You are here

Børne- og Kulturudvalget - 15-05-2019

Dato: Onsdag den 15. maj 2019 Tid: Kl. 17:00
Udvalg: Børne- og Kulturudvalget
Sted: Mødelokale Skyen på Rådhuset
 • Punkt 1 Godkendelse af dagsorden

  Beslutningstema

  Børne- og Kulturudvalget skal godkende mødets dagsorden.

  Indstilling

  Udvalgsformanden indstiller til Børne- og Kulturudvalget

  • at godkende dagsordenen

  Beslutning Børne- og Kulturudvalget den 15-05-2019

  Sag nr. 7 ændres fra en orienteringssag til en beslutningssag.

 • Punkt 2 Handleguide for læseudfordrede børn og unge på 0-18 års området i Vallensbæk Kommune 2019

  Beslutningstema

  Handleguide for læseudfordrede børn og unge på 0-18 års området i Vallensbæk Kommune.

  Indstilling

  Sagen bliver behandlet i Børne- og Kulturudvalget.

   

  Center for Børn og Unge indstiller,

  • at ”Handleguide for læseudfordrede børn og unge på 0-18 års området i Vallensbæk Kommune” bliver godkendt
  • at det bliver godkendt, at forvaltningen gennemgår læseindsatsen generelt for at se om ressourcer og indsatser kan forbedres

   

  Mette Juel, afdelingsleder, Pilehaveskolen og Tina Nørmark, sprogkonsulent deltager under behandling af dette punkt i Børne- og Kulturudvalget.

  Sagsfremstilling

  Der er udarbejdet en handleguide for at styrke screeningen og herefter opfølgningen for de læseudfordrede børn og unge på 0-18 års området i Vallensbæk Kommune, da tidlig indsats er et centralt pejlemærke i kommunen.

   

  Handleguiden er udarbejdet med henblik på at styrke den tidlige og forebyggende indsats for børn og unge, som er udfordret af at kunne læse tilfredsstillende i henhold til de nationale mål for læsning. Kommunen har generelt fokus på læseundervisning og faglig læsning gennem hele skoleforløbet for alle børn - også de stærke læsere. De vil ikke være omfattet af denne handleguide.

   

  Handleguiden skal danne grundlag for en mere systematisk screening og den efterfølgende målrettede indsats for at styrke børn og unge med udfordringer i læsning. I sidste ende skal guiden være med til at højne elevernes faglige resultater i Vallensbæk Kommunes folkeskoler, og dermed placere kommunens folkeskoler blandt de 25 % bedste skoler målt på afgangskarakterer.

   

  Vallensbæk Kommune har fokus på helheden i børn og unges liv. Børns talenter og muligheder skal styrkes og udvikles, så de får et liv i balance med høj livskvalitet. Handleguiden skal sammen med de nationale mål for læsning skabe en fælles ramme og ensartet praksis for at identificere og følge op på test af børn og unge med læseudfordringer eller ordblindhed.

   

  Derudover skal guiden sikre en hensigtsmæssig overgang fra dagtilbud til skole og fra skole til ungdomsuddannelse for børn og unge med behov for ekstra støtte. Det betyder, at børn og unge, der har behov for støtte, skal identificeres tidligt og derefter have tilbudt en håndholdt indsats, der er tilpasset det enkelte barn. Dette kan fx ske i form af undervisningsdifferentiering, holddannelse, supplerende undervisning. Tolærerordninger og undervisningsassistenter er også muligheder, som kan hjælpe den enkelte elev eller klassen som helhed. Formålet med de forskellige undervisningsformer er overordnet, at eleven får størst mulig læring og udbytte af undervisningen, og at eleven kan beholde tilhørsforholdet til den almindelige klasse.

   

  De elever, hvis udvikling kræver særlige hensyn eller støtte, som ikke kan opfyldes inden for rammerne af den almindelige undervisning kan indstilles til en pædagogisk-psykologisk vurdering (PPV), hvori det bliver vurderet, om barnet har andre udfordringer, som kan have indflydelse på indlæringen og dermed på læsningen. Ud fra det kan man vurdere om der er behov for specialpædagogisk bistand, som kan bestå i forskellige værktøjer til at hjælpe barnet, støttetimer eller lignende.

   

  I forlængelse af handleguiden vil forvaltningen gennemgå læseområdet for at se, om der er indsatser, der skal ændres eller ressourcer, der kan bruges mere hensigtsmæssigt – alt sammen for at sikre en optimal indsats over for de børn, der har udfordringer med at læse.

  Økonomi- og personalemæssige konsekvenser

  Udgiften afholdes inden for det eksisterende budget.

  Sammenhæng til udviklingsstrategien

  Strategien er i tråd med kommunens vision om ”Det hele menneske i fremtidens boligby” og delvision 5 ”Et udviklende børne- og ungeliv” der beskriver at børn og unge, der har behov for støtte, skal have tilbudt en håndholdt indsats.

  Kommunikation

  Alle ledere og andre ansvarlige medarbejdere på området vil blive orienteret.

  Retsgrundlag

  Folkeskoleloven.

  Beslutning Børne- og Kulturudvalget den 15-05-2019

  Godkendt.

 • Punkt 3 Status på skoleindskrivning 2019/2020

  Beslutningstema

  Orientering om indskrivning og klassedannelse i skoleåret 2019/2020.

  Indstilling

  Sagen bliver behandlet i Børne- og Kulturudvalget.

   

  Center for Børn og Unge indstiller,

  • at orientering om antallet af kommende 0. klasser i skoleåret 2019/2020 bliver taget til efterretning

  Sagsfremstilling

  Indskrivningen til 0. klasser for skoleåret 2019/2020 er nu afsluttet.

   

  Antallet af elever på skolerne, og dermed klassekvotienten, kan løbende ændre sig ved f.eks. tilflytning, fraflytning og elever, der skal gå en klasse om.

   

  Skole

  Antal klasser

  Elever i alt

  Klassekvotient

  Vallensbæk Skole

  2

  44

  22,00

  Egholmskolen

  4

  91

  22,75

  Pilehaveskolen

  3

  78

  26,00

   

   

  Tidlig skolestart

  For to børn er der søgt om tidlig skolestart. Der er givet afslag i begge tilfælde.

