You are here

Børne- og Kulturudvalget - 15-01-2020

Dato: Onsdag den 15. januar 2020 Tid: Kl. 17:00
Udvalg: Børne- og Kulturudvalget
Sted: Mødelokale Skyen på Rådhuset
 • Punkt 1 Godkendelse af dagsorden

  Beslutningstema

  Børne- og Kulturudvalget skal godkende mødets dagsorden.

  Indstilling

  Udvalgsformanden indstiller til Børne- og Kulturudvalget

  • at godkende dagsordenen

  Beslutning Børne- og Kulturudvalget den 15-01-2020

  Godkendt.

   

  Ricky van Overeem deltog ikke i behandlingen af punktet.

 • Punkt 2 Resultat af forældretilfredshedsundersøgelsen for 2019

  Beslutningstema

  Resultat af forældretilfredshedsundersøgelsen for 2019.

  Indstilling

  Sagen bliver behandlet i Børne- og Kulturudvalget.

   

  Center for Børn og Unge indstiller,  

  • at orientering om resultatet af forældretilfredshedsundersøgelsen 2019 bliver taget til efterretning

  Sagsfremstilling

  Vallensbæk Kommune har i efteråret 2019 fået gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt forældre til børn i samtlige dagtilbud, SFO’er og skoler i kommunen. Konsulentvirksomheden Rambøll Management Consulting har gennemført undersøgelsen for Vallensbæk Kommune.

   

  Undersøgelsen har til formål at indhente viden om forældrenes tilfredshed med deres barns dagtilbud, SFO og skole på en række områder. Undersøgelsens resultater vil blive anvendt til det videre arbejde med kvalitetsudvikling på 0-18 års området, både i den enkelte skole/SFO/institution og i forvaltningen.

   

  I alt har forældrene til 978 børn i dagtilbud og til 2.166 skolebørn været inviteret til at deltage i undersøgelsen via en e-mail med link til undersøgelsen. 738 forældre til børn i dagtilbud samt 1.341 forældre til skolebørn har svaret. Dermed har svarprocenten været henholdsvis 76% for dagtilbud, 67% for SFO’ er og 62% for skoler.

   

  Samlede resultater

  Rambøll Management Consulting har udarbejdet en rapport over tilfredshedsundersøgelsens resultater. Undersøgelsens konklusioner fremgår af den vedhæftede rapport og er opsummeret herunder.

   

  Dagtilbudsområdet

   

  Samlede resultater:

  • 83% af forældrene er meget tilfredse eller tilfredse med dagtilbuddet samlet set. Ved sidste undersøgelse i 2016 var tilfredsheden på 87%.
  • Forældrene er mest tilfredse med åbningstiderne samt med afstanden til daginstitutionen/dagplejen.
  • Der kan observeres forskelle i den samlede tilfredshed på tværs af kommunens daginstitutioner, i det der er den højeste samlede tilfredshed med Piletræet (gennemsnitsscore: 4,3 ud af 5) og den laveste samlede tilfredshed med Mejsebo (gennemsnitsscore: 3,5 ud af 5).
  • Den højeste samlede forældretilfredshed på dagtilbudsområdet er med frokostmåltidet, som 86% af forældrene er enten meget tilfredse eller tilfredse med.

  Væsentligste styrker

  Der er særlig høj forældretilfredshed med følgende:

  • Personalets indsats for at få børnene til at føle sig trygge og glade (86 %).
  • Personalets modtagelse af forældre og børn ved aflevering (84 %).
  • Aktiviteterne i dagligdagen (83 %).

  Væsentligste opmærksomhedspunkter 

  Der er relativt lav forældretilfredshed med følgende:

  • Den tid, personalet har til børnene (51 %).
  • De fysiske rammer indendørs (58 %).

  Skoleområdet

   

  Samlede resultater:

  • 71% af forældrene er meget tilfredse eller tilfredse med deres barns skole samlet set. Ved sidste undersøgelse i 2016 var tilfredsheden også på 71%.
  • Forældrene er meget tilfredse med omfanget af egen deltagelse, når skolen inviterer forældrene, idet 88 % er meget tilfredse eller tilfredse.
  • Forældrene er meget tilfredse med lærernes og pædagogernes evne til at få børnene til at føle sig trygge og glade, idet 76 % er tilfredse eller meget tilfredse.
  • Der er derimod lav tilfredshed med inddragelsen af børnenes elevplaner i kommunikationen mellem forældre, lærere og pædagoger (44 %), lærernes og pædagogernes arbejde med at sætte mål for læring (46 %), ledelsens evne til at lede skolen (52 %) samt skolens fysiske rammer indendørs (53 %).

