You are here

Kommunalbestyrelsen - 11-09-2019

Dato: Onsdag den 11. september 2019 Tid: Kl. 17:30
Udvalg: Kommunalbestyrelsen
Sted: Bemærk! Lukket møde kl 16:30
 • Punkt 1 Godkendelse af dagsorden

  Beslutningstema

  Kommunalbestyrelsen skal godkende mødets dagsorden.

  Indstilling

  Borgmesteren indstiller til Kommunalbestyrelsen

  • at godkende dagsordenen

  Beslutning Kommunalbestyrelsen den 11-09-2019

  Godkendt.

 • Punkt 2 SSU - Udvidelse af Pilehavehus - Skema B-ansøgning(Lukket)

 • Punkt 3 Beretning fra borgmesteren og udvalgsformændene (Lukket)

 • Punkt 4 Forespørgsler fra medlemmerne (Lukket)

 • Punkt 5 Valg af observatør til beredskabskommission

  Beslutningstema

  Kommunalbestyrelsen skal vælge en observatør til beredskabskommissionen i det nye beredskab, der skal varetage hvervet indtil udgangen af 2021.

  Indstilling

  Sagen bliver behandlet i Kommunalbestyrelsen.

   

  Direktionscentret indstiller,

  • at Kommunalbestyrelsen vælger en observatør til beredskabskommissionen

  Sagsfremstilling

  Kommunalbestyrelsen godkendte den 26. juni 2019 vedtægterne for det nye beredskab for Greve, Høje-Taastrup, Ishøj og Vallensbæk Kommuner.

   

  I vedtægterne fastlægges sammensætningen af beredskabskommissionen. Det fremgår bl.a., at hver af kommunerne vælger ét medlem (ud over borgmesteren), der har taleret men ikke stemmeret (observatør).

   

  Observatøren vælges blandt kommunalbestyrelsens medlemmer.

  Observatøren skal vælges ved flertalsvalg. Der skal ikke vælges en stedfortræder.

   

  Perioden for hvervet som observatør er i vedtægterne fastsat til fire år og følger den kommunale valgperiode. Fordi beredskabet er nyetableret, løber perioden for den første beredskabskommission dog kun resten af indeværende valgperiode, dvs. indtil udgangen af 2021. Observatøren skal vælges for samme periode.

  Økonomi- og personalemæssige konsekvenser

  Ingen bemærkninger.

  Sammenhæng til udviklingsstrategien

  Ingen bemærkninger.

  Kommunikation

  Beredskabet og den valgte skal orienteres om valget.

  Retsgrundlag

  Styrelseslovens § 24 (om flertalsvalg)

  Pkt. 7.2 og 7.3 i vedtægterne for det fælles beredskab

  Beslutning Kommunalbestyrelsen den 11-09-2019

  Kenneth Kristensen Berth blev valgt.

 • Punkt 6 Forslag til mødeplan for udvalg og kommunalbestyrelse i 2020

  Beslutningstema

  Forslag til mødeplan for Kommunalbestyrelsen, Økonomiudvalget, Teknik- og Miljøudvalget, Social- og Sundhedsudvalget, Børne- og Kulturudvalget og Folkeoplysningsudvalget i 2020.

  Indstilling

  Sagen bliver behandlet i Kommunalbestyrelsen.

   

  Direktionscentret indstiller,

  • at mødeplan for 2020 bliver drøftet og godkendt

   

   

  Beslutning Økonomiudvalget den 04-09-2019
  Godkendt, dog sådan at mødet den 20. maj 2020 holdes kl. 8.

   

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 27-08-2019

  Godkendt.

   

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 27-08-2019

  Gruppe O fremsatte følgende ændringsforslag:

   

  ”Møderne i Social-og Sundhedsudvalget afholdes kl. 14.30.”

   

  For stemte Gruppe O (1 stemme).

  Imod stemte Gruppe C (4 stemmer) og Berit Bredelund Nielsen, i alt 5 stemmer.

  Anette Sandgreen undlod at stemme.

   

  Ændringsforslaget var herefter ikke godkendt.

   

  Indstillingen blev herefter godkendt.

   

  Beslutning Børne- og Kulturudvalget den 28-08-2019

  Godkendt.

   

  Folkeoplysningsudvalget behandler sagen om udvalgets mødedatoer den 24. september 2019.

  Sagsfremstilling

  Direktionscentret har udarbejdet følgende forslag til mødeplan for 2020. Mødedatoer for de respektive udvalg har været forelagt til godkendelse i udvalgene. Kommunalbestyrelsen behandler den samlede mødeplan.

   

  Forslag til mødeplan for Kommunalbestyrelsen

  Kommunalbestyrelsen holder møde onsdage kl. 16.30 (lukket dagsorden) og 17.30 (åben dagsorden) på disse datoer i 2020:

   

  29. januar

  26. februar

  25. marts

  29. april

  27. maj

  17. juni

  9. september

  7. oktober

  25. november

  16. december

   

  Forslag til mødeplan for Økonomiudvalget

  Økonomiudvalget holder møde onsdage kl. 15 på disse datoer i 2020, dog kl. 8 den 20. maj 2020:

   

  22. januar

  12. februar

  18. marts

  22. april

  20. maj, kl. 8

  10. juni

  2. september

  30. september

  18. november

  9. december

   

  Forslag til mødeplan for Teknik- og Miljøudvalget

  Teknik- og Miljøudvalget holder møde tirsdage kl. 17 på disse datoer i 2020:

   

  14. januar

  4. februar

  3. marts

  31. marts

  5. maj

  2. juni

  25. august

  15. september

  3. november

  1. december

   

  Forslag til mødeplan for Social- og Sundhedsudvalget

  Social- og Sundhedsudvalget holder møde tirsdage kl. 15 på disse datoer i 2020:

   

  14. januar

  4. februar

  3. marts

  31. marts

  5. maj

  2. juni

  25. august

  15. september

  3. november

  1. december

   

  Forslag til mødeplan for Børne- og Kulturudvalget

  Børne- og Kulturudvalget holder møde onsdage kl. 17 på disse datoer i 2020, dog kl. 8 den 28. august 2020.

   

  15. januar

  5. februar

  4. marts

  1. april

  6. maj

  3. juni

  26. august, kl. 8.

  16. september

  4. november

  2. december

   

  Forslag til mødeplan for Folkeoplysningsudvalget

  Folkeoplysningsudvalget holder møde tirsdage kl. 17 på disse datoer i 2020:

   

  25. februar

  24. marts

  28. april

  26. maj

  16. juni

  29. september

  24. november

  15. december

   

  Folkeoplysningsudvalget har først mulighed for at behandle sagen om mødeplan for 2020 den 24. september 2019.

  Økonomi- og personalemæssige konsekvenser

  Ingen bemærkninger.

  Sammenhæng til udviklingsstrategien

  Ingen bemærkninger.

  Kommunikation

  Mødeplanen for 2020 bliver offentliggjort på kommunens hjemmeside.

  Retsgrundlag

  Kommunestyrelseslovens § 8, stk. 1.

  Beslutning Kommunalbestyrelsen den 11-09-2019

  Godkendt med Økonomiudvalgets bemærkning.

 • Punkt 7 ØU Budgetopfølgning pr. 30. juni 2019 - Tillægsbevillinger

  Beslutningstema

  Center for Økonomi og Indkøb fremlægger budgetopfølgningen pr. 30. juni 2019 vedrørende drift, refusion og finansiering, med henblik på beslutning om tillægsbevillinger svarende til mindreudgifter på 14,498 mio. kr. på det skattefinansierede område.

   

  Der indgår fortsat opmærksomhedspunkter under Social- og Sundhedsudvalget i budgetopfølgningen.

  Indstilling

  Sagen bliver behandlet i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

   

  Center for Økonomi og Indkøb indstiller,

  • at tillægsbevilling på -1,950 mio. kr. til deltema 1.1 Dagtilbud bliver godkendt
  • at tillægsbevilling på 2,516 mio. kr. til deltema 1.2 Skoler og skolefritidsordninger bliver godkendt
  • at tillægsbevilling på -3,920 mio. kr. til deltema 1.3 Børn og Unge med særlige behov bliver godkendt
  • at tillægsbevilling på 1,119 mio. kr. til deltema 4.2 Pleje samt aktivitets- og botilbud bliver godkendt
  • at tillægsbevilling på 0,119 mio. kr. til deltema 4.3 Genoptræning bliver godkendt
  • at tillægsbevilling på -3,634 mio. kr. til deltema 5.1 Børn og Unge med særlige behov bliver godkendt
  • at tillægsbevilling på -1,001 mio. kr. til deltema 5.2 Voksne med særlige behov bliver godkendt
  • at tillægsbevilling på -0,732 mio. kr. til deltema 6.3 Øvrige sociale ydelser bliver godkendt

  • at tillægsbevilling på 0,102 mio. kr. til deltema 8.2 Rekreative områder bliver godkendt
  • at tillægsbevilling på -0,026 mio. kr. på deltema 8.3 Kommunale ejendomme bliver godkendt
  • at tillægsbevilling på -0,010 mio. kr. på deltema 8.5 Brandvæsen bliver godkendt
  • at tillægsbevilling på -2,581 mio. kr. på deltema 12.2 Administrativ organisation bliver godkendt
  • at tillægsbevilling på -0,211 mio. kr. på deltema 13.1 Ansættelse på særlige vilkår og produktionsskoleelever bliver godkendt
  • at tillægsbevilling på 1,623 mio. kr. på deltema 13.2 Forsørgelsesydelser og løntilskud bliver godkendt
  • at tillægsbevilling på -1,412 mio. kr. på deltema 13.3 Driftsudgifter, mentorstøtte, integrations- og introduktionsforløb samt dansk undervisning bliver godkendt
  • at tillægsbevilling på -4,500 mio. kr. på deltema konto 7 Renter, tilskud, udligning og skatter mv. bliver godkendt

   

  Beslutninger fagudvalg

  Tillægsbevillinger for de respektive fagudvalg er blevet behandlet i selvstændige sager i hver sit fagudvalg.

