You are here

Børne- og Kulturudvalget - 28-08-2019

Dato: Onsdag den 28. august 2019 Tid: Kl. 8:00
Udvalg: Børne- og Kulturudvalget
Sted: Mødelokale Skyen på Rådhuset
 • Punkt 1 Godkendelse af dagsorden

  Beslutningstema

  Børne- og Kulturudvalget skal godkende mødets dagsorden.

  Indstilling

  Udvalgsformanden indstiller til Børne- og Kulturudvalget

  • at godkende dagsordenen
 • Punkt 2 Opfølgning på kvalitet i dagtilbud 2019

  Beslutningstema

  Kvalitetsrapport for dagtilbudsområdet er planlagt til at udkomme hver andet år. Forvaltningen foreslår, at der istedet for en kvalitetsrapport for dagtilbud i 2019 bliver lavet en opfølgning på det lovpligtige tilsyn fra 2018.

  Indstilling

  Sagen bliver behandlet i Børne- og Kulturudvalget.

   

  Center for Børn og Unge indstiller,

   

  • at kvalitetsrapport for dagtilbudsområdet i 2019 bliver udformet som en opfølgning på det lovpligtige tilsyn

  Sagsfremstilling

  Det har været planlagt, at der i 2019 skulle udkomme en kvalitetsrapport for dagtilbudsområdet i Vallensbæk Kommune. Kvalitetsrapporten er ikke lovpligtig, men er en rapport som forvaltningen har foreslået, bliver lavet som en pendant til den lovpligtige kvalitetsrapport på skoleområdet. (senest besluttet på Børne- og Kulturudvalgsmøde den 7. november 2018).

  Center for Børn og Unge, som står for at udarbejde rapporten, foreslår, at der ikke bliver udarbejdet en kvalitetsrapport i 2019, men at opfølgningen i år i stedet kommer til at ske som en opfølgning på det lovpligtige tilsyn.


  Det lovpligtige tilsyn med dagtilbudsområdet sker hvert andet år. I Vallensbæk blev det senest udført i 2018.

  Den 1. juli 2018 blev der vedtaget en revideret dagtilbudslov, som skal være fuldt implementeret to år efter ikrafttrædelse, altså 1. juli 2020. Lovændringen indebærer væsentlige ændringer i kravet til pædagogiske læreplaner. Ændringerne er både af indholdsholdmæssig karakter og forholder sig til, hvordan læreplanerne skal anvendes i det daglige pædagogiske udviklingsarbejde, løbende evaluering med videre.


  For at leve op til kravene i den nye dagtilbudslov vil samtlige daginstitutioner i Vallensbæk Kommune skulle udfærdige nye læreplaner. Det bliver ligeledes nødvendigt at tilpasse måden at føre tilsyn, dokumentere og kvalitetssikre arbejdet i daginstitutionerne til kravene i den nye lov. Det betyder, at der kommer nye, faste mål for det pædagogiske arbejde, som vil skulle afspejles i tilsynskoncept mv., og der er øgede krav til, at den pædagogiske læreplan bruges aktivt til at skabe løbende kvalitetsforbedringer.

   

  Det giver derfor mening, at dagtilbudslovens øgede fokus på tilsyn og opfølgning bliver afspejlet i den opfølgning, der bliver lavet.

  Opfølgningen på tilsynsrapporten fra 2018 vil munde ud i en kortfattet opfølgningsrapport, som vil blive fremlagt til politisk behandling.

  Forvaltningen vil på et senere tidspunkt fremlægge en sag om den fremtidige model for opfølgning på kvaliteten i dagtilbuddene. Modellen for opfølgning fremadrettet vil også afhænge af, hvilke initiativer den nye regering lægger frem.

  Økonomi- og personalemæssige konsekvenser

  Ingen bemærkninger.

  Sammenhæng til udviklingsstrategien

  Sagen er i tråd med tema 5 om, at vi skal sikre, at børn og unge får den bedst mulige start på livet med alle muligheder åbne til at få en uddannelse, dyrke deres talent og derigennem få en plads på arbejdsmarkedet.

  Kommunikation

  De ansvarlige ledere bliver løbende orienteret.

  Retsgrundlag

  Dagtilbudsloven.

 • Punkt 3 Ændring af styrelsesvedtægt for dagtilbud i Vallensbæk Kommune

  Beslutningstema

  Ændring af styrelsesvedtægten som følge af ændringer i dagtilbudsloven.