    

  Skoleudsættelse

  For 9 børn er der søgt om udsættelse af skolestart. Alle ansøgningerne er imødekommet, og børnene fortsætter endnu et år i børnehave.

   

  Beslutningerne er truffet på grundlag af en individuel vurdering af barnet efter indhentelse af en udtalelse fra lederen af barnets børnehave og Pædagogisk Psykologisk Rådgivning.

    

  Optagelse i en anden skole end distriktsskolen – frit skolevalg

  Følgende antal børn fra Vallensbæk har søgt og er blevet optaget på en anden skole end distriktsskolen i henhold til reglerne om frit skolevalg.

   

  For 4 børn er der søgt om optagelse på Egholmskolen i stedet for distriktsskolen. De er alle optaget.

   

  For 15 børn er der søgt om optagelse på Vallensbæk Skole i stedet for distriktsskolen. De er alle optaget.

   

  For 4 børn er der søgt om optagelse på Pilehaveskolen i stedet for distriktsskole. De er alle optaget.

   

  Yderligere er der fra andre kommuner søgt om optagelse på Vallensbæk Kommunes tre folkeskoler. Der er imødekommet to ansøgninger om optagelse på Vallensbæk Skole. Der er givet afslag på resten af ansøgningerne. I henhold til styrelsesvedtægten for skoleområdet i Vallensbæk, kan der optages børn fra andre kommuner, når alle kommunens egne børn er optaget og der er færre end 22 elever i klassen. Dette sker efter nedenstående kriterier:

   

  • Børn med ældre søskende på skolen optages som de første
  • Herefter går nærmere boende forud fra fjernere boende
  • Herefter lodtrækning.

  Økonomi- og personalemæssige konsekvenser

  Skolerne får tildelt midler per barn og afholder udgifterne inden for den eksisterende økonomiske ramme.

  Sammenhæng til udviklingsstrategien

  Sagen om skoleindskrivning understøtter delvision 5, ”Et Udviklende Børne- og Ungeliv”.

  I Vallensbæk er der fokus på helheden i børn og unges liv.

  Kommunikation

  Elever og forældre er orienteret om, hvor børnene skal gå i skole. Der bliver holdt informationsmøder på skolerne i løbet af foråret.

  Retsgrundlag

  Styrelsesvedtægt for Vallensbæk Kommunes skolevæsen.

  Beslutning Børne- og Kulturudvalget den 15-05-2019

  Blev taget til efterretning.

 • Punkt 4 Revideret befolkningsprognose 2019 Vallensbæk Kommune

  Beslutningstema

  En revideret befolkningsprognose for 2019-2031 bliver fremlagt til godkendelse.

   

  Befolkningsprognosen vil herefter blive indarbejdet som forudsætning i Budget 2020.

  Indstilling

  Sagen bliver behandlet i Børne- og Kulturudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

   

  Center for Økonomi og Indkøb indstiller,

  • at den reviderede befolkningsprognose 2019 bliver godkendt

  Sagsfremstilling

  Der er blevet udarbejdet en revideret befolkningsprognose for 2019. Baggrunden for den reviderede prognose er nye oplysninger om antallet af forventede kommende boliger. Forventningen til antallet af nye boliger er reduceret og fordelt anderledes på de enkelte år, i forhold til den prognose der blev anbefalet af Økonomiudvalget den 13. marts 2019 og godkendt af Kommunalbestyrelsen den 27. marts 2019.

   

  Årsagen til, at den reviderede befolkningsprognose bliver fremlagt for Børne- og Kulturudvalget er, at befolkningsprognosen er en forudsætning for kapacitetsprognosen, som også bliver behandlet på samme møde.

   

  Den aktuelle prognose dækker perioden frem til 2031. Prognosen har den højeste træfsikkerhed i de nærmest liggende år, hvor prognosen vil indgå i budgetlægningen for 2020-2023. For den langsigtede udvikling kan prognosen vise de sandsynlige tendenser.

   

  De væsentligste konklusioner i befolkningsprognosen for 2019 er:

  • Antal indbyggere i Vallensbæk Kommune forventes at stige fra 16.654 personer i 2019 til 19.128 personer i 2031, svarende til 14,9 pct. På landsplan forventes befolkningen i samme periode at stige med 5,5 pct.

  • Det er primært den yngre del af befolkningen, som vokser i kommunen. I perioden fra 2019 til 2031 bliver gruppen af børn og unge øget med 25,9 pct. mod 5,9 pct. på landsplan.

  • Andelen af personer i den arbejdsdygtige alder er mindre i Vallensbæk end i landet som helhed. Andelen af arbejdsdygtige falder fra 59,2 pct. i 2019 til 57,7 pct. i 2031, svarende til 1,5 procentpoint. På landsplan falder andelen af personer i den arbejdsdygtige alder med 3,0 procentpoint i samme periode. Det procentvise fald er dermed større i landet som helhed end i Vallensbæk. I Vallensbæk er der en stigning i den yngre andel af befolkningen, mens der på landsplan er en stigning i den ældre del af befolkningen.
    
  • Indbyggere over 67 år forventes i 2031 at udgøre 16,0 pct. af den samlede befolkning i Vallensbæk Kommune, mens de på landsplan udgør 20,3 pct.

  • Pilehaveskolens distrikt har både i 2019 og i 2031 den største andel af ældre borgere. Denne andel falder dog fra 20,3 pct. i 2019 til 18,6 pct. i 2031.

  • Vallensbæk Skoles distrikt er kommunens mindste, når der måles på antallet af indbyggere. I 2019 bor 2.462 personer i distriktet. Det er i dette distrikt, at den største stigning forventes, og prognosen peger på at indbyggertallet her vil blive øget med godt 1.700 nye borgere fra 2019 til 2031, svarende til en stigning på 70,1 pct. Især antallet af børn og unge trækker tallet op, og denne gruppe vil i 2031 udgøre 31,7 pct. af distriktets befolkning.