  Væsentligste styrker 

  Der er særlig høj forældretilfredshed med følgende:

  • Lærernes og pædagogernes arbejde med at få børnene til at føle sig trygge og glade (76 %).
  • Lærernes og pædagogernes arbejde med at udfordre børnene fagligt (74 %).
  • Lærernes og pædagogernes arbejde med at skabe en varieret skoledag for børnene (67 %). 

  Væsentligste opmærksomhedspunkter 

  Der er relativt lav forældretilfredshed med følgende:

  • Skolens indsats for at begrænse mobning (58 %). 
  • Lærernes og pædagogernes arbejde med at skabe ro og orden i klassen (59 %).

  SFO-området

  Samlede resultater:

  • 68% af forældrene er meget tilfredse eller tilfredse med barnets SFO samlet set. Ved sidste undersøgelse i 2016 var tilfredsheden på 72%.
  • På tværs af klassetrin varierer forældrenes tilfredshed med SFO’en. Forældrene til børn i 0. klasse er mest tilfredse, mens forældre til børn i 4. klasse er mindst tilfredse. Der ses dermed en tendens til at forældrene bliver lidt mindre tilfredse, hver gang deres barn rykker et klassetrin op. 

  Væsentligste styrker 

  Der er særlig høj forældretilfredshed med følgende: 

  • Ventetid på at få en plads i SFO (81 %). Der er ingen ventetid på at få plads i SFO).

  Væsentligste opmærksomhedspunkter

  Der er relativt lav forældretilfredshed med følgende:

  • Antallet af personale i forhold til antallet af børn (47 %).
  • Inddragelse af forældrene i aktiviteterne i SFO’en (49 %).  

  Det videre forløb

  Processen herfra er, at alle skoler og institutioner modtager egne resultater af forældretilfredshedsundersøgelsen. De drøfter skolens/institutionens egen delrapport på et af de kommende skolebestyrelses-/forældrebestyrelsesmøder. Skolebestyrelserne/forældrebestyrelserne skal drøfte undersøgelsens resultater samt hvordan brugertilfredsheden kan styrkes. Desuden skal de drøfte, hvordan det bliver sikret, at øvrige forældre bliver orienteret om resultater og indsatser. I forvaltningen vil de væsentligste opmærksomhedspunkter blive drøftet, og behovet for lokale og tværgående indsatser vil blive besluttet. 

  Baggrund for undersøgelsen

  Spørgerammen for undersøgelsen er en kombination af lokalt formulerede spørgsmål og en række faste, nationale spørgsmål om tilfredshed, der udspringer af aftalen om kommunernes økonomi for 2011. Konceptet er sidenhen udviklet yderligere. I aftalen anbefales det, at kommunerne hvert andet år offentliggør den brugeroplevede kvalitet hos forældre til børn i dagtilbud, forældre til børn i SFO/fritidshjem samt elever i folkeskolen.

  Økonomi- og personalemæssige konsekvenser

  Ingen bemærkninger.

  Sammenhæng til udviklingsstrategien

  Kommunen måler forældrenes tilfredshed. Dette er i tråd med delvision 1, hvor vi er i dialog med brugere og pårørende om hverdagen i daginstitutioner, skoler, plejeenhed mv.

  Kommunikation

  Den kommunale rapport fra undersøgelsen er vedlagt som bilag. Den bliver tilgængelig på kommunens hjemmeside efter den politiske behandling. Der er også udarbejdet delrapporter for den enkelte institution, som institutionen i samarbejde med bestyrelsen får som et værktøj til den videre kvalitetsudvikling. Ud over dette er der udarbejdet en forkortet version af den samlede rapport.

  Retsgrundlag

  Ingen bemærkninger.

  Beslutning Børne- og Kulturudvalget den 15-01-2020

  Blev taget til efterretning.
  Udvalget besluttede samtidig at indbringe sagen for kommunalbestyrelsen.

 • Punkt 3 Nye regler om ulovligt fravær fra undervisningen i folkeskolen

  Beslutningstema

  Nye regler om ulovligt fravær fra undervisningen i folkeskolen og procedure for underretning om elevers ulovlige fravær.

  Indstilling

  Sagen bliver behandlet i Børne- og Kulturudvalget.
   

