You are here

Folkeoplysningsudvalget - 23-04-2019

Dato: Tirsdag den 23. april 2019 Tid: Kl. 17:00
Udvalg: Folkeoplysningsudvalget
Sted: Mødelokale Engen på Rådhuset
 • Punkt 1 Godkendelse af dagsorden

  Beslutningstema

  Folkeoplysningsudvalget skal godkende mødets dagsorden.

  Indstilling

  Udvalgsformanden indstiller til Folkeoplysningsudvalget,

  • at godkende dagsordenen

  Beslutning Folkeoplysningsudvalget den 23-04-2019

   

  Godkendt.

   

  Liff Behrendt og Karina Waage-Jensen havde meldt afbud til mødet.

 • Punkt 2 VI39 Svømning - Status på projekt ”Min svømmebog”

  Beslutningstema

  VI39 Svømning giver en status på projekt ”Min svømmebog”.

  Indstilling

  Sagen bliver behandlet i Folkeoplysningsudvalget.

   

  Center for Sundhed, Kultur og Fritid indstiller,

  • at udvalget tager status på projekt ”Min svømmebog” til efterretning

  Sagsfremstilling

  Den 28. februar 2017 modtog VI 39 Svømning 40.000 kr. fra Folkeoplysningsudvalgets Fritvalgspulje til projekt ”Min svømmebog”, et udviklingsprojekt i samarbejde med DGI.

   

  Formålet med projektet var at fastholde børn, der begynder til svømning, længere tid i svømmeklubben. Projektet består dels af en bog med diverse aktiviteter, som børnene får udleveret, dels en anderledes måde at undervise børnene på.

   

  VI39 Svømning deltager på mødet og giver en status på projektet.

  Økonomi- og personalemæssige konsekvenser

  Ingen bemærkninger.

  Sammenhæng til udviklingsstrategien

  Sagen støtter op om delvision 4, Vilje til Ildsjæle.

  Kommunikation

  Ingen bemærkninger.

  Retsgrundlag

  Ingen bemærkninger.

  Beslutning Folkeoplysningsudvalget den 23-04-2019

  Miriam fra VI39 svømning fortalte om status og erfaringerne med implementering af DGI´s svømmekoncept og svømmebog. Dette blev taget til efterretning.

   

   

  Liff Behrendt og Karina Waage-Jensen havde meldt afbud til mødet.

 • Punkt 3 Sæsonfordeling 2019/2020

  Beslutningstema

  Fordeling af kommunens lokaler og haller for sæson 2019/2020.

  Indstilling

  Sagen bliver behandlet i Folkeoplysningsudvalget.

   

  Center for Sundhed, Kultur og Fritid indstiller, 

  • at forslag til sæsonfordeling sæson 2019/2020 bliver godkendt

  Sagsfremstilling

  Kommunen skal anvise lokaler og haller mv. til den frie folkeoplysende virksomhed. Det er fastlagt i folkeoplysningsloven. I Vallensbæk Kommune er det Folkeoplysningsudvalget, som har fået kompetencen til anvisningen.

   

  Foreningerne i Vallensbæk Kommune har i den seneste periode kunne ønske tider, haller og lokaler til den kommende sæson.

   

  På baggrund af de ansøgninger, der er kommet, har Center for Sundhed, Kultur og Fritid udarbejdet et forslag til sæsonfordeling gældende fra 1. august 2019 til 30. juni 2020.

   

  Det har i stort omfang været muligt at imødekomme foreningernes ønsker. Der har været enkelte sammenfald i tiderne i Idrætscentret, men på et fordelingsmøde med de implicerede foreninger blev der opnået enighed om fordelingen af tiderne.

   

  Ved sammenfald andre steder har Center for Sundhed, Kultur og Fritid været i dialog med de implicerede parter og aftalt tiderne.

   

  Fordelingen af de udendørs fodboldbaner aftales særskilt mellem fodboldforeningerne og Idrætscenteret.

   

  I svømmehallerne har der også været sammenfald af ønsker. Dette er også løst i dialog med foreningerne.

   

  Der kan blive ledige tider i svømmehallerne, da skolerne på nuværende tidspunkt ikke er færdige med skemalægningen. Ledige tider vil blive tilbudt til foreningerne efterfølgende.

   

  Der er stor velvillighed fra alle foreninger for at få det store puslespil til at gå op.

   

  For at få et overblik over eventuelle ledige tider i sæson 2019/2020 vil Center for Sundhed, Kultur og Fritid, i løbet af september 2019, indhente oplysninger om de oprettede hold. Efterfølgende vil de ledige tider blive frigivet til nye bookninger.