  • Egholmskolens distrikt har den største andel af personer i den arbejdsdygtige alder. Denne andel falder fra 61,5 pct. i 2019 til 57,8 pct. i 2031, men vil stadig være kommunens største.

   

  Prognosen er baseret på en række forudsætninger, herunder forventninger til nybyggeri i kommunen. I sidste års prognose var det forventningen, at 154 nye boliger ville blive færdige i 2018, og dermed også være beboede pr. 1. januar 2019. Det reelle tal viste sig at være 163.

   

  De 154 boliger fordeler sig på 18 boliger på Skovkløvervænget, 5 boliger på Gisselfeldvej 4, 11 boliger på Gisselfeldvej 16, 40 boliger på Stationstorvet syd for S-togsbanen og 80 boliger i Amalieparken. Forventningen til indflytning i Amalieparken var oprindeligt fordelt mellem 2018 og 2019. Dog viste det sig, at boligerne blev hurtigere færdige end oprindeligt antaget, hvorfor samtlige 120 var indflytningsklare i 2018. Af disse 120 var 115 taget i brug den 1. januar 2019. Ud over boligerne i Amalieparken, var 48 af de øvrige færdiggjorte boliger taget i brug den 1. januar 2019.

   

  Samlet vil det sige, at ud af de i alt 194 boliger, som blev færdiggjort i 2018, var 163 taget i brug den 1. januar 2019, når de fremrykkede boliger i Amalieparken tages med i beregningen.

   

  Den reviderede befolkningsprognose bygger på, at der i perioden fra 2020 til 2026 forventes 1.112 nye boliger:

  • 470 boliger i Vallensbæk Byhave på Egeskovvej fra 2021 til 2026
  • 48 plejeboliger i tilknytning til Vallensbæk Byhave fra 2020 til 2021
  • 36 boliger på Vejlesvinget 5-7 i 2026
  • 266 boliger i Vallensbæk Gårdhaver fra 2022 til 2024
  • 95 boliger i Emiliehaven (Torbenfeldvej 2 og Vejlegårdsvej 53) fra 2020 til 2021
  • 90 boliger i Carolines Have (Torbenfeldvej 1, Liselundsvej 4-6 og Vejlegårdsvej 45) fra 2021 til 2022
  • 67 boliger i et seniorbofællesskab for borgere over 65 år i 2020
  • 16 almene ældreboliger i tilknytning til Pilehavehus i 2020
  • 24 almene plejeboliger i tilknytning til Højstruphave i 2024

  I prognosen fra foråret var der 100 flere boliger og samtlige nye boliger lå i perioden fra 2020 til 2022.

  Økonomi- og personalemæssige konsekvenser

  Befolkningsprognosen danner grundlag for en kapacitetsprognose på skole- og daginstitutionsområdet og for forventninger til behov i hjemmeplejen.

   

  Befolkningsprognosen bruges også som forudsætning i kommunens indtægtsprognose.

  Sammenhæng til udviklingsstrategien

  Ingen bemærkninger.

  Kommunikation

  Ingen bemærkninger.

  Retsgrundlag

  Ingen bemærkninger.

  Beslutning Børne- og Kulturudvalget den 15-05-2019

  Anbefales.

 • Punkt 5 Kapacitetsprognose for skole- og dagtilbud 2019 i Vallensbæk Kommune

  Beslutningstema

  Kapacitetsprognosen for skole- og dagtilbud bliver fremlagt til godkendelse.

  Indstilling

  Sagen bliver behandlet i Børne- og Kulturudvalget.

   

  Center for Økonomi og Indkøb indstiller,

  • at kapacitetsprognosen for skole- og dagtilbud 2019 bliver godkendt

  Sagsfremstilling

  Hvert år bliver der udarbejdet en befolkningsprognose for kommunen. Denne indgår i budgetlægningen, da den har betydning for det forventede pladsbehov på de forskellige sektorområder. Den danner ligeledes grundlaget for udarbejdelsen af kapacitetsprognosen på skole- og dagtilbudsområdet.

   

  Befolkningsprognosen er baseret på de forventninger, der er til nybyggeri og nye tilflyttere til kommunen. Hvis planerne for nybyggeri ændrer sig, vil det derfor også have indflydelse på det fremtidige behov for pladser i dagtilbud eller skole. De indarbejdede forventninger til nybyggeri, og dermed befolkningstilvækst, ligger i kommunens sydlige del.

   

  Nedenfor gennemgås forventningerne til behovsudviklingen på henholdsvis skole- og dagtilbudsområdet.

   

  Dagtilbudsområdet

  Behovet for vuggestue- og dagplejepladser til børn i alderen 0 til 2 år er stigende frem til 2027. Herefter er det forventningen, at behovet vil falde. I budgetårene fra 2020 til 2023 kan den maksimale kapacitet rumme behovet for kommunen samlet set.

  I forhold til den maksimale kapacitet vil denne ud fra et årsgennemsnit blive overskredet fra 2023 til 2028. Afvigelsen er størst i 2027, hvor kapaciteten overskrides med 34 pladser. Det er i den sydlige del af kommunen, at udfordringerne opstår. I den nordlige del af kommunen ligger den maksimale kapacitet over det forventede behov i hele prognoseperioden, og der er dermed ingen udfordringer i forhold til kapaciteten.

   

  For børn i alderen 3 til 6 år vil behovet for børnehavepladser toppe i 2027. De enkelte års gennemsnit peger ikke umiddelbart på, at der vil opstå problemer med den maksimale kapacitet, men betragtes behovet fordelt på måneder, fremgår det, at der i nogle måneder i perioden fra 2024 til 2029 vil mangle pladser. I budgetårene 2020 til 2023 forventes der ikke kapacitetsoverskridelser. Behovet vil fra 2028 være faldende. Det stigende børnetal er, også for denne aldersgruppe, mest markant i den sydlige del af kommunen. Her viser der sig et pres som den maksimale kapacitet ikke kan imødekomme. I kommunens nordlige del er det modsatte dog tilfældet. Her vil der være ledige pladser i samme periode.