  Indstillingerne blev anbefalet på alle tre udvalg.

  Sagsfremstilling

  Center for Økonomi og Indkøb fremlægger budgetopfølgningen pr. 30. juni 2019 vedrørende drift, refusion og finansiering, med henblik på beslutning om tillægsbevillinger, der samlet udviser mindreudgifter på 14,498 mio. kr. på det skattefinansierede område.

   

  Hovedforklaringer på mer- og mindreudgifter

   

  Børne- og Kulturudvalget

  Mindreudgifterne på Børne- og Kulturudvalgets område vedrører blandt andet færre ansatte dagplejere end budgetteret. Herudover forventer Ishøj mindreudgifter på STU-forløb, hvor antallet er faldet. Samtidig er antallet af børn, i specialbørnehaver mindre end forventet. Det modsvares dog af tilsvarende merudgifter under Social- og Sundhedsudvalget. Der forventes derudover mindreudgifter vedrørende pulje til imødegåelses af eventuel merudgifter Ishøj.

   

  På Børne- og Kulturudvalgets område forventes der merudgifter vedrørende udgifter til

  merindskrivning i Bamsegruppen og supplerende bevilgede støttetimer på

  daginstitutionsområdet. Der forventes merforbrug vedrørende bidrag til staten til elever på frie grundskoler samt merudgifter til syge- og hjemmeundervisning.

   

  Social- og Sundhedsudvalget

  Der forventes mindreudgifter vedrørende pulje til imødegåelse af eventuelle merudgifter på Ishøj områder samt merudgifter vedrørende hovedsageligt tabt arbejdsfortjeneste.

  Der er forventede nettomerindtægter vedrørende central refusionsordning.

   

  Teknik- og Miljøudvalget

  Der forventes mindreudgifter til vedligeholdelse af nye projekter på molen og havnen samt mindreudgifter vedrørende regnskab for Østsjællands Beredskab.

   

  Der forventes merudgifter vedrørende restafregningen for 2018 og acontoopkrævningen for 2019 i forbindelse med afregning til I/S Vallensbæk Mose.

   

  Sagen om oprettelse af nyt fælles beredskab, som blev behandlet på Kommunalbestyrelsesmøde den 26. juni 2019 med godkendelse af en tillægsbevilling på 164.000 kr. til drift i 2019, er håndteret med denne budgetopfølgning.

   

  Øvrige forhold

  Der er konstateret stigende udgifter til flexhandicap, der kan tilskrives dels en udvidelse af målgruppen fra juli 2018 og dels stigende operatørudgifter. Merudgifterne forventes i 2019 at kunne finansieres over de øvrige kollektive transportordninger. Fra 2020 indregnes merudgiften til flexhandicap i budgettet.

   

  Vestforbrænding har varslet merudgifter på ca. 900.000 kr. Merudgifter på det brugerfinansierede område bliver finansieret af kommunen og afregnes over taksterne i de efterfølgende år.

   

  Økonomiudvalget

  Under Økonomiudvalget forventes der mindreudgifter til afsatte puljer vedrørende bl.a. konsekvenser af tidligere års lov- og cirkulæreprogrammer og pris- og lønreguleringer.

   

  Der forventes ligeledes mindreudgifter til kommunikationssystem SKYPE og afledt drift til godkendte digitaliseringsprojekter, hvor driftsudgiften er reduceret eller projektet er udskudt. Taxinævnet i Region Hovedstaden er under endelig afvikling, og i den forbindelse bliver budgettet nulstillet og tilgår kassebeholdningen.

   

  Center for Beskæftigelse har foretaget mindre justeringer i budgetterne til overførselsindkomster og forventer ikke ændringer i hverken antal helårspersoner eller forbruget. Samlet set er justeringerne under beskæftigelsesområdet udgiftsneutrale.

   

  På det finansielle område forventes der samlet set merindtægter på 4,5 mio. kr.

  Økonomi- og Indenrigsministeriet har i en pressemeddelelse oplyst, at det betingede bloktilskud på 3,0 mia. kr. vedrørende serviceudgifterne fuldt ud kan komme til udbetaling. I 2019 udgør Vallensbæk Kommunes andel af det betingede bloktilskud i 8,496 mio. kr. Der forventes samtidig mindreindtægter i forbindelse med færre indtægter for grundskyld og dækningsafgift i forbindelse med vurderingsændringer på ejendommene Egeskovvej 1 og Egeskovvej 5-7.

   

  Opmærksomhedspunkter ved budgetopfølgningen 30. juni 2019

  • Der er et faldende børnetal i forhold til budgetforudsætningen for tandplejen hvilket kan medføre en reduktion af budgettet til tandplejen i henhold til tildelingsmodellen for tandplejen i forbindelse med bevillingsoverførselssagen. Der er dertil et øget pres på økonomien for tandplejen på 300.000 kr., som hovedsagelig skyldes personaleudskiftning. Der arbejdes på at få området i balance. Der følges op på dette i forbindelse med budgetopfølgningen pr. 30. september 2019
  • Der forventes på nuværende tidspunkt merudgifter på 2.200.000 kr. til mellemkommunal afregning for borgere i plejeboliger i andre kommuner, og samtidig er antallet af borgere fra andre kommuner i plejeboliger i Vallensbæk Kommune faldet. Området følges nøje, og der følges op på dette i forbindelse med budgetopfølgningen pr. 30. september 2019
  • Der kan potentielt være et merforbrug på 250.000 kr. til førtidspension, men det er forbundet med store usikkerheder på nuværende tidspunkt. Området bliver fulgt nøje frem til budgetopfølgningen pr. 30. september 2019

   

  Der henvises i øvrigt til uddybende bemærkninger i bilaget.

  Økonomi- og personalemæssige konsekvenser

  Budgetopfølgningen pr. 30. juni 2019 vedrørende drift, refusion og finansiering viser en samlet mindreudgift på 14,498 mio. kr.

   

  Budgetopfølgningen pr. 30. juni 2019 nedskriver isoleret set kommunens serviceudgifter med 9,696 mio. kr. Det korrigerede budget inden for servicevækstrammen for Vallensbæk Kommune ligger med budgetopfølgningen pr. 30. juni 2019 15,345 mio. kr. over serviceudgifterne i forhold til det oprindelige budget for 2019. Det skyldes primært overførsel af mindreforbrug fra budget 2018, fordi den vedtagne økonomiske styringspolitik giver institutioner adgang til at overføre over- og underskud fra det ene år til det andet.

   

  Ændringerne i forhold til det oprindelige budget er en konsekvens af følgende: 

  Bevillingsoverførsler fra 2018 til 2019 (KB 27.02.2019)

  23,750 mio. kr.

  Budgetopfølgning pr. 31. januar 2019

  2,162 mio. kr.

  Omplacering indenfor deltema 6.3 (Central refusionsordning BPA)

  -0,024 mio. kr.

  Omplacering indenfor deltema 5.1

  -0,010 mio. kr.

  Budgetopfølgning pr. 31. marts 2019 Omplaceringer

  -0,112 mio. kr.

  Budgetopfølgning pr. 31. marts 2019 inkl. padlebaner

  -0,889 mio. kr.

  Driftstilskud til nyt beredskab

  0,164 mio. kr.

  Budgetopfølgning pr. 30. juni 2019

  -9,696 mio. kr.

   

   

  Total

  15,345 mio. kr.

  + = udgifter/mindreindtægter, - = indtægter/mindreudgifter

   

  Det korrigerede budget for serviceudgifterne ultimo juni 2019 udgør: 

  Oprindeligt budget 2019 - Servicevækstrammen

  747,971 mio. kr.

   

  Samlede bevægelser på servicevækstrammen pr. 30. juni 2019

   

  15,345 mio. kr.

   

  Korrigeret budget 2019 – Serviceudgifter

   

  763,316 mio. kr.

  + = udgifter/mindreindtægter, - = indtægter/mindreudgifter

   

  Fra 2019 til 2020 vil der også være mulighed for at overføre uforbrugte midler. Niveauet for bevillingsoverførsler har i perioden fra 2016 til 2019 været relativt højt i forhold til 2014 og 2015. Hvis der bliver overført uforbrugte midler til serviceudgifter fra 2019 til 2020 svarende til niveauet de sidste tre år, vil Vallensbæk Kommunes holde sig inden for servicerammen.

    

  Regeringen har vedtaget videreførelse af regnskabssanktionen fra tidligere år. Det betyder, at hvis kommunerne under ét overskrider servicevækstrammen, vil en overskridelse af kommunens egen servicevækstramme medføre en tilsvarende sanktion af dels kollektiv og dels individuel karakter.

   

  Niveauet for overførsler har været forskelligt over de seneste fem år, jf. tabellen nedenfor.

   

  Overførte serviceudgifter

  Mio. kr.

