You are here

Folkeoplysningsudvalget - 26-02-2019

Dato: Tirsdag den 26. februar 2019 Tid: Kl. 17:00
Udvalg: Folkeoplysningsudvalget
Sted: Mødelokale Engen på Rådhuset
 • Punkt 1 Godkendelse af dagsorden

  Beslutningstema

  Folkeoplysningsudvalget skal godkende mødets dagsorden.

  Indstilling

  Udvalgsformanden indstiller til Folkeoplysningsudvalget,

  • at godkende dagsordenen

  Beslutning Folkeoplysningsudvalget den 26-02-2019

  Godkendt.

   

  Punkt 3 blev rykket frem som punkt 2.

   

  John Sørensen og Torben Simonsen havde meldt afbud og deltog ikke i behandling af punktet.

 • Punkt 2 Regnskab 2018 og budget 2019

  Beslutningstema

  Center for Sundhed, Kultur og Fritid orienterer om regnskab 2018 og budget 2019 på Folkeoplysningsområdet. Der skal træffes beslutning om overførsel til Uddannelsespuljen.

  Indstilling

  Sagen bliver behandlet i Folkeoplysningsudvalget.

   

  Center for Sundhed, Kultur og Fritid indstiller,

   

  • at udvalget tager orienteringen om regnskab 2018 samt budget 2019 til efterretning

  • at udvalget godkender at tilføre Uddannelsespuljen 70.000 kr. i 2019, fordelt med 35.000 kr. fra Udviklingspuljen samt 35.000 kr. fra Folkeoplysningsudvalgets aktiviteter og indsatser

  Sagsfremstilling

  Regnskab 2018

  Resultatet af regnskab 2018 er et samlet overskud på 375.000 kr. på Folkeoplysningsudvalgets område:

   

   

  Regnskab 2018

  Voksenundervisning

  -26.000

  Betaling til/fra andre kommuner (voksenundervisning)

  20.000

  Medlem- og ekstramedlemstilskud

  35.000

  Lokaletilskud

  7.000

  Udviklingspulje

  132.000

  Internationale idrætsstævner

  32.000

  Folkeoplysningsudvalgets aktiviteter og indsatser

  102.000

  Uddannelsespulje

  66.000

  Starttilskud

  7.000

  I alt

  375.000

   

  Overskuddet på 375.000 kr. er ønsket overført til budget 2019.

   

  Kommunalbestyrelsen skal tage stilling til bevillingsoverførelser på et møde den 27. februar 2019. Hvis Kommunalbestyrelsen godkender bevillingsoverførelsen, bliver 375.000 kr. tilført budget 2019 på Folkeoplysningsområdet.

   

  Herefter vil Center for Sundhed, Kultur og Fritid fremlægge en sag på Folkeoplysningsudvalgets møde den 26. marts 2019, hvor udvalget skal tage stilling til, hvordan de overførte midler på 375.000 kr. skal anvendes i budget 2019.

   

   

   

   

  Budget 2019

  I maj 2018 besluttede Folkeoplysningsudvalget at oprette nye puljer af overførte midler fra regnskab 2017 til budget 2018. Der er i det oprindelige budget 2019 ikke afsat midler til den nye opdeling af puljerne. Det oprindelige budget 2019 ser således ud:

   

   

  Budget 2019 i hele kr.

  Voksenundervisning

  88.000

  Betaling til/fra andre kommuner (voksenundervisning)

  109.000

  Medlem- og ekstramedlemstilskud

  1.127.000

  Lokaletilskud

  43.000

  Udviklingspulje

  91.000

  Internationale idrætsstævner

  61.000

  Folkeoplysningsudvalgets aktiviteter og indsatser

  94.000

  Uddannelsespulje

  0

  Starttilskud

  0

  I alt

  1.613.000

   

  Center for Sundhed, Kultur og Fritid foreslår at tilføre Uddannelsespuljen 70.000 kr., fordelt med 35.000 kr. fra Udviklingspuljen samt 35.000 kr. fra Folkeoplysningsudvalgets aktiviteter og indsatser. Hvis Folkeoplysningsudvalget godkender dette, vil budget 2019 se således ud:

   

   

   

   

   

   

   

  Budget 2019 i hele kr.