  Center for Børn og Unge indstiller,

  • at orientering om nye regler vedrørende konsekvenser af elevers ulovlige fravær fra undervisningen i folkeskolen bliver taget til efterretning

  • at den foreslåede procedure for underretning om elevers ulovlige fravær bliver godkendt

  Sagsfremstilling

  Der er ved en ændring af serviceloven fra 1. august 2019 indført nye regler vedrørende konsekvenser af elevers ulovlige fravær fra undervisningen i folkeskolen. Reglerne er en del af den politiske aftale fra 2018 mellem den daværende VLAK-regering, Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet om opgør med parallelsamfund.

   

  Der skelnes mellem tre typer af fravær:

   

  1. Fravær ved sygdom, funktionsnedsættelse eller lignende.
  2. Ekstraordinær frihed (tilladelse til ekstraordinær frihed kan gives af skolelederne og kan kun ske undtagelsesvis).
  3. Ulovligt fravær.

   

  Reglerne om ulovligt fravær indebærer, at skoleledere på folkeskoler skal underrette kommunen, når en elev har ulovligt skolefravær på 15 pct. eller derover inden for ét kvartal. Et kvartal følger kalenderåret, og der er derfor forskel på, hvor mange skoledage, der er i de forskellige kvartaler. Derfor kan der også være forskel på, hvor mange dages ulovligt fravær, der skal til, før der skal skrives en underretning.

   

  Reglerne indebærer også, at når kommunen modtager en underretning om, at en elev har ulovligt skolefravær på 15 pct. eller derover inden for ét kvartal, skal kommunen træffe afgørelse om standsning af børne- og ungeydelsen. Afgørelsen gælder for ét kvartal. Samtlige forældre er orienteret på Aula om de nye regler.

   

  Lovændringen er fulgt op af en bekendtgørelse om elevers fravær fra undervisningen i folkeskolen. Den trådte i kraft 1. januar 2020. Bekendtgørelsen indeholder nærmere regler om, hvornår der er tale om ulovligt fravær, hvordan fravær registreres og skolens forpligtelser i forbindelse med ulovligt fravær.

   

  Bekendtgørelsen fastlægger, at skolens leder skal orientere elevens forældre om konsekvenserne af ulovligt fravær på 15 pct. eller derover. Forældrene skal orienteres om, at skolelederen skriver en underretning til kommunen, der tager beslutning vedrørende standsning af børne- og ungeydelsen. Orienteringen sker, når en elev har ulovligt fravær på 10 pct. eller derover inden for ét kvartal.

   

  I tredje kvartal af 2019 var der i alt 5 elever på Vallensbæk Kommunes skoler, som havde et ulovligt fravær på over 15 procent. De fordeler sig på følgende måde:

   

  Vallensbæk Skole:... 1

  Egholmskolen:........ 0

  Pilehaveskolen:....... 4

   

  De nye regler indebærer i Vallensbæk Kommune, at hvis en elev i en af kommunens folkeskoler efter 1. august 2019 har ulovligt skolefravær på 15 pct. eller derover inden for ét kvartal, skal skolelederen underrette kommunen om fraværet. Det er dernæst op til kommunen at beslutte, om børne- og ungeydelsen skal standses for det efterfølgende kvartal. Fra 1. januar 2020 skal skolelederen orientere forældrene og varsle om de mulige økonomiske sanktioner, når eleven har et ulovligt fravær på 10 procent eller derover.

   

  Kommunen kan selv bestemme, hvor opgaven skal placeres. Forvaltningen indstiller, at opgaven vedrørende fravær placeres i Center for Børn og Unge i Vallensbæk.

  Da højt fravær altid skal vurderes ud fra en socialfaglig vinkel indenfor 24 timer, og da denne opgave og kompetence ligger i Ishøj Kommune, foreslås proceduren for registrering af fravær derfor til at være følgende:

   

  Skolerne skal ved ulovligt fravær på 15 % eller derover underrette Center for Børn og Forebyggelse i Ishøj Kommune. Samtidig bliver Center for Børn og Unge orienteret.

   

  Center for Børn og Forebyggelse i Ishøj skal inden for 24 timer vurdere, om der er tale om en socialsag eller en fraværssag. I fraværssager varetager Center for Børn og Unge i Vallensbæk det videre forløb. Det er således Center for Børn og Unge, som træffer afgørelse om standsning af børne- og ungeydelsen.

   

  De nye regler ændrer ikke ved, at skolens ledere, skolens øvrige personale samt forvaltningens personale fortsat er omfattet af den udvidede underretningspligt, der gælder for fagpersoner jf. Servicelovens § 153. Underretninger, der vedrører antagelser om mistrivsel, overgreb eller lignende, som kan give anledning til særlige foranstaltninger i henhold til Servicelovens § 153, skal fortsat sendes til Center for Børn og Forebyggelse i Ishøj Kommune.