  Fra 2014 til 2015

  14,703

  Fra 2015 til 2016

  14,221

  Fra 2016 til 2017

  19,313

  Fra 2017 til 2018

  20,244

  Fra 2018 til 2019

  23,750

   

  Den aktuelle forbrugsprocent for servicevækstrammen pr. 30. juni 2019 udgør 48,64 % i forhold til det oprindelige budget. Dette skal ses i forhold til, at 50,00 % af året er gået pr. 30. juni 2019. Forbrugsprocenten pr. 30. juni var 47,11 % i 2018 i forhold til oprindeligt budget og i 2017 var den 49,29 %. 

   

  Direktionen følger løbende serviceudgifterne.

  Sammenhæng til udviklingsstrategien

  Ingen bemærkninger.

  Kommunikation

  Ingen bemærkninger.

  Retsgrundlag

  Ingen bemærkninger.

  Beslutning Økonomiudvalget den 04-09-2019

  Anbefales.

  Beslutning Kommunalbestyrelsen den 11-09-2019

  Godkendt.

 • Punkt 8 ØU Budgetopfølgning pr. 30. juni 2019 - Anlæg

  Beslutningstema

  Center for Økonomi og Indkøb fremlægger budgetopfølgningen pr. 30. juni 2019 vedrørende anlæg, hvor der er merudgifter på 1,285 mio. kr. Merudgiften vedrører en fremrykning af 1,0 mio. kr. fra 2021 til 2019 vedrørende projektet Letbaneforpladser. Samtidig forventes der mindreindtægter vedrørende salg af grund på Vallensbæk Strandvej.

   

  Det forventes, at der samlet bliver overført 63,732 mio. kr. fra budget 2019 til budget 2020.

  Indstilling

  Sagen bliver behandlet i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

   

  Center for Økonomi og Indkøb indstiller,

  • at der bliver meddelt tillægsbevilling til anlægsbevilling og afgivet rådighedsbeløb på 1,0 mio. kr. i 2019 til den oprindelige afgivne anlægsbevilling vedrørende Letbaneforpladser

  • at der bliver meddelt tillægsbevilling til anlægsbevilling og afgivet rådighedsbeløb på -1,0 mio. kr. i 2021 til den oprindelige afgivne anlægsbevilling vedrørende Letbaneforpladser

  • at der bliver meddelt tillægsbevilling til anlægsbevilling og afgivet rådighedsbeløb på -0,285 mio. kr. i 2019 til den oprindelige afgivne anlægsbevilling vedrørende salg af areal Vallensbæk Strandvej 173

  Beslutninger fagudvalg

  Budgetopfølgning vedrørende anlæg for de respektive fagudvalg er blevet behandlet i selvstændige sager i hver sit fagudvalg.

  Indstillingerne blev anbefalet på alle tre udvalg.

  Sagsfremstilling

  Center for Økonomi og Indkøb fremlægger budgetopfølgningen pr. 30. juni 2019 vedrørende anlæg.

   

  På Teknik- og Miljøudvalgets område søges 1,0 mio. kr. vedrørende projektet Letbaneforpladser fremrykket fra 2021 til 2019. Fremrykningen er begrundet i dels udgifter til ekspropriation ved Vejlegårdsparken og dels udgifter til tegningsmateriale.

   

  På Økonomiudvalgets området forventes der mindreindtægter vedrørende salget af Vallensbæk Strandvej 173. Sagen er behandlet på ekstraordinært Økonomiudvalgsmøde den 15. august 2019.

   

  Der henvises i øvrigt til bilaget med bemærkninger til anlæg.

  Økonomi- og personalemæssige konsekvenser

  Budgetopfølgning pr. 30. juni 2019 vedrørende anlæg udviser merudgifter på 1,285 mio. kr. på henholdsvis Teknik- og Miljøudvalgets- og Økonomiudvalgets områder. Fremrykningen af projekt Letbaneforpladser med 1,0 mio. kr. fra 2021 til 2019 vil belaste anlægsrammen i 2019, men er samlet set udgiftsneutral for kommunen. Mindreindtægten vedrørende salg af Vallensbæk Strandvej 173 vil påvirke kassebeholdningen.

   

  Der er i alt 31 anlægsprojekter i 2019 med budgetterede udgifter på 129,050 mio. kr., heraf 81,030 mio. kr. overført fra 2018. Af de 129,050 mio. kr. forventes 66,603 mio. kr. at blive brugt i 2019, mens 63,732 mio. kr. forventes overført til 2020.

   

  Der forventes samlet overført 63,732 mio. kr. fra budget 2019 til budget 2020 på følgende projekter:

  Børne- og Kulturudvalget

   

  Energirenovering Mejsebo

  -1,714 mio. kr.

  Etablering af ny daginstitution i Nord

  -2,650 mio. kr.

   

   

  Social- og Sundhedsudvalget

   

  Servicearealer -  Tilbygning Pilehavehus

  -0,858 mio. kr.

  Tilbygning Pilehavehus

  -25,694 mio. kr.

   

  Teknik- og Miljøudvalget

   

  Lukning af Egeskovvej

  -0,596 mio. kr.

  Støjinitiativ

  -1,000 mio. kr.

  Udvikling af Strandparken

  -1,200 mio. kr.

  Etablering af Svømmehal

  -26,520 mio. kr.

  Kapacitetsundersøgelse og anlæg Vallensbæk Skole

  -1,500 mio. kr.

  Pulje til udvikling af havnen

  -2,000 mio. kr. 

   

   

  Samlet overførsel til budget 2020

  -63,732 mio. kr.

   

  Fra 2018 til 2019 udgjorde anlægsoverførslerne 81,030 mio. kr.
   

  Det forventede regnskab 2019 på anlæg udgør ca. 66,6 mio. kr.  Det skal ses i forhold til et oprindeligt anlægsbudget i 2019 på ca. 45,4 mio. kr. Hvis Vallensbæks Kommunes andel af det fastsatte anlægsniveau beregnes ud fra kommunens andel af befolkningstallet på landsplan, kan kommunens andel af det aftalte anlægsniveau opgøres til 50,4 mio. kr. i 2019. Dette betyder, at Vallensbæk Kommune på nuværende tidspunkt ligger over anlægsrammen i 2019.

  Sammenhæng til udviklingsstrategien

  Ingen bemærkninger.

  Kommunikation

  Ingen bemærkninger.

  Retsgrundlag

  Ingen bemærkninger.

  Beslutning Økonomiudvalget den 04-09-2019

  Anbefales.

  Beslutning Kommunalbestyrelsen den 11-09-2019

  Godkendt.

 • Punkt 9 ØU - Regnskab for 2018 for Vallensbæk Boligselskab

  Beslutningstema

  Vallensbæk Boligselskab har fremsendt regnskaber for 2018 til Kommunalbestyrelsens godkendelse.

  Indstilling

  Sagen bliver behandlet i Økonomiudvalget og i Kommunalbestyrelsen.

   

  Center for Økonomi og Indkøb indstiller,

  • at regnskab 2018 for Vallensbæk Boligselskab og tilhørende afdelinger bliver godkendt

  Sagsfremstilling

  Vallensbæk Boligselskab har fremsendt regnskaber inkl. revisionsprotokollat og årsberetning for 2018. Regnskaberne er aflagt for boligorganisationen og for de fire afdelinger Højstrupparken, Rosenlunden, Firkløverparken og Stationstorvet.

   

  Alle regnskaber er revisorpåtegnede og uden forbehold.

   

  Vallensbæk Boligselskab (boligorganisationen)

  Boligorganisationen Vallensbæk Boligselskab havde et samlet overskud i 2018 på 7.528 kr.

   

  Overskuddet bliver overført til organisationens arbejdskapital, der sammen med en dispositionsfond udgør egenkapitalen. Arbejdskapital og dispositionsfond kan benyttes til forbedringer, dækning af tab m.v. Vallensbæk Boligselskabs egenkapital er vokset fra 6,0 mio. kr. primo 2018 til 6,9 mio. kr. ultimo 2018. Denne stigning skyldes primært, at flere lån i afdelingerne er indfriet, og beløbene nu bliver indbetalt til dispositionsfonden.

   

  Vallensbæk Boligselskabs administrationsudgifter er steget fra 4.957 kr. pr. lejemål i 2017 til 5.333 kr. pr. lejemål i 2018.

   

  Højstrupparken

  Afdelingen Højstrupparken havde et overskud på 715.194 kr. i 2018.

   

  Der har i 2018 været en række større udgifter til udearealer, blandt andet etablering af 90 m2 ny sti og fældning af træer. Derudover er påbegyndt udskiftning af opgangslys til LED og etablering af nyt blødtvandsanlæg.

   

  Afdelingen har et relativt stort opsamlet overskud. Vallensbæk Boligselskab oplyser, at dette skyldes ekstraordinære indtægter, men at man fremadrettet vil kigge nærmere på huslejens størrelse.

   

  Rosenlunden

  Afdelingen Rosenlunden havde et overskud på 156.417 kr. i 2018.

   

  I løbet af 2018 er der udskiftet varmerør og varmtvands- og cirkulationsrør i Rosenlunden. Derudover er varmemålere udskiftet, og der er etableret individuelle vandmålere i samtlige lejemål. Afdelingen oplyser, at der i løbet af 2018 har været usædvanlig mange ud- og indflytninger.

   

  Rosenlunden har oprettet lån via Vallensbæk Boligselskab på 39.649 kr. til altaner.

   

  Firkløverparken

  Afdelingen Firkløverparken havde et underskud på 65.874 kr. i 2018.

   

  I 2018 er affaldsgården i Firkløverparken ombygget, blandt andet ved nedgravning af ny molok som erstatning for de gamle containere. Der opleves fortsat udfordringer med terrænbelysningen og en stor del er blevet udskiftet.