  Økonomi- og personalemæssige konsekvenser

  Ingen bemærkninger.

  Sammenhæng til udviklingsstrategien

  Sagen støtter op om delvision 4, Vilje til Ildsjæle.

  Kommunikation

  Hvis udvalget godkender forslag til sæsonfordeling 2019/2020, bliver der givet besked til foreningerne.

  Retsgrundlag

  Folkeoplysningslovens § 21.

  Beslutning Folkeoplysningsudvalget den 23-04-2019

  Godkendt.

   

  Der var ønske om at hallerne kan bruges mere i ydersæsonerne. Center for Sundhed, Kultur og Fritid vil registrere brugen i ydersæsonen.

   

  Liff Behrendt og Karina Waage-Jensen havde meldt afbud til mødet.

 • Punkt 4 Workshop om Folkeoplysningsudvalgets handleplan

  Beslutningstema

  Workshop om Folkeoplysningsudvalgets handleplan.

  Indstilling

  Sagen bliver behandlet i Folkeoplysningsudvalget.

   

  Center for Sundhed, Kultur og Fritid indstiller,

  • at udvalget drøfter input til handleplanen

  Sagsfremstilling

  Folkeoplysningsudvalget har en politik for 2016-2019. I politikken er det beskrevet, at der skal udarbejdes handleplaner undervejs. Handleplanen skal være i tråd med samfundets tendenser og støtte op om de lokale behov. Folkeoplysningsudvalget udarbejdede handleplaner i 2016. Disse skal nu opdateres.

   

  På mødet holdes en workshop, som tager udgangspunkt i folkeoplysningspolitikken, Kommunalbestyrelsens udviklingsstrategi, tendenser fra sundhedsprofilen og Røgfri generation 2030.

   

  Formålet med workshoppen er at komme med input til handleplanen og understøtte tiltag økonomisk med udvalgets egne midler.

   

  Workshoppen er baseret på gruppearbejde såvel som diskussioner og oplæg i plenum. Center for Sundhed, Kultur og Fritid står for processen.

   

  Folkeoplysningspolitikken for 2016-2019, handleplanerne fra 2016 og Vallensbæk Kommunes Udviklingsstrategi er vedlagt som bilag til sagen.

  Økonomi- og personalemæssige konsekvenser

  Ingen bemærkninger.

  Sammenhæng til udviklingsstrategien

  Sagen støtter op om delvision 3 Livskvalitet i et godt og sundt liv og delvision 4 Vilje til Ildsjæle.

  Kommunikation

  Ingen bemærkninger.

  Retsgrundlag

  Ingen bemærkninger.

  Beslutning Folkeoplysningsudvalget den 23-04-2019

  Folkeoplysningsudvalget valgte 3 overordnede emner til handleplanen, som Center for Sundhed, Kultur og Fritid arbejder videre med og præsenterer på næste møde.

   

  De 3 overordnede emner er:

   

  • Vejleding og support fra kommunen - understøtte foreningerne og frivillige
  • Velkommen til en ny verden – foreningsvejviser
  • Forældrekontakten – øget forældreinddragelse

   

   

  Liff Behrendt og Karina Waage-Jensen havde meldt afbud til mødet.

 • Punkt 5 Forbrug og overførsler 2017-2020 samt anvendelse af overførte midler fra regnskab 2018

  Beslutningstema

  Folkeoplysningsvalget bliver orienteret om forbrug og overførsler på Folkeoplysningsudvalgets område i perioden 2017-2019. Folkeoplysningsudvalget skal desuden tage stilling til fordeling af overførte midler fra regnskab 2018.

  Indstilling

  Sagen bliver behandlet i Folkeoplysningsudvalget.

   

  Center for Sundhed, Kultur og Fritid indstiller,

  • at udvalget tager orienteringen om forbrug og overførsler i perioden 2017-2019 til efterretning

  • at udvalget tager stilling til, hvordan de resterende overførte midler på 155.000 kr. fra regnskab 2018 skal fordeles i 2019

  Sagsfremstilling

  Forbrug og overførsler på Folkeoplysningsudvalgets område i perioden 2017-2019

  Folkeoplysningsudvalget besluttede på mødet den 26. marts 2019, at Center for Sundhed, Kultur og Fritid til mødet den 23. april 2019 skal fremlægge opgørelse af forbrug og overførsler i perioden 2017-2019 på Folkeoplysningsudvalget.