  Indstilling

  Sagen bliver behandlet i Børne- og Kulturudvalget.

   

  Center for Børn og Unge indstiller,

  • at udkast til revideret styrelsesvedtægt for dagtilbud i Vallensbæk Kommune bliver godkendt

  • at den reviderede styrelsesvedtægt bliver sendt i høring i forældrebestyrelserne

  Sagsfremstilling

  Den 6. juni 2018 blev Børne- og Kulturudvalget orienteret om den politiske aftale om ”Stærke dagtilbud – alle børn skal med i fællesskabet”. De centrale pædagogiske elementer i aftalen er en styrket pædagogisk læreplan og et nationalt pædagogisk grundlag.

   

  Pr. 1. juli 2018 trådte en række ændringer af dagtilbudsloven i kraft. Ændringerne betyder blandt andet en udvidelse af forældrebestyrelsens kompetencer, og at lederen får ansvar for at etablere en evalueringskultur.

   

  Styrelsesvedtægten er tilrettet i henhold til ændringerne i dagtilbudsloven.

  Ændringerne er skrevet med rødt i vedhæftede styrelsesvedtægt, og der er foretaget overstregninger af det, der vil blive slettet. Herudover er der tilføjet nye afsnit (§ 1 og § 2) i forbindelse med intentionerne i den nye dagtilbudsreform og ændring i formålsparagraffen.

   

  Ændringer på baggrund af ændringer i dagtilbudsloven
  Det nye er, at det er præciseret, at forældrebestyrelsen inddrages i udarbejdelse, evaluering af og opfølgningen på den pædagogiske læreplan. Som en del af arbejdet med den pædagogiske læreplan skal dagtilbuddet have fokus på, hvordan dagtilbud og forældre kan samarbejde om barnets og børnegruppens trivsel og læring på tværs af dagtilbud og hjem.

   

  Det er også præciseret i styrelsesvedtægten, at lederen af dagtilbuddet får ansvaret for at etablere en evalueringskultur i dagtilbuddet, som skal udvikle og kvalificere det pædagogiske læringsmiljø. Lederen får ligeledes ansvar for at sikre en løbende pædagogisk dokumentation af sammenhængen mellem det pædagogiske læringsmiljø og børnenes trivsel, læring, udvikling og dannelse. Disse data anvendes bl.a. til løbende kvalitetsforbedringer i institutionen.

   

  Af dagtilbudslovens § 16, stk. 1 fremgår det, at kommunalbestyrelsen efter indhentet udtalelse fra forældrebestyrelserne, fastsætter vedtægter for styrelsen af de kommunale tilbud.

   

  Forvaltningen foreslår, at den reviderede styrelsesvedtægt bliver sendt til høring i forældrebestyrelserne. Efter indhentet udtalelse fra de berørte forældrebestyrelser, sendes styrelsesvedtægten til endelig godkendelse i kommunalbestyrelsen.

   

  Det er forventningen, at styrelsesvedtægten bliver godkendt i november 2019. Der vil være høringsfrist for bestyrelserne den 27. september 2019.

  Økonomi- og personalemæssige konsekvenser

  Ingen bemærkninger.

  Sammenhæng til udviklingsstrategien

  Dagtilbudsreformen er i tråd med delvision 5 om, at vi sammen med børnene, forældrene og andre parter skal sørge for, at børn og unge har en kulturel, værdimæssig og uddannelsesmæssig ballast, der gør, at de kan træffe de rigtige valg i forhold til uddannelse, arbejdsliv, miljø og sundhed.

  Kommunikation

  Der vil blive kommunikeret ud til relevante ledere og medarbejdere på dagtilbudsområdet, når vedtægten vedtages endeligt i kommunalbestyrelsen.

  Retsgrundlag

  Styrelsesvedtægten.

 • Punkt 4 Ændring af styrelsesvedtægten for folkeskolerne i Vallensbæk Kommune

  Beslutningstema

  Ændringer i styrelsesvedtægten som følge af ændringer af folkeskoleloven.

  Indstilling

  Sagen bliver behandlet i Børne- og Kulturudvalget

   

  Center for Børn og Unge indstiller,

   

  • at udkast til ændringer i styrelsesvedtægten for skolerne i Vallensbæk bliver godkendt

  • at den reviderede styrelsesvedtægt bliver sendt i høring i skolebestyrelserne

  Sagsfremstilling

  Den 3. april 2019 blev Børne og Kulturudvalget orienteret om, at et bredt flertal af Folketingets partier har indgået en aftale om justeringer af folkeskolen. Aftalen indeholder en prioritering af udvalgte fag, et kvalitetsløft af den understøttende undervisning og større lokal frihed til at tilrettelægge skoledagen.