   

  Der verserer fortsat en sag mellem Vurderingsstyrelsen (tidligere SKAT) og henholdsvis Firkløverparken og Vallensbæk Kommune vedrørende vurdering af grundværdien. Dette betyder i regnskab 2018, at der er anvendt mere end tre gange så meget som budgetteret på ejendomsskat.

   

  Firkløverparken har oprettet lån via Vallensbæk Boligselskab på 129.250 kr. til en byggesag.

   

  Stationstorvet

  Afdelingen Stationstorvet havde i 2018 et overskud på 33.394 kr.

   

  2018 er det første fulde regnskabsår for afdelingen, som stod klar den 1. maj 2017. I løbet af året er der blandt andet etableret nyt blødtvandsanlæg og etableret lys ved cykelskur. Som følge af ønsker fra flere beboere er 11 nye altaninddækninger desuden blevet etableret, og flere af glaspartierne er udskiftet fra matteret til klart glas.

   

  Det endelige byggeregnskab (skema C) afventer kommunens godkendelse. Det skyldes, at forhold omkring inddækningen af ventilationen er uafklaret, og kommunen vil derfor ikke behandle en sag om byggeregnskabet, før dette er afklaret. Det skyldes, at boligselskabet har taget forbehold for Planklagenævnets afgørelse vedrørende kommunens krav om inddækning. Det er forventningen, at Nævnet vil komme med en afgørelse i 2020. 

   

  Udeståendet er ikke til hinder for, at Kommunalbestyrelsen godkender det fremlagte regnskab.

  Økonomi- og personalemæssige konsekvenser

  Regnskabet har ingen konsekvenser for Vallensbæk Kommune.

  Sammenhæng til udviklingsstrategien

  Ingen bemærkninger.

  Kommunikation

  Regnskaberne er forelagt bestyrelserne i de tre afdelinger til godkendelse og sendt til Landsbyggefonden og Vallensbæk Kommune. Referat af Kommunalbestyrelsens behandling af sagen bliver sendt til Vallensbæk Boligorganisation.

  Retsgrundlag

  Kommunalbestyrelsen skal efter almenboliglovens § 25, stk. 3, foretage en kritisk gennemgang af regnskaberne. De indholdsmæssige krav er præciseret i bekendtgørelse nr. 70 af 26. januar 2018.

  Beslutning Økonomiudvalget den 04-09-2019

  Anbefales.

  Beslutning Kommunalbestyrelsen den 11-09-2019

  Godkendt.

 • Punkt 10 TMU - Vurdering af nyt byggeri på Brøndbyvej 204

  Beslutningstema

  Ejeren af Brøndbyvej 204 har sendt et projektforslag til et nyt enfamilieshus på ejendommen. Projektet har været i høring i landsbyen for at vurdere, om projektet lever op til lokalplan nr. 73’s formål om at sikre bevaring og forbedring af landsbyens visuelle miljø, herunder bevaring af kvaliteterne i landsbyens bebyggelse og landsbyhaverne åbne karakter.

  Indstilling

  Sagen bliver behandlet i Teknik- og Miljøudvalget.

   

  Center for Teknik indstiller,

  • at vurderingen af, at forslaget til et nyt enfamilieshus på Brøndbyvej 204 lever op til lokalplanens formål om at bevare og forbedre landsbyens visuelle miljø og kvaliteterne i landsbyens bebyggelse og landsbyhaverne åbne karakter, bliver godkendt

  Sagsfremstilling

  Ejeren af Brøndbyvej 204 har sendt et projektforslag til et enfamilieshus til vurdering i forhold til bestemmelserne i lokalplan nr. 73. Det nye hus bliver udført som et længehus med en vinkeltilbygning, og det bliver placeret på den nordlige del af grunden. Udadtil kommer huset til at fremstå som et 1½-plans hus, men det er kun en del af tagetagen, der bliver udnyttet til beboelse.

   

  Det eksisterende hus på ejendommen er revet ned. Det nye hus overholder højde- og afstandskrav i lokalplanen. Hovedbygningen i projektet kommer som på den tidligere ejendom til at ligge mod øst. Den bliver længere mod syd end den tidligere ejendom og bliver placeret i en afstand af 4,5 m fra skellet mod øst. Den tidligere bygning lå 3 m fra skellet mod øst. Det er ikke muligt at forlænge huset mod nord, da huset ligger 3 meter fra skel. Den tidligere sidebygning mod nord bliver ikke genopført. Der kommer en ny sidebygning i den anden ende af hovedhuset med en mindre bygningsbredde og –højde end hovedhuset.

   

  Projektforslaget for Brøndbyvej 204 er vedlagt som bilag.

   

  Luftfoto af området omkring Brøndbyvej 204 fra 2018. Efterfølgende er huset på ejendommen revet ned.

   

  Situationsplan for byggeprojektet på Brøndbyvej 204.

   

  Landsbyens visuelle miljø

  Lokalplan 73 gælder for Vallensbæk Landsby. Lokalplanens formål er at sikre bevaring og forbedring af landsbyens visuelle miljø herunder at bevare kvaliteterne i landsbyens bebyggelse og landsbyhavernes åbne karakter. Landsbymiljøet udgøres blandt andet af landsbyens mange gamle huse, små snoede gadeforløb og åbne grønne havearealer. For at sikre landsbyens identitet indeholder lokalplanen en række bestemmelser, der har til formål at sikre, at blandt andet nybyggeri og anlæg respekterer byens visuelle miljø.

   

  En forudsætning for at projektet kan gennemføres er derfor, at der bliver taget stilling til, om projektforslaget kan leve op til lokalplanens formålsparagraf § 1.2 om landsbyens visuelle miljø og bevare kvaliteterne i landsbyens bebyggelse, landsbyhaver, gade- og stinet, fælles rekreative områder, træer, vandløb og stensætninger.

   

  Lokalplanens § 9.2 angiver, at alle haver markeret med grøn signatur på kortbilag 3, ikke uden kommunalbestyrelsens tilladelse kan bebygges eller anvendes til parkering. Formålet er at skabe en åbne grøn karakter ud mod vejen - ikke at bevare den aktuelle udformning eller beplantning på de pågældende ejendomme.

  Langs Brøndbyvej er de fleste havearealer nord for vejen omfattet af denne bestemmelse. Havearealerne skråner ned mod vejen, og husene ligger typisk højt placeret på grundene. Enkelte huse er trukket frem mod vejen, og andre ligger med større afstand til vejen.

  Udsnit af kortbilag 3 fra lokalplan nr. 73 – Vallensbæk Landsby.

  Brøndbyvej 204 er markeret med den røde ramme

   

  Hele den sydlige del af haven på Brøndbyvej 204 er også omfattet af denne bestemmelse. Der er ikke udpeget bevaringsværdige træer i haven på Brøndbyvej 204.

   

  Det nye hus bliver placeret, så en del af huset ligger 4 meter ud i det markerede haveareal.

   

  Dispensation fra lokalplanen

  Teknik- og Miljøudvalget behandlede i efteråret 2018 en dispensationsansøgning til at lade en ny bebyggelse overskride grænsen for det bevaringsværdige haveareal på Brøndbyvej 204 med 4 meter samt til en bygningsbredde på 8,5 m mod lokalplanens krav om maksimalt 7,5 meter. På daværende tidspunkt var der ikke tegnet et konkret projekt for byggeriet. Udvalget valgte at dispensere til det ansøgte.

   

  På naboejendommen Brøndbyvej 208 blev der i december 2007 meddelt dispensation til at opføre en tilbygning og et mindre skur i en bevaringsværdig have. En dispensation til at bygge i et bevaringsværdige haveareal vil altid kræve en konkret vurdering, da der ikke er to haver der er ens. Derfor vil afgørelsen fra 2007 eller afgørelsen i denne sag ikke danne præcedens.

   

  Efter, at der er dispenseret til byggeri, der ligger 4 meter tættere på vejen, er der stadig mulighed for at skabe en åben landsbyhave på Brøndbyvej 204. Der vil være over 20 meter ned til vejen, hvilket fortsat gør Brøndbyvej 204 til den dybeste forhave i landsbyen.  

   

  Hvis udvalget finder, at forslaget til et nyt enfamiliehus på Brøndbyvej 204 ikke lever op til lokalplanens formål om at bevare og forbedre landsbyens visuelle miljø og kvaliteterne i landsbyens bebyggelse og landsbyhaverne åbne karakter, vil det indebære, at dispensationen meddelt i december 2018 må trækkes tilbage. 

   

  Hvis udvalget ønsker at tilbagekalde dispensationen begrundet i indsigelser, der er indkommet i høringsprocessen, skal disse afvejes mod hensynet til, at modtagerne tilbage i efteråret 2018 har fået dispensation til to forhold.

   

  Hvis dispensationen trækkes tilbage, vil modtagerne kunne klage herover til Planklagenævnet.

   

  Høring i hele lokalplanens område

  Da grunden på Brøndbyvej 204 er forholdsvis stor, er der mulighed for at opføre et relativt stort hus, også når lokalplanen er overholdt. På grund af lokalplanens udpegning af havearealet som bevaringsværdigt, kommer bygningen til at ligge bagerst på grunden.

   

  Center for Teknik har på den baggrund besluttet at sende projektet i høring hos grundejerne inden for lokalplanens område, med henblik på at høre om grundejerne synes, at projektet lever op til lokalplanens formål om at sikre bevaring og forbedring af landsbyens visuelle miljø, herunder bevaring af kvaliteterne i landsbyens bebyggelse og landsbyhavernes åbne karakter. 