   

  Det oprindelige budget i 2017 var på 1.556.000 kr., med overførslen på 304.000 kr. fra 2016 giver det et samlet budget i 2017 på 1.860.000 kr. Forbruget i 2017 var på 1.446.905 kr., hvilket svarer til en mindreudgift på 413.095 kr., som blev overført til 2018.

   

  Det oprindelige budget i 2018 var på 1.577.000 kr., med overførslen på 413.000 kr. fra 2017 giver det et samlet budget i 2018 på 1.990.000 kr. Forbruget i 2018 var på 1.614.748 kr., hvilket svarer til en mindreudgift på 375.252 kr., som blev overført til 2019.

   

  Det oprindelige budget i 2019 er på 1.613.000 kr., med overførslen på 375.000 kr. fra 2018 giver det et samlet budget i 2019 på 1.988.000 kr. Forbruget pr. 1. april 2019 er på 415.912 kr.

   

  Budgetforslag i 2020 er på 1.652.000 kr. på Folkeoplysningsudvalgets område.

   

  Der henvises i øvrigt til uddybende tal i bilaget.

   

  Fordeling af de resterende overførte midler på 155.000 kr. fra regnskab 2018

  På mødet den 26. marts 2019 fremlagde Center for Sundhed, Kultur og Fritid en sag omkring anvendelse af overførte midler på 375.000 kr. fra regnskab 2018.

   

  Folkeoplysningsudvalget besluttede at oprette en ekstraordinær uddannelsespulje på 200.000 kr. i 2019, som kan søges af folkeoplysende foreninger. Derudover besluttede udvalget at fordele 20.000 kr. til starttilskud i 2019.

   

  Folkeoplysningsudvalget skal beslutte fordeling af de resterende overførte midler på 155.000 kr. fra regnskab 2018.

  Økonomi- og personalemæssige konsekvenser

  Ingen bemærkninger.

  Sammenhæng til udviklingsstrategien

  Sagen støtter op om delvision 4, Vilje til Ildsjæle.

  Kommunikation

  Ingen bemærkninger.

  Retsgrundlag

  Ingen bemærkninger.

  Beslutning Folkeoplysningsudvalget den 23-04-2019

  Folkeoplysningsudvalget besluttede at udskyde stillingtagen til fordelingen af de resterende overførte midler indtil udvalget har taget beslutning om aktiviteter i henhold til handleplanerne og antallet af ansøgninger til puljer.

   

  Liff Behrendt og Karina Waage-Jensen havde meldt afbud til mødet.

 • Punkt 6 Meddelelser fra formanden

  Meddelelser

   

   

  Vallensbæk Kommune har fået penge til SUParadise. Projektet er udviklet i samarbejde med Kano- og Kajakklubben. Ungdomsklubben og Center for Sundhed, Kultur og Fritid er medarrangører. Projektet starter midt i maj og der bliver aktiviteter for både børn og voksne.

  Kommunen har lånt Tanghuset af Strandparken til opbevaring af boards, dragter osv.

   

  Store Cykledag er den 16. juni. Borgmesteren og borgerne cykler rundt i kommunen. Spejderne, Cyklistforbundet, Cykling uden alder og cykelhandleren er med.

   

  I år bliver der igen ”Aktiv i Vallensbæk” for borgerne i samarbejde med foreningerne. Der er følgende aktiviteter:

  • Zumba ved Havnen med VI39-Gymnastik
  • Gå-hold, med og uden stave med VI39-Gymnastik
  • Håndbold fitness med Vallensbæk Håndbold
  • SUP med Vallensbæk Kano- og Kajak Club.

   

  Der er en ny forpagter på vej til caféen i Idrætscenteret. Det behandles på kommunalbestyrelsesmødet onsdag den 24. april.

  Brugerrådet på Idrætscenteret har været med til at aftale hvordan brugere og foreninger kan bruge caféen indtil en ny forpagter starter. Aftalen er sendt ud til foreningernes formænd og hænger i cafeen og på infoskærmen i Idrætscenteret.

   

  Ricky van Overeem fortalte, at Ungdomsskolen er ved at planlægge en workshop på tværs om røgfri generation 2030, hvor foreningerne vil blive inviteret. Der planlægges med den 20. eller 21. maj 2019. Invitationer vil blive sendt ud når dato og program er på plads.

   

  Center for Sundhed, Kultur og Fritid fortalte at der er 458 tilmeldte til foreningsfesten.

   

  Liff Behrendt og Karina Waage-Jensen havde meldt afbud til mødet.