You are here

Kommunalbestyrelsen - 21-12-2016

Dato: Onsdag den 21. december 2016 Tid: Kl. 17:00
Udvalg: Kommunalbestyrelsen
Sted: Kommunalbestyrelsessalen på Rådhuset
 • Punkt 1 Godkendelse af dagsorden

  Beslutningstema

  Kommunalbestyrelsen skal godkende mødets dagsorden

  Indstilling

  Borgmesteren indstiller til Kommunalbestyrelsen,

  • at godkende dagsordenen

  Beslutning Kommunalbestyrelsen den 21-12-2016

  Sag nr. 4 behandles først.

   

  Godkendt.

 • Punkt 2 Beretning fra borgmesteren og udvalgsformændene(Lukket)

 • Punkt 3 Forespørgsler fra medlemmerne(Lukket)

 • Punkt 4 TMU - Salg af areal(Lukket)

 • Punkt 5 2. behandling af ændring af styrelsesvedtægten

  Beslutningstema

  Kommunalbestyrelsen skal 2. behandle et forslag om ændring af kommunens styrelsesvedtægt.

  Indstilling

  Sagen bliver behandlet i Kommunalbestyrelsen.

   

  Direktionscentret indstiller,

   

  • at forslaget til ændring af kommunens styrelsesvedtægt bliver godkendt ved 2. behandling

  Sagsfremstilling

  På Kommunalbestyrelsens ekstraordinære møde den 13. december 2016 blev det besluttet at justere puljen til vederlæggelse af bl.a. udvalgsformænd og formanden for Folkeoplysningsudvalget. Det skete for at fastholde udgifterne til vederlæggelse nogenlunde på det nuværende niveau.

   

  Denne beslutning forudsætter en ændring af styrelsesvedtægten. Det skyldes, at det i styrelsesvedtægten er fastsat, hvor stor en procentdel af borgmestervederlaget der tilfalder formanden for Teknik- og Miljøudvalget, Social- og Sundhedsudvalget, Børne- og Kulturudvalget og Folkeoplysningsudvalget. Det følger af vederlagsreglerne, at netop disse vederlag skal fastsættes i styrelsesvedtægten.

   

  En ændring af styrelsesvedtægten skal godkendes af Kommunalbestyrelsen på to møder med mindst 6 dages mellemrum.

   

  På mødet den 13. december godkendte Kommunalbestyrelsen første gang ændringen af styrelsesvedtægten.

   

  Uddrag af sagsfremstillingen fra mødet den 13. december:

   

  Ændring af styrelsesvedtægten

  I kommunens styrelsesvedtægt er det fastsat, at formændene for Teknik- og Miljøudvalget, Social- og Sundhedsudvalget, Børne- og Kulturudvalget og Folkeoplysningsudvalget får vederlag på henholdsvis 35, 40, 35 og 10 procent af borgmestervederlaget.

   

  Hvis det besluttes at nedjustere vederlagspuljen, skal styrelsesvedtægten ændres. Nedjusteringen kan ske, så vederlagene ændres til henholdsvis 27, 31, 27 og 8 procent af borgmestervederlaget. Derved vil vederlagene være stort set som nu.

   

  En ændring af styrelsesvedtægten skal behandles på to møder i Kommunalbestyrelsen med mindst 6 dages mellemrum.

   

  En ændring af styrelsesvedtægten kan behandles på to møder i december med mindst 6 dages mellemrum. Men den kan også behandles på et møde i december og et møde i januar 2017 og få virkning fra 1. februar 2017.

   

  Forvaltningen indstiller, at § 18 i styrelsesvedtægten ændres til:

   

  ”Vederlag

   

  § 18. Vederlaget til formanden for Teknik- og Miljøudvalget udgør 27 % af borgmesterens vederlag.

   

  Vederlaget til formanden for Børne- og Kulturudvalget udgør 27 % borgmesterens vederlag.

   

  Vederlaget til formanden for Social- og Sundhedsudvalget udgør 31 % af borgmesterens vederlag.

   

  Vederlaget til formanden for Folkeoplysningsudvalget udgør 8 % af borgmesterens vederlag.”

  Økonomi- og personalemæssige konsekvenser

  På Kommunalbestyrelsens møde den 13. december 2016 blev der truffet afgørelse om den fremtidige størrelse af vederlag til udvalgsmedlemmer, udvalgsformænd, første viceborgmester og formanden for Folkeoplysningsudvalget. Den stigning i udgiften til vederlag, der er en konsekvens af beslutningen, kunne rummes inden for det eksisterende budget.

   

  Ændringen af styrelsesvedtægten skal blot sikre, at beslutningen om størrelsen af vederlaget til formændene for Teknik- og Miljøudvalget, Social- og Sundhedsudvalget, Børne- og Kulturudvalget og Folkeoplysningsudvalget bliver gennemført. Denne sag har derfor ikke selvstændige økonomiske konsekvenser.

  Sammenhæng til kommuneplanstrategi

  Ingen bemærkninger.

  Kommunikation

  Den ændrede styrelsesvedtægt offentliggøres på kommunens hjemmeside.

  Retsgrundlag

  Vederlagsbekendtgørelsen.

  Beslutning Kommunalbestyrelsen den 21-12-2016

  Indstillingen blev sat til afstemning.

   

  For stemte Gruppe C (8 stemmer), Gruppe A (4 stemmer) og Gruppe V (1 stemme), i alt 13 stemmer.

   

  Imod stemte Gruppe O (2 stemmer).

   

  Indstillingen var herefter godkendt.

   

   

  Gruppe O afgav følgende mindretalsudtalelse:

   

  ”Dansk Folkeparti mener, at procenterne til aflønning af udvalgsformænd og første viceborgmesteren skulle være fastsat, så lønningerne præcist afspejlede niveauet i 2016, og der altså ikke var tale om en de facto lønstigning på 24.327 kr.”

 • Punkt 6 ØU - Ansøgning til Økonomi- og Indenrigsministeriet om dispensation til at give diæter til stedfortrædere

  Beslutningstema

  Der skal træffes beslutning om at bede Økonomi- og Indenrigsministeriet om dispensation til fortsat at kunne give en diæt til en stedfortræder i alle tilfælde, hvor den pågældende deltager i et enkelt møder i Kommunalbestyrelsen.

  Indstilling

  Direktionscenteret indstiller,

   

  • at det bliver godkendt, at forvaltningen beder Økonomi- og Indenrigsministeriet om dispensation til at kunne give en diæt i alle tilfælde, hvor en stedfortræder deltager i et enkelt møde i Kommunalbestyrelsen

  Sagsfremstilling

  Kommunalbestyrelsen vedtog i juni 2011 at ændre styrelsesvedtægten og fastsætte en bestemmelse om udvidet adgang til at indkalde stedfortræder til Kommunalbestyrelsens møder. Det er en mulighed, der følger af styrelsesloven.

   

  Bestemmelsen betyder, at der skal indkaldes stedfortræder til enkelte møder i Kommunalbestyrelsen (ikke kun ved sygdom, men) i alle tilfælde, hvor et medlem har lovligt forfald, også selv om forfaldet forventes at vare kortere end en måned.

   

  Forvaltningen har hidtil efter fast praksis udbetalt stedfortræderen en diæt efter deltagelsen i et møde. Størrelsen på en diæt har været 410 kr. i 2016 og er steget med 5 kr. hvert år.

   

  Stedfortræderens modtagelse af en diæt i disse tilfælde kræver efter styrelsesloven en dispensation fra Økonomi- og Indenrigsministeriet. Forvaltningen har ikke været opmærksom på dette og har aldrig søgt en sådan dispensation. Det er det, der nu foreslås rettet op på.

   

  Der er praksis for, at ministeriet meddeler sådanne dispensationer.

   

  Uden en dispensation har stedfortræderen i virkeligheden kun været berettiget til et ”forholdsmæssigt vederlag”. Udregnet som 1/30 af et månedligt kommunalbestyrelsesvederlag ville sådan et vederlag have udgjort 248 kr. (i aktuelt niveau).