   

  Skoleområdet

  Antallet af børn og unge i alderen 6 til 16 år er stigende, og denne udvikling forventes at fortsætte. Dette har betydning for antallet af elever på kommunens tre folkeskoler, og især fra skoleåret 2022/2023 forventes elevtallet at stige. Derudover er det en relativ lav andel af kommunens børn og unge som vælger privat- eller friskole frem for folkeskole.

   

  Prognosen viser en større stigning i antallet af klasser fra skoleåret 2023/2024. Her forventes der at være 99 klasser i kommunen samlet set, mod 90 klasser i indeværende skoleår.

   

  På Pilehaveskolen i kommunens nordlige del er det forventningen at behovet vil være relativt stabilt. Antages en klassestørrelse på maksimalt 28 elever, vil det stort set være unødvendigt at justere antallet af klasser på Pilehaveskolen i løbet af de næste 10 år. Årsagen til det stabile niveau er en gradvis udskiftning i indbyggersammensætningen i dette distrikt.

   

  Anderledes ser det ud på Vallensbæk Skole, hvor det stigende befolkningstal betyder en tilsvarende stigning i elevtallet. Det skal dog bemærkes, at der for den kommende budgetperiode (2020 til 2023) kun er tale om et mindre pres. Det forventes, at det fra skoleåret 2025/2026 bliver nødvendigt med fire 0. klasser for at kunne rumme efterspørgslen. Aktuelt er der to spor pr. klassetrin på Vallensbæk Skole. Samlet forventes antallet af elever at stige med 67,9 pct. frem mod skoleåret 2029/2030. Det er på Vallensbæk Skole at den største stigning forventes, både i absolutte og i relative tal.

   

  Egholmskolen i syd er kommunens største skole med sine godt 800 elever. Også her forventes elevtallet at vokse. Inden for budgetårene fra 2020 til 2023 forventes elevtallet dog stort set at kunne rummes i det nuværende klasseantal. 

   

  Løsningsforslag

  Kapacitetsprognosen peger på et øget pres i Vallensbæk Syd. På daginstitutionsområdet vil der fra 2023 til 2028 i gennemsnit mangle 30 vuggestue- og dagplejepladser årligt i den sydlige del af kommunen. Fra 2024 til 2029 vil der mangle 55 børnehavepladser årligt. Disse overskridelser opvejes til dels af ledig plads i Vallensbæk Nord, men ikke fuldt ud.

   

  På kort sigt vil problemerne på daginstitutionsområdet kunne håndteres via eksisterende tiltag i investeringsoversigten. På længere sigt følger administrationen udviklingen nøje, og vil på denne baggrund forelægge det nødvendige beslutningsgrundlag til politisk behandling. Blandt andet kan man undersøge muligheden for at etablere tilbud i eksisterende bygninger, samt andre midlertidige og permanente løsninger.

   

  På skoleområdet er igangsat en sideløbende undersøgelse af kapaciteten som skal fremlægge udfordringer og eventuelle løsninger. Denne vil blive forelagt til politisk behandling og prioritering. 

  Økonomi- og personalemæssige konsekvenser

  Ingen bemærkninger.

  Sammenhæng til udviklingsstrategien

  Ingen bemærkninger.

  Kommunikation

  Prognosen indgår som forudsætning i budget 2020 til 2023.

  Retsgrundlag

  Ingen bemærkninger.

  Beslutning Børne- og Kulturudvalget den 15-05-2019

  Godkendt.

 • Punkt 6 Kapacitetsundersøgelse på skoleområdet og udbedring af gulve

  Beslutningstema

  Anvendelse af midler til kapacitetsundersøgelse på skoleområdet.

  Indstilling

  Sagen bliver behandlet i Børne og Kulturudvalget.

   

  Projektenheden indstiller,

  • at det bliver godkendt, at 500.000 kr. af de afsatte midler bliver anvendt til konsulentbistand i forbindelse med kapacitetsundersøgelse på Vallensbæk Skole
  • at det bliver godkendt, at 160.000 kr. af de afsatte midler bliver anvendt til udbedring af linoleumsgulve på Vallensbæk Skole

  Sagsfremstilling

  Kommunalbestyrelsen har i Budget 2019 afsat 2 mio. kr. til kapacitetsundersøgelse på skoleområdet og en tilhørende anlægspulje på 10 mio. kr. til en udvidelse af kapaciteten på Vallensbæk Skole.

   

  Budgetforligsteksten lyder sådan her: ”Kapacitetsundersøgelse og anlægspulje – Vallensbæk Skole. Befolkningsprognosen forudsiger et øget pres på kapaciteten på folkeskolerne i Vallensbæk. Med dette forslag afsættes der midler til en kapacitetsundersøgelse i 2019, som skal komme med konkrete forslag til, hvordan kapacitetspresset på folkeskoleområdet kan håndteres, herunder med indstilling om kadencen for et evt. tilbygningsprojekt og med overvejelser om etapeopdeling. Herudover er der afsat et anlægsrammebeløb på 10 mio. kr. i 2022”.

   

  I 2019 vil kapacitetsundersøgelsen blive sat i gang. Det betyder blandt andet registrering af de eksisterende forhold på Vallensbæk Skole, herunder indretning, vedligeholdelsesstand og anvendelse, ligesom kapacitetsbehovet vil blive vurderet ud fra den gældende befolkningsprognose.

  Der er en renovering af gulvene i gang på Vallensbæk Skole. Efter en dialog med skolebestyrelsen er det konstateret, at der derudover er behov for, at der sker en udbedring af linoleumsgulvene. Forvaltningen foreslår, at udbedringen af linoleumsgulvene på Vallensbæk Skole bliver finansieret af de afsatte midler til kapacitetsundersøgelsen. Den forventede udgift til dette er 160.000 kr.

  Økonomi- og personalemæssige konsekvenser

  • 2019: 2 mio. kr. afsat til kapacitetsundersøgelse og anlægspulje
  • 2022: 10 mio. kr. afsat som anlægspulje til udvidelse af skolekapacitet.

