You are here

Kommunalbestyrelsen - 18-12-2019

Dato: Onsdag den 18. december 2019 Tid: Kl. 17:30
Udvalg: Kommunalbestyrelsen
Sted: Bemærk! Lukket møde kl. 17:15
 • Punkt 1 Godkendelse af dagsorden

  Beslutningstema

  Kommunalbestyrelsen skal godkende mødets dagsorden.

  Indstilling

  Borgmesteren indstiller til Kommunalbestyrelsen

  • at godkende dagsordenen

  Beslutning Kommunalbestyrelsen den 18-12-2019

  Godkendt.

 • Punkt 2 Beretning fra borgmesteren og udvalgsformændene(Lukket)

 • Punkt 3 Forespørgsler fra medlemmerne (Lukket)

 • Punkt 4 Anmodning om orlov og indkaldelse af stedfortræder

  Beslutningstema

  Kommunalbestyrelsen skal godkende, at Martin Nielson meddeles orlov på grund af forældreorlov, og at der bliver indkaldt en stedfortræder.

   

  Kommunalbestyrelsen skal også tage Gruppe A’s valg af stedfortræder i Teknik- og Miljøudvalget til efterretning.

  Indstilling

  Sagen bliver behandlet i Kommunalbestyrelsen.

   

  Direktionscentret indstiller,

  • at det bliver godkendt, at Martin Nielson har lovligt forfald fra den 16. marts 2020 til og med den 10. april 2020
  • at det bliver godkendt, at Niels Tønnesen indtræder som stedfortræder i samme periode
  • at Gruppe A’s valg af stedfortræder i Teknik- og Miljøudvalget bliver taget til efterretning

  Sagsfremstilling

  Martin Nielson har den 26. november 2019 over for borgmesteren anmodet om orlov fra den 16. marts 2020 til og med den 10. april 2020 på grund af forældreorlov.

   

  Kommunalbestyrelsen skal godkende, at Martin Nielson har lovligt forfald, og at Niels Tønnesen er rette stedfortræder.  

   

  Efter styrelseslovens regler er forældreorlov lovligt forfald.

   

  Niels Tønnesen er første stedfortræder på A’s stedfortræderliste.  

   

  Martin Nielson er valgt af Gruppe A som medlem af Teknik- og Miljøudvalget. Efter styrelseslovens regler kan Gruppe A vælge, at et andet medlem skal indtræde på den ledige plads i udvalget i Martin Nielsons fraværsperiode.

   

  Martin Nielson vil være inhabil ved sagens behandling.

  Økonomi- og personalemæssige konsekvenser

  Martin Nielson vil modtage vederlag både som medlem af Kommunalbestyrelsen og som medlem af Teknik- og Miljøudvalget under sit fravær.

   

  Niels Tønnesen vil modtage vederlag for den periode, hvor han varetager hvervet i Kommunalbestyrelsen. Tilsvarende vil et medlem, der måtte indtræde i Teknik- og Miljøudvalget, modtage vederlag i fraværsperioden.

   

  Samlet betyder det en merudgift, der kan holdes inden for eksisterende budget.

   

  Sammenhæng til udviklingsstrategien

  Ingen bemærkninger.

  Kommunikation

  Ingen bemærkninger.

  Retsgrundlag

  Styrelseslovens § 15 (om forfald) og § 28, stk. 2 (om besættelse af ledig plads i udvalg)

   

  Vederlagsbekendtgørelsen.

  Beslutning Kommunalbestyrelsen den 18-12-2019

  Martin Nielson var inhabil under sagens behandling og deltog derfor ikke.

   

  Godkendt.

   

  Gruppe A oplyste, at Niels Tønnesen indtræder som stedfortræder i Teknik- og Miljøudvalget.

 • Punkt 5 Valg af delegerede til Kommunalpolitisk Topmøde den 19.-20. marts 2020

  Beslutningstema

  Kommunalbestyrelsen skal vælge tre delegerede og tre stedfortrædere til Kommunalpolitisk Topmøde den 19. - 20. marts 2020. Herudover kan der udpeges andre deltagere.

  Indstilling

  Sagen bliver behandlet i Kommunalbestyrelsen.