   

  Proceduren skal gentages for hvert enkelt barn i det efterfølgende kvartal, hvis det ulovlige fravær fortsætter.

  Forvaltningen indstiller også, at Center for Børn og Unge to gange årligt orienterer Børne- og Kulturudvalget om, i hvor mange sager der er truffet afgørelse om standsning af børne- og ungeydelsen på grund af for højt ulovligt fravær. Der orienteres samlet om antallet af sager i første og andet kvartal (1. januar-30. juni), og der orienteres ligeledes samlet om antallet af sager i tredje og fjerde kvartal (1. juli-31. december).

  Økonomi- og personalemæssige konsekvenser

  De nye regler medfører øget administration på skoler og i administrationen i forbindelse med registrering af fravær mv. Vallensbæk Kommune er tildelt DUT-midler i forbindelse med aftalen om opgør med parallelsamfund, herunder de nye regler om elevfravær. Der er tildelt 56.000 kr. i 2020, 51.000 kr. i 2021 og 46.000 kr. i 2022.

  Sammenhæng til udviklingsstrategien

  Sagen understøtter delvision 5 - Et udviklende børne- og ungeliv. 

  Kommunikation

  Skolelederne har via Aula orienteret samtlige forældre om de nye regler.

  Retsgrundlag

  Servicelovens § 153, stk. 2, og § 155 c

  Bekendtgørelse om elevers fravær fra undervisningen i folkeskolen

  Beslutning Børne- og Kulturudvalget den 15-01-2020

  Godkendt.

 • Punkt 4 Midtvejsstatus for ny model for modtagelse af udenlandske børn på distriktsskolerne

  Beslutningstema

  Midtvejsstatus for ny model for, hvordan udenlandske børn, der kommer til Vallensbæk Kommune, bliver modtaget i kommunens folkeskoler.

  Indstilling

  Sagen bliver behandlet i Børne- og Kulturudvalget.

   

  Center for Børn og Unge indstiller,

  • at midtvejsstatus for ny model for, hvordan udenlandske børn, der kommer til Vallensbæk Kommune, bliver modtaget i kommunens folkeskoler, bliver taget til efterretning

  Sagsfremstilling

  Kommunalbestyrelsen vedtog den 27. juni 2018, at den hidtidige model for at modtage udenlandske børn i Vallensbæk Kommune skulle ændres, så alle børn bliver indskrevet på egen distriktsskole, når de kommer til kommunen.

   

  Det betyder, at alle udenlandske børn, der kommer til Vallensbæk Kommune, begynder i almindelige skoleklasser i eget distrikt i stedet for i særlige modtageklasser. Formålet med den nye model er, at eleverne så hurtigt som muligt bliver integreret i det almene læringsmiljø på den lokale folkeskole. I skoleåret 2019/2020 bliver modellen prøvet af, hvorefter den vil blive evalueret og justeret i sommeren 2020.

   

  Der er i forbindelse med implementering af den nye model etableret et ”rejsehold” af basisdansklærere, som underviser de udenlandske elever og understøtter lærerne på kommunens tre folkeskoler efter behov. Teamet består af i alt seks lærere, som til sammen har fire fuldtidsstillinger i tilknytning til basisdansk. Lærerne i de klasser, som modtager børnene, bliver desuden støttet af lærere/vejledere med ekspertise i dansk som andetsprog. Ledelsen af indsatsen/tilbuddet basisdansk er forankret på Ungdomsskolen.

   

  Tilbuddet om basisdansk kan, afhængigt af den enkelte elevs behov, bestå af forskellige former for støtte. Fx kan støtten gives i stamklassen, eller eleven kan tages ud til undervisning i en mindre gruppe, hvor der bliver undervist i dansk.

  Undervisning i basisdansk er inddelt i fire perioder:

   

  ·         Periode 1: Introduktionsuge, ca. 15 lektioner

  ·         Periode 2: Ca. 8 lektioner

  ·         Periode 3: Ca. 5 lektioner

  ·         Periode 4: Udslusning, ca. 2 lektioner

   

  Det vil være individuelt, hvornår den enkelte elev overgår til næste periode. Der tages afsæt i den enkelte elevs behov, og forløbene er individuelle.

   

  Ud over danskundervisningen er der etableret en mentorfunktion, hvor elevens familie får tilbudt en introduktion til kommunen og til, hvad der forventes af forældre til børn i folkeskolen. De får også tilbudt hjælp til at komme i gang med fritidsaktiviteter. Mentorfunktionen bliver varetaget af basisdansklærerne.