   

  Pr. 1. august 2019 træder en række ændringer af folkeskoleloven i kraft. Ændringerne betyder blandt andet, at minimumstimetallet er sat ned for indskolingen.

  Forvaltningen har revideret den nuværende styrelsesvedtægt. Der er foretaget justeringer, så styrelsesvedtægt og bilag er opdateret som følge af ændringerne i folkeskoleloven. Ændringerne er indskrevet med rødt i vedhæftede styrelsesvedtægt, og der er foretaget overstregninger af det, der vil blive slettet. Herudover er der foretaget en generel gennemskrivning af vedtægten.

   

  Ændringer i styrelsesvedtægten skal vedtages af Børne- og Kulturudvalget og skal herefter i høring i skolebestyrelserne. Når høringen er slut, bliver styrelsesvedtægten sendt til endelig godkendelse i Kommunalbestyrelsen.

   

  Ændringer i styrelsesvedtægten

   

  Den mindste varighed af den samlede undervisningstid i indskolingen (§ 14 b, stk. 1):

  Den samlede undervisningstid i indskolingen er fastsat til at være mellem 1.110 undervisningstimer (§ 14 b, stk. 1) og 1.400 undervisningstimer (§ 14 b, stk. 2), hvor den tidligere har været mellem 1.200 og 1.400 undervisningstimer. I Vallensbæk Kommune er det vedtaget, at den samlede undervisningstid i indskolingen bliver 1.110 undervisningstimer.

   

  Skolebestyrelsens rolle ved ansættelse af ny skoleleder (§ 40, stk. 6, og § 44, stk. 7):

  Skolebestyrelsen skal fremover inddrages i ansættelsesprocessen af ny skoleleder, fx gennem en repræsentant i et ansættelsesudvalg, hvor skolebestyrelsen i dag skal afgive en udtalelse om den ansøger, der ønskes ansat. I Vallensbæk Kommune inddrages skolebestyrelsen allerede i ansættelsesprocessen ved ansættelse af skoleleder.

   

  Valgperiodens længde for forældrerepræsentanter i skolebestyrelsen (§ 42, stk. 12):

  Kommunalbestyrelserne får fremover mulighed for konkret at beslutte toårige valgperioder for forældrerepræsentanterne i skolebestyrelserne, hvor valgperioden i dag skal være fireårig. Den nye regel vil finde anvendelse på valg til skolebestyrelser, der sker efter ikrafttrædelsestidspunktet.

   

  Styrelsesvedtægten for folkeskolerne i Vallensbæk Kommune fastsætter sammen med bilagene en række retningslinjer for folkeskolernes virke.

   

  Det er forventningen, at styrelsesvedtægten bliver godkendt i november 2019. Der vil være høringsfrist for bestyrelserne den 27. september 2019.

   

  Ændringer, som udelukkende er en konsekvens af ændret lovgivning, vil løbende blive indarbejdet i styrelsesvedtægten.

  Økonomi- og personalemæssige konsekvenser

  Udgifterne bliver afholdt inden for det eksisterende budget.

  Sammenhæng til udviklingsstrategien

  Sagen er i tråd med delvision 5 – ”Et udviklende børne- og ungeliv” hvor uddannelse og læring er centrale elementer.

  Kommunikation

  Skolernes ledelser er løbende blevet orienteret og inddraget i processen.

  Når styrelsesvedtægten er endelig vedtaget af kommunalbestyrelsen, vil forældre og elever blive orienteret om ændringerne.

  Retsgrundlag

  Folkeskoleloven.

 • Punkt 5 Status på Sommer Camp og sampasning i daginstitutioner 2019

  Beslutningstema

  Status for antal tilmeldte og fremmødte børn i Sommer Camp i ugerne 28, 29 og 30 og sampasning i Sommerfuglen og Piletræet for daginstitutionsbørn i ugerne 29 og 30 i 2019.

  Indstilling

  Sagen bliver behandlet i Børne- og Kulturudvalget.

   

  Center for Børn og Unge indstiller,

   

  • at status for sampasning for daginstitutionsbørn i Sommerfuglen og Piletræet og status for Sommer Camp bliver taget til efterretning

  Sagsfremstilling

  Denne sag handler om status på Sommer Camp og sampasning juli 2019.

