You are here

Folkeoplysningsudvalget - 18-06-2019

Dato: Tirsdag den 18. juni 2019 Tid: Kl. 17:00
Udvalg: Folkeoplysningsudvalget
Sted: Mødelokale Engen på Rådhuset
 • Punkt 1 Godkendelse af dagsorden

  Beslutningstema

  Folkeoplysningsudvalget skal godkende mødets dagsorden.

  Indstilling

  Udvalgsformanden indstiller til Folkeoplysningsudvalget,

  • at godkende dagsordenen

  Beslutning Folkeoplysningsudvalget den 18-06-2019

  Godkendt.

   

   

  Henning Boe og Jørgen Wenning havde meldt afbud og deltog ikke i behandlingen af punktet.

 • Punkt 2 Afregning af tilskud 2018 til den folkeoplysende voksenundervisning

  Beslutningstema

  Aftenskolerne AOF og FOF har fremsendt regnskaber for 2018, der bliver fremlagt til godkendelse.

  Indstilling

  Sagen bliver behandlet i Folkeoplysningsudvalget

   

  Center for Sundhed, Kultur og Fritid indstiller,

  • at regnskaberne bliver godkendt

  Sagsfremstilling

  Aftenskolerne skal aflægge regnskabsoplysninger for det afsluttende regnskab senest den 1. maj. Det er fastlagt i retningslinjerne for tilskud til den folkeoplysende voksenundervisning.

   

  I 2018 er der udbetalt et samlet tilskud på 104.388 kr. til AOF og FOF.

   

  Center for Sundhed, Kultur og Fritid har gennemgået de tilsendte regnskaber. Det fremgår af regnskaberne, at aftenskolerne tilsammen, på grund af færre aktiviteter end forventet, skal tilbagebetale 42.205 kr.

   

  Beløbene fordeler sig på følgende måde:

   

  Tilskud

  Forbrug

  Tilbagebetaling

  AOF

  55.000 kr.

  29.282 kr.

  25.718 kr.

  FOF

  49.388 kr.

  32.901 kr.

  16.487 kr.

  I alt

  104.388 kr.

  62.183 kr.

  42.205 kr.

   

  Økonomi- og personalemæssige konsekvenser

  Beløbene bliver tilbageført til området for voksenundervisning. Efter tilbageførslen på 42.205 kr. vil der være 29.005 kr. tilbage i budgettet for voksenundervisning i 2019.

  Sammenhæng til udviklingsstrategien

  Sagen støtter op om delvision 4, Vilje til Ildsjæle.

  Kommunikation

  Ingen bemærkninger.

  Retsgrundlag

  Folkeoplysningslovens kapitel 4.

  Beslutning Folkeoplysningsudvalget den 18-06-2019

  Godkendt.

   

  Henning Boe og Jørgen Wenning havde meldt afbud og deltog ikke i behandlingen af punktet.

 • Punkt 3 Opfølgning på workshop om handleplanen

  Beslutningstema

  Drøftelse og beslutning af aktiviteter i henhold til Folkeoplysningspolitikken.

  Indstilling

  Sagen bliver behandlet i Folkeoplysningsudvalget.

   

  Center for Sundhed, Kultur og Fritid indstiller,

  • at Folkeoplysningsudvalget drøfter og beslutter aktiviteter

  Sagsfremstilling

  På mødet tirsdag den 23. april 2019 blev der afviklet en workshop om Folkeoplysningsudvalgets handleplan. Drøftelserne tog udgangspunkt i Folkeoplysningspolitikken, Vallensbæk Kommunes udviklingsstrategi, tendenser fra sundhedsprofilen og Røgfri generation 2030.

   

  Formålet med workshoppen var at komme med input til aktiviteter i handleplanen og understøtte tiltag økonomisk med udvalgets egne midler.

   

  Udvalget endte med at vælge tre overordnede emner til handleplanen, som Center for Sundhed, Kultur og Fritid skulle arbejde videre på og præsentere på udvalgets kommende møde.

   

  De 3 overordnede emner var:

  • Velkommen til en ny verden – foreningsvejviser
  • Forældrekontakten – øget inddragelse
  • Vejledning og support fra kommunen - understøtte foreningerne og frivillige

   

  Den nuværende folkeoplysningspolitik løber til og med 2019, så udgangspunktet var at aktiviteterne skulle være konkrete og som udgangspunkt mulige at realisere i 2019.