   

  Status på implementeringen

  Basisdansk har været i gang i fire måneder, og implementeringen forløber planmæssigt. Der er løbende behov for tilpasninger.

   

  På nuværende tidspunkt er 18 elever i gang med basisdansk. De fordeler sig med ni elever på Egholmskolen, fire elever på Vallensbæk Skole og fem elever på Pilehaveskolen.

   

  Overordnet set er vurderingen fra Ungdomsskolen, at basisdansk virker efter hensigten, i det eleverne hurtigere end tidligere bliver integreret i det almene læringsmiljø og får etableret relationer til deres blivende klassekammerater.

   

  Modellen er fortsat under udvikling. Der bliver fx arbejdet med følgende:

   

  ·         Hvordan afdækkes den enkelte elevs kompetencer og læringsbehov mest effektivt?

  ·         Hvordan tilrettelægges det optimale skema for den enkelte elev?

  ·         Hvordan håndteres skemalægningen, når der kommer nye elever løbende igennem året?

  ·         Hvordan måles elevernes progression og læring?

  ·         Hvordan sikres den bedst mulige forberedelse og den bedst mulige støtte til lærerne i de klasser, som modtager udenlandske elever?


  Der bliver fremlagt en sag på Børne og Kulturudvalget i september 2020 med evaluering og eventuelle forslag til justering.

  Økonomi- og personalemæssige konsekvenser

  Udgifterne afholdes inden for den eksisterende økonomiske ramme.

  Sammenhæng til udviklingsstrategien

  Sagen er i tråd med delvision 5 om et udviklende børne- og ungeliv.

  Kommunikation

  Skolerne og Ungdomsskolen er i tæt dialog om løbende tilpasninger af modellen.

  Retsgrundlag

  Folkeskoleloven.

  Beslutning Børne- og Kulturudvalget den 15-01-2020

  Gruppe C (4 stemmer) og gruppe A (2 stemmer) i alt (6 stemmer) tog sagen til efterretning.

   

  Gruppe O (1 stemme) kunne ikke tage sagen til efterretning.

   

  Sagen er herefter taget til efterretning.

   

  Gruppe O havde følgende mindretalsudtalelse:

  ”Vi erindrer om, at Dansk Folkeparti var imod den nye model for modtagelse af børn på distriktsskolerne og at det efter Dansk Folkepartis opfattelse er bedst for alle parter, at børnene starter i modtageklasser”.

 • Punkt 5 Nyt koncept for Sommercamp

  Beslutningstema

  Forslag om nyt koncept for SommerCamp 2020.

  Indstilling

  Sagen bliver behandlet i Børne- og Kulturudvalget.

   

  Center for Børn og Unge indstiller,

   

  • at forslag til et nyt koncept for SommerCamp fra 2020 bliver sendt i høring hos skolebestyrelserne

  Sagsfremstilling

  Center for Børn og Unge foreslår at afprøve et nyt koncept for SommerCamp i 2020, som skaber sjove fælles aktiviteter i sommerferien og samtidig tager hensyn til de børn, der har behov for en tryg base.

   

  En fælles SommerCamp i ugerne 28,29 og 30 for alle børn i kommunens SFO’er opstod i 2010 ud fra et ønske om at skabe sjove fælles aktiviteter for børn i 0. til 3. klasse i sommerferien. Foruden SommerCamp er der også tilbud om Vilde Vulkaner til børn i 3. klasse og børn i Juniorklubben. Vilde Vulkaner er en lege-og musikfestival i Vordingborg. Den varer tre dage i uge 27.

   

  Da SommerCamp blev udviklet var forventningen, at 300 børn ville deltage.

  Sidste år deltog ca. 80 børn fra de tre SFO’er i SommerCamp.

   

  For nogle børn og især de børn, der lige er startet i SFO og ikke er begyndt i skole endnu, kan det være en udfordring at skulle indgå i det større fællesskab i de tre uger, hvor der er SommerCamp.  Nye børn og gruppen af sårbare børn har brug for en tryg base, hvor de kan lære den nye SFO at kende.

   

  Center for Børn og Unge foreslår derfor at ændre på konceptet for SommerCamp. Det skal efterfølgende evalueres med henblik på kommende års sommerferieaktiviteter.

   

  Det nye koncept tager afsæt i Vallensbæk Kommunes Udviklingsstrategi.