   

  Direktionscentret indstiller,

  • at der bliver udpeget tre delegerede og tre stedfortrædere til Kommunalpolitisk Topmøde

  Sagsfremstilling

  Kommunalpolitisk Topmøde finder sted den 19. - 20. marts 2020.

   

  Hver kommune kan vælge én stemmeberettiget deltager og én stedfortræder pr. påbegyndt 8.000 indbyggere i kommunen. De pågældende skal være medlemmer af Kommunalbestyrelsen. Herudover kan der udpeges andre deltagere, der ikke har stemmeret.

   

  Kommunalbestyrelsen skal på den baggrund vælge tre delegerede med stemmeret og tre stedfortrædere blandt sine medlemmer. Herudover kan Kommunalbestyrelsen udpege andre deltagere.

   

  Valget skal foretages ved forholdstalsvalg.

  Økonomi- og personalemæssige konsekvenser

  Der vil være udgifter for hver deltager til mødegebyr, der dækker KL’s omkostninger til mødemateriale m.v., frokost og festmiddag. Endvidere vil der være udgifter til transport og hotelophold. Udgifterne afholdes inden for budgettet.

  Sammenhæng til udviklingsstrategien

  Ingen bemærkninger.

  Kommunikation

  Delegerede, stedfortrædere og evt. andre deltagere underrettes.

   

  KL underrettes om de valgte og evt. andre deltagere, når tilmelding sker.

  Retsgrundlag

  KL’s love.

  Beslutning Kommunalbestyrelsen den 18-12-2019

  Følgende blev valgt som delegerede:

   

  Henrik Rasmussen (stedfortræder Jytte Bendtsen)

   

  Jan Høgskilde (stedfortræder Marianne Friis-Mikkelsen)

   

  Søren Wiborg (stedfortræder Erdal Colak)

 • Punkt 6 ØU - Projekt om beskæftigelse til kvinder med indvandrerbaggrund

  Beslutningstema

  Orientering om nyt, eksternt finansieret projekt ”Beskæftigelse til kvinder med indvandrerbaggrund bosat i Vallensbæk og Ishøj kommuner”. Projektet løber i perioden fra september 2019 til og med december 2022.  Vallensbæk Kommune modtager finansiering til projektet, og der skal derfor meddeles bevilling til at modtage midlerne og afholde udgifterne. Det samlede projekt er udgiftsneutralt for Vallensbæk Kommune.

  Indstilling

  Sagen bliver behandlet i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

   

  Center for Beskæftigelse indstiller, 

  • at orienteringen om, at jobcentret igangsætter ’Flere kvinder med indvandrerbaggrund i beskæftigelse”, som eksternt finansieret projekt for indvandrerkvinder uden for beskæftigelse, bliver taget til efterretning
  • at tillægsbevilling på samlet set 6.178.000 kr. fordelt med 368.000 kr. i 2019, 1.741.000 kr. i 2020, 2.011.000 kr. i 2021 og 2.058.000 kr. i 2022 under deltema 13.3 Driftsudgifter, mentorstøtte, integration- og introduktionsforløb samt danskundervisning bliver godkendt
  • at tillægsbevilling på -184.000 kr. i 2019, -1.586.000 i hvert af årene 2020-2022 og -1.236.000 kr. i 2023 under deltema 13.3 Driftsudgifter, mentorstøtte, integration- og introduktionsforløb samt danskundervisning bliver godkendt

  Sagsfremstilling

  Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI) har imødekommet Vallensbæk Kommunes ansøgning om tilskud til projekt ”Beskæftigelse til kvinder med indvandrerbaggrund bosat i Vallensbæk og Ishøj kommuner”.  

  Jobcenter Vallensbæk er ét blandt ca. 25 jobcentre i hele landet, der får penge til indsatsen. 

  Bruttomålgruppen består af op mod 600 indvandrerkvinder mellem 18-64 år fra ikke-vestlige lande, som bor i Vallensbæk og Ishøj kommuner. I denne gruppe indgår borgere på kontanthjælp og uddannelseshjælp og personer, der bliver forsørget af deres ægtefælle. Det forventes, at 100 kvinder vil blive en del af projektet. 

