppen af utilpassede unge

  Der skal arbejdes med relationerne og kommunikationen med de unge, så der er en mere håndholdt indsats for den enkelte unge, og koordineringen mellem skole, forældre og myndighedsområderne skal opprioriteres.

  Center for Børn og Unge foreslår, at der bliver ansat yderligere to opsøgende medarbejdere på hver 12 timer, så der fremadrettet er fire opsøgende medarbejdere i gadeteamet. De fire gadeplansmedarbejdere skal samarbejde tæt med den fuldtidsansatte SSP-konsulent.

   

  Med fire medarbejdere vil der kunne være to på gaden næsten hver aften, og gadeteamet vil være synlige i gadebilledet. Gadeplansarbejdet organiseres så medarbejderne for det meste går to og to. Dette dels for at medarbejderne får et samlet kendskab og relationer til de unge, og dels for at tage hensyn til medarbejdernes sikkerhed. Med de ekstra timer kan medarbejderne arbejde med at skabe relationer til den enkelte unge og sikre en mere håndholdt og koordineret tværfaglig indsats sammen med Den Kommunale Ungeindsats i forhold til at få de unge i uddannelse og job.

   

  Gadeplansmedarbejdernes primære opgaver bliver at skabe følgende:

   

  Tryghed

  • At være synlige i det offentlige rum – også ved særlige arrangementer, f.eks. i Ungdomsskolen
  • At skabe tryghed for unge og borgere i Vallensbæk

  Håndholdt indsats

  • At være i dialog med de unge
  • At afdække specifikke problematikker og bidrage til SSP-konsulentens koordinerende indsats for den enkelte unge, og at samarbejde med skoler, forældre og myndigheder
  • At arbejde på at skabe aktiviteter sammen med de unge

  Forebyggelse og samarbejde

  • Afholde bekymringssamtaler i samarbejde med lokalpolitiet og Den Kommunale Ungeindsats
  • Samarbejde med gadeteams i nabokommunerne
  • Indsatser i samarbejde med lokalpolitiet

  Den kriminalitetsforebyggende effekt af det opsøgende arbejde vil formentlig have størst effekt på den tryghedsskabende og forebyggende indsats for kommunes unge og borgere, og vil formentlig have mindre effekt på Vallensbæk Kommunes kriminalitetsstatistik.

  Økonomi- og personalemæssige konsekvenser

  Der er afsat 250.000 kr. i budget 2020 og overslagsårene.

  Sammenhæng til udviklingsstrategien

  Sagen understøtter delvision 5 - Et udviklende børne- og ungeliv.

  Kommunikation

  Ingen bemærkninger.

  Retsgrundlag

  Ingen bemærkninger.

  Beslutning Børne- og Kulturudvalget den 15-01-2020

  Anbefales.

  Beslutning Økonomiudvalget den 22-01-2020

  Anbefales.

  Beslutning Kommunalbestyrelsen den 29-01-2020

  Godkendt.

 • Punkt 13 Forslag fra Gruppe O: Indførsel af halal-frie alternativer i alle kommunale madtilbud

  Beslutningstema

  Gruppe O har fremsendt følgende forslag:

   

  ” Forslag om at indføre halal-frie alternativer i alle kommunale madtilbud

   

  Indstilling:

  -          At der indføres en forpligtelse for alle kommunale madleverandører såsom daginstitutioner, skoler og plejeboliger til at tilbyde et halal-frit alternativ til mad, der er tilberedt af halal-certificerede fødevarer.

  Sagsfremstilling:

  Dansk Folkeparti har ved henvendelse til borgmesteren den 31. oktober 2019 fået oplyst, at en række daginstitutioner i Vallensbæk enten udelukkende eller delvis anvender halal-slagtet kød i produktionen af fødevarer til børnene.

   

  Fire institutioner anfører, at de alene anvender halal-slagtet kød – nemlig Løkkebo, Syvhøjvænge, Sommerfuglen og Nøddeboparken.

