You are here

Folkeoplysningsudvalget - 26-03-2019

Dato: Tirsdag den 26. marts 2019 Tid: Kl. 17:00
Udvalg: Folkeoplysningsudvalget
Sted: Mødelokale Engen på Rådhuset
 • Punkt 1 Godkendelse af dagsorden

  Beslutningstema

  Folkeoplysningsudvalget skal godkende mødets dagsorden.

  Indstilling

  Udvalgsformanden indstiller til Folkeoplysningsudvalget,

  • at godkende dagsordenen

  Beslutning Folkeoplysningsudvalget den 26-03-2019

  Godkendt med beslutning om at punkt 3 udsættes til næste møde.

   

   

  Liff Behrendt havde meldt afbud og deltog ikke i behandling af punktet.

 • Punkt 2 Orientering om Røgfri generation

  Beslutningstema

  Orientering om målet Røgfri generation i 2030.

  Indstilling

  Sagen bliver behandlet i Folkeoplysningsudvalget.

   

  Center for Sundhed, Kultur og Fritid indstiller,

   

  • at udvalget tager orienteringen til efterretning

  • at udvalget drøfter, hvordan foreninger og frivillige kan støtte op om forskellige tiltag og initiativer for at nå i mål med Røgfri generation i 2030

  Sagsfremstilling

  Projektleder Helle Stuart fra Center for Sundhed, Kultur og Fritid deltager på mødet og fortæller om Røgfri generation i 2030, som er regeringens mål på området og som Vallensbæk Kommune sammen med otte andre kommuner på Vestegnen og Sydamager arbejder sammen om at nå i ”Projekt Bliv en vinder uden tobak”. Helle Stuart vil især fortælle om snus og røgfri udearealer.

  Økonomi- og personalemæssige konsekvenser

  Ingen bemærkninger.

  Sammenhæng til udviklingsstrategien

  Sagen støtter op om delvision 3 Livskvalitet i et godt og sundt liv.

  Kommunikation

  Ingen bemærkninger.

  Retsgrundlag

  Ingen bemærkninger.

  Beslutning Folkeoplysningsudvalget den 26-03-2019

  Taget til efterretning.

   

  Helle Stuart tilbød at komme ud og drøfte røgfri generation i foreningerne.

   

  Oplægget sendes ud med referatet.

   

   

  Liff Behrendt havde meldt afbud og deltog ikke i behandling af punktet.

 • Punkt 3 Workshop om Folkeoplysningsudvalgets handleplan

  Beslutningstema

  Workshop om Folkeoplysningsudvalgets handleplan.

  Indstilling

  Sagen bliver behandlet i Folkeoplysningsudvalget.

   

  Center for Sundhed, Kultur og Fritid indstiller,

   

  ·         at udvalget drøfter input til handleplanen

  Sagsfremstilling

  Folkeoplysningsudvalget har en politik for 2016-2019. I politikken er det beskrevet, at der skal udarbejdes handleplaner undervejs. Handleplanen skal være i tråd med samfundets tendenser og støtte op om de lokale behov. Folkeoplysningsudvalget udarbejdede handleplaner i 2016. Disse skal nu opdateres.

   

  På mødet holdes en workshop, som tager udgangspunkt i folkeoplysningspolitikken, Kommunalbestyrelsens udviklingsstrategi, tendenser fra sundhedsprofilen og Røgfri generation 2030.

   

  Formålet med workshoppen er at komme med input til handleplanen og understøtte tiltag økonomisk med udvalgets egne midler.

   

  Workshoppen er baseret på gruppearbejde såvel som diskussioner og oplæg i plenum. Center for Sundhed, Kultur og Fritid står for processen.

   

  Folkeoplysningspolitikken for 2016-2019, handleplanerne fra 2016 og Vallensbæk Kommunes Udviklingsstrategi er vedlagt som bilag til sagen.

  Økonomi- og personalemæssige konsekvenser

  Ingen bemærkninger.

  Sammenhæng til udviklingsstrategien

  Sagen støtter op om delvision 3 Livskvalitet i et godt og sundt liv og delvision 4 Vilje til Ildsjæle.

  Kommunikation

  Ingen bemærkninger.

  Retsgrundlag

  Ingen bemærkninger.