  Bruttogruppen fordeler sig med ca. 75%, som er bosat i Ishøj Kommune, og ca. 25%, som er bosat i Vallensbæk Kommune. Det er vurderes, at der vil være den samme fordeling i forhold til kvinderne, som vil deltage i projektet.

  Personer, der bliver forsørget af deres ægtefælle, er ikke normalt en gruppe som jobcentret har kontakt med, og derfor vil projektet ske i samarbejde med Center for Børn og Forebyggelse, Ishøj Kommune. Kvinderne i projektet vil opleve, at deres familiehandleplan, hvis de har sådan en, bliver kombineret med den beskæftigelsesrettede opkvalificering mod job eller uddannelse, som de skal indgå i, og at den bliver tilpasset deres individuelle situation og behov.

  Formålet med projektet er: 

  • at styrke kvindernes arbejdsidentitet. Dette skal ske gennem opkvalificering og støtte
  • at øge kvindernes kendskab til det danske samfunds normer og værdier
  • at øge kvindernes kendskab til de forventninger, der stilles på det danske arbejdsmarked
  • at fjerne eller mindske målgruppens barrierer i forhold til selvoplevede helbredsudfordringer

  Projektperioden er fra den 1. september 2019 til den 31. december 2022.


  Økonomi- og personalemæssige konsekvenser

  Tilsagnet udgør et maksimalt tilskud til udgifter på 6.178.000 kr. med 368.000 kr. i 2019, 1.741.000 kr. i år 2020, 2.011.000 kr. i år 2021 og 2.058.000 i år 2022. Dertil vil der være indtægter på i alt 6.178.000 kr. med 184.000 kr. i 2019, 1.586.000 kr. i hvert af årene 2020-2022 og 1.236.000 kr. i 2023.

   

  Samlet set er projektet udgiftsneutralt for Vallensbæk Kommune.

  Styrelsen for International Rekruttering og Integration har fastlagt en udbetalingsplan, som ikke følger det indmeldte projektbudget for de enkelte år. Det medfører, at der er afvigelser mellem udgifter og indtægter, de enkelte år:

  År

  Bevilling

  Udbetaling

  2019

  368.000

  -184.000

  2020

  1.741.000

  -1.586.000

  2021

  2.011.000

  -1.586.000

  2022

  2.058.000

  -1.586.000

  Efter endt projekt

   

  -1.236.000

   

  Tilsagnsbeløbet bliver anvendt til løn til medarbejdere i projektet, administration, transport og revision.

  Sammenhæng til udviklingsstrategien

  Indsatsen for at hjælpe borgere i job skal ses i lyset af udviklingsstrategiens fokus på at ville understøtte borgernes tilknytning til arbejdsmarkedet i alle faser af livet samt understøtte virksomhedernes behov for kvalificeret arbejdskraft.

  Kommunikation

  Ishøj Kommune bliver orienteret om bevillingen.

  Retsgrundlag

  Bekendtgørelse nr. 61 af 21-1-2019 om administration af tilskud fra puljer under Styrelsen for International Rekruttering og Integrations område.

  Beslutning Økonomiudvalget den 11-12-2019

  Anbefales.

  Beslutning Kommunalbestyrelsen den 18-12-2019

  Godkendt.

 • Punkt 7 TMU - Godkendelse af takster for HOFOR Vand og HOFOR Spildevand 2020

  Beslutningstema

  HOFOR Vand Vallensbæk A/S og HOFOR Spildevand Vallensbæk A/S skal fastsætte takster i overensstemmelse med indtægtsrammen fra Forsyningssekretariatet. Kommunalbestyrelsen skal herefter godkende, at taksterne er fastsat i overensstemmelse med gældende lovgivning.

  Indstilling

  Sagen bliver behandlet i Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

   

  Center for teknik indstiller,

  • at takstblad 2020 for vand og spildevand fra HOFOR bliver godkendt

  Sagsfremstilling

  HOFOR Vand Vallensbæk A/S og HOFOR Spildevand Vallensbæk A/S skal fastsætte takster i overensstemmelse med indtægtsrammen fra Forsyningssekretariatet, Konkurrencestyrelsen, hvorefter Kommunalbestyrelsen skal godkende taksten.