   

  I ugerne 28, 29 og 30 bliver der hvert år afholdt Sommer Camp for SFO-børnene.

  Herudover er der sampasning for daginstitutionsbørnene i ugerne 29 og 30.  Det er i år foregået i Sommerfuglen og Piletræet.

    

  Sommer Camp 2019

  I ugerne 28, 29 og 30 arrangerer kommunens SFO’er et samlet tilbud for børn i alle tre SFO’er – Sommer Camp.

    

  Antallet af tilmeldte børn og gennemsnittet af det reelle fremmøde pr. uge i juli 2019:

   

  Uge 28

  Uge 29

  Uge 30

  Skole

  Tilmeldte

  Fremmødte

  Tilmeldte

  Fremmødte

  Tilmeldte

  Fremmødte

  Egholmskolen

  118

  39

  56

  26

  44

  20

  Vallensbæk Skole

  52

  27

  35

  13

  26

  4

  Pilehaveskolen

  85

  60

  47

  22

  47

  20

  Total

  255

  126

  138

  61

  117

  44

   

  Sampasning

  Der var sampasning i daginstitutionerne Sommerfuglen og Piletræet i ugerne 29 og 30. Der var personale fra de forskellige institutioner i kommunen.

   

  Sampasning i daginstitutioner går på skift hvert år. I Nord holder den enkelte institution åbent hvert fjerde år, da der er fire institutioner. I Syd har den enkelte institution åbent hvert femte år, da der er fem institutioner.

   

  Børn fra Amalieparken, Mejsebo, Nøddeboparken, Sommerfuglen og Stien blev i år tilbudt pasning i daginstitutionen Sommerfuglen.

   

  Børn fra Birkely, Løkkebo, Piletræet og Syvhøjvænge blev tilbudt pasning i daginstitutionen Piletræet. 

   

  Nedenfor ses status på antallet af tilmeldte børn og gennemsnittet af det reelle fremmøde pr. uge: 

   

   

    

  Uge 29

   

  Tilmeldte

  vuggestue

   

  Fremmødte

  gennemsnit

   

  Tilmeldte

  børnehave

   

  Fremmødte

  gennemsnit

  Amalieparken

  1

  0

  5

  4

  Sommerfuglen

  18

  13

  23

  15

  Stien

  10

  6

  20

  16

  Nøddeboparken

  5

  4

  13

  10

  Mejsebo

  0

  0

  1

   1

  Piletræet

  11

  11

  21

  16

  Løkkebo

  4

  3

  5

  4

  Birkely

  1

  1

  1

  2

  Syvhøjvænge

  5

  4

  12

  6

  Samlet

  55

  42

  101

  74

   

   

   

   Uge 30

  Tilmeldte

  Vuggestue

  Fremmødte

  gennemsnit

  Tilmeldte

  børnehave

  Fremmødte

  gennemsnit

   Amalieparken

  0

  0

  7

  5

  Sommerfuglen

  22

  16

  23

  16

  Stien

  9

  5

  19

  14

  Nøddeboparken

  6

  5

  18

  11

  Mejsebo

  0

  0

  1

   1

  Piletræet

  11

  11

  20

  14

  Løkkebo

  5

  4

  6

  6

  Birkely

  1

  0

  4

  2

  Syvhøjvænge

  5

  5

  9

  7

   Samlet

  54

  46

  107

  76

   

  Økonomi- og personalemæssige konsekvenser

  Udgifterne bliver afholdt inden for eksisterende økonomiske ramme.

  Sammenhæng til udviklingsstrategien

  Sagen tager udgangspunkt i visionen om et udviklende børne- og ungeliv (delvision 5).

  Kommunikation

  Sagen bliver sendt til skole- og forældrebestyrelser til orientering.

  Retsgrundlag

  Ingen bemærkninger.

 • Punkt 6 Videreførsel og forankring af fælles behandlingstilbud - GIV

  Beslutningstema

  Greve, Ishøj og Vallensbæk kommuner har i fællesskab ansøgt om 9,1 mio. kr. i støtte fra Socialstyrelsen til et gratis og fælles behandlingstilbud til børn og unge fra familier med stof- eller alkoholproblemer i perioden 2020-2023.

   

  Denne sag bliver fremlagt i alle tre kommuner.

  Indstilling

  Sagen bliver behandlet i Social- og Sundhedsudvalget og Børne- og Kulturudvalget.