   

  Center for Sundhed, Kultur og Fritid har udarbejdet tre forslag aktiviteter:

   

  1)   En foreningsvejviser i bogform

  Vejviseren skal være et opslagsværk med alle kendte foreninger og frivilliggrupper i Vallensbæk. Opslagsværket kan suppleres med en oversigt over legepladser og udendørsmotionsmuligheder. Center for Sundhed, Kultur og Fritid foreslår at bogen printes og samles på Vallensbæk Rådhus, så der let kan suppleres op i antal. Se vedlagte bilag med en råskitse, som der kan arbejdes videre med.

   

  Center for Sundhed, Kultur og Fritid foreslår at der nedsættes en redaktionsgruppe med medlemmer fra Folkeoplysningsudvalget og foreningerne og at en medarbejder fra Center for Sundhed, Kultur og Fritid frikøbes til at være tovholder og stå for produktion af indholdet.

   

  Bogen bliver et øjebliksbillede, som vil skabe et overblik for bl.a. tilflyttere. Det foreslås at bogen opdateres hver 2. år.

   

  Første udkast forelægges Folkeoplysningsudvalget på mødet i december 2019.

   

  Folkeoplysningsudvalget tilskud til bogen estimeres til 25.000 kr. Resten medfinansieres af Center for Sundhed, Kultur og Fritid. Det forventes af bogen vil koste min. 50.000 kr.

   

  2)   Et kursus i rekruttering og ledelse af frivillige

  På workshoppen blev udfordringen med rekruttering og fastholdelse af frivillige berørt. Center for Sundhed, Kultur og Fritid foreslår at Folkeoplysningsudvalget udbyder et kursus for foreninger og frivilliggrupper i Vallensbæk om rekruttering og ledelse af frivillige. Kurset vil kunne give foreningerne konkrete værktøjer og skabe netværk på tværs af kommunens foreninger. Kurset kan også benyttes aktivt ift. at inddrage og rekruttere flere forældre. Kurset kan evt. varetages af konsulentfirmaet IngerFair, der er specialister inden for frivillighed.

  Kurset foreslås at løbe over 2 mandage i november, den 4. og 11. november fra kl. 17- 21. Maks. deltagerantal er 30 personer.

   

  Pris for kursus inkl. forplejning estimeres til ca. 25.000 kr.

   

  3)   Nyhedsbrev fra Center for Sundhed, Kultur og Fritid

  Center for Sundhed, Kultur og Fritid foreslår, at der udsendes et nyhedsbrev til alle registrerede foreninger med en præsentation af de primære kontaktpersoner i forvaltningen og en kort beskrivelse af hvilke opgaver der kan søges hjælp til fra kontaktpersonerne.

  Nyhedsbrevet skal også indeholde andre relevante foreningsoplysninger, såsom muligheden for samarbejde om lån af telte, brug af lokaler, årlige arrangementer mm.

   

  Nyhedsbrevet forventes udsendt i løbet af oktober 2019.

  Økonomi- og personalemæssige konsekvenser

  Folkeoplysningsudvalget har i det nuværende budget 54.000 kr. til igangsættelse af aktiviteter. Hvis både aktivitet 1 og 2 skal iværksættes skal der bruges 50.000 kr. og der vil være 4.000 kr. tilbage.

  Sammenhæng til udviklingsstrategien

  Sagen støtter op om delvision 3 Livskvalitet i et godt og sundt liv og delvision 4 Vilje til Ildsjæle.

  Kommunikation

  Der skal kommunikeres til foreninger, frivilliggrupper og borgere om aktiviteterne.

  Retsgrundlag

  Folkeoplysningsloven.

  Beslutning Folkeoplysningsudvalget den 18-06-2019

  Vejviseren og budget på 25.000 kr. blev godkendt. Udkast fremlægges i december. Center for Sundhed, Kultur og Fritid udarbejder udkastet.

  Antal og distribution aftales nærmere.

   

  Kursus i rekruttering og ledelse af frivillige og budget på 25.000 kr. blev godkendt. De 25.000 kr. til uddannelsen tages fra den ekstraordinære uddannelsespulje.

   

  Nyhedsbrev fra Center for Sundhed, Kultur og Fritid blev godkendt. Det skal hedde informationsbrev eller lign.

   

  Andre behov for kurser, temaaftener osv. drøftes på et senere møde.

   

   

  Henning Boe og Jørgen Wenning havde meldt afbud og deltog ikke i behandlingen af punktet.

 • Punkt 4 Ansøgninger til Udviklingspuljen

  Beslutningstema

  Behandling af ansøgninger til Udviklingspuljen.  