  Sammenhæng til udviklingsstrategien

  Vallensbæk ønsker et godt og udviklende børne- og ungeliv med fokus på fremtidens kompetencer (delvision 5). De unges potentiale skal ses og befordres ved hjælp af optimale og nutidige læringsmiljøer.

  Kommunikation

  Kommunikationsplan udarbejdes i samarbejde med Vallensbæk Kommunes kommunikationsafdeling.

  Retsgrundlag

  Ingen bemærkninger.

  Beslutning Børne- og Kulturudvalget den 15-05-2019

  Godkendt.

 • Punkt 7 Orientering om justering af folkeskoleloven vedtaget 2. maj 2019

  Beslutningstema

  Orientering om ændringer som følge af justering af folkeskoleloven 2. maj 2019.

  Indstilling

  Sagen bliver behandlet i Børne- og Kulturudvalget.
   

  Center for Børn og Unge indstiller,

   

  • at orientering om lovændring for folkeskolen den 2. maj 2019 bliver godkendt

  Sagsfremstilling

  Den 2. maj 2019 vedtog et bredt flertal i Folketinget en lovændring for folkeskolen. I denne sag orienteres om lovens betydning for Vallensbæk Kommune.

   

  Forvaltningen har foretaget en vurdering ud fra hver af de 13 initiativer som aftaleteksten indeholdt og som nu er udmøntet i loven. Loven er relativ ny, og ministeriet er fortsat i gang med at fortolke loven, afklare usikkerheder mm.

   

  Ændringerne i folkeskolelov og forvaltningens vurdering:

   

  Tema og tiltag

  Kort beskrivelse

  Ikraft-trædel-se

  Forvaltningens vurdering

  Klarere rammer for tilrettelæggelsen af skoledagen

  1. Kortere skoleuge i indskolingen

  Skoleugen for elever i børnehaveklasse til og med 3. klasse kan afkortes med 90 klokketimer årligt pr. år pr. klassetrin – svarer til 2 ¼ klokketime ugentligt inkl. pauser. Reduktionen er på den understøttende undervisning.

   

  Indtil nu har minimumstimetallet i indskolingen været 1.200 klokketimer årligt, og det er nu sat ned til 1.110 klokketimer årligt.

   

  Hvis timetallet bliver sat ned, skal de ressourcer, der bliver frigivet, anvendes til kvalitetsforbedringer i skolen.

  2019/

  2020

  Timetallet er i lovteksten angivet som en minimumstal. Vallensbæk Kommune fastholder de 1.200 klokketimer, da rammerne for 2019/2020 allerede er lagt fast. Det er endnu usikkert, hvilken økonomisk kompensation der følger med loven.

  2. Forenkling og klare rammer for anvendelsen af §16b (konvertering af understøttende undervisning) og nye muligheder for afkortning af skoleugens længde på mellemtrinnet og i udskolingen med indførelse af §16d.

  0.-3. klassetrin: Fortsat mulighed for at anvende § 16b generelt, som giver mulighed for at konvertere op til 2 timer ugentligt til to-voksenundervisning mv., dog skal der som minimum være 1 ugentlig times understøttende undervisning. Dette kræver ansøgning forvaltningen fra skoleleder med

  udtalelse fra skolebestyrelse. Gælder for 1 år ad gangen.

   

  Hvis denne mulighed bliver anvendt, skal åbningstiden i SFO øges tilsvarende uden merudgifter for forældrene.

  Der er ikke statslig finansiering til dette.

   

  4.-9. klassetrin: Mulighed for at konvertere op til 2 ugentlige timers understøttende undervisning til timer med to-voksenunder-visning eller andre relevante tiltag for eleverne. Dette kræver ansøgning fra skole-

  leder med udtalelse fra skolebestyrelse.

  Gælder for 1 år ad gangen. Dette er en tilføjelse til loven, tilføjet som §16d.

   

  Hvis denne mulighed bliver anvendt

  på mellemtrinnet skal åbnings-

  tiden i klub øges tilsvarende, uden at der bliver opkrævet særskilt betaling fra forældrene for det.

   

  Samtidig vil der være mulighed for at

  konvertere yderligere 1,5 timers

  understøttende undervisning til konfirmationsforberedelse.

   

  Konverteringen af timer bliver fulgt

  af ministeriet i en årlig

  undersøgelse og vil skulle skal afrapporteres i kvalitetsrapporten.

  2019/

  2020

  Forvaltningen vil forelægge en politisk sag på junimødet vedrørende anvendelsen af §16b og §16d.

  Øget faglighed og kvalitet

  3. Kvalitetsløft af den understøttende undervisning

  Ressourcer sparet ved at mindske antallet af timer til understøttende undervisning skal blive i folkeskolen til kvalitetsløft.

   

  Kommunerne får midler til øget fritidstilbud i indskoling. Niveau for kompensation til kommunerne er endnu ikke udmeldt.

  2019/

  2020

   

  4. Prioritering af udvalgte fag

  I 2. klasse øges timetallet i dansk med 30 timer.

  I 3. klasse reduceres timetallet i dansk med 30 timer.

  I 3. klasse tildeles timer til håndværk/design med 60 timer.

  I 4. klasse reduceres timetallet i idræt med 30 timer.

  I 5. klasse øges timetallet i tysk/fransk med 30 timer.

  I 5. klasse reduceres timetallet i idræt med 30 timer.

  I 6. klasse reduceres timetallet i idræt med 30 timer.

  I 6. klasse tildeles timer til billedkunst med 30 timer.

  I 7. klasse øges timetallet i idræt med 30 timer.

  I 7. klasse reduceres timetallet i håndværk/design og madkundskab (samlet set) med 60 timer.

  I 8. klasse øges timetallet i idræt med 30 timer.

  I 9. klasse øges timetallet i historie med 30 timer.

  I 9. klasse øges timetallet i idræt med 30 timer.

  2020/

  2021

  Ændringerne bliver indarbejdet i skemaerne fra 2020/2021.

  5. Styrket læseindsats

  Særligt treårigt program med særlig pulje. Ministeriet laver arbejdsgrupper om den styrkede læseindsats.

  2019/

  2020

  Der er endnu ikke konkrete oplysninger om dette, og forvaltningen afventer derfor udmelding fra ministeriet.