  Beslutning Folkeoplysningsudvalget den 26-03-2019

  Punktet blev flyttet til næste møde.

 • Punkt 4 Ansøgning til Uddannelsespuljen fra Vallensbæk Gymnastik

  Beslutningstema

  Genbehandling af ansøgning til Uddannelsespuljen fra Vallensbæk Gymnastik.

  Indstilling

  Sagen bliver behandlet i Folkeoplysningsudvalget.

   

  Center for Sundhed, Kultur og Fritid indstiller,

   

  • at Folkeoplysningsudvalget drøfter ansøgningen og beslutter, om der skal gives tilskud

  Sagsfremstilling

  Folkeoplysningsudvalget drøftede på deres møde den 26. februar 2019 ansøgning fra Vallensbæk Gymnastik. Ansøgningen blev udsat til mødet den 26. marts 2019, da Folkeoplysningsudvalget ønskede yderligere oplysninger fra Vallensbæk Gymnastik vedrørende den fremsendte ansøgning. Udvalget ønskede oplysninger om, hvorvidt der er søgt om midler fra Albertslund Kommune og hvor mange af kursusdeltagerne, der er medlemmer i Vallensbæk Gymnastik.

   

  Vallensbæk Gymnastik ansøger om 15.000 kr. til aflønning af underviser

   

  Center for Sundhed, Kultur og Fritid har indhentet nedenstående svar fra Vallensbæk Gymnastik.

   

  • Der er ikke søgt om lignende tilskud i Albertslund, da Albertslund ikke har en pulje til dette
  • De 27 instruktører, som har hold i TGAV (Teamgym Albertslund-Vallensbæk), er ansat som instruktører i konkurrenceafdelingen, som går på tværs og ikke er tilknyttet én kommune. Det er meget få instruktører, der også har hold i enten Vallensbæk eller Albertslund. TGAV er en konkurrenceafdeling og har eksisteret i syv år, og det var kun i de første år, at instruktørerne havde en særlig tilknytning til én af moderforeningerne i enten Vallensbæk eller Albertslund
  • Der er 110 børn / unge under 18 år i TGAV. De 44 kommer fra Vallensbæk kommune og de resterende fra Albertslund og andre kommuner
  • Det er moderforeningernes ansvar, at instruktørerne i konkurrenceafdelingen har den rette uddannelse, og foreningerne deles om at betale for deres uddannelse
  • Det fulde beløb for underviseren er ca. 30.000 kr., og det er aftalt, at hver moderforening betaler 15.000 kr.
  • Til orientering kan det nævnes, at tilskuddet pr. medlem til gymnasterne i Albertslund er 160 kr. større end i Vallensbæk, ligesom der årligt betales for et antal kurser/uddannelse for instruktørerne

  Folkeoplysningsudvalget skal beslutte, om der skal gives tilskud til Vallensbæk Gymnastik.

  Økonomi- og personalemæssige konsekvenser

  Der er på nuværende tidspunkt 19.965 kr. i Uddannelsespuljen. Hvis ansøgningen fra Vallensbæk Gymnastik på 15.000 kr. bliver fuldt bevilget, vil restpuljen være på 4.965 kr.

  Sammenhæng til udviklingsstrategien

  Sagen støtter op om delvision 3 Livskvalitet i et godt og sundt liv og delvision 4 Vilje til Ildsjæle.

  Kommunikation

  Vallensbæk Gymnastik får besked om Folkeoplysningsudvalgets beslutning.

   

  Hjemmesiden opdateres, så restpuljen såvel som de foreninger, der har modtaget, fremgår.

  Retsgrundlag

  Folkeoplysningsloven.

  Beslutning Folkeoplysningsudvalget den 26-03-2019

  Udvalget besluttede at bevillige 15.000 kr. til Vallensbæk Gymnastik.

   

   

  Liff Behrendt havde meldt afbud og deltog ikke i behandling af punktet.

 • Punkt 5 Anvendelse af overførte midler fra regnskab 2018

  Beslutningstema

  Folkeoplysningsudvalget skal tage stilling til, hvordan overførte midler fra regnskab 2018 skal anvendes i 2019.

  Indstilling

  Sagen bliver behandlet i Folkeoplysningsudvalget.