  Voksenundervisning

  88.000

  Betaling til/fra andre kommuner (voksenundervisning)

  109.000

  Medlem- og ekstramedlemstilskud

  1.127.000

  Lokaletilskud

  43.000

  Udviklingspulje

  56.000

  Internationale idrætsstævner

  61.000

  Folkeoplysningsudvalgets aktiviteter og indsatser

  59.000

  Uddannelsespulje

  70.000

  Starttilskud

  0

  I alt

  1.613.000

   

  Økonomi- og personalemæssige konsekvenser

  Ingen bemærkninger.

  Sammenhæng til udviklingsstrategien

  Sagen støtter op om delvision 4, Vilje til Ildsjæle.

  Kommunikation

  Ingen bemærkninger.

  Retsgrundlag

  Ingen bemærkninger.

  Beslutning Folkeoplysningsudvalget den 26-02-2019

  Regnskabet blevet taget til efterretning.

   

  Overførslerne blev godkendt.

   

  John Sørensen og Torben Simonsen havde meldt afbud og deltog ikke i behandling af punktet.

 • Punkt 3 Orientering om sundhedsprofil 2017

  Beslutningstema

  Orientering om Sundhedsprofil 2017.

  Indstilling

  Sagen bliver behandlet i Folkeoplysningsudvalget.

   

  Center for Sundhed, Kultur og Fritid indstiller,

   

  • at orienteringen bliver drøftet og taget til efterretning

  Sagsfremstilling

  Centerchef Annette Hein-Sørensen fra Center for Sundhed, Kultur og Fritid deltager på mødet og fortæller om sundhedsudfordringer i Vallensbæk Kommune.

   

  Folkeoplysningsudvalget drøfter, hvordan foreninger og frivillige kan støtte op om forskellige tiltag og initiativer for at håndtere udfordringer på sundhedsområdet i Vallensbæk Kommune.

  Økonomi- og personalemæssige konsekvenser

  Ingen bemærkninger.

  Sammenhæng til kommuneplanstrategi

  Sagen understøtter visionen om et sundt liv er et godt liv (delvision 3) og temaet om Sundhed gennem forebyggelse – en tidlig og rettidig indsats (delvision 4).

  Kommunikation

  Ingen bemærkninger.

  Retsgrundlag

  Ingen bemærkninger.

  Beslutning Folkeoplysningsudvalget den 09-10-2018

  Udsat til næste møde.

  Beslutning Folkeoplysningsudvalget den 26-02-2019

  Taget til efterretning.

   

  John Sørensen og Torben Simonsen havde meldt afbud og deltog ikke i behandling af punktet.

 • Punkt 4 Fordeling af puljemidler i 2017 og 2018

  Beslutningstema

  Orientering om fordeling af puljemidler i 2017 og 2018.

  Indstilling

  Sagen bliver behandlet i Folkeoplysningsudvalget.

   

  Center for Sundhed, Kultur og Fritid indstiller,

   

  • at orienteringen bliver taget til efterretning

  Sagsfremstilling

  Center for Sundhed, Kultur og Fritid fremlægger en oversigt med fordeling af puljemidler i 2017 og 2018.

  Økonomi- og personalemæssige konsekvenser

  Ingen bemærkninger.

  Sammenhæng til udviklingsstrategien

  Sagen støtter op om delvision 4 Vilje til Ildsjæle.

  Kommunikation

  Ingen bemærkninger.

  Retsgrundlag

  Ingen bemærkninger.

  Beslutning Folkeoplysningsudvalget den 26-02-2019

  Taget til efterretning.