  Indstilling

  Sagen bliver behandlet i Folkeoplysningsudvalget.

   

  Center for Sundhed, Kultur og Fritid indstiller,

  • at Folkeoplysningsudvalget drøfter ansøgningerne og beslutter, om der skal gives tilskud

  Sagsfremstilling

  Formålet med Udviklingspuljen er at yde økonomisk støtte til nye initiativer, aktiviteter eller projekter med folkeoplysende sigte.

   

  Der kan søges om støtte til:

  • nye initiativer, aktiviteter eller projekter, der kan understøtte et aktivt fritidsliv i Vallensbæk
  • partnerskabsaftaler, tilbud til særlige målgrupper, afprøvning af nye aktiviteter, events eller tilbud
  • støtte til udgifter, der er nødvendig for gennemførsel

   

  Der kan løbende ansøges om tilskud fra Udviklingspuljen. En forening, selvorganiserede frivilliggruppe og borger kan maks. søge om 20.000 kr. pr. år.

   

  Vallensbæk Håndbold ansøger om 20.000 kr. til afholdelse af Håndbold Skills. Vallensbæk Kunstforening ansøger om 10.000 kr. til afholdelse af temaaftener, foredrag og/eller workshops om kunst, kultur og kunstnere.

   

  Folkeoplysningsudvalget skal beslutte, om der skal gives tilskud til Vallensbæk Håndbold og Vallensbæk Kunstforening.

  Økonomi- og personalemæssige konsekvenser

  Der er på nuværende tidspunkt 47.000 kr. i Udviklingspuljen. Hvis ansøgningerne fra Vallensbæk Håndbold og Vallensbæk Kunstforening bliver fuldt bevilget, vil restpuljen være på 17.000 kr. 

  Sammenhæng til udviklingsstrategien

  Sagen støtter op om delvision 3 Livskvalitet i et godt og sundt liv.

  Kommunikation

  Vallensbæk Håndbold og Vallensbæk Kunstforening får besked om Folkeoplysningsudvalgets beslutning. Hjemmesiden bliver opdateret, så restpuljen såvel som de foreninger, der har modtaget tilskud, fremgår.

  Retsgrundlag

  Folkeoplysningsloven.

  Beslutning Folkeoplysningsudvalget den 18-06-2019

  Ansøgningen fra Vallensbæk Håndbold blev godkendt. Pengene kan ikke bruges til håndbolde, som anses for almindelig drift.

   

  Ansøgningen fra Kunstforeningen blev godkendt.

   

  Fremadrettet skal foreningerne angive foreningens medlemstal på ansøgningsskemaerne.

   

   

  Henning Boe og Jørgen Wenning havde meldt afbud og deltog ikke i behandlingen af punktet.

 • Punkt 5 Ansøgninger til Ekstraordinær uddannelsespulje

  Beslutningstema

  Behandling af ansøgninger til Ekstraordinær uddannelsespulje.

  Indstilling

  Sagen bliver behandlet i Folkeoplysningsudvalget.

   

  Center for Sundhed, Kultur og Fritid indstiller,

  • at Folkeoplysningsudvalget drøfter ansøgningerne og beslutter, om der skal gives tilskud

  Sagsfremstilling

  Formålet med Ekstraordinær uddannelsespulje er at yde yderligere økonomisk støtte til uddannelse og opkvalificering af frivillige, trænere og ledere i de folkeoplysende foreninger i Vallensbæk.

   

  Puljen kan søges, selvom man skulle have søgt om tilskud til uddannelse tidligere i 2019.

   

  Puljen er målrettet godkendte folkeoplysende foreninger med hjemsted i Vallensbæk Kommune.

   

  Der kan søges støtte til:

  • betaling for deltagelse i kursus
  • aflønning af kursusundervisere, hvis kurset bliver holdt lokalt i foreningen
  • eventuelle opholds- og transportudgifter inden for statens takster eller med offentlig transport

  Ekstraordinær uddannelsespulje er på 200.000 kr., og der er intet loft på beløbet man kan søge om. Der er heller ikke loft på udgift pr. deltager, som der er i den ordinære uddannelsespulje. Støtten gives som et forhåndstilsagn, og evt. ubrugte midler skal betales tilbage, og der skal aflægges regnskab for midlerne.