   

  Høringsbrevet blev afsendt til samtlige grundejere og virksomheder i landsbyen, via digital post den 12. juli 2019. Svarfristen var senest den 6. august 2019. Samlet set er der kommet høringssvar fra 31 husstande. Enkelte personer har sendt flere høringssvar.

   

  Høringssvarene er samlet i det vedlagte høringsskema. Hvis der er modtaget forskellige høringssvar fra enkeltpersoner i samme husstand, er disse behandlet selvstændigt.

   

  Anbefaling

  Center for Teknik har vurderet de indkomne høringssvar i det vedlagte høringsskema. Det er centerets vurdering, at der er indkommet få bemærkninger, der handler om byggeriets kvalitet i forhold til, om det kan leve op til formålet i lokalplanen. Høringssvarene har primært handlet om tolkning af lokalplanens bestemmelser. Det er Center for Tekniks vurdering, at projektet lever op til lokalplanens bestemmelser, herunder også formålet om at bevare kvaliteterne i landsbyens bebyggelse og landsbyhavernes åbne karakter.

   

  Set fra Brøndbyvej vil det nye byggeri ligge så langt tilbagetrukket fra vejen, at det fortsat er muligt at skabe en åben og frodig landsbyhave efter intentionerne i lokalplanen. Der findes andre længehuse, der er lige så store som det ønskede projekt, uden at det påvirker landsbyens visuelle miljø negativt. Udtrykket i projektet er et traditionelt længehus og overholder lokalplanens bestemmelser. Nabogener fra nybyggeriet i form af skygge og indblik er ikke større, end det hvad der er normalt i landsbyens gamle kvarterer omkring Engvej og Brøndbyvej.

   

  Center for Teknik anbefaler, at vurderingen af, at forslaget til et nyt enfamiliehus på Brøndbyvej 204 lever op til formålet i lokalplanens § 1.2, om at bevare og forbedre landsbyens visuelle miljø herunder bevaring af kvaliteterne i landsbyens bebyggelse og landsbyhaverne åbne karakter bliver godkendt.

  Økonomi- og personalemæssige konsekvenser

  Ingen bemærkninger.

  Sammenhæng til udviklingsstrategien

  Sagen understøtter delvision 2: Grønt byliv med central beliggenhed.

  Kommunikation

  Ingen bemærkninger.

  Retsgrundlag

  Lokalplan nr. 73 Vallensbæk Landsby.

  Planlovens § 19.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 27-08-2019

  Gruppe C fremsatte følgende ændringsforslag:

   

  Indstillingen blev ikke godkendt, idet udvalget – efter de indkomne høringssvar og den betydelige modstand mod byggeriets karakter – finder, at byggeriet med de meddelte dispensationer ikke lever op til lokalplanens formål om at bevare og forbedre landsbyens visuelle miljø og kvaliteterne i landsbyens bebyggelse og landsbyhavernes åbne karakter. Som konsekvens heraf kan udvalget ikke opretholde den vurdering, der lå til grund for de meddelte dispensationer, hvorfor dispensationerne trækkes tilbage.

   

  Ændringsforslaget blev sat til afstemning.

   

  For stemte gruppe C (3 stemmer).

   

  Imod stemte gruppe A (2 stemmer).

   

  Ændringsforslaget var herefter godkendt.

   

  Gruppe A benyttede standsningsretten og begærende sagen indbragt for Kommunalbestyrelsen.

                                                                                                                                                      

  Erdal Colak havde meldt afbud og Berit Bredelund Nielsen deltog som stedfortræder ved sagens behandling.

  Beslutning Økonomiudvalget den 04-09-2019

  Gruppe C gentog følgende ændringsforslag:

   

  ”Indstillingen blev ikke godkendt, idet udvalget – efter de indkomne høringssvar og den betydelige modstand mod byggeriets karakter – finder, at byggeriet med de meddelte dispensationer ikke lever op til lokalplanens formål om at bevare og forbedre landsbyens visuelle miljø og kvaliteterne i landsbyens bebyggelse og landsbyhavernes åbne karakter. Som konsekvens heraf kan udvalget ikke opretholde den vurdering, der lå til grund for de meddelte dispensationer, hvorfor dispensationerne trækkes tilbage.”

   

  Ændringsforslaget blev sat til afstemning.

   

  For stemte Gruppe C (3 stemmer) og Gruppe O (1 stemme), i alt 4 stemmer.

   

  Imod stemte Gruppe A (1 stemme).

   

   

  Ændringsforslaget blev herefter anbefalet.

   

  Indstillingen blev herefter ikke sat til afstemning.

   

  Gruppe A afgav følgende mindretalsudtalelse:

   

  ”Socialdemokratiet finder ud fra et lighedsprincip, at det er helt urimeligt og formentlig erstatningspådragende, at give borgeren afslag på byggeriet.

   

  Inden borgeren rev det gamle hus ned og fremsendte sit projektforslag, havde borgeren fået dispensation til lokalplanen af et enigt Teknik- og Miljøudvalg d. 25. september 2018. Efterfølgende har borgeren så revet det gamle hus ned i forventning om at få endelig byggetilladelse.

   

  Det skal bemærkes, at naboejendommen i 2007 ligeledes fik dispensation for lokalplanen til at opføre en skur på sin grund.

   

  Det er indsendt 31 høringssvar, men som forvaltningen noterer, så er det kun ganske få, som handler om byggeriets kvalitet. Høringssvarene har primært handlet om tolkning af lokalplanen. Da TMU tidligere har meddelt dispensation, forekom der at være politisk konsensus om tolkningen af lokalplanens bestemmelser, hvorfor overraskelsen var stor, da den konservative gruppe pludselig rystede på hånden.

   

  Forvaltningen har bemærket, at det kan være erstatningspådragende for kommunen at give afslag på ansøgningen om godkendelse af projektforslaget, hvilket den socialdemokratiske gruppe ikke kan tage ansvar for. ”

  Beslutning Kommunalbestyrelsen den 11-09-2019

  Gruppe C gentog følgende ændringsforslag:

   

  ”Indstillingen blev ikke godkendt, idet udvalget – efter de indkomne høringssvar og den betydelige modstand mod byggeriets karakter – finder, at byggeriet med de meddelte dispensationer ikke lever op til lokalplanens formål om at bevare og forbedre landsbyens visuelle miljø og kvaliteterne i landsbyens bebyggelse og landsbyhavernes åbne karakter. Som konsekvens heraf kan udvalget ikke opretholde den vurdering, der lå til grund for de meddelte dispensationer, hvorfor dispensationerne trækkes tilbage.”

   

  Ændringsforslaget blev sat til afstemning.

   

  For stemte Gruppe C (8 stemmer) og Gruppe O (2 stemmer), i alt 10 stemmer.

   

  Imod stemte Gruppe A (5 stemmer).

   

  Ændringsforslaget var herefter godkendt.

   

   

  Indstillingen blev herefter ikke sat til afstemning.

   

   

  Gruppe A afgav følgende mindretalsudtalelse:

   

  ”Socialdemokratiet finder ud fra et lighedsprincip, at det er helt urimeligt og formentlig erstatningspådragende, at give borgeren afslag på byggeriet.

   

  Inden borgeren rev det gamle hus ned og fremsendte sit projektforslag, havde borgeren fået dispensation til lokalplanen af et enigt Teknik- og Miljøudvalg d. 25. september 2018. Efterfølgende har borgeren så revet det gamle hus ned i forventning om at få endelig byggetilladelse.

   

  Det skal bemærkes, at naboejendommen i 2007 ligeledes fik dispensation for lokalplanen til at opføre et skur på sin grund.

   

  Der er indsendt 31 høringssvar, men som forvaltningen noterer, så er det kun ganske få, som handler om byggeriets kvalitet. Høringssvarene har primært handlet om tolkning af lokalplanen. Da TMU tidligere har meddelt dispensation, forekom der at være politisk konsensus om tolkningen af lokalplanens bestemmelser, hvorfor overraskelsen var stor, da den konservative gruppe pludselig rystede på hånden.

   

  Forvaltningen har bemærket, at det kan være erstatningspådragende for kommunen at give afslag på ansøgningen om godkendelse af projektforslaget, hvilket den socialdemokratiske gruppe ikke kan tage ansvar for. ”

 • Punkt 11 TMU - Samarbejde med Ishøj Kommune om brug af Brøndby Genbrugsstation

  Beslutningstema

  Brøndby Kommunes redegørelse for en principiel beslutning om samarbejde med Ishøj Kommune om brug af Brøndby Genbrugsstation skal godkendes.

  Indstilling

  Sagen bliver behandlet i Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

   

  Center Teknik indstiller,

  • at Brøndby Kommunes redegørelse (bilag 1) om en principiel beslutning om samarbejde med Ishøj Kommune om brug af Brøndby Genbrugsstation bliver godkendt

  Sagsfremstilling

  Siden 2003 har borgere og virksomheder i Vallensbæk Kommune efter aftale benyttet Brøndby Genbrugsstation. Aftalen betyder, at Vallensbæk Kommune betaler drifts- og anlægsomkostninger i forhold til indbyggertal. Derudover blev det aftalt, at Vallensbæk Kommune skulle betale en andel af den anslåede restværdi af bygningerne på pladsen.

   

  Ishøj Kommune har nu henvendt sig til Brøndby Kommune om et eventuelt samarbejde om brug af Brøndby Genbrugsstation i lighed med det samarbejde, Brøndby Kommune har med Vallensbæk Kommune.