   

  John Sørensen og Torben Simonsen havde meldt afbud og deltog ikke i behandling af punktet.

 • Punkt 5 Årshjul 2019 for møder i Folkeoplysningsudvalget

  Beslutningstema

  Folkeoplysningsudvalget skal drøfte forslag til årshjul til Folkeoplysningsudvalgets ordinære møder for 2019.

  Indstilling

  Sagen bliver behandlet i Folkeoplysningsudvalget.

   

  Center for Sundhed, Kultur og Fritid indstiller,

   

  • at udvalget drøfter forslag til årshjul 2019 og kommer med input til kommende drøftelser i 2019

  Sagsfremstilling

  Center for Sundhed, Kultur og Fritid har udarbejdet forslag til årshjul til Folkeoplysningsudvalgets ordinære møder for 2019.

   

   

  Forslag til Årshjul 2019 – Folkeoplysningsudvalget

  Dato

  Forslag til Årshjul 2019

  26. marts

  Anvendelse af evt. overførte midler fra regnskab 2018 til budget 2019

  Oplæg om røgfri generation 2030

  Tema – Folkeoplysningspolitikken og FOUs brug af egne midler

  Indkomne ansøgninger til puljer

  23. april

  Beslutning om sæsonfordeling

  Drøftelse af input til mulighedskatalog – afleveres senest 6.6

  Indkomne ansøgninger til puljer

  28. maj

  Besøg af Svømning - oplæg om svømmebogen som er støttet af Fritvalgspuljen

  Indkomne ansøgninger til puljer

  18. juni

  Indkomne ansøgninger til puljer

  24. september

  Høring af Budget 2020

  Indkomne ansøgninger til puljer

  Ansøgningsfrist til uddannelsespuljen

  26. november

  Vedtagelse af medlemstilskud til folkeoplysende foreninger og aftenskoler

  Lokaletilskud

  Tilskud til Internationale Idrætsstævner

  Indkomne ansøgninger til puljer

  17. december

  Indkomne ansøgninger til puljer

   

  Økonomi- og personalemæssige konsekvenser

  Ingen bemærkninger.

  Sammenhæng til udviklingsstrategien

  Ingen bemærkninger.

  Kommunikation

  Ingen bemærkninger.

  Retsgrundlag

  Ingen bemærkninger.

  Beslutning Folkeoplysningsudvalget den 26-02-2019

  Taget til efterretning.

   

  John Sørensen og Torben Simonsen havde meldt afbud og deltog ikke i behandling af punktet.

 • Punkt 6 Ansøgninger til Uddannelsespuljen

  Beslutningstema

  Behandling af ansøgninger til Uddannelsespuljen.

  Indstilling

  Sagen bliver behandlet i Folkeoplysningsudvalget.

   

  Center for Sundhed, Kultur og Fritid indstiller,

   

  • at Folkeoplysningsudvalget drøfter ansøgningerne og beslutter, om der skal gives tilskud

  Sagsfremstilling

  Formålet med Uddannelsespuljen er at yde økonomisk støtte til uddannelse og opkvalificering af trænere og ledere, så de er bedst muligt klædt på til at varetage deres opgaver.

   

  Puljen er målrettet godkendte folkeoplysende foreninger med hjemsted i Vallensbæk Kommune.

   

  Der kan søges om støtte til:

   

  • betaling for deltagelse i kursus
  • aflønning af kursusunderviser, hvis kurset bliver holdt lokalt i foreningen
  • eventuelle opholds- og transportudgifter inden for statens takster eller med offentlig transport

   

  Der er otte folkeoplysende foreninger, som har søgt Uddannelsespuljen:

   