   

  Fire institutioner angiver, at de køber halalslagtet kød til de muslimske børn nemlig Piletræet, Birkely, Stien og Amalieparken – to af institutionerne Stien og Amalieparken angiver, at de, når der anvendes hakket oksekød, alene anvender halal-slagtet kød - også til de danske børn.

   

  Halal-slagtning foregår ved at dyrets halspulsåre overskæres mens dyret er i live. I Danmark oftest efter at dyret er blevet bedøvet. Det er dog muligt at få dispensation, så dyret kan halal-slagtes uden forudgående bedøvelse. Importeret halal-slagtet kød er ofte tilvejebragt gennem slagtning uden bedøvelse. Halal-slagtning indebærer samtidig at en muslimsk bøn – den muslimske trosbekendelse – nedkastes over dyret, mens dyret dræbes.

   

  Virksomheder, der ønsker at blive halal-certificerede skal betale en afgift – dels for at opnå godkendelsen, dels en afgift per produceret enhed. I Danmark svares der afgifter til Islamisk Kulturcenter. Islamisk Kulturcenter er identisk med Danmarks næstældste moské placeret på Horsebakken i Københavns Nord-vestkvarter. Islamisk Kulturcenter er registreret som en frivillig forening. Foreningens regnskaber er derfor ikke offentlige. Det er dermed ikke muligt at finde ud af, hvad de afgifter, som danske virksomheder betaler for at være halal-certificerede går til.

   

  Efterhånden som flere og flere kommuner overgår til at servere halal-slagtet kød, så stiger indtægten for Islamisk Kulturcenter samtidig. Danske borgere bidrager altså gennem deres skattekroner og deres betaling for deres børns daginstitution til en moské-forening i Danmark.

   

  Der er således tre årsager til at borgerne i Vallensbæk kommune som minimum bør have ret til et halal-frit alternativ til den mad, der serveres i institutionerne.

   

  For det første af dyrevelfærdsmæssige årsager – kødet kan være slagtet på en måde der indebærer stor lidelse for dyret.

   

  For det andet af etiske årsager – ens børn skal ikke tvinges til at spise kød, der er slagtet som led i et religiøst ritual.

   

  For det tredje – borgere skal ikke tvinges til økonomisk at bidrage til et trossamfund fremmed for den evangelisk-lutherske kirke.

   

  I to kommuner – Randers og Horsens – er det allerede vedtaget at børn skal kunne tilbydes et halal-frit alternativ i kommunens institutioner.

   

  Dansk Folkeparti ønsker at et lignende tilbud gives til borgerne i Vallensbæk Kommune.”

  Beslutning Kommunalbestyrelsen den 29-01-2020

  Grupperne C og A stillede følgende ændringsforslag:

   

  ”Det indskærpes over for de kommunale institutioner, herunder daginstitutioner, skoler og plejecentre, at maden, der produceres og tilbydes til børnene og de ældre, skal tage udgangspunkt i den danske madtradition og leve op til Sundhedsstyrelsens anbefalinger og kommunens retningslinjer.  

   

  Der skal dog vises respekt for børn og ældre, der på grund af særlige behov kan fravælge bestemte fødevarer. Disse skal sikres et ernæringsrigtigt alternativ.”

   

   

  Ændringsforslaget blev sat til afstemning

   

  For stemte Gruppe C (8 stemmer) og Gruppe A (5 stemmer), i alt 13 stemmer.

   

  Gruppe O (2 stemmer) undlod at stemme.

   

  Ændringsforslaget var herefter godkendt.

   

   

  Det oprindelige forslag blev herefter ikke sat til afstemning.

 • Punkt 14 Beretning fra borgmesteren og udvalgsformændene

  Beretning

  Jan Høgskilde, formand for Teknik- og Miljøudvalget, orienterede om følgende:

  • Samarbejde om støjbekæmpelse
 • Punkt 15 Forespørgsler fra medlemmerne

  Forespørgsler

  Kenneth Kristensen Berth spurgte til

  • Tilrettelæggelse af den kommende grundlovsceremoni

   

   

  Borgmesteren svarede.

 • Punkt 16 Spørgetid