   

  Efter forvaltningens opfattelse er en diæt en rimelig aflønning for deltagelsen i et enkelt møde. Bl.a. fordi det er samme beløb, som efter vederlagsreglerne udbetales til en stedfortræder, der uden en bestemmelse om udvidet stedfortræderindkaldelse udbetales til en stedfortræder, der deltager i et enkelt møde pga. et medlems sygdom.

   

  Siden 2011 har der kun været indkaldt stedfortræder efter den udvidede stedfortræderindkaldelse et ret begrænset antal gange. 

  Økonomi- og personalemæssige konsekvenser

  Der vil ikke være merudgifter ved fortsat at give en diæt til stedfortrædere, der i de omhandlede tilfælde deltager i enkelte møder i Kommunalbestyrelsen.

  Sammenhæng til kommuneplanstrategi

  Ingen bemærkninger.

  Kommunikation

  Korrespondance med Økonomi- og Indenrigsministeriet.

  Retsgrundlag

  Styrelseslovens § 15, stk.1 og 2 og § 65 c

   

  Styrelsesvedtægtens § 2, stk. 1

  Beslutning Økonomiudvalget den 13-12-2016

  Anette Eriksen deltog ikke i mødet. Som stedfortræder deltog Søren Mayntz.

   

  Kenneth Kristensen Berth deltog ikke i denne sags behandling. Som stedfortræder deltog Carina Kristensen Berth.

   

   

  Anbefales.

  Beslutning Kommunalbestyrelsen den 21-12-2016

  Godkendt.

 • Punkt 7 ØU - Beredskabspolitik

  Beslutningstema

  Beredskabspolitik for Vallensbæk Kommune fremlægges til godkendelse.

  Indstilling

  Sagen bliver behandlet i Økonomiudvalget og i Kommunalbestyrelsen.

   

  Direktionscenteret indstiller, på baggrund af Beredskabskommisionens oplæg,

   

  • at forslag til beredskabspolitik bliver godkendt

  Sagsfremstilling

  I forbindelse med at det nye fælles beredskab (Østsjællands Beredskab) er trådt i kraft, skal der arbejdes med helhedsorienteret beredskabsplanlægning i alle kommuner. Beredskabspolitikken er en del af dette og fastlægger rammerne for, hvordan der efterfølgende skal arbejdes med helhedsorienteret beredskabsplanlægning i kommunerne. 

   

  Beredskabskommissionen godkendte på deres møde d. 17. februar 2016 en fælles skabelon for en beredskabspolitik. Kommunerne bestemmer dog selv ambitionsniveauet i forhold til indholdet i politikken.

   

  Beredskabspolitikken skal godkendes af kommunalbestyrelserne i de enkelte kommuner. 

   

  Der er med udgangspunkt i skabelonen udarbejdet et forslag til en beredskabspolitik for Vallensbæk Kommune.

   

  Forslaget til beredskabspolitik for Vallensbæk Kommune opfylder lovgivningens krav, og er tilrettet Vallensbæk for at sikre et uforandret serviceniveau i Vallensbæk Kommune. De andre kommuner i fællesskabet har på samme måde kunnet tilrettet serviceniveauet, som de har ønsket.

   

  Beredskabspolitikken beskriver følgende områder: Ledelse, planlægning, forebyggelse, uddannelse, øvelse og evaluering samt beredskabsplaner. Det centrale mål i politikken er, at færrest mulige antal institutioner eller serviceydelser må lukke i forbindelse med uregelmæssigheder eller krise i et område eller en funktion.

  Efterfølgende arbejde

  Efter godkendelse af beredskabspolitikken vil Østsjællands Beredskab fremsende et forslag til, hvordan beredskabsplanlægningen bliver implementeret i kommunen i form af et program, der består af henholdsvis en hovedplan (beredskabsplan) og en række delplaner.

  Østsjællands Beredskab udarbejder hovedplanen for den enkelte kommune og udarbejder de beredskabsplaner, der vedrører beredskabets område. Delplaner på øvrige områder, herunder bl.a. beredskabsplan på sundhedsområdet og beredskabsplan på miljøområdet, skal udarbejdes af de afdelinger i kommunen, som planerne vedrører.

   

  Kommunerne bestemmer selv, i hvilket tempo beredskabsplanerne skal udarbejdes, og hvorvidt tidligere delplaner skal redigeres eller kan indgå direkte i den nye helhedsplan. Østsjællands Beredskab bistår med skabeloner, vejledning og sparring, hvor der er behov for dette. Når hovedplan og delplaner i de enkelte kommuner er lavet, skal de godkendes af kommunalbestyrelsen og sendes til orientering hos Beredskabsstyrelsen.

  Økonomi- og personalemæssige konsekvenser

  Ingen bemærkninger.

  Sammenhæng til kommuneplanstrategi

  Ingen bemærkninger.

  Kommunikation

  Beredskabspolitikken offentliggøres på kommunens hjemmeside.

  Retsgrundlag

  Beredskabslovens § 25.

  Beslutning Økonomiudvalget den 13-12-2016

  Anette Eriksen deltog ikke i mødet. Som stedfortræder deltog Søren Mayntz.

   

  Kenneth Kristensen Berth deltog ikke i denne sags behandling. Som stedfortræder deltog Carina Kristensen Berth.

   

   

  Anbefales.

  Beslutning Kommunalbestyrelsen den 21-12-2016

  Godkendt.

 • Punkt 8 ØU - Beskæftigelsesplan 2017

  Beslutningstema

  Kommunalbestyrelsen skal godkende beskæftigelsesplan for 2017.

  Centerchef René Mikkelsen deltager under behandlingen af punktet på Økonomiudvalgets møde.

  Indstilling

  Sagen bliver behandlet i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

   

  Center for Beskæftigelse indstiller,

  • at Beskæftigelsesplan 2017 bliver godkendt

  Sagsfremstilling

  Beskæftigelsesplanen beskriver de indsatser og målsætninger, som Vallensbæk Jobcenter har i 2017.

   

  Beskæftigelsesplanen medvirker til at sikre sammenhæng mellem de beskæftigelses-politiske udfordringer i Vallensbæk Kommune og Ishøj Kommune, de politiske mål og den overordnede strategiske prioritering og tilrettelæggelse af indsatsen.

   

  Ledigheden er aktuelt 3,6 procent (per sept. 2016) i Vallensbæk Kommune og 8,0 procent i Ishøj Kommune.

   

  Arbejdsmarkedet er i positiv udvikling med de seneste års stigende beskæftigelse, faldende ledighed og voksende jobmarked. Det betyder forbedrede beskæftigelsesmuligheder for jobcentrets målgrupper, og Jobcentrets strategier skal ses i det lys.

   

  Jobcenteret vil udnytte efterspørgslen efter medarbejdere på arbejdsmarkedet til at få de jobparate hurtigere ud og de marginaliseringstruede tættere på arbejdsmarkedet gennem opkvalificering og tværfaglig indsats. Vi har målgrupper, der ikke er homogene, som skal have individuelle, vedkommende indsatser. Samarbejdet med virksomheder om rekruttering og opkvalificering bliver et centralt udviklingsområde.

    

  Beskæftigelsesministerens fire vejledende fokusområder belyses i beskæftigelsesplanen.

   

  Ministerens fokus er:

   

  ·       Virksomhederne skal sikres den nødvendige og kvalificerede arbejdskraft

  ·       Flere unge skal have en uddannelse

  ·       Borgere i udkanten af arbejdsmarkedet, herunder langtidsledige

  kontanthjælpsmodtagere, skal tættere på eller ind på arbejdsmarkedet

  ·       Flere flygtninge og familiesammenførte skal være selvforsørgende

   

  Beskæftigelsesplanen indeholder også lokale målsætninger for jobparate borgere, sygedagpengemodtagere og den beskæftigelsesrettede integrationsindsats.