  Center for Børn og Unge indstiller,

  • at orientering om, at Greve, Ishøj og Vallensbæk kommuner har ansøgt midler til at videreføre og forankre et fælles behandlingstilbud til børn og unge fra familier med stof- eller alkoholproblemer bliver taget til efterretning

  Sagsfremstilling

  Vallensbæk, Greve og Ishøj kommuner har i fællesskab ansøgt om 9,1 mio. kr. i støtte fra Socialstyrelsen til et gratis og fælles behandlingstilbud til børn og unge fra familier med stof- eller alkoholproblemer i perioden 2020-2023. De tre kommuner har tidligere fået tildelt midler i perioden 2016-2019.

   

  Denne projektperiode løber fra den 1. januar 2020 til den 31. december 2023.

   

  For midlerne viderefører de tre kommuner dele af de nuværende indsatser i Projekt GIV til børn og unge i alderen 8 til 24 år. Dette skyldes bl.a., at børnene og de unge oplever, at behandlingstilbuddet har bidraget positivt til deres liv.

   

  I projektperioden vil der være fokus på den tætte koordinering med andre indsatser i familierne, som kommunen har ansvaret for. Der vil også være opmærksomhed på at udvikle rammer for, hvordan de gode erfaringer og den opnåede viden kan forankres, når projektperioden slutter.

   

  De kommunale ungeindsatser i alle tre kommuner betragtes som væsentlige samarbejdspartnere i forsøget på at opspore og rekruttere børnene og de unge til projektets indsatser og til at understøtte helhedsorienterede løsninger for de unge.

   

  Behandlingstilbuddet i Projekt GIV hjælper børnene og de unge, der er vokset op i familier med stof- eller alkoholproblemer. På kort sigt ved at hjælpe dem med at lære, hvordan de kan håndtere deres egen aktuelle livssituation. På længere sigt skal hjælpen virke forebyggende, da forskning viser, at opvæksten i et misbrugsmiljø kan medføre øget risiko for alvorlige traumer, omsorgssvigt, psykisk sygdom, eget misbrug, kriminalitet og manglende uddannelse eller arbejde.

   

  Projektets behandlingstilbud bygger på erfaringer, metoder og resultater fra foregående projektperiode 2016-2019. Behandlingstilbuddene i 2020-2023 bliver:

  ·         Gruppetilbud til 8-12 årige og 13-17 årige.

  ·         Krops- og mindfulness grupper til 8-12 årige og 13-17 årige.

  ·         Individuelle forløb bestående af samtaleforløb med psykolog, kropsterapeut og/eller socialrådgiver til alle aldersgrupper 8-24 år.

  ·         Familieforløb bestående af samtaler med hele familien.

  ·         Temapakker bestående af tilbud til børn og unge, og til de fagprofessionelle på skoler, ungdomsuddannelser, SFO og fritids- og ungdomsklubber.

   

  Projektet forventer at kunne tiltrække ca. 250 børn og unge.

  Behandlingen vil foregå i indrettede lokaler i både Greve og Ishøj kommuner.

   

  Der bliver nedsat en styregruppe, der har det overordnede ansvar for projektet og som sikrer den løbende politiske orientering om projektets fremdrift, resultater og virkninger. Styregruppen består af centerchefer fra de fagcentre som er involveret i projektet i de tre kommuner. Direktør Henrik Harder, Greve Kommune, er styregruppeformand.

   

  En referencegruppe bestående af de faglige ledere for de deltagende projektmedarbejdere og fra andre centrale enheder bliver også tilknyttet projektet.

  Der bliver ansat en projektleder for hele projektperioden og der knyttes fem projektmedarbejdere til behandlingstilbuddene. Projektleder og projektmedarbejdernes løn bliver finansieret af projektets midler.

   

  Baggrund

  Midtvejsrapporten (december 2017) og de foreløbige resultater af indsatserne af det eksisterende GIV projekt har vist, at:

   

  • Børnene og de unge oplever, at behandlingstilbuddet har bidraget positivt til deres liv
  • Særligt de unge (17 år eller derover) oplever en markant fremgang i trivsel, omend de også har et markant lavere trivselsniveau ved start i indsatsen end de øvrige aldersgrupper. De unge er svære at få i gruppeforløb, men scorer højt på udbyttet af individuelle samtaler
  • Børnene og de unge oplever samlet set en positiv udvikling i deres vanskeligheder og livsmestring
  • For de mindre børn (8-12 år) gælder det, at de særligt har store vanskeligheder i forhold til emotionelle symptomer, men at det også er dette parameter, hvor den største positive udvikling sker
  • De positive resultater skal ses i lyset af, at børnene og de unge i udgangspunktet har større vanskeligheder end normen for børn og unge i samme alder. Resultaterne af indsatsen bringer børnene og de unge tættere på det normale niveau for trivsel og livsmestring, men børnene og de unges trivsel er stadigt lavere end normen ved behandlingsforløbets afslutning.