  1. KFUM Strandboerne ansøger om i alt 7.150 kr. (fordelt på fire ansøgninger) til deltagelse i kursus
  2. VI39 Badminton ansøger om 5.985 kr. til deltagelse i kursus
  3. Vallensbæk IF fodbold ansøger om 10.000 kr. til deltagelse i kursus
  4. Løb i Vallensbæk ansøger om 19.800 kr. til deltagelse i kursus
  5. Vallensbæk Håndbold ansøger om i alt 2.250 kr. (fordelt på to ansøgninger) til deltagelse i kursus
  6. INVICTUS XI ansøger om 2.850 kr. til deltagelse i kursus
  7. Vallensbæk Gymnastik ansøger om 15.000 kr. til aflønning af underviser
  8. Vallensbæk Sejlklub ansøger om 2.000 kr. til deltagelse i uddannelse

   

  Folkeoplysningsudvalget skal beslutte, om der skal gives tilskud.

  Økonomi- og personalemæssige konsekvenser

  Der vil være 70.000 kr. til rådighed på Uddannelsespuljen i 2019, såfremt Folkeoplysningsudvalget godkender, at der overføres midler i sag ”Regnskab 2018 og budget 2019”.

   

  Hvis alle ansøgninger bliver fuldt bevilget, vil restpuljen være på 4.965 kr.

  Sammenhæng til udviklingsstrategien

  Sagen støtter op om delvision 3 Et sundt liv er et godt liv og delvision 4 Vilje til Ildsjæle.

  Kommunikation

  Ansøgerne får besked om Folkeoplysningsudvalgets beslutning.

   

  Hjemmesiden opdateres, så restpuljen såvel som de foreninger, der har modtaget, fremgår.

  Retsgrundlag

  Folkeoplysningsloven.

  Beslutning Folkeoplysningsudvalget den 26-02-2019

  Følgende ansøgninger blev godkendt:

   

  • KFUM Strandboerne
  • VI 39 Badminton
  • Vallensbæk IF Fodbold
  • Løb i Vallensbæk
  • INVICTUS XI
  • Vallensbæk Håndbold
  • Vallensbæk Sejlklub

   

  Folkeoplysningsudvalget ønskede yderligere oplysninger fra Vallensbæk Gymnastik vedrørende den fremsendte ansøgning. Udvalget ønsker oplysninger om der er søgt om midler i Albertslund og hvor mange af kursusdeltagerne, der er medlemmer i Vallensbæk Gymnastik. Ansøgningen behandles igen på mødet den 26. marts 2019.

   

  John Sørensen og Torben Simonsen havde meldt afbud og deltog ikke i behandling af punktet.

 • Punkt 7 Ansøgninger til Udviklingspuljen

  Beslutningstema

  Behandling af ansøgninger til Udviklingspuljen.

  Indstilling

  Sagen bliver behandlet i Folkeoplysningsudvalget.

   

  Center for Sundhed, Kultur og Fritid indstiller,

   

  • at Folkeoplysningsudvalget drøfter ansøgningerne og beslutter, om der skal gives tilskud

  Sagsfremstilling

  Formålet med Udviklingspuljen er at yde økonomisk støtte til nye initiativer, aktiviteter eller projekter med folkeoplysende sigte.

   

  Der kan søges om støtte til:

   

  • nye initiativer, aktiviteter eller projekter, der kan understøtte et aktivt fritidsliv i Vallensbæk
  • partnerskabsaftaler, tilbud til særlige målgrupper, afprøvning af nye aktiviteter, events eller tilbud
  • støtte til udgifter, der er nødvendig for gennemførsel

   

  Der kan søges løbende.

   

  Der er to foreninger, som har ansøgt Udviklingspuljen:

   

  1.  Fotoakrobaterne ansøger om 5.000 kr. i produktionsomkostninger i forbindelse med en fotoudstilling i Havet om borgeres yndlingssteder i Vallensbæk

  2.  Vallensbæk børneteater – Zebragruppen ansøger om 14.700 kr. til afholdelse af TeaterCamp for alle børn mellem 6 og 16 år

   

  Folkeoplysningsudvalget skal beslutte, om der skal gives tilskud.