   

  Center for Sundhed, Kultur og Fritid indstiller,

   

  • at udvalget tager stilling til, hvordan de overførte midler på 375.000 kr. fra regnskab 2018 skal anvendes i 2019

  Sagsfremstilling

  Kommunalbestyrelsen godkendte på deres møde den 27. februar 2019 sagen omkring bevillingsoverførsler fra regnskab 2018 til budget 2019, hvor der blev overført 375.000 kr. på Folkeoplysningsudvalgets område.

   

  Følgende beløb er overført fra regnskab 2018 til budget 2019:

   

  Overført fra 2018 (kr.)

  Voksenundervisning

  -26.000

  Betaling til/fra andre kommuner (voksenundervisning)

  20.000

  Medlem- og ekstramedlemstilskud

  35.000

  Lokaletilskud

  7.000

  Udviklingspulje

  132.000

  Internationale idrætsstævner

  32.000

  Folkeoplysningsudvalgets aktiviteter og indsatser

  102.000

  Uddannelsespulje

  66.000

  Starttilskud

  7.000

  I alt

  375.000

   

  Der er således 375.000 kr. til rådighed i 2019 ud over budgettet. Udvalget kan vælge at fordele beløb til puljer, øremærke beløb til bestemte projekter, til foreningerne, fordele midler til medlemstilskud eller andet til det folkeoplysende arbejde.

   

  I budget 2019 er der på nuværende tidspunkt følgende beløb til rådighed:

   

  Budget 2019 (kr.)

  Voksenundervisning

  88.000

  Betaling til/fra andre kommuner (voksenundervisning)

  109.000

  Medlem- og ekstramedlemstilskud

  1.127.000

  Lokaletilskud

  43.000

  Udviklingspulje

  56.000

  Internationale idrætsstævner

  61.000

  Folkeoplysningsudvalgets aktiviteter og indsatser

  59.000

  Uddannelsespulje

  19.965

  Starttilskud

  0

  I alt

  1.562.965

   

  Økonomi- og personalemæssige konsekvenser

  Ingen bemærkninger.

  Sammenhæng til udviklingsstrategien

  Sagen støtter op om delvision 4 Vilje til Ildsjæle.

  Kommunikation

  Ingen bemærkninger.

  Retsgrundlag

  Ingen bemærkninger.

  Beslutning Folkeoplysningsudvalget den 26-03-2019

  Udvalget besluttede at oprette en ekstraordinær uddannelsespulje på 200.000 kr.

  Puljen kan søges af folkeoplysende foreninger. Ansøgningsfristen er 4. juni og ansøgningerne behandles på Folkeoplysningsudvalgets møde den 18. juni.

   

  Den ekstraordinære uddannelsespulje kan søges uagtet tidligere bevillinger og der er ikke fastsat beløbsgrænse i forhold til deltagerbetaling eller samlet sum pr. forening.

   

  Center for Sundhed, Kultur og Fritid udarbejder et ansøgningsskema med relevante oplysninger og markedsfører den nye pulje til de folkeoplysende foreninger.

   

  Udvalget besluttede at overføre 20.000 kr. til starttilskud.

   

  På næste møde fremlægges sag vedrørende forbrug og overførsler på Folkeoplysningsudvalgets forskellige poster i 2017 og 2018. Folkeoplysningsudvalget drøfter på denne baggrund hvordan de resterende midler på 155.000 kr. skal fordeles.

   

   

  Liff Behrendt havde meldt afbud og deltog ikke i behandling af punktet.

 • Punkt 6 Meddelelser fra formanden

  Meddelelser

   

   

  • Kurset i sæsonbooking blev gennemført med 6 deltagere.

   

  • CPH DOX –  den internationale dokumentarfilm festival viser 4 film i Vallensbæk i denne uge. Den første blev vist i går. -  Det er første gang CPH DOX gæster Vallensbæk.

   

  • Idrætsprisfesten blev afholdt med 135 deltagere.

   

  • På mødet den 23. april tages et nyt billede af Folkeoplysningsudvalget.

   

  • Folkeoplysningsudvalget ønskede at der på næste møde fremlægges en oversigt over røgfrie arealer i Vallensbæk Kommune.

   

   

  Liff Behrendt havde meldt afbud og deltog ikke i behandling af punktet.