  Børn skal møde spændende og inspirerende rammer, de kan lege og lære i, forældrene skal inddrages i tilbuddene og børnene skal bevæge sig, trives og være glade. Fællesskaber er vigtige, generationer skal mødes på tværs og der skal skabes rum til ildsjæle.

   

  Center for Børn og Unge foreslår et koncept hvor: 

  • Børnene har base i egen SFO.
  • Der vælges tre temaer for SommerCampen, som er fælles for alle SFO’er
  • Der arrangeres fællesaktiviteter på tværs af SFO’erne to dage om ugen
  • Hver SFO arbejder inden for temaet ugens tre øvrige dage
  • Forældrene bliver inviteret til at deltage, som frivillige i aktiviteterne
  • Seniorhuset Korsagergård og plejecentrene bliver inviteret til et samarbejde om fællesaktiviteter og generationsmøder
  • Frivillige og foreninger inviteres til at udvikle og deltage i aktiviteterne
  • Fællesaktiviteterne holdes forskellige steder i kommunen, f.eks. på Idrætscenteret, i naturskolen Bækkehuset og på seniorhuset Korsagergård 

  Temaerne for 2020 er:

   

  Olympiske Lege i Vallensbæk

  Der afholdes sommer-OL 2020 i Tokyo. Dette skal overføres til Vallensbæk. Der skal arbejdes med bevægelse, forskellige sportsdiscipliner og turneringer på tværs af generationer.

   

  Kunst og Kultur

  Børnene skal bruge alle deres sanser og kreative sider. Lokale kunstnere og foreninger inviteres med til at facilitere forskellige aktiviteter. Der arrangeres ture til kulturoplevelser i Borger- og Kulturhuset og på Vestegnen.

   

  Gastronomi

  Ugen står i madens tegn. Mad på bål, sjove og anderledes retter, krydderurtekasser og børnene inviterer familie og andre til fællesspisninger i ”Børnenes Restaurant”.

   

  Det foreslås, at der bliver nedsat en arbejdsgruppe, der planlægger fællesaktiviteterne. Arbejdsgruppen består af afdelingslederne på SFO’erne, repræsentanter for medarbejderne og repræsentanter fra Seniorhuset og foreninger, der gerne vil være med i SommerCamp. Herudover inviteres forældrene til at komme med gode ideer.

   

  SFO’en planlægger også lokale aktiviteter, som bliver fremlagt i den lokale skolebestyrelse.

   

  Center for Børn og Unge foreslår, at konceptet for Sommercamp bliver sendt i høring i skolebestyrelserne, og at sagen derefter bliver behandlet i Børne- og Kulturudvalget, Økonomiudvalget og i Kommunalbestyrelsen i februar 2020.

  Økonomi- og personalemæssige konsekvenser

  Udgifterne bliver afholdt inden for den eksisterende ramme.

  Sammenhæng til udviklingsstrategien

  Sagen er i tråd med delvision 3 om Livskvalitet i et sund og godt liv, delvision 4 om Vilje til Ildsjæle og delvision 5 om Et udviklende børne- og ungeliv.

  Kommunikation

  Sagen sendes i høring i skolebestyrelserne på kommunens tre skoler.

  Retsgrundlag

  Ingen bemærkninger.

  Beslutning Børne- og Kulturudvalget den 15-01-2020

  Godkendt.

 • Punkt 6 Evaluering af Vestegnens Kulturuge 2019

  Beslutningstema

  Orientering om evaluering af Vestegnens Kulturuge 2019.

  Indstilling

  Sagen bliver behandlet i Børne- og Kulturudvalget.

   

  Center for Sundhed, Kultur og Fritid indstiller,

  • at orienteringen bliver taget til efterretning

  Sagsfremstilling

  Vestegnens Kulturuge er et samarbejde imellem de fem kommuner, som er med i VKIR (Vestegnens Kultur-investeringsråd). Hvert år vælges et tema, og i 2019 havde man valgt at skabe ekstra opmærksomhed pa kunstværket, "De Seks Glemte Kæmper" af Thomas Dambo. Temaet blev "Kæmperne Kalder".

   

  Overordnet blev temaet brugt til en lang række arrangementer i de fem kommuner, og over 20.000 gæster lagde vejen forbi arrangementerne i Vestegnens Kulturuge. I Vallensbæk blev der arbejdet ud fra temaet både til Mosens Dag, Festlig Fredag og i Børnekulturugen.

   

  Der er tidligere blevet samarbejdet om et fælles kunstprojekt i VKIR-kommunerne, men da det har vist sig, at det økonomiske råderum ikke rækker til de ambitioner, som VKIR har, blev det besluttet at udskyde det fælles kunstprojekt til 2021 og spare op i løbet af 2019 og 2020.