  Det følger af vandsektorloven.

   

  Taksterne for 2020 for HOFOR Vand Vallensbæk A/S og HOFOR Spildevand Vallensbæk A/S, som bestyrelserne har tiltrådt, fremgår af skemaet herunder.

   

  Som det fremgår af tabellen, stiger den samlede pris med godt 1,6 %.

   

  Kommunens vejafvandingsbidrag er budgetteret til 0,45 mio.kr.

   

  Takstfastsættelsen for 2020 tager udgangspunkt i udmeldte indtægtsrammer fra Forsyningssekretariatet.

   

  Yderligere specifikation af budgetterede omkostninger, investeringsbudgetter, nøgletal mv. er vedlagt i bilag 2.

   

  Det fremgår af bilagsmaterialet, at takstprovenuet overholder indtægtsrammerne inkl. forventede tillæg fra Forsyningssekretariatet. Taksterne overholder endvidere hvile-i-sig-selv princippet, idet selskaberne selv over tid sørger for, at indtægter og udgifter er i balance.

  Økonomi- og personalemæssige konsekvenser

  Ingen bemærkninger.

  Sammenhæng til udviklingsstrategien

  Ingen bemærkninger.

  Kommunikation

  Ingen bemærkninger.

  Retsgrundlag

  Vandsektorloven.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 03-12-2019

  Anbefales.

  Beslutning Økonomiudvalget den 11-12-2019

  Anbefales.

  Beslutning Kommunalbestyrelsen den 18-12-2019

  Godkendt.

 • Punkt 8 TMU - Godkendelse af takster for Vallensbæk Strands Vandforsyning 2020

  Beslutningstema

  Godkendelse af takstblad 2020 for Vallensbæk Strands Vandforsyning. En vandforsyning skal fastsætte anlægs- og driftsbidrag én gang årligt. De fastsatte anlægs- og driftsbidrag skal godkendes af kommunalbestyrelsen i den kommune, hvor vandforsyningen ligger.   

  Indstilling

  Sagen bliver behandlet i Teknik og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

   

  Center for Park-, Vej- og Miljø, Ishøj Kommune indstiller,

  • at takstblad 2020 for Vallensbæk Strands Vandforsyning bliver godkendt

  Sagsfremstilling

  Vallensbæk Strands Vandforsyning har anmodet om, at vandforsyningens takstblad for 2020 bliver godkendt. Vandafgiften er identisk med taksterne i 2016, 2017, 2018 og 2019.

   

  Driftsbidrag

  Takstblad 2020

  Vandafgift pr. m3 for andelshavere

  9,75 kr. ex. moms / 12,19 kr. inkl. moms

  Vandafgift pr. m3 for ikke andelshavere

  12,75 kr. ex. moms /15,94 kr. inkl. moms

   

  Den samlede vandpris består af en variabel vandtakst (den som kommunalbestyrelsen skal godkende ovenfor), en fast vandafgift og en fast afgift til drikkevandsbeskyttelse. Statsafgiften af ledningsført vand er 6,18 kr. pr. m3 ekskl. moms, og afgiften til drikkevandsbeskyttelse er 0,19 kr. pr. m3 ekskl. moms.

   

  Vallensbæk Strands Vandforsyning har mulighed for at forsyne hele området, men bruger HOFOR som nødforsyning fx ved reparationsarbejder. I 2018 oppumpede Vallensbæk Strands Vandforsyning 190.884 m3 og købte 13.182 m3 af HOFOR. I 2017 oppumpede Vallensbæk Strands Vandforsyning 191.852 m3 og købte 4348 m3 af HOFOR.

   

  Ved fastholdelse af vandtaksten lever selskabet op til ”hvile i sig selv”-princippet. Vandforsyningen er godt vedligeholdt, så der er ikke udsigt til større udgifter til vedligeholdelse.

   

  Vallensbæk Strands Vandforsyning er i gang med lækagesøgning og udarbejdelse af en strategi for en kommende ledningsrenovering.

   

  Ishøj Kommune, som er miljømyndighed for Vallensbæk Kommune, har vurderet, at Vallensbæk Strands Vandforsynings vandtakster er rimelige, og at takstfastsættelsen danner basis for fortsat god vandværksdrift.