  6. Reduktion af faglige bindinger for undervisningen

  Ministeriet laver arbejdsgrupper om reduktion af faglige bindinger for undervisningen til efterfølgende beslutning i forligskreds. Forslaget handler om de tværgående temaer ”it og medier” samt ”innovation og entreprenørskab”.

  2019/

  2020

  Der er endnu ikke konkrete oplysninger om dette, og forvaltningen afventer derfor udmelding fra ministeriet.

  7. Færre vikarer og justeret mål for kompetence-dækning

  National undersøgelse om omfang og årsag til vikarforbrug. Forventning om lavere vikarforbrug efter 2019/2020. Øget gennemsigtighed i nøgletal vedr. skolerne. 95% dækning skydes fra 2020 til 2025. 90% udskydes fra 2019 til 2021.

   

  Mål for kompetencedækning udskydes.

  Kompetencedækning defineres som, at underviseren fx har en efteruddannelse, videreuddannelse, kompetencegivende uddannelse eller et længerevarende kursusforløb, der vurderes at give kompetencer svarende til undervisningskompetence.

  2019/

  2020

  Den samlede kompetencedækning i Vallensbæk Kommune var på 88,1 % i skoleåret 2017/18 sammenlignet med gennemsnitligt 86,7 % på landsplan. Det er et fortsat fokusområde.

  8. Kanonlister og styrket fokus på Rigsfællesskab

  Ministeriet laver arbejdsgruppe. Rigsfællesskabet gøres til obligatorisk element i historieundervisning.

  2020/

  2021

  Forvaltningen afventer udmelding fra ministeriet om det konkrete indhold.

  Øget frihed

  9. Udvidet kompetence til skolebestyrelse ved ansættelse af skoleleder

  Mindst en repræsentant fra skolebestyrelsen skal være med i ansættelsesudvalget ved ansættelse af skoleleder.

  2019/

  2020

  Dette sker allerede i Vallensbæk.

  10. Mulighed for toårig valgperiode for forældre i skolebestyrelse

  Kommunalbestyrelsen kan beslutte to-årige valgperioder for de forældrerepræsentanter der måtte ønske det, eller for alle forældrerepræsentanter på en skole. I dag er perioden på fire år.

  2019/

  2020

  Forvaltningen vil forelægge en sag til politisk behandling om dette.

   

  11. Forenkling af elevplan

  Ministeriet nedsætter arbejdsgruppe. Forligskredsen tager stilling på baggrund af indstilling fra arbejdsgruppe.

  2019/

  2020

  Forvaltningen afventer ministeriet.

  12. Evaluering af nationale test

  Evaluering af nationale test gennemføres af Undervisningsministeriet. På den baggrund drøfter forligskredsen, om der skal ske ændringer.

  2019/

  2020

  Forvaltningen afventer ministeriet.

  13. Øget didaktisk frihed og styrket professionel dømmekraft

  Forligskredsen tilslutter sig en række allerede igangsatte initiativer:

  ·       Aftale om at løsne bindinger i folkeskolens Fælles Mål.

  ·       Lokal dialog om meningsfuld brug af læringsplatforme.

  ·       Regeringens naturvidenskabsstrategi.

  ·       Aftale om styrket praksisfaglighed.

  ·       Oprettelse af nationalt center for fremmedsprog.

  ·       Styrkelse af sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab.

  2019/

  2020

  Der vil blive fremlagt sager for Børne- og Kulturudvalget, når der er nyt om disse initiativer.

   

  Økonomi- og personalemæssige konsekvenser

  Udgifterne bliver afholdt inden for det eksisterende budget.

  Sammenhæng til udviklingsstrategien

  Sagen er i tråd med delvision 5 – ”Et udviklende børne- og ungeliv” hvor uddannelse og læring er centrale elementer.

  Kommunikation

  Skolernes ledelser er løbende blevet orienteret og inddraget i processen.

  Når loven er vedtaget vil forældre og elever blive orienteret om ændringerne.

  Retsgrundlag

  Folkeskoleloven.

  Beslutning Børne- og Kulturudvalget den 15-05-2019

  Udvalget besluttede at ændre sagen fra en orienteringssag til en beslutningssag (jf. pkt. 1, godkendelse af dagsordenen).

   

  Godkendt idet udvalget tilkendegiver, at såfremt timetallet nedsættes skal pengene anvendes til at øge kvaliteten i den understøttende undervisning f.eks. to-lærer ordning m.v. • Punkt 8 Center for Sundhed, Kultur og Fritid - årsrapport 2018

  Beslutningstema

  Godkendelse af årsrapport for Center for Sundhed, Kultur og Fritids aktiviteter på kulturområdet i 2018.

  Indstilling

  Sagen bliver behandlet i Børne- og Kulturudvalget.

   

  Center for Sundhed, Kultur og Fritid indstiller,

  • at årsrapporten bliver godkendt

  Sagsfremstilling

  Annette Hein-Sørensen fra Center for Sundhed, Kultur og Fritid deltager på mødet og fremlægger årsrapport for Center for Sundhed, Kultur og Fritids aktiviteter på kulturområdet i 2018. Årsrapporten for 2018 har fået et nyt format, hvor der veksles mellem tekst og levende billeder.

  Økonomi- og personalemæssige konsekvenser

  Ingen bemærkninger.

  Sammenhæng til udviklingsstrategien

  Sagen støtter op om delvision 4 Vilje til Ildsjæle.

  Kommunikation

  Videoer mm. bliver lagt på kommunens hjemmeside. Informationerne i årsrapporten har også løbende været kommunikeret via facebook, hjemmeside og Vallensbæk NU.

  Retsgrundlag

  Ingen bemærkninger.

  Beslutning Børne- og Kulturudvalget den 15-05-2019

  Godkendt.

 • Punkt 9 Udskiftning af kunstgræstæppe på Idrætscentret

  Beslutningstema

  Fremrykning af anlægsbevilling på 1.700.000 kr. fra 2020 til 2019 vedrørende udskiftning af kunstgræstæppe på banen på Idrætscentret, som er etableret i 2007.