   

  Samarbejde på tværs af kommunerne

  Et af årets mål var at skabe samarbejde på tværs af kommunerne på Vestegnen imellem bibliotekerne, kulturhusene og musikskolerne.

   

  Bibliotekerne producerede en børnebog "Vestegnens Hemmelighed", som blev uddelt til alle 0-2. klasser. Forfatter og illustrator mødte op til et bogevent i alle kommunerne.

   

  Kulturhusene arrangerede "Kæmpernes Fødselsdag", med en skattejagt og en koncert med rap gruppen HipSomHap, som i samme anledning havde produceret en sang og en musikvideo. VKIR gav et tilskud til fejringen af kæmpernes fødselsdag.

   

  Musikskolerne nåede ikke i mål med et fælles samarbejde på tværs, men Vallensbæk Musikskole var meget aktiv i Vestegnens Kulturuge med flere indslag, herunder også til Festlig Fredag.

   

  Mosens Dag

  Mosens Dag har i flere år været et samarbejde mellem I/S Vallensbæk Mose, Vallensbæk Kommune og Vestegnens Kulturuge.

   

  Center for Teknik stod i år for et nyt tiltag, "Plant et Træ" pa Mosens Dag, hvor borgerne plantede 25 nye egetræer i Vallensbæk Mose tæt pa motorvejen.

   

  Mosens Dag 2019 blev et tilløbsstykke. Det skønnes, at mere end 1.000 deltog i arrangementet.

   

  Børnekulturugen

  Samtidig med Vestegnens Kulturuge bliver der også afholdt Børnekulturuge i Vallensbæk. Årets tema satte rammen, da børn i dagpleje, daginstitutioner, skoler, SFO, juniorklub, ungdomsskole og musikskole tog del i den fælles kulturuge. Børnekulturugens mål er at bidrage til:

  • At skabe og styrke samarbejdsformer og netværk på børnekulturområdet
  • At give børn mulighed for og oplevelsen af at være kulturskaber
  • At inspirere og udvikle børns kulturforståelse

  Det er vurderingen, at målene for Børnekulturugen er indfriet.

   

  Festlig Fredag

  Festlig Fredag 2019 var en del af Vestegnens Kulturuge, herunder Børnekulturugen, og samtidig en fejring af Frivillig Fredag. Det var fjerde år i træk disse tre elementer blev samlet i en fælles "finale".

   

  Festlig Fredag er Vallensbæk Kommunes største event med et program, der er fyldt med koncerter, aktiviteter, udstillinger, optræden og underholdning. Det er et fælles event på tværs af foreninger, erhverv, skoler, dagtilbud og centre.

  Der kom flere tusinde besøgende i 2019.

   

  Målsætningerne for Festlig Fredag er følgende:

   

  • Festlig Fredag er en del af Vestegnens Kulturuge, herunder Børnekulturugen, og en fejring af Frivillig Fredag.
  • Festlig Fredag samler aktører på tværs og skal bidrage til fællesskabsfølelsen, også på tværs af generationer.
  • Festlig Fredag præsenterer forskellige kulturelle udtryksformer i en bred vifte af optræden, udstilling og indslag.

   

  Det er vurderingen, at målsætningerne for Festlig Fredag er indfriet.

  Økonomi- og personalemæssige konsekvenser

  Der var afsat 375.000 kr. til Festlig Fredag og aktiviteter i Børnekulturugen.

  Sammenhæng til udviklingsstrategien

  Sagen støtter op om delvision 4, Vilje til ildsjæle.

  Kommunikation

  Ingen bemærkninger.

  Retsgrundlag

  Ingen bemærkninger.

  Beslutning Børne- og Kulturudvalget den 15-01-2020

  Blev taget til efterretning.

 • Punkt 7 Udmøntning af budgetforlig 2020 - SSP

  Beslutningstema

  Udmøntning af budgetforlig 2020 på SSP-området.

  Indstilling

  Sagen bliver behandlet i Børne- og Kulturudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

   

  Center for Børn og Unge indstiller,

   

  • at forslag til udmøntning af budgetforlig 2020 på SSP-området bliver godkendt

  Sagsfremstilling

  I budgetforliget 2020 blev kommunalbestyrelsens partier enige om at afsætte yderligere 250.000 kr. til SSP-arbejdet. I forligsteksten lægges der vægt på at øge trygheden blandt de unge i kommunen samtidig med at beløbet anvendes forebyggende med henblik på at sikre, at de unge i Vallensbæk ikke kommer ud i kriminalitet.