   

  Beskæftigelsesplanens primære målsætninger er:

  • Unge uden en uddannelse skal tage en uddannelse
  • Flere jobparate kontanthjælpsmodtagere og a-dagpengemodtagere skal i job og uddannelse
  • Antallet af personer på sygedagpenge og i jobafklaring fastholdes i 2017 på 2016-niveau, og andelen, som har fået virksomhedsrettet tilbud, skal øges
  • I løbet af integrationsperioden skal flere borgere komme i ordinære job og uddannelse
  • Antallet af langtidsledige skal reduceres
  • Flere voksne aktivitetsparate skal i job og uddannelse
  • Samarbejdet med virksomheder skal udbygges

  Vallensbæk Beskæftigelsesforum og Ishøj Beskæftigelsesudvalg har bidraget med input til planen. Planen bygger desuden på RAR-Hovedstadens (som er det regionale arbejdsmarkedsråd for Hovedstaden) strategi og udviklingsplan 2016-18 samt anbefalinger fra DA og LO.

   

  Økonomi- og personalemæssige konsekvenser

  Aktiviteterne i beskæftigelsesplanen bliver afholdt inden for det eksisterende budget.

  Sammenhæng til kommuneplanstrategi

  Beskæftigelsesplanens initiativer kan ses i sammenhæng med kommuneplanstrategiens fokus på at sikre kvalificeret arbejdskraft. Herunder ønsket om at skabe jobmuligheder, sikre en god dialog med virksomheder og støtte de unges vej ind på arbejdsmarkedet.

  Kommunikation

  Beskæftigelsesplanen bliver sendt til Ishøj Kommune.

   

  Når beskæftigelsesplanen er vedtaget i Vallensbæk Kommune, bliver den tilgængelig i en trykt udgave og på hjemmesiden. Det skal efter lovgivningen ske senest den 31. januar 2017.

  Retsgrundlag

  Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats.

  Beslutning Økonomiudvalget den 13-12-2016

  Anette Eriksen deltog ikke i mødet. Som stedfortræder deltog Søren Mayntz.

   

  Kenneth Kristensen Berth deltog ikke i denne sags behandling. Som stedfortræder deltog Carina Kristensen Berth.

   

   

  Centerchef René Mikkelsen deltog ikke under behandlingen af sagen (som det er anført under beslutningstema).

   

   

  Anbefales.

  Beslutning Kommunalbestyrelsen den 21-12-2016

  Godkendt.

 • Punkt 9 TMU - Godkendelse af byggeprojekt - Vallensbæk Strandvej 173

  Beslutningstema

  På vegne af grundejer søger rådgiver Mikkel Bro Petersen om forhåndsgodkendelse af udkast til byggeprojekt på Vallensbæk Strandvej 173. Byggeprojektet omhandler opførelse af fem rækkehuse.

   

  En forudsætning for at projektet kan gennemføres er, at projektforslaget lever op til lokalplanens formålsparagraf 1.2 ”Strandvejskarakter” og at Vallensbæk Kommune træffer beslutning om at sælge matr.nr. 74 til ejeren af Vallensbæk Strandvej 173, jf. henvisningen til en anden sag på dagsordenen nedenfor.

   

  Der udover kræver projektet, at der dispenseres fra enkelte bestemmelser i lokalplan nr. 77.

   

  Sagen var sat på dagsordenen på oktober-møderækken, men blev taget af dagsordenen forud for Økonomiudvalgets behandling med henblik på yderligere undersøgelser i forvaltningen.

   

  Sagen har sammenhæng med den sag på dagsordenen, der handler om salg af et areal beliggende Vallensbæk Strandvej 173.

  Indstilling

  Sagen bliver behandlet i Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

   

  Center for Teknik indstiller,

  • at skitsen til byggeprojektet bliver godkendt i forhold til formålet i lokalplanens § 1.2, om at udvikle og styrke bygningsstrukturen i området, så den fremstår som strandvejsbebyggelse langs Vallensbæk Strandvej.
  • at rækkehusene bliver opført efter samme udstykningsprincip som for en villa eller et dobbelthus jf. lokalplan nr. 77 § 4
  • at der bliver meddelt dispensation fra lokalplan nr. 77 § 5.11 til at undlade etablering af vendeplads for enden af en kort blind vej og fra § 6.3 til en mindre overskridelse af den maksimalt tilladte bebyggelsesprocent for enderækkehuse.

  Sagsfremstilling

  Det ønskede byggeprojekt består af fem rækkehuse, hvoraf tre rækkehuse er i to plan på hver 150 m2 og 2 rækkehuse i et plan på hver 159 m2.

   

  I alt består projektet af 768 m2 bolig samt af 325 m2 privat fællesvej. Der er projekteret med to parkeringspladser til hver bolig, hvilket er i overensstemmelse med parkeringsnormen i lokalplanen. 

   

  Boligerne får hvidpudsede facader brudt med mørke vinduesrammer samt indarbejdede felter af olieret træ. Tagene er udformet med ensidig taghældning på 10 grader.

   

  Foran boligerne ud mod Vallensbæk Strandvej bliver der opført en hvidpudset mur i en højde på 1,6 meter.

   

  En del af byggeprojektet omhandler et ønske om at købe kommunens areal på matrikel nr. 74. Grundsalget behandles i et selvstændigt dagsordenspunkt.

   

   

  Strandvejskarakter

  En forudsætning for at projektet kan gennemføres er, at der bliver taget stilling til om, projektforslaget kan leve op til Lokalplanens formålsparagraf 1.2 om ”at give mulighed for at udvikle og styrke bygningsstrukturen i området, så den fremstår som strandvejsbebyggelse langs Vallensbæk Strandvej”.

   

  Center for Teknik vurderer, at rækkehusene er af en kvalitet, karakter og arkitektur, der vil passe ind på Vallensbæk Strandvej og bidrage positivt til dannelse af en strandvejskarakter. Center for Teknik anbefaler derfor projektet.

   

  Udstykningsprincip

  Lokalplanens udstykningsprincipper beskriver ikke 2-plans rækkehuse i første række ud mod Vallensbæk Strandvej. Center for Teknik anbefaler derfor, at man vurderer projektet samlet som et dobbelthus eller en villa. Derved får man en realistisk sammenligning af byggeriets omfang sat op mod de typer byggeri, man ellers har en forventning om at se langs Vallensbæk Strandvej.

   

  Ser man projektet som en samlet villa langs Vallensbæk Strandvej, er projektet i overensstemmelse med lokalplanens udstykningsprincipper ”Udstykning af grund til fritliggende enfamiliehuse og fritliggende villaer med flere boliger skal være mindst 600 m². Hver grund skal kunne indeholde et rektangulært areal med korteste side på mindst 16 meter og et areal på mindst 480 m².” (jf. lokalplanens § 4.1)

   

  Center for Teknik anbefaler derfor, at projektet behandles efter der samme udstykningsprincipper som for en villa eller et dobbelthus.

   

  Dispensationer fra lokalplan nr. 77 

  I forbindelse med at rækkehusene bliver udstykket i selvstændige ejendomme, vil bebyggelsesprocenten for det ene enderækkehus blive 52. Lokalplanens § 6.3 angiver den maksimale bebyggelsesprocent for enderækkehuse til 50.

   

  Byggeriet kan derfor kun udstykkes efter dispensation fra lokalplanens § 6.3.

   

  Det midterste rækkehus har en bebyggelsesprocent på 60. Dette er i overensstemmelse med lokalplanens § 6.4, der angiver den maksimale bebyggelsesprocenten for midterrækkehuse til 60. Derfor kræves der ikke dispensation til midterrækkehuset.

   

  Ved de to bagerste rækkehuse etableres en blind stikvej ud fra Valbo Allé. Lokalplanens § 5.11 bestemmer, at der for enden af alle nye blinde veje skal anlægges vendepladser med en størrelse, så en lastbil på 7 meter kan vende ved bakning.

   

  I projektet har man flyttet affaldshåndtering ud mod Valbo Allé, og der bliver derfor ikke etableret en vendeplads for enden af stikvejen.