  Indstilling

  Sagen bliver behandlet i Børne- og Kulturudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

   

  Center for Sundhed, Kultur og Fritid indstiller,

   

  • at der bliver meddelt tillægsbevilling til anlægsbevilling og afgivet rådighedsbeløb på 1.700.000 kr. i 2019 til den oprindelige afgivne anlægsbevilling vedrørende udskiftning af kunstgræstæppe

  • at der bliver meddelt tillægsbevilling til anlægsbevilling og afgivet rådighedsbeløb på -1.700.000 kr. i 2020 til den oprindelige afgivne anlægsbevilling vedrørende udskiftning af kunstgræstæppe

  Sagsfremstilling

  Kommunalbestyrelsen har i budget 2020 afsat 1.700.000 kr. til udskiftning af kunstgræstæppe på banen på Idrætscentret, som blev etableret i 2007.

   

  Center for Sundhed, Kultur og Fritid søger om at få overført 1.700.000 kr. fra anlægsbevillingen i 2020 til 2019, da det er en fordel, hvis udskiftningen kan ske allerede i 2019.

   

  Det skyldes, at arbejdet med udskiftning af kunstgræstæppet kræver store lastbiler, hvilket ikke er foreneligt med etablering af nyt svømmeanlæg ved Idrætscentret, som påbegyndes i 2020. Udskiftning af kunstgræstæppet kan ikke afvente færdigetablering af nyt svømmeanlæg, da tæppet er slidt, så det vil ikke være hensigtsmæssigt at vente.

  Økonomi- og personalemæssige konsekvenser

  I forbindelse med budgetvedtagelse i oktober 2018 blev der afsat en anlægsbevilling på 1.700.000 kr. i budget 2020 til udskiftning af kunstgræstæppe på Idrætscentret.

   

  Der søges om at få overført 1.700.000 kr. fra den oprindelige anlægsbevilling i 2020 til 2019 for at kunne udskifte kunstgræstæppet, inden arbejdet med etablering af nyt svømmeanlæg igangsættes fra 2020.

   

  Hvis overførslen af 1.700.000 kr. fra 2020 til 2019 bliver godkendt, vil den samlede forventede overskridelse af kommunens oprindelige anlægsramme udgøre 49,540 mio. kr.

   

  Fremrykningen er samlet set udgiftsneutral for kommunen.

  Sammenhæng til udviklingsstrategien

  Sagen støtter op om delvision 3 Livskvalitet i et godt og sundt liv.

  Kommunikation

  Ingen bemærkninger.

  Retsgrundlag

  Ingen bemærkninger.

  Beslutning Børne- og Kulturudvalget den 15-05-2019

  Anbefales.

 • Punkt 10 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2019 - Tillægsbevillinger for Børne- og Kulturudvalget

  Beslutningstema

  Center for Økonomi og Indkøb fremlægger budgetopfølgningen pr. 31. marts 2019 vedrørende drift med henblik på beslutning om tillægsbevillinger svarende til mindreudgifter på 950.000 kr. inden for Børne- og Kulturudvalget. Mindreudgiften vedrører en overførsel fra Idrætscentrets driftsbudget til et nyt anlægsprojekt på 950.000 kr. vedrørende Idrætscentret.

  Indstilling

  Sagen bliver behandlet i Børne- og Kulturudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

   

  Center for Økonomi og Indkøb indstiller,

  • at tillægsbevilling på -950.000 kr. til deltema 2.1 Idræt og Fritid bliver godkendt
  • at de nuværende aktivitetstal i budgetopfølgningen på udvalgets område bliver evalueret, herunder evt. at konkrete ønsker til erstatning af nuværende aktivitetstal med nye aktivitetstal bliver fremsat

  Sagsfremstilling

  Center for Økonomi og Indkøb fremlægger budgetopfølgning pr. 31. marts 2019 vedrørende drift på Børne- og Kulturudvalgets område, der samlet udviser mindreudgifter på 950.000 kr. 

   

  Forklaring på mindreudgifterne

  På Børne- og Kulturudvalget område forventes der mindreudgifter, og der søges om overførsel af 950.000 kr. fra Idrætscentrets driftsbudget til et nyt anlægsprojekt til etablering af padelbaner og tennisbane med kunstunderlag ved Idrætscentret.

   

  Der henvises i øvrigt til uddybende bemærkninger i bilaget.

   

  Evaluering af aktivitetstal

  Som varslet i forbindelse med sagen på Økonomiudvalgets møde den 23. januar 2019 og Kommunalbestyrelsens møde den 30. januar 2019 om tidsplan og indhold af budgetstyringen i 2019 skal de enkelte udvalg i forbindelse med budgetopfølgningen pr. 31. marts 2019 evaluere, om de er tilfredse med de nuværende aktivitetstal på deres områder, eller om udvalget ønsker konkrete aktivitetstal erstattet af andre. Aktivitetstallene har indgået i budgetopfølgningerne over en årrække. I den forbindelse har udvalgene mulighed for at komme med konkrete ønsker til nye aktivitetstal. På Børne- og Kulturudvalgets område indgår følgende aktivitetstal pt. i budgetopfølgningen:

  • Dækningsgrad - dagtilbud
  • Antal børn i dagtilbud
  • Antal elever i skolerne
  • Dækningsgrad – skolefritidsordninger
  • Antal børn i skolefritidsordninger
  • Dækningsgrad – juniorklub
  • Antal børn i juniorklub
  • Specialklasser – antal købte helårspladser (kommunale, regionale og private)
  • Specialklasser – årlig gennemsnitspris pr. købt helårsplads
  • Specialklasser – antal solgte helårspladser (egne)
  • Specialklasser – årlig gennemsnitspris pr. solgt helårsplads
  • Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse – antal helårspersoner
  • Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse – årlig gennemsnitspris pr. STU helårsplads

  Økonomi- og personalemæssige konsekvenser

  Budgetopfølgningen pr. 31. marts 2019 vedrørende Børne- og Kulturudvalget udviser samlede mindreudgifter på 950.000 kr.

  Sammenhæng til udviklingsstrategien

  Ingen bemærkninger.