   

  Det er ikke klart om Ishøj Kommune vil indgå en aftale og i givet fald, hvornår det vil ske. Ishøj Kommune skal blandt andet også have afklaret en samarbejdsrelation med Høje Taastrup Kommune om eventuel brug af Høje Taastrup Genbrugsstation.

   

  Da Vallensbæk Kommune har en ejerandel i genbrugspladsen (anlæg og bygninger) i Brøndby Kommune, skal sagen også behandles af Vallensbæk Kommunalbestyrelse.

   

  Brøndby Kommune har nærmere redegjort for sagen i bilag 1.

   

  Brøndby Kommune vurderer, at det øgede antal besøg og affaldsmængder fra Ishøj Kommune, kan håndteres inden for de eksisterende rammer på Brøndby Genbrugsstation. Det driftsmæssige tilskud fra Ishøj Kommune kan enten bruges til at reducere de årlige driftsomkostninger for Brøndby og Vallensbæk kommuner eller til at udvide bemandingen særligt i weekender eller en kombination af disse.

   

  På baggrund af Brøndby Kommunes vurdering anbefaler Center for Teknik, at Brøndby Kommunes redegørelse for sagen bliver godkendt.

  Økonomi- og personalemæssige konsekvenser

  Brøndby Kommune oplyser, at det driftsmæssige tilskud fra Ishøj Kommune enten kan bruges til at reducere de årlige driftsomkostninger for Brøndby og Vallensbæk Kommuner eller ved at udvide bemandingen særligt i weekender eller en kombination af disse.

   

  De økonomiske konsekvenser af en aftale vil blive indarbejdet i budgettet fra det tidspunkt aftalen indgås. 

  Sammenhæng til udviklingsstrategien

  Sagen understøtter delvision 2 om et grønt byliv med central beliggenhed.

  Kommunikation

  Ingen bemærkninger.

  Retsgrundlag

  Affaldsbekendtgørelsen.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 27-08-2019

  Anbefales.

   

  Erdal Colak havde meldt afbud og Berit Bredelund Nielsen deltog som stedfortræder ved sagens behandling.

  Beslutning Økonomiudvalget den 04-09-2019

  Anbefales.

  Beslutning Kommunalbestyrelsen den 11-09-2019

  Godkendt.

 • Punkt 12 TMU - Agenda 21-strategi 2019-2023

  Beslutningstema

  Forslag til Agenda 21-strategi 2019-2023 bliver fremlagt til godkendelse og offentliggørelse.

  Indstilling

  Sagen bliver behandlet i Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

   

  Center for Teknik indstiller,

  • at forslag til Agenda 21-strategi 2019-2023 bliver godkendt og offentliggjort

  Sagsfremstilling

  Kommunen skal offentliggøre en strategi for bæredygtig udvikling i første halvdel af valgperioden. Det følger af planloven. I tæt samarbejde med Agenda 21 Rådet er der udarbejdet et udkast til Agenda 21-strategi bl.a. på baggrund af en workshop om de 17 verdensmål.

   

  Vallensbæk Kommune er en del af det internationale samarbejde Agenda 21. Agenda 21 har fokus på klima og miljømæssig bæredygtighed i lokalsamfundet. I den forbindelse arbejder man aktivt på at fremme og skabe bevidsthed om, hvordan vi passer bedre på miljøet.

   

  Strategien beskriver, hvordan kommunen vil arbejde helhedsorienteret, tværfagligt og langsigtet med bæredygtig udvikling. Organiseringen skal sikre, at interessenter og aktører bliver inddraget i det lokale Agenda 21-arbejde.

   

  Strategien indeholder målsætninger for det fremtidige arbejde inden for følgende indsatsområder:

  • mindskelse af miljøbelastningen
  • fremme af en bæredygtig byudvikling og byomdannelse
  • fremme af biologisk mangfoldighed
  • inddragelse af befolkningen og erhvervslivet i det lokale agenda 21-arbejde
  • fremme af et samspil mellem beslutningerne vedr. miljømæssige, trafikale, erhvervsmæssige, sociale, sundhedsmæssige, uddannelsesmæssige, kulturelle og økonomiske forhold

  Forslag til Agenda 21-strategi 2019-2023 er meget lig den eksisterende Agenda 21-strategi. I den nye strategi bliver der lagt op til, at Lokal Agenda 21 Rådet fremover afholder tre årlige møder i henholdsvis april, september og december.

   

  Lokal Agenda 21 Rådet har gennemgået de 17 verdensmål for at finde de specifikke mål, der skal arbejdes med i Vallensbæk Kommune, idet ikke alle mål er lige relevante. Herunder er oplistet de udvalgte 13 verdensmål, Agenda 21 Rådet vil arbejde for:

   

  Mål 3        Sundhed og trivsel
  Mål 4        Kvalitetsuddannelse

  Mål 6        Rent vand og sanitet

  Mål 7        Bæredygtig energi
  Mål 8        Anstændige jobs og økonomisk vækst
  Mål 9        Industri, innovation og infrastruktur

  Mål 11      Bæredygtige byer og lokalsamfund
  Mål 12      Ansvarligt forbrug og produktion

  Mål 13      Klima-indsats

  Mål 14      Livet i havet

  Mål 15      Livet på land

  Mål 16      Fred, retfærdighed og stærke institutioner

  Mål 17      Partnerskaber for handling

  I strategien er der under hvert verdensmål oplistet en række indsatser, Agenda 21 Rådet vil arbejde for.

   

  Udkast til Agenda 21 Strategi har været drøftet i Agenda 21 Rådet, som anbefaler en godkendelse.

  Økonomi- og personalemæssige konsekvenser

  Ingen bemærkninger.

  Sammenhæng til udviklingsstrategien

  Sagen understøtter kommunens vision om et grønt byliv med central beliggenhed (delvision 2).

  Kommunikation

  Agenda 21-strategi 2019-2023 bliver offentliggjort på hjemmesiden og kommunikeret i relevante sammenhænge.

  Retsgrundlag

  Planloven.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 27-08-2019

  Anbefales.

   

  Erdal Colak havde meldt afbud og Berit Bredelund Nielsen deltog som stedfortræder ved sagens behandling.

  Beslutning Økonomiudvalget den 04-09-2019

  Anbefales.

  Beslutning Kommunalbestyrelsen den 11-09-2019

  Godkendt.

 • Punkt 13 TMU - Udpegning af medlem til besigtigelse og ekspropriation i forbindelse med anlæg og drift af letbanen

  Beslutningstema

  Der skal i efteråret være besigtigelse og ekspropriation i forbindelse med anlæg af letbanen.

   

  Hver kommune skal udpege en repræsentant til at deltage i ekspropriationsmøderne for det enkelte anlæg. Repræsentanten har ret til at udtale sig på møderne, men deltager ikke i afstemningerne.  

  Indstilling

  Sagen bliver behandlet i Teknik og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

   

  Center for Teknik indstiller,

  • at der bliver udpeget et medlem fra kommunalbestyrelsen til at deltage i besigtigelser og ekspropriationsmøder i forbindelse med anlæg og drift af letbanen

  Sagsfremstilling

  Hovedstadens Letbane skal den 2. oktober 2019 ekspropriere de arealer, som blev besigtiget den 8. november 2017 til brug for anlæg og drift af den kommende letbane på Ring3. Arbejdspladsarealer ved Delta Park skal besigtiges den 8. oktober 2019, da kommunen og grundejeren ikke var enig med Hovedstadens Letbane om den første placering af arbejdspladsarealer ved Delta Park i november 2017.

   

  I den forbindelse skal der udpeges en repræsentant til varetagelse af kommunens interesser på besigtigelser og ekspropriationsmøder.

  Økonomi- og personalemæssige konsekvenser

  Ingen bemærkninger.

  Sammenhæng til udviklingsstrategien

  Sagen understøtter visionen om ”Det hele menneske i fremtidens boligby” og delvision 2 ”Grønt byliv med central beliggenhed”, samt ”en fremtidssikret infrastruktur” (tema 1).

  Kommunikation

  Når der er udpeget et medlem til besigtigelser og ekspropriationsmøder, bliver beslutningen meddelt til kommissarius og ekspropriationskommissionen. Medlemmet vil derefter blive indkaldt til de relevante møder.

  Retsgrundlag

  Ekspropriationsprocesloven.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 27-08-2019

  Udvalget indstiller Jan Høgskilde.

   

  Erdal Colak havde meldt afbud og Berit Bredelund Nielsen deltog som stedfortræder ved sagens behandling.

  Beslutning Økonomiudvalget den 04-09-2019

  Anbefales med Teknik- og Miljøudvalgets indstilling.

  Beslutning Kommunalbestyrelsen den 11-09-2019

  Kommunalbestyrelsen udpegede Jan Høgskilde.

 • Punkt 14 TMU - I/S Vallensbæk Mose - Regnskab 2018 og budget 2020

  Beslutningstema

  Regnskab 2018 og budgetforslag 2020 for I/S Vallensbæk Mose bliver fremlagt til godkendelse.

  Indstilling

  Sagen bliver behandlet i Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

   

  Center for Økonomi og Indkøb indstiller,

  • at regnskab 2018 for I/S Vallensbæk Mose bliver godkendt

  • at budgetforslag 2020 for I/S Vallensbæk Mose bliver godkendt

  Sagsfremstilling

  Bestyrelsen for I/S Vallensbæk Mose har godkendt regnskab 2018 og budgetforslag 2020. Ifølge vedtægterne for I/S Vallensbæk Mose skal de enkelte interessentkommuner (Vallensbæk, Ishøj, Albertslund og Høje Taastrup) godkende regnskab og budget.