   

  Vallensbæk Strands Vandforsyning vil med det fremsendte driftsbidrag fortsat kunne sikre en tidssvarende drift, der både tager hensyn til forsyningssikkerhed og kvalitetskrav.

  Økonomi- og personalemæssige konsekvenser

  Ingen bemærkninger.

  Sammenhæng til udviklingsstrategien

  Ingen bemærkninger.

  Kommunikation

  Vallensbæk Strands Vandforsyning får besked om afgørelsen.

  Retsgrundlag

  Lov om vandforsyning.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 03-12-2019

  Anbefales.

  Beslutning Økonomiudvalget den 11-12-2019

  Anbefales.

  Beslutning Kommunalbestyrelsen den 18-12-2019

  Godkendt.

 • Punkt 9 BKU - Handleplaner for skolerne 2019/2020

  Beslutningstema

  Skolernes handleplaner til forbedring af afgangskarakterer på folkeskolerne.

  Indstilling

  Sagen bliver behandlet i Børne- og Kulturudvalget.

   

  Center for Børn og Unge indstiller,  

  • at skolernes handleplaner til forbedring af afgangskaraktererne på folkeskolerne bliver godkendt

  Distriktslederne deltager under behandling af dette punkt på Børne- og Kulturvalgets møde.

  Sagsfremstilling

  Forvaltningen har på baggrund af afgangsresultaterne fra 2018/2019 bedt ledelsen på kommunens folkeskoler om at udarbejde handleplaner. Formålet er at hæve 9. klassernes afgangskarakterer til sommer 2020 samt efterfølgende år i forhold til resultaterne i 2019. Formålet er også at indfri målsætningen om, at elevernes resultater placerer sig blandt de 25 % bedste kommuner i Danmark målt på afgangskarakterer. Vallensbæk Kommune er i skoleåret 2018/2019 placeret som nummer 65, mens kommunen i 2017/2018 var placeret som nummer 23. I 2018/2019 var gennemsnittet for afgangsprøverne i de bundne fag 6,7, mens det i 2017/2018 var 7,2. 

   

  Der vil blive iværksat nogle fælles indsatser, som går på tværs af de tre skoler. Derudover iværksættes handleplaner på hver af de tre skoler. De særskilte handleplaner adresserer de specifikke behov på hver af de tre skoler. Resultaterne fra skoleåret 2018/2019 viser, at der særligt er behov for at hæve karaktererne i dansk og matematik, og derfor indeholder alle tre handleplaner indsatser med det formål.

   

  Da formålet med handleplanerne er at hæve gennemsnittet for en hel årgang, har skolerne planlagt indsatser, der løfter alle elevers karaktergennemsnit uanset hvor de ligger på karakterskalaen.  Indsatserne skal sammen med de strategiske indsatser fra bl.a. udviklingsstrategien sikre varige og tilfredsstillende resultater i forhold til kommunens målsætning om at være blandt de 25 % bedste på landsplan målt på afgangskarakterer hvert år.

   

  Der skelnes mellem handleplaner på kort og langt sigt. De kortsigtede handleplaner retter sig mod eleverne i de nuværende 9. klasser. De langsigtede indsatser retter sig mod eleverne i de nuværende 7. og 8. klasser.

   

   

  Fælles indsatser på tværs af de tre skoler:

  1)   Etablering af prøvecafé på Ungdomsskolen op til og under eksamensperioden

  2)   Boost-forløb med eksterne leverandører til de ikke-uddannelsesparate unge for at øge motivationen og selvværd

  3)   Skolebestyrelsernes rolle ift. at tydeliggøre forældrenes ansvar for at støtte op om elevernes forberedelse til eksamen 

   

  Skole

  Handleplaner

  Pilehaveskolen

  På kort sigt:

   

  1. To timer om ugen, hvor der bliver dannet hold på tværs af klasser og trænet i læsning og stavning.  
  2. En ugentlig lektion hvor der bliver trænet færdighedsregning (understøttende undervisning, USU).
  3. Efter afholdelse af terminsprøverne i december, bliver der afholdt klassekonference, hvor afdelingsleder og dansk- og matematikvejleder deltager sammen med klassens lærere, for at afdække, om der er elever der har behov for ekstra hjælp og støtte.
  4. Fordybelsesugen i marts bruges til faglig fordybelse, der er relevant i forhold til de forestående eksamener.