   

  Der er syv folkeoplysende foreninger, som har søgt Ekstraordinær uddannelsespulje:

  1. Vallensbæk Svømmeklub ansøger om i alt 122.500 kr. (fordelt på tre ansøgninger) til deltagelse i DGIs kurser i Grunduddannelse 30.000 kr., Voksen vandskræk 37.000 kr. og Tumlinge svømning 55.500 kr.
  2. Vestegnen FK ansøger om 4.400 kr. til deltagelse i DGIs Træner B1 kursus
  3. Coding Pirates ansøger om 35.000 kr. til deltagelse i Legos kursus i IT Education
  4. Vallensbæk IF fodbold ansøger om 75.000 kr. til deltagelse i DGIs Træner C og B kurser
  5. Zebragruppen ansøger om i alt 11.500 kr. (fordelt på to ansøgninger) til deltagelse i Ingefairs kursus i Ledelse af frivillige 8.500 kr. samt DATS lyskursus 3.000 kr.
  6. Vallensbæk Futsal Forening ansøger om 72.000 kr. til deltagelse i DBUs A-træner uddannelse
  7. Vallensbæk Gymnastik ansøger om 9.000 kr. til deltagelse i GymDanmarks uddannelse i Basis, spring teknik og rytme

  De syv folkeoplysende foreninger har fremsendt ansøgninger til Ekstraordinær uddannelsespulje for i alt 329.400 kr.

   

  Folkeoplysningsudvalget skal beslutte, om der skal gives tilskud.

  Økonomi- og personalemæssige konsekvenser

  Da der er afsat 200.000 kr. i Ekstraordinær uddannelsespulje, og der er fremsendt ansøgninger til puljen for i alt 329.400 kr., vil det ikke være muligt at bevilge alle ansøgninger fuldt ud.

  Sammenhæng til udviklingsstrategien

  Sagen støtter op om delvision 3 Livskvalitet i et godt og sundt liv.

  Kommunikation

  Ansøgerne får besked om Folkeoplysningsudvalgets beslutning. Hjemmesiden bliver opdateret, så de foreninger, der har modtaget tilskud, fremgår.

  Retsgrundlag

  Folkeoplysningsloven.

  Beslutning Folkeoplysningsudvalget den 18-06-2019

  Folkeoplysningsudvalget bevilligede 211.900 kr. fordelt på følgende:

   

  Vallensbæk Svømning i alt 70.500 kr.:

  18.500 kr. til DGI’s kurser i grunduddannelse

  37.000 kr. til Voksen vandskræk

  15.000 kr. til Tumlinge svømning

   

  Vestegnen FK 4.400 kr.

   

  Coding Pirates 35.000 kr.

   

  Vallensbæk IF fodbold 50.000 kr.

   

  Zebragruppen 3.000 kr. til DATS lyskursus

   

  Vallensbæk Futsal Forening 15.000 kr.

   

  Vallensbæk Gymnastik 9.000 kr.

   

  Kursus i rekruttering og ledelse af frivillige 25.000 kr.

   

   

  Det blev besluttet at tilføre puljen 11.900 kr. fra ubrugte midler overført fra 2018.

   

   

  Carl Eltorp deltog ikke i behandling af Vallensbæk Svømnings ansøgninger.

   

  John Sørensen deltog ikke i behandling af Vallensbæk IF fodbolds ansøgning.

   

   

  Henning Boe og Jørgen Wenning havde meldt afbud og deltog ikke i behandlingen af punktet.

 • Punkt 6 Meddelelser fra formanden

  Meddelelser

  Havsvømmebanen er ved at være på plads. Vi venter på endelig godkendelse i kystdirektoratet.

   

  Der blev afholdt en røgfri event i forbindelse med Vallensbæk Cup i weekenden. Medarbejdere fra Sundhed, Kultur og Fritid uddelte lakridspiber og fik en snak med rygerne om røgfri fremtid. Der var arrangeret nogle rygzoner og folk blev opfordret til at bruge dem. Der blev taget rigtig godt imod. Hvis I som forening gerne have sparring eller afholde røgfrie arrangementer så kontakt Center for Sundhed, Kultur og Fritid.

   

  Fodboldgolfanlægget ved Vallensbæk Torvevej bliver indviet på torsdag. Alle kan bruge den og man skal selv medbringe en bold.

   

  Der er kommet Krolfbane på Idrætscenteret. Det er Seniorhuset Korsagergård der har sat det i gang. Idrætscenteret indkøber materialer som kan lånes/lejes.

   

   

  Henning Boe og Jørgen Wenning havde meldt afbud og deltog ikke i behandlingen af punktet.