   

  Regnskab 2018

  Der var i 2018 budgetteret med 2.103.000 kr. til drift samt 44.101 kr. i administrationsbidrag fra Vallensbæk, Høje-Taastrup og Ishøj kommuner til Albertslund Kommune. Forpagtningsafgift på 90.000 kr. fra restauranten i Mosen til Albertslund er ikke medtaget i budgettet.

   

  Regnskab 2018 viser et samlet forbrug på 2.165.087 kr. Forpagtningsafgiften indgår i dette beløb som en indtægt, dvs. som en forbedring af resultatet. Regnskabsresultatet ligger dermed godt 62.000 kr. over budgettet. Merforbruget kan umiddelbart henføres til entreprenørudgifter i forbindelse med vedligeholdelse af grund og restaurant og reparation af bro.

   

  Administrationsbidraget opgøres som 4 pct. af Vallensbæks, Høje-Taastrups og Ishøjs andel af nettodriftsudgifterne. Bidraget opgøres endeligt på baggrund af regnskabsresultatet og udgør 51.096 kr. i 2018.

   

  Vallensbæk Kommunes andel af regnskabsresultatet er på 630.473 kr., heraf 24.249 kr. i administrationsbidrag. Afregningen følger en procedure med indbetaling af acontobeløb og restafregning efter afslutning af regnskabsåret. Resultatet kan derfor ikke sammenlignes direkte med budget 2018. Nedenstående diagram viser afregningerne periodiseret efter de regnskabsår, de vedrører:

   

   

  Budgetforslag 2020

  Budget 2020 for I/S Vallensbæk Mose er på 2.027.318 kr., heraf 46.742 kr. i administrationsbidrag. Indtægter fra forpagtningsafgift og aconto el, vand og varme på restauranten er medtaget i budgettet.

   

  Vallensbæk Kommunes andel udgør 576.751 kr., heraf 22.183 kr. i administrationsbidrag.

   

  I forhold til 2019 er budgettet fremskrevet med 3,5 pct. Dette er 0,7 procentpoint over KL’s skøn på 2,8 pct. fra marts måned og skyldes et ønske om at skabe større råderum til bl.a. træplantning. Forskellen på 2,8 og 3,5 pct. udgør 13.400 kr.

  Økonomi- og personalemæssige konsekvenser

  Vallensbæk Kommunes bidrag til I/S Vallensbæk Mose i 2020 på 576.751 kr. er indarbejdet i budget 2020.

  Sammenhæng til udviklingsstrategien

  Ingen bemærkninger.

  Kommunikation

  Ingen bemærkninger.

  Retsgrundlag

  Ingen bemærkninger.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 27-08-2019

  Anbefales.

   

  Erdal Colak havde meldt afbud og Berit Bredelund Nielsen deltog som stedfortræder ved sagens behandling.

  Beslutning Økonomiudvalget den 04-09-2019

  Anbefales.

  Beslutning Kommunalbestyrelsen den 11-09-2019

  Godkendt.

 • Punkt 15 TMU - Regnskab 2018 Østsjællands Beredskab

  Beslutningstema

  Regnskab 2018 for Østsjællands Beredskab bliver fremlagt til godkendelse. Regnskabet er godkendt af Beredskabskommissionen den 14. maj 2019 og skal ifølge vedtægterne efterfølgende godkendes af kommunalbestyrelserne i interessentkommunerne.

  Indstilling

  Sagen bliver behandlet i Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

   

  Center for Økonomi og Indkøb indstiller,

  • at regnskab 2018 for Østsjællands Beredskab bliver godkendt

  • at det bliver godkendt, at der bliver overført 261.000 kr. fra 2018 til 2019 til afslutning af CSR-projekter (veteranprojekt, brandkadetter i hhv. Køge og Roskilde, Ildfugle og Særlig Tilrettelagt Uddannelse-projekt)

  • at det bliver godkendt, at der bliver overført 90.000 kr. fra 2018 til 2019 til frivilliges opsparing

  Sagsfremstilling

  Regnskabet viser, at Østsjællands Beredskab afsluttede 2018 med et overskud på driften på ca. 1,2 mio. kr. Da der var budgetteret med et overskud på 9,8 mio. kr. svarer resultatet til en negativ budgetafvigelse på cirka 8,6 mio. kr.

   

  Driftsresultatet ser således ud (i 1.000 kr.):

   

   

  Budget 2018

  Regnskab 2018

  Afvigelse

  Indtægt fra kerneopgaver

  -85.910

  -88.284

  -2.374

  Indtægt fra serviceopgaver

  -29.524

  -30.212

  -688

  Indtægter i alt

  -115.434

  -118.496

  -3.062

  Udgift til kerneopgaver

  87.920

  99.763

  11.843

  Udgift til serviceopgaver

  17.764

  17.567

  -197

  Udgifter i alt

  105.684

  117.330

  11.646

  Nettodriftsresultat

  -9.750

  -1.167

  8.583

  Anlæg i alt

  0

  0

  0

  Driftsresultat

  -9.750

  -1.167

  8.583

  Note: +=udgifter/mindreindtægter, -=indtægter/mindreudgifter.

   

  Afvigelserne vedrører fortrinsvis beredskabets kerneopgaver med indtægter på ca. 2,4 mio. kr. over budgettet og udgifter på ca. 11,8 mio. kr. over budgettet. På indtægtssiden skyldes afvigelsen dels opgaver i forbindelse med Roskilde Festival og dels et samarbejde med Vestsjællands Beredskab.

   

  Udgifterne til kerneopgaver var 11,8 mio. kr. over budgettet. Dette kan bl.a. henføres til, at det ikke lykkedes at nedbringe udgifterne til én kontrakt med Falck samt at forlængelse af en anden kontrakt gav en meromkostning.

   

  Der har ikke været foretaget nævneværdige investeringer i køretøjer, materiel og inventar i 2018. Dette har betydet, at de samlede anlægsaktivers værdi i regnskabet er faldet fra 28,3 mio. kr. til 20,6 mio. kr. Omvendt er likviditeten vokset fra -0,8 mio. kr. primo året til 2,9 mio. kr. ultimo året.

   

  Regnskabet viser desuden, at egenkapitalen er ændret fra 3,2 mio. kr. til knap -0,2 mio. kr. Vallensbæk Kommunes andel af den negative egenkapital udgør 485.000 kr.

   

  Årets overskud på driften skal ifølge vedtægterne fordeles mellem interessentkommunerne. Af overskuddet på 1,2 mio. kr. ønskes dog 261.000 kr. overført til uafsluttede CSR-projekter og 90.000 kr. til en frivilligkonto. Desuden bliver overskuddet reguleret med 569.000 kr., der stammer fra et underskud i 2017, der blev overført til 2018 og afregnet med kommunerne. Det regulerede overskud udgør dermed 246.622 kr., der bliver udbetalt til kommunerne i 2019.

  Økonomi- og personalemæssige konsekvenser

  Ifølge vedtægterne for Østsjællands Beredskab skal over- eller underskud på beredskabets drift fordeles mellem interessentkommunerne i overensstemmelse med deres andele af det obligatoriske bidrag. Fordelingen sker i det efterfølgende regnskabsår.

   

  Det betyder, at Vallensbæk Kommune i 2019 vil modtage 10.040 kr. vedrørende det korrigerede driftsoverskud i 2018.

  Sammenhæng til udviklingsstrategien

  Ingen bemærkninger.

  Kommunikation

  Østsjællands Beredskab bliver orienteret om Kommunalbestyrelsens beslutning.

  Retsgrundlag

  Ingen bemærkninger.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 27-08-2019

  Anbefales.

   

  Erdal Colak havde meldt afbud og Berit Bredelund Nielsen deltog som stedfortræder ved sagens behandling.

  Beslutning Økonomiudvalget den 04-09-2019

  Anbefales.

  Beslutning Kommunalbestyrelsen den 11-09-2019

  Godkendt.

 • Punkt 16 SSU - Udvidelse af klinikfacilitet til ekstra læge i Sundhedshuset

  Beslutningstema

  Godkendelse af udvidelse af klinikfacilitet til ekstra læge i Sundhedshuset Nordmarken.

  Indstilling

  Sagen bliver behandlet i Social- og Sundhedsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

   

  Center for Sundhed, Kultur og Fritid indstiller,

  • at orientering om midler til finansiering af en udvidelse af klinikfacilteten i Sundhedshuset Nordmarken, fra Sundheds- og Ældreministeriets pulje, bliver taget til efterretning

  • at forvaltningen udarbejder et forslag til udvidelse af klinikfacilitet i Sundhedshuset Nordmarken
  • at der bliver meddelt tillægsbevilling til anlægsbevilling og afgivet rådighedsbeløb på 2.600.000 kr. vedrørende anlægsudgifter
  • at der bliver meddelt tillægsbevilling til anlægsbevilling og afgivet rådighedsbeløb på -2.080.000 vedrørende anlægsindtægter
  • at den krævede egenfinansiering sker ved, at der bliver meddelt tillægsbevilling på -520.000 kr. vedrørende udviklingspuljen til anlæg

  Sagsfremstilling

  Baggrund

  Center for Sundhed, Kultur og Fritid har ansøgt om midler til udvidelse af Sundhedshuset Nordmarken fra Sundheds- og Ældreministeriets pulje til etablering af læge- og sundhedshuse. Ministeriet har bevilget 2.080.000 kr. til brug for udvidelsen, der sikrer en ekstra klinikfacilitet til en praktiserende læge.