   

  I tabellen kan man se antallet af deltagere fordelt på de tre kommuner.

   

  Kommune

  Antal

  Greve

  25

  Ishøj

  25

  Vallensbæk

  8

  I alt

  58

   

  Økonomi- og personalemæssige konsekvenser

  Projektet er ansøgt finansieret med 9,1 mio. kr. fra Socialstyrelsen pulje for behandlingstilbud til børn og unge fra familier med stof- eller alkoholmisbrug. Midlerne er fordelt på fire år. Ansøgningen er indsendt juli 2019, og der forventes svar senest oktober 2019.

  Sammenhæng til udviklingsstrategien

  Projektet understøtter udviklingsstrategien ”Det hele menneske i fremtidens boligby” og delvision 3 – ”Livskvalitet i et godt og sundt liv”

  Kommunikation

  Alle tre kommuner vil kommunikere om behandlingstilbuddene via pjecer, kommunernes hjemmeside, sociale medier og via møder, fx ledermøder og personalemøder for kommunernes ansatte. Kommunikationen bliver målrettet borgerne og kommunernes egne ansatte.

  Retsgrundlag

  Ingen bemærkninger.

 • Punkt 7 Forslag til mødeplan for Børne- og Kulturudvalget i 2020

  Beslutningstema

  Godkendelse af mødeplan for Børne- og Kulturudvalget i 2020.

  Indstilling

  Sagen bliver behandlet i Børne- og Kulturudvalget.

   

  Direktionscentret indstiller,

   

  •      at mødeplanen for Børne- og Kulturudvalget bliver drøftet og godkendt

  Sagsfremstilling

  Der er lavet et forslag til mødeplan for 2020 i de politiske udvalg. I mødeplanen er der lagt op til, at Børne- og Kulturudvalget holder møde onsdage kl. 17 på disse datoer i 2020, den 26. august dog kl. 8:

   

  15. januar

  5. februar

  4. marts

  1. april

  6. maj

  3. juni

  26. august, kl. 8.

  16. september

  4. november

  2. december

   

  Den samlede mødeplan for alle politiske udvalg vil blive behandlet og endeligt godkendt af Kommunalbestyrelsen den 11. september 2019. Møderne i Folkeoplysningsudvalget vil blive behandlet i Folkeoplysningsudvalget den 24. september 2019.

  Økonomi- og personalemæssige konsekvenser

  Ingen bemærkninger.

  Sammenhæng til udviklingsstrategien

  Ingen bemærkninger.

  Kommunikation

  Mødeplanen for 2020 bliver offentliggjort på kommunens hjemmeside.

  Retsgrundlag

  Kommunestyrelseslovens § 8, stk. 1.

 • Punkt 8 Mulighedskatalog 2020 - Børne- og Kulturudvalget

  Beslutningstema

  Børne- og Kulturudvalget får fremlagt Mulighedskatalog for budget 2020-2023 på Børne- og Kulturudvalgets område.

  Indstilling

  Sagen bliver behandlet i Børne- og Kulturudvalget.

   

  Center for Økonomi og Indkøb indstiller,

  • at de fremlagte forslag i Mulighedskataloget går med i den videre budgetproces

  • at Børne- og Kulturudvalget peger på eventuelle yderligere forslag til Mulighedskataloget

  Sagsfremstilling

  Budgetproceduren for budget 2020-2023 blev godkendt af Kommunalbestyrelsen den 30. januar 2019.

   

  På grund af de forsinkede økonomiforhandlinger imellem KL og regeringen har Økonomiudvalget justeret tidsplanen for budgetprocessen på det ekstra ordinære møde den 15. august 2019.

   

  På nuværende tidspunkt i budgetprocessen er der indarbejdet tekniske korrektioner på Børne- og Kulturudvalgets område svarende til -8.596.000 kr. i 2020, som ikke har krævet en særskilt politisk stillingtagen, men alene er udtryk for korrektioner i forhold til eksempelvis demografi og et uændret serviceniveau.