  På langt sigt: 

  1. Fortsat holddannelse på 7. - 9. klassetrin
  2. Øget fokus på strukturerede klassekonferencer, hvor ledelse og vejleder deltager. Målet er at tage hånd om den enkelte elevs faglige udvikling

  Vallensbæk Skole

  På kort sigt: 

  1. Udarbejdelse af FSA-lignende (folkeskolens afgangsprøve) synopse efter hvert undervisningsforløb. Udvalgte elever aflægger generalprøve foran klassen, som evaluerer og giver feedback
  2. Terminsprøve for alle elever i den mundtlige prøve
  3. Holddeling med fokus på lærerfeedback (individuelt)
  4. Terminsprøve – digitalt oplæg (identisk med FSA). Alle elever med forlænget tid til afgangsprøverne bliver tilbudt ekstra hjælp i et særskilt lokale til de skriftlige terminsprøver
  5. Mini-kurser i Excel/word-math og Geogebra (et matematikprogram) 
  6. Praktisk/mundtlig terminsprøve
  7. Holddeling: Holdundervisning i mindre grupper – understøtter det praktiske arbejde
  8. 2-lærer-timer: 2 naturfagslærere til én klasse – for at styrke samarbejde mellem fagene fysik/kemi, biologi og geografi 

  På langt sigt: 

  1. Ved at indgå i forløb internt i kommunen og med eksterne samarbejdspartnere (Hackathon, Arken m.fl.) ønsker vi at udvikle elevernes kreativitet, evne til problemløsning samt mundtlige fremstilling. Fælles plan for hvilke genre- og stiltræk der behandles hvornår i udskolingsforløbet (”rød tråd”)
  2. Skriftsprog skal ikke kun trænes for at læres, men bruges, så det læres. Indskolingsklasserne arbejder med projektet ”Skriv og Læs – projekt for små forfattere”. Vi motiverer og lærer indskolingselever at skrive og læse ved at gøre dem til rigtige forfattere i en tidlig alder.
  3. Faglig læsning med mere fokus på læsestrategier og læsetempo
  4. Skolen har fra august 2020 en færdiguddannet matematikvejleder, der kan understøtte matematikundervisningen
  5. Kompetenceløft: I forbindelse med etablering af Science Lab har naturfagslærerne indgået i kursus med fokus på at understøtte den innovative dimension i naturfagene
  6. MakerSpace, der skal understøtte alle fag.

  Egholmskolen

  På kort sigt: 

  1. Anvendelse af læringscafeerne til fagligt arbejde (2 lektioner ugentligt)
  2. Turbouge i foråret med fokus på dansk og matematik
  3. Motivationsindsats i forhold til elever og forældre. Der entreres med eksterne.
  4. Holddeling – 3 lektioner ugentligt, særligt fokus på sent indskrevne samt ikke-uddannelses-parate
  5. Nye tilgange til forberedelse til prøverne fx mundtlig terminsprøve, obligatoriske ”spørge-dage” og performancetræning
  6. Ledelsesstøtte - udskolingslederen deltager i lærernes fælles forberedelse i fagene for at understøtte og fastholde indsatserne. 

  På lang sigt: 

  1. Vi undersøger, hvordan man konceptuelt kan arbejde med læsning i indskolingen med det formål at skabe bedre og varige læseresultater. Vi har planlagt besøg på en skole i Furesø for at høre om deres resultater med Guided Reading (en læsemetode).
  2. Makerspace, der skal understøtte den kreative og innovative tilgang, samt understøtte motivationen.
  3. De sidste tre års analyser af prøvekaraktererne har vist, at sent indskrevne elever statistisk set trækker gennemsnittet kraftigt ned. Elever ankommet i 7-9. klasse, hvad enten det er tilflyttere eller via frit skolevalg, testes fagligt i dansk og matematik, sådan at udgangspunktet bliver tydeligt, og sådan at skole, elev og forældre i samarbejde kan planlægge en eventuel håndholdt indsats.
  4. Vi har med starten af dette skoleår ændret på organiseringen i udskolingen for at styrke motivation, den generelle trivsel og resultaterne. Fx læses naturfag samlet i trelektionsmoduler frem for fordelt henover ugen. Dette er en kulturændring og det er derfor en flerårig indsats.    
  5. Kompetenceløft hos lærere og pædagoger i forhold til undervisning af elever, der har dansk som andetsprog.