  Økonomi- og personalemæssige konsekvenser

  I budget 2019 er der oprindeligt afsat 91.000 kr. til Udviklingspuljen.

   

  Der vil være 56.000 kr. til rådighed i Udviklingspuljen i 2019, såfremt Folkeoplysningsudvalget godkender, at der flyttes 35.000 kr. i sag ”Regnskab 2018 og budget 2019”

   

  Hvis ansøgningerne bliver fuldt bevilget, vil restpuljen være på 36.300 kr.

  Sammenhæng til udviklingsstrategien

  Sagen støtter op om delvision 4, Vilje til ildsjæle.

  Kommunikation

  Hver forening får besked om Folkeoplysningsudvalgets beslutning.

   

  Hjemmesiden bliver opdateret, så restpuljen og de foreninger, der har modtaget tilskud, fremgår af hjemmesiden.

  Retsgrundlag

  Folkeoplysningsloven.

  Beslutning Folkeoplysningsudvalget den 26-02-2019

  Ansøgning fra Fotoakrobaterne blev godkendt.

   

  Ansøgning fra Zebragruppen blev godkendt med 9.000 kr. til støtte til deltagerbetaling og med bemærkning om at udvalget alene giver støtte til projekter med fokus på udvikling og at der ikke kan søges til gentagne aktiviteter.

 • Punkt 8 Indstilling til prisen Årets ildsjæl 2018(Lukket)

 • Punkt 9 Indstilling til Ungdomslederpriserne 2018(Lukket)

 • Punkt 10 Indstilling til prisen Årets Initiativ 2018(Lukket)

 • Punkt 11 Meddelelser fra formanden

  Meddelelser

  Der er etableret 3 nye frivillige tiltag – Strikketanter, Frivillig Mentor og Krea Kammerat.

  Strikketanter er et samarbejde mellem SFO’en på Egholmskolen, Seniorhuset Korsagergård og Center for Sundhed, Kultur & Fritid. Samarbejdet giver mulighed for generationsmøder og et nyt fællesskab.  Ideen til Strikketanterne kommer fra SFO’en, som gerne vil lære børnene at strikke og hækle. Der er 10 frivillige strikketanter.

   

  Center for Sundhed, Kultur & Fritid og foreningen Strandparken Rotary Klub har etableret et samarbejde om frivillige mentorer for unge. Frivillig Mentor er et tilbud om en personlig relation, der kan åbne den unges øjne for andre måder at se livet på. Pilotprojektet er startet i februar 2019 og kører til og med november 2019, hvorefter det evalueres.

   

  Ideen om Krea Kammerat er opstået på baggrund af en henvendelse fra en frivillig om at blive Strikketante – hvis det kunne være i fritiden. Da Strikketanterne er i SFO’en, kunne det ikke lade sig gøre, men vedkommende er i stedet blevet tilknyttet borgerhusets kreative aktiviteter.

   

  Idrætsprisfest

  Idrætsprisfesten holdes den 13. marts 2019. Der er inviteret i alt ca. 200 og vi forventer at mere end 130 deltager.

   

  Frivillig- og foreningsfest

  Den store fest for alle frivillige og foreninger i Vallensbæk Kommune er fredag den 3. maj med ankomst fra kl. 17.30. Som sædvanlig vil det være en festlig hyggelig aften med fokus på det gode samvær ved bordene og afslutningsvis afsløres og hædres årets ildsjæl, årets initiativ og årets ungdomsledere. Desuden går foreningernes Hockerup Pris videre til en forening.

  Festen slutter kl. 22. Invitationer udsendes snarest.

   

  Facebook: Fritid og frivillighed i Vallensbæk

  Til orientering er der en facebookside der hedder ”Fritid og frivillighed i Vallensbæk” hvor nyheder og oplysninger målrettet dette interesseområde postes.

   

  Ny aktivitetsfolder for første halvår af 2019 blev udleveret.