   

  Mulighedskataloget indeholder forslag svarende til 13.629.000 kr. i 2020 på Børne- og Kulturudvalgets område.

   

  Økonomiudvalget satte budgetprocessen i gang på et opstartsmøde den 13. marts 2019, hvor kommunens overordnede økonomiske situation og befolkningsprognosen blev drøftet. På mødet den 10. april 2019 har medlemmerne af Økonomiudvalget fået en opdateret status på den økonomiske situation samt en orientering om forudsætningerne for budget 2020-2023.

   

  Den 10. april 2019 blev der desuden afholdt et orienteringsmøde for formænd og næstformænd i brugerbestyrelserne og MED-udvalgene, hvor de overordnede forudsætninger og perspektiver for budget 2020 blev præsenteret.

   

  For at sikre fokus på brugerinddragelsen og for at understøtte processen med udarbejdelse af forslag til Mulighedskataloget blev alle ledere den 12. marts 2019 orienteret om deres rolle i forhold til brugerbestyrelser, medarbejdere og som ledere.

   

  Lederne har således været med til at facilitere processen omkring udarbejdelse og indhentning af forslag til Mulighedskataloget.

   

  Børne- og Kulturudvalget har mulighed for at komme med yderligere forslag til Mulighedskataloget.

   

  Den 21. oktober 2019 – efter fagudvalgenes behandling af Mulighedskataloget – bliver der holdt endnu et orienteringsmøde for formænd og næstformænd i brugerbestyrelserne og MED-udvalgene. På dette møde vil bl.a. forslagene fra Mulighedskataloget blive gennemgået og høringsperioden vil gå i gang herefter. Fristen for aflevering af høringssvar er fastsat til den 28. oktober 2019 kl. 12.00, hvilket er umiddelbart inden 2. behandlingen af budgettet i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen d. 5. november 2019.

  Økonomi- og personalemæssige konsekvenser

  Ingen bemærkninger.

  Sammenhæng til udviklingsstrategien

  Ingen bemærkninger.

  Kommunikation

  Ingen bemærkninger.

  Retsgrundlag

  Ingen bemærkninger.

 • Punkt 9 BKU Budgetopfølgning pr. 30. juni 2019 - Tillægsbevillinger

  Beslutningstema

  Center for Økonomi og Indkøb fremlægger budgetopfølgningen pr. 30. juni 2019 vedrørende drift med henblik på beslutning om tillægsbevillinger svarende til mindreudgifter på -3.354.000 kr. inden for Børne- og Kulturudvalgets område.

  Indstilling

  Sagen bliver behandlet i Børne- og Kulturudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

   

  Center for Økonomi og Indkøb indstiller,

   

  •      at tillægsbevilling på -1.950.000 kr. til deltema 1.1 Dagtilbud bliver godkendt

  •      at tillægsbevilling på 2.516.000 kr. til deltema 1.2 Skoler og skolefritidsordninger bliver godkendt

  •      at tillægsbevilling på -3.920.000 kr. til deltema 1.3 Børn og Unge med særlige behov bliver godkendt

  Sagsfremstilling

  Center for Økonomi og Indkøb fremlægger budgetopfølgning pr. 30. juni 2019 vedrørende drift på Børne- og Kulturudvalgets område, der samlet udviser mindreudgifter på 3.354.000 kr.

   

  Forklaring på mindreudgifterne

  Mindreudgifterne på Børne- og Kulturudvalgets område vedrører blandt andet færre ansatte dagplejere end budgetteret på i alt 2.300.000 kr.

   

  Herudover forventer Ishøj mindreudgifter på 3.920.000 kr., som blandt andet skyldes, at antallet af unge i STU-forløb er faldet og at antallet i

  specialbørnehaver er mindre end forventet. Det modsvares dog af tilsvarende

  merudgifter under Social- og Sundhedsudvalget.

  Der forventes derudover mindreudgifter på 2.602.000 kr. vedrørende pulje til

  imødegåelse af eventuelle merudgifter Ishøj samt pulje til PPR-området

  stigende børnetal.

   

  På Børne- og Kulturudvalgets område forventes der merudgifter vedrørende udgifter til

  merindskrivning i Bamsegruppen og supplerende bevilgede støttetimer på

  daginstitutionsområdet på 350.000 kr. samt et merforbrug på 2.516.000 kr. som hovedsageligt skyldes bidrag til staten til elever på frie grundskoler samt

  merudgifter til syge- og hjemmeundervisning.