   

  Økonomi- og personalemæssige konsekvenser

  Ingen bemærkninger.

  Sammenhæng til udviklingsstrategien

  Handleplanerne er med til at indfri målsætningen under delvision 5 om, at skolerne skal have fokus på læring for livet. Vi skal have en udfordrende skole, som ligger blandt de 25 % bedste i landet på den nationale skolerangliste.

  Kommunikation

  Børne- og kulturudvalget indgår i november 2019 samt januar og februar 2020 i dialog med skolebestyrelserne om indsatsen for at forbedre afgangskaraktererne.

  Retsgrundlag

  Folkeskoleloven.

  Beslutning Børne- og Kulturudvalget den 04-12-2019

  Sagen blev sat til afstemning:

  For stemte gruppe C (4 stemmer) og gruppe O (1 stemme), i alt 5 stemmer.

  Gruppe A (2 stemmer) undlod at stemme.

  Indstillingen var herefter godkendt.

  Gruppe A benyttede standsningsretten og begærede sagen behandlet i kommunalbestyrelsen.

  Søren Wiborg (A) havde meldt afbud til mødet. Berit Bredelund Nielsen (A) deltog som stedfortræder.

  Beslutning Økonomiudvalget den 11-12-2019

  Anbefales.

  Beslutning Kommunalbestyrelsen den 18-12-2019

  Godkendt.

 • Punkt 10 Forslag fra Gruppe A: Forældrenes adgang til at bringe klager om mobning videre til Den Nationale Klageinstans mod Mobning skrives ind i skolernes Antimobbestrategi

  Beslutningstema

  Gruppe A har fremsat følgende forslag til behandling i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

   

  ”Indstilling:

  Forældrenes adgang til at bringe klager om mobning videre til Den Nationale Klageinstans mod Mobning skrives ind i skolernes Antimobbestrategi.

   

  Sagsfremstilling:

  Ved Børne- og Kulturudvalgets møde d. 4. december 2019 behandlede udvalget en orienteringssag om mobning.

   

  Socialdemokratiet tilkendegav allerede ved godkendelse af dagsorden, at vi ønskede sagen ændret fra en orienteringssag til en godkendelsessag. Det kom vi så ikke igennem med, fordi flertallet ikke kunne imødekomme ønsket.

   

  Socialdemokratiet har den opfattelse at forældrene ikke orienteres ordentligt om klagemuligheden til Den Nationale Klageinstans mod Mobning Indsatsen, hvilket så forklarer, at forvaltningen ikke har modtaget henvendelser om utilfredshed med skolens indsats.

   

  Socialdemokratiet har kendskab til to sager, hvor forældrene ikke var tilfreds med skolens indsats, og forældrene ville have bragt sagerne videre, hvis de var gjort bekendt med klagemuligheden.

  Ved gennemgang af de tre folkeskolers Antimobbestrategi nævnes klagemuligheden overhovedet ikke. Vallensbæk Skoles antimobbestrategi var ikke tilgængelige på søgetidspunktet formentlig grundet opdatering af hjemmesiden!”

  Beslutning Økonomiudvalget den 11-12-2019

  Anbefales.

  Beslutning Kommunalbestyrelsen den 18-12-2019

  Godkendt.

 • Punkt 11 Beretning fra borgmesteren og udvalgsformændene

  Beretning

  Borgmesteren orienterede om følgende:

   

  • Der kommer en ny læge i Sundhedscentret i Vallensbæk Nord
  • Besøg af udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye den 16. december
 • Punkt 12 Forespørgsler fra medlemmerne

  Forespørgsler

  Søren Wiborg spurgte til:

   

  • Status på en byggesag i Vallensbæk Landsby

   

  Borgmesteren svarede.

 • Punkt 13 Spørgetid