   

  Bevillingen skal anvendes til offentligt ejede lokaler eller til udstyr, der bliver stillet til rådighed for private parter på markedsvilkår, og bevillingen er givet under forudsætning af, at Vallensbæk Kommune kan egenfinansiere 520.000 kr. Puljemidlerne bliver uddelt i 2019, og Vallensbæk Kommune skal svare ministeriet, om man ønsker at modtage midlerne, senest 1. september 2019. Ministeriet vil efter behandlingen af punktet i Social- og Sundhedsudvalget få en tilbagemelding fra forvaltningen med forbehold for den endelige godkendelse fra Kommunalbestyrelsen.

   

  Det samlede budget for udvidelsen er derfor 2.600.000 kr. inklusive egenfinansieringen – heraf er der afsat 100.000 kr. til indkøb af laboratorieudstyr (fx til blodprøvetagning og akutte analyser mm.).

   

  Den forventede byggeperiode er marts 2020 – oktober 2020. Bevillingen skal anvendes senest den 31. oktober 2020. 

   

  Formål

  Det primære formål med udvidelsen er at sikre bedre lægedækning i Vallensbæk Kommune. Etableringen af nye boligområder vil medføre en fortsat vækst i antallet af borgere med behov for adgang til læge.

   

  I øjeblikket er der ifølge sundhed.dk kun én praktiserende læge i Vallensbæk Kommune, som har åben for patienttilgang, og mange borgere er i øjeblikket tilknyttet en læge uden for kommunen.

   

  Hovedreglen for valg af læge er, at man skal vælge en læge/klinik, der ligger inden for en afstand af 15 km fra ens bopæl, og som har åben for tilgang af patienter. Der skal være adgang til at vælge mellem mindst to læger.

   

  Center for Sundhed, Kultur og Fritid vurderer, at det vil være en fordel for borgerne og

  Vallensbæk Kommune, hvis borgerne bliver tilknyttet en lægepraksis i Vallensbæk Kommune, da forvaltningen har et godt og formaliseret samarbejde med lægerne i Vallensbæk omkring forebyggelse af sygdom, kronikere mm.

   

  Indhold

  Der kan ved udvidelsen af Sundhedshuset skabes plads til enten at forøge den eksisterende lægepraksis fra 2 til 3 læger, eller skabes plads til yderligere en selvstændig lægepraksis med 1-2 læger. Hvis der kun udvides med 1 læge, kan der evt. skabes plads til yderligere en sundhedsbehandler fx en fysioterapeut eller ergoterapeut.

   

  Selvtræning vil fortsat være et tilbud i Sundhedshuset efter udvidelsen.

   

  Region Hovedstaden har i øjeblikket slået et ydernummer (en ledig lægekapacitet) op i Vallensbæk Kommune, som læger kan søge, hvis de ønsker at praktisere i kommunen. Ansøgningsfristen er den 23. august 2019.

   

  Den nuværende lægepraksis i Sundhedshuset støtter op om udvidelsen og vil gerne enten udvide deres praksis med yderligere en læge eller indgå i et tæt samarbejde med en anden selvstændig praksis, herunder dele medarbejdere, reception, laboratorieudstyr og IT-løsninger.

   

  Lægerne i Sundhedshuset er ved at søge om godkendelse til at have en uddannelseslæge. En uddannelseslæge vil sige, at man i lægepraksissen får lov at have læger der er under uddannelse til praktiserende læge (speciallæge i almen medicin).

  Udvidelsen af Sundhedshuset vil kunne give plads til et selvstændigt konsultationsværelse til uddannelseslægen.

   

  Udvidelse af Sundhedshuset vil også skabe plads til et fremskudt sundhedskontor, hvor borgerne kan møde kommunens diætister, en sygeplejerske, som arbejder med kroniske sygdomme, demenskoordinatoren, hjemmesygeplejen, akutteamet, sundhedsplejen og pårørendevejlederen.

   

  Udvidelsen vil også kunne bruges til at holde pårørendesamtaler og til undervisning i rygestop, og vil kunne give yderligere muligheder for et tættere samarbejde med de frivillige i patientforeningerne.   

   

  Tidsplan

  September 2019

  Godkendelse af udvidelsen bliver forelagt Kommunalbestyrelsen (denne sag)

   

  Forvaltningen indsender budgetspecifikation, likviditetsfordeling og den politisk godkendte egenfinansiering til Sundheds- og Ældreministeriet

   

  Oktober – december 2019

   

  Forvaltningen udarbejder udbudsmateriale og indhenter tilbud

  Januar 2020

  Forvaltningen indgår kontrakt

   

  Marts – oktober 2020

  Byggeperiode

   

   

  Økonomi- og personalemæssige konsekvenser

  Sundheds- og Ældreministeriet har bevilget 2.080.000 kr. til brug for udvidelsen under forudsætning af, at Vallensbæk Kommune finansierer 520.000 kr. Det samlede budget for udvidelsen er derfor 2.600.000 kr. inklusiv egenfinansieringen – heraf er der afsat 100.000 kr. til indkøb af laboratorieudstyr.

   

  De 520.000 kr. til egenfinansiering er en forudsætning for, at projektet kan realiseres. Forvaltningen foreslår, at finansiering sker via udviklingspuljen til anlæg.

   

  Samlet set er anlægsbevillingen udgiftsneutral for Vallensbæk Kommune.

  Sammenhæng til udviklingsstrategien

  Sagen understøtter temaet om Livskvalitet i et godt og sundt liv (tema 3).

  Kommunikation

  Ingen bemærkninger.

  Retsgrundlag

  Ingen bemærkninger.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 27-08-2019

  Anbefales.

  Beslutning Økonomiudvalget den 04-09-2019

  Anbefales.

  Beslutning Kommunalbestyrelsen den 11-09-2019

  Godkendt.

 • Punkt 17 SSU - Kvalitetsstandarder for merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste § 41 og 42 (efter høring)

  Beslutningstema

  Forvaltningen fremlægger ”Kvalitetsstandarder for merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste under serviceloven” og ”Administrativ vejledning for merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste” til endelig godkendelse efter høring i Handicaprådet.

  Indstilling

  Sagen bliver behandlet i Social- og Sundhedsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

   

  Center for Børn og Forebyggelse, Ishøj Kommune indstiller,

  • at kvalitetsstandarder for bevilling af merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste og den tilhørende administrative vejledning bliver godkendt

  Sagsfremstilling

  Center for Børn og Unge, Ishøj Kommune, har erstattet det tidligere takstblad for §41 merudgifter og §42 tabt arbejdsfortjeneste med to nye dokumenter:

  • Kvalitetsstandarder for merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste - som udelukkende indeholder de elementer, hvor der ikke findes lovbestemte vejledninger eller principafgørelser, som tolker lovgivningen

  • Administrativ vejledning for merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste - som ud over de kommunale servicestandarder beskriver de administrative rutiner, lovens vejledninger og henvisninger til relevante principafgørelser fra Ankestyrelsen

  Dokumenterne blev forelagt Social- og Sundhedsudvalget i juni og har derefter været i høring hos Handicaprådene i Ishøj og Vallensbæk kommuner.

   

  Handicaprådet i Ishøj havde ingen kommentarer.

   

  Handicaprådet i Vallensbæk Kommune har fremsendt bemærkninger til den administrative vejledning. Handicaprådets bemærkninger og svar fra Center for Børn og Unge, Ishøj Kommune er vedlagt som bilag til sagen.

   

  Kommentarerne har ikke givet anledning til ændringer i de to dokumenter. Kvalitetsstandarderne og den administrative vejledning er derfor vedlagt uændret i forhold til det udkast, som blev behandlet på Social- og Sundhedsudvalgets møde i juni.

  Økonomi- og personalemæssige konsekvenser

  Ingen bemærkninger.

  Sammenhæng til udviklingsstrategien

  Ingen bemærkninger.

  Kommunikation

  Ingen bemærkninger.

  Retsgrundlag

  Lov om social service § 41 (merudgifter) og § 42 (tabt arbejdsfortjeneste).

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 27-08-2019

  Anbefales.

  Beslutning Økonomiudvalget den 04-09-2019

  Anbefales.

  Beslutning Kommunalbestyrelsen den 11-09-2019

  Godkendt.

 • Punkt 18 Beretning fra borgmesteren og udvalgsformændene

  Beretning

  Borgmesteren orienterede om følgende:

  • Undersøgelse fra Dansk Industri
  • Den nye økonomiaftale

   

  Jan Høgskilde, formand for Teknik- og Miljøudvalget, orienterede om følgende:

  • Etablering af byport og hastighedsnedsættende trafiktiltag i Vallensbæk Landsby

   

  Jytte Bendtsen, formand for Social- og Sundhedsudvalget, orienterede om følgende:

  • Første spadestik ved Pilehavehus tirsdag den 17. september kl. 10.30

   

  Morten Schou Jørgensen, formand for Børne- og Kulturudvalget, orienterede om følgende:

  • Festlig Fredag holdes den kommende fredag i forbindelse med Vestegnens Kulturuge
 • Punkt 19 Forespørgsler fra medlemmerne

  Forespørgsler

  Søren Wiborg spurgte til:

  • Træ i Vallensbæk Landsby

   

  Borgmesteren svarede.

 • Punkt 20 Spørgetid