   

  Der henvises i øvrigt til uddybende bemærkninger i bilaget.

  Økonomi- og personalemæssige konsekvenser

  Center for Økonomi og Indkøb fremlægger budgetopfølgningen pr. 30. juni 2019 vedrørende drift på Børne- og Kulturudvalgets område, der samlet udviser mindreudgifter på 3.354.000 kr.

  Sammenhæng til udviklingsstrategien

  Ingen bemærkninger.

  Kommunikation

  Center for Økonomi og Indkøb orienterer driftsstederne.

  Retsgrundlag

  Ingen bemærkninger.

 • Punkt 10 BKU Budgetopfølgning pr. 30. juni 2019 - Omplaceringer

  Beslutningstema

  Center for Økonomi og Indkøb fremlægger i forbindelse med budgetopfølgningen pr. 30. juni 2019 en opgørelse over tekniske omplaceringer mellem fagudvalg og temaer på Børne- og Kulturudvalgets område. Samlet set er de tekniske omplaceringer mellem fagudvalg og temaerne udgiftsneutrale.

  Indstilling

  Sagen bliver behandlet i Børne- og Kulturudvalget og Økonomiudvalget.

   

  Center for Økonomi og Indkøb indstiller,

   

  •      at tillægsbevilling på 16.000 kr. til deltema 1.1 Dagtilbud vedrørende tillidsrepræsentanttillæg og -16.000 kr. fra deltema 1.1 Dagtilbud vedrørende jubilæumsanciennitet bliver godkendt

  •      at tillægsbevilling på 32.000 kr. til deltema 1.2 Skoler og skolefritidsordninger vedrørende tillidsrepræsentanttillæg bliver godkendt

  Sagsfremstilling

  Center for Økonomi og Indkøb har i forbindelse med budgetopfølgningen pr. 30. juni 2019 udarbejdet en oversigt, der viser de tekniske omplaceringer mellem fagudvalg og temaer. De tekniske omplaceringer er opgjort særskilt, da de er af rent teknisk karakter og udgør 32.000 kr. på Børne- og Kulturudvalgets område. Samlet set er de tekniske omplaceringer udgiftsneutrale for kommunen.

   

  De tekniske omplaceringer vedrører dels omplacering af budget fra Økonomiudvalget vedrørende forskudt jubilæumsanciennitet og tillidsrepræsentanttillæg.

  Økonomi- og personalemæssige konsekvenser

  De tekniske omplaceringer mellem fagudvalg og temaer udgør 32.000 kr. på Børne- og Kulturudvalgets område, men er udgiftsneutrale for kommunen, da mindreudgiften på udvalgets område modsvares af merudgifter på Børne- og Kulturudvalgets område.

  Sammenhæng til udviklingsstrategien

  Ingen bemærkninger.

  Kommunikation

  Center for Økonomi og Indkøb orienterer driftsstederne.

  Retsgrundlag

  Ingen bemærkninger.

 • Punkt 11 BKU Budgetopfølgning pr. 30. juni 2019 - Anlæg

  Beslutningstema

  Center for Økonomi og Indkøb fremlægger budgetopfølgningen pr. 30. juni 2019 vedrørende anlæg på Børne- og Kulturudvalgets område. Der forventes ikke økonomiske afvigelser vedrørende anlæg. Herudover forventes der overført 4.364.000 kr. fra budget 2019 til budget 2020.

  Indstilling

  Sagen bliver behandlet i Børne- og Kulturudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

   

  Center for Økonomi og Indkøb indstiller,

   

  •      at budgetopfølgningen bliver godkendt

  Sagsfremstilling

  Center for Økonomi og Indkøb fremlægger budgetopfølgning pr. 30. juni 2019 vedrørende anlæg på Børne- og Kulturudvalgets område, hvor der ikke forventes økonomiske afvigelser på anlægsprojekterne.

   

  Herudover forventes der overført 4.364.000 kr. fra budget 2019 til budget 2020 vedrørende anlægsprojekter Energirenovering daginstitution Mejsebo og etablering af ny daginstitution i Nord.

  Økonomi- og personalemæssige konsekvenser

  Ingen bemærkninger.

  Sammenhæng til udviklingsstrategien

  Ingen bemærkninger.

  Kommunikation

  Center for Økonomi og Indkøb orienterer driftsstederne.

  Retsgrundlag

  Ingen bemærkninger.

 • Punkt 12 Meddelelser fra formanden