   

  Denne løsning kræver en dispensation fra lokalplanens § 5.11.

   

  Center for Teknik vurderer, at der er tale om små overskridelser i forhold til lokalplanen, og at disse overskridelser ikke er i strid med lokalplanens principper og overordnede formål.

   

  Center for Teknik anbefaler derfor en dispensation fra lokalplanens bestemmelser om bebyggelsesprocent og vendeplads, henholdsvis § 5.11 og § 6.3.

  Økonomi- og personalemæssige konsekvenser

  Økonomien i projektet behandles i et særskilt dagsordenspunkt - Salg af areal – LUKKET SAG

  Sammenhæng til kommuneplanstrategi

  Sagen understøtter visionen om det hele menneske i fremtidens boligby. Sagen har sammenhæng med grønne områder og urbanisering i balance (tema 3).

  Kommunikation

  Ingen bemærkninger.

  Retsgrundlag

  Lokalplan nr. 77.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 29-11-2016

  Anbefales.

  Beslutning Økonomiudvalget den 13-12-2016

  Anette Eriksen deltog ikke i mødet. Som stedfortræder deltog Søren Mayntz.

   

   

  Anbefales.

  Beslutning Kommunalbestyrelsen den 21-12-2016

  Godkendt.

 • Punkt 10 TMU - Lokalplanforslag til Vallensbæk Stationstorv Nord

  Beslutningstema

  Center for Teknik fremlægger forslag til Lokalplan nr. 81.1, Vallensbæk Stationstorv Nord til godkendelse til offentlig høring i otte uger. Lokalplanen skal tilpasse byggemulighederne i overensstemmelse med Kommuneplan 2016.

  Indstilling

  Sagen bliver behandlet i Teknik og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

   

  Center for Teknik indstiller,

  • at forslag til Lokalplan nr. 81.1 bliver godkendt til offentlig høring i otte uger
  • at lokalplanen ikke skal ledsages af en miljøvurdering, da ændringerne i forhold til gældende planlægning ikke medfører væsentlige ændringer for miljøet

  Sagsfremstilling

  Lokalplan nr. 81 for Vallensbæk Stationstorv fra 2008 giver en række byggemuligheder, der ikke længere er i overensstemmelse med Kommuneplan 2016. Center for Teknik foreslår derfor, at lokalplanen bliver ændret.

   

  Et rammeområde i kommuneplanen fastsætter en række overordnede vilkår, der skal gælde ved ny lokalplanlægning. Begge centre ligger nu i samme kommuneplanramme, der gælder på begge sider af S-banen.

   

  Lokalplan nr. 81 blev oprindeligt udarbejdet i en optimistisk periode lige før finanskrisen i 2008.

   

  I forbindelse med vejombygning på Vallensbæk Torvevej blev en del af vejarealet tilovers. Det blev solgt til centerejer i 2013, og ved salget blev der givet en række dispensationer fra Lokalplan nr. 81. Dispensationerne er også indarbejdet i lokalplanforslaget.

   

  I lokalplanforslaget må byggeri højest være i 6 etager svarende til Rønnebækhus og de nye seniorboliger. Det betyder, at muligheden for at bygge et 18 etagers højhus i midten af centeret udgår.

   

  Den største ændring er, at byggeretten på centerejers areal falder fra 300 % til 165 %, svarende til fra ca. 36.000 m² til 20.000 m². For detailhandel ændres arealet fra ca. 14.000 m² til 11.000 m², svarende til halvdelen af kommuneplanrammen for hele centerområdet på begge sider af S-banen. Øvrige arealer kan anvendes til boliger, kundeorienteret serviceerhverv og kontor. P-kælderen erstattes af muligheden for parkering på 1. sal.

   

  Kultur- og Borgerhuset ligger også inden for lokalplanområdet, hvor det fortsat er muligt at bygge i 6 etager, i alt 6.500 m². Det svarer til en bebyggelsesprocent på 600 % ved sokkeludstykning, hvor bygningen og grunden er det samme areal.

   

  Bebyggelsesprocenten for hele lokalplanområdet er fastlagt til 200 %.

   

  De ændrede muligheder i planen er udarbejdet efter dialog med centerejer.

   

  I henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer skal kommunen gennemføre en miljøvurdering, hvis en plan må antages at få væsentlig indflydelse på miljøet.

   

  Center for Teknik har ved den indledende screening vurderet, at de nye ændringer, som lokalplanforslaget vil give mulighed for, er af mindre betydning for miljøet i forhold til gældende planlægning, da lokalplanen giver mindre byggemulighed.

   

  Det anbefales derfor, at der ikke bliver udarbejdet en miljøvurdering.

  Økonomi- og personalemæssige konsekvenser

  Ingen bemærkninger.

  Sammenhæng til kommuneplanstrategi

  Sagen understøtter temaet nr. 7 ”Et styrket erhvervsklima og en ambitiøs erhvervsservice”, hvor der er fokus på, at tilbyde gode vilkår for erhvervslivet.

  Kommunikation

  Lokalplanforslaget offentligøres i høring otte uger fra 22. december 2016 til 16.

  februar 2017.

  Retsgrundlag

  Planloven kap. 5

  Kommuneplan 2016.

  Lov om miljøvurdering af planer og programmer.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 29-11-2016

  Anbefales.

  Beslutning Økonomiudvalget den 13-12-2016

  Anette Eriksen deltog ikke i mødet. Som stedfortræder deltog Søren Mayntz.

   

   

  Indstillingen blev sat til afstemning.

   

  For stemte Gruppe C (3 stemmer) og Gruppe A (1 stemme), i alt 4 stemmer.

   

  Imod stemte Gruppe O (1 stemme).

   

  Indstillingen blev herefter anbefalet.

   

   

  Gruppe O afgav følgende mindretalsudtalelse:

   

  ”Dansk Folkeparti kan ikke støtte lokalplanen for Vallensbæk Stationstorv Nord. Dansk Folkeparti er imod at muliggøre, at den ejendom, der i dag udgøres af Kultur- og Borgerhuset, kan erstattes af en 6 etager høj bygning. Dansk Folkeparti undrer sig i øvrigt over, at der er investeret et betragteligt millionbeløb i etableringen af det nye kultur- og borgerhus, mens lokalplanen rummer mulighed for en 6 etager høj bygning, der kun kan realiseres, hvis netop selvsamme kultur- og borgerhus rives ned. Dansk Folkeparti er generelt modstander af, at Vallensbæk Centrum udvikles til en slags metropol-rum med store etageejendomme.”

  Beslutning Kommunalbestyrelsen den 21-12-2016

  Indstillingen blev sat til afstemning.

   

  For stemte Gruppe C (8 stemmer), Gruppe A (4 stemmer) og Gruppe V (1 stemme), i alt 13 stemmer.

   

  Imod stemte Gruppe O (2 stemmer).

   

  Indstillingen var herefter godkendt.

   

   

  Gruppe O afgav (som i Økonomiudvalget) følgende mindretalsudtalelse:

   

  ”Dansk Folkeparti kan ikke støtte lokalplanen for Vallensbæk Stationstorv Nord. Dansk Folkeparti er imod at muliggøre, at den ejendom, der i dag udgøres af Kultur- og Borgerhuset, kan erstattes af en 6 etager høj bygning. Dansk Folkeparti undrer sig i øvrigt over, at der er investeret et betragteligt millionbeløb i etableringen af det nye kultur- og borgerhus, mens lokalplanen rummer mulighed for en 6 etager høj bygning, der kun kan realiseres, hvis netop selvsamme kultur- og borgerhus rives ned. Dansk Folkeparti er generelt modstander af, at Vallensbæk Centrum udvikles til en slags metropol-rum med store etageejendomme.”

 • Punkt 11 TMU - Vallensbækvej - Godkendelse af skitseprojekt

  Beslutningstema

  Godkendelse af skitseprojekt for ombygning af Vallensbækvej.