   

  I Vallensbæk er der en gruppe af unge på ca. 20 i alderen 16 år og opefter, som skaber utryghed ved deres adfærd i det offentlige rum. I 2019 har de bevæget sig rundt i kommunen og har slået sig ned forskellige steder.

   

  Det nuværende SSP-gadeteam har forsøgt at komme i kontakt og dialog med de unge uden stor succes.

   

  Der er to gadeplansmedarbejderstillinger på henholdsvis 15 og 12 timer – hvoraf den ene stilling er vakant. Derudover er der ansat en fuldtidskonsulent på SSP-området, som varetager koordinering af indsatsen og samarbejde med myndighederne.

   

  Gadeteamet er på gaden primært i aftentimerne indtil kl. 23.00

   

  Med yderligere 250.000 kr. til SSP-arbejdet foreslår Center for Børn og Unge at udvide og styrke gadeplansindsatsen.

   

  Der sættes ind på to fronter:

  1.    Tryghed for unge og borgere i Vallensbæk

  Der er brug for at skabe tryghed for de unge og borgerne. Det skal være trygt at gå i ungdomsklubben, komme i Idrætscenteret, i Kultur- og borgerhuset og andre steder i kommunen.

  2.    Styrkede relationer og håndholdt indsats for gruppen af utilpassede unge

  Der skal arbejdes med relationerne og kommunikationen med de unge, så der er en mere håndholdt indsats for den enkelte unge, og koordineringen mellem skole, forældre og myndighedsområderne skal opprioriteres.

   

  Center for Børn og Unge foreslår, at der bliver ansat yderligere to opsøgende medarbejdere på hver 12 timer, så der fremadrettet er fire opsøgende medarbejdere i gadeteamet. De fire gadeplansmedarbejdere skal samarbejde tæt med den fuldtidsansatte SSP-konsulent.

   

  Med fire medarbejdere vil der kunne være to på gaden næsten hver aften, og gadeteamet vil være synlige i gadebilledet. Gadeplansarbejdet organiseres så medarbejderne for det meste går to og to. Dette dels for at medarbejderne får et samlet kendskab og relationer til de unge, og dels for at tage hensyn til medarbejdernes sikkerhed. Med de ekstra timer kan medarbejderne arbejde med at skabe relationer til den enkelte unge og sikre en mere håndholdt og koordineret tværfaglig indsats sammen med Den Kommunale Ungeindsats i forhold til at få de unge i uddannelse og job.

   

  Gadeplansmedarbejdernes primære opgaver bliver at skabe følgende:

   

  Tryghed

  ·         At være synlige i det offentlige rum – også ved særlige arrangementer, f.eks. i Ungdomsskolen

  ·         At skabe tryghed for unge og borgere i Vallensbæk

  Håndholdt indsats

  ·         At være i dialog med de unge

  ·         At afdække specifikke problematikker og bidrage til SSP-konsulentens koordinerende indsats for den enkelte unge, og at samarbejde med skoler, forældre og myndigheder

  ·         At arbejde på at skabe aktiviteter sammen med de unge

   

  Forebyggelse og samarbejde

  ·         Afholde bekymringssamtaler i samarbejde med lokalpolitiet og Den Kommunale Ungeindsats

  ·         Samarbejde med gadeteams i nabokommunerne

  ·         Indsatser i samarbejde med lokalpolitiet

   

  Den kriminalitetsforebyggende effekt af det opsøgende arbejde vil formentlig have størst effekt på den tryghedsskabende og forebyggende indsats for kommunes unge og borgere, og vil formentlig have mindre effekt på Vallensbæk Kommunes kriminalitetsstatistik.

  Økonomi- og personalemæssige konsekvenser

  Der er afsat 250.000 kr. i budget 2020 og overslagsårene.

  Sammenhæng til udviklingsstrategien

  Sagen understøtter delvision 5 - Et udviklende børne- og ungeliv.

  Kommunikation

  Ingen bemærkninger.

  Retsgrundlag

  Ingen bemærkninger.

  Beslutning Børne- og Kulturudvalget den 15-01-2020

  Anbefales.

 • Punkt 8 Meddelelser fra formanden

  Meddelelser

  • Projekt ”Læselyst og læsefællesskaber i indskolingens fritidstilbud” mellem Kultur- og Borgerhuset og Egholmskolens SFO.

   

  • Gave til Dronningen i anledning af Hendes Majestæts 80 års fødselsdag.

   

  • Børnetopmøde den 29. – 31. januar i Aalborg.