  Kommunikation

  Center for Økonomi og Indkøb orienterer driftsstederne.

  Retsgrundlag

  Ingen bemærkninger.

  Beslutning Børne- og Kulturudvalget den 15-05-2019

  Anbefales.

 • Punkt 11 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2019 - Omplaceringer for Børne- og Kulturudvalget

  Beslutningstema

  Center for Økonomi og Indkøb fremlægger i forbindelse med budgetopfølgningen pr. 31. marts 2019 en opgørelse over tekniske omplaceringer mellem fagudvalg og temaer på Børne- og Kulturudvalgets område. Samlet set er de tekniske omplaceringer mellem fagudvalg og temaerne udgiftsneutrale.

  Indstilling

  Sagen bliver behandlet i Børne- og Kulturudvalget og Økonomiudvalget.

   

  Center for Økonomi og Indkøb indstiller,

   

  • at tillægsbevilling på 768.000 kr. til deltema 1.1 Dagtilbud vedrørende barselspulje, rengøring i Mejsebo samt korrektion af overført beløb til Mejsebo bliver godkendt
  • at tillægsbevilling på 333.000 kr. til deltema 1.2 Skoler og skolefritidsordninger vedrørende rengøring og barselspulje bliver godkendt
  • at tillægsbevilling på 6.000 kr. til deltema 2.1 Idræt og fritid vedrørende barselspulje bliver godkendt
  • at tillægsbevilling på 81.000 kr. til deltema 2.2 Kultur vedrørende rengøring og Festlig fredag bliver godkendt
  • at tillægsbevilling på -45.000 kr. til deltema 2.3 Vallensbæk Kultur- og Borgerhus vedrørende budget til rengøring, som flyttes til korrekt placering på andet deltema bliver godkendt

  Sagsfremstilling

  Center for Økonomi og Indkøb har i forbindelse med budgetopfølgningen pr. 31. marts 2019 udarbejdet en oversigt, der viser de tekniske omplaceringer mellem fagudvalg og temaer. De tekniske omplaceringer er opgjort særskilt, da de er af rent teknisk karakter og udgør 1.143.000 kr. på Børne- og Kulturudvalgets område. Samlet set er de tekniske omplaceringer udgiftsneutrale for kommunen.

   

  De tekniske omplaceringer vedrører omplaceringer af budget fra centrale puljer under Økonomiudvalget til de øvrige fagudvalg til dækning af barsel. De tekniske omplaceringer vedrører også omplaceringer af budget vedrørende rengøring, Festlig fredag samt et for lille overført beløb i forbindelse med bevillingsoverførselssagen vedrørende forældrebetalt mad i Mejsebo. Bevillingsoverførslerne blev godkendt af Kommunalbestyrelsen den 27. februar 2019.

  Økonomi- og personalemæssige konsekvenser

  De tekniske omplaceringer mellem fagudvalg og temaer udgør 1.143.000 kr. på Børne- og Kulturudvalgets område, men er udgiftsneutrale for kommunen, da merudgiften på udvalgets område modsvares af mindreudgifter på Økonomiudvalgets område.

  Sammenhæng til udviklingsstrategien

  Ingen bemærkninger.

  Kommunikation

  Center for Økonomi og Indkøb orienterer driftsstederne.

  Retsgrundlag

  Ingen bemærkninger.

  Beslutning Børne- og Kulturudvalget den 15-05-2019

  Anbefales.

 • Punkt 12 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2019 - Anlæg for Børne- og Kulturudvalget

  Beslutningstema

  Center for Økonomi og Indkøb fremlægger budgetopfølgningen pr. 31. marts 2019 vedrørende anlæg på Børne- og Kulturudvalgets område med henblik på beslutning om tillægsbevilling på Børne- og Kulturudvalgets område, som samlet set udgør 950.000 kr.

   

  Merudgiften vedrører en overførsel fra Idrætscentrets driftsbudget til et anlægsbudget under Børne- og Kulturudvalget.

   

  Herudover forventes der overført 4.364.000 kr. fra budget 2019 til budget 2020.

  Indstilling

  Sagen bliver behandlet i Børne- og Kulturudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

   

  Center for Økonomi og Indkøb indstiller,

  • at budgetopfølgning pr. 31. marts 2019 bliver godkendt under forudsætning af, at der meddeles anlægsbevilling og afgives rådighedsbeløb på 950.000 kr. i 2019 vedrørende anlægget Padelbaner samt tennisbane med kunstunderlag

  Sagsfremstilling

  Center for Økonomi og Indkøb fremlægger budgetopfølgning pr. 31. marts 2019 vedrørende anlæg på Børne- og Kulturudvalgets område, med henblik på beslutning om en anlægsbevilling til et nyt anlæg på Børne- og Kulturudvalgets område, som samlet set udgør 950.000 kr.

   

  Merudgiften finansieres af en overførsel af 950.000 kr. fra Idrætscentrets driftsbudget og vedrører et anlægsprojekt om etablering af padelbaner og tennisbane med kunstunderlag.

   

  Herudover forventes der overført 4.364.000 kr. fra budget 2019 til budget 2020 vedrørende anlægsprojekterne Energirenovering af daginstitutionen Mejsebo og etablering af en ny daginstitution i Nord.

  Økonomi- og personalemæssige konsekvenser

  Budgetopfølgning pr. 31. marts 2019 vedrørende anlæg for Børne- og Kulturudvalget udviser en samlet merudgift på 950.000 kr. til en ny anlægsbevilling på udvalgets område.

  Sammenhæng til udviklingsstrategien

  Ingen bemærkninger.

  Kommunikation

  Ingen bemærkninger.

  Retsgrundlag

  Ingen bemærkninger.

  Beslutning Børne- og Kulturudvalget den 15-05-2019

  Anbefales.

 • Punkt 13 Forslag fra Gruppe O: Drøftelse af sanktionsregimente på skolerne i Vallensbæk Kommune(Lukket)

 • Punkt 14 Meddelelser fra formanden

  Meddelelser

  Strøgfest den 12. juni 2019

  Kommunens legepladser er blevet gennemgået