   

  I skitseprojektet er der fokuseret på at trafiksanere Vallensbækvej, med henblik på at reducere hastigheden, så trafiksikkerheden øges og støjen fra Vallensbækvej bliver reduceret.

  Indstilling

  Sagen bliver behandlet på Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

   

  Center for Teknik indstiller,

   

  • at skitseprojektet for ombygning af Vallensbækvej bliver godkendt som grundlag for den videre projektering

  Sagsfremstilling

  Kommunalbestyrelsen har i budget 2017 og 2018 afsat midler til et vejanlæg ved Vallensbækvej.

   

  Projektet handler om ombygning af Vallensbækvej fra fire til to spor fra krydset ved Vejlegårdsvej til krydset ved Vallensbæk Torvevej.  Der er nu udarbejdet et skitseprojekt.

   

  Vallensbækvej har funktion som en lokal fordelingsvej til boligområdet, der ligger nord for vejen. Den er i dag indrettet med fire spor, enkeltrettede cykelstier i begge sider og fortov i den nordlige side.

   

  Der kører 6-8.000 biler i døgnet på Vallensbækvej, hvor hastighedsbegrænsningen er 60 km/t. Trafikmålinger viser, at 85 % af bilerne på strækningen kører ca. 10 km/t hurtigere end det tilladte, og ca. 60 biler i døgnet kører over 90 km/t.

   

  Siden 2011 er der sket fire uheld på strækningen mellem Vejlegårdsvej og Vallensbæk Torvevej.

   

  Det kan dermed konstateres, at den lange, lige, brede og åbne vejstrækning opfordrer til høj hastighed, som skaber farlige situationer på en strækning med sidevejstilslutninger og krydsende færdsel.

   

  På baggrund af overstående oplysninger og med fokus på at tilpasse vejen til de lokale behov, er der udarbejdet et skitseprojekt for ombygning af Vallensbækvej. Skitseprojektet fremgår af bilag 1.

   

  Vallensbækvej bliver indsnævret fra fire til to spor, og hastighedsgrænsen bliver sænket til 50 km/t.

  For at undgå kapacitetsproblemer, bliver der etableret svingbaner til sidevejene.

   

  Vejen tilpasses hastighedsbegrænsningen på 50 km/t ved at forsætte køresporene og indsnævre disse. ”Forsætning af køresporene” betyder, at vejen får et kurvet forløb med ”flade” sving.

   

  I den nye indretning af vejen bliver der taget hensyn til eksisterende ledninger i det omfang, det er muligt og eksisterende kørespor søges genanvendt.

   

  Ved nedlæggelse af kørespor og ved at indrette vejen med forsætninger, vil der opstå nogle friarealer. Friarealerne udnyttes til forskønnelse af strækningen med beplantning, hvor det er muligt og kan suppleres med farvet asfalt på eksisterende belægning. Kombinationen af træer og farvet asfalt vil medvirke til en visuel oplevelse af et indsnævret vejprofil, som erfaringsmæssigt medvirker til nedsættelse af hastigheden.

   

  Fortov og cykelstier bevares, så der fortsat er fortov i den nordlige side (mod boligerne) og enkeltrettede cykelstier i begge vejsider. På den sydlige side vil der også være mulighed for ophold og aktiviteter for fodgængere. Der er ikke indregnet fornyelse af belægningen på fortov og cykelstier. Vejbelysningen er forudsat bevaret i nuværende placering.

   

  Vejtilslutningerne til de eksisterende kryds ved Vejlegårdsvej og Vallensbæk Torvevej tilpasses den nye udformning af Vallensbækvej. Der ændres ikke yderligere på krydsene.

   

  På dele af strækningen vil der på den sydlige side opstå nogle brede friarealer. Arealerne

  er placeret på manges rute fra A til B: Børn og unge på vej hjem fra skole, forældre der henter deres børn eller er på vej ud på dagens løbetur i Mosen. Arealerne kan med fordel udnyttes til leg og bevægelse af gående, løbende, cyklende eller ventende på bussen, hvilket vil medvirke til at ændre Vallensbækvejs status fra gennemfartsvej til lokal fordelingsvej. I bilag 2 er der samlet en række referencer i et idéoplæg, med forslag til aktiviteter der kan integreres i byrummet.

   

  HOFOR planlægger omlægning af en del af hovedkloakken, der løber i Vallensbækvej. Dette koordineres i den videre proces og indarbejdes i tidsplanen. Ved godkendelse af nærværende skitseprojekt forventes et detaljeret projektforslag fremlagt til politisk behandling i foråret 2017.

  Økonomi- og personalemæssige konsekvenser

  Der er afsat 4 mio. kr. i budget 2017 og 4 mio. kr. i 2018 til ombygning af Vallensbækvej. Heraf er 150.000 kr. fremrykket til 2016 til udarbejdelse af indledende undersøgelser og skitseprojektering.

   

  Det fremlagte skitseprojekt forventes at kunne udføres indenfor afsatte beløbsramme.

   

  Tilføjet efter behandlingen i Teknik- og Miljøudvalget:

   

  Den 22. juni 2016 godkendte Kommunalbestyrelsen at overføre 500.000 kr. fra anlægsprojektet Vallensbækvej i 2017 til 2016. Den samlede anlægsbevilling vedrørende Vallensbækvej på 8.000.000 kr. fordeler sig således med 500.000 kr. i 2016, 3.500.000 kr. i 2017 samt 4.000.000 kr. i 2018.

  Sammenhæng til kommuneplanstrategi

  Sagen understøtter tema 2, som peger på en fremtidssikret infrastruktur, hvor vejnettet tilpasses med henblik på at øge trafiksikkerheden. Tema 3 understøttes også, med beplantning og bevægelsesrum, der skaber grønne områder og urbanisering i balance.

  Kommunikation

  Senere i processen vil der blive udarbejdet en kommunikationsplan, så de relevante parter bliver inddraget og informeret på de rette tidspunkter.

  Retsgrundlag

  Lov om offentlige veje m.v., Lov nr. 1520 af 27/12/2014 med senere ændringer.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 29-11-2016

  Anbefales.

  Beslutning Økonomiudvalget den 13-12-2016

  Anette Eriksen deltog ikke i mødet. Som stedfortræder deltog Søren Mayntz.

   

   

  Indstillingen blev sat til afstemning.

   

  For stemte Gruppe C (3 stemmer) og Gruppe A (1 stemme), i alt 4 stemmer.

   

  Gruppe O (1 stemme) undlod at stemme.

   

  Indstillingen blev herefter anbefalet.

  Beslutning Kommunalbestyrelsen den 21-12-2016

  Gruppe V fremsatte følgende ændringsforslag:

   

  ”Indstillingen suppleres med sætningen ”idet det præciseres, at TMU løbende forelægges planer og ideer, før der planlægges i detaljer.””

   

   

  Ændringsforslaget blev sat til afstemning.

   

  For stemte Gruppe V (1 stemme).

   

  Imod stemte Gruppe C (8 stemmer) og Gruppe A (4 stemmer), i alt 12 stemmer.

   

  Gruppe O (2 stemmer) undlod at stemme.

   

  Ændringsforslaget var herefter ikke godkendt.

   

   

   

  Gruppe O fremsatte følgende ændringsforslag:

   

  ”Skitseprojektet sendes i offentlig høring i otte uger.”

   

   

  Ændringsforslaget blev sat til afstemning.

   

  For stemte Gruppe O (2 stemmer).

   

  Imod stemte Gruppe C (8 stemmer) og Gruppe A (4 stemmer), i alt 12 stemmer.

   

  Gruppe V (1 stemme) undlod at stemme.

   

  Ændringsforslaget var herefter ikke godkendt.

   

   

   

  Indstillingen blev herefter sat til afstemning.

   

  For stemte Gruppe C (8 stemmer) og Gruppe A (4 stemmer), i alt 12 stemmer.

   

  Gruppe O (2 stemmer) og Gruppe V (1 stemme), i alt 3 stemmer, undlod at stemme.

   

  Indstillingen var herefter godkendt.

 • Punkt 12 TMU - 'Kiss and ride' på Egholmvej

  Beslutningstema

  Afsætning af midler til etablering af ’kiss and ride’ på Egholmvej som tillægsbevilling i budget 2016 og godkendelse af projektmateriale.

  Indstilling

  Sagen bliver behandlet på Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

   

  Center for Teknik indstiller,

   

  • At der afsættes 3 mio. kr. til etablering af ’kiss and ride’ på Egholmvej, som tillægsbevilling til anlægsbevilling til ”Ombygning af Strandesplanaden og Vallensbæk Torvevej” i budget 2016

   

  • At vedlagte projektmateriale for ombygning af Egholmvej bliver godkendt

  Sagsfremstilling

  Egholmvej er adgangsvejen fra Vallensbæk Torvevej til Egholmskolens hovedindgang. Vejen er spærret for gennemkørsel ca. udfor skolens indgang. I denne sag behandles kun strækningen øst for vejspærringen.

   

  Der er to overkørsler på strækningen, som begge fører til skolens parkeringsplads. Parkeringspladsen benyttes både af skolens personale, af forældre der afleverer og henter børn samt til afsætning af større elever. Der er ensrettet kørsel på parkeringspladsen, hvor ind- og udkørsel hertil krydser cykelstien der fører til skolens cykelparkering ved hovedindgangen.

   

  Egholmvej, eksisterende forhold

   

  Særligt i morgentimerne er der stor aktivitet på Egholmvej og på skolens parkeringsplads. Kombinationen af biler der bakker ud fra parkeringsbåse og de mange fodgængere, der færdes på tværs af parkeringspladsen giver farlige og utrygge situationer. Alle biler der kommer ad Egholmvej, skal svinge til højre ind over cykelstien, for at krydse den igen ved udkørsel. Da der ankommer mange biler og cykler i samme tidsrum om morgenen, er der stor risiko for ulykker.

   

  Det er oplagt at adskille de bløde trafikanter fra bilerne, så de trygt og sikkert kan færdes på fortove og stier, uden risiko for påkørsel af bakkende eller krydsende biler.

   

  I nærværende projekt (se også bilag 1) inddrages en del af skolens parkeringsplads til vejareal. Herved kan der etableres skråparkering på Egholmvej med en vendeplads ved vejspærringen. Der laves en ’kiss and ride’-zone til afsætning i den nordlige side og en handicap-parkeringsplads nær hovedindgangen. Ved at etablere fortov foran alle parkeringspladser, kan man undgå at krydse Egholmvej for at komme til skolens indgang og den dobbeltrettede cykelsti får ingen krydsende overkørsler. Den resterende del af skolens eksisterende parkeringsplads vil være bilfri og kan udnyttes til andet formål.

   

  Egholmvej. Illustration af ny parkering, ’kiss and ride’-zone og vendeplads.

  Placering af handicap-parkeringspladsen vil blive drøftet med skolebestyrelsen og kan i forlængelse heraf blive placeret anderledes. De grønne arealer mangler ligeledes drøftelse med driften, så valg af belægning/beplantning i heller og sidearealer kan blive justeret.

   

  Såfremt de trafikale forhold på Egholmvej ønskes forbedret i overensstemmelse med ovenstående projekt, vil det have indvirkning på ombygningen af Vallensbæk Torvevej, hvor der etableres en rundkørsel i krydset ved Egholmvej. De forslåede ændringer på Egholmvej vil betyde en forlægning af vejtilslutningen, som er afgørende for rundkørslens udformning.

   

  Udføres de to projekter ikke i sammenhæng, skal Egholmvej tilsluttes rundkørslen i den form som vejen har i dag. Det vil betyde, at en fremtidig ombygning af Egholmvej er låst af det eksisterende vejforløb. Alternativt skal rundkørslen bygges om ved beslutning om gennemførelse af nærværende projekt på et senere tidspunkt.

   

  Hvis nærværende projekt godkendes vil det blive udbudt sammen med ombygningen af Strandesplanaden og Vallensbæk Torvevej i december 2016. Planlagt anlægsperiode for ombygning af Strandesplanaden og Vallensbæk Torvevej er februar–juni 2017. Det anbefales, i videst mulig omfang, at gennemfører ombygning af Egholmvej i skolens sommerferie 2017.

  Økonomi- og personalemæssige konsekvenser

  Der er ikke afsat midler til ombygning af Egholmvej i budgettet.

   

  Ombygning af Egholmvej forventes at kunne gennemføres for 3 mio. kr. Midlerne søges finansieret som tillægsbevilling til ”Ombygning af Strandesplanaden og Vallensbæk Torvevej” i budget 2016.

  Sammenhæng til kommuneplanstrategi

  Sagen understøtter visionen om et dynamisk arbejdsliv og fleksibel service af høj kvalitet (delvision 1) og understøtter temaerne om en fremtidssikret infrastruktur (tema 2) og om grønne områder og urbanisering i balance (tema 3).

  Kommunikation

  Sagen indarbejdes i kommunikationsplanen for ”Ombygning af Strandesplanaden og Vallensbæk Torvevej”, så relevante parter bliver inddraget og informeret på rette tidspunkter.

  Retsgrundlag

  Lov om offentlige veje m.v., Lov nr. 1520 af 27/12/2014 med senere ændringer.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 29-11-2016

  Anbefales, med forslag om at de 3 mio. kr. til etablering af ’kiss and ride’ på Egholmvej bliver finansieret af bufferpuljen.

  Beslutning Økonomiudvalget den 13-12-2016

  Anette Eriksen deltog ikke i mødet. Som stedfortræder deltog Søren Mayntz.

   

   

  Anbefales med følgende tilføjelse:

   

  ·         at der bliver meddelt tillægsbevilling til anlægsbevilling og afgivet rådighedsbeløb på 3.000.000 kr. i 2017 til den oprindelige afgivne anlægsbevilling vedrørende Vallensbæk Torvevej-Strandesplanaden til Vallensbæk Strandvej under Teknik- og Miljøudvalget til etablering af Kiss and ride på Egholmvej

  ·         at der som finansiering bliver meddelt tillægsbevilling på -3.000.000 kr. i 2016 til bufferpuljen under Økonomiudvalget

  Beslutning Kommunalbestyrelsen den 21-12-2016

  Godkendt med Økonomiudvalgets tilføjelse.

 • Punkt 13 TMU - Trafiksikkerhedstiltag syd for Egholmskolen

  Beslutningstema

  Forslag om tiltag om ”ensretning” af Selsøvej i tidsrummet fra kl. 7-9 på hverdage.

  Indstilling

  Sagen bliver behandlet i Teknik og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

   

  Center for Teknik indstiller,

   

  • at alle løsningsforslagene om trafiksikkerhedstiltag, hvor skiltningen er en kombination af faste og variable færdselstavler bliver godkendt

   

  Projektet kræver efterfølgende politiets godkendelse.

  Sagsfremstilling

  Grundejerforeningen St. Vejlegaard har været i dialog med Vallensbæk Kommune om trafikken på Selsøvej, Egholmvej, Højstrupvej og Svanholmvej, når skoleeleverne møder ind. Grundejerforeningen har henvendt sig med flere løsningsforslag. Kommunen har på den baggrund arbejdet videre med et forslag om etablering af ensretning ad Selsøvej, for at gøre den komplicerede trafikafvikling mere overskuelig, specielt for de bløde trafikkanter.

   

  ViaTrafik har set på, hvordan trafikafviklingen i morgentimerne kommer til at fungere bedre, og hvordan trafiksikkerheden i området kan blive forbedret. Forvaltningen har ud fra ViaTrafiks oplæg lavet et forslag til, hvordan man kan lede trafikstrømmene. Hvis forslaget bliver godkendt, skal der søges endelig godkendelse af skilteplanen hos Københavns Vestegns Politi.

   

  Ved at ensrette biltrafikken ad Selsøvej vil det blive lettere for de gående og cyklende elever at overskue trafikken.

   

  Herunder ses et kortudsnit med et oplæg, som viser, hvordan trafikstrømmene ønskes ledt igennem området. Den nødvendige skiltning fremgår også af kortudsnittet.

   

   

  Løsningsforslaget leder trafikstrømmen i én retning på Selsøvej i tidsrummet fra kl. 7-9 på hverdage. Det sker blandt andet ved hjælp af variable færdselstavler. Løsningsforslaget ses på kortet ovenfor.

   

  Scenarie 1 – med variable tavler
  Der bliver sat variable forbudstavler op på hjørnet af Højstrupvej og Svanholmvej og på hjørnet af Højstrupvej og Selsøvej. Forbudstavlerne opsættes for at forhindre motorkøretøjer i at køre mod vest fra Højstrupvej mod Egholmvej ad Svanholmvej og Selsøvej. Dette skal sikre, at der ikke kommer øget trafik på Svanholmvej som en effekt af ensretningen af Selsøvej fra 7-9 på hverdage.

   

  Der bliver sat et standsnings- og parkeringsforbud op (med undertavlen 7-9 på hverdage) på den sydlige side af Selsøvej. Det sker for at sikre trafiksikkerheden for cyklisterne, som kommer fra Højstrupvej ad Selsøvej mod Egholmskolen.

   

  På kortudsnittene herunder ses krydset Egholmvej/Selsøvejs udformning i dag og udkast til en ny løsning for krydset.

   

   

  Man skal ikke kunne køre mod syd ad Egholmvej fra Selsøvej i tidsrummet 7-9 på hverdage. Derfor bliver det sat en forbudstavle op (for motorkøretøjer) på hjørnet af Selsøvej og Egholmvej. Denne tavle foreslås variabel.

   

  For at undgå at biler laver farlige vende- og bakkemanøvrer op i mod skolen, forslås det yderligere følgende tiltag:

   

  • Trafikken fra Egholmvej skal holde tilbage for trafikken på Selsøvej. I dag er det trafikken på Selsøvej, der skal holde tilbage for Egholmvej. Hajtænder på Selsøvej og fodgængerfelt på Egholmvej bliver derfor fjernet. I stedet bliver der etableret et gennemgående fortov i den nordlige del af krydset Egholmvej/Selsøvej, og der bliver etableret hajtænder for trafikken på Egholmvej lige syd for Selsøvej.
  • Det nuværende forbud mod at indkørsel på Egholmvej nord for Selsøvej undtaget beboere bliver fastholdt.

   

  Med tiltagene vil bilerne blive tvunget til at sætte børnene af på Selsøvej til et fortov, hvor eleverne ikke skal krydse veje.

   

  Som et sidste tiltag foreslås der etableret standsnings- og parkeringsforbud på Egholmvej på strækningen mellem Svanholmvej og Selsøvej, for at forældrene skal sætte deres børn af på Selsøvej, og ikke lave u-vendinger på Egholmvej.

   

  Scenarie 2 – faste tavler
  Man kan som alternativ til de tre variable færdselstavler på hjørnerne Egholmvej/Selsøvej, Højstrupvej/Selsøvej og Højstrupvej /Svanholmvej, i stedet etablere det hele med faste tavler med undertavler, hvorpå der står ”mellem kl. 7 – 9 på hverdage”.

   

  Der er en overordnet sammenhæng mellem Kiss and Ride-projektet på den sydøstlige side af Egholmskolen og trafiksikkerhedsprojektet syd for Egholmskolen. Projekterne understøtter ønsket om at skabe et godt trafikflow i området, og samtidig arbejde for at sikre bedre og sikrere skoleveje for eleverne i kommunen.

  Økonomi- og personalemæssige konsekvenser

  Scenarie 1 med variable færdselstavler koster i alt cirka 215.000 kr. at etablere.

   

  Herefter bliver der en årlig udgift til styringssystem, overvågning, strøm og telefonabonnement til en pris af ca. 6.000 kr. Kommunen kan selv stå for vedligehold af skiltene. Der kan også forekomme ekstraudgifter til driften af skiltene, hvis disse går i stykker.

   

  Scenarie 2 med fast skiltning i stedet for variable færdselstavler vil koste ca. 50.000 kr.

   

  Prisforskellen skyldes, at de variable færdselstavler koster 120.000 kr. og kræver strøm, som er dyr at etablere.

  Sammenhæng til kommuneplanstrategi

  Sagen understøtter visionen om det hele menneske i fremtidens boligby. Endvidere understøtter sagen tema 2 om en fremtidssikret infrastruktur, hvor der skal arbejdes for at skabe sikre skoleveje og gode forhold for cyklister og fodgængere.

  Kommunikation

  Inden opsætning skal der informeres om forbuddet på kommunens hjemmeside og i Vallensbæk Nu. Der skal sendes information til beboerne i området omkring skolen, samt til Egholmskolen, så de kan informere om tiltaget på forældreintra.

  Retsgrundlag

  Lov om offentlige veje

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 29-11-2016

  Anbefales, med forslag om at finansiering af 215.000 kr. til etablering sker via bufferpuljen.

  Beslutning Økonomiudvalget den 13-12-2016

  Anette Eriksen deltog ikke i mødet. Som stedfortræder deltog Søren Mayntz.

   

   

  Anbefales med følgende tilføjelse:

  ·         at der også bliver indkørsel forbudt fra Højstrupvej ad Selsøvej mod Kokkedalsvej i det omhandlede tidsrum

  ·         at der bliver meddelt anlægsbevilling og afgivet rådighedsbeløb på 215.000 kr. i 2017 vedrørende anlægsprojekt Trafiksikkerhedstiltag syd for Egholmskolen

  ·         at der som finansiering bliver meddelt tillægsbevilling på -215.000 kr. i 2016 til bufferpuljen under Økonomiudvalget

  Beslutning Kommunalbestyrelsen den 21-12-2016

  Godkendt med Økonomiudvalgets tilføjelse.

 • Punkt 14 TMU - Lukning af Egeskovvej - bevillingsoverførelse fra budget 2016 til budget 2018

  Beslutningstema

  Flytning af anlægsbevilling på 600.000 kr. fra 2016 til 2018 vedrørende lukning af Egeskovvej, idet lukningen er udsat til 2018. Flytningen er samlet set udgiftsneutral for kommunen.

  Indstilling

  Sagen bliver behandlet i Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

   

  Center for Teknik indstiller,

  • at der bliver meddelt tillægsbevilling til anlægsbevilling og afgivet rådighedsbeløb på -600.000 kr. i 2016 til den oprindelige afgivne anlægsbevilling vedrørende lukning af Egeskovvej
  • at der bliver meddelt tillægsbevilling til anlægsbevilling og afgivet rådighedsbeløb på 600.000 kr. i 2018 til den oprindelige afgivne anlægsbevilling vedrørende lukning af Egeskovvej

  Sagsfremstilling

  Teknik- og Miljøudvalget blev på sit møde den 30. august 2016 orienteret om, at lukningen af Egeskovvej bliver udsat til 2018 for at minimere færdsel forbi daginstitutionen Amalieparken, mens byggearbejderne er i gang vedr. opførelse af de 5 sidste punkthuse i Amalieparken.

   

  Nuværende rådighedsbevilling i 2016 søges derfor overført til budget 2018.

  Økonomi- og personalemæssige konsekvenser

  I budget 2016 er der afsat en anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 600.000 kr., som ikke anvendes i år 2016 eller 2017. Derfor søges anlægsbevillingen og rådighedsbeløbet på 600.000 kr. flyttet til 2018.

   

  Det er udgiftsneutralt for kommunen at flytte anlægsbevillingen og rådighedsbeløb fra 2016 til 2018.

  Sammenhæng til kommuneplanstrategi

  Ingen bemærkninger.

  Kommunikation

  Ingen bemærkninger.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 29-11-2016

  Anbefales.

  Beslutning Økonomiudvalget den 13-12-2016

  Anette Eriksen deltog ikke i mødet. Som stedfortræder deltog Søren Mayntz.

   

   

  Anbefales.

  Beslutning Kommunalbestyrelsen den 21-12-2016

  Godkendt.

 • Punkt 15 SSU - Politik til forebyggelse og opsporing af overgreb mod børn og unge (fornyet behandling)

  Beslutningstema

  Som et led i arbejdet med forebyggelse, tidlig opsporing og behandling af sager om overgreb mod børn og unge er der udarbejdet et forslag til en politik til forebyggelse og opsporing af overgreb mod børn og unge.

   

  Politikken blev behandlet på Social- og Sundhedsudvalget den 1. november 2016. Sagen blev sendt tilbage til forvaltningen til fornyet behandling, og bliver nu fremlagt igen til politisk godkendelse.

  Indstilling

  Sagen bliver behandlet i Social- og Sundhedsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

   

  Center for Børn og Forebyggelse, Ishøj indstiller,

   

  • at ”Politik til forebyggelse og opsporing af overgreb mod børn og unge” bliver godkendt
  • at ”Handleguide ved overgreb” bliver godkendt
  • at ”Håndbog for samarbejde om sårbare børn” bliver godkendt

   

  Centerchef René Juhl fra Center for Børn og Forebyggelse, Ishøj Kommune, deltager under behandling af punktet på Social- og Sundhedsudvalgets møde.

  Sagsfremstilling

  Vallensbæk kommune har gennem flere år haft et beredskab specifikt rettet mod håndtering af mistanke om overgreb, som det er beskrevet i folderen ”Handleguide ved overgreb”. Dette udgør en opdatering af vejledningen i handleguiden, en opdatering af kontaktinformationerne og en politik for området.

   

  Sidstnævnte er påkrævet fra Socialstyrelsens side for at opfylde betingelserne for et besluttet beredskab. Det følger af servicelovens § 19, stk. 4, der siger, at kommunalbestyrelsen skal udarbejde et beredskab til forebyggelse, tidlig opsporing og behandling af sager om overgreb mod børn og unge. Beredskabet skal udformes skriftligt, godkendes af kommunalbestyrelsen og offentliggøres. Beredskabet skal revideres løbende efter behov dog med maksimalt fire års intervaller.

   

  Som et led i dette arbejde er der udarbejdet vedhæftede forslag til "Politik til forebyggelse og opsporing af overgreb mod børn og unge". Politikken understøtter ”Handleguide ved overgreb” og ”Håndbog for samarbejde om sårbare børn”. Begge pjecer fremsendes til alle daginstitutioner og skoler.

   

  Politikken og handleguiden er udarbejdet i et samarbejde med Videnscenteret for sociale indsatser ved vold og seksuelle overgreb mod børn (SISO) under Socialstyrelsen.

   

  Ved behandling i Social- og Sundhedsudvalget den 1. november blev der spurgt til, om æresrelaterede krænkelser skal indgå i politikken. Forvaltningen har undersøgt det: Æresrelaterede krænkelser er omfattet af den generelle tekst i politikken. Der er ikke særlige krav til politikkens indhold, eller hvad den ikke må indeholde.

  Økonomi- og personalemæssige konsekvenser

  Ingen bemærkninger.

  Sammenhæng til kommuneplanstrategi

  Ingen bemærkninger.

  Kommunikation

  Ingen bemærkninger.

  Retsgrundlag

  Serviceloven § 19, stk. 4.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 29-11-2016

  Anbefales.

  Beslutning Økonomiudvalget den 13-12-2016

  Anette Eriksen deltog ikke i mødet. Som stedfortræder deltog Søren Mayntz.

   

   

  Anbefales.

  Beslutning Kommunalbestyrelsen den 21-12-2016

  Godkendt.

 • Punkt 16 Forslag fra Gruppe O vedrørende Adgang for borgerne i Vallensbæk Kommune til at fremsætte forslag til kommunalbestyrelsen

  Beslutningstema

  Gruppe O har fremsat følgende forslag:

   

  ”Indstilling:

   

  Dansk Folkeparti indstiller

   

  1.     at formanden for kommunalbestyrelsen på vegne af borgerne fremsætter indkomne forslag fra borgerne til drøftelse i kommunalbestyrelsen.

  2.     at forvaltningen pålægges at udarbejde et konkret forslag om praksis for indsamling af underskrifter blandt borgerne med henblik på at få behandlet en sag i kommunalbestyrelsen

  3.     at antallet af underskrifter, der skal give adgang til at få en sag behandlet i kommunalbestyrelsen kommer til at svare til det antal stemmer en plads i kommunalbestyrelsen har kostet ved det til enhver tid seneste kommunalvalg.

  4.     at der sigtes mod at ordningen kan træde i kraft per 1. juli 2017.

   

  Sagsfremstilling:

  En række kommuner på den københavnske vestegn har i det forløbne år truffet beslutning om at åbne for et større element af direkte demokrati i det kommunale styre ved at lade det være muligt for en gruppe borgere at sørge for at en konkret sag bliver sat på dagsordenen i kommunalbestyrelsen.

   

  Det er blandt andet tilfældet i Albertslund, Rødovre – og senest i Brøndby Kommune. Derudover har Folketinget med et bredt flertal tidligere på året besluttet at åbne for borgerdrevne forslag.

   

  Kommunalbestyrelsen i Vallensbæk har ved flere lejligheder drøftet, hvordan borgerne involveres mere i det konkrete arbejde og hvordan borgerne i endnu højere grad end tilfældet er i dag møder frem til borgermøder om kommuneplaner mv.

   

  I dag er borgerne vant til at kunne fremsætte forslag til behandling i en lang række sammenhænge såsom grundejer- og boligforeninger, og det vil kun være naturligt for at udfolde det lokale demokrati yderligere, at borgerne i Vallensbæk får samme adgang som borgerne i Albertslund, Rødovre og Brøndby Kommuner.

   

  Det er ikke meningen, at ordningen skal anvendes til, at kommunalbestyrelsen skal kunne genoptage behandlingen af sager, som kommunalbestyrelsen har afgjort inden for en tidshorisont på f.eks. 12 måneder. Dog naturligvis sådan at sager kan tages op igen på den anden side af et kommunalvalg – uanset at der ikke er gået 12 måneder siden sidst.

   

  I henhold til den kommunale styrelseslovs paragraf 11 er der ikke umiddelbar adgang til at en gruppe borgere kan fremsætte forslag til drøftelse i kommunalbestyrelsen. Derfor skal det løses praktisk f.eks. ved at kommunalbestyrelsens formand formelt fremsætter forslaget.

   

  Kommunalbestyrelsen kan herefter drøfte forslaget med henblik på vedtagelse, videresendelse til relevant fagudvalg eller nærmere belysning i forvaltningen.

   

  Alene forslag der vedrører kommunernes anliggender i overensstemmelse med den kommunale styrelseslovs §2 og 11 kan drøftes.

  I forhold til antallet af underskrifter, der påkræves forud for en drøftelse i kommunalbestyrelsen, foreslår Dansk Folkeparti, at dette kunne tilsvare det antal stemmer, der kræves for at opnå en plads i Vallensbæk Kommunalbestyrelse. Det bør sikres, at underskrifterne kan samles ind både fysisk og digitalt f.eks. ved anvendelse af NemID.”

  Beslutning Kommunalbestyrelsen den 21-12-2016

  Forslaget blev sat til afstemning.

   

  For stemte Gruppe O (2 stemmer).

   

  Imod stemte Gruppe C (8 stemmer), Gruppe A (4 stemmer) og Gruppe V (1 stemme), i alt 13 stemmer.

   

  Forslaget var herefter ikke godkendt.

 • Punkt 17 Beretning fra borgmesteren og udvalgsformændene

  Beretning

  Ingen bemærkninger.

 • Punkt 18 Forespørgsler fra medlemmerne

  Forespørgsler

  Martin Nielson spurgte til:

   

  • Brugen af digitale ”komme- og gå-skærme” i daginstitutionerne

   

  Borgmesteren svarede.

 • Punkt